BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9 1         1 2       1                                                     1               1       1               1   00
01 8         1       1 1                   1 1 1             1                                   1                         01
02 15   1   1               1 1         1                 1         1 1         1   1 1                 1       1 1 1       02
03 9                           1   1 1 1                               1                 1     1 1     1                   03
04 9                               1     1         1           1     1                 1       1   1                 1     04
05 13     1     1     1   1                   1 1   2                               1 1                 1       1     1     05
06 7         1       1                             1       1                                         2         1           06
07 9                           1           1 1                     1           2         1     1                   1       07
08 12                       1 1   1       1         1     1     2                                 1               1     2   08
09 17     1       1 1   2   2                     1   1       1 1 1 1 1   1                   1                       1     09
10 12 1   1       1           1 2                       1                 1       1   1   1         1                       10
11 8   2     1                           1 1                         1                           1   1                     11
12 4       1                 1                                                             1                             1 12
13 12               1         1   1     1       1           1         1 1   1         1               1     1               13
14 10         1     1 1                   1                       1 1   1         1                                   1   1 14
15 8           1     1   1               1                                     1                   2                 1     15
16 12     1       1             1                   1       1 1                         1                 1 1 1   1       1 16
17 8         1   1   1                             1 1         1                                       1   1               17
18 12                       2 1   1       1           1       1           1           1             1     1         1       18
19 12     1   1   1                                       1         1                   1 1     2                 1   1 1   19
20 7 1                             1 1                               1   1                               1             1   20
21 9             1   1           1                               1         1   1       1         1   1                     21
22 7     1           1               1           1   1                           1           1                             22
23 9   1                         2                               1 2   1                 1   1                             23
24 13                         2 1       1           1             1       1 1           1   1 1                   1     1   24
25 7                           1             1                                       1 1     1   1                   1     25
26 14 1 1 1   1 1   1           1             1   1                                               1         2   1     1     26
27 10       1       1           1   1                       1   1                   1                 1 1     1             27
28 10         1       1               1             1       1                         1       1               1 1         1 28
29 9         1   1                     1                 2                           1     1               1   1           29
30 15               1               1             2                           1 1         1 2 1         1   1 1     1   1   30
31 11 1       1                 1           1           1           2               2               1                     1 31
32 8     1     1                                             2   1                 1         1                           1 32
33 13   1                 1 1 1                         1 2     1             1                   1         1     1     1   33
34 10     1       1                                     1 1       1             1     1                       1         1 1 34
35 11                                   1   1           1         1     2     1           1           1         1         1 35
36 11 1   1             1 2                         1     1                                 1       1 1               1     36
37 10   1                                             1                     1 1                 1 1   1   1     1   1       37
38 15       1   1           1     1 1       1   1       1             1 1   1                       1 1         2           38
39 12   1 1           1   1           1 1     1             1 1                                               1     1 1     39
40 9       1                               1     1                                   1                 1 1   1   1   1     40
41 12       1   1           1   1         1     1             1       2   1       1                                     1   41
42 12             1     1               1 1             1   1       1           1   1       1           1             1     42
43 9                                             1       1   1                         1       1     1 2 1                 43
44 5                           1   2       1                                                                   1           44
45 14 1                 1       1 1                 1 1   1   1   1     1                     1     1               1   1   45
46 6   1   1                               1         1                       1                             1               46
47 8                                                       1                   1       1 1       1             1   1   1   47
48 16               1         1     1       1     2   1     1           1   1 1                 1   1         2       1     48
49 9   1                                               3           1             1   1   1               1                 49
50 14                   1 2         1 1         1           1 1                   1   1           1       1   1           1 50
51 5                       2                                                     1       1               1                 51
52 15       1   1                   1 1 1         1   2                 1                   1 1     1             1 1   1   52
53 8 2                                               1           2       1                     1 1                         53
54 4               1               1           1                                                     1                     54
55 12   1   1       1                     1 1 1         1                           2     1     1     1                     55
56 17                         1     1 1       1         1     1   1 1   1 1                 1 1 1 1   1         1       1   56
57 8         1   2   1                   1     1                                         1         1                       57
58 5                             1                                     1                   1             1   1             58
59 8                       1 1       2     1                                                               1   1         1 59
60 9       1                             1   1     1                             1                   1 1   1       1       60
61 17 1   1             1 1       1           2             1 1     1 1 1   1       1   2                         1         61
62 7         1                       1                 1           1     1             1       1                           62
63 11                 1   1                               1             1             1 1   1     1     2 1                 63
64 10         1                         2           1 1                           1           1 1                 1 1       64
65 11             1           1           1   1           1           1                       1     1       2             1 65
66 7                               1             2             1                             1             1       1       66
67 8         1                             1         1                       1     1                         1   2         67
68 16 1             1 1 3         1   1                     1           1           1                 1     1 1       1 1   68
69 8       1               1                         1                 1   1       1                   1           1       69
70 7     1     1                                   1           2                           1                             1 70
71 11         1                       1           1 1               1 1   1 1                                     2       1 71
72 17           1 1 1   1 1           1     1 1 1     1   1               1 1       1                           1   1     1 72
73 8                     1 1             1         1                           1 1       1               1                 73
74 12 1                       1   1     1       1               1           1 1   1         1 1               1             74
75 9   1                             1   1                                         1 1             1         1     1 1     75
76 16     1         1   1           1       1   1 1   1         1             2   1     2         1 1                       76
77 13     2     2       1                   1                   1           2 1     1                 1                   1 77
78 8       1       1       1           1             1                   1     1                             1             78
79 11           1                         1   1     1   1               1 1   1           1   1                           1 79
80 16 1     1   1       1                 1             1 1 1   1         1 1 1   1         1   1                     1     80
81 10   1                 1     1     1                 1     1       1     1             2                                 81
82 12         1   1                     1       1               1                 2 1     1             1     1   1         82
83 10       1   1                 2     1     1                                       1     1       1 1                     83
84 10       1       1   1 1     1                       1                       1         1   1   1                         84
85 16 2 1                   1     1 1   1               1       1 1               1   1         1       1             1 1   85
86 8                           2           1 1           1           1         1                       1                   86
87 17 1 1     1 1   1 1                         1           1     1   1 1 1 1   1                           1     2         87
88 12                         1     1     1     1   1         1   1 1             1             1               1         1 88
89 10   1           1         1   1           2                                   1         1             1     1           89
90 9 1                     1           1                         1 1         1 1                         1             1   90
91 8                             1                       1       1   1                             1       1       1   1   91
92 11     1           1 1         1 1   1                   1                         1 1   1             1                 92
93 18 1         1 1         1         1         1 3         1   2     1                       1   2         1             1 93
94 12   1 1 1 1                                                   1         1         1 1                 1     1   1 1     94
95 9   1   1                   1         1                               1                     1         2       1         95
96 16             1 1     2           1     1     1         1 2           1   1 1   1   1   1                               96
97 12                 3 1 1   1                 2                             1         1                     1     1       97
98 7                         1                 1         1                 1 1 1                   1                       98
99 10       1   1   1                                 1     1 1     1 1   1   1                                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng