BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13                       2 1           1         1     1 1       1 1                   1         1           1 1         00
01 12             1     1                   1           1                   1           1 1 1 1   1       1     1           01
02 8   2       1 1 1                                                       1     1                       1                 02
03 17 1 1         1       1               1         1                           1             2 2 1     1   1   2 1         03
04 10     1                     1         1 1                               1                           2     1 1       1   04
05 20 1         1       1   1           1     2   1       1 1         1 1       1 2       1 1                 1 1       1   05
06 8         1                                 1 1                     1                               2             1 1   06
07 7               1   1         1                                       1             1                     1       1     07
08 9         1         1       1           1               1 1                             1         1                   1 08
09 5             1                                                     1                 1           1     1               09
10 11       1                     1     2           1     1           1     1       1         1           1                 10
11 11           1             1     1     1       1                     1   1         1               1             1   1   11
12 14 2     1   1         1     1 1             1 2       1                                 1           1       1           12
13 12 1       1                 1   1   1   1       1                       1 1       1     1                     1         13
14 11     2   1           1   1 1           2                     1                   1             1                       14
15 15 1   2       1     1               2                     2 1                 1             2                     1   1 15
16 14           1         2     1           1   1               2 1           1   1         1     1                     1   16
17 10 1       1         1                 1     1                     1     1         1                         2           17
18 7               1                                                                         1   1     1 1       1 1       18
19 12                           1 1 1 1   1 1           1         1   1       1                     2                       19
20 12             1       1   1   1               1     1                                   1     1   1 1           1   1   20
21 12       1         1 1             1     2                             2 1           1       1                       1   21
22 16       1             1   2   1           1   1   1         1       1           1   1 1     1             1       1     22
23 12   1           1                     1   1 1       2     1     1                                             2 1       23
24 4                                     1       1                             1               1                           24
25 11               1       1 1                             1 1               1               1           1   1 1       1   25
26 9 1 1                           1           1           1                 1                         1   1   1           26
27 9           1 1 1       1                           2                   1             1         1                       27
28 8                                               1     1     1                 1 1                 1           1     1   28
29 10                               1                 1   1 1 1 2     1   1   1                                             29
30 13 1                 1             1               2 1         1             2             1   1 1                 1     30
31 12                 1   1     1                     2   1   2                   1         1   1                   1       31
32 9 1 1               1       1   1                     2                                   1                   1         32
33 9       1   1   1                                                     1           1                       1   1 1 1     33
34 9   1           1   1                 1                                           1             1         2         1   34
35 10         1             1         1         1     1                     1   1       1                   1         1     35
36 10 1                     1           1 1     1             1     1                             1   1               1     36
37 6     1                                                       1                   1           1           1 1           37
38 8                   1     1               1         1       1               1   1                     1                 38
39 13                       1     1         1     1               2   1                     1           2 1     1 1         39
40 12       1 1   1                     1             1               1 1       1   1                   1           2       40
41 6                 1     1               1                           1                         1       1                 41
42 10         1   1   1               1   1   1             1           1                     1               1             42
43 17     1     1               1   2     1                 1 1     1     2 1     1   1           1         1           1   43
44 18     1 1     1       1   2 1   1   1                     2   1       1     1       1   1       1                     1 44
45 8         1               1   1                                               2                 1                     2 45
46 12   1             1 2   1         1               1             1           1       2 1                                 46
47 14             1         2   1     1       1     1               1     1   1 1   1     1     1                           47
48 10   1               1       1                       1                 1         1   1   2         1                     48
49 7                         2 1     1                                     1   1                         1                 49
50 9         1   1   1   1 1                                                                             1 2     1         50
51 9       1           1         1             1                     1   1               1       1   1                     51
52 21     1     2         1 1   1         1 1       1                   1       2 2     1 3                   1   1   1     52
53 11 1 1     1                                 1       1                 1           1                       1       2   1 53
54 11     1         1               1 1                         1     1       1               1     1               1 1     54
55 9         1           1           1   1                 1     1                         1     1               1         55
56 12                             1       1 1 1   1   1                 1 1                       1   1           1 1       56
57 12 1 1             1   1                 1             1 1 1         1             1     1                 1             57
58 14               1       1                   1     1   1 1         1   1 1           1     1             1   1   1       58
59 9       1         1         1                   1         1     1                                             1     1 1 59
60 8                 1         1 1   1 1                   1               1                         1                     60
61 17     2           1               1       1       1           1     3 1   1         1                         1     1 2 61
62 14       1   1     2   1           1                   1       1     2     1       1 2                                   62
63 11         1                                 1   1 1   1                   1                 1     1     1 1     1       63
64 12               2             1               1       2       1                               1   2     1       1       64
65 7             1                               1                 1               1               1 1   1                 65
66 9                               1         2                       2                   1           1     1       1       66
67 13       1   1   1     1             1     1   1           1 1               1                 1   1 1                   67
68 11     1     1                   2             2 1     1     1                               1       1                   68
69 16   1 1         1             1 1   1   1 1     1 2             1         1     1           1                   1       69
70 11     1 1                                   1   3     1                     1     1 1   1                               70
71 15           1         1     1     1           1 1               1             1                 1   1     2 1       1 1 71
72 5     1         1             1                                                   1                             1       72
73 10                         1                             1   1 1   2   1       1     1       1                           73
74 10     1           1       1                       1                               1         1         1 1           2   74
75 8                                   1 1   1             1   1 1                                       2                 75
76 14   2     1               1   1             1       1     1                           1       1                   1 1 2 76
77 6 1                                 1                         1             1     1       1                             77
78 15           2 1 1 1               1       1               1               1       1   1   1             1 1     1       78
79 7             1 1 1                                         1                                           1   1         1 79
80 4                               1                           1   1                         1                             80
81 11   1             1               1       1 1                                   1     1   1     1     1     1           81
82 9                         1       1     1                         1           2 1               1                 1     82
83 11 1               1 1   1                       1                 1       1 1 1 1                                 1     83
84 10           1           1       2               1   1                 1         1           1       1                   84
85 7                                                     1     1       1     1                     1       1             1 85
86 5                 1           1     1                                   1               1                               86
87 6 1     1                           1                   1                                   1               1           87
88 11   1                     1     1           1                   1         1     1 1     1                     1     1   88
89 9       1                                           1   1   1                   1   1 1   1             1               89
90 13                   1                           1       1             1 1     1   1 1       1 1 2       1               90
91 15   1                             1 1             1 1   1       1       1 1     3                     1           1   1 91
92 13   1     1   1       1       1         1           1     1   1 2                         1                     1       92
93 13     1 1                           1               1       1     1       1                     1 1 1   1 1   1         93
94 7       1           1                 1       2                                       1       1                         94
95 6         1     1                         1         1         1 1                                                       95
96 6 1     1 1   1                             1                   1                                                       96
97 9         1   1       1 1             1                                                           1 1             1   1 97
98 12       1   1                             1 1                   1   1   1                 1 1         1           1   1 98
99 7 1                           1                   1           1                         1             1               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
Ngày
/
Tháng