BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11   1                         1     2         2                         1 1       1                         1 1         00
01 9                 1 1         1         1                 1                   1 1       1                         1     01
02 11               1   1       3             1         1                       1   1                             1       1 02
03 6         1   1       1                                                     1                     2                     03
04 12           1     1     1   1                         1 1     1             1 1       1       1                   1     04
05 16 1 1                         1           1           1 1       2 1     1   1     1         1         1 2               05
06 8                   1                           1   1               1   2 1         1                                   06
07 8               1               1     1         1     1 1 1   1                                                         07
08 9     1                                             1   1 1                   1       1     1       1             1     08
09 14     1                 1   1     1     1         1 1     1                                   2 1 1     1 1             09
10 9                         1               1           1                         1     2                     1   1     1 10
11 16         1       1         1           1       1 1   1           1   1   1         1 1 1             1   1   1         11
12 14       2           1 1                     1             1     2   1   1         1       2   1                         12
13 8         1     1                       1                 1                   1   1             1       1               13
14 21   1     1               1 1 1           1   1 1 2   1               1       1 2           1           1 1   1     2   14
15 9                       1                         1               2   1                   1     1         1   1         15
16 15     1 1     1           1         1                         1 2 1 1       1     1           1       1         1       16
17 11   1   1     1                         1       1                 1 1           1 1       1                           1 17
18 9 1     1         1                 1                 2     1                                   1               1       18
19 11 1             1                         1             1       1   1       2     1 1                               1   19
20 7 1         1                         1   1             1                                         1                   1 20
21 10   1           1       2           1                         1             1         1                       1 1       21
22 3                                     1                                                 1 1                             22
23 15     1                             2       1   1                         2 1 1     1       2     1       1         1   23
24 13     2     1                 2             1   1   1                     4                             1               24
25 15           1 1     1 1   1 1       1                     1 1       1       1         1           1           1 1       25
26 7                 1           1       1 1                         1                                     1   1           26
27 7                         1     1     1               1     1                               1           1               27
28 12       2       1                         1         1                             1 1           1 1 1               1 1 28
29 4       1   1           1                                                 1                                             29
30 9   1     1         1     1                   1                   1   1 1                                             1 30
31 9               1               1                             1 1   1                 1     1     1         1           31
32 15     1   1                     1             1 1   1             1 1           1   1     1     2   1           1       32
33 14       1 1 1       1   1                 1     1                   1     1             1     1   2                 1   33
34 9                                   1   1         1       1   1                               1 2                 1     34
35 12   1 1 1             1         1   1                   2   1                       1       1               1           35
36 10       1 1             1       1 1 1               1                 1                                     1       1   36
37 7                           1     1       1   1                                     1                       1 1         37
38 14               1     1   1             1       1 2             2     1                       1         1 1     1       38
39 5             1                                               1     1                                   2               39
40 15 1                         1                     1   1                 2                 1 1   1       1   1 1 1 1   1 40
41 12 1               1                           1               2 1                   1   1             1     1 1       1 41
42 10           1     1   1               1       1 2             1   1 1                                                   42
43 7                     1       1 1   1                                 2                             1                   43
44 8   1         1                                   1 1                       1 1                       1         1       44
45 10             1               1 1           1                                     1                 1       2       1 1 45
46 14                   1 1       2     1               1                         1 2 1 1 1 1                       1       46
47 3       1                                                             1                     1                           47
48 7                     1                                   1                             2             1 1             1 48
49 7                               1 1       1             1       1                         1                       1     49
50 11           1             1 1         1                       1                       1   1   1         1   1         1 50
51 8                                     1 1       1                     1 1       2               1                       51
52 10           1 2                   1             1 2 1                                 1                           1     52
53 12     1       1         1                                   3       1   2                         1 1             1     53
54 14 1   1         1             1           1 1         1   1 1 1               1           1                 1     1     54
55 13 2             1     1   1         1   1     1           1 1                     1       1         1                   55
56 6       1                                     1         1                                                 1 1         1 56
57 15   1         1       1 1     1               1           1                 1     1 2       1         1   1     1       57
58 9                                                     1   1 1                         1           2 1 1     1           58
59 7                                         1                         1           1       1       1   1     1             59
60 11   1                 1 1           1                 1           1     1                   1       1     1         1   60
61 11     1       1                       1     2               1             1       1                 1     1           1 61
62 13             2     1     1                                 1   1   1 1           1     1             2           1     62
63 9               1 1         1                                                           1 1     1 1       1     1       63
64 8                       1         2                             1 1               1 1               1                   64
65 10   1 1                 1                   1       1               1                   1   1 1       1                 65
66 12         1     1   1                   1     1   1     1                     2 1   1         1                         66
67 13                   2 1     1   1 1                 1           1   1 1         1                                   1 1 67
68 11                 1 1                                                     1         1   1           2   1       1     2 68
69 12         2                   1       1 1       1     1             1                           1 1 1           1       69
70 10     1             1       1     1                     1             1   1                   1           1 1           70
71 10     1   1   1       1 1             1 1         1     1                                 1                             71
72 11           1                         1       1         1   1     1           1           1               1       2     72
73 10     1   1         1     2                             1         1   1             1         1                         73
74 18       1 1       1           1   1 1     1     1       1     1         2   1   1       1               1       1 1     74
75 15 2   1       1 1 1     1   1           2   1       1                                   1                   1       1   75
76 15       1             1   1   1   1       2                   1                         1 1 1     1           1 1   1   76
77 11           1                           1               1 1 1         1                   2     1         1       1     77
78 6   1       1   1                               1                                 1         1                           78
79 11     1   1           1         1           1   1     2       1         1                                         1     79
80 11       1           1   1 1     1 1         1                                 1               1   1   1                 80
81 7                     1             1 1             1     1                           2                                 81
82 16 1       1             1 2   1 1 1         1 1                     1                   1 1         1             1   1 82
83 9   1       2   1                 1               1           1                       1                         1       83
84 15               1       1   1         1 1 1   1             1           1   1               1           1     2   1     84
85 8 2                                         1         1                                       1       1       1     1   85
86 13 1 1             1               1               1         1                     1 1 1               1   1   1     1   86
87 10       1 1 1               1   1                     1   1               1   1                       1                 87
88 16         1   1   1         1           1         1 2       1         1       1     1   1     1       1     1           88
89 8           1                                     1 1                 1         1 1             1                   1   89
90 8   1   1         1 1         1                                               1 1                         1             90
91 9 1         1 1                 1 2                           1 1           1                                           91
92 10               1                   1     1 1                                 1             1         1 1     1     1   92
93 9               1               2     1                   1   1                               1 2                       93
94 14   1             2       1                               1       2   1               1       1     1     1     1 1     94
95 10     1             1                       1 1         1               1 1 1                                 1     1   95
96 8           1                     1   1   1                                   1       1                             1 1 96
97 11 1 1             1       1                 2                   1 2         1   1                                       97
98 8                 1                   1     1 2                           1                         1         1         98
99 13 1 1                 1         1     1                     1   1       1 1 1               1     1   1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
Ngày
/
Tháng