BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
Ngày
/
Tháng
00 10 1                 1       1       1             1     1 1                     1                       1       1       00
01 11     1                             1 2           1       1     1     2       1                               1         01
02 8   1                     1 1     1       1                                 1           1       1                       02
03 6                                         1             1                     1 1     1                           1     03
04 5                                     1                             1                     1       1         1           04
05 6                 1                                   1       1                               1         1   1           05
06 10   1         1               1     1     1   1             1             1                 1 1                         06
07 13             1       1         2 1         1                   1             1   1   1           1   1       1         07
08 12           1     1 2               1               1 1           1   1                             1       1   1       08
09 11   1                       1 1 1                 1       1   2                         1           1           1       09
10 14                       1   2                           1 1   2   1     1   1               1     2         1           10
11 7       1                                   2     1 1                       1             1                             11
12 10                           1 1           1                       1 1             1               1   2             1   12
13 11   2                                     1   1                   1   1         1               2                   1 1 13
14 14   1 1   1     1                             1 1                     1                             1     1 1 1 1 1   1 14
15 15   1 1         1 2   1         1   1 1                               1     1 1         1   1 1                         15
16 12 1 1     1         1                                               1   1             1           1 2 1             1   16
17 9         1                 1                             1 1           1 1       1                                   2 17
18 9 1           1           1                         1                           1       1       2                 1     18
19 11                               1     1       1           1       2       2     1       1                       1       19
20 7 1     1           1           1             1                               1             1                           20
21 3                                 1     1                                                               1               21
22 9 1                                     1 1             2           1       1 1                           1             22
23 8         1           1     1       1   1               1                           1             1                     23
24 17     1   1           1         2 2         2         1         1             1     1       1               1 1     1   24
25 12   1           1 1                           1   1 1           1   1         1                         1   1     1     25
26 11   1         1             1 1                       1     1               1       1       1       1 1                 26
27 14       1                           1   1     1           1   1 1     1             1     2           1 1         1     27
28 11                                     1 2   1   1         1               1           1       1     1                 1 28
29 6                   1   1                                                                   1         1   1     1       29
30 9           1 1                 2             1                                 1       1                 1       1     30
31 8       1                             1       1       1         1     1           1   1                                 31
32 16             1             2       2           1     1         1               1   1       1       1   2 1 1           32
33 9           1             1             1         1               1   1     1                             1       1     33
34 14     1         1       1         1     1                 1                   1   1 1   1             1       2   1     34
35 10     1           1             1   1       1                       1                 1       1     1 1                 35
36 17   1     1     1     1           1       1                 1 1 2     1   1   1 1     1 1         1                     36
37 11       1           1               1 1       1     1             1           1   1 1     1                             37
38 15                                       1 2       1 1         3   1       1     1           1       1       2           38
39 11         2                                 1     1 1   1 1     1           1             2                             39
40 11     1         1     1                     1   1                 1             1                       2 1           1 40
41 9       1                 1 1   1     1                     1                 1                                     1 1 41
42 10   1       1               1     1                     1       1   1             1                         1         1 42
43 8     1         1 2                               1                                 1   1     1                         43
44 10       1                                   1   1           1 1           1         1                             1 2   44
45 11           1         1       1                 1                 1       1     1     1   1     1   1                   45
46 12       1           3   2       1         2                 1                         1       1                         46
47 9     1                   1   1                               1     1               1             1         1     1     47
48 12         1   1         2       1 1                     1                 1           1   1     1               1       48
49 13         1 2           1   2                             1     1   1               2                           1     1 49
50 11 1             1   1               1       1                           1             1       1 1               1 1     50
51 5                     1             1                                         1                               1     1   51
52 8                     1                                                 1             1 1     1           1 1 1         52
53 10             1   1                       1       1 1         1         1 1                                   1     1   53
54 10                             2                                     1   1     1         1   1   2                     1 54
55 7                       1                       1     1                                   1         1 1         1       55
56 11     1   1   1         2                     1             1         1     1   1                               1       56
57 14             1     1                             2   2           2     2               1     1           1   1         57
58 14       2         1   1       1       1     1 1     1       1               1                 1         1 1             58
59 11         1 1     1               1               1     1             1         1       1         1     1               59
60 9       1 1                             1                     1     1   1                         1       1       1     60
61 9               1             1       1         1   1                               1   1     1               1         61
62 11                       1       1 1     1         2                         1       1               1 1 1               62
63 11               1 1                     1 1 1           1   1       1     1                   1   1                     63
64 13               1 1       1             1               1 1             1           1                   1 3       1     64
65 7   1     1                                         1           1                     1     1       1                   65
66 11             1   1                     1               2 1 1     1               1               1   1                 66
67 9 1           1 1     1   1       2                         1           1                                               67
68 13 1                                   1 1     1     1                   1     1 1   2                 1             1 1 68
69 2                                                                     1           1                                     69
70 10   1         1 1   1     1               1                     1         1                                 1 1         70
71 13         1                     1   1                       1 1     1   1         2               1           1 1 1     71
72 9     1 1             1 1 1               1           2           1                                                     72
73 11 1         1     1           1           1                 1                   1   1       1           1             1 73
74 9   1               1                           1   1 1                                   1       1       1         1   74
75 8       1             1 1         1       1                                           1         1                   1   75
76 11   1                     2     1   1                 1 1 1 1         1                     1                           76
77 12   1               1 1 1     1     1           1         1 1                     1   1                       1         77
78 10 1               1       2                                 1 1                   1           2     1                   78
79 11 1         1     1                                   1 1       1   1 1                   1     1             1         79
80 10       1   1       1                 1                       1 1           1                         2             1   80
81 6               1           1 1                                                                 1   1         1         81
82 8                                                                 1 1 1     1               1             1 1   1       82
83 10                                             1 1     1                   2             1   1   1         1     1       83
84 6 1         1 1                                                         1                           1       1           84
85 16       1   2 2           1                           1         2               1 1           1 1         1 1       1   85
86 14       1       1     1       1                     2               1         1         2 1     2                   1   86
87 4           1                                                         1     1         1                                 87
88 14     1     1       1           1           1   1 1                     1   1               2         2         1       88
89 15 1   1           1   1 1     1   1     2                 1               1   1   1           1                       1 89
90 13     1   1 1         1       1       1             1                       1         1 1                       1   1 1 90
91 22     1 1 1               1 1 1         1   2   1     1 1 2         2       1     1                   1     1     1 1   91
92 11 1     1 1                 1                 1 1   1                                     1 1                     1   1 92
93 11               1         2           1                 1               1     1   1   1           1     1               93
94 9 1   1                           1                                   1   1                   1         1       1   1   94
95 12                   1   2           1 2         1                               1 1       1     1 1                     95
96 13 1             1         1           1     1       1             1                       2         1   1     1   1     96
97 13 1                           1     1         1 1     1       1   1       1               1             1         1   1 97
98 17 1 1 2       1       1           1         1 1 1 2                     1   1                     1           1       1 98
99 11           1 1 1                 1       1   1 1           1                   1                               1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
Ngày
/
Tháng