BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
Ngày
/
Tháng
00 17     1 1   1         1         1               1 1         3                   1 1           1   1   1         1     1 00
01 6       2                                           1         1               1   1                                     01
02 14                 1   1             1           1           2     2             1     1 1             1   2             02
03 10                 1                                             1 1   1 1 1     1                   1   1   1           03
04 8                   1                               1               2 1                   1     2                       04
05 12   1         1                         1           1 2                 1               1   1   1               1   1   05
06 14                   1 1 1   1   1 1           2                 1             1         1             1 1             1 06
07 13   1       1 1       1     1 1             1             1           1               1     1     2                     07
08 10               1 1     1     1                 1                   2                       2           1               08
09 13         1   1   1 1   1 1           1 1             1     1                         1                       1   1     09
10 12         1       1           1 1 2                   1                       1 1                         1 1         1 10
11 11         1 1               1     1     2   1                                           1     1 1           1           11
12 13               1           1       1 1         1             1 1   1     1         1 1             1     1             12
13 10                                                 1         1         1 2 1       1     1           1               1   13
14 7         1       1             1 1               1                 1     1                                             14
15 11     1                   2       1       1                           1 1     2 1       1                               15
16 8                     1                                   1     1             1           1   2   1                     16
17 9     1 1                                       1   1               1           1   1                 1 1               17
18 11           1 1       1   3                             1                 1       1                   1       1         18
19 8   1             1               1             1                           1               1   1 1                     19
20 10                         1       2   1   2                               1               1                         1 1 20
21 9                                     1 1     1   1 1       1                       1     1                 1           21
22 8                                                 1                 1 1 1           1                       1       1 1 22
23 15 1         1   1           1 1 2         1       2                                                 1   1         1 1 1 23
24 10       1                         1           1 1     1         1 1               1     1                       1       24
25 2                       1                 1                                                                             25
26 7             1                               1                             1                 1       1 2               26
27 7     1 1                             2         1                 1           1                                         27
28 7     1                       1                                             2     1                 1   1               28
29 9                             1                                 1         1                 1         1   2         1 1 29
30 7 1                           1         1           1                             1               1       1             30
31 9         1         1 1 1                       1       1                             2                   1             31
32 15       1   2     1                   1   2 1             1       1     1             1 1         1 1                   32
33 11               1   1           1         1       1               1                       2                 1       2   33
34 14       1       1   2       1               1     1       1       1               1       1             1       1   1   34
35 15   1 1             1   1             1 1 1 2 1           1             1       1       1                         1     35
36 5 1                             1                         1   1                             1                           36
37 8                       1               1         1         1       1   1       1                                 1     37
38 19 1       1 1     1   1         2                       1     3       1         1 1             1       1   1   1     1 38
39 14   1   1               1       1             1                 1   1     1 2               1 1           1     1       39
40 9                 1   1           1     1               1                                       1   1         1   1     40
41 18     1   1   1 1         1 1 1   2         1       1     2           1             1         1 1               1       41
42 17     1   1       1     2                     2                   1   1     1 1       1   2   1   2                     42
43 7     1       1 1                                       1   1             1     1                                       43
44 12         1       1       1     2         1           1         1         1   1     1         1                         44
45 13 1                   1     1             1     1         1 1             1     1   1                     1   2         45
46 11           1 1                       1         1           1         1   1                                   4         46
47 11                 1       2         1       3       1                                   1           1     1             47
48 8 1             1     1             1     1             1     1 1                                                       48
49 9   1                             1         1           1       1               1   1                 1         1       49
50 12   1                                   1       1 1       1   2                 1 1           1                   1 1   50
51 9   1   1                               1                         1   1       1           2               1             51
52 8                     1     1                                 1 1                               1         1 1     1     52
53 19   2   1   1 1 1                         1           1 2               1 1             1   2 1 1   1   1               53
54 14     1   1         1                       2   1             1     1     2                           1 1       1     1 54
55 9                           1               1   1 1                   1               1 1                 1       1     55
56 6       1     1 1                     1       1                                   1                                     56
57 10           1 2     1                       1             1         1               1     1           1                 57
58 19   1     1             1   1   1       1       1     2 1     2 1 1     2             2   1                             58
59 16 1 2             1       2 1       1   1   1 1 1       1   1       1                                   1               59
60 6 1               1           1                   1   1 1                                                               60
61 15 1   1                   2     1                       1   1 1             1   1     1 1               1   1   1       61
62 9                 1                                   1   1                 1 1                           1 1 1       1 62
63 13 1 1 1 1       1             1   1                     1               1                 1     1         1     1       63
64 5     1   1                   1   1       1                                                                             64
65 10                   1 1     1                                     1   1           1           1       2               1 65
66 9                     1             1         2                             1 1         1                     1       1 66
67 11                                   1         1   1 1 2                     1 1                               1 2       67
68 13       1 1           1                             1     3                 1   1                           2       1 1 68
69 11         1             2           2 1             1                   1           1         1                     1   69
70 11   1   1               1     1           1 1                 1         1             1           1                   1 70
71 7         1                         1                             1                   1                     1       1 1 71
72 9 1                                                               1                   1       2 1             1 1 1     72
73 10                     1   1           1 1         1   1     1         1   1                         1                   73
74 8   1                                 1     1                 1           1                         1 1         1       74
75 7                           1 1     1                               1             1       1                       1     75
76 8             1 1 1           1               1                         1                       1                     1 76
77 11         1         1         1       1         1   1                       1   1 1   1     1                           77
78 8       1               1                         1 1               1                                 1 1   1           78
79 13     2       1                     1     1           1 1 1                     1     1         1 1 1                   79
80 11             1                                     1             1         1   1   2 1   1       1               1     80
81 17               1   1       1 1           1       1         2     1     1     1         1     1   1           1   1 1   81
82 8                                     1             1         1 1                           1   1       1         1     82
83 12 1                 1 1         2     1                   1                         2               1           1     1 83
84 10           1               1     1                 1                       1       1     1   1               1       1 84
85 8     1     1       1                                                         1             1     1         1 1         85
86 12             1                     1   1                   1   1   1       1                       1 1     1       2   86
87 12 1   1       1     1               1   1                                         1     1           1 1     1     1     87
88 6 1             1                                 1                               1               1   1                 88
89 12     1     1                           1                       2 1           1     2       1       1       1           89
90 6                       1         1                     1                   1                                     2     90
91 9 1         1 1 1                                                           1                   1   1           1 1     91
92 18 1 1       1         1       1     1         1         2           1             1 1             2     2 1         1   92
93 13 1       1             1   1                       1 1           1     1     1         1   1   1         1             93
94 8               1       1 1     1   1     1               1                               1                             94
95 8           1       1                         1                 2                                   1 1           1     95
96 17       1       2   1     1 1         2 1     1 1     1             1 1                     1   1             1         96
97 11 1 1   1   1     1           1                       1                                     1                 1 1   1   97
98 7                                   1               1                 2   1   1   1                                     98
99 8         1                         1                         1       1                 1   1 1   1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
Ngày
/
Tháng