BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9                       1 1               1                 1       1   1     1           1                   1         00
01 10                       1                               1 1 1               1 1   1           1                 1 1     01
02 12                                             1   1               2     1   1       1     1   1           1     2       02
03 12 1                   2       1 1 1     1     1       1             1     1                     1                       03
04 11                 1       1 1 1         1             1                   1       1   1             1               1   04
05 11     1         1                           1                     1     1   1               1 1               1 1     1 05
06 11     1   1   1 1       1                   1 1     1     1   1                                               1         06
07 11         1                   1   1 2   1   1 1             1                   1   1                                   07
08 13           2                             1       1 2             1                 2   1         1   1 1               08
09 11                 1           1           1       1       1         1       1       1     1         1   1               09
10 12 1                   1             2                         1         1           1         1     1           1 2     10
11 12       2     1         1   1   1         1             1                 1     1             1               1         11
12 11                                 1             1           1               1     1     1   1   2             1       1 12
13 10             2                             1 1                 1   1     1               1 1             1             13
14 13 1   1                   1                 1         1       1 2                     1   1   1 1     1                 14
15 10     1     1             1   2         1     1     1                 1                     1                           15
16 7         1       1             1                       1                         1                   1             1   16
17 9       1           1                     1           2     1           1               1             1                 17
18 13               1     1     1       1 1           1       1   1               1                     1   1           2   18
19 16               1 1 1         1             1       1                   1         4     1 2   1           1             19
20 11     1     1                           1   1 1     1 1         1 1 1   1                                               20
21 11   1     1                 1   1       1           1 1               1               1     1           1               21
22 9 2                           1       1                   1                               1 1           1     1         22
23 5                           1       2                                                             1 1                   23
24 11     1               1     1                     1           1                     1   1             2       1 1       24
25 9 1 1           1                 1 1                                 1               1                       1 1       25
26 10 1               1                 1 1             1     1 1           1         1           1                         26
27 10 1                           1   1     1             2           1                               1 1     1             27
28 9         1         1                       1           1     1               1 1 1                                 1   28
29 15                     1         2   1 2         1               1       1                       1       1       3     1 29
30 10         1     1         1   1       1         1             1               1                     1       1           30
31 9   1         1                                 1             1   1 1                   1         1                 1   31
32 10                 1 1     1                   1               1         1               1                 1         1 1 32
33 12       1           1       1       1   1 1               1 1       2                                             1   1 33
34 9       1           1 1                       1     1                 1                             1       1     1     34
35 10       1                                 1     1               2     1   1           1                   1 1           35
36 13   2         1         1     1   2     2                                   1 1                           2             36
37 13                     1 1 1   1 1               1 1                             1   1         1     1 1           1     37
38 5   1                                                                     1                   1           1       1     38
39 11           1     1       1       1             1           1   1                             1   1     1         1     39
40 13           1       1                   1                 1           1     1 1   1     1   1         1   1   1         40
41 8     1   1             1                                     1       1 1                 1           1                 41
42 14   1   1               1                   2 1   1           2     1     1           1     1                   1       42
43 7             1       2             1                                       1         1   1                             43
44 12 1           1                 1 1     1         1               1                         1   2             2         44
45 10       1   1             1                       1           1         2           1                   1         1     45
46 8       1   1                                     1 1   1           1                             1     1               46
47 10   1                       1                   1                           1                       1 1 1     1 1 1     47
48 10     1         1             1               1             1                   2               1 1               1     48
49 13     1     1               1   1                     1     1   1         1   1             1 1           1         1   49
50 11             1           1 1     1           1 1                                     1 2       1       1               50
51 10   1                         1                                     1                 1   2       1     1 1 1           51
52 7                                     1           1                 1   1         1   1                       1         52
53 14   1   1         1 1                               1   1 1 1           1   1 1   1 1                       1           53
54 18     1 1 3                     1   1       1 1                   1 1     1     2       1 1               1 1           54
55 8                   1   1 1 1   1                   1                                 1                             1   55
56 10         1               1           2   1         1 1                                   1 1                         1 56
57 5   1                                                                         1   1   1                           1     57
58 13 1                 1   1     1       1       1                 1             1                 1         1         2 1 58
59 3                 1                                                       1                     1                       59
60 9 1                           1           1       1 1       1                               1     1             1       60
61 11 1             1                                   1       1 1         1   2   1   1                     1             61
62 12               1           1       1       1                 1 1     2                                 1   2         1 62
63 11   1         1       1                                 1         1   1       1     1   1       1         1             63
64 18             1       1   2       1     1   1         1   1           1   1     1   1       1     1 1 1     1           64
65 12     1         1       1       1   1         1             1         1   1                             1       1     1 65
66 8                                     1                 1       1             1         1                   1       1 1 66
67 11     1           1   1         1                                 2 1       1                           2     1         67
68 15     1           2         1                   1                 1   1   1 1     1           2   1             1 1     68
69 13       1     1       1           1   2         1                         1 1             1 1   1           1           69
70 7     1         1 1                                             1             1 1                     1                 70
71 14 1   1         1     1       1   1               1                       1             1   1 1           1         1 1 71
72 11   1     1         1       1   1     1                             1                   1         2           1         72
73 16         1         1   1     1       1   4             1 1         1 1                         1   1   1               73
74 7 1 1         1 2           1                 1                                                                         74
75 13                               1     1   1 1           1 1           1   1           1 1                     1 1     1 75
76 16                     1 1       1                       1 2           1         1     2       1       2 1   1     1     76
77 8                   1       1                         1   1                             1 1                 1         1 77
78 13         1   1       1         1         1 1       1   1       1         1 1               1   1                       78
79 12 1 1                   1 1           1       1       1   1                               1       1           1       1 79
80 7                                             1   1             1                               1 1 1         1         80
81 14       1   1 2 1           1             1     1                       1   1       1             1   1     1           81
82 4                                       1       1     1                                             1                   82
83 11     1         1                                 1 1             1             1   1       2     1 1                   83
84 11       1           1   1                         1   2 1                               1                       1 2     84
85 16       1   1 1 1     1             1       1           2         1 1     1     2               1                 1     85
86 18         2 3             1       1                     1   1 2       1                   1       1   1     2         1 86
87 6       1                                                       1               1 1                         1     1     87
88 10                 1     1         1 1           1         1 1   1           1       1                                   88
89 10 1 1         1           1             2               1         1 1                                               1   89
90 9           1     1 2   2         1       1                             1                                               90
91 2 1                       1                                                                                             91
92 9   1     1 1   1                           2                                 1   1                                 1   92
93 9     1 1         1         1       1     1             1                     1                       1                 93
94 12 1         1                     2               1                           1     1         1     2               2   94
95 13   1     1         1           1                 1               1   1       1 1     1             1 1               1 95
96 7                 2 1                 1               1           1                                             1       96
97 5                                       2       1                               1               1                       97
98 10       1                                       2   1         1                   1 1         1             1         1 98
99 12     1     1                                   1         1 2   1                     2                   1         1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng