BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10         1 1                 1     1   1 1   1           1                         1           1                       00
01 12               1         1       1 1                 1       1   1             1     3           1                     01
02 13           1       1       1     1         1           1     1         2         1         1                 1 1       02
03 11                     1   1           1           1   1               1                       1 1 1                 1 1 03
04 8               1     1                                 1         1                                     1 1 1     1     04
05 15   1 2               1                                 2 1 1     1 1   1     1       1     1                       1   05
06 5                       1 1   1                                 1     1                                                 06
07 10                                 1                                         1   1   1     1       1   1       1   1 1   07
08 8 1             1               1         1                                     1     1     1       1                   08
09 11     1 1                         1 1     1       1 1       1                 1     1           1                       09
10 9         1   1     1   1 1                         1                                     2           1                 10
11 11   1   1   1           1           1                       1   1 1                       1         1               1   11
12 9                             1     1       1       1     1                   1       1           1                 1   12
13 8     1                       1           1                                   1   1                   1     1     1     13
14 14     1 1   1     2   1                   1     1     1   1             1 1       1 1                                   14
15 12       1   1                         1       1     1   1       1                       1     1         1   1         1 15
16 7   1         1         1   1                                                           1               1   1           16
17 9                   1             1     1             1     1 1   1                                       1     1       17
18 11             1         1 1                       1       1 1   1           1     1         1       1                   18
19 9                 1         1               1                       1 1                 2       2                       19
20 11                   1             1 2 1             2                 1                             1       1         1 20
21 14           1 1         1         1   2             1           1   1 1         1                   1     1 1           21
22 7                               1     1     1       1         1                           1         1                   22
23 13       1         1   1           2       1     1                     1         1 1   1           1                   1 23
24 11     1                   1                               1             1 1           1         1       1 2           1 24
25 12           1 1                 1               1               1     1     1     3         1                         1 25
26 9     1   1                     1                 1   1 1     1 1                         1                             26
27 11     1                           1       2     1 1   1               1           1 1   1                               27
28 10 1               1 1     1       1                   1 1         1                     1   1                           28
29 11                           1   1           1     1         1                   1   1 1     1     1           1         29
30 8                   1                   1                           2 1   1         1                     1             30
31 7         1                       1                                                       1               1 1 1       1 31
32 9 1           1                 1             1                     1           1                 1 1     1             32
33 6                 1               1                         1               1 1               1                         33
34 10               1                                   1         1           2         1         1             1       1 1 34
35 11         1           1 1                   1     1 1         1                                 1     1   1   1         35
36 9         1       1           1           1   1                         1   1                           1             1 36
37 12         1 1                   1 1     1 1 1     1                 1       1 1       1                                 37
38 8     1 1     1                     1                                       1                 2                   1     38
39 11     2               1       1 1                               1           1     1 1       1                       1   39
40 13     1   1 1 1 1   1                           1                     1           1           1   1     1         1     40
41 12   1     1 1       1     1 1                 1               1       1                                   1 1     1     41
42 14                         1 1           1       1 1 1         1 1   1 1             1         1               1       1 42
43 12 1                   1         3     1           1   1                                             1       1 1     1   43
44 14   1         1                                   1 1 1   1             1   1   1           1       1         1 1     1 44
45 12 1       2       1 1       1               1 2           1                                                   1 1       45
46 7             1                                 1         1         1                 1 1         1                     46
47 6                                                         1     1             1 1               1               1       47
48 13   1 1             1   1 1 1                                 1 1                           1       1     1   1     1   48
49 9               1     1     1       1                       1     1                 1   1         1                     49
50 9     1   1         1         1                           1       1           1                       1     1           50
51 8                       1               1       2                       1 1                             1   1           51
52 11               1               1           1   1     1 2                               1                   1 1   1     52
53 10 1             1                     2       1       1     2   1                                       1               53
54 10         1     1                 1           1             2       1                       2                     1     54
55 10 1                                   1         1                 1       2   2 1   1                                   55
56 12       1 1         1       1         2 1   1     1                       1                             1 1             56
57 14   1   1     1         1                           1           1 1     1     2 1             1     1           1       57
58 12 1 1     1               1             2     1 1           1 1             1                         1                 58
59 11 1     1               1                                   1 1                           1           1 1 1   1   1     59
60 7 1     1         1           1                       1                           1                             1       60
61 15 1     1           1     1                           1   2       1 1 1   1               1         2       1           61
62 14   2           1     1                   1 1               1     1 1   1                       2                 1 1   62
63 11       1     1               2                           1           1       1     1                 1   1     1       63
64 10 1                   1           1       1   1 1                         1   1 1       1                               64
65 9   1                   1     1       1 1                               1 1   1               1                         65
66 8                             1 1             1         1           1                 2                         1       66
67 18                 1 1             1               1 1           1 1     2   1 1       1       1       1 1         2 1   67
68 20 2   1       1     2         1 1                 1           2 2       1             1 2             1 1             1 68
69 11 1           1         1     1                       1           1                             1       1   1     1 1   69
70 9       1 1           1                     1                             1         1               1           1     1 70
71 13                                       1             1       1       1               1     1 1 1         1 1 1   2     71
72 8       1       2                       1                 1             1 1 1                                           72
73 3                                                                     1   1                                     1       73
74 17     1       1 1       1   2                     1 1 1     1             1   1     1   1 1             1           1   74
75 14         1       1   1         1         1     1   1           1             1         1   1   1             1       1 75
76 11           1 1   1   1               1             1                             1     1 1   1   1                     76
77 9       1       1             1       1     1           2                                 1           1                 77
78 6                         1               1                 1                                                 1 1     1 78
79 8               1                   1     1                                     1           1         1   1     1       79
80 8   1                               1   1               1                       1             2 1                       80
81 9                                               1 1       1                 1   1                   1       1   1   1   81
82 8 1             1   1                                   1           1                             1 1           1       82
83 13             1       1 1       1     1 1     2                     1       1   1                               1 1     83
84 13     1     2   1         1 1       1                 1                 1         1       1       2                     84
85 12   1       1     1           1     2         1           1                 1           2     1                         85
86 11   1   1   1     1       1         1               1             1                                   1 1             1 86
87 11   1                       1       1     1                           1     1             1   1   1     1         1     87
88 5   1     1                                                                           1     1                   1       88
89 13                 1           1 1     1 1   1                                       1 1         1   1 1             1 1 89
90 7       1                                                                 2       1         1     1   1                 90
91 11                           1       1   1               1     1         1   1                     1 1   1         1     91
92 15   1 1     1     1         1         1       1           1   1     1 1           1     1   1                 1         92
93 10                     3                   1 1     1                                                   1   1     1   1   93
94 14 1     1     1 1         1 2     1                               2 2           1         1                             94
95 12           1     1       1                 1           1       1 1     1           1                       1 1     1   95
96 10                 1 1   1               1     1   1                                                   1       1     1 1 96
97 15                       2 1               1 1 1                                 1 1 1     1   1 2     1   1             97
98 12 1         1                 1     1   1   1   1     1       1             1             1       1                     98
99 11   1                           1               2       2   1                     1       1     1       1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
Ngày
/
Tháng