BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
Ngày
/
Tháng
00 11           1 1       1                         1 1                 1     1   1 1   1           1                       00
01 11                 1 1       1                         1         1       1 1                 1       1   1             1 01
02 11               1   1                             1       1       1     1         1           1     1         2         02
03 9               1                     2                     1   1           1           1   1               1           03
04 9 1             1 1       1       1                   1     1                                 1         1               04
05 19   2 1     1   1     1         1         1 2               1                                 2 1 1     1 1   1     1   05
06 10       1   2 1         1                                     1 1   1                                 1     1           06
07 4 1                                                                     1                                         1   1 07
08 8                 1       1     1       1             1               1         1                                     1 08
09 13                                 2 1 1     1 1                         1 1     1       1 1       1                 1   09
10 9                   1     2                     1   1     1   1 1                         1                             10
11 14     1   1   1         1 1 1             1   1   1           1           1                       1   1 1               11
12 14   2   1   1         1       2   1                                 1     1       1       1     1                   1   12
13 7                 1   1             1       1                       1           1                                   1   13
14 17         1       1 2           1           1 1   1     2   1                   1     1     1   1             1 1       14
15 12     2   1                   1     1         1   1                         1       1     1   1       1                 15
16 12 1 2 1 1       1     1           1       1         1         1   1                                                     16
17 12     1 1           1 1       1                           1             1     1             1     1 1   1               17
18 9                                   1               1         1 1                       1       1 1   1           1     18
19 11   1   1       2     1 1                               1         1               1                       1 1           19
20 9                                     1                   1             1 2 1             2                 1           20
21 14 1             1         1                       1 1         1         1   2             1           1   1 1         1 21
22 7                           1 1                                       1     1     1       1         1                   22
23 17             2 1 1     1       2     1       1         1   1           2       1     1                     1         1 23
24 9             4                             1                   1                               1             1 1       24
25 11       1       1         1           1           1 1                 1               1               1     1     1     25
26 9     1                                     1   1                     1                 1   1 1     1 1                 26
27 9                               1           1                           1       2     1 1   1               1           27
28 12                     1 1           1 1 1               1 1     1       1                   1 1         1               28
29 7             1                                                   1   1           1     1         1                   1 29
30 9     1   1 1                                             1                   1                           2 1   1       30
31 8 1 1   1                 1     1     1         1                       1                                               31
32 13     1 1           1   1     1     2   1           1                 1             1                     1           1 32
33 11       1     1             1     1   2                 1               1                         1               1 1   33
34 9 1                               1 2                 1                                   1         1           2       34
35 9                       1       1               1           1 1                   1     1 1         1                   35
36 8         1                                     1       1           1           1   1                         1   1     36
37 12                       1                       1 1                   1 1     1 1 1     1                 1       1 1   37
38 9   2     1                       1         1 1     1                     1                                       1     38
39 9 1     1                                   2               1       1 1                               1           1     39
40 13           2                 1 1   1       1   1 1 1 1   1                           1                     1           40
41 14 2 1                   1   1             1     1 1       1     1 1                 1               1       1           41
42 13 1   1 1                                                       1 1           1       1 1 1         1 1   1 1           42
43 10         2                             1                   1         3     1           1   1                           43
44 11               1 1                       1         1                                   1 1 1   1             1   1   1 44
45 11                     1                 1       2       1 1       1               1 2           1                       45
46 11                 1 2 1 1 1 1                       1                                 1         1         1             46
47 6         1                     1                                                               1     1             1 1 47
48 10                           2             1 1             1   1 1 1                                 1 1                 48
49 8   1                         1                       1     1     1       1                       1     1               49
50 11 1                       1   1   1         1   1         1         1                           1       1           1   50
51 11         1 1       2               1                         1               1       2                       1 1       51
52 8                         1                           1               1           1   1     1 2                         52
53 13       1   2                         1 1             1                     2       1       1     2   1                 53
54 10 1               1           1                 1     1                 1           1             2       1             54
55 11                     1       1         1                                   1         1                 1       2   2 1 55
56 10                                             1 1         1       1         2 1   1     1                       1       56
57 16               1     1 2       1         1   1     1         1                           1           1 1     1     2 1 57
58 14                         1           2 1 1     1               1             2     1 1           1 1             1     58
59 9       1           1       1       1   1     1               1                                   1 1                   59
60 8     1     1                   1       1     1         1           1                       1                           60
61 13             1       1                 1     1           1     1                           1   2       1 1 1   1       61
62 15   1   1 1           1     1             2           1     1                   1 1               1     1 1   1         62
63 11                           1 1     1 1       1     1               2                           1           1       1   63
64 13   1 1               1 1               1                   1           1       1   1 1                         1   1 1 64
65 12       1                   1   1 1       1                   1     1       1 1                               1 1   1   65
66 10                 2 1   1         1                                 1 1             1         1           1             66
67 15   1   1 1         1                                   1 1             1               1 1           1 1     2   1 1   67
68 17             1         1   1           2   1       1     2         1 1                 1           2 2       1         68
69 9       1                           1 1 1           1         1     1                       1           1               69
70 8         1   1                   1           1 1           1                     1                             1       70
71 5                             1                                               1             1       1       1           71
72 11     1           1           1               1       2                       1                 1             1 1 1     72
73 6     1   1             1         1                                                                         1   1       73
74 18 1         2   1   1       1               1       1 1       1   2                     1 1 1     1             1   1   74
75 10                           1                   1       1   1         1         1     1   1           1             1   75
76 11 1                         1 1 1     1           1 1   1   1               1             1                             76
77 11         1                   2     1         1       1             1       1     1           2                         77
78 5                     1         1                               1               1                 1                     78
79 6 1         1                                         1                   1     1                                     1 79
80 8                 1               1   1   1                               1   1               1                       1 80
81 7                         2                                                           1 1       1                 1   1 81
82 8       1                   1 1         1             1   1                                   1           1             82
83 13 1                       1                         1       1 1       1     1 1     2                     1       1   1 83
84 12           1   1               1           1     2   1         1 1       1                 1                 1         84
85 10                                 1       1       1     1           1     2         1           1                 1     85
86 11                     1 1 1               1   1   1     1       1         1               1             1               86
87 8             1   1                       1                       1       1     1                           1     1     87
88 7         1       1     1   1     1       1     1                                                                       88
89 10         1         1 1             1                   1           1 1     1 1   1                                     89
90 5                 1 1                         1                                                                 2       90
91 10 1 1           1                                                 1       1   1               1     1         1   1     91
92 13                 1             1         1 1     1     1         1         1       1           1   1     1 1           92
93 10 1                               1 2                       3                   1 1     1                               93
94 18     2   1               1       1     1     1     1 1         1 2     1                               2 2           1 94
95 11           1 1 1                                 1     1       1                 1           1       1 1     1         95
96 8                 1       1                             1 1   1               1     1   1                               96
97 12   1 2         1   1                                         2 1               1 1 1                                 1 97
98 11             1                         1         1                 1     1   1   1   1     1       1             1     98
99 13   1       1 1 1               1     1   1                           1               2       2   1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
Ngày
/
Tháng