BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12         1       1       1       1                 1     1                                 1   1             1 1 1   1 00
01 10 1   1       1           1                         1 1   1 1             1                                 1           01
02 12       1     1               1               1       1 1   1 1       1   1   1         1                               02
03 10       1               1                       1                 1           1         1 2     1               1       03
04 8   1   1                       1         1                                               1     1           2           04
05 13         2 1               1     1       1   1     1     1     1       1                       2                       05
06 12         1         1   1       1       1                                 1 1         1     1   1     1             1   06
07 6                         1               1                   1               1                   1       1             07
08 12         1       1       1 1     1 1       1 1 1             1                   1                   1                 08
09 16     1   1       1     1         1               1 2   1     1               1   1 1       1       1 1                 09
10 10                       1   1       2     1                     1 1               1 1                       1           10
11 6               1       1     1     1       1                                                                   1       11
12 7               1 1                                 1             1           2                         1               12
13 10 1         1             2   1                         2   1         1                                   1             13
14 13       1         1         1   1     1   1       1                   1   1   1                     2     1             14
15 13   1             1 1       1                   1 1     1       1   1         1       1           1                   1 15
16 9             1                 1           1                   1 1 1                   1   1             1             16
17 16       1           2   1     1         1   1     1     1         1 1           1           1         1 1       1       17
18 11     1       1                     1         1           1             1   1     1               1         1 1         18
19 13       1 1       1                   1     1 1   2             1       1 1                       1 1                   19
20 10             1       1                           1             1   1               1       2     1     1               20
21 12               1   1                       1 1           1     1                 1   1   1           2   1             21
22 8 1                           1                         1   1     1                         1       1         1         22
23 6 1     1                                                 1                 1 1                       1                 23
24 14   1     1   1   1                               1     1       1             1 1         1 1     1         1       1   24
25 14 1     1     3       2       1   1               1 1               1       1                                   1       25
26 19     1         1           1   1       2     1   1           1               1     1 2         1 1   1 1   1         1 26
27 14 1 1       1   1       1     1   1     1     1                   1               2   1     1                           27
28 7       1   1   1                                                       1                                   1 1   1     28
29 8       1                     1     1 1                   1   1             1                         1                 29
30 15     1   1       1                               2             1                   3 1   1   1 1       1     1         30
31 18 2   1   1     1 2 1                       2   1       1                         1             1 1       1         2   31
32 12   2   1   1                 1         1 1     2     1                                           1                   1 32
33 15 1 1                         1                       2     2           1   1 1               1       1   1       1 1   33
34 13   1                                           1       1   1 1       1 1 1         1     1   1     1           1       34
35 9     1                 1   1                       1           1     1   1                               1   1         35
36 9                               1 1                 1 1         1                     1           1   1     1           36
37 10   1 1             1       1                           1 1         1           1     1                           1     37
38 16       1     1   1 2       1             1   1       1   1   1     1     1     1         1 1                           38
39 8         1                                             1   1 1 2                             1                 1       39
40 13       1       2         2               1   1 1             1                         1     1             1   1       40
41 6                                 1           1       1 1                                       1                     1 41
42 11       1     1           1                 1   1   1                 1               1   1             1             1 42
43 8   1                                                     1           1                                   1   1   2   1 43
44 10                                           1               2 1         1             1         1           1 1   1     44
45 14     1               1       1       1     1             1         1     1   1 1       1         1             1   1   45
46 12             1             1     1     1       1                 1 1         1                     1     1 1       1   46
47 15   1           1 1   1         1   1 1   1           1       1         1               1   1                     1 1   47
48 3                                               1                         1                                     1       48
49 7         1                                                 1         1         1     1           1       1             49
50 12                 1 1         1 1                                 1   1     1           1 1 1       1         1         50
51 13   1 2                   1 1             1                       1         1 1 1       1 1                       1     51
52 8           1 1                   1     1                   1             1           1             1                   52
53 7                   1 1     1                                 1   1                                   2                 53
54 13           1         1               3 1     1                     1 2                   1                   1     1   54
55 9     1 1   1                                         1                   2         1     1               1             55
56 9           1                   1               1           1                     1 1         1         1     1         56
57 11 1             1               1     1             1                 1 1         1               1               1   1 57
58 15                           2 1         1         1                 1   1               1 1   1     2           1   2   58
59 7           1       1     2       1                     1                                                   1           59
60 10             1 1           1                       1               1   1         1 1           1             1         60
61 12 1                           1 1   1             1                     2       2   1                 1 1               61
62 7                 1                   1 1             1 1                         1                               1     62
63 10                     1 1                   1         1     1       1         1           1   1 1                       63
64 7   1               1       1                                                   1         1       1   1                 64
65 12 1                       1 1               1         1       1       1                       1       1       1 2       65
66 11                     1   1               1         1 1                   1     1 1 1                       1       1   66
67 11         2           1             1                 1                 1               1     3     1                   67
68 8         1                   1     1                             1                     1               1       1   1   68
69 11 1                   1 1                   1 1                                             1     2     2             1 69
70 8       1   2     1                     1         1   1             1                                                   70
71 7   1             1           1   1                                               1 1                                 1 71
72 10   1       1 1                                 1     1             1                         1 1       1     1         72
73 13 1             1               1           1   1       1     1 1     1   1     1     1                       1         73
74 6             1                 1                                           1         1                     1   1       74
75 14     1 1               1             1 1         1             1       1   1                 2       1     1     1     75
76 9         1     1     1           1 1                     1       1                       1             1               76
77 4                     1 1                   1             1                                                             77
78 15                       1 1     1   1 2             1     1           2           1     1       1         1           1 78
79 9           1                                 1                 1   1                       1           1 1       1   1 79
80 7   1                                   1             1           1                 1                               1 1 80
81 12     1         1     1           1     1                   1       1     1   1                     1     1           1 81
82 10 2       1             1       1         1                         1 1           1                             1       82
83 7             1         1           1                                       1     1                             1 1     83
84 12         1           1             1 1           1     1   1                   2     1               1               1 84
85 10               1         1       1       1 1           1                       1 1                         1         1 85
86 7                     1                       1     1     1   1             1                                         1 86
87 5                         1       2       1                                                             1               87
88 7                   1               1         1     1                               1       1 1                         88
89 10           1                         1                           1         1         1 1         1 1   1       1       89
90 12                                   1 1                           2       1   1         1         1     1 2         1   90
91 10                     1                           1       1   1                 1       1           2     1   1         91
92 6                         1                                   1 1         1                     1                 1     92
93 9   1 1     2       1   1                       1                                                             1     1   93
94 16           1 1     2 1     1 1   1       1   1 1                           1                   1   1         1     1   94
95 19                   1   1     1 1   1 2 1   1   1   1     2             1           1 1   1                       1 1   95
96 11               1                       1 1                 2   1       1                     2 1   1                   96
97 13 2 1             1             1   1         1     1                       2   1       1                         1     97
98 9       1                                                             1         1   1   2               1   1     1     98
99 17     3         1       1       1       1 2     1                 1     1   2               2                         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
Ngày
/
Tháng