BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/07/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11 1         1                                               2 1           1         1     1 1       1 1                 00
01 10   1     1                   2   1               1     1                   1           1                   1           01
02 11   1                 1   2             2       1 1 1                                                       1     1     02
03 12           1   1   1           1   1 1 1         1       1               1         1                           1       03
04 8       1     1   1                       1                     1         1 1                               1           04
05 18 1 1                           1     1         1       1   1           1     2   1       1 1         1 1       1 2     05
06 10   1   1     2   1 1                         1                                 1 1                     1               06
07 6                       1     1                     1   1         1                                       1             07
08 8 1                 1                         1         1       1           1               1 1                         08
09 3 1                                               1                                                     1               09
10 11             1                 1           1                     1     2           1     1           1     1       1   10
11 14     1 1 1       1   1     1                   1             1     1     1       1                     1   1         1 11
12 15   2           1                   1 2     1   1         1     1 1             1 2       1                             12
13 10                                     1       1                 1   1   1   1       1                       1 1       1 13
14 13   1         1 1                         2   1           1   1 1           2                     1                   1 14
15 14         1                       1 1 1   2       1     1               2                     2 1                 1     15
16 13     1           1                             1         2     1           1   1               2 1           1   1     16
17 16 1   1           1       1 1 2 1     1       1         1                 1     1                     1     1         1 17
18 2 1                                                 1                                                                   18
19 13       1                   1       1                           1 1 1 1   1 1           1         1   1       1         19
20 8     2                                           1       1   1   1               1     1                               20
21 13     2         1   1                       1         1 1             1     2                             2 1           21
22 17 1     1   1       1   1   1               1             1   2   1           1   1   1         1       1           1   22
23 10 1                                     1           1                     1   1 1       2     1     1                   23
24 8     1 1               1     1     1                                     1       1                             1       24
25 10       1   1       1   1                           1       1 1                             1 1               1         25
26 11             1       1   1     1   1 1 1                           1           1           1                 1         26
27 7                                               1 1 1       1                           2                   1           27
28 7   1                       1                                                       1     1     1                 1 1   28
29 15 1           1 1   1               1                               1                 1   1 1 1 2     1   1   1         29
30 14         1                 3   1     1                 1             1               2 1         1             2       30
31 13     1                 1 1     1                     1   1     1                     2   1   2                   1     31
32 10       1     1                     1 1 1               1       1   1                     2                             32
33 9               1 1       1     1           1   1   1                                                     1           1 33
34 6   1                                   1           1   1                 1                                           1 34
35 10     1   1         1                         1             1         1         1     1                     1   1       35
36 8                             1       1                     1           1 1     1             1     1                   36
37 8         1         3         1           1                                                       1                   1 37
38 9           1                     1                     1     1               1         1       1               1   1   38
39 11 1   1     1             1                                 1     1         1     1               2   1                 39
40 12           1         1     1               1 1   1                     1             1               1 1       1   1   40
41 5                         1                           1     1               1                           1               41
42 12           1     1       1   1               1   1   1               1   1   1             1           1               42
43 18             1           1 2             1     1               1   2     1                 1 1     1     2 1     1   1 43
44 17       1           1             1       1 1     1       1   2 1   1   1                     2   1       1     1       44
45 7                     1           1           1               1   1                                               2     45
46 12         1     1 1                     1             1 2   1         1               1             1           1       46
47 17   1     1           1 1         1               1         2   1     1       1     1               1     1   1 1   1   47
48 10     1   1                     1 1     1               1       1                       1                 1         1   48
49 15     1   1 1   1     1 1       1 1 1                         2 1     1                                     1   1       49
50 7     1                         1             1   1   1   1 1                                                           50
51 15     1   1 1       1 2       1   2         1           1         1             1                     1   1             51
52 18         1     1           1       1     1     2         1 1   1         1 1       1                   1       2 2     52
53 11   1           1 1               1   1 1     1                                 1       1                 1           1 53
54 11   1         1         1         1       1         1               1 1                         1     1       1         54
55 11 2 1             1   1                       1           1           1   1                 1     1                     55
56 12 1         2                   1                                 1       1 1 1   1   1                 1 1             56
57 14 1                   1 1       1     1 1             1   1                 1             1 1 1         1             1 57
58 11               1 1                                 1       1                   1     1   1 1         1   1 1           58
59 8       1                 1                 1         1         1                   1         1     1                   59
60 9                       1   1                         1         1 1   1 1                   1               1           60
61 14         1   1                           2           1               1       1       1           1     3 1   1         61
62 17   3       1                   1           1   1     2   1           1                   1       1     2     1       1 62
63 7                         1                   1                                 1   1 1   1                   1         63
64 11       1                 1 1     1                 2             1               1       2       1                     64
65 9       1             1 1           2             1                               1                 1               1   65
66 6                             1                                     1         2                       2                 66
67 12       1                           1       1   1   1     1             1     1   1           1 1               1       67
68 10                             1           1     1                   2             2 1     1     1                       68
69 16         1 1                           1 1         1             1 1   1   1 1     1 2             1         1     1   69
70 15     1     1       1 1   1         1     1 1                                   1   3     1                     1     1 70
71 11                         1   2                 1         1     1     1           1 1               1             1     71
72 9               1 1     1   1       1     1         1             1                                                   1 72
73 9                   1                                         1                             1   1 1   2   1       1     73
74 8         1 1     1                       1           1       1                       1                               1 74
75 10                     1 2   1                                           1 1   1             1   1 1                     75
76 12                   1 1       1 1       2     1               1   1             1       1     1                         76
77 8     1 1               1             1                                 1                         1             1     1 77
78 13       1       2                               2 1 1 1               1       1               1               1       1 78
79 13   1       1     1     1 2 2   1                 1 1 1                                         1                       79
80 5             1   1                                                 1                           1   1                   80
81 8                       1           1   1             1               1       1 1                                   1   81
82 9 1         1                                                 1       1     1                         1           2 1   82
83 12             2                       1               1 1   1                       1                 1       1 1 1 1   83
84 12     1       1     1 1                         1           1       2               1   1                 1         1   84
85 6                     1       1                                                           1     1       1     1         85
86 6 1               1                                   1           1     1                                   1           86
87 7             1   1               1   1     1                           1                   1                           87
88 9 1                                     1                     1     1           1                   1         1     1 1 88
89 9       1 1     1               1           1                                           1   1   1                   1   89
90 11       2         1     1                               1                           1       1             1 1     1   1 90
91 14                             1     1   1                             1 1             1 1   1       1       1 1     3   91
92 13             1                   1     1     1   1       1       1         1           1     1   1 2                   92
93 14         2   1 1   1             2       1 1                           1               1       1     1       1         93
94 6   1                                       1           1                 1       2                                     94
95 8 1                           1               1     1                         1         1         1 1                   95
96 7               1                     1     1 1   1                             1                   1                   96
97 5                                             1   1       1 1             1                                             97
98 11               1     1           1 1       1   1                             1 1                   1   1   1           98
99 6                         1     1     1                           1                   1           1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng