BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10           1 1           1   1   1         1     1         1           1         1                                     00
01 7         1   1                                                           1     1                   2   1               01
02 14           1     1 1             1   2                             1     1                 1   2             2       1 02
03 16 1 1 1     1                   1   1   1                 1 1                     1   1   1           1   1 1 1         03
04 11 1                   1     2                         1   1           1       1     1   1                       1       04
05 14   1               1   1   1               1   1         1         1 1 1 1                           1     1         1 05
06 13         1         1             1 1             1           1           1   1     2   1 1                         1   06
07 8 1               1     1     2                                   1                           1     1                   07
08 10                       2           1               1 1         2       1                 1                         1   08
09 5                 1                       1   1             1           1                                               09
10 12         1 1                         1 1         1 1 1   1         1               1                 1           1     10
11 12                   1     1 1           1                       1           1 1 1       1   1     1                   1 11
12 14     1         1 1             1     1                               1   2           1                   1 2     1   1 12
13 10 1 2 1       1     1           1               1                                                           1       1   13
14 7     1                                                                   1         1 1                         2   1   14
15 13 1 1     2 1       1                                   1                       1                       1 1 1   2       15
16 11         1           1   2   1                             1   1   1       1           1                             1 16
17 17           1   1                 1 1                       1 2         1   1           1       1 1 2 1     1       1   17
18 6     1       1                   1       1                 1           1                                               18
19 7       1               1   1 1                                               1                   1       1             19
20 9     1               1                         1 1   2     1               2                                           20
21 8               1     1                 1                                   2         1   1                       1     21
22 15 1 1           1                       1       1 1                 1 1 1     1   1       1   1   1               1     22
23 10                               1   1         1 1 1 3                   1                                     1         23
24 9             1     1                       1                       1       1 1               1     1     1             24
25 7                                                   1 1   1                   1   1       1   1                         25
26 14       1                 1       1 2                           1     1             1       1   1     1   1 1 1         26
27 5         1                                         1 1       1                                                       1 27
28 9       2     1                 1   1                 1 1                 1                       1                     28
29 14     1                 1         1   2         1 1     1       1       1           1 1   1               1             29
30 11             1               1       1                   1     1               1                 3   1     1           30
31 11                 2                   1             1   1           1 1     1                 1 1     1                 31
32 12   1             1 1         1 1                                   1 1       1     1                     1 1 1         32
33 11                     2                 1       2                                     1 1       1     1           1   1 33
34 9             1       1             1       1   1         1 1             1                                   1         34
35 10   1       1       1                         1         1         1         1   1         1                         1   35
36 5                       1                                 2                                         1       1           36
37 13   1       1                                 1       2 1       1               1         3         1           1       37
38 11 1         1 1             1       1   1   1     1     1                         1                     1               38
39 11     1 2               1 1           1     1                           1   1     1             1                       39
40 11                           1   1         1   1     1             1               1         1     1               1 1   40
41 12 1             1         1 1               1       1 1     1 1 1 1                             1                       41
42 14 1     1 1       1   2   1   2                                                   1     1       1   1               1   42
43 9     1     1                                                       1               1           1 2             1     1 43
44 10     1   1     1         1                             1                     1           1             1       1 1     44
45 11     1     1   1                     1   2                 1     1                         1           1           1   45
46 10 1   1                                   4                                     1     1 1                     1         46
47 12                   1           1     1                 1     1 1     1   1     1           1 1         1               47
48 7                                                         1           1     1   1                     1 1     1         48
49 14           1   1                 1         1                     1         1   1 1   1     1 1       1 1 1             49
50 9           1 1           1                   1 1           1               1                         1             1   50
51 16 1       1           2               1                           1         1   1 1       1 2       1   2         1     51
52 17                           1         1 1     1     1   1 1       2 1           1     1           1       1     1     2 52
53 19   1 1             1   2 1 1   1   1                     1     1   1     1           1 1               1   1 1     1   53
54 11     2                           1 1       1     1                       1         1         1         1       1       54
55 13 1               1 1                 1       1               1   1     2 1             1   1                       1   55
56 6             1                                                   1     1         2                   1                 56
57 11               1     1           1                             2       1                   1 1       1     1 1         57
58 9   2             2   1                                             2                 1 1                               58
59 4                                   1                                         1                 1                 1     59
60 3                                                   1                                         1   1                     60
61 13       1   1     1 1               1   1   1               1         1         1   1                           2       61
62 18       1 1                           1 1 1       1   1 1     2       1   3       1                   1           1   1 62
63 7   1                 1     1         1     1                                                   1                   1   63
64 8                                                     1       1 1   1         1                 1 1     1               64
65 13 1           1           1       2               1           1   1           1             1 1           2             65
66 11       1 1         1                     1       1   2 1       2                                   1                   66
67 10       1 1                               1 2             1                   1                           1       1   1 67
68 12       1   1                           2       1 1   1   1 1                                       1           1     1 68
69 9   1           1         1                     1                 1             1 1                           1 1       69
70 14   1             1           1                   1               1   1     1     1       1 1   1         1     1 1     70
71 9                 1                     1       1 1     1                                       1   2                 1 71
72 15                 1       2 1             1 1 1             1 1                       1 1     1   1       1     1       72
73 6 1   1                         1                           2                             1                             73
74 10     1                         1 1         1                       1 1         1 1     1                       1       74
75 9             1       1                       1                   1 1                       1 2   1                     75
76 10   1                       1                     1                                       1 1       1 1       2     1   76
77 11       1   1 1   1     1                           1             1         1 1               1             1           77
78 8                                 1 1   1                                     1       2                               2 78
79 17           1     1         1 1 1                   1     1       1       1       1     1     1 2 2   1                 79
80 10       1   1   2 1   1       1               1                                     1   1                               80
81 13   1     1         1     1   1           1   1 1       1             1                       1           1   1         81
82 8                       1   1       1         1         1     1         1         1                                     82
83 11               2               1           1     1 1   1             1             2                       1           83
84 12       1       1     1   1               1       1 1                       1       1     1 1                         1 84
85 11         1             1     1         1 1         1     1     1 1                         1       1                   85
86 10       1                       1 1     1       2   1         1         1               1                               86
87 11             1     1           1 1     1     1                                     1   1               1   1     1     87
88 6             1               1   1                     1               1                                     1         88
89 13         1     2       1       1       1                   1       1         1 1     1               1           1     89
90 10       1                                     2         1     1     1         2         1     1                         90
91 10       1                   1   1           1 1       2                                             1     1   1         91
92 14             1 1             2     2 1         1             1       1             1                   1     1     1   92
93 15   1     1         1   1   1         1                                         2   1 1   1             2       1 1     93
94 5                     1                                   2               1                                       1     94
95 9                               1 1           1                 1     2 1                           1               1   95
96 10 1                     1   1             1                 1 1                       1                     1     1 1   96
97 5                       1                 1 1   1                                                                   1   97
98 11 2   1   1   1                                                                       1     1           1 1       1   1 98
99 9 1                 1   1 1   1                               1                                 1     1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng