BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8         1                                     2                   1           1   1               1       1           00
01 12                             1       1       1   2             2 1       1           1             1     1             01
02 8           1                                 1               1   1   1           1   1                     1           02
03 4                                                             1                   1                             1 1     03
04 11   1           1 1                             1           1     1   1       1 1       1             1                 04
05 13         1 1     1 1         1                         1             1     1         1 1         1   1   1             05
06 14 2                         1   1 1     1                   2 1   1                 1               2 1                 06
07 10                     1     1 1           1     1                                 1       2     1             1         07
08 7                             1         1                 1               1               2                         1   08
09 8     1       1 1         1                                     2                                         1   1         09
10 13         1                 1 1 1           1             1 1                 1   1 1         1     1             1     10
11 14           2     1   1 2     1         1                   1                                       1   1   1       2   11
12 9       1                 1                 1             1       1                 1 1       1 1                       12
13 15                 1 1 1 1 1 1   1 2       1       1       1 1         1           1                                     13
14 6                                                                       2           2             1         1           14
15 9                 1     1           1                         1             1       1       2     1                     15
16 13             1       1                 1   1   1   1       1       1         1   1             1           1       1   16
17 17     1         1   1 1   1 1   1               1             1 1 1       1             1       1 1                   2 17
18 11                                                       1 1       1                       1 1       1 1   1       1 1 1 18
19 9                   1       1                 1         1 1         1   1     1                           1             19
20 12       1 1               1   1     1         1     1           1       1           1                   1       1       20
21 6                 1                 1             1                                     1       1                   1   21
22 10                         1                     1 1 1         1           1                         1               1 2 22
23 10         1 1                       1         1 1               1             1   1   1 1                               23
24 8                               1         1           1 1                                             1   1   1   1     24
25 12                   1                     2   1   1           1   1         3                                     1   1 25
26 14   2                 1 1       1     1         1           1           1     1 1     1           1             1       26
27 11               1   1                           1           1 1               1     1             1   1             1 1 27
28 9 2     1     1                 1 1                       1                 1                 1                         28
29 10                 1         1           1           1         1     2             1     1           1                   29
30 10               1               1                 1       1         1         1                   1 1           1 1     30
31 8               1   1                                                   1     1           1         1   1 1             31
32 17         1             1   1         1   1           1   1   1                         1 1 1 1       1 2     1       1 32
33 7             1                 1             1     1                   1 1       1                                     33
34 19     1         1                     1   1       1   2             1     2   1   1 2 1 1         1     1 1             34
35 10     2                             1   1 1             1     1                 1       1 1                             35
36 18   1               1                                   1 1         1 3 1 1           1 1 2           2       2         36
37 13               1         1     1 1   1     1 1             1                   1       1       1     1     1           37
38 10           1     1   1                 1   1                 1         1                       1     2                 38
39 6                         1 1                                               1 1   1               1                     39
40 10 1   1 1                     1     1           1     1                                 1 1               1             40
41 7       2     1             1       1                                       1   1                                       41
42 10           1                   1       1 2     1           1                     1   1                               1 42
43 5                         1             1   1                       1   1                                               43
44 4                                 1                   1                   1                 1                           44
45 5           1                                                                                           2   1         1 45
46 13         1           1       2   1         1       1       1       1                 2           1                 1   46
47 13   2   1   1       1 1 1   1     1                   1                   1   1                                       1 47
48 9                             1       1 1 1 1     2               1                                             1       48
49 6   1                           1                                 1   1                         1           1           49
50 8                               1             1         1       2         1 1                                 1         50
51 17 1         1     1   1   1       1 1       1           2         1               1           1 1 2           1         51
52 9                 1 1     1 1     1                     1 1                 1                   1                       52
53 12     1         1     1   1           1       1 1                       1     1                     1   1 1             53
54 13 1                           1                   1     1   1               1                   1     1   2   1 1   1   54
55 13           1   1 1                   1   1             1           1                       1 2 1                 2     55
56 11       1                       1               1     1                   1 1       1         1 1               1 1     56
57 11             2 1       1                         1                   1             1           1     1       2         57
58 4                                                               1     1 1                                             1 58
59 11             1   1     1           1             1   1         1               1             2                 1       59
60 7                 1                 1   1                                         1 1                   2               60
61 14 1   1                             1     1 1               1         1       1         1   1 1   1 1     1             61
62 14     1       1       1 1         1           1           1     1   1   1       1     1         1       1               62
63 10     1           1     1                                     1       1         2     1   1   1                         63
64 13 2         1       1             1 2   1 1   1         1             1           1                                     64
65 10       1         1 1   1                 1               1           1               1                   1         1   65
66 15   1         1                 1   1 1 1 1   1                 1   1 1         1 1                       1     1       66
67 6             1 1                           1 1                     1                           1                       67
68 10   1           1       1                           1                         1       1                 1       1     2 68
69 6                     1   1         1                         2                             1                           69
70 15   1 1 2   1     1                       1       1               1       1                   1     1   1     1   1     70
71 15     1 1       1             1         1                 1 1                         1   1 1       1 1 1           2   71
72 9   1                   1                   1       1   1         1               1           1           1             72
73 12 2   2             1 1                     1           1                         1         2 1                         73
74 11                                               1           2     1           1             1   1 1   1     1   1       74
75 10   1   1             1   1         1             1             1     1     1                               1           75
76 9     1   1   1             1         1             1 2                         1                                       76
77 8   2     2                 1                       1           1                                         1             77
78 11             1             1       1                   1     1 1       1                                     1 1 2     78
79 6           1   1   1 1                                   1                                                           1 79
80 11             1     1                 1               1           1       1             1   1     1           1   1     80
81 18 1 1         2 1       1   1             1                             1   1 1 1         1 1   1 1               1   1 81
82 10                         1     1     1               3             1           1       1                   1           82
83 8               1 1                                 1           1 1 1                     1                       1     83
84 13   1     1                   2         1                     1 1               2   1   1 1                 1           84
85 14                         1 1 1   1         1   1     1   1           1   2                                 2     1     85
86 10       1                                           1   1         1             1   1   1   1           1       1       86
87 8         1                     1 2     1                                 1                           1     1           87
88 6     1 1 1                                       1   1                 1                                               88
89 14 2     1     1 1                           2   1         2             1   1                           1   1           89
90 8       1   1             1                                                                         2         1     2   90
91 11   1     1                 1         1             2               1                                       1     2   1 91
92 10                       1     1 1                           1 1         1           1 1                   1     1       92
93 16         1       1 2 1               1 1                         1 1 1                   1 1     1   1         2       93
94 7 2                                           1 1   1                                       1                 1         94
95 14     1   2             1 1       1           1   1 1                       2       1         1                     1   95
96 10   1                             1   2       1   1 1                                                         1 2       96
97 18 1   1 1 1 1 1       1       1       1     2         1 1                                   1 1   1           1     1   97
98 12                   1   1           1 1 1                                 1 1 1         1           1       1       1   98
99 11           2                     1           1     1                           1     1   1   1         1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng