BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12     1 1   1   1           1 1                       1     1       2                             1     1               00
01 12     1 1                           1             1         1 1             1   1   1 1 1                           1   01
02 4                             1                   1                                                             2       02
03 9                           1               2   1         1         1                                   1 1   1         03
04 12 1           1 1 1                               1     1           1               1         1                 1 1 1   04
05 15   1               1   1                   1     1             1               1   2         1     1     2   1       1 05
06 10 1     1                     1                       1       2   2                         1       1                   06
07 11             1   1             1 1 1                           1     1 1 1           1                     1           07
08 14                             2 1 1   2           1 1                                 1         2       1       1   1   08
09 11                         1     1     1             1         1 1               1   1   2   1                           09
10 13           1         1 1 1 1   1             1     1       1   1                     1           1               1     10
11 5         1               1                                                     2   1                                   11
12 13         1             1               1         1 1 1 1                 1   1         1           1       2           12
13 15               2         1     1 1 1         1         1                             1     2             2 1       1   13
14 20 1             1                 2 1 2   1   1     1       2 2         1       2   1                 1           1     14
15 3                                                                       1     1                                 1       15
16 8     1                     1                   1   1       1   1           1         1                                 16
17 10                             1             1 1           1 1   1                             1     1       1 1         17
18 11   1                     1           1 1 1                               3       1                   1     1           18
19 11   1     1       1   1                         1 1   1                                   2         1               1   19
20 6                                 1       1                                               1 1   1             1         20
21 8         2                       1     1         1   1               1                                         1       21
22 13                     1     1   1     1 1     1     1       1   1 1           1                   1               1     22
23 8   1       1         1                     1   1   2                             1                                     23
24 9             1 2                     1       1                                         1   1           1         1     24
25 20 1                         1 2     1         1     1     1   1 1 2             1                 1 1 1       1 1 1   1 25
26 10             1         1             1 1   1             1           1     1                 1 1                       26
27 11   1 1                     1                           1       1     1     1         1       1                   1   1 27
28 10                       2       1 1             1                               2         1         1 1                 28
29 9 1           1 1             1                       1     1                                     1   1               1 29
30 10                         1         1         1                           1       1       1   1       1   1           1 30
31 15         1             1         1 1         1 1             1               2       1 1       1   1       1 1         31
32 14             1   1 1   1     1             1       1 1   1   2               1   1                       1             32
33 5             1                               1         1           2                                                   33
34 12   1         2     1   1       1         1         1               1 1                                   1           1 34
35 9                 1         1 1       1                     1       1       1                   1                   1   35
36 10 1                     1         1                     1           1       1   1 1                     1       1       36
37 7                                                                           1             1 1 1         1 1         1   37
38 15   1   1         1                       1   1 1       1           1       1                 2       1 1     1     1   38
39 13       2   1     2       1                                           1                   1     1   1   1       2       39
40 9   1           1   1             1 1             1                     1   1                   1                       40
41 9   1                                           1         1 1                     1         1   1 1 1                   41
42 13     1   2   1         1         1                     1               1     1 1                             1 1     1 42
43 5       1         1                     1                                             1               1                 43
44 19   1 1       1 2   1     1           1 2             1   1         1   1 1 1     1   1                           1     44
45 6         1                     1                   1               1                                   1         1     45
46 11 1                   1       1 1           1 1                                 1         1   1       1             1   46
47 10     1     1 1       2           1 1           1       1                                                     1         47
48 19         1                 2         1 1 1             1 1       1     1   1     1 1         1           1   1   1 1 1 48
49 12         1 1         1                   1       1                   1 1         2     1 1       1                     49
50 12 1                         1           1         1     1                         1         1 1             1 2     1   50
51 9     1   1         1   1                       1   1                                       1         1     1           51
52 8                       1     1         2             1                                               1               2 52
53 8                           1         1                     1       1       1       1       1           1               53
54 14   1   3       1                             1                 1     1 1 1   1 1     1     1                           54
55 7 1                   1                               1       1                         1   1                         1 55
56 12 1       1     1                   2     1       2           1                   1               1             1       56
57 12           1     1                 2       2   1                       1           1   1       1       1               57
58 8                         1   1                                         1 1     1       1                       1     1 58
59 11   1   1           1 1   1                 1           1                                               1     1   1   1 59
60 11                 2           1 2                                   1       1       1     1   1                   1     60
61 16   1   2     1 1       1   1   1     1                 1 1           1       1       1 1           1                   61
62 6                                       3                 1     1                       1                               62
63 15     2 2                   1                                   1 1   1     1         1 1 1         1 1         1       63
64 10       2   1                             1       1         1 1       1                               1   1             64
65 13                                         1 1         2     1 1 2                     1   1 1           1 1             65
66 11           1         1   1   1       1                               2       1   1                 1 1                 66
67 7                         1     1                           1     1       1                         1                 1 67
68 15   1             1                                       2 1 1             1 1   1 1         1                   1 1 2 68
69 9     1               1                     1             1     1 1           1                     1         1         69
70 5 1             1                 1                                                 1             1                     70
71 8 1                                             1     1         1 1           1       1                   1             71
72 10                     1                   1       1       1       1     1       1         1           1 1               72
73 8         1             1 1                             1         1                           1 1                   1   73
74 9                               1         1   1 1         1             1         1               1     1               74
75 13                       1 2     1                   1 1   1       1       1 1           1 1     1                       75
76 13 2   1                             1 1               1                 1   1   1             2               1       1 76
77 13                   1 1       1   1           3                     1                   1         1     1   1       1   77
78 14       1   2       2   1   1                       1   1         1 1                           1 1         1           78
79 11             1   1                 1                             1 1     1                 1     1       1 1       1   79
80 8     1         1                     1                         1     1                       1             2           80
81 12                 1 1   1 1         1       1   2               1                       1         1       1             81
82 7 1           1           1                 1             1   1                                                       1 82
83 6         1   1                             1                             1                 1               1           83
84 9         1                 1                 1                       1   1           1           1           1     1   84
85 15     1             1           1       1 2       1               1       1         1 1         1   1             2     85
86 7     1       1                                 1           1           1     1   1                                     86
87 12             1                                         1   1 1         1   1 1       1     1         1             2   87
88 10     2     1               1             1                               1               1     1   1           1       88
89 10 1       1               1       1                                                 1   1       1 1         1   1       89
90 12 1               1 2         1                       1           1   1       1   1                       1       1     90
91 8   1     1     1   1               1                                     2                               1             91
92 7   1 1                                                                 1     1           1               1       1     92
93 15           1     1 1 1     1             2 1   1     1           1     1         1             1           1           93
94 4                                       1                                                       1 1               1     94
95 19   1       3       1 2           1     1               1             1       1     1     2 1     1   1         1       95
96 4   1       1                             1                           1                                                 96
97 12                               1   1 1         1 1     1           1               1               1   1   1   1       97
98 9           1     1 1                       1       1     1                     1   1                 1                 98
99 12 1             1     1           1               1 1 1       1                         1               1     2         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng