BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11                     1   1                   1 1           1     1 1         2     1               1                   00
01 11   1           1           1     1             1               1   1 1           1                           1 1       01
02 11                         1                             1 1     1 1 1       1     2           1     1                   02
03 14   1                 1   1   1       2                   1 1         1 1 1                               1     1     1 03
04 12                 1             1 1   1                   1           1     1 1                 1   1         2         04
05 11       1           1           1 2           1                                                 2 1         1   1       05
06 6           1                                         1           1                           2   1                     06
07 12   1 1           1             1                       2     1               1       1 1       1   1                   07
08 15             1           1   2                           1 1 1   1         1   1           1       1   1   1   1       08
09 17       1     1         1         1 1   1     1         1   1         2   1     1     1                         1 1   1 09
10 13     1         1   1 1                 1 1   1                                   1 1     1   1       1       1         10
11 11   1       1   1                             1           1     2       1           1                   1 1             11
12 11                         1   1     1     1                 1   1                             1       1   3             12
13 6                 1                                         1               1     1               1       1             13
14 9       1       1       1   1   1                                       1                 1       1             1       14
15 17   1     1   1         1                 2 1       1     2 1 1     1         1                 2             1         15
16 19 1 1 1                     1 2                 1   2           1         1     1     2                       2 2 1     16
17 9         1 1   1         1     1   1       1     1                                                 1                   17
18 10       1             1         1             1             1                                 1 1           2     1     18
19 14 1                 1 1       1   1 1               1             1   1         1       1   1                       1 1 19
20 9             1                         1 1             1             1 1     1                               1   1     20
21 10   1                       1     2   1                         1           1             1 1   1                       21
22 9                             1             1       1             1                     1       1 1 1         1         22
23 15   1                     1 1   1     1           1         1         1                 2       1     1 1     1     1   23
24 9       1 1                                     1                   1       1 1   2         1                           24
25 6   1 1                                               3                                       1                         25
26 9 1         1                                             1                   1 1     1   2                   1         26
27 10     1       1         1               1               1 1               1               1         1   1               27
28 11 2                     1   1           1   1                     1                     1             1     2           28
29 13 1         1       1     1       1         1                               1 1               1       1 2   1           29
30 12             2   1                 2   1 1         1 1             1                             1                 1   30
31 14               1 1     1   1               1     1   1 1   1     1                 1           1           1       1   31
32 18     1 1   1 2       1     1 1   1   1             1   1     1       1   1             1   1           1               32
33 9     1                       1                 1 1                                   1             1               1 2 33
34 8                         1   1           1 1               1 1             1       1                                   34
35 19         1 1       1 1         1 2 1 1       1   2               1   1       1                         1 1   1     1   35
36 10 1                   1           1   1   1                                         1     1 1               1         1 36
37 8 1                 2                           1     1                               1                           1   1 37
38 8               1 1                   1 1           1         1       1       1                                         38
39 7                                   2   1                       1 1 1                                               1   39
40 8       1     1 1 1           1                 1                                                         1         1   40
41 11                                   1     2       1                   1               1   1 3                   1       41
42 14 1 1 1 1     1     1 1                     2 1                         1     1                             1     1     42
43 10                 1   1       1     2   1                     1         1           1             1                     43
44 9   1     1           2         1         1                                                 1   1           1           44
45 8                                           1     1   1                     1     1 1 1           1                     45
46 13   1               1                     1         1   1 1     1   1   1   1                   1 1               1     46
47 8                       1   1                     1 1           1                 1                   1         1       47
48 11 1               1 1   1             1 1 1                 1           1           1   1                               48
49 10                                             1 1             1 2   1         1         1       1                 1     49
50 8         1                                 1                         1   1                 1           1 1         1   50
51 11                                                         1     1 1     1 2 1             2         1 1                 51
52 4     1   1       1                                                                                     1               52
53 7                               1       1                             1   1             1               1 1             53
54 10 1                                   1         1       1         1           1         1 1               1           1 54
55 16 1             1 1                   1           1           1       1         1 1 1 1     1     1 1 1               1 55
56 9         1                                 1                     1               2   1   1       1     1               56
57 14 1       1     1 1   1               1 1         1     1 1       1                 1   1             1                 57
58 13       1     1 1           1 1                 1                   1     1 1   1         1       1                 1   58
59 14 1   1   1                     1   1           1           1             1               1 1           1     1   1 1   59
60 7         1               1               1                 1           1   1         1                                 60
61 6             1                                   1                 1     1 1                                       1   61
62 11 1 1 1                             1                 1 1           1                   1       1             1       1 62
63 5                   1                 1     1                 1   1                                                     63
64 15   1       1     1   1   1             1         1 1                   1   1       1 1                         1 2     64
65 11         1       1 1 1                       1       1           1 1     1                                   1   1     65
66 10     1 1     1         1 1   1                 1                           1                           1         1     66
67 13     1         1                           1 1 1 1       1               1       1   1   1     1                 1     67
68 4 1             1                                       1     1                                                         68
69 10     1                 1 1                       1             1                             3       1         1       69
70 10   1   1             1   1     1                     1   1             1                             1 1               70
71 7   1                                     1                         1           2           1                   1       71
72 8           1           1                     1                 1                           1 1           1           1 72
73 10         1               1         1                   1     1 1                       1         1   1             1   73
74 7     1                     1           1             1                         1             1                       1 74
75 7               1                   1   1                     1                   1               1           1         75
76 10           1                   2                                             1 1     1     1         1     1   1       76
77 7               1 1         1                             1                     1       1                         1     77
78 15         1 1   1   1     1   1         1       1         1   1     1     1     1       1         1                     78
79 12       1           1       1                 1 1   1 1 1               1       1               1                   1   79
80 11               1             1 1 1 1   1             1 1 1               1     1                                       80
81 9         1                       1     1   1                           1                       1               1 1 1   81
82 10                             1       1       1             1       1               2               1 1   1             82
83 8                     1 1 1                       1           1                           1 1                   1       83
84 11             1         1   1   1                           1       1   1             1   1   1       1                 84
85 12       1 1 1     1     2         2   1                                                                     1 1       1 85
86 9             1             1                                           1     1     1     1           1     2           86
87 13   1       1       1   1       1     1     1     1 1         1     1                                                 2 87
88 8     1   1   1 1                             1                                                     1               1 1 88
89 9 1     1           1                           1   1 1     1             1                         1                   89
90 12   1       1                                       1     1           2           1   1             1   1 1         1   90
91 13     1 3                             1                               1 2   1   1 1           1         1               91
92 13           1             1     1         1 1   1       1   1                 1 1                         1     1     1 92
93 10 1                 1 1                               2                     1                           1   2     1     93
94 7           2       1       1                                   2                                         1             94
95 14             1         1                     1   1 2             1       1   1 1           1 1           1   1         95
96 17                           1     1           2     1 1           1                 2         1   1 2 2           1   1 96
97 7       1         1                       1                                       1     1                   1       1   97
98 9           1     1                       1                   1                               1   2 1     1             98
99 14     1   1             1   1       1       1   1       1     1                   1 1 1 1                       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng