BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9     1           1   1               1       1                     1                       1               1 1         00
01 13 2 1       1           1             1     1                         1                     2           1   1         1 01
02 8   1   1           1   1                     1                 1                   1         1                         02
03 15                   1                             1 1       1 1 1 2 1     2   1   1   1         1                       03
04 15   1   1       1 1       1             1                 1     1 1                     1 1             1         3     04
05 14       1     1         1 1         1   1   1                             1     1     1     1           2     1         05
06 10   1                 1               2 1                                   1 1       1 1         1                     06
07 9                   1       2     1             1                                             1   1 1               1   07
08 9           1               2                         1   1       1                             2       1               08
09 15 2                                         1   1           1 1               1   1 1       1 1     1 1   1           1 09
10 11               1   1 1         1     1             1     1     1                         1                   1   1     10
11 13                                     1   1   1       2             2   1                       1       1   1   1 1     11
12 13   1                 1 1       1 1                                       1   1     1 2   1           1 1               12
13 9       1           1                                         2         1     1   1             1           1           13
14 12         2           2             1         1               1           2                     1 1           1         14
15 8             1       1       2     1                           1                                               1 1     15
16 14     1         1   1             1           1       1                             2         1 1 1     1           2   16
17 13 1 1       1             1       1 1                   2                     1     1 1         1     1                 17
18 14   1                       1 1       1 1   1       1 1 1 1         1                     1     1                     1 18
19 10     1   1     1                           1                 1         1                                 1   1   1 1   19
20 9 1       1           1                   1       1         2                     1     1                               20
21 6                         1       1                   1           1           1               1                         21
22 14           1                         1               1 2   1 1       1     1   1   1                       1 1     1   22
23 10 1             1   1   1 1                               1 1                     1                   1   1             23
24 14                                       1   1   1   1           3     2       1                         1 1 1       1   24
25 12   1         3                                     1   1           1       1 1 2             1                         25
26 7         1     1 1     1           1             1                               1                                     26
27 8               1     1             1   1             1 1                   1           1                               27
28 8             1                 1                                 1   1 1                           1 1           1     28
29 8     2             1     1           1                                             1 1     1                           29
30 12     1         1                   1 1           1 1             1   1       1         1 1                     1       30
31 11         1     1           1         1   1 1                   1 1         1       1                       1           31
32 16                         1 1 1 1       1 2     1       1                 1             1 1     1     1 1     1         32
33 12         1 1       1                                         2             1 1   2           1     1       1           33
34 15     1     2   1   1 2 1 1         1     1 1                               1     1             1                       34
35 17                 1       1 1                             1     1 1         2           1   2     2       1 1   1 1     35
36 19     1 3 1 1           1 1 2           2       2             1                         1       1             1       1 36
37 8                 1       1       1     1     1                       1                               1           1     37
38 8         1                       1     2                                                 1 1           1         1     38
39 7             1 1   1               1                                               1                     2             39
40 12                         1 1               1               1   1   1   1                       1   1       1   1     1 40
41 8             1   1                                             1         1   1 1                 1                   1 41
42 12                   1   1                               1 1   1             1       1   1 1               2           1 42
43 8     1   1                                                 1 1         1 1                       1 1                   43
44 8           1                 1                                   1 1           1   1                       1       1   44
45 11                                         2   1         1   1                                 1 1 3 1                   45
46 7     1                 2           1                 1   1                     1                                       46
47 11           1   1                                       1 1         1                       1               3   1     1 47
48 9   1                                             1       1       1               1     1   1       1           1       48
49 6   1   1                         1           1                                       1               1                 49
50 12 2         1 1                                 1                     1         1 1   1   1     1     1                 50
51 12   1               1           1 1 2           1               1 1   1 1                           1                   51
52 6             1                   1                             1                   1       1                   1       52
53 10         1     1                     1   1 1                                     1 1           2     1                 53
54 15             1                   1     1   2   1 1   1   1           1                             1   2         1   1 54
55 12     1                       1 2 1                 2                           1                   2     1         1   55
56 11           1 1       1         1 1               1 1                                 1   1   1     1                   56
57 8       1             1           1     1       2         1                             1                               57
58 12 1     1 1                                             1 1   1                 1     1 1             1 1           1   58
59 13 1               1             2                 1         1           1   1 1 1         1         1           1       59
60 9                   1 1                   2               1   1     1     1                           1                 60
61 10       1       1         1   1 1   1 1     1                         1                                         1       61
62 12 1   1   1       1     1         1       1                           1     1                                 2     1   62
63 11       1         2     1   1   1                           1         1 1         1                       1             63
64 4       1           1                                     1                                   1                         64
65 7       1               1                   1         1                   1                                     1     1 65
66 10 1   1 1         1 1                       1     1                 1               1                   1               66
67 11     1                           1                           2           2 1 1                   1   1       1         67
68 11               1       1                 1       1     2   1     1         1                             1       1     68
69 8                             1                           1             1 1               1                   2 1       69
70 10   1       1                   1     1   1     1   1             1             1                                     1 70
71 8                       1   1 1       1 1 1           2                                                                 71
72 12   1               1           1           1                       1   2 1     1                             1   1   1 72
73 10                   1         2 1                           1           1         1       1           1               1 73
74 16   1           1             1   1 1   1     1   1         1     1     1       1       1 1                 1         1 74
75 17 1     1     1                               1                   1 2         1 1       1   1 1   1   1     1       2   75
76 5                 1                                                 1   1                   2                           76
77 6 1                                         1               1                                 2   1                     77
78 12 1       1                                     1 1 2                       1     1         1 1         1           1   78
79 3                                                       1                                                 1         1   79
80 11   1       1             1   1     1           1   1                                           1     1 1     1         80
81 16         1   1 1 1         1 1   1 1               1   1             1               1 1         1 1                 1 81
82 9     1           1       1                   1           1       1       1     1                               1       82
83 9 1 1 1                     1                       1             1                 1       1                 1         83
84 13 1               2   1   1 1                 1                 1     1             1         1       1         1       84
85 8       1   2                                 2     1                       1     1                                     85
86 15   1             1   1   1   1           1       1       1         1   1 1         1                 1   1   1         86
87 13           1                           1     1               1         1   1 1 1       1     2                 1     1 87
88 5         1                                                         1             1       1                     1       88
89 7         1   1                           1   1             1         1                                             1   89
90 11                                     2         1     2             1                             2               3     90
91 11     1                                       1     2   1                               1           2     1     1     1 91
92 9         1           1 1                   1     1         1   2                           1                           92
93 14   1 1 1                   1 1     1   1         2           1                       1 1 1               1             93
94 5                             1                 1                     1                                 1             1 94
95 10             2       1         1                     1                           1   1                     1 1     1   95
96 7                                               1 2         1         1                             1               1   96
97 14                             1 1   1           1     1         1               1         2   1           2       1 1   97
98 14           1 1 1         1           1       1       1                 1   1 1       3           1                     98
99 11                 1     1   1   1         1             1                 1   1       1                     1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
Ngày
/
Tháng