BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12 1 1                                     1   1                   1 1           1     1 1         2     1               00
01 11 1         1           1           1           1     1             1               1   1 1           1                 01
02 12             2                               1                             1 1     1 1 1       1     2           1     02
03 11                       1                 1   1   1       2                   1 1         1 1 1                         03
04 13       3           1                 1             1 1   1                   1           1     1 1                 1   04
05 11   1               1       1           1           1 2           1                                                 2 1 05
06 6                               1                                         1           1                           2   1 06
07 17         1   3 1   1   1 1           1             1                       2     1               1       1 1       1   07
08 11                                 1           1   2                           1 1 1   1         1   1           1       08
09 15           1               1     1         1         1 1   1     1         1   1         2   1     1     1             09
10 14   1   1       1         1         1   1 1                 1 1   1                                   1 1     1   1     10
11 12 1   1 1               1       1   1                             1           1     2       1           1               11
12 8                 1                           1   1     1     1                 1   1                             1     12
13 7 1               1                   1                                         1               1     1               1 13
14 10   1             1         1       1       1   1   1                                       1                 1       1 14
15 18     1 1               1     1   1         1                 2 1       1     2 1 1     1         1                 2   15
16 17         2     1     1 1 1                     1 2                 1   2           1         1     1     2             16
17 9               1             1 1   1         1     1   1       1     1                                                 17
18 8           1               1             1         1             1             1                                 1 1   18
19 16   1   1 1   1       1                 1 1       1   1 1               1             1   1         1       1   1       19
20 8                 1               1                         1 1             1             1 1     1                     20
21 11               1       1                       1     2   1                         1           1             1 1   1   21
22 11 1 1     1       1                               1             1       1             1                     1       1 1 22
23 11                       1                     1 1   1     1           1         1         1                 2       1   23
24 12 1       1       1         1 1                                     1                   1       1 1   2         1       24
25 6                       1 1                                               3                                       1     25
26 8                     1         1                                             1                   1 1     1   2         26
27 8                         1       1         1               1               1 1               1               1         27
28 9       1             2                     1   1           1   1                     1                     1           28
29 10             1       1         1       1     1       1         1                               1 1               1     29
30 13     1           1               2   1                 2   1 1         1 1             1                             1 30
31 13 1                                 1 1     1   1               1     1   1 1   1     1                 1           1   31
32 19   1             1       1 1   1 2       1     1 1   1   1             1   1     1       1   1             1   1       32
33 9 1             2 1       1                       1                 1 1                                   1             33
34 9                 1                           1   1           1 1               1 1             1       1               34
35 19 1   1 1           1         1 1       1 1         1 2 1 1       1   2               1   1       1                     35
36 10   1       1         1                   1           1   1   1                                         1     1 1       36
37 7       1             1                 2                           1     1                               1             37
38 10       1           1               1 1                   1 1           1         1       1       1                     38
39 7                   1                                   2   1                       1 1 1                               39
40 10 1   1     1 1             1     1 1 1           1                 1                                                   40
41 12           1 1                                         1     2       1                   1               1   1 3       41
42 13           1         1 1 1 1     1     1 1                     2 1                         1     1                     42
43 11                 1                   1   1       1     2   1                     1         1           1             1 43
44 12 1       1     1   1   1     1           2         1         1                                                 1   1   44
45 8                                                               1     1   1                     1     1 1 1           1 45
46 13               1       1               1                     1         1   1 1     1   1   1   1                   1 1 46
47 12 3   1     1 1                             1   1                     1 1           1                 1                 47
48 13     1             1 1               1 1   1             1 1 1                 1           1           1   1           48
49 9                                                                 1 1             1 2   1         1         1       1   49
50 7             1   1           1                                 1                         1   1                 1       50
51 10                   1                                                         1     1 1     1 2 1             2         51
52 5     1         1         1   1       1                                                                                 52
53 5                                                   1       1                             1   1             1           53
54 10       1   1         1                                   1         1       1         1           1         1 1         54
55 15         1         1 1             1 1                   1           1           1       1         1 1 1 1     1     1 55
56 8                             1                                 1                     1               2   1   1       1 56
57 14                   1 1       1     1 1   1               1 1         1     1 1       1                 1   1           57
58 14         1       1         1     1 1           1 1                 1                   1     1 1   1         1       1 58
59 11     1               1   1   1                     1   1           1           1             1               1 1       59
60 7                             1               1               1                 1           1   1         1             60
61 7     1       1                   1                                   1                 1     1 1                       61
62 12   2     1           1 1 1                             1                 1 1           1                   1       1   62
63 6               1                       1                 1     1                 1   1                                 63
64 12                       1       1     1   1   1             1         1 1                   1   1       1 1             64
65 12     1     1 1               1       1 1 1                       1       1           1 1     1                         65
66 8                         1 1     1         1 1   1                 1                           1                       66
67 13   1                     1         1                           1 1 1 1       1               1       1   1   1     1   67
68 5       1             1             1                                       1     1                                     68
69 11   2 1                   1                 1 1                       1             1                             3     69
70 9           1           1   1             1   1     1                     1   1             1                           70
71 8             1     1   1                                     1                         1           2           1       71
72 9   1   1   1                   1           1                     1                 1                           1 1     72
73 9           1                 1               1         1                   1     1 1                       1         1 73
74 11 1         1 1   1 1     1                     1           1             1                         1             1     74
75 9 1       2                         1                   1   1                     1                   1               1 75
76 11             1 1 1 1           1                   2                                             1 1     1     1       76
77 7                 1                 1 1         1                             1                     1       1           77
78 18         1     2             1 1   1   1     1   1         1       1         1   1     1     1     1       1         1 78
79 13         1   1             1           1       1                 1 1   1 1 1               1       1               1   79
80 12   1                               1             1 1 1 1   1             1 1 1               1     1                   80
81 8           1       1         1                       1     1   1                           1                       1   81
82 8     1                                           1       1       1             1       1               2               82
83 10   1             1 1                     1 1 1                       1           1                           1 1       83
84 11     1                           1         1   1   1                           1       1   1             1   1   1     84
85 9                           1 1 1     1     2         2   1                                                             85
86 9   1           1 1               1             1                                           1     1     1     1         86
87 13     1     1           1       1       1   1       1     1     1     1 1         1     1                               87
88 6     1                   1   1   1 1                             1                                                     88
89 9         1           1     1           1                           1   1 1     1             1                         89
90 11       3               1       1                                       1     1           2           1   1             90
91 15     1     1   1         1 3                             1                               1 2   1   1 1           1     91
92 10                               1             1     1         1 1   1       1   1                 1 1                   92
93 7                   1 1                 1 1                               2                     1                       93
94 8           1   1               2       1       1                                   2                                   94
95 15 1 1     1                       1         1                     1   1 2             1       1   1 1           1 1     95
96 12         1                                     1     1           2     1 1           1                 2         1   1 96
97 8       1 1     1           1         1                       1                                       1     1           97
98 8             1                 1     1                       1                   1                               1   2 98
99 16 1   1             1     1   1             1   1       1       1   1       1     1                   1 1 1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
Ngày
/
Tháng