BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
Ngày
/
Tháng
00 14 1   1 1       1               1                 1       1 1   1   1           1 1                       1     1       00
01 15       1         1   1 1   1       1         1 2         1 1                           1             1         1 1     01
02 6                 1   1 1           1                                             1                   1                 02
03 9   1   1             1                       1                                 1               2   1         1         03
04 11 1             1           1   1     1               1           1 1 1                               1     1           04
05 12           1           1       1     1 1         1     1               1   1                   1     1             1   05
06 13     1           1 1                     1       1   1     1                     1                       1       2   2 06
07 13   2         2                       1       1     1             1   1             1 1 1                           1   07
08 9                                           1                                     2 1 1   2           1 1               08
09 11       1                         2     1 1                                   1     1     1             1         1 1   09
10 15           1   1         1           1             1           1         1 1 1 1   1             1     1       1   1   10
11 6 1             1             1     1                         1               1                                         11
12 15     1 1     1 1   1     1 1       1                         1             1               1         1 1 1 1           12
13 12           1                 1   1             1                   2         1     1 1 1         1         1           13
14 20         1       1             1               2 1   1             1                 2 1 2   1   1     1       2 2     14
15 5         1 1                   1           1     1                                                                     15
16 8       1                                 1               1                     1                   1   1       1   1   16
17 11   1                   1     1     2                                             1             1 1           1 1   1   17
18 11     2       1 1       1                       1       1                     1           1 1 1                         18
19 15 1                 2 1             1 1         2       1     1       1   1                         1 1   1             19
20 7 1           1     1       1         1                                               1       1                         20
21 11           1     1                 1     1       1           2                       1     1         1   1             21
22 13                             1   1     1                                 1     1   1     1 1     1     1       1   1 1 22
23 10                         1       2                     1       1         1                     1   1   2               23
24 9       1       1                 1   1                           1 2                     1       1                     24
25 16       1     1                       1         1     1                         1 2     1         1     1     1   1 1 2 25
26 10                 2   1             1                             1         1             1 1   1             1         26
27 16 1     1       1 1   1 2         1       1 1   1       1 1                     1                           1       1   27
28 13               1       1 2     1       1   1     1                         2       1 1             1                   28
29 9                       1   1                     1   1           1 1             1                       1     1       29
30 4                                   1                                         1         1         1                     30
31 8                               1                             1             1         1 1         1 1             1     31
32 13                           1         1                           1   1 1   1     1             1       1 1   1   2     32
33 8 1 2             1                   1                           1                               1         1           33
34 13     2         1                 1           1         1         2     1   1       1         1         1               34
35 10           1             1     1                   2                 1         1 1       1                     1       35
36 14                     2 1     2   1     1 1   1     1 1                     1         1                     1           36
37 4   1   1                 1             1                                                                               37
38 11                     1   1 1   1                       1   1         1                       1   1 1       1           38
39 10   1                       1 1                   1         2   1     2       1                                         39
40 12       1   2                 1               1     1   1           1   1             1 1             1                 40
41 6     1                         1                       1                                           1         1 1       41
42 12         1 1                 1         1     1           1   2   1         1         1                     1           42
43 4   1                                                       1         1                     1                           43
44 17                     1               2   1         1   1 1       1 2   1     1           1 2             1   1         44
45 5     1     1                                                 1                     1                   1               45
46 9 1             1                         1           1                   1       1 1           1 1                     46
47 14   2         1       2                                   1     1 1       2           1 1           1       1           47
48 15       1 1     1                 1 1   1                     1                 2         1 1 1             1 1       1 48
49 8               1   2                                         1 1         1                   1       1                 49
50 12                           1 2   3               1   1                         1           1         1     1           50
51 11                     1       1         1       1 1       1   1         1   1                       1   1               51
52 10     2                       1             2                               1     1         2             1             52
53 9     1           1 1       1   1   1                                           1         1                     1       53
54 10     1         1               1                       1   3       1                             1                 1   54
55 9                   1 1             1         1     1 1                   1                               1       1     55
56 10                 1                                   1       1     1                   2     1       2           1     56
57 15 1   1 1 1     2       1                   1                   1     1                 2       2   1                   57
58 8 1       1   1             1     1           1                               1   1                                     58
59 13           1           1           1     2       1     1   1           1 1   1                 1           1           59
60 12     1 1             2   1             1       1                     2           1 2                                   60
61 15         1 1                                   1   1   1   2     1 1       1   1   1     1                 1 1         61
62 11     1                 1             1     2 1                                             3                 1     1   62
63 12         1         2 1                     1             2 2                   1                                   1 1 63
64 10             1 1                   1                       2   1                             1       1         1 1     64
65 11                           2                       1                                         1 1         2     1 1 2   65
66 11                 1       1             1 1   2                 1         1   1   1       1                             66
67 12 1     1 1 1                     1 1     1         1                         1     1                           1     1 67
68 7           1                                           1             1                                       2 1 1     68
69 11 1       1       1       1                     1         1               1                     1             1     1 1 69
70 6         1                   1               1       1             1                 1                                 70
71 12       1     1   1                 1       1 2       1                                             1     1         1 1 71
72 6                               1                                         1                   1       1       1       1 72
73 9     1   1                           1 1                     1             1 1                             1         1 73
74 9           1 1                         1         1                                 1         1   1 1         1         74
75 11                             1   1         1                               1 2     1                   1 1   1       1 75
76 9   1     1                           1               2   1                             1 1               1             76
77 12 1           2         1                       1                       1 1       1   1           3                     77
78 15   1         1                           1 1       1       1   2       2   1   1                       1   1         1 78
79 10   1       1                       1 1 2                         1   1                 1                             1 79
80 12   1         1   1 1   1     1           1     1         1         1                     1                         1   80
81 12                                         1     1   1                 1 1   1 1         1       1   2               1   81
82 11         1     1 1     1       1                     1           1           1                 1             1   1     82
83 9             1               1 1         1       1 1         1   1                             1                       83
84 7                   1       1               1     1           1                 1                 1                     84
85 13 1           1     1                 1         1         1             1           1       1 2       1               1 85
86 5                                       1                 1       1                                 1           1       86
87 10                 1     1 1     1       1     1                   1                                         1   1 1     87
88 9         1         1       1             1               2     1               1             1                         88
89 12 1 1       1           1                   1 1   2   1       1               1       1                                 89
90 12 1     1 2                                         1 1               1 2         1                       1           1 90
91 8                         1 1           1               1     1     1   1               1                               91
92 7   1     1   1           1           1                 1 1                                                             92
93 15                 1   1     1                       1           1     1 1 1     1             2 1   1     1           1 93
94 3                                           2                                               1                           94
95 15 1 1       1             2                             1       3       1 2           1     1               1           95
96 7 1                       1   1             1           1       1                             1                         96
97 11     1             1           1                 1 1                               1   1 1         1 1     1           97
98 9                               1 1                 1           1     1 1                       1       1     1         98
99 15       1           2     1 1             1   1       1             1     1           1               1 1 1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
Ngày
/
Tháng