BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/07/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
00 15 1       1                             2   1       1 1                 1       1     1     1   1   1       1   1       00
01 12   1           1       1     1         1             1             1     1   1               1           1 1           01
02 20         1 1 1   1           1                     1       1 2                   1   1   1     1 3 1 1           1   1 02
03 15           2   1     1               1 1     1 1   1     1           1     1       1               1           1       03
04 12 1   1   1         2                                             1         1   1               1   2                 1 04
05 5                                                         1                                 1               1   2       05
06 13   1               1       1                 1 1 1                 1 1 1                     1           1   1     1   06
07 8   1       1     1                   1   1   1                                       2                                 07
08 10   1 1     1                           1               1 1                                 1                 1     1 1 08
09 8           1     1                         1                     1       1               1                 1       1   09
10 7                 1   1 1                       1                           1               1           1               10
11 8             1                                       1                     1     1   1                 1 1     1       11
12 10         1         1     1     2 2       1       1                                     1                               12
13 10       1                   3 1         1           1                   2           1                                   13
14 10     2   1 1         1                               1 1   1           1                               1               14
15 11               1 1 1 1                         1 1               1 1                           1   1                 1 15
16 17           1                 1 1             2 1   1   1   1   1   1         2   1                       1       1   1 16
17 13   1     1                 1       1       1         1             1   1       1   1     1   1       1                 17
18 6                                   2             1             1               1           1                           18
19 8         1               1     1               1                       2               1     1                         19
20 15             1       1               1         1         2       1   1           1         1               1 3     1   20
21 15                 1               1 1       1 1   1     1 1           1           1         1                 3   1     21
22 8                           1         1                   1       1           1 1             1   1                     22
23 6               1         1               1                 1                   1                               1       23
24 8               1       1     1     1 1               1       1                       1                                 24
25 7                 1 1       1                               1   1                                             1 1       25
26 11 1   2   1 1         1                                     1 1     1                         1         1               26
27 7                 1   1                                   1     1                     1                   1         1   27
28 12         1         1                   1     1                             1       2         1 2 1   1                 28
29 11   1                 1                     1           1         1               1     1 1   1             1     1     29
30 8                                   1   1     1         1                             1   1                   2         30
31 14           1 1                   1   1     1     1                 1   2   1       1                 2               1 31
32 13             1   1                                   1     2   2   1                     1   1         1         1   1 32
33 8 2             2 1                         1                                           1           1                   33
34 9       1       1   1                       1                                     1             1 1   1     1           34
35 16                         1 1 1     1   1                 1 1   1 1   1   1           1 1         1       1 1           35
36 9       1                 1       1           1             1                   1                       1 1       1     36
37 13     1   1 1         1                 1                                 1   1 2       1 1             1         1     37
38 10   1           1       1           1                     1                                     1     1           1 1 1 38
39 9                                 1   1   1                         1       2                                   1 1 1   39
40 16 1                     1         1             1           2     1   1       2 1       2   1       1             1     40
41 15 1 1                         1     3   1         1   1 1                 1                   1 1             2         41
42 13                       1   1                           1         1     3 1               1         1       1       2   42
43 13 1             1                               1 1           1               1   2   1             1       1     1 1   43
44 5   1                                             1                             1 1 1                                   44
45 12     1 1     1     1       1                           1 1                 1       2       1                     1     45
46 7             1       1         1                                                 1   1                       1 1       46
47 10     1   1                             1 2           1                   1   1         1                   1           47
48 16           1 2         2     1 1                   2         2         1 1                             1   1 1         48
49 11     1       1   1     1 1                 1                 1       1         1             1             1           49
50 11                         1                 1         1     1       1   1   1   1                     2   1             50
51 9 1               1     1     1     1     1       1               1                             1                       51
52 8                     1       1       2       1 1       1                                   1                           52
53 4                                       1           1             1                                                 1   53
54 8 1                                   1       1     1                 1                       2         1               54
55 15         1 1     1         1     1       1   1       1   1           1   1                   1       1             1 1 55
56 8       1 1       1                   1       1 1                         1                                           1 56
57 10     1                         1     1 1                                   1                     1     1       1 2     57
58 16 1 1 1   2     1     1 1     1       1           1                   2   1               1       1                     58
59 12                 1                   1       1     1     1                                 2       2   1 1       1     59
60 10 1         2         1   1   1                 1     1       1 1                                                       60
61 7                     1   1                                       1       1       1 1           1                       61
62 9       1 1 1           1           1                 2         1                                 1                     62
63 11   1                       2     1     1     1   1                   1                   1 1     1                     63
64 8   1                       1               1   1                 1         1         1 1                               64
65 11   1   1                     1   1       1                         1               1 2 1                 1             65
66 13     1             1   1 1               1 1           2             1                     1       3                   66
67 15             2 1   1                       1   1 2               1 1 1             1             1                 1 1 67
68 7                   1         1             1                       1       1                             1     1       68
69 12     1 1                 1             1         1                         1 1             1 1           1     1 1     69
70 8                           1   2       1             1                       1     1                   1               70
71 12                 1     1       2 1 1     1         1                               1           1         1     1       71
72 14             1                 1                   2   1 1     1                 1         1         1 2   1         1 72
73 15       2           2 1   1         1     1 1     1             2 1 1 1                                                 73
74 6         1   1               1 1                                                 2                                     74
75 14         1                 1     1           1     2           2   1           1         1       1               1   1 75
76 9               1                   1               1             1                     2             1       1       1 76
77 10             1     1     1               1         1         1           1         1                     1 1           77
78 16 1 1               1 1 1             1     1         1 1     1 1 1               1   1   2                             78
79 15       1   1             1 1   1 1               1                           1         1     1   1 1 1   1           1 79
80 13                           1 1 1   1               1 1 1   1 2 1     1                     1                           80
81 7                     1   1           1                                           2                                 1 1 81
82 11 1   1 1         1               1                       1             2                         1   1     1           82
83 13 1             1     1 1       1 1             1                 1                             1 1 1   1 1             83
84 8                       1     1                                             1           1 1     1     1         1       84
85 3                               1         1     1                                                                       85
86 7 1           1                                                           2   1         1                           1   86
87 10               1                         1     1       1     1     1               1         1   1                   1 87
88 8       1                                                   1             1   2                 1         1         1   88
89 9                   1                 1                   1   1     1       1       1     1               1             89
90 12                   1     1       1             1                       1     1             1           2   1   2       90
91 14             1 1                     1                     1             1 1   1             1       1 1       1   2 1 91
92 8     1       1               1   1           1   1           1       1                                                 92
93 10 1 2   1                                     1                                       2         1     1           1     93
94 10   2 1                           1       1 1                 1           1                           1     1           94
95 15     1 2                 1     1   1     1           1     1                 1 1       1       1 1 1                   95
96 11 1     1               1 1             1               1 1 1       1           1       1                               96
97 6                 1                                       1     1             1                 1             1         97
98 13       1       1                         1 1           1     1 1     1     1   1   1     1                     1       98
99 6           1   1                                                                     1   2                   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng