BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
00 10   1           1                         2     1           1         2               1                 1               00
01 9   1       1         1   1               1                                         1                       1   1   1   01
02 10 1                 1 1 1   1     1   1                 1                                   1                         1 02
03 9                                       1           2     1     1                     1     1                   1     1 03
04 11                                           1 1 1           1 1     2                 1 2               1               04
05 14                           1 1 1   2       1     1     1           2       1         1               1               1 05
06 11                 1                       1           1     1         1   1             1   1     1             1 1     06
07 17   1     1     1 1     1 1     1   1   1               1     1   1         1 1 1                 1               1     07
08 16                   1     1   1     1 1   2         1   1         1           1     1     1 1         1             1   08
09 9 1   1     1         1                   1       1       1 1         1                                                 09
10 10 1                             1                     2                 1       1         1         2         1         10
11 6                                     1 1       1                                                           1     2     11
12 10 1           2 1               1                                                             1       1   1   1 1       12
13 9                                   1       1     1             1 1       1                   1               1     1   13
14 13             1     1   1 1         1     1         1       1 1 1     1           2                                     14
15 4                     1                                   1             1                               1               15
16 14     2           1 2             1                         1                 1       1 1   1       1     1 1           16
17 13       1                     1   1       1 2               1     1         1                 1               2   1     17
18 13   1                           1             1 1   1   1   2         1   1                           1   1 1           18
19 4                                                       1     2                                           1             19
20 15 1     1 1               1   1     1 1                   1     2 2                     1               1             1 20
21 14       1         1 1   1         1     1     2         1   1                       1     1     1         1             21
22 10                   1                         1     1   1                                 1       1   1 1 1           1 22
23 9                 1   1 1       1                                                 2               1           1 1       23
24 9   2               1           1                   1       1 1             1                                   1       24
25 14         1   1       1               1 1       1 1       1   1                           2         1       2           25
26 17   1   1 1 2           1                                 1       1     1   2                 2   1   1       2         26
27 7           1                               1 1               1     1       1                 1                         27
28 12     1           1     1             1       1                   1             1 1         2         1           1     28
29 12 1         1   1           1         1   1   1               1 1               1               1                 1     29
30 11           1                 1             1                   1             1     1     1     1     1       1       1 30
31 11 1         1   1 1                                   1         1     1                         1 1               1   1 31
32 19     1 3     1 1 1     1 1 2         1         1                         1 1 1         1               1     1         32
33 9                                     1 1 1             1         1       1                           1             1 1 33
34 9                           1     1   1   1                                       1 1           1           1 1         34
35 6                                             1             1   1   1                               1               1   35
36 19     1         1           1 1 1 1   2         2                                     1 1 1 1     1   1     1 1       1 36
37 9       1 1         1         1                               1                           1   2                       1 37
38 10   1       1         1             1                           1     1               1     1 1     1                   38
39 9                       2                       1       1         1                     1 1                           2 39
40 12   1         1                 1         1 1                             1 1   1       1       1             1     1   40
41 8   1   1                               1         2                     2             1                                 41
42 12 1               1 1       1       1             1         1                 1 1       1               1           1   42
43 10     2       1   1               1               1                 1                             1                 2   43
44 10                                           1     1       1       1         1             1         2   1 1             44
45 8       1                 1                     1         1                   1     1                   1       1       45
46 17     1   1           1 1               1   1 1   1 1     1             1         1           1   2   1 1               46
47 8               1                   1                 2           1             1                   1       1           47
48 7 1         1         1                         1               1           1                 1                         48
49 6         1       1             1     1                                   1           1                                 49
50 3 1                       1         1                                                                                   50
51 5         2                     1                         1     1                                                       51
52 11     1 1 1     1   1                     1                         1         1   1                 1                 1 52
53 10       1 1             1           1                 1                     1 1 1       1                         1     53
54 6                                                     1                       1 1   1             1     1               54
55 9     1     1                           1   2                                             1 1                   1     1 55
56 12                       1       1           1         1               1 1     1     1 1             1     1   1         56
57 16 1         1       1 1 1           1 1   1                         2   1           1         1   1     1           1   57
58 5               1     1               1       1                                                             1           58
59 13       1     1   1         1     1 1                                   1       1         1     1     1 1 1             59
60 12                                             1         1 1             1 1       1 1         1     1         1   2     60
61 10 1           1           1       1                 1       1         1       1             1             1             61
62 12                   2     1       2               1                           1   1             1 1       1       1     62
63 10 1   1                       1                                 2     1 1   1                                   1   1   63
64 9               1           1                   1       1 1                             1             1   1     1       64
65 9             2                   1             1     1 1       1                                 1             1       65
66 13 1   1 1 1   1                             1       1   1                   2                             1       1   1 66
67 13   1           1               1 1     1           1         1 1       1                   1         1   1           1 67
68 14                   2   1     1                   1               1   1 1   1     1 1 1   1           1                 68
69 7         1           1 1   1                                                   1     1       1                         69
70 5               1 1                                 1     1                         1                                   70
71 7             1         1   1   1       1                                       1           1                           71
72 15   1         1 1             1   2                           1         1 2         1   1               1 1       1     72
73 11         1   1           1     1       1 1                       1 1           1               1           1           73
74 4   1                         1                       1                   1                                             74
75 7             1       1                                             1         1                   1 1               1   75
76 7                             1                                 1               1         1     1                 1 1   76
77 9                           1                     1       1                                 1 1       1 1   1   1       77
78 8                           1 1                                       1       1     1   1       1                   1   78
79 10 1           1               1             1             1 1                     2     1       1                       79
80 16     1             1 1     1     1           2 1                   2   2   1                     1           1   1     80
81 9                 1                                 2 1 1 2                             1                       1       81
82 17 1   1   1               1 1       2     1   1       1       1                       1   1 1                   2     1 82
83 8                                           1   1 1                                     1   1 1             1   1       83
84 13   1       1     1         1         2 2                         1       1   1   1                         1           84
85 18   1 1 1       2                   1     1   2 1                 1               1   1   1       1 2       1           85
86 9                         2 1                     1   1 1               1                       1         1             86
87 11                         1           1     1       2                     2   1           1 1   1                       87
88 17         1 3     1     1 1                           1     1     1 2 1   1         1                     1   1         88
89 12           1                 1 1       1                     2                     1               1       1       2 1 89
90 8                     1   1                             1         1             1     1         1           1           90
91 14   1   1 1           1           1               1 1 1 1             1         1     1         1                   1   91
92 14 1               1 1 1             1           1   1           1           1                 1 1     1   1         1   92
93 11 1 1           1 1             1                 1                 1     1                   1 1     1                 93
94 9     1     1             1             1     1   1                           1 1                   1                   94
95 14                                 1         1               1 2     1   1           1             1     1   1 1 1 1     95
96 5             1 1                       1                                       1     1                                 96
97 12       1                     2         1                 1   1                   1 1   1           1   1       1       97
98 8     1               1         1                           1         2   1                 1                           98
99 14   1   1 1                   1                 1     2               1   1       2   1                 1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng