BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12   1   1       1     1           1                 1           1     1                     1 1   1                 1   00
01 11     1           1                 2                             1     1           1               1   1 1     1       01
02 9                           1 1         1   1     1 1                   1             1                         1       02
03 13 1                         1         1             1           1   1     1 1   1 1                         1       1 1 03
04 5                               2 1                   1                                                   1             04
05 17 1       1                     1 1 1                 2 1     1           1   1       1     1   1   1     1         1   05
06 12     1     1     1                       1 1   1 2 1       1                                               1     1     06
07 11 1           1     1 1                   1       1           1 1       1                       1         1             07
08 15     2   1           2       1                                 1               1       1       1 1 1     1     1 1     08
09 9             1         1     1                                     1         1       1   2         1                   09
10 7     1     1                         1                   1           1             1                                 1 10
11 15     1           1         1                       1             1   1   2   1   1   1       2               2         11
12 9             1       1                                 1   1                         1     2           2               12
13 16         1 1     1   1   1 1         1 1                         1           2   1 1             1           2         13
14 10                             2                   1           1           1 1                   1     1     1         1 14
15 9                   1     1           1       1   1             1                 1     1       1                       15
16 16                     1         1         1   1         1   1         1 1 1   2         1     1 1     1         1       16
17 9           1                         1     1       1                         1 1                   1 1             1   17
18 10                                         1     1   1       1               1         1                   1     2     1 18
19 5       1                         1   1                                   1                     1                       19
20 14     1 1   2 2   1       1           1                 1   1                         1             1               1   20
21 10   1 1               1     1     1   1                     1       1                           1                 1     21
22 11         1         1     1 1   1           1 1           1                         1     1 1                           22
23 11       1   1             1               1     1     1     1                 3                       1                 23
24 10   1                   1             1     2                           1               1       1     1           1     24
25 14   1 1   1                     1 1               2       1       1             1   2           1 1                     25
26 12         1                               1   1     1         2           1                       1 1 1   1 1           26
27 17     1         1     1 1           1               1   1         1 1     1 1     1                     3             2 27
28 11           1             1                 1 1                   1 1   1                   1   2                   1   28
29 10 1   1           1                 1                 1                 1               1     1               1   1     29
30 13     1               1                 1     1   1       1 1                   1 1         1     1         1     1     30
31 11       1                                       1 1                 1     1 1       1   1 1                 1     1     31
32 6                       1       2                       1                         1                     1               32
33 11                         1                 1         1     1               1   1         1     1   1 1         1       33
34 13           2 2                 1 1               1                   1                             1     1       1 1 1 34
35 12                               3     1     1     1                     1     1       2           1                   1 35
36 2             1             1                                                                                           36
37 14   1   1 1 1 1           1 1     1 1           1                                       1       1               1     1 37
38 14               1       1                 1     1   1               1                   1   1 1     1 1       1     2   38
39 9 1     1       1         1 1     1             1           1                                       1                   39
40 16 1               1                 2           1   1     1         1       2       1       1 1           1 1     1     40
41 8                       1 1   1             2     1   1                                                               1 41
42 9       1             1             1                             1             1                       1   2         1 42
43 10           1             1     1     1                       1               1   1     1     1         1               43
44 8                 1                                                   1   1         1             1         1 1       1 44
45 6   1             1                 1 1                                                           1                 1   45
46 7             1       1   1             1             1   1                         1                                   46
47 8 1     1                       1                     1             1 1                     1                         1 47
48 4                                       1           1                             1     1                               48
49 18             1     1 1   1     1 1   1 1   1 1           1   1     1           1           1           1     1 1       49
50 13   1                         1 1         1   2       1 1     1       1                                 1       1 1     50
51 7               1             1                             1   1       1                 1           1                 51
52 9                   1         1   2             1       1       1         1                                   1         52
53 10             1     1             1             1         1           1     1               1 1         1               53
54 13             1             1     1           1                   1               1             1         1 1 1 2 1     54
55 7             1     1 1                                                 1                                     1   1 1   55
56 6     1 1       1                                                       1                           2                   56
57 7 1     1                                   1   1                   1                 1                     1           57
58 13 1   1 1       1                         1   1 1         1     1 1   1                             1 1                 58
59 16 2           1               1         1 1       1           1 1     1 2   1           1         1       1             59
60 15 1                 1   2   1 1       1 1         1       2   1       1                       1           1             60
61 9         1                         1                   1 1   1                           1 1                     2     61
62 14               1       1         1     1       1       1 1     1 1 1         1 1 1 1                                   62
63 19 1     1   1 1 2             1                     2   1   1   1               1   1   2   2                       1   63
64 14               1   3   1   1     1                     1     1 1                     1       1               1   1     64
65 9   1                         1                           1     2 2                               1 1                   65
66 17   2 1 1 1                 2         1   1 1         1                           1   2           1   1             1   66
67 10         1       2           2                     1                           1         2                     1       67
68 11           1 1     1       1                           2               1 1         1   1                   1           68
69 9       1 1       1                     1                                                 1   1   1   1       1         69
70 9                         1                     1         1     1 1                       1 1                 1 1       70
71 10   1               1                     1                 1     1                   1           1       1   1       1 71
72 8               1                     1       1     1       1             1     1           1                           72
73 6                     1                 1             1 1   1                                                       1   73
74 10   1   1         1                             1   1 1       1                               1 1       1               74
75 7 1       1                 1                                       1             1               1           1         75
76 13     1 1       1           1                         1 1     1 1   1     1             1     1                 1       76
77 12   1     1             1               1     1   1         1                     1       1           1     1     1     77
78 17                       1           1   2     1   1     1 1 1                       1 1       1       1 1     1 1     1 78
79 9         1     1                       1   1   1                               1             1 1     1                 79
80 13 1 1             2                       1   1       1   1   1   1 1                                   1   1           80
81 11                                           1 1               1       2                           1   1 2         1 1   81
82 10 1       2 1           1           1                                 1 1                                   1       1   82
83 10   1                   1     1               1       1           1         2   1   1                                   83
84 14 1         1             1   1                             1               1 1                 1     1 1 2         1 1 84
85 7     1             1                           1                           2     1                             1       85
86 6                     1                                             2 1         1         1                             86
87 9                               1       1   2                           2     1 1                 1                     87
88 11                 1   1 1         1 2     1                                       1     1           1               1   88
89 4         1                           1                                             1   1                               89
90 11   1         1     1                 1 2 1     1                   1             1                                   1 90
91 14     1         3           1                           1       1 1   2         1   1       1             1             91
92 11                         2         1             1   1                       1   1       1   1           2             92
93 12 1 1               1   1         1                       1               1   1       1   1           1     1           93
94 13   1               2 1         1   1                         1           1         1 1   1         1           1       94
95 11                 2                       1   1       1                 1   3           1                             1 95
96 10       1 1     1       1                 1         1         1           1     1         1                             96
97 6           1                                                                                 1   1 1       1 1         97
98 3                       1                 1                                               1                             98
99 8           1             1   1     1                           1 1                   1                           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng