BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/07/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
00 13 1     1                               1     1               1 1     1   1   1             1       1 1               1 00
01 6             1                         1                         1         1                       1               1   01
02 12                 2                               1             1 1 1   1 2               1     1             1         02
03 9                     1           1                             2                     1         1             1 1 1     03
04 19       1 1                 1     1       1       1     2     1 1     1 1       2 2     1             1     1           04
05 10         1   1                             1             1         1   1       1         1       1               1     05
06 11   1           1     1   1       1           1                         1         1             1               1     1 06
07 11           1         1               1           1                     1 1 1   1                         1 1     1     07
08 8                   1               1     1       1         1           1 1               1                             08
09 12                 1   1                                 1 1   1       1     1     1           1         1   1       1   09
10 8                   1             1     1 1                                         1                   1 1         1   10
11 8           1             1 1   1                         1           2 1                                               11
12 13               1       1       1           1     2       2   1             1 1                                     1 1 12
13 6                                         1             1     1   1                                       1         1   13
14 13                     2         2                     2         1               2     1     1                   1   1   14
15 18   1               1 1 2               1 1                   2 1     1         1 1 1   1                     1 1     1 15
16 14   2   1                                 1         1 1 1       1       1           1               1 2               1 16
17 15                 2       1     1                 1             1       1   1         1 1 1 1   1 1                 1   17
18 13 1   1 1         1               1     1     1   2           1                       1                   1       1     18
19 12 1     3   1 1   1                                           2           1         1           1                       19
20 13 1       1                 1 1               1           1 1   1 1 1                         1         1   1           20
21 7   1                                 1   1   1               1 1                               1                       21
22 11                         1 1 2   1     1       1                                           1                 2     1   22
23 13 1                                     1             1               1 1   1       1     1 1 1 1       1           1   23
24 11         1                           1   1       1       1               1       1       1       1 1             1     24
25 11   2                 1               1 1       1     1             1     1                       1       1             25
26 10           1           1     1   1           1       1           1         1       1   1                               26
27 10 1                         1       1               1 1                 1       1         1         1 1                 27
28 10 1                 1           1                     1                 1   1         1 1           1           1       28
29 15 1       1     1 2                                   1     1     1 2         1             1 1             1         1 29
30 9                   1     1                           1           1           1 1       1         1       1             30
31 15       1       1 1           1   1 1 1             1     1 1 1   1 1                                       1     1     31
32 9                     1                       1 1           1                 1   1 1         1           1             32
33 8 1                                   1     2             2 1                                                   1       33
34 12 1         2 1               1               1 1       1                               1             1       2         34
35 10       1 1               1       1           1                   1     1           1   1       1                       35
36 9         1     1                               1           1                           1             1   1         2   36
37 6     2                                           1                 1                       1                   1       37
38 9         2   1   1     1   1       1           1                                                             1         38
39 9                                   1                       1       2     1   1 1                         1           1 39
40 10       1 1         1         1         1           1                                       1             1       2     40
41 6     2 1                                                       1           1                           1               41
42 6                                             1   1                           1 1     1                           1     42
43 15           1   1                 1     1   1                             1   1       1 2   1       1       1   1   1   43
44 9 1                           1   1   2               1                 1               1                     1         44
45 8   1           1                                 1     1                             1   1   1     1                   45
46 10                       1       1                         1         1     1           1     1         1       1   1     46
47 6                                                             1                             1 2 1                     1 47
48 11           1                 1           1               1     1 1       1   1     1 1                 1               48
49 7       1               1     1               1     1                 1                             1                   49
50 10                             2 1             1   1                   1       1                     1     1     1       50
51 15       1 2         1           1 1 1                                                     1 1 1   2 2   1               51
52 9           2               1                               1 1                     2               1                 1 52
53 14   2           1     1         1           1   1       1 1                   1       1 1             1         1       53
54 10   1       1   1   1       1 1                                   1   1     1                           1               54
55 12   2         1 1       1     1       2 1                               1                         1       1             55
56 10                     1         1           1   1       1     1             1                         1     1   1       56
57 10     1                         1       1 1 1   1       1                       1 1         1                           57
58 9     1     1           1 1     1 1 1                                                         1   1                     58
59 6                               1                   1 1                   2                                         1   59
60 11                   1     1         1   1 1         1     1     1             1               1         1               60
61 12           1   1             1         1       1                                         1       1     1     1 1 1   1 61
62 8   1 1         2                                       1                                       2 1                     62
63 13 1           1   1 1     1       1   1             1         1                             1             1     1 1     63
64 14             1       1             1       1 1         2         1       1 1             1               1 1         1 64
65 7                               1               3                             1                         1             1 65
66 12       1         1     2                 1               1 1               1 1               1 1                     1 66
67 11 1       1   1                     1     1                 1             1 1     1                               1   1 67
68 14               1   1     1 1     1         1             1                       1 1   1   1     1     1           1   68
69 9               1       1   1         1                               1             1             1   1     1           69
70 13     1     1         1   1               1           1 1   1       1 1                               1     1 1         70
71 7                                                   1                         1       1                   1 1     1 1   71
72 10     1         1     1                           1   1                             1     1       1   1         1       72
73 9                                   1 2       1                   1   1                 1     1         1               73
74 7                         2               1 1   1                       1                                           1   74
75 12   1   1 1   1                     1 1         1                         1           1     1       1       1           75
76 7             1           1     1                                   1           1 1                           1         76
77 15 1                   1   2   1                       1     1           1         2 1   1 1           1             1   77
78 10 1     1     1       1 1                                   1                           1   1                   1 1     78
79 9     1                                                 1 1     1   1                     1   2 1                       79
80 10                           1         1         1           1     1         1 1       1   1                 1           80
81 12     1   1                 1     1           1   1     1                         1                 1 1 1   1           81
82 14     1   1   1   1                 1                                       1   2             1 1     1 1         1   1 82
83 12   1         1     1     1                 2     1   1                   1     1               1             1         83
84 9               1                     1             2       1                   1               1               1     1 84
85 10           1 1         1       1           1         1               1       1           1                   1         85
86 8                 1   1     1               1   1   1                                                   1             1 86
87 8 1           1 1   1                               1           1           1                   1                       87
88 13             1   1         1   1       1               1     1   1   1               1       1         1       1       88
89 10                                   1   2     1 1                                 1                 1 1   1   1         89
90 8 1               1 2       1                 1                                                         1         1     90
91 10     2                 2                 1                 1 1       1                                     1         1 91
92 9   1       1 1   1 1   1           1       1                     1                                                     92
93 14     1 1                 1               1 1 1     1               1 1 1           1 1               1       1         93
94 16   1       1           1   1 1                       1           1               1 2   1         1 1     2     1       94
95 10           1                     2                 2               2 1                             1             1     95
96 15     1             2 1       1                                 1   1       1 1   2   1   2 1                           96
97 8 1                                 1             1 1                           1     1           1                 1   97
98 17     1 1 2                 2         1     1           1 1 1     1                             1 1         2 1         98
99 8                                   2   1 1         1           1                             1   1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng