BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10         1                   1   1       1     1           1                 1           1     1                     1 00
01 11 2                   1   1     1           1                 2                             1     1           1         01
02 10       1                 1                           1 1         1   1     1 1                   1             1       02
03 14               1 1   1   1 1                         1         1             1           1   1     1 1   1 1           03
04 5                       1                                 2 1                   1                                       04
05 19   1 2   1 2               1       1                     1 1 1                 2 1     1           1   1       1     1 05
06 13   1     1           1         1     1     1                       1 1   1 2 1       1                                 06
07 11 1             1           1           1     1 1                   1       1           1 1       1                     07
08 10             1                 2   1           2       1                                 1               1       1     08
09 10               1     1                 1         1     1                                     1         1       1   2   09
10 14 1   1 1       1 2       2     1     1                         1                   1           1             1         10
11 14             1         2       1           1         1                       1             1   1   2   1   1   1       11
12 10             1     1     1             1       1                                 1   1                         1     2 12
13 17 1           1       1 1           1 1     1   1   1 1         1 1                         1           2   1 1         13
14 11 1   1 1 1         1                                   2                   1           1           1 1                 14
15 9       1                                     1     1           1       1   1             1                 1     1     15
16 15     1     1             1                     1         1         1   1         1   1         1 1 1   2         1     16
17 7                         1           1                         1     1       1                         1 1             17
18 9   2                   1                                           1     1   1       1               1         1       18
19 9       1 1   1 1 1               1                         1   1                                   1                   19
20 14         1       1             1 1   2 2   1       1           1                 1   1                         1       20
21 11         1   1     1         1 1               1     1     1   1                     1       1                         21
22 14                 1 1   1           1         1     1 1   1           1 1           1                         1     1 1 22
23 14         1 1 1 1                 1   1             1               1     1     1     1                 3               23
24 11   1 1         1     1       1                   1             1     2                           1               1     24
25 15         1         2         1 1   1                     1 1               2       1       1             1   2         25
26 9                 1   1             1                               1   1     1         2           1                   26
27 13                         1     1         1     1 1           1               1   1         1 1     1 1     1           27
28 9     1                               1             1                 1 1                   1 1   1                   1 28
29 7                           1   1           1                 1                 1                 1               1     29
30 12     1         1               1               1                 1     1   1       1 1                   1 1         1 30
31 10           1                     1                                       1 1                 1     1 1       1   1 1   31
32 6                       1                         1       2                       1                         1           32
33 9           1     1                                 1                 1         1     1               1   1         1   33
34 10 1         1                         2 2                 1 1               1                   1                       34
35 12                   1     1                               3     1     1     1                     1     1       2       35
36 3                     1                 1             1                                                                 36
37 11                             1   1 1 1 1           1 1     1 1           1                                       1     37
38 8                                         1       1                 1     1   1               1                   1   1 38
39 9           1               1     1       1         1 1     1             1           1                                 39
40 14               1     1     1               1                 2           1   1     1         1       2       1       1 40
41 8   1                                             1 1   1             2     1   1                                       41
42 8 1     1     1                   1             1             1                             1             1             42
43 12       1     1     1   1             1             1     1     1                       1               1   1     1     43
44 5                     1                     1                                                   1   1         1         44
45 5                       1     1             1                 1 1                                                       45
46 8 1                                     1       1   1             1             1   1                         1         46
47 9                   1   1   1     1                       1                     1             1 1                     1 47
48 5                         1                                       1           1                             1     1     48
49 16                       1               1     1 1   1     1 1   1 1   1 1           1   1     1           1           1 49
50 17       2   1 1 1 1   1       1                         1 1         1   2       1 1     1       1                       50
51 9   1             1   1                   1             1                             1   1       1                 1   51
52 11       1           1   1                     1         1   2             1       1       1         1                   52
53 13                 2 1   1 1             1     1             1             1         1           1     1               1 53
54 7   1                                   1             1     1           1                   1               1           54
55 8 1       1 1             1             1     1 1                                                 1                     55
56 6           1   1               1 1       1                                                       1                     56
57 11   1     1           2   1 1     1                                   1   1                   1                 1       57
58 12                   1       1   1 1       1                         1   1 1         1     1 1   1                       58
59 15               1           2           1               1         1 1       1           1 1     1 2   1           1     59
60 14                         1 1                 1   2   1 1       1 1         1       2   1       1                       60
61 9           1           1           1                         1                   1 1   1                           1 1 61
62 15                 1                       1       1         1     1       1       1 1     1 1 1         1 1 1 1         62
63 20         1         1       1     1   1 1 2             1                     2   1   1   1               1   1   2   2 63
64 12           1                             1   3   1   1     1                     1     1 1                     1       64
65 9         1         1         1                         1                           1     2 2                           65
66 19 1   1     1           1 1   2 1 1 1                 2         1   1 1         1                           1   2       66
67 10 1                                 1       2           2                     1                           1         2   67
68 11                     1               1 1     1       1                           2               1 1         1   1     68
69 6               1                 1 1       1                     1                                                 1   69
70 10               1       1 1                         1                     1         1     1 1                       1 1 70
71 10   1 1             1 1       1               1                     1                 1     1                   1       71
72 10     1         1                         1                     1       1     1       1             1     1           1 72
73 6       1                                       1                 1             1 1   1                                 73
74 10 1           1   1           1   1         1                             1   1 1       1                               74
75 12 2 1   2       1     1     1       1                 1                                       1             1           75
76 12                 1             1 1       1           1                         1 1     1 1   1     1             1     76
77 12     1             2         1     1             1               1     1   1         1                     1       1   77
78 14         1   1         1                         1           1   2     1   1     1 1 1                       1 1       78
79 11   2 1     1 1                     1     1                       1   1   1                               1             79
80 12                 1         1 1             2                       1   1       1   1   1   1 1                         80
81 6 1                                                                   1 1               1       2                       81
82 9           1               1       2 1           1           1                                 1 1                     82
83 11 1                           1                   1     1               1       1           1         2   1   1         83
84 8         1                 1         1             1   1                             1               1 1               84
85 8             1           1     1             1                           1                           2     1           85
86 7   1                                           1                                             2 1         1         1   86
87 11   1   1   1                                             1       1   2                           2     1 1             87
88 10                     1                     1   1 1         1 2     1                                       1     1     88
89 6     1       1                     1                           1                                             1   1     89
90 13 1           1   1           1         1     1                 1 2 1     1                   1             1           90
91 15           1     1             1         3           1                           1       1 1   2         1   1       1 91
92 13       2 2         1                               2         1             1   1                       1   1       1   92
93 12     1       1             1 1               1   1         1                       1               1   1       1   1   93
94 13   1                   1     1               2 1         1   1                         1           1         1 1   1   94
95 13         1     2                           2                       1   1       1                 1   3           1     95
96 11       1                         1 1     1       1                 1         1         1           1     1         1   96
97 4   1 1 1                             1                                                                                 97
98 4     1                                           1                 1                                               1   98
99 10   1 1       1                       1             1   1     1                           1 1                   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng