BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9   1           1                 1           1     1                     1 1   1                 1                     00
01 10                 2                             1     1           1               1   1 1     1                   1     01
02 12         1 1         1   1     1 1                   1             1                         1       2     1           02
03 17         1         1             1           1   1     1 1   1 1                         1       1 1     1 1 1     1 1 03
04 6             2 1                   1                                                   1                             1 04
05 17             1 1 1                 2 1     1           1   1       1     1   1   1     1         1       1           1 05
06 11                       1 1   1 2 1       1                                               1     1     1   1             06
07 13 1 1                   1       1           1 1       1                       1         1             1   1   1   1     07
08 12   2       1                                 1               1       1       1 1 1     1     1 1                       08
09 9     1     1                                     1         1       1   2         1                     1               09
10 9                   1                   1           1             1                                 1   3       1       10
11 16         1                       1             1   1   2   1   1   1       2               2                 2   1     11
12 10   1                                 1   1                         1     2           2                             2   12
13 13   1   1 1         1 1                         1           2   1 1             1           2                           13
14 10           2                   1           1           1 1                   1     1     1         1                   14
15 10 1     1           1       1   1             1                 1     1       1                       1                 15
16 19   1         1         1   1         1   1         1 1 1   2         1     1 1     1         1       2           1     16
17 9                   1     1       1                         1 1                   1 1             1               1     17
18 12                       1     1   1       1               1         1                   1     2     1         2         18
19 5               1   1                                   1                     1                                   1     19
20 12       1           1                 1   1                         1             1               1   1 1 1     1   1   20
21 9   1     1     1   1                     1       1                           1                 1             1         21
22 10 1     1 1   1           1 1           1                         1     1 1                                             22
23 13       1               1     1     1     1                 3                       1                 1     2         1 23
24 11     1             1     2                           1               1       1     1           1         1       1     24
25 13             1 1               2       1       1             1   2           1 1                           1 1         25
26 11                       1   1     1         2           1                       1 1 1   1 1                             26
27 19   1 1           1               1   1         1 1     1 1     1                     3             2 1 2   1           27
28 10       1                 1 1                   1 1   1                   1   2                   1                     28
29 9                 1                 1                 1               1     1               1   1           1       1   29
30 14   1                 1     1   1       1 1                   1 1         1     1         1     1     1     1           30
31 13                             1 1                 1     1 1       1   1 1                 1     1           2         1 31
32 8     1       2                       1                         1                     1                       1     1   32
33 11       1                 1         1     1               1   1         1     1   1 1         1                         33
34 10             1 1               1                   1                             1     1       1 1 1                 1 34
35 12             3     1     1     1                     1     1       2           1                   1                   35
36 3         1                                                                                                 1         1 36
37 10       1 1     1 1           1                                       1       1               1     1         1         37
38 15     1                 1     1   1               1                   1   1 1     1 1       1     2               1 1   38
39 7       1 1     1             1           1                                       1                                 1   39
40 14                 2           1   1     1         1       2       1       1 1           1 1     1                       40
41 10     1 1   1             2     1   1                                                               1             1   1 41
42 12   1             1                             1             1                       1   2         1   2           2   42
43 10       1     1     1                       1               1   1     1     1         1                             1   43
44 7                                                   1   1         1             1         1 1       1                   44
45 7                 1 1                                                           1                 1             2   1   45
46 7   1   1             1             1   1                         1                                         1           46
47 7             1                     1             1 1                     1                         1       1           47
48 6                     1           1                             1     1                                       2         48
49 18 1 1   1     1 1   1 1   1 1           1   1     1           1           1           1     1 1                       1 49
50 13           1 1         1   2       1 1     1       1                                 1       1 1               1       50
51 6           1                             1   1       1                 1           1                                   51
52 9 1         1   2             1       1       1         1                                   1                           52
53 13 1             1             1         1           1     1               1 1         1               2         1 1     53
54 14         1     1           1                   1               1             1         1 1 1 2 1           1         1 54
55 8 1 1                                                 1                                     1   1 1       1           1 55
56 4                                                     1                           2                     1               56
57 8                         1   1                   1                 1                     1               1     1 1     57
58 9                       1   1 1         1     1 1   1                             1 1                                   58
59 14           1         1 1       1           1 1     1 2   1           1         1       1                           1   59
60 17 1   2   1 1       1 1         1       2   1       1                       1           1                       2 1     60
61 11                 1                   1 1   1                           1 1                     2         2     1       61
62 14     1         1     1       1       1 1     1 1 1         1 1 1 1                                                   1 62
63 14           1                     2   1   1   1               1   1   2   2                       1       1             63
64 15 3   1   1     1                     1     1 1                     1       1               1   1             1     1   64
65 9           1                           1     2 2                               1 1                             1       65
66 13         2         1   1 1         1                           1   2           1   1             1   1                 66
67 7           2                     1                           1         2                     1                         67
68 14 1       1                           2               1 1         1   1                   1                 2   2     1 68
69 9                     1                                                 1   1   1   1       1           2     1         69
70 9       1                     1         1     1 1                       1 1                 1 1                         70
71 12 1                     1                 1     1                   1           1       1   1       1   1       1     1 71
72 9                   1       1     1       1             1     1           1                           1   1             72
73 8   1                 1             1 1   1                                                       1     1     1         73
74 7                             1   1 1       1                               1 1       1                                 74
75 5         1                                       1             1               1           1                           75
76 12         1                         1 1     1 1   1     1             1     1                 1         1           1   76
77 11     1               1     1   1         1                     1       1           1     1     1     1                 77
78 18     1           1   2     1   1     1 1 1                       1 1       1       1 1     1 1     1   1               78
79 9                     1   1   1                               1             1 1     1                       1 1         79
80 11                       1   1       1   1   1   1 1                                   1   1                   1   1     80
81 11                         1 1               1       2                           1   1 2         1 1                     81
82 8     1           1                                 1 1                                   1       1     1       1       82
83 12     1     1               1       1           1         2   1   1                                       1   1       1 83
84 14       1   1                             1               1 1                 1     1 1 2         1 1           1 1     84
85 7 1                           1                           2     1                             1           1             85
86 10   1                                             2 1         1         1                               1 1     1   1   86
87 9             1       1   2                           2     1 1                 1                                       87
88 11   1 1         1 2     1                                       1     1           1               1                 1   88
89 4                   1                                             1   1                                           1     89
90 10 1                 1 2 1     1                   1             1                                   1       1           90
91 11         1                           1       1 1   2         1   1       1             1                 1             91
92 14       2         1             1   1                       1   1       1   1           2                 1     1 1     92
93 11 1   1         1                       1               1   1       1   1           1     1                       1     93
94 12 2 1         1   1                         1           1         1 1   1         1           1                         94
95 9                       1   1       1                 1   3           1                             1                   95
96 10     1                 1         1         1           1     1         1                             1               2 96
97 6                                                                           1   1 1       1 1                     1     97
98 4     1                 1                                               1                                 1             98
99 10       1   1     1                           1 1                   1                           1     1             1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
Ngày
/
Tháng