BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
Ngày
/
Tháng
00 8 1   1 1   1           1                         1           1                         1                               00
01 14 1                 1       1   1             1     3           1                     1   1       1 1 1                 01
02 11         1           1     1         2         1         1                 1 1               1                 1       02
03 10   1           1   1               1                       1 1 1                 1 1                                 1 03
04 7                     1         1                                     1 1 1     1                                   1   04
05 17                     2 1 1     1 1   1     1       1     1                       1             1       2     1     2   05
06 8                             1     1                                                         2         2       1 1     06
07 10                                         1   1   1     1       1   1       1   1 1                             1       07
08 10       1                                     1     1     1       1                           1     1       1 1       1 08
09 12 1     1       1 1       1                 1     1           1                             1   1         1 1           09
10 10                 1                                     2           1                     1       1 1 1           2     10
11 9 1                       1   1 1                       1         1               1               1       1             11
12 10 1       1       1     1                   1       1           1                 1                       1     1       12
13 7       1                                   1   1                   1     1     1               1                       13
14 11       1     1     1   1             1 1       1 1                                   1       1       1                 14
15 11   1       1     1   1       1                       1     1         1   1         1       1                           15
16 5                                                     1               1   1           1           1                     16
17 9     1             1     1 1   1                                       1     1             1         1                 17
18 11               1       1 1   1           1     1         1       1                                   1 1     1         18
19 9         1                       1 1                 2       2                                   1               1     19
20 12 2 1             2                 1                             1       1         1     1   1                   1     20
21 11   2             1           1   1 1         1                   1     1 1                                         1   21
22 8   1     1       1         1                           1         1                                   1       1         22
23 13       1     1                     1         1 1   1           1                   1       1   2       1   1           23
24 14                       1             1 1           1         1       1 2           1           2       1       1 1     24
25 13             1               1     1     1     3         1                         1     1           1   1   1         25
26 10               1   1 1     1 1                         1                                     1       1           1 1   26
27 11       2     1 1   1               1           1 1   1                                                   1     1       27
28 9                   1 1         1                     1   1                             1 1           1               1 28
29 11         1     1         1                   1   1 1     1     1           1                                     1 1   29
30 9     1                           2 1   1         1                     1                                 1   1         30
31 9                                                       1               1 1 1       1 1     1   1               1       31
32 9           1                     1           1                 1 1     1                         1         1   1       32
33 5                         1               1 1               1                             1                             33
34 14                 1         1           2         1         1             1       1 1         1     1     1   1   1     34
35 11         1     1 1         1                                 1     1   1   1           1 1     1                       35
36 8       1   1                         1   1                           1             1             1           1         36
37 15     1 1 1     1                 1       1 1       1                                 1         1   3         1     1   37
38 8 1                                       1                 2                   1             1       1               1 38
39 7                             1           1     1 1       1                       1           1                         39
40 11             1                     1           1           1   1     1         1     1 1     1             1           40
41 6           1               1       1                                   1 1     1                                       41
42 15     1       1 1 1         1 1   1 1             1         1               1       1                 1   1           1 42
43 7   1           1   1                                             1       1 1     1                                     43
44 14               1 1 1   1             1   1   1           1       1         1 1     1         1 1                       44
45 14         1 2           1                                                   1 1       1 1         1 1 1 1         1 1   45
46 7             1         1         1                 1 1         1                                           1           46
47 10                       1     1             1 1               1               1             1 1 1                   1   47
48 15                           1 1                           1       1     1   1     1       2           1   1 2       1 1 48
49 9 1                       1     1                 1   1         1                     1             1                 1 49
50 7                       1       1           1                       1     1             1 1                             50
51 8     1       2                       1 1                             1   1                         1                   51
52 13         1   1     1 2                               1                   1 1   1       1         1 1         1         52
53 15   2       1       1     2   1                                       1               1     1   1   1   1   1 1         53
54 12           1             2       1                       2                     1           1   1               1   2   54
55 13   1         1                 1       2   2 1   1                                   1                   2       1     55
56 9   2 1   1     1                       1                             1 1                             1                 56
57 12                 1           1 1     1     2 1             1     1           1         1               1               57
58 10     2     1 1           1 1             1                         1                       1                 1         58
59 11                         1 1                           1           1 1 1   1   1       1   1               1           59
60 6                   1                           1                             1                             1 1 1       60
61 16                   1   2       1 1 1   1               1         2       1                 2 1     1           1       61
62 16       1 1               1     1 1   1                       2                 1 1   1           1     2         1 1   62
63 9                       1           1       1     1                 1   1     1         1                   1           63
64 9       1   1 1                         1   1 1       1                                             1       1           64
65 11   1 1                               1 1   1               1                           1 1     1                     2 65
66 7           1         1           1                 2                         1                           1             66
67 15               1 1           1 1     2   1 1       1       1       1 1         2 1                                     67
68 18               1           2 2       1             1 2             1 1             1   1                     2   2 1   68
69 12                   1           1                             1       1   1     1 1   1   1       1       1     1       69
70 9         1                             1         1               1           1     1     1   1     1                   70
71 16     1             1       1       1               1     1 1 1         1 1 1   2       1         1   1                 71
72 7     1                 1             1 1 1                                                                 1       1   72
73 7                                   1   1                                     1       1           1             2       73
74 13               1 1 1     1             1   1     1   1 1             1           1   1         1                       74
75 14       1     1   1           1             1         1   1   1             1       1     1 1             1   1         75
76 11   1             1                             1     1 1   1   1                                         1       1 1 1 76
77 12   1     1           2                                 1           1                 1     1           2   1   1       77
78 6       1                 1                                                 1 1     1                                 1 78
79 11 1     1                                     1           1         1   1     1         2       1                 1     79
80 7 1   1               1                       1             2 1                                                         80
81 11             1 1       1                 1   1                   1       1   1   1         1 1                         81
82 8                     1           1                             1 1           1         1         1     1               82
83 12   1 1     2                     1       1   1                               1 1                               1     2 83
84 10 1                 1                 1         1       1       2                         1                       2     84
85 8 2         1           1                 1           2     1                                                           85
86 11 1               1             1                                   1 1             1     2       3                     86
87 14 1     1                           1     1             1   1   1     1         1     1     1   1     1     1           87
88 5                                                   1     1                   1           1           1                 88
89 16   1 1   1                                       1 1         1   1 1             1 1   1           1   3   1           89
90 10                                       2       1         1     1   1                 1     1 1                       1 90
91 11 1   1               1     1         1   1                     1 1   1         1                               1       91
92 10   1       1           1   1     1 1           1     1   1                 1                                           92
93 11       1 1     1                                                   1   1     1   1   1 1                 1     1       93
94 10                               2 2           1         1                                           1     1         1 1 94
95 13         1           1       1 1     1           1                       1 1     1                 1     1   1       1 95
96 10     1     1   1                                                   1       1     1 1                         1       2 96
97 15       1 1 1                                 1 1 1     1   1 2     1   1                   1         1     1           97
98 10 1   1   1   1     1       1             1             1       1                                                   1   98
99 11             2       2   1                     1       1     1       1                       1   1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
Ngày
/
Tháng