BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12     1           1         1                                               2 1           1         1     1 1       1 1 00
01 9                   1     1                   2   1               1     1                   1           1               01
02 10             1     1                 1   2             2       1 1 1                                                   02
03 13   1 1                     1   1   1           1   1 1 1         1       1               1         1                   03
04 9   1           1       1     1   1                       1                     1         1 1                           04
05 17   1         1 1 1 1                           1     1         1       1   1           1     2   1       1 1         1 05
06 10       1           1   1     2   1 1                         1                                 1 1                     06
07 6           1                           1     1                     1   1         1                                     07
08 10         2       1                 1                         1         1       1           1               1 1         08
09 3     1           1                                               1                                                     09
10 11   1         1               1                 1           1                     1     2           1     1           1 10
11 12         1           1 1 1       1   1     1                   1             1     1     1       1                     11
12 16               1   2           1                   1 2     1   1         1     1 1             1 2       1             12
13 7                                                     1       1                 1   1   1   1       1                   13
14 12                   1         1 1                         2   1           1   1 1           2                     1     14
15 14 1                       1                       1 1 1   2       1     1               2                     2 1       15
16 14     1   1   1       1           1                             1         2     1           1   1               2 1     16
17 17     1 2         1   1           1       1 1 2 1     1       1         1                 1     1                     1 17
18 3     1           1                                                 1                                                   18
19 12                       1                   1       1                           1 1 1 1   1 1           1         1   1 19
20 9     1               2                                           1       1   1   1               1     1               20
21 10                     2         1   1                       1         1 1             1     2                           21
22 17             1 1 1     1   1       1   1   1               1             1   2   1           1   1   1         1       22
23 10                 1                                     1           1                     1   1 1       2     1     1   23
24 8             1       1 1               1     1     1                                     1       1                     24
25 10   1                   1   1       1   1                           1       1 1                             1 1         25
26 12         1     1             1       1   1     1   1 1 1                           1           1           1           26
27 7       1                                                       1 1 1       1                           2               27
28 6 1                 1                       1                                                       1     1     1       28
29 15 1       1       1           1 1   1               1                               1                 1   1 1 1 2     1 29
30 14   1     1               1                 3   1     1                 1             1               2 1         1     30
31 15 1           1 1     1                 1 1     1                     1   1     1                     2   1   2         31
32 12             1 1       1     1                     1 1 1               1       1   1                     2             32
33 7                               1 1       1     1           1   1   1                                                   33
34 7   1 1             1                                   1           1   1                 1                             34
35 10 1         1         1   1         1                         1             1         1         1     1                 35
36 10   2                                         1       1                     1           1 1     1             1     1   36
37 9 1       1               1         3         1           1                                                       1     37
38 8 1                         1                     1                     1     1               1         1       1       38
39 11                 1   1     1             1                                 1     1         1     1               2   1 39
40 10           1               1         1     1               1 1   1                     1             1               1 40
41 8     1 1 1 1                             1                           1     1               1                           41
42 11                           1     1       1   1               1   1   1               1   1   1             1           42
43 14             1               1           1 2             1     1               1   2     1                 1 1     1   43
44 16 1                     1           1             1       1 1     1       1   2 1   1   1                     2   1     44
45 7     1     1                         1           1           1               1   1                                     45
46 11                         1     1 1                     1             1 2   1         1               1             1   46
47 17 1     1 1     1   1     1           1 1         1               1         2   1     1       1     1               1   47
48 10   1           1     1   1                     1 1     1               1       1                       1               48
49 14           1         1   1 1   1     1 1       1 1 1                         2 1     1                                 49
50 8     1               1                         1             1   1   1   1 1                                           50
51 15           1         1   1 1       1 2       1   2         1           1         1             1                     1 51
52 18 1 1       2 1           1     1           1       1     1     2         1 1   1         1 1       1                   52
53 12   1     1   1     1           1 1               1   1 1     1                                 1       1               53
54 10                   1         1         1         1       1         1               1 1                         1     1 54
55 13       1   1     2 1             1   1                       1           1           1   1                 1     1     55
56 11           1     1         2                   1                                 1       1 1 1   1   1                 56
57 14         2       1                   1 1       1     1 1             1   1                 1             1 1 1         57
58 11             2                 1 1                                 1       1                   1     1   1 1         1 58
59 8                       1                 1                 1         1         1                   1         1     1   59
60 8                                       1   1                         1         1 1   1 1                   1           60
61 11     1         1         1   1                           2           1               1       1       1           1     61
62 17 1     2       1   3       1                   1           1   1     2   1           1                   1       1     62
63 6                                         1                   1                                 1   1 1   1             63
64 14       1 1   1         1                 1 1     1                 2             1               1       2       1     64
65 10       1   1           1             1 1           2             1                               1                 1   65
66 9 1       2                                   1                                     1         2                       2 66
67 12   1                   1                           1       1   1   1     1             1     1   1           1 1       67
68 12   1 1                                       1           1     1                   2             2 1     1     1       68
69 15           1             1 1                           1 1         1             1 1   1   1 1     1 2             1   69
70 15           1   1     1     1       1 1   1         1     1 1                                   1   3     1             70
71 11 1                                       1   2                 1         1     1     1           1 1               1   71
72 10     1 1                       1 1     1   1       1     1         1             1                                     72
73 9     2                             1                                         1                             1   1 1   2 73
74 9             1 1         1 1     1                       1           1       1                       1                 74
75 12           1 1                       1 2   1                                           1 1   1             1   1 1     75
76 12                                   1 1       1 1       2     1               1   1             1       1     1         76
77 7           1         1 1               1             1                                 1                         1     77
78 11                       1       2                               2 1 1 1               1       1               1         78
79 15   1       1       1       1     1     1 2 2   1                 1 1 1                                         1       79
80 5                             1   1                                                 1                           1   1   80
81 9 1             1                       1           1   1             1               1       1 1                       81
82 8 1     1         1         1                                                 1       1     1                         1 82
83 10 1             1             2                       1               1 1   1                       1                 1 83
84 10                     1       1     1 1                         1           1       2               1   1               84
85 7   1     1 1                         1       1                                                           1     1       85
86 6       1         1               1                                   1           1     1                               86
87 7                             1   1               1   1     1                           1                   1           87
88 7 1               1                                     1                     1     1           1                   1   88
89 10     1       1         1 1     1               1           1                                           1   1   1       89
90 10 1     1     1         2         1     1                               1                           1       1           90
91 9                                             1     1   1                             1 1             1 1   1       1   91
92 15       1       1             1                   1     1     1   1       1       1         1           1     1   1 2   92
93 13                         2   1 1   1             2       1 1                           1               1       1     1 93
94 8   2               1                                       1           1                 1       2                     94
95 11         1     2 1                           1               1     1                         1         1         1 1   95
96 9     1 1                       1                     1     1 1   1                             1                   1   96
97 5                                                             1   1       1 1             1                             97
98 9                               1     1           1 1       1   1                             1 1                   1   98
99 7       1                                 1     1     1                           1                   1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
Ngày
/
Tháng