BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
Ngày
/
Tháng
00 15   1         1               1 1         3                   1 1           1   1   1         1     1         1         00
01 4                                 1         1               1   1                                                       01
02 14   1             1           1           2     2             1     1 1             1   2                             1 02
03 11                                             1 1   1 1 1     1                   1   1   1                 1 1         03
04 10 1                               1               2 1                   1     2                         1   1           04
05 12                     1           1 2                 1               1   1   1               1   1         1         1 05
06 15 1 1 1   1   1 1           2                 1             1         1             1 1             1           1       06
07 11   1     1 1             1             1           1               1     1     2                                   1   07
08 12     1     1                 1                   2                       2           1               1 1         2     08
09 11 1   1 1           1 1             1     1                         1                       1   1             1         09
10 14           1 1 2                   1                       1 1                         1 1         1 1 1   1         1 10
11 10         1     1     2   1                                           1     1 1           1                       1     11
12 12         1       1 1         1             1 1   1     1         1 1             1     1                               12
13 10                               1         1         1 2 1       1     1           1               1                     13
14 5             1 1               1                 1     1                                                               14
15 11       2       1       1                           1 1     2 1       1                                   1             15
16 11   1                                   1     1             1           1   2   1                             1   1   1 16
17 10                             1   1               1           1   1                 1 1                       1 2       17
18 10   1   3                             1                 1       1                   1       1                 1         18
19 6               1             1                           1               1   1 1                                       19
20 13       1       2   1   2                               1               1                         1 1   2     1         20
21 9                   1 1     1   1 1       1                       1     1                 1                             21
22 9                               1                 1 1 1           1                       1       1 1                 1 22
23 15         1 1 2         1       2                                                 1   1         1 1 1 3                 23
24 10               1           1 1     1         1 1               1     1                       1                       1 24
25 5     1                 1                                                                             1 1   1           25
26 7                           1                             1                 1       1 2                           1     26
27 8                   2         1                 1           1                                         1 1       1       27
28 8           1                                             2     1                 1   1                 1 1             28
29 11           1                                 1         1                 1         1   2         1 1     1       1     29
30 8           1         1           1                             1               1       1                   1     1     30
31 11 1 1 1                       1       1                             2                   1             1   1           1 31
32 12                   1   2 1             1       1     1             1 1         1 1                                   1 32
33 10 1           1         1       1               1                       2                 1       2                     33
34 14 2       1               1     1       1       1               1       1             1       1   1         1 1         34
35 15 1   1             1 1 1 2 1           1             1       1       1                         1         1         1   35
36 6             1                         1   1                             1                                 2           36
37 12     1               1         1         1       1   1       1                                 1       2 1       1     37
38 16   1         2                       1     3       1         1 1             1       1   1   1     1     1             38
39 12     1       1             1                 1   1     1 2               1 1           1     1                         39
40 10   1           1     1               1                                       1   1         1   1     1             1   40
41 20       1 1 1   2         1       1     2           1             1         1 1               1       1 1     1 1 1 1   41
42 14     2                     2                   1   1     1 1       1   2   1   2                                       42
43 5                                     1   1             1     1                                                       1 43
44 11       1     2         1           1         1         1   1     1         1                             1             44
45 14   1     1             1     1         1 1             1     1   1                     1   2                 1     1   45
46 9                   1         1           1         1   1                                   4                           46
47 13       2         1       3       1                                   1           1     1                 1     1 1     47
48 7   1             1     1             1     1 1                                                             1           48
49 9               1         1           1       1               1   1                 1         1                     1   49
50 12                     1       1 1       1   2                 1 1           1                   1 1           1         50
51 8                     1                         1   1       1           2               1                           1   51
52 14   1     1                                 1 1                               1         1 1     1     1   1 1       2 1 52
53 16                       1           1 2               1 1             1   2 1 1   1   1                     1     1   1 53
54 12 1                       2   1             1     1     2                           1 1       1     1                   54
55 11         1               1   1 1                   1               1 1                 1       1               1   1   55
56 4                   1       1                                   1                                                   1   56
57 9 1                       1             1         1               1     1           1                             2     57
58 19     1   1   1       1       1     2 1     2 1 1     2             2   1                                             2 58
59 12       2 1       1   1   1 1 1       1   1       1                                   1                                 59
60 5           1                   1   1 1                                                               1                 60
61 14       2     1                       1   1 1             1   1     1 1               1   1   1               1         61
62 12                                   1   1                 1 1                           1 1 1       1   1 1     2       62
63 8           1   1                     1               1                 1     1         1     1                         63
64 7           1   1       1                                                                               1       1 1   1 64
65 12 1 1     1                                     1   1           1           1       2               1           1   1   65
66 14   1             1         2                             1 1         1                     1       1   2 1       2     66
67 12                 1         1   1 1 2                     1 1                               1 2             1           67
68 14   1                             1     3                 1   1                           2       1 1   1   1 1         68
69 11     2           2 1             1                   1           1         1                     1                 1   69
70 10     1     1           1 1                 1         1             1           1                   1               1   70
71 7                 1                             1                   1                     1       1 1     1             71
72 10                                               1                   1       2 1             1 1 1             1 1       72
73 12   1   1           1 1         1   1     1         1   1                         1                           2         73
74 8                   1     1                 1           1                         1 1         1                       1 74
75 9         1 1     1                               1             1       1                       1                   1 1 75
76 5           1               1                         1                       1                     1                   76
77 12 1         1       1         1   1                       1   1 1   1     1                           1             1   77
78 7     1                         1 1               1                                 1 1   1                             78
79 13                 1     1           1 1 1                     1     1         1 1 1                   1     1       1   79
80 10                                 1             1         1   1   2 1   1       1               1                       80
81 17 1       1 1           1       1         2     1     1     1         1     1   1           1   1 1       1             81
82 10                   1             1         1 1                           1   1       1         1         1     1       82
83 13 1 1         2     1                   1                         2               1           1     1 1   1             83
84 10         1     1                 1                       1       1     1   1               1       1 1                 84
85 10 1                                                         1             1     1         1 1         1     1     1 1   85
86 13                 1   1                   1   1   1       1                       1 1     1       2   1         1       86
87 9 1               1   1                                         1     1           1 1     1     1                       87
88 5                               1                               1               1   1                     1             88
89 12                     1                       2 1           1     2       1       1       1                   1       1 89
90 9     1         1                     1                   1                                     2         1     1     1 90
91 7                                                         1                   1   1           1 1       2               91
92 16   1       1     1         1         2           1             1 1             2     2 1         1             1       92
93 11     1   1                       1 1           1     1     1         1   1   1         1                               93
94 9     1 1     1   1     1               1                               1                                   2           94
95 8 1                         1                 2                                   1 1           1                 1     95
96 16 1     1 1         2 1     1 1     1             1 1                     1   1             1                 1 1       96
97 6           1                       1                                     1                 1 1   1                     97
98 7                 1               1                 2   1   1   1                                                       98
99 8                 1                         1       1                 1   1 1   1                               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
Ngày
/
Tháng