BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11       1   1   1         1     1         1           1         1                                               2 1     00
01 7                                                       1     1                   2   1               1     1           01
02 14 1             1   2                             1     1                 1   2             2       1 1 1               02
03 14             1   1   1                 1 1                     1   1   1           1   1 1 1         1       1         03
04 11   1     2                         1   1           1       1     1   1                       1                     1   04
05 15 1   1   1               1   1         1         1 1 1 1                           1     1         1       1   1       05
06 12 1             1 1             1           1           1   1     2   1 1                         1                     06
07 9     1     2                                   1                           1     1                     1   1         1 07
08 12     2           1               1 1         2       1                 1                         1         1       1   08
09 5                       1   1             1           1                                               1                 09
10 11                   1 1         1 1 1   1         1               1                 1           1                     1 10
11 13 1     1 1           1                       1           1 1 1       1   1     1                   1             1     11
12 14             1     1                               1   2           1                   1 2     1   1         1     1 1 12
13 6 1           1               1                                                           1       1                 1   13
14 9                                                       1         1 1                         2   1           1   1 1   14
15 10 1                                   1                       1                       1 1 1   2       1     1           15
16 13   1   2   1                             1   1   1       1           1                             1         2     1   16
17 16               1 1                       1 2         1   1           1       1 1 2 1     1       1         1           17
18 5               1       1                 1           1                                                 1               18
19 8     1   1 1                                               1                   1       1                           1 1 19
20 12   1                         1 1   2     1               2                                           1       1   1   1 20
21 9   1                 1                                   2         1   1                       1         1 1           21
22 16                     1       1 1                 1 1 1     1   1       1   1   1               1             1   2   1 22
23 11             1   1         1 1 1 3                   1                                     1           1               23
24 8 1                       1                       1       1 1               1     1     1                               24
25 10                                 1 1   1                   1   1       1   1                           1       1 1     25
26 13       1       1 2                           1     1             1       1   1     1   1 1 1                           26
27 7                                 1 1       1                                                       1 1 1       1       27
28 6             1   1                 1 1                 1                       1                                       28
29 13     1         1   2         1 1     1       1       1           1 1   1               1                               29
30 11           1       1                   1     1               1                 3   1     1                 1           30
31 12                   1             1   1           1 1     1                 1 1     1                     1   1     1   31
32 12 1         1 1                                   1 1       1     1                     1 1 1               1       1   32
33 12   2                 1       2                                     1 1       1     1           1   1   1               33
34 10   1             1       1   1         1 1             1                                   1           1   1           34
35 9 1                         1         1         1         1   1         1                         1             1       35
36 6     1                                 2                                         1       1                     1       36
37 11                           1       2 1       1               1         3         1           1                         37
38 10         1       1   1   1     1     1                         1                     1                     1     1     38
39 10     1 1           1     1                           1   1     1             1                                 1     1 39
40 12         1   1         1   1     1             1               1         1     1               1 1   1                 40
41 12       1 1               1       1 1     1 1 1 1                             1                           1     1       41
42 12   2   1   2                                                   1     1       1   1               1   1   1             42
43 8                                                 1               1           1 2             1     1               1   43
44 12       1                             1                     1           1             1       1 1     1       1   2 1   44
45 10                   1   2                 1     1                         1           1           1               1   1 45
46 12                       4                                     1     1 1                     1             1 2   1       46
47 16 1           1     1                 1     1 1     1   1     1           1 1         1               1         2   1   47
48 9                                       1           1     1   1                     1 1     1               1       1   48
49 15               1         1                     1         1   1 1   1     1 1       1 1 1                         2 1   49
50 11       1                   1 1           1               1                         1             1   1   1   1 1       50
51 16   2               1                           1         1   1 1       1 2       1   2         1           1         1 51
52 20         1         1 1     1     1   1 1       2 1           1     1           1       1     1     2         1 1   1   52
53 17 1   2 1 1   1   1                     1     1   1     1           1 1               1   1 1     1                     53
54 10               1 1       1     1                       1         1         1         1       1         1               54
55 12 1                 1       1               1   1     2 1             1   1                       1           1         55
56 6                                               1     1         2                   1                                 1 56
57 12   1           1                             2       1                   1 1       1     1 1             1   1         57
58 7   1                                             2                 1 1                                 1       1       58
59 6                 1                                         1                 1                 1         1         1   59
60 6                                 1                                         1   1                         1         1 1 60
61 11 1               1   1   1               1         1         1   1                           2           1             61
62 19                   1 1 1       1   1 1     2       1   3       1                   1           1   1     2   1         62
63 6   1     1         1     1                                                   1                   1                     63
64 11                                   1       1 1   1         1                 1 1     1                 2             1 64
65 12       1       2               1           1   1           1             1 1           2             1                 65
66 9 1                     1       1   2 1       2                                   1                                     66
67 10                       1 2             1                   1                           1       1   1   1     1         67
68 10                     2       1 1   1   1 1                                       1           1     1                   68
69 9       1                     1                 1             1 1                           1 1         1             1 69
70 12           1                   1               1   1     1     1       1 1   1         1     1 1                       70
71 10                     1       1 1     1                                       1   2                 1         1     1   71
72 16       2 1             1 1 1             1 1                       1 1     1   1       1     1         1             1 72
73 5             1                           2                             1                                         1     73
74 11             1 1         1                       1 1         1 1     1                       1           1       1     74
75 8   1                       1                   1 1                       1 2   1                                       75
76 11         1                     1                                       1 1       1 1       2     1               1   1 76
77 7     1                           1             1         1 1               1             1                             77
78 11               1 1   1                                     1       2                               2 1 1 1             78
79 18         1 1 1                   1     1       1       1       1     1     1 2 2   1                 1 1 1             79
80 5   1       1               1                                     1   1                                                 80
81 12 1     1   1           1   1 1       1             1                       1           1   1             1             81
82 9     1   1       1         1         1     1         1         1                                                 1     82
83 12             1           1     1 1   1             1             2                       1               1 1   1       83
84 11   1   1               1       1 1                       1       1     1 1                         1           1       84
85 10     1     1         1 1         1     1     1 1                         1       1                                     85
86 11             1 1     1       2   1         1         1               1                                   1           1 86
87 10 1           1 1     1     1                                     1   1               1   1     1                       87
88 6           1   1                     1               1                                     1                     1     88
89 10     1       1       1                   1       1         1 1     1               1           1                       89
90 10                           2         1     1     1         2         1     1                               1           90
91 9         1   1           1 1       2                                             1     1   1                           91
92 15           2     2 1         1             1       1             1                   1     1     1   1       1       1 92
93 13 1   1   1         1                                         2   1 1   1             2       1 1                       93
94 6   1                                   2               1                                       1           1           94
95 10             1 1           1                 1     2 1                           1               1     1               95
96 10     1   1             1                 1 1                       1                     1     1 1   1                 96
97 8     1                 1 1   1                                                                   1   1       1 1       97
98 6                                                                   1     1           1 1       1   1                   98
99 9 1   1 1   1                               1                                 1     1     1                           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
Ngày
/
Tháng