BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13       3                   1 1           1   1   1         1     1         1           1         1                     00
01 7         1               1   1                                                           1     1                   2   01
02 15       2     2             1     1 1             1   2                             1     1                 1   2       02
03 15           1 1   1 1 1     1                   1   1   1                 1 1                     1   1   1           1 03
04 12               2 1                   1     2                         1   1           1       1     1   1               04
05 14 2                 1               1   1   1               1   1         1         1 1 1 1                           1 05
06 13           1             1         1             1 1             1           1           1   1     2   1 1             06
07 9     1           1               1     1     2                                   1                           1     1   07
08 11               2                       2           1               1 1         2       1                 1             08
09 7 1     1                         1                       1   1             1           1                               09
10 12 1                       1 1                         1 1         1 1 1   1         1               1                 1 10
11 11                                   1     1 1           1                       1           1 1 1       1   1     1     11
12 12         1 1   1     1         1 1             1     1                               1   2           1                 12
13 9       1         1 2 1       1     1           1               1                                                       13
14 5               1     1                                                                   1         1 1                 14
15 8                 1 1     2 1       1                                   1                       1                       15
16 12     1     1             1           1   2   1                             1   1   1       1           1               16
17 16               1           1   1                 1 1                       1 2         1   1           1       1 1 2 1 17
18 7   1                 1       1                   1       1                 1           1                               18
19 6                       1               1   1 1                                               1                   1     19
20 9                     1               1                         1 1   2     1               2                           20
21 8       1                       1     1                 1                                   2         1   1             21
22 15               1 1 1           1                       1       1 1                 1 1 1     1   1       1   1   1     22
23 9                                               1   1         1 1 1 3                   1                               23
24 11 1         1 1               1     1                       1                       1       1 1               1     1   24
25 7                                                                   1 1   1                   1   1       1   1         25
26 11                       1                 1       1 2                           1     1             1       1   1     1 26
27 5             1           1                                         1 1       1                                         27
28 9                       2     1                 1   1                 1 1                 1                       1     28
29 14           1         1                 1         1   2         1 1     1       1       1           1 1   1             29
30 10                             1               1       1                   1     1               1                 3   1 30
31 12   1                             2                   1             1   1           1 1     1                 1 1     1 31
32 11     1       1     1             1 1         1 1                                   1 1       1     1                   32
33 10             1                       2                 1       2                                     1 1       1     1 33
34 10     1       1               1       1             1       1   1         1 1             1                             34
35 10     1             1       1       1                         1         1         1         1   1         1             35
36 6     1   1                             1                                 2                                         1   36
37 14       1       1   1       1                                 1       2 1       1               1         3         1   37
38 14   1     3       1         1 1             1       1   1   1     1     1                         1                     38
39 13           1   1     1 2               1 1           1     1                           1   1     1             1       39
40 10   1                                       1   1         1   1     1             1               1         1     1     40
41 14     2           1             1         1 1               1       1 1     1 1 1 1                             1       41
42 14             1   1     1 1       1   2   1   2                                                   1     1       1   1   42
43 9   1   1             1     1                                                       1               1           1 2     43
44 9 1         1         1   1     1         1                             1                     1           1             44
45 11     1 1             1     1   1                     1   2                 1     1                         1           45
46 10       1         1   1                                   4                                     1     1 1               46
47 11                                   1           1     1                 1     1 1     1   1     1           1 1         47
48 8   1     1 1                                                             1           1     1   1                     1 48
49 14   1       1               1   1                 1         1                     1         1   1 1   1     1 1       1 49
50 11     1   2                 1 1           1                   1 1           1               1                         1 50
51 14             1   1       1           2               1                           1         1   1 1       1 2       1   51
52 15         1 1                               1         1 1     1     1   1 1       2 1           1     1           1     52
53 18 1 2               1 1             1   2 1 1   1   1                     1     1   1     1           1 1               53
54 11         1     1     2                           1 1       1     1                       1         1         1         54
55 12                 1               1 1                 1       1               1   1     2 1             1   1           55
56 6                             1                                                   1     1         2                   1 56
57 11     1         1               1     1           1                             2       1                   1 1       1 57
58 16 2 1     2 1 1     2             2   1                                             2                 1 1               58
59 6   1   1       1                                   1                                         1                 1       59
60 5 1 1                                                               1                                         1   1     60
61 14   1   1 1             1   1     1 1               1   1   1               1         1         1   1                   61
62 18 1   1                 1 1                           1 1 1       1   1 1     2       1   3       1                   1 62
63 7   1               1                 1     1         1     1                                                   1       63
64 7                                                                     1       1 1   1         1                 1 1     64
65 12             1   1           1           1       2               1           1   1           1             1 1         65
66 11                       1 1         1                     1       1   2 1       2                                   1   66
67 9 2                     1 1                               1 2             1                   1                         67
68 13     3                 1   1                           2       1 1   1   1 1                                       1   68
69 7                   1           1         1                     1                 1             1 1                     69
70 12         1         1             1           1                   1               1   1     1     1       1 1   1       70
71 9             1                   1                     1       1 1     1                                       1   2   71
72 14             1                   1       2 1             1 1 1             1 1                       1 1     1   1     72
73 8 1     1         1   1                         1                           2                             1             73
74 10         1           1                         1 1         1                       1 1         1 1     1               74
75 10               1             1       1                       1                   1 1                       1 2   1     75
76 7                   1                       1                     1                                       1 1       1 1 76
77 10                       1   1 1   1     1                           1             1         1 1               1         77
78 7               1                                 1 1   1                                     1       2                 78
79 20 1 1 1                     1     1         1 1 1                   1     1       1       1       1     1     1 2 2   1 79
80 11             1         1   1   2 1   1       1               1                                     1   1               80
81 14       2     1     1     1         1     1   1           1   1 1       1             1                       1         81
82 10         1 1                           1   1       1         1         1     1         1         1                     82
83 11     1                         2               1           1     1 1   1             1             2                   83
84 11                       1       1     1   1               1       1 1                       1       1     1 1           84
85 11                         1             1     1         1 1         1     1     1 1                         1       1   85
86 13       1   1   1       1                       1 1     1       2   1         1         1               1               86
87 8                             1     1           1 1     1     1                                     1   1               87
88 5                             1               1   1                     1               1                               88
89 15           2 1           1     2       1       1       1                   1       1         1 1     1               1 89
90 11   1                   1                                     2         1     1     1         2         1     1         90
91 8                       1                   1   1           1 1       2                                             1   91
92 14   2           1             1 1             2     2 1         1             1       1             1                   92
93 13 1           1     1     1         1   1   1         1                                         2   1 1   1             93
94 5     1                               1                                   2               1                             94
95 10           2                                   1 1           1                 1     2 1                           1   95
96 9 1             1 1                     1   1             1                 1 1                       1                 96
97 5 1                                     1                 1 1   1                                                       97
98 7                 2   1   1   1                                                                       1     1           98
99 9         1       1                 1   1 1   1                               1                                 1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
Ngày
/
Tháng