BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8                   1                       1                       1 1               1                 1       1   1   00
01 5                         1                                         1                               1 1 1               01
02 8 1                       1             1                                                 1   1               2     1   02
03 17 1 1     1 1                         1   1   1                   2       1 1 1     1     1       1             1     1 03
04 10               1           1       1                         1       1 1 1         1             1                   1 04
05 9         2             1       1                 1         1                           1                     1     1   05
06 16             1 1 2         2                     1   1   1 1       1                   1 1     1     1   1             06
07 15 2 1                   1 1 1                         1                   1   1 2   1   1 1             1               07
08 13         1   1 1       2             1                 2                             1       1 2             1         08
09 8                       1                   1                 1           1           1       1       1         1       09
10 11       1 1       1       1           1       1                   1             2                         1         1   10
11 16                 1       1 1 2 1           1       2     1         1   1   1         1             1                 1 11
12 4             1                                                               1             1           1               12
13 11     1         1 1                 1                     2                             1 1                 1   1     1 13
14 13         1                       1       1 2 1   1                   1                 1         1       1 2           14
15 12                           1 1   1               1     1             1   2         1     1     1                 1     15
16 7                                     1   2           1       1             1                       1                   16
17 10     1         2                                   1           1                     1           2     1           1   17
18 14 1                             1   2       2               1     1     1       1 1           1       1   1             18
19 7                                                           1 1 1         1             1       1                   1   19
20 15 1     1             1             1             1     1                           1   1 1     1 1         1 1 1   1   20
21 10                         1                 1   1     1                 1   1       1           1 1               1     21
22 7     1             1                         2                           1       1                   1                 22
23 5                                     1   1                             1       2                                       23
24 8                 1   1               1           1               1     1                     1           1             24
25 9   1             1 1                         1 1           1                 1 1                                 1     25
26 13       1     1       1   1       1           1               1                 1 1             1     1 1           1   26
27 14     1 1 1   1     1   1                 1   1                           1   1     1             2           1         27
28 11   1   1       1     2               1               1         1                       1           1     1             28
29 17 2   1 1                     2   1         1                     1         2   1 2         1               1       1   29
30 12 1       1       1                   1   1           1     1         1   1       1         1             1             30
31 10   1                       1 1   1             1         1                                 1             1   1 1       31
32 12       2                         1   1 1 1                   1 1     1                   1               1         1   32
33 14           1                 1           1 1       1           1       1       1   1 1               1 1       2       33
34 10           1         1   1             1           1           1 1                       1     1                 1     34
35 14                   1 1   1 1 1       1 1           1                                 1     1               2     1   1 35
36 13   1         1                 1         1     2         1         1     1   2     2                                   36
37 12                       1 2   1           1                       1 1 1   1 1               1 1                         37
38 5         2         1                           1                                                                     1 38
39 10   1             1 1                                   1     1       1       1             1           1   1           39
40 6             1                                         1       1                   1                 1           1     40
41 10             1 1           1             1       1   1             1                                     1       1 1   41
42 14       1             1 1                       1   1               1                   2 1   1           2     1     1 42
43 7       1             1     1                             1       2             1                                       43
44 9         1           1                       1           1                 1 1     1         1               1         44
45 12     2     1                       1   1           1   1             1                       1           1         2   45
46 11 1               1               1 1 1             1   1                                     1 1   1           1       46
47 7     2             1   1                       1                       1                   1                           47
48 7                           1         1           1         1             1               1             1               48
49 13                           1   1   2     1       1     1               1   1                     1     1   1         1 49
50 6                                                         1           1 1     1           1 1                           50
51 6                   1               1   1       1                         1                                     1       51
52 9 1 1       1                   1 1                                               1           1                 1   1   52
53 15               1               2 1 1     1     1   1         1 1                               1   1 1 1           1   53
54 15 1                               1         1     1 1 3                     1   1       1 1                   1 1     1 54
55 8         1         1                                           1   1 1 1   1                   1                       55
56 8   1                                                 1               1           2   1         1 1                     56
57 7         1     1 1   1   1           1         1                                                                       57
58 13 1 1 2                       1             1 1                 1   1     1       1       1                 1           58
59 5           1                   2                             1                                                       1 59
60 12 1 1         1       2           1           1                           1           1       1 1       1               60
61 11 1           2 1             1               1             1                                   1       1 1         1   61
62 10                       1           1                       1           1       1       1                 1 1     2     62
63 11               1 1 1     1       1             1         1       1                                 1         1   1     63
64 14           1 1                           1               1       1   2       1     1   1         1   1           1   1 64
65 10                   1                             1         1       1       1   1         1             1         1   1 65
66 8     1   1                           2 1                                         1                 1       1           66
67 11       1     1 1       1                         1           1   1         1                                 2 1       67
68 15           1       1   1   3           1         1           2         1                   1                 1   1   1 68
69 13     1     1   1                 1     1           1     1       1           1   2         1                         1 69
70 10         1           1 1       1 1       1       1         1 1                                             1           70
71 14     1       1   1             1 1       1   1   1         1     1       1   1               1                       1 71
72 12     1     1 1 1                       1       1     1         1       1   1     1                             1       72
73 17         1                         1   1   1         1         1   1     1       1   4             1 1         1 1     73
74 9                     1       1               1 1         1 2           1                 1                             74
75 15   1               1 1   1 1   1   1                                       1     1   1 1           1 1           1   1 75
76 9           1           1                                         1 1       1                       1 2           1     76
77 7                       1       1       1                       1       1                         1   1                 77
78 15   1               1   1         1 1                 1   1       1         1         1 1       1   1       1         1 78
79 12   1                       1 1     1         1 1                   1 1           1       1       1   1                 79
80 9   1   1   1       1             1         1                                             1   1             1           80
81 11                             1       1             1   1 2 1           1             1     1                       1   81
82 6       1                 1     1                                                   1       1     1                     82
83 8       1             1         1                 1         1                                 1 1             1         83
84 9                             1   1                 1           1   1                         1   2 1                   84
85 17             1   1 1                   1   1       1   1 1 1     1             1       1           2         1 1     1 85
86 14       1                                   1         2 3             1       1                     1   1 2       1     86
87 6           1   2         1                         1                                                       1           87
88 14 1     1 1     1 1           1                               1     1         1 1           1         1 1   1           88
89 11           1                 1               1 1         1           1             2               1         1 1       89
90 14           2     1       1           1                 1     1 2   2         1       1                             1   90
91 6                 1           1 1       1     1                       1                                                 91
92 11   1     1           1                 1   1   1     1 1   1                           2                               92
93 9             1   1                               1 1         1         1       1     1             1                   93
94 7       1               1                     1         1                     2               1                         94
95 13   1         1     1               1 1 1       1     1         1           1                 1               1   1     95
96 9 1     1                               1                     2 1                 1               1           1         96
97 6   1                                     1 1                                       2       1                           97
98 11 1   1     1           1       1       1           1                                       2   1         1             98
99 13     2     1             1 1       1             1     1                                   1         1 2   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
Ngày
/
Tháng