BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
Ngày
/
Tháng
00 10   1             1     1 1                     1                       1       1                 1       1       1     00
01 14   1 2           1       1     1     2       1                               1           1   1       1           1     01
02 8 1       1                                 1           1       1                               1     1               1 02
03 8         1             1                     1 1     1                           1             1               1       03
04 8     1                             1                     1       1         1           1   1   1                       04
05 9                     1       1                               1         1   1                     2 1               1   05
06 10   1     1   1             1             1                 1 1                                   1         1   1       06
07 10 1         1                   1             1   1   1           1   1       1                                   1     07
08 12   1               1 1           1   1                             1       1   1                 1       1       1 1   08
09 11                 1       1   2                         1           1           1             1   1       1     1       09
10 13                       1 1   2   1     1   1               1     2         1                                   1   1   10
11 9           2     1 1                       1             1                                             1       1     1 11
12 11         1                       1 1             1               1   2             1   1               1 1             12
13 14         1   1                   1   1         1               2                   1 1   1         1             2   1 13
14 13             1 1                     1                             1     1 1 1 1 1   1         1         1         1   14
15 12   1 1                               1     1 1         1   1 1                             1             1 1       1   15
16 9                                   1   1             1           1 2 1             1                 1                 16
17 12                         1 1           1 1       1                                   2         1           2   1     1 17
18 9                   1                           1       1       2                 1     1     1       1                 18
19 13     1       1           1       2       2     1       1                       1               1 1       1             19
20 6             1                               1             1                           1             1       1         20
21 5 1     1                                                               1                               1   1           21
22 11       1 1             2           1       1 1                           1             1 1                           1 22
23 8   1   1               1                           1             1                     1 1     1                       23
24 16 2         2         1         1             1     1       1               1 1     1       1     1   1   1             24
25 17             1   1 1           1   1         1                         1   1     1       1     1     3       2       1 25
26 10                     1     1               1       1       1       1 1                       1         1           1   26
27 19   1   1     1           1   1 1     1             1     2           1 1         1       1 1       1   1       1     1 27
28 14     1 2   1   1         1               1           1       1     1                 1         1   1   1               28
29 6                                                           1         1   1     1               1                     1 29
30 9             1                                 1       1                 1       1     1     1   1       1             30
31 15     1       1       1         1     1           1   1                                   2   1   1     1 2 1           31
32 18   2           1     1         1               1   1       1       1   2 1 1               2   1   1                 1 32
33 10       1         1               1   1     1                             1       1       1 1                         1 33
34 12 1     1                 1                   1   1 1   1             1       2   1         1                           34
35 10   1       1                       1                 1       1     1 1                       1                 1   1   35
36 13 1       1                 1 1 2     1   1   1 1     1 1         1                                                     36
37 13   1 1       1     1             1           1   1 1     1                                 1 1             1       1   37
38 21       1 2       1 1         3   1       1     1           1       1       2                   1     1   1 2       1   38
39 10           1     1 1   1 1     1           1             2                                       1                     39
40 13           1   1                 1             1                       2 1           1         1       2         2     40
41 6     1                     1                 1                                     1 1 1                               41
42 10 1                     1       1   1             1                         1         1         1     1           1     42
43 5                 1                                 1   1     1                             1                           43
44 9           1   1           1 1           1         1                             1 2                                   44
45 11               1                 1       1     1     1   1     1   1                         1               1       1 45
46 7         2                 1                         1       1                                       1             1   46
47 10                             1     1               1             1         1     1         1           1 1   1         47
48 8 1                     1                 1           1   1     1               1       1                               48
49 8                         1     1   1               2                           1     1           1                     49
50 11   1       1                           1             1       1 1               1 1                       1 1         1 50
51 11   1                                         1                               1     1   2   1 2                   1 1   51
52 9                                       1             1 1     1           1 1 1                     1 1                 52
53 11         1       1 1         1         1 1                                   1     1                       1 1     1   53
54 10                                   1   1     1         1   1   2                     1             1         1         54
55 9               1     1                                   1         1 1         1             1 1   1                   55
56 7             1             1         1     1   1                               1                   1                   56
57 14                 2   2           2     2               1     1           1   1           1             1               57
58 12     1     1 1     1       1               1                 1         1 1                                         2 1 58
59 12 1               1     1             1         1       1         1     1                           1       1     2     59
60 10       1                     1     1   1                         1       1       1                   1 1           1   60
61 9     1         1   1                               1   1     1               1           1                           1 61
62 10 1     1         2                         1       1               1 1 1                                 1             62
63 11       1 1 1           1   1       1     1                   1   1                                           1 1       63
64 13       1               1 1             1           1                   1 3       1         1               1       1   64
65 9                   1           1                     1     1       1                   1 1                       1 1   65
66 11       1               2 1 1     1               1               1   1                                       1   1     66
67 7 2                         1           1                                                         2           1         67
68 14     1 1     1     1                   1     1 1   2                 1             1 1           1                   1 68
69 5                                     1           1                                       1                   1 1       69
70 9         1                     1         1                                 1 1                 1   2     1             70
71 15   1                       1 1     1   1         2               1           1 1 1     1   1             1           1 71
72 8         1           2           1                                                     1   1       1 1                 72
73 9         1                 1                   1   1       1           1             1   1             1               73
74 8               1   1 1                                   1       1       1         1                 1                 74
75 9 1       1                                           1         1                   1   1     1 1               1       75
76 10   1                 1 1 1 1         1                     1                                     1     1     1         76
77 10   1           1         1 1                     1   1                       1         1                     1 1       77
78 8                           1 1                   1           2     1                                           1 1     78
79 9                     1 1       1   1 1                   1     1             1                     1                   79
80 8     1                       1 1           1                         2             1       1                           80
81 6                                                               1   1         1               1         1     1         81
82 12                                 1 1 1     1               1             1 1   1         2       1             1       82
83 13             1 1     1                   2             1   1   1         1     1       1             1         1       83
84 5                                       1                           1       1                     1           1         84
85 12                     1         2               1 1           1 1         1 1       1                   1         1     85
86 11                   2               1         1         2 1     2                   1                         1         86
87 4                                     1     1         1                                                           1     87
88 11           1   1 1                     1   1               2         2         1                           1           88
89 10 1     2                 1               1   1   1           1                       1             1                   89
90 9     1             1                       1         1 1                       1   1 1 1                               90
91 17       1   2   1     1 1 2         2       1     1                   1     1     1 1                         1         91
92 8             1 1   1                                     1 1                     1   1                           1     92
93 14     1                 1               1     1   1   1           1     1                   1 1     2       1   1       93
94 14 1                                   1   1                   1         1       1   1               1 1     2 1     1 1 94
95 12   1 2         1                               1 1       1     1 1                                         1   1     1 95
96 11     1     1       1             1                       2         1   1     1   1                     1               96
97 15   1         1 1     1       1   1       1               1             1         1   1   2 1             1             97
98 12 1         1 1 1 2                     1   1                     1           1       1         1                       98
99 13 1       1   1 1           1                   1                               1     1       3         1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
Ngày
/
Tháng