BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/06/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
Ngày
/
Tháng
00 13         1     2         2                         1 1       1                         1 1                 1     1   1 00
01 10         1         1                 1                   1 1       1                         1         1       1 1     01
02 11       3             1         1                       1   1                             1       1       1     1       02
03 7 1                                                     1                     2                     1   1           1   03
04 11   1   1                         1 1     1             1 1       1       1                   1     1                   04
05 15         1           1           1 1       2 1     1   1     1         1         1 2               1                   05
06 10                           1   1               1   2 1         1                                     1 1   1           06
07 8           1     1         1     1 1 1   1                                                                     1       07
08 9                               1   1 1                   1       1     1       1             1               1         08
09 15   1   1     1     1         1 1     1                                   2 1 1     1 1                         1 1     09
10 11     1               1           1                         1     2                     1   1     1   1 1               10
11 16       1           1       1 1   1           1   1   1         1 1 1             1   1   1           1           1     11
12 13 1                     1             1     2   1   1         1       2   1                                 1     1     12
13 7                   1                 1                   1   1             1       1                       1           13
14 20     1 1 1           1   1 1 2   1               1       1 2           1           1 1   1     2   1                   14
15 10   1                         1               2   1                   1     1         1   1                         1   15
16 14     1         1                         1 2 1 1       1     1           1       1         1         1   1             16
17 10                   1       1                 1 1           1 1       1                           1             1     1 17
18 8               1                 2     1                                   1               1         1 1               18
19 10                     1             1       1   1       2     1 1                               1         1             19
20 9                 1   1             1                                         1                   1             1 2 1   20
21 12   2           1                         1             1         1                       1 1         1         1   2   21
22 5                 1                                                 1 1                                       1     1   22
23 17               2       1   1                         2 1 1     1       2     1       1         1   1           2       23
24 11         2             1   1   1                     4                             1                   1               24
25 13 1   1 1       1                     1 1       1       1         1           1           1 1                 1         25
26 7         1       1 1                         1                                     1   1                     1         26
27 8     1     1     1               1     1                               1           1                           1       27
28 11                     1         1                             1 1           1 1 1               1 1     1       1       28
29 4   1                                                 1                                                   1   1         29
30 7     1                   1                   1   1 1                                             1                   1 30
31 9           1                             1 1   1                 1     1     1         1                       1       31
32 14           1             1 1   1             1 1           1   1     1     2   1           1                 1         32
33 11   1                 1     1                   1     1             1     1   2                 1               1       33
34 9               1   1         1       1   1                               1 2                 1                         34
35 11 1         1   1                   2   1                       1       1               1           1 1                 35
36 9   1       1 1 1               1                 1                                     1       1           1           36
37 10       1     1       1   1                                     1                       1 1                   1 1     1 37
38 14 1   1             1       1 2             2     1                       1         1 1     1                     1     38
39 7                                         1     1                                   2               1       1 1         39
40 14       1                     1   1                 2                 1 1   1       1   1 1 1 1   1                     40
41 12                         1               2 1                   1   1             1     1 1       1     1 1             41
42 11 1               1       1 2             1   1 1                                                       1 1           1 42
43 12 1       1 1   1                                 2                             1                   1         3     1   43
44 6                             1 1                       1 1                       1         1                           44
45 10         1 1           1                                     1                 1       2       1 1       1             45
46 13 1       2     1               1                         1 2 1 1 1 1                       1                           46
47 2                                                 1                     1                                               47
48 10 1                                   1                             2             1 1             1   1 1 1             48
49 10           1 1       1             1       1                         1                       1     1     1       1     49
50 11     1 1         1                       1                       1   1   1         1   1         1         1           50
51 10                 1 1       1                     1 1       2               1                         1               1 51
52 8             1             1 2 1                                 1                           1               1         52
53 12   1                                   3       1   2                         1 1             1                     2   53
54 12         1           1 1         1   1 1 1               1           1                 1     1                 1       54
55 11 1   1         1   1     1           1 1                     1       1         1                                   1   55
56 9                         1         1                                                 1 1         1       1         2 1 56
57 14 1 1     1               1           1                 1     1 2       1         1   1     1         1                 57
58 12                                 1   1 1                         1           2 1 1     1               1             2 58
59 8                     1                         1           1       1       1   1     1               1                 59
60 11 1 1           1                 1           1     1                   1       1     1         1           1           60
61 10                 1     2               1             1       1                 1     1           1     1               61
62 11     1                                 1   1   1 1           1     1             2           1     1                   62
63 9       1                                                           1 1     1 1       1     1               2           63
64 10   1         2                             1 1               1 1               1                   1           1       64
65 12   1                   1       1               1                   1   1 1       1                   1     1       1 1 65
66 11                   1     1   1     1                     2 1   1         1                                 1 1         66
67 12 1     1   1 1                 1           1   1 1         1                                   1 1             1       67
68 11                                                     1         1   1           2   1       1     2         1 1         68
69 12         1       1 1       1     1             1                           1 1 1           1         1     1           69
70 9       1     1                     1             1   1                   1           1 1           1                   70
71 8 1 1             1 1         1     1                                 1                                               1 71
72 11                 1       1         1   1     1           1           1               1       2                       1 72
73 7     2                             1         1   1             1         1                                             73
74 18         1   1 1     1     1       1     1         2   1   1       1               1       1 1       1   2             74
75 11   1   1           2   1       1                                   1                   1       1   1         1         75
76 16 1   1   1   1       2                   1                         1 1 1     1           1 1   1   1               1   76
77 12                   1               1 1 1         1                   2     1         1       1             1       1   77
78 4                           1                                 1         1                               1               78
79 10 1         1           1   1     2       1         1                                         1                   1     79
80 11   1 1     1 1         1                                 1               1   1   1                               1   1 80
81 7 1             1 1             1     1                           2                                                     81
82 14   1 2   1 1 1         1 1                     1                   1 1         1             1   1                     82
83 10             1               1           1                       1                         1       1 1       1     1 1 83
84 17   1   1         1 1 1   1             1           1   1               1           1     2   1         1 1       1     84
85 9                       1         1                                       1       1       1     1           1     2     85
86 12             1               1         1                     1 1 1               1   1   1     1       1         1     86
87 9       1   1                     1   1               1   1                       1                       1       1     87
88 13       1           1         1 2       1         1       1     1   1     1       1     1                               88
89 11                             1 1                 1         1 1             1                   1           1 1     1 1 89
90 4         1                                               1 1                         1                                 90
91 9           1 2                           1 1           1                                                 1       1   1 91
92 11               1     1 1                                 1             1         1 1     1     1         1         1   92
93 11           2     1                   1   1                               1 2                       3                   93
94 15     1                               1       2   1               1       1     1     1     1 1         1 2     1       94
95 9                       1 1         1               1 1 1                                 1     1       1               95
96 9             1   1   1                                   1       1                             1 1   1               1 96
97 11     1                 2                   1 2         1   1                                         2 1               97
98 10                 1     1 2                           1                         1         1                 1     1   1 98
99 12 1         1     1                     1   1       1 1 1               1     1   1                           1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
Ngày
/
Tháng