BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
Ngày
/
Tháng
00 18 1 1           1     1 1   1         1         1               1 1         3                   1 1           1   1   1 00
01 8   1 1                 2                                           1         1               1   1                     01
02 12                                 1   1             1           1           2     2             1     1 1             1 02
03 14 2   1   2 1                     1                                             1 1   1 1 1     1                   1   03
04 9 1                                 1                               1               2 1                   1     2       04
05 11     1             1         1                         1           1 2                 1               1   1   1       05
06 14 1 1                               1 1 1   1   1 1           2                 1             1         1             1 06
07 16         1     2   1       1 1       1     1 1             1             1           1               1     1     2     07
08 9                               1 1     1     1                 1                   2                       2           08
09 12         1               1   1   1 1   1 1           1 1             1     1                         1                 09
10 10           1             1       1           1 1 2                   1                       1 1                       10
11 12   1 1                   1 1               1     1     2   1                                           1     1 1       11
12 13               1               1           1       1 1         1             1 1   1     1         1 1             1   12
13 14   1 2 1     1                                                   1         1         1 2 1       1     1           1   13
14 10     1 1       1         1       1             1 1               1                 1     1                             14
15 16 1     1 1 2         1                   2       1       1                           1 1     2 1       1               15
16 8                                     1                                   1     1             1           1   2   1     16
17 9             1       1 1                                       1   1               1           1   1                 1 17
18 12       2                   1 1       1   3                             1                 1       1                   1 18
19 10         1 1       1             1               1             1                           1               1   1 1     19
20 10   1     1                               1       2   1   2                               1               1             20
21 9             1                                       1 1     1   1 1       1                       1     1             21
22 8     1 1     1                                                   1                 1 1 1           1                   22
23 13       1   1     1         1   1           1 1 2         1       2                                                 1   23
24 11             1 1       1                         1           1 1     1         1 1               1     1               24
25 7   2       1 1 1                       1                 1                                                             25
26 6   1                         1                               1                             1                 1       1 26
27 7                     1 1                             2         1                 1           1                         27
28 9   1     1   1       1                       1                                             2     1                 1   28
29 9     1 1   1   1                             1                                 1         1                 1         1 29
30 8       1     1   1                           1         1           1                             1               1     30
31 9               1         1         1 1 1                       1       1                             2                 31
32 19   1       1 1 1       1   2     1                   1   2 1             1       1     1             1 1         1 1   32
33 9       1                       1   1           1         1       1               1                       2             33
34 13 1             1       1       1   2       1               1     1       1       1               1       1             34
35 14                   1 1             1   1             1 1 1 2 1           1             1       1       1               35
36 8   1 1     1     1                             1                         1   1                             1           36
37 10     1 1     1                         1               1         1         1       1   1       1                       37
38 15                 1       1 1     1   1         2                       1     3       1         1 1             1       38
39 13       1           1   1               1       1             1                 1   1     1 2               1 1         39
40 9     1         1                 1   1           1     1               1                                       1   1   40
41 17                     1   1   1 1         1 1 1   2         1       1     2           1             1         1 1       41
42 17                     1   1       1     2                     2                   1   1     1 1       1   2   1   2     42
43 8       1             1       1 1                                       1   1             1     1                       43
44 12                         1       1       1     2         1           1         1         1   1     1         1         44
45 11 1               1                   1     1             1     1         1 1             1     1   1                   45
46 7                           1 1                       1         1           1         1   1                             46
47 10                                 1       2         1       3       1                                   1           1   47
48 8                 1             1     1             1     1             1     1 1                                       48
49 11       1   1 1     1                             1         1           1       1               1   1                 1 49
50 11     1             1                                   1       1 1       1   2                 1 1           1         50
51 10             2     1   1                               1                         1   1       1           2             51
52 6               1                     1     1                                 1 1                               1       52
53 19         1         2   1   1 1 1                         1           1 2               1 1             1   2 1 1   1   53
54 11                     1   1         1                       2   1             1     1     2                           1 54
55 8   1                                       1               1   1 1                   1               1 1               55
56 6                       1     1 1                     1       1                                   1                     56
57 11   1                       1 2     1                       1             1         1               1     1           1 57
58 20 1                 1     1             1   1   1       1       1     2 1     2 1 1     2             2   1             58
59 16     1           1 2             1       2 1       1   1   1 1 1       1   1       1                                   59
60 6                 1               1           1                   1   1 1                                               60
61 13           1     1   1                   2     1                       1   1 1             1   1     1 1               61
62 5                                 1                                   1   1                 1 1                         62
63 14   1     2       1 1 1 1       1             1   1                     1               1                 1     1       63
64 5                     1   1                   1   1       1                                                             64
65 10               1                   1 1     1                                     1   1           1           1       2 65
66 10 1           2                       1             1         2                             1 1         1               66
67 10         1 1                                       1         1   1 1 2                     1 1                         67
68 14     1   2   1 1       1 1           1                             1     3                 1   1                       68
69 10                         1             2           2 1             1                   1           1         1         69
70 10                   1   1               1     1           1 1                 1         1             1           1     70
71 6 1 1                     1                         1                             1                   1                 71
72 6                 1                                                               1                   1       2 1       72
73 11           1                         1   1           1 1         1   1     1         1   1                         1   73
74 9   1     1         1                                 1     1                 1           1                         1 1 74
75 7           1                               1 1     1                               1             1       1             75
76 8             1               1 1 1           1               1                         1                       1       76
77 12         1               1         1         1       1         1   1                       1   1 1   1     1           77
78 8 2                     1               1                         1 1               1                                 1 78
79 14   1                 2       1                     1     1           1 1 1                     1     1         1 1 1   79
80 11         1                   1                                     1             1         1   1   2 1   1       1     80
81 14                               1   1       1 1           1       1         2     1     1     1         1     1   1     81
82 7       1                                             1             1         1 1                           1   1       82
83 10                 1                 1 1         2     1                   1                         2               1   83
84 8                           1               1     1                 1                       1       1     1   1         84
85 8           1   1     1     1       1                                                         1             1     1     85
86 11 1     1                     1                     1   1                   1   1   1       1                       1 1 86
87 10                 1   1       1     1               1   1                                         1     1           1 1 87
88 6                 1             1                                 1                               1               1   1 88
89 12     1               1     1                           1                       2 1           1     2       1       1   89
90 5           1                           1         1                     1                   1                           90
91 8       1         1         1 1 1                                                           1                   1   1   91
92 15 1               1 1       1         1       1     1         1         2           1             1 1             2     92
93 14     1         1 1       1             1   1                       1 1           1     1     1         1   1   1       93
94 8                               1       1 1     1   1     1               1                               1             94
95 8         1                 1       1                         1                 2                                   1 1 95
96 17             1         1       2   1     1 1         2 1     1 1     1             1 1                     1   1       96
97 10 2               1 1   1   1     1           1                       1                                     1           97
98 10 1     1       1                                   1               1                 2   1   1   1                     98
99 10     1     1             1                         1                         1       1                 1   1 1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
Ngày
/
Tháng