BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10       1                         1                                     1 1           1     1 1   1         1         1 00
01 10         1                     1   1       1 1 1                         1 1                 2                         01
02 7   1                 1 1               1                 1                                             1   1           02
03 13     1 1 1                 1 1                                 1       2   1   2 1                     1               03
04 7               1 1 1     1                                   1         1                                 1             04
05 11   1                       1             1       2     1     2             1             1         1                   05
06 13                                       2         2       1 1           1 1                               1 1 1   1   1 06
07 17 1       1   1       1   1 1                             1         1           1     2   1       1 1       1     1 1   07
08 11   1       1                           1     1       1 1       1                                     1 1     1     1   08
09 12       1                             1   1         1 1                         1               1   1   1 1   1 1       09
10 15 2           1                     1       1 1 1           2         1           1             1       1           1 1 10
11 10 1         1               1               1       1                     1 1                   1 1               1     11
12 7         1                 1                       1     1                           1               1           1     12
13 9             1     1     1               1                               1 2 1     1                                   13
14 10                               1       1       1                 1         1 1       1         1       1             1 14
15 14     1         1   1         1       1                               1 1     1 1 2         1                   2       15
16 5               1   1           1           1                                                               1           16
17 8                 1     1             1         1                   1               1       1 1                         17
18 15   1       1                                   1 1     1             2       2                   1 1       1   3       18
19 8       2                                   1               1                   1 1       1             1               19
20 9           1       1         1     1   1                   1             1     1                               1       20
21 5           1     1 1                                         1                     1                                   21
22 8 1         1                                   1       1           1       1 1     1                                   22
23 16         1                   1       1   2       1   1                       1   1     1         1   1           1 1 2 23
24 14       1       1 2           1           2       1       1 1     1                 1 1       1                         24
25 14   1                         1     1           1   1   1           1 1   2       1 1 1                       1         25
26 7 1                                     1       1           1 1           1                         1                   26
27 4                                                   1     1                                 1 1                         27
28 11   1                             1 1           1               1   1     1     1   1       1                       1   28
29 10   1     1           1                                     1 1             1 1   1   1                             1   29
30 7                 1                                 1   1                     1     1   1                           1   30
31 14 1               1 1 1       1 1     1   1               1                           1         1         1 1 1         31
32 14         1 1     1                         1         1   1               1       1 1 1       1   2     1               32
33 7     1                             1                             1           1                       1   1           1 33
34 16     1             1       1 1         1     1     1   1   1           1             1       1       1   2       1     34
35 11       1     1   1   1           1 1     1                                               1 1             1   1         35
36 10               1             1             1           1         1       1 1     1     1                             1 36
37 12                               1         1   3         1     1   1         1 1     1                         1         37
38 13     2                   1             1       1               1                       1       1 1     1   1         2 38
39 8   1                       1           1                                     1           1   1               1       1 39
40 13     1   1     1         1     1 1     1             1           1         1         1                 1   1           40
41 10                 1 1     1                                                                 1   1   1 1         1 1 1   41
42 11     1               1       1                 1   1           1                           1   1       1     2         42
43 9           1       1 1     1                                         1       1             1       1 1                 43
44 13   1       1         1 1     1         1 1                           1                         1       1       1     2 44
45 14                     1 1       1 1         1 1 1 1         1 1         1               1                   1     1     45
46 4         1                                           1                                           1 1                   46
47 9       1               1             1 1 1                   1                                         1       2       47
48 17   1       1     1   1     1       2           1   1 2       1 1     1                 1             1     1           48
49 8         1                     1             1                 1             1   1 1     1                             49
50 6             1     1             1 1                                       1             1                             50
51 7               1   1                         1                                     2     1   1                         51
52 10                   1 1   1       1         1 1         1                             1                     1     1     52
53 16               1               1     1   1   1   1   1 1           1           1         2   1   1 1 1                 53
54 12   2                     1           1   1               1   2   1                         1   1         1             54
55 8                               1                   2       1     2       1                                       1     55
56 6               1 1                             1                                             1     1 1                 56
57 11     1     1           1         1               1                   1   1                       1 2     1             57
58 9             1                       1                 1               1                 1     1             1   1   1 58
59 18 1           1 1 1   1   1       1   1               1             1       1           1 2             1       2 1     59
60 8                       1                             1 1 1       1                     1               1           1   60
61 16 1         2       1                 2 1     1           1           1           1     1   1                   2     1 61
62 11       2                 1 1   1           1     2         1 1                                         1               62
63 16             1   1     1         1                   1           1   1   1     2       1 1 1 1       1             1   63
64 6                                             1       1             1                       1   1                   1   64
65 13     1                           1 1     1                     2 1 1 1               1                   1 1     1     65
66 8                       1                           1               1 1 1           2                       1           66
67 9     1       1 1         2 1                                       1           1 1                                     67
68 17             1 1             1   1                     2   2 1             1   2   1 1       1 1           1           68
69 14       1       1   1     1 1   1   1       1       1     1         1                           1             2         69
70 10           1           1     1     1   1     1                                           1   1               1     1   70
71 15   1 1 1         1 1 1   2       1         1   1                     1 1 1                     1                       71
72 3                                                     1       1                         1                               72
73 8                       1       1           1             2                       1                         1   1       73
74 8 1             1           1   1         1                               1     1         1                             74
75 11   1   1             1       1     1 1             1   1                         1                               1 1   75
76 12 1   1   1                                         1       1 1 1                   1               1 1 1           1   76
77 12 1           1                 1     1           2   1   1                     1               1         1         1   77
78 9                     1 1     1                                 1     1 2                     1               1         78
79 13   1         1   1     1         2       1                 1     1       1                 2       1                   79
80 5     2 1                                                                       1                   1                   80
81 11           1       1   1   1         1 1                           1                                 1   1       1 1   81
82 7         1 1           1         1         1     1                           1                                         82
83 10                       1 1                               1     2                       1                 1 1         2 83
84 9 1       2                         1                       2     1                               1               1     84
85 7     1                                                           1               1   1     1     1       1             85
86 12             1 1             1     2       3                     1     1     1                     1                   86
87 14 1   1   1     1         1     1     1   1     1     1                                 1   1       1     1             87
88 6   1                   1           1           1                                       1             1                 88
89 14       1   1 1             1 1   1           1   3   1                     1               1     1                     89
90 9   1     1   1                 1     1 1                       1                 1                           1         90
91 11         1 1   1         1                               1         1         1         1         1 1 1                 91
92 9   1                 1                                           1     1               1 1       1         1       1   92
93 15             1   1     1   1   1 1                 1     1         1       1         1 1       1             1   1     93
94 10 1                                           1     1         1 1     1                               1       1 1     1 94
95 11                   1 1     1                 1     1   1       1     1         1                 1       1             95
96 14             1       1     1 1                         1       2                   1         1       2   1     1 1     96
97 18 1   1 2     1   1                   1         1     1             1   2               1 1   1   1     1           1   97
98 7 1       1                                                   1   1     1     1       1                                 98
99 11 1     1       1                       1   1                       2 1     1     1             1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
Ngày
/
Tháng