BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8         1     1                     1 1         1                   1             1 1                                 00
01 8             1     1                     1                     1 1                 1 1                           1     01
02 8 1           1     1   1                                         1           1           1               1             02
03 10 1       1                   3                   1               1               1     1           1                   03
04 8                           1       3                           1                 1                         1       1   04
05 11   1           1 1         1             1                             1           1     1       2         1           05
06 13       2   2   1     1                   1 1       1     1           1         1         1                             06
07 14     1           1       1   1               1   1 1     1             1     2   1   1                   1             07
08 13   1 1     1     1   1         1       1     1           1 1       1                       1         1                 08
09 11 1                 1         1 1     1         1                               1           1           1   1       1   09
10 9                                                   1   1 1     1 1                           1   1 1             1     10
11 11                           1                         2   1       1 1   1 1 1               1         1                 11
12 12 1               2             1                   1               2               1   1       2       1               12
13 7                             2   1                                     1               1           1           1       13
14 9                                   2     1               1                     2           1                 2         14
15 5                                     1   1         1                       1                                   1       15
16 19 1   1 2     1 1     1   1       1           1     2       1 1                 1                       2 1       1     16
17 12         1   1             1                   1 1   2         1   1     1     1                             1         17
18 5       1                                     1                     1                 1 1                               18
19 9                   1                   1           1           1       1 1         1       1                     1     19
20 15 1                           1             1                     1   1   2 1       2       1               1     1   2 20
21 11             1         1 1                       1 1   1   1           1               1       1           1           21
22 11 1           1     1         1 1 3                             1                             1   1                     22
23 17                     2   1   1   1 1 1         1                       1             1         2   1   1     1     1 1 23
24 6                                           1             1             1                       1 1   1                 24
25 3                       1               1                                                           1                   25
26 14     1     1   1 1   1   1           2 1       1       1             1                       1       1                 26
27 12                   1                     1     1         1   1   1 1   2       1                           1   1       27
28 13           2       1               1                 1                   2             1   1 1   1   1             1   28
29 9 1           1                                                       1                     2   2   1     1             29
30 12                         1   1             1   1         2 1   1   1                             1     1             1 30
31 15   1 1                 1       2     1         1       1         1                   1   1   1 1       1         1     31
32 8         1         1     1                 1         1       1             1                           1               32
33 10 2                               1                   1       1       1           1   1 1 1                             33
34 13     1 1     1                   1       1   1       1 1     1                       1     1             2             34
35 12       1         1                 1                   1               1 1 1       1 1       1               2         35
36 14 1 1           1 1                       1   2           2                   1 1 1               1       1             36
37 6               1                       1     1             2                       1                                   37
38 13   1         1 1 1                 2   1               1                             1             1 1     1         1 38
39 10                                   1                       2         2             1               1   1 1     1       39
40 12                       1               2   1         1                 1     1     1 1     1                 1       1 40
41 18                                 1 1     1 1 1   2 1       1       1     1     1       1 1           1 2     1         41
42 12     1               1     1   1               1                     1   1   1 1                     1       1 1       42
43 8 1 1     1                                 1                                   1                             1     1 1 43
44 10   1 1         1   1   1       1     1                                     1             1                 1           44
45 11     1 1 1                 1       1           1 1     1 1     1                     1                                 45
46 9       1 1                                 2                 1               1       1   1   1                         46
47 10       1             2                 1     1                   1 1                             1 1           1       47
48 8             1   1             1 2                                       1                   1                 1       48
49 6         1                                       1                                             1 1             1     1 49
50 8                                                     1 2             1             1     1           1             1   50
51 8     1               1     2               1           1                   1                 1                         51
52 12         1     1                 1                                               1   1       2       1             2 2 52
53 10         1 2               1             1       1                                 1           1       1 1             53
54 10   1 1     1   1       1         1                   1         1           1           1                               54
55 4       1                       1                                           1   1                                       55
56 15 1       1   1       1   1       1               1   1     2             1   1         1   1                 1         56
57 7               1   1   1                               1                 1             1         1                     57
58 15                 1   2     1 1                   1 1   1     1     1         1         1         1               1   1 58
59 12           1 1       1     1               1                             1   1   1 1     1   1         1               59
60 7                           1 1 1                                               1 1   1               1                 60
61 9     2               1         1                                         1     1               1 1             1       61
62 10   1 1   2 1                                       1                       1     1 1                                 1 62
63 7                       1               1                       2   1                                       1     1     63
64 13                 1         1   2       1               1   1     1       1       1             1     1     1           64
65 16           1                             1               1 1       2 1             1       2 1 1         1   1 1     1 65
66 8   1 1                 1                       1           1                 1                 1               1       66
67 13   1               1           1     1                       1     1     1   1               1 2     1           1     67
68 17   1                   1                             1 1         1         2   1             1       1   2       2 1 2 68
69 9       1         1       1               1                 1 1                         1 1                     1       69
70 8               1         1   1       1       1                       1 1                 1                             70
71 12                 1     1             1 2                       1           2 1                     1             2     71
72 14 1           1       1     2       1           2   1                   2                 1         1         1         72
73 14                   1         1     1     1   1 1 1                         1 1               1           1 1 1 1       73
74 8                 1                   1                   1   1 1 1                                         1         1 74
75 20             1   1 1   1   2   1 1       1     1 1                   2     1         1   1   1                 1   2   75
76 9         1                               1         1   1                   1                           2 1         1   76
77 10                         1 1                               1           1     1           1     1       1           2   77
78 8 1         1 1                               1                             1           1           2                   78
79 6     1                           1                                                               1         1     2     79
80 5                         1                 1     1               1                 1                                   80
81 14       1           1             1     1             1               1 1         1         1       1 1         2 1     81
82 14   1     1     1     1   1           1 2   1 2       1           1       1                                             82
83 13   1       1           2               1 1 1   1   1             1   1                 1                       1       83
84 7       1   1                               1                       1                         1       1           1     84
85 12               1 1   1       1       1           1           2 1     1         1                               1       85
86 10 1 1                                         1 1 1             1                 1       1 1     1                     86
87 11         1     1       1 2     1         1         1         1                                         1 1             87
88 13 1 1           1                     2     1                   1 1                               1 1       1       2   88
89 15       2 1 1 1           1   1                       2         1   1                             1   1 1           1   89
90 5                                               1           1                     1                 1       1           90
91 11   1   1                             1       1 1       1           1 1                     1                 1       1 91
92 15           2       1   1         1   1                       1   1               1 1 1 1                     2       1 92
93 6 1           1                                       1                         1                   1     1             93
94 12             1                     2     1       1           1               1   1     1                 1 1       1   94
95 18     1 1 1         2   1 1                 1 1         1   1 1                   1       1         1     1 1 1         95
96 10   1             1           1 1                   1     2                       2               1                     96
97 10               1   1                                     1   1   1           1 1     1 1 1                             97
98 3                         1         1               1                                                                   98
99 9     1                                                       1 1       1     1             1         1     1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
Ngày
/
Tháng