BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng
00 7     1                   1             1 1                                                 1   1         1             00
01 8                   1 1                 1 1                           1                 2                             1 01
02 8                     1           1           1               1                   1   1 1     1                         02
03 6     1               1               1     1           1                                                 1             03
04 5                   1                 1                         1       1                       1                       04
05 9                           1           1     1       2         1                   2                                 1 05
06 5       1     1           1         1         1                                                                         06
07 11 1   1 1     1             1     2   1   1                   1                         1                               07
08 10 1           1 1       1                       1         1                         1 1                     1       1   08
09 11   1                               1           1           1   1       1           1         1         1   1 1         09
10 14       1   1 1     1 1                           1   1 1             1     1               1   1                 1 1   10
11 13         2   1       1 1   1 1 1               1         1                         1                   1           1   11
12 15       1               2               1   1       2       1               2       1   2                 1 1           12
13 8                           1               1           1           1             1     1             1       1         13
14 10             1                     2           1                 2         2 1                               1         14
15 6       1                       1                                   1             1             1       1               15
16 13 1     2       1 1                 1                       2 1       1         1           1     1                     16
17 13   1 1   2         1   1     1     1                             1         1                         1       1   1     17
18 11 1                     1                 1 1                                 3     1             2             1       18
19 8       1           1       1 1         1       1                     1                             1                   19
20 17                     1   1   2 1       2       1               1     1   2   1             1               1 1     1   20
21 12     1 1   1   1           1               1       1           1               1 1         1         1                 21
22 11                   1                             1   1                       1                   2   1   2     1 1     22
23 13   1                       1             1         2   1   1     1     1 1           1           1   1                 23
24 8             1             1                       1 1   1                     2               1                       24
25 4                                                       1                       1     1     1                           25
26 8   1       1             1                       1       1                                               1       1 1   26
27 11   1         1   1   1 1   2       1                           1   1         1                                         27
28 13         1                   2             1   1 1   1   1             1     1               1   1             1       28
29 9                         1                     2   2   1     1               1               1                         29
30 13   1         2 1   1   1                             1     1             1                 1     1   1     1           30
31 10   1       1         1                   1   1   1 1       1         1             1                                   31
32 8         1       1             1                           1                       1         1   1               1     32
33 11         1       1       1           1   1 1 1                                               1 1           2           33
34 13 1       1 1     1                       1     1             2                   1       1       1         1   1       34
35 12           1               1 1 1       1 1       1               2                   1       1         1               35
36 12 2           2                   1 1 1               1       1                         1 1   1                         36
37 8 1             2                       1                                       1           1       1           1       37
38 11           1                             1             1 1     1         1       1 2                           1     1 38
39 14               2         2             1               1   1 1     1                         1     1               1 2 39
40 10         1                 1     1     1 1     1                 1       1         1             1                     40
41 16 1   2 1       1       1     1     1       1 1           1 2     1               1                                 1   41
42 11   1                     1   1   1 1                     1       1 1       1                           1           1   42
43 8                                   1                             1     1 1       1       1                   1   1     43
44 7                               1             1                 1                         2                   1   1     44
45 11   1 1     1 1     1                     1                                             1     1     1   1           1   45
46 7                 1               1       1   1   1                           1                 1                       46
47 10 1                   1 1                             1 1           1         1         1 1         1                   47
48 7                             1                   1                 1                                         2   1 1   48
49 9     1                                             1 1             1     1         1         1           1 1           49
50 11         1 2             1             1     1           1             1                   1             1     1       50
51 7           1                   1                 1                                   1               1 1         1     51
52 11                                     1   1       2       1             2 2                                   1   1     52
53 10     1                                 1           1       1 1               1   1   1     1         1                 53
54 11         1         1           1           1                                       1   1     1         1     1     1 1 54
55 7                               1   1                                               1     2                   1   1     55
56 18     1   1     2             1   1         1   1                 1                           2   1 1     1 1 1       2 56
57 7           1                 1             1         1                                   1 1           1               57
58 14     1 1   1     1     1         1         1         1               1   1     1               1   1                 1 58
59 9                             1   1   1 1     1   1         1                                       1           1       59
60 10                                   1 1   1               1                             1           3   1     1         60
61 12                             1     1               1 1             1           1     2 1 1     1                   1   61
62 7       1                       1     1 1                                 1                     1                 1     62
63 12                   2   1                                       1     1     1   1     1         1   2 1                 63
64 13           1   1     1       1       1             1     1     1                 1 1 1         1           1           64
65 16             1 1       2 1             1       2 1 1         1   1 1     1                 1         1                 65
66 7   1           1                 1                 1               1                                 1               1 66
67 11                 1     1     1   1               1 2     1           1                   1         1                   67
68 18         1 1         1         2   1             1       1   2       2 1 2                               1 1   1       68
69 14               1 1                         1 1                     1       1 1 1       1 1           2       1   1     69
70 8 1                       1 1                 1                             1   1                 1     1               70
71 12                   1           2 1                     1             2       2 1       1                   1           71
72 11   2   1                   2                 1         1         1                                     1 1     1       72
73 14 1 1 1                         1 1               1           1 1 1 1       1     1           1       1                 73
74 12             1   1 1 1                                         1         1         2     1         1     1       1     74
75 17   1 1                   2     1         1   1   1                 1   2       1                     2   1 1   1       75
76 16       1   1                   1                           2 1         1             1   2       2 1     1   1     1   76
77 13               1           1     1           1     1       1           2                                 1         2 2 77
78 8 1                             1           1           2                       1                       1             1 78
79 9                                                     1         1     2               1                 2         1   1 79
80 3     1               1                 1                                                                               80
81 16         1               1 1         1         1       1 1         2 1         1 1         1     1   1         1       81
82 10 2       1           1       1                                             3     1             1                       82
83 13   1   1             1   1                 1                       1             2             1 1             2 1     83
84 5                       1                         1       1           1                                 1               84
85 10     1           2 1     1         1                               1         1           1                           1 85
86 10 1 1 1             1                 1       1 1     1                       1                           1             86
87 9       1         1                                         1 1                                 2               1   1 1 87
88 9                   1 1                               1 1       1       2       1     1                                 88
89 11         2         1   1                             1   1 1           1       1       1     1                         89
90 12   1           1                     1                 1       1           1 1             1   1     1     1     1     90
91 11 1 1       1           1 1                     1                 1       1                 1 1                     1   91
92 12                 1   1               1 1 1 1                     2       1       1       1                 1           92
93 11         1                         1                   1     1             1         1   1       1     1       2       93
94 14     1           1               1   1     1                 1 1       1             1     1             1   1 1     1 94
95 15 1         1   1 1                   1       1         1     1 1 1                     1   1   1   1       1           95
96 10       1     2                       2               1                     1                               1 1   1     96
97 13             1   1   1           1 1     1 1 1                                   1   2       1         1               97
98 4       1                                                                   1     1                                 1   98
99 14                 1 1       1     1             1         1     1     1         1       1   1       1     1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng