BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng
00 8     1                         1       1               1       1 1         1                         1                 00
01 9 1         1         1   1   1               1                     1   1               1                               01
02 13       1 1       2     1       1 1                   1                   1           1     1                   1 1     02
03 12             2                   2                       2               1   1     2             1 1                   03
04 9       1                   1   1                                                   1         3         1             1 04
05 13     1 1         1   1               1   1     1       1                 1                           1   1         1 1 05
06 3       1               1                             1                                                                 06
07 8 1       1               1                             1   1 1 1                       1                               07
08 11                 1               2   3         1                               1               2       1               08
09 13   1   1 1 1                       1               1 1   1             1   1             1     1                 1     09
10 7 1   1                             1           1 1 1                       1                                           10
11 12     1     1   1         1       1                           1   1           1           1       2                   1 11
12 9                                 2           1       1         1 1                                 1           1 1     12
13 9   1           1             1         1 1                                   1 1     1                 1               13
14 10                   1 1   1       1 1           1   1                 1           1     1                               14
15 14           1   2                   1 1       1 1                     1     1   1               1   1         2         15
16 17           1                 1       1       2         1   2     1 1       1 1 1         1 1     1               1     16
17 4                               1         1         1                     1                                             17
18 8       1                           1             1       1               1 1 1     1                                   18
19 11           1           2                 1           1       2             1   1                           1         1 19
20 7   1   1                                                         1                     1     1 1                     1 20
21 13     1         1   1     1     1                               1 1 2               1                 1       1   1     21
22 13                       1     1       1   2 1         1     2                       1 1             2                   22
23 13                 1     1 1   1   1         1   1         1             1     1         1                         1   1 23
24 6           1               1                 1     1               1                         1                         24
25 10                     1   2                 2   1                       1                                     1   2     25
26 10 3 1           1           1                                             1               2           1                 26
27 10               2         1   1         1         1                           1     1     1   1                         27
28 7             1                         1               1                         1     1   1                         1 28
29 14 1       1                         1 2       1     1             1   1       1   1         1           1   1           29
30 11                 1             1             1   1 1                     1   1                     2       1   1       30
31 13     1 1     1                     1       1                     1       2 1                 1 1     1         1       31
32 10       1                   1               1         1                 1       1   1     1   1               1         32
33 12                   1                     1 1 1   1         1   1             1           1           1             1 1 33
34 12                     1   2 1                   1               2     1     1 1                             1         1 34
35 14     1     1 1   1                     1   1 1                       1       1 1   1           1       2               35
36 10                       1 1 1 1                                                   1         1         2   1           1 36
37 13                             1           1               1 2     1                     1   2     1     1   1   1       37
38 10 1               1   1       1   1                 1                     1   1                           1     1       38
39 15 1                 1   1     1       1   1   1 1         1     1                   1                   2     1     1   39
40 14                       1   1         1   1   1           1   1     1                   1 1     1   1 1   1             40
41 5           1                                                                     1                         1   1 1     41
42 7                                                                     1       1 1           1   1       1             1 42
43 9     1     1     1 1         1                                               1     1 1                       1         43
44 15           1   1         1                 1       1   2     1 1   1 1           1           1 1 1                     44
45 7                   1                           1 1   1             1                       1 1                         45
46 9         1             1                                 1             1 1                     1       1 2             46
47 11     1   1   1       1                     1       1                           1     1             1   1         1     47
48 7                                   1                             1 1   1                         1 1         1         48
49 7       1 1                             1     1                 1     1                   1                             49
50 9         1                             1       1   1 1                                           2   1           1     50
51 17 1             1 1             1     1     1 1   1     1 1   1       1   1       1                   2     1           51
52 18         1         1 1 1     2 1                             1       1     2 1 1               1         1 1   1   1   52
53 10 1     1 1     1           1               1                   1                                 1     1           1   53
54 14                     2         1         1       1               1 2       1     1   1       1           1         1   54
55 7             1                         1 1           1                 1                 1                 1           55
56 11 1                         1         1     2               1           1                 1           1     1         1 56
57 10   1 1 1                                         1 2             1             1                         1       1     57
58 9     1     1                     1     1           1 1                           1     1                     1         58
59 14   1 1       1                         1 1   1               1   1         2         2                             2   59
60 8 1     1           1                                   1           1               2                           1       60
61 13             1 1   2                           2             1 1                     1           2           1     1   61
62 14                   1   1         1 1 1 1         1 1 1 1       1     1   1     1                                       62
63 11         1   1       1                 1   1                     1   1       1       1         1     1                 63
64 6                       1         1 1         1                                           1                   1         64
65 10   1         2                                       1     1                         1             1   1     1       1 65
66 8           1   1             1                   1         1         1 1             1                                 66
67 8     1       1           1         1             1         1                     1                                 1   67
68 14         1         1                 1                 1                 2     1 1           1   1   1     2         1 68
69 10 1 2                     1         1       1                 1         1             1                             1   69
70 12   1         1             1 1         1 1 1                                                   1   1 1         1   1   70
71 15     1 1 1       1         1   1                   1   1 1 1 1                           1                 1 2         71
72 6   1                           2                           1 1                                             1           72
73 12       1     1         1           1       1             1                 1   1       1           1     1 1           73
74 11     1         1                   2           1         1       1         1                 1     1               1   74
75 13         1     1 1           1           1                         1     1 1             1 1       1     2             75
76 12         1                 1   1                       1                         2 1 1       1             1 1 1       76
77 16         1         1 2                   1         1     1 1   1   1           1         1 3                     1     77
78 12   1         1           1 1   1             1         1       1             1         1         1                 1   78
79 10   1                       1                     1           1                         1   1 1           1       1   1 79
80 6                     1                               1   1                                                       2   1 80
81 6                   1                                   1           1       1       1             1                     81
82 8                   1           1               1                       2                                 1     1 1     82
83 7   1           1       1     1   1   1                               1                                                 83
84 10   1             1 1                 1                                 1         1     2                       2       84
85 12       1                               1       1   1 1         1         1             1     1   1 1     1             85
86 8   1                 1     1           1                                       1           1               1 1         86
87 11         1   1         1   1                 1             1       1                     1     1               2       87
88 10                         1     1 1 1                                   1             2 1       2                       88
89 15       1   1   1         1   1                   1       1   1   1   1 1         2           1       1                 89
90 11     1   1           2     1   1               1                                                       2         1 1   90
91 8 1                                 1             1                     1         1                   1       1       1 91
92 14   1 1     1       2             1     1 1             2 1   1                         1   1                           92
93 14   1       1     1     1               1       1                         1       1 1 1           1 1               2   93
94 14               1 2                   1                   1 1     1   1         1     1   1             1     1 1       94
95 8             1       1             1     1       1   1           1                                       1             95
96 8       1                                             1     1       1   1           1           1               1       96
97 10     1     2                                           1     1                                   1 1     2           1 97
98 16 2               1     1   1           1         1           1 1     2             1       1 1         1           1   98
99 12 1               1             1 1               1   1         1   1           1       1   1               1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng