BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
Ngày
/
Tháng
00 19     1           1     1           1       2   1 1             1 2           1               2     1 1     1 1       1 00
01 14       1     1         1                           1   1 1     1     1           1             1   1   1   1         1 01
02 14 1                           1     1                                     1   1     1           1   1 2   1   1   1 1   02
03 13 1           1                 1 2               1           1             1     1                     1   1     2     03
04 6           1                   1                             1           2         1                                   04
05 8                                                 1     1       1           1                   1           1   1   1   05
06 13         1 1     1         1     1 1                     1 1 1         1                           1 1   1             06
07 11                   1       1     1                   1             1           1   1   1           1     1 1           07
08 17   2       1     1         1 1 1 1     1                       1               1   2     1 1 1                   1     08
09 9                                               1 1                         1 1         2   1           2               09
10 14 1             1           1       1         1 2     1             1 1       1                           2       1     10
11 17               1     1         1 1       1       2 1                   1 1         2 1       1             1   1     1 11
12 12       1 1     1         1 1           1   1 1                                                           1   1 1   1   12
13 10       1       1         1                               1       2               1     1                       1 1     13
14 10 1         1         1                 1   1 1         1                       1                       1 1             14
15 7               1   1           1                       1     1         1                         1                     15
16 10       1     1         1                         2       1   1   1   1           1                                     16
17 20     1                             1               1 1   1   1 1 1 1     1   1   1 1 1     3   1                   2   17
18 13       2     1       1     1             1 1         1           1     1       1                         1 1           18
19 7     1                                                           1                 1             2 1                 1 19
20 12   1 1           1 1     1   1     1   1 1                     1           1             1                             20
21 13   1               2         1   1           1         1   2         1                                 1         1 1   21
22 9 1                                   1             1 1     1                       1             1   1         1       22
23 12             1     1       1             1             1                   1   1   2     1               1 1           23
24 15 2       1     1     1                       1           3 1                     1       1 1         1   1             24
25 12             1   1 1                             1               1               1         1   3   1                 1 25
26 2       1                                                               1                                               26
27 12         1   1                   1   1   2             1   2                   1       1                         1     27
28 23 1 1 1 1           1 1     1               1       1 1       1     1 1         1     1   2     1   1   1     1   1   1 28
29 14           1         1   1 1           1 1               1 1             1 1                 2             1       1   29
30 10         1         1                   1     1           1                       1         1   1 1 1                   30
31 11           1     2   1                         1 1             1             1                       1       1       1 31
32 13             1 1         2             1     2           1                             1                 1 1 1       1 32
33 7   1         1     1       1 1                 1                                                             1         33
34 8 1   1                             1                 1 1             1             1                   1               34
35 12       1       1             1   1     1             1           1         1   1                 1   1 1               35
36 12     1 1       1             1 1 1       1                           1 1             1           1         1           36
37 12         1             1                       1 1         1           1       1 1       1         1         1       1 37
38 11               1               1     1         1                     1   2           1     1     1     1               38
39 15 1 1 1 1       1     1 1     1       1           1               1 1                 1 1                             1 39
40 10             1           1             1                               1                         2         1   1   1 1 40
41 17         1             1                           1         1   1   1 2   1         2     1     1   1 1 1     1       41
42 8               1         1           1 1         1                               1   1                               1 42
43 8     1             1 1   1                   1             1                       1                   1               43
44 8   1 1         1                                       1       1                               1         1     1       44
45 9                                     1     2                       1                         2           1   1 1       45
46 5                           1                               1   1             1               1                         46
47 9           1 1     1                       1       1     1                 1       1     1                             47
48 12     1           1       1 1   1     1               1                           1     1     1               1     1   48
49 12                             1 1   2   1       1           1                   1             1 1                     2 49
50 6     1                   1                                               1 1                 1             1           50
51 12   1   1 1 1                   1     2             1 1                 1                                 1         1   51
52 9   1                 1           1 1                     1 1                                   1     1   1             52
53 9                     1       2     1   1   1   1                   1                                   1               53
54 8 1                                     1 1       1 1                           1         1                 1           54
55 9                                   1                   1                     1   1   2     1     1                 1   55
56 15   1                     2   2       1               1 1                   1 2   1           1               1     1   56
57 8   1       1     1 1     1                   1             1                   1                                       57
58 5       1 1     1                                     1                                             1                   58
59 10 1         1           1               1                       1 1                 1   1                   1   1       59
60 6             1             1   1   2                                                             1                     60
61 12   1                   1   1 1 1                                 1       1       1     2                     1       1 61
62 13     1 1           1     1       1   1       1     1         1       1                     1 1                     1   62
63 9                 1                           1         1 1           1                     1                   2 1     63
64 7       1               1     1           1   1       1                       1                                         64
65 5                                                         1             1 1               1                           1 65
66 4                                     1                                               1   1                       1     66
67 11                     1               1         3   1   1           1 1   1                     1                       67
68 9               1                 1           1                         1     1         1   1                   1 1     68
69 8                     1 1                     1         1                             1 1 1         1                   69
70 15   1   1 1       1       1                 1 1           1   2                     1 1           1 1             1     70
71 12                             1     2   1                               1   1 1   1       1     1     1         1       71
72 8       1 1           1   1             1             1                 1                           1                   72
73 9                 1   1     1             1     1     1         1               1                                   1   73
74 9 1   1                                                         2               2             1               1     1   74
75 9                       1       1         1 1                 1             1     1                         1 1         75
76 14   1         2             1         1 1             1       1     1   1 1       1                   1         1       76
77 11               2 1     1                 1                     1                       1 1       1 1   1               77
78 10 1                               1 1           1 1     1   1       2                                               1   78
79 9       1       1               1                 1 1                       1         1               1           1     79
80 11     1   1   1               1     1 1                   1               1   1                               1 1       80
81 8         1                       1         1 1                   1           1                 1             1         81
82 14                       1       1       1 1 1               1 2     1 2   1           1         1                       82
83 11           1 1     1     1                                 1   1 1   1                   1               1   1         83
84 8                       1                 1         2         1             1                         2                 84
85 12           3     1   1                                       1   1                     1 1 1         1 1               85
86 10                       1     1           1                         3         1         1               1         1     86
87 10     1   1       1                         1       1                 1   1                       1 1             1     87
88 8 1   1                     1               1           1                     1         1                         1     88
89 8   1               1                             1                       1     1                     1       1 1       89
90 7           1 1                                     1       1         1                               1 1               90
91 14   1     1   1         2                   1           1       1   1     1                 1   1 2                     91
92 8         2                       1                   1             1       1     1                 1                   92
93 18           2       1   1         1             1   2           1   1           1         1               1 2   1     2 93
94 17 1               1             1 1   2     1   1     1       1             1             1 1 2     1             1     94
95 8         1           1                         1       1             1               1 1                           1   95
96 11     1           1             1         2   1           1                   1       1       1         1               96
97 8           1     1         1   1                 1               1                 1       1                           97
98 6                   1                                                   1   1   1               1                   1   98
99 7 2 1                 1               1                         1       1                                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
Ngày
/
Tháng