BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
07
/
07
01
/
07
30
/
06
24
/
06
23
/
06
17
/
06
16
/
06
10
/
06
09
/
06
03
/
06
02
/
06
27
/
05
26
/
05
20
/
05
19
/
05
13
/
05
12
/
05
06
/
05
05
/
05
29
/
04
28
/
04
22
/
04
21
/
04
15
/
04
14
/
04
08
/
04
07
/
04
01
/
04
31
/
03
25
/
03
24
/
03
18
/
03
17
/
03
11
/
03
10
/
03
04
/
03
03
/
03
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
25
/
12
24
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng
00 18 1 1   1 1     1   1   1           2             1         1         1     2     1           1     1               1   00
01 8       3           1                                                   1                   1   1                   1   01
02 16         1           1                     1       1               1   1   1   2   2   2     1               1   1     02
03 17   1   1 1       1                     1 2     1   1           1 1               1         2       1       1         1 03
04 8     1   1 1                                     1   1                                       1   1 1                   04
05 10 1       1 1                         1     1               1                       1                 1     1 1         05
06 8           1                   1       1 1 1                         1   1                   1                         06
07 18     1               1   1   1 1 1   1   1     1 1         2 1             1                           2 1     1       07
08 5             1                       1                                 1   1                               1           08
09 15                 1                 1     1   2     1 1             1     2         1 1   1                   1 1       09
10 12     1         2 1           1         1   1                       1           1                   2               1   10
11 9 1       1                                             1 1           1 1                       2               1       11
12 11                       2           1 1                 1                   2 1   1       1                         1   12
13 16       1   1   1           1 1     1             3                           1                       2         1 1 1 1 13
14 12 1               1       1                 1       1             1     1                 1 1               1       1 1 14
15 7           1                           1 1     1         1     1       1                                               15
16 12   1 1       1     1                                 1                           1 2         1   1             1     1 16
17 17                 1         1       1     2   2       1 1       1 1     1           1     1     1     1         1       17
18 8                         1     1   1                   1     1         1             1                         1       18
19 14     1       1 1                         1   1                 1   1 1                 1       1       1   1   1     1 19
20 7         1 1                   1                                                 1     1                     1       1 20
21 4                                       1             1     1                                 1                         21
22 11           1                             1     1 1                           1       1       1   1       1 1     1     22
23 11     1       1 1 1   1                       1     2   1       1                   1                                   23
24 12               1   1   1     1                               2   2                               1 1     1   1         24
25 7 1         1           1       1                                                                     1 1   1           25
26 15 1                     1       1     1         1     1         1 1                             1       1   2 1   1 1   26
27 12             1 1                                     1 1             1 1     1   1   1   1                       1   1 27
28 10 1           1                       1 1     1                   1               1   1     1                 1         28
29 8                           1                 1       1               1         1 1         1       1                   29
30 9       1 1       1                                               1 2                                 1         1     1 30
31 13                 1 2 1 1       1           1   1             1                     2                 1               1 31
32 13             1   1         1             1                     1                           1 1         2   1 2       1 32
33 6                                         1         1       1                             2                   1         33
34 14     1           1   1                 1   1       1         1 1 1           1 1     1             1 1                 34
35 7                           1                                   1     1                     1   1 1           1         35
36 8         1             1                                   1       1                       1   1             2         36
37 10       1 1             1         1                     2                 1 1                 1               1         37
38 6 1                             1                             1       1                               1             1   38
39 15   1     1                             1       2   1     1   1           1 1                     2     1 1 1           39
40 12       1         1   1 1 1                                         1           1     1     1     1                 1 1 40
41 7       1                 1 1     1             1                                         1     1                       41
42 4                               1                       1                                                   1 1         42
43 7 1               1                                           1                     1         1                   1 1   43
44 12           2             1   1     1         1                           2 2           1 1                             44
45 13   1                 1   1 1   1           1 1             1 1                   1   1         2                       45
46 7                   1           1   1             2                         1                         1                 46
47 7             1 1   1                                   1           1       1   1                                       47
48 6                   1   1                         1             1                     1     1                           48
49 11       1     1     1 1                 1 1     1         1                   1   1                               1     49
50 7                         1   1                 1   1               1                 1 1                               50
51 13       1             1 1 1 1           1   1     1   1   1       1             1   1                                   51
52 12                             1       2 2     2   1                                                       1 1     1 1   52
53 10                                         1             1   1     1 1 1                 1       1         1   1         53
54 9 1       1         1                               1     1   1   1                 1                               1   54
55 17             1       1 1     1 1 1   2   1         1       1         1   1       1                 1     1       1     55
56 11     1                     1   2                         1           1                 2               1 1       1     56
57 10           1               2     1           1       1         1   1                                 1           1     57
58 6 1                         1                     1                               2                           1         58
59 12   1         1                                 2     1     2             1             1           1   1   1           59
60 13       1     1       1 1                               1 1         1   1 2                       1             1   1   60
61 10                                 1     1                     2           1   1                       1     1     1   1 61
62 15   2 1             1   1   1     1         1             2                   1   1       1               2             62
63 7       1         1       1   2                                                               1                       1 63
64 12               1                     1 1       1             1 1             2             1       1               1 1 64
65 24 1 1     1 1   1     1   2     1 1 1           1     2             1     1     1     1 2     1     1           1     1 65
66 11           1               1     1   1                   1           1                     1   1 1         1     1     66
67 9             1           1                 1                                   1     1       1           1     1 1     67
68 7     1     1           1               1               1                               1         1                     68
69 10   2               1         1       1                 1                 1               1   1     1                   69
70 8                           1 1         1                 1 1                                   1   1   1               70
71 8           1                       1                 1           1 1       1           1         1                     71
72 10   1         1                 1 1 2                 1           1                   1               1                 72
73 7                                                         1             1     1   2                     1 1             73
74 13         1         1         1   1 2   1       1         1             1                                   1       1 1 74
75 11     1         1       1                           1           1       1   1           1 1 1           1               75
76 15 1                 1     1           1     1 2     1 1             1           1                   2     1       1     76
77 9   1                 1           1                 1         1               1 1       1                     1         77
78 12   1 1             1                     1 1           2       1   1   1       1     1                                 78
79 13                       1         1     1   1             1     1               1 1   1       1       1         1 1     79
80 11 1       1         1             1 1                 1               1                   1       2       1             80
81 11   1     1           1                     1 1                         2             2       1                   1     81
82 12 1   1       1           1                   2               1         1   1     1 1     1                             82
83 10 1     1         1         1                                 1   1   1     1   1                         1             83
84 7                   1     1 1     1                       1       1                                     1               84
85 4       1             1                                     1         1                                                 85
86 10                 1           1     1 1         1         1 1                           1             1 1               86
87 12     2         1     1       1   1   1         1         1                         1             2                     87
88 17   1 1                   1     1 1       1 1     2                       1           1   2 1   1 1       1             88
89 15               1 1   1       1                                           1   3     1         1     1   1         1 1 1 89
90 8       1                   1                                   1             1     1               1   1           1   90
91 11           1   1 1           1                     1 1       1                 2   1                 1                 91
92 8                             1                   1                   2                   1       1             2       92
93 7       1       2                                                 1             1               1           1           93
94 15   2 1   2   1                                                 1           1 1             1   1     1 1 2             94
95 4 1                             1                   1                                                           1       95
96 10                                         1         1       1   1         2               1     1     1         1       96
97 14 1         1 2 1 1       1       1                         2                 1             2                       1   97
98 7           1         1             1                   1         1   1                       1                         98
99 13     1                               2     2     2     1           1   1               1                       1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
07
/
07
01
/
07
30
/
06
24
/
06
23
/
06
17
/
06
16
/
06
10
/
06
09
/
06
03
/
06
02
/
06
27
/
05
26
/
05
20
/
05
19
/
05
13
/
05
12
/
05
06
/
05
05
/
05
29
/
04
28
/
04
22
/
04
21
/
04
15
/
04
14
/
04
08
/
04
07
/
04
01
/
04
31
/
03
25
/
03
24
/
03
18
/
03
17
/
03
11
/
03
10
/
03
04
/
03
03
/
03
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
25
/
12
24
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng