BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
Ngày
/
Tháng
00 8         1         1                       1             1   1           1         1                     1             00
01 7       1     1           1           1       1                                     1                   1               01
02 5     1                                                 1           2                   1                               02
03 14 1                             1 1 1           1       1                     2       1                   1     1   1 2 03
04 17           1 1         1 1   2                     2       1         1         1         1 1 1         1       2       04
05 11   1 2   1           2                               1                       1         1       1             1         05
06 10       1           1         1               2         1                           1 1 1     1                         06
07 4                                 1                                                           1 1         1             07
08 10                       2                           1   1 1   1       1         1 1         1                           08
09 4     1                                                                 1 1                             1               09
10 13         1     1                                 1               2   1           1 1           2     2     1           10
11 13           1 1         1   1       1   1           1       1         1 1               1     1           1             11
12 10                               1   1 1                   1 1         1                         1 1     1           1   12
13 11   1               1       1         1         2   1                 1           1                 1         1         13
14 14 1                 1       1 1           1   1         1               1 1   1   1                             1 1   1 14
15 12 1 1           1         2   1   2         1                       1                     2                             15
16 13         1           1     1     1       1                           1   1 1                 1     1         1 1   1   16
17 19 1 1   1 1   1 1 1 2       1                 1 1 1         1                     1     1           1   1             1 17
18 8 1   1     2                         1                               1   1                         1                   18
19 14   1   1 1           1 2   1   1     1   1                     1 1                             1                 1     19
20 13   1 2       1   1                   1       1       1           1 1     1   1     1                                   20
21 13                   1         1         1       1   1       1 2       1   1   1   1                   1                 21
22 9 1 1             1                         1             1               1         1                             1 1   22
23 11           1                 1               1     2   1                 2 1 1                             1           23
24 10     1   1           1                         1                     1         2               1     1 1               24
25 10       1                                   1         1                 1         1               1 1       1 1       1 25
26 6                 1             1         1                     1                       1 1                             26
27 15             1   1           1   1           1   2   2 1           1               1           1         1     1       27
28 10   1                                     1                         1 1           1         1     1 1     1         1   28
29 11         1         1             1 1   1                       1 1     1                 1   1   1                     29
30 15                     1     1   1 1 1     1               1   1             1         2     1               1 1   1     30
31 5         1 1             1                                                                 1               1           31
32 9                                       1   1   1       1     1 1                         1           1         1       32
33 7           1         1                                         1         1     1             1                 1       33
34 7                 1             1         1                       1           1                         1             1 34
35 10 1               1       1           1                             1           1         1       1                 1 1 35
36 7 1     1     3             1                                   1                                                       36
37 11               1 1         1                   1 2 1                         1                   1               2     37
38 10     1                               1   1 1         1   1 1     1                   1                         1       38
39 9       1       2           1                 1 1                                               1   1           1       39
40 8         1               1     1                                           1 1           1           1     1           40
41 12       1         1             1   1 1 1   1   1           1     1               1     1                               41
42 9                             1   1   1                   1         2           2                               1       42
43 19   1   2       1       1       2     1           1             1           1                   1     1 1       1 2 2   43
44 12             1       3           1 1   1     1       1                                   1   2                         44
45 11               1 1       1                   1   2       1 1           1         1     1                               45
46 11 1       1         1 1     1 1                   1       1     1 1   1                                                 46
47 16             1 1                       1         1       1             1     1       1           1   1       3 1 1 1   47
48 11   1     1                         1   1 1               1         1               1             1 1                 1 48
49 9 1         1   1                                           2               1         1         1                     1 49
50 15                   1   1             1 1     1   1 1         1   1             1 1   1             1           1     1 50
51 15 1                 1   1 2     1                     1             1               1 1     2     1       1           1 51
52 7                               1 1             1   1               1                                     2             52
53 8           1                                         2                 1   1 1           1           1                 53
54 4                                               1             2                             1                           54
55 10                                           1   1       1       1               1     1                   1   2     1   55
56 20   1 1 2   1 1       1 1     1     1     1 1   1                 1   1 1                     1           1   1   1     56
57 5                                                 1     1 1                     1                                     1 57
58 6   1               1               1                 1       1         1                                               58
59 12       1               1 2                   1         1     1     1         1   2         1                           59
60 8               1     1       1                                             1     1           1 1         1             60
61 11     1               1           2 1                                   1   1           1   1               2           61
62 11             1   1                     1   1       1 1             1       1 1               1                 1       62
63 10                 1 1                       1                           1 1             1         1   1     1 1         63
64 15   1 1 1   1   1                 1     1 1 1         1                   1         2         1           1             64
65 11 2               1   1         1     1                 1                     1                 1   1           1       65
66 17                 1             1   2 1             1         1           1 1             1     1     2     2 1       1 66
67 9               1             1       1   1       1                                 1                             1   2 67
68 9             1   1                 1 1                           1                     1         1       1       1     68
69 22   1             1           1                         2       2 1   1     1   1 1 1       1 1       1 1 1       3 1   69
70 9 1       1 1 1         1                                         1 1   1 1                                             70
71 4                     1                                   1                                         1         1         71
72 7     1                 1             1 1   1                                                           1   1           72
73 13   1           1         1 1   1 1     1   1     1           1           1     1                   1                   73
74 15   1             1                     1 1   1   1       1                 2   1 1     1     1     1               1   74
75 12 1                 1       1   1               1       1                           1       2       1   1             1 75
76 11     1         1                   2 1         1           1   1       1                 1                         1   76
77 9   1               1                   1   1       1   1             1       1                             1           77
78 9                       1               2   1                                   1       2       1         1             78
79 8                           2             1 1           1   1       1                             1                     79
80 8                           1           1 2     1                           1               1                         1 80
81 11           2         1   1       1 1               1       1   2                                       1               81
82 10                                                         1   1         1   1     1         1               2     1 1   82
83 13                       2                                   1   2 1     1           1 2   1                         1 1 83
84 7                 1                                       1   1   1                   1           1         1           84
85 9 1       1     1         1                   1               1                         1   1     1                     85
86 8             1             1                     1           1                               1   1   1             1   86
87 14       1   1   1                         1           2                 1       1       1 1           1   1   1     1   87
88 7           1                                                         1   1       1             1           1   1       88
89 10           1           1       1 1       1 1 1                                     1     1           1                 89
90 14       1 1                                   2 1 1   1     1                       1       1 1       1 1     1         90
91 8             1               2                                                       2             1 1       1         91
92 12 1                 1 1   1                         1             1       1           1       1     1   2               92
93 8             1 1   1                                 1                       1         1         1 1                   93
94 14   1 1   2             1       1                         1   1     1           1         1                 1 1   1     94
95 8       1                         1 1                                 1     1         1                 1 1             95
96 6 1   1                       2                                       1               1                                 96
97 17       1           1     1                         1 1   1 3       1           1   1     1     1   1           1 1     97
98 14     2                   1 1                       1   1       2       1   1 1           1             1           1   98
99 9         1 1                                                     1                     1   1   1 2     1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
Ngày
/
Tháng