BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11         1             1   1           1         1                     1                 2       1           1       1 00
01 12   1       1                                     1                   1               1     2     1     1   1     1   1 01
02 9                     1           2                   1                                 1       1     1     1       1   02
03 14 1           1       1                     2       1                   1     1   1 2     1           1         1       03
04 14                 2       1         1         1         1 1 1         1       2       2                             1   04
05 8                   1                       1         1       1             1             1         1           1       05
06 10           2         1                           1 1 1     1                         1                 1       1       06
07 6                                                           1 1         1                       1           1       1   07
08 10                 1   1 1   1       1         1 1         1                             1                   1           08
09 6                                     1 1                             1                       2             1           09
10 14               1               2   1           1 1           2     2     1           1           1           1         10
11 13 1   1           1       1         1 1               1     1           1                       1         1         1 1 11
12 12 1 1                   1 1         1                         1 1     1           1               1 1         1         12
13 10   1         2   1                 1           1                 1         1                   1   1                   13
14 12       1   1         1               1 1   1   1                             1 1   1                     1         1   14
15 8         1                       1                     2                                   2   1   1                   15
16 16       1                           1   1 1                 1     1         1 1   1     1       1 1   3           1     16
17 9           1 1 1         1                     1     1           1   1             1                                   17
18 8   1                               1   1                         1                   2           1 1                   18
19 9   1   1                     1 1                             1                 1                   1 1               1 19
20 10   1       1       1           1 1     1   1     1                                                         1       1   20
21 13     1       1   1       1 2       1   1   1   1                   1                               1         1         21
22 6         1             1               1         1                             1 1                                     22
23 13           1     2   1                 2 1 1                             1             1         1   1         1       23
24 13             1                     1         2               1     1 1                       1 1 2     1             1 24
25 12         1         1                 1         1               1 1       1 1       1               1   1         1     25
26 7       1                     1                       1 1                                     1   1           1         26
27 13           1   2   2 1           1               1           1         1     1           1                     1       27
28 14       1                         1 1           1         1     1 1     1         1                 1   1 1     1   1   28
29 10 1   1                       1 1     1                 1   1   1                                     1       1         29
30 14 1     1               1   1             1         2     1               1 1   1                 1   1           1     30
31 3                                                         1               1                                         1   31
32 13     1   1   1       1     1 1                         1           1         1       1   1 1                         1 32
33 9                             1         1     1             1                 1         1       1             1     1   33
34 8       1                       1           1                         1             1 1 1         1                     34
35 10   1                             1           1         1       1                 1 1                       1 1   1     35
36 11                             1                                                           1 3 1 1   2       1 1         36
37 14             1 2 1                         1                   1               2       1   1             2 1   1       37
38 12   1   1 1         1   1 1     1                   1                         1             1         1     1           38
39 8           1 1                                               1   1           1         1   1                     1     39
40 10                                         1 1           1           1     1           1 1       1         1     1       40
41 10 1 1 1   1   1           1     1               1     1                                           1                     41
42 12   1                   1         2           2                               1               1                   1 1 2 42
43 14   1           1             1           1                   1     1 1       1 2 2   1 1                               43
44 10 1   1     1       1                                   1   2                           1                     1       1 44
45 11           1   2       1 1           1         1     1                                                 1         1   1 45
46 5               1       1     1 1   1                                                                                   46
47 16     1         1       1             1     1       1           1   1       3 1 1 1               1       1             47
48 11 1   1 1               1         1               1             1 1                 1                       1       1   48
49 7                         2               1         1         1                     1               1                   49
50 15   1 1     1   1 1         1   1             1 1   1             1           1     1           1           1           50
51 15                   1             1               1 1     2     1       1           1     1   1   1           1 1 1     51
52 7             1   1               1                                     2                     1   1                     52
53 16                   2                 1   1 1           1           1                 2     1 1   1     3 1             53
54 7             1             2                             1                                     1   1 1                 54
55 11         1   1       1       1               1     1                   1   2     1         1                           55
56 14 1     1 1   1                 1   1 1                     1           1   1   1                     1     1   1       56
57 8               1     1 1                     1                                     1 1               1     1           57
58 7 1                 1       1         1                                                             1         1   1     58
59 11           1         1     1     1         1   2         1                                       1             2       59
60 6                                         1     1           1 1         1                               1               60
61 16 1                                   1   1           1   1               2             1 1     1     2 1       1 2     61
62 11     1   1       1 1             1       1 1               1                 1                 1                 1     62
63 11         1                           1 1             1         1   1     1 1                               1     1 1   63
64 10     1 1 1         1                   1         2         1           1             1                                 64
65 9   1                 1                     1                 1   1           1             1             2             65
66 20 2 1             1         1           1 1             1     1     2     2 1       1     1     1         1 1   1       66
67 9   1   1       1                                 1                             1   2               1   1               67
68 12 1 1                           1                     1         1       1       1           1           2 1           1 68
69 20                     2       2 1   1     1   1 1 1       1 1       1 1 1       3 1                               1     69
70 6                               1 1   1 1                                                                     1     1   70
71 4                       1                                         1         1                             1             71
72 8   1 1   1                                                           1   1                   2     1                   72
73 10     1   1     1           1           1     1                   1                                   1             2   73
74 17     1 1   1   1       1                 2   1 1     1     1     1               1     1               1 1           1 74
75 9             1       1                           1       2       1   1             1               1                   75
76 12 2 1         1           1   1       1                 1                         1       1 1   1                       76
77 9     1   1       1   1             1       1                             1                   1                 1       77
78 11     2   1                                   1       2       1         1             1       1                       1 78
79 9       1 1           1   1       1                             1                           1               1   1       79
80 8     1 2     1                           1               1                         1   1                               80
81 8 1               1       1   2                                       1               1                               1 81
82 10                       1   1         1   1     1         1               2     1 1                                     82
83 15                         1   2 1     1           1 2   1                         1 1     1                   1       2 83
84 10                       1   1   1                   1           1         1                         1       1   1   1   84
85 6           1               1                         1   1     1                                                   1   85
86 10               1           1                               1   1   1             1     1               1 1         1   86
87 14       1           2                 1       1       1 1           1   1   1     1     1 1             1               87
88 9                                   1   1       1             1           1   1       1   1                   1         88
89 8       1 1 1                                     1     1           1                                           1 1     89
90 16           2 1 1   1     1                       1       1 1       1 1     1             1   1 1                 1     90
91 9                                                   2             1 1       1                 1       1   1           1 91
92 9                 1             1       1           1       1     1   2                   1                             92
93 11                   1                       1         1         1 1                     1 1                   2   1   1 93
94 10                       1   1     1           1         1                 1 1   1             1       1                 94
95 8 1                                 1     1         1                 1 1                   1 1                         95
96 4                                   1               1                                   1 1                             96
97 16                 1 1   1 3       1           1   1     1     1   1           1 1               1         1             97
98 13                 1   1       2       1   1 1           1             1           1                     1 1   1         98
99 8                               1                     1   1   1 2     1                       1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng