BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
Ngày
/
Tháng
00 19   1   2 1   1 1                       1 1         1       1       1     1     1 1 1         1   1           1     1   00
01 17     1   1     1   1 1                   1   1               2 1 1       1               1       1 1         1   1     01
02 18 2         1       2 1         2     1     1   1                 1       1 1   1         1   1               1         02
03 10       1               1           1       1   1                       1     1             1       1       1           03
04 16   1   1   1       1                   1     1 1 1 1         1   1           1       1   1                   1   1     04
05 17     1             2           1                 1   1 1     1             1             2   1       1 1     1 1   1   05
06 11     1 1   1         2             2                             2     1                               1               06
07 10                     1           1             1             1           1               1       1 1               2   07
08 26     1 1   1 2       1 1         1 1   1     1 1   1     2 1   1 1   1     1             1       1   1   1   1     1   08
09 15 1       1       1   1         2 1   1 1     1     1                         1         1           2                   09
10 16 1               1                 1   1 1 1         2                     2             1 1           1   1 1       1 10
11 22 1     1 1 1 1 2   1                 1       1       1 2 1   1               2 1           1       2     1             11
12 17   1   1 1 1               1                               1   1 1 1         1       1   1 1           1     1     1 1 12
13 18 1     1 1           1               1 2     1                 1 1     2 2       1           1   1       1             13
14 19 1 2       2         1     2     1   1   2                       1             1     1       1               1 1 1     14
15 15 2           2             1 1   1       2   1     1     1           1                                         1   1   15
16 12               2               2 1           1       1 1     1                 1                         1         1   16
17 14     1   1   1           1         1   1           2                     1   1   2                         1       1   17
18 17 1 2         1         1     1   1       1   2       2               1                   1     2   1                   18
19 16       1 1 1           2   1       1   1     1                     1             1         1   1 1                 2   19
20 9 1                                       1     1         1   1       1       1                     1         1         20
21 21   1 1             1   2 1                 1         1 3   1         1   2 1           1                         1 1 2 21
22 17   1             1         1   1   1   2   1                                   1   1 1       1   1 1       2     1     22
23 18       1         1           2       1           2 1   1             1         1   1         1     1         1 2 1     23
24 25     1       2 1 1                   1 1 2     1       2 1     1       1 1   1     2 1 1       1         1 1   1       24
25 15   1 1 1       1   1     1                                   1   1 1         1                   1     1 1   2         25
26 13                                               1             1 2     1     1   1     1               1       2 1   1   26
27 13   2               2   1               1                     1   2   1 1                     1       1                 27
28 16   1                 1 2         1                     1     1             1   1           1 1 1     1     1         2 28
29 16           1                               1             1 1   2   1     1   1       1 1   1   1 1     1       1       29
30 15       1     1               1           1   1       1                   1           2       1   1       2       1   1 30
31 9                         1 1                             1                       1             1     1 1 1       1     31
32 13                     1 1   1             1       1               1   2                     1         1 2   1           32
33 13                         1         1   1   1     1             1           3   1       1                           2   33
34 20           2             2   2 1       1             1 2             1       1 1   1   1       1     1       1   1     34
35 18     1   1         1         2         1   1 1           1                 1 1   1 1 1 1         1   1   1             35
36 14                   1       1   1         1             1   1     1     1           1   1       1     1         2       36
37 13         1   1             1       1 1   1       1     1               1           1                   1     1       1 37
38 16 1 1 1           1     1 1   1                 1     2   1                   1           1   1   1   1                 38
39 21           2       1 1 1         1                 1   2           2   1       1       1   1           1       1 1 1 2 39
40 17 1       1         1         2     2       1   1 1   2   1         1   1   1         1                                 40
41 15 1 1       1   2 1       1                                       1     2             1               1 1       1     1 41
42 20     1       1   1     1       1 1 1 1     1   1         1     1   1   1 1                 1     1         1     2     42
43 24   1 1     1   1 2       2                 2       2       1           1 1       2 1   2 1           1           1   1 43
44 17               1               1               1         1   1 1   1       1 2     1             1     1 1 1         2 44
45 7     2                 1                                                     1                     1       2           45
46 17     1                   1 1   1         2   1         1 1                     1           1     2 1         1 1 1     46
47 17   2         1           1   1   1   1       1     2       1               1 1   2                 1       1           47
48 19 1   1       1         1 1 2   1       1   1       1               1 1     1       1       1 1                 1 1     48
49 15                     2   1                   1   2         1       1       1   2 1   1         1         1             49
50 17           1   1 1     1   1                         1 1       2   1   2         1                   1         1 2     50
51 15   1             1       1     1     2   1       1 1   1     1   1                           1                       2 51
52 14   1           1         1     1     1 1                     1           1             1               2 2         1   52
53 19   1     1       2 1 2                 1   1         1   1     1 1                           1 1   1   1     1     1   53
54 12         1             1     1 1 1               1         1       1               1                   1 1 1           54
55 16     1 1       1       1         1 1       1 1             1 2         1   1                               1 1 1       55
56 16       1 1     2           1         1   1       1         1     1 1       1         2     1             1             56
57 12 1     1                   1     2         1   1         1           1     1                                       2   57
58 9         1     1                       1             1   1       1       1 1           1                               58
59 15     1   1 1   1 1 1     1     1   1                     1 1   1     1     1           1                               59
60 16         1   1                         1   1 1     1     1   2               1 1 1   1         1           1       1   60
61 18       1           1 1 1 1               1 1   1   1                 3         1 1 1       1     1                   1 61
62 14 1 1         1                               1         1   1         1             1   2   1   2                     1 62
63 15                                 1   1         1     1       1 1   1     1     1     1     1 2     1                 1 63
64 15       1         1     1 1   1     1                       2       1         1                 1 1     1   1         1 64
65 18             1     1       1   1           1   1         1             2                   1     1 3 1       1 2       65
66 13           2           1 1           2             1 1     1 1     1                 1                               1 66
67 11 1     1 1     1   1               2             1                 1                 1                           1     67
68 16             1       1           1 1           1   1             1       1     1 1     1 1 1 1 1             1         68
69 18           1             1             1     1 1         2     1   1 1     1             1     1     1   3 1           69
70 18 1   1 1       1   1           1                           1   2           1       1   1 2         1   1     1 1       70
71 16       1   1 1                   1       1     1   1   1                 3       1 1             1       1 1           71
72 19   1 1   1           1       1         1     2       1 1         1     1               1 1       1 1 2         1       72
73 21 2   2                           1       1 1   1 1 1 1     2           1         1         1           1   2 1       1 73
74 15     1               1 1       1 1                     1   1                 2   1       1 1         1       1   1     74
75 15                                   1           3 1               1       2       1   1         1     1 1   1   1       75
76 18 1           1         1     1 1       1       1 1     1 1       1 1   1         1               1   1       1 1       76
77 18 1             1         1                 1 2 1 1                 1   1     1     1 1         2                 2   1 77
78 21           2     1   1             1           1 1 2               1 1 1         1 1 1   1       1 1   2 1             78
79 15 1   1       1   1   1   1 1         1                                 1                 1 1 2     1               1   79
80 20       1   1                 2 3 1 1 1                   1     2     2                 2         1 1                 1 80
81 19           1   1         1   1               1   1 1 1   1 1 1 1 1       1         2   1             1 1               81
82 13       1                 1 2                               1         1               1       1   1         1 1 2       82
83 14                     1 1   2 1       1                                 1           1     1   1           1 1   1     1 83
84 13   1                             1 1     1       1                           1 1       1       1   1 2             1   84
85 16     1           2   1     1 1   1 1     1 2                 1             1           1     1 1                       85
86 15                 1 1       1     1       1               1     1   1     1       1     1 2           1           1     86
87 12         1                 1 1         1           1                 1   1         1       1         1 1       1       87
88 16 1       1                   1   1   2   1   1             1                     1   1 1 1 2             1             88
89 15         1                     1 1   1       1   2   1         1     1         2           1           1         1     89
90 10             1 1 2 1             1                       1         1 1       1                                         90
91 13     1   1             1   1           1                               1   1   1   1 1       1           1         1   91
92 26       1     1   2                   1     2     1 1 3 1     1     1             1 1 1   2       1   1   2 1       1   92
93 18       1     2   1   1       1     1             1         1 1           1 1 1 1   1           2         1             93
94 19           1 1 1     2 1 1     1           1     1 1       1     1           1       1 1 1             1         1     94
95 19   1   1         1 1       1       1 1 1   1     1     1   1     1               1           1 1               1 1 1   95
96 19 1 1 1   2         1         1                       1       1 1   1             1 1       1 1   1 1       1       1   96
97 15         1                   1       2         1                 1             2           1 2 2   1             1     97
98 12   1     1     2   1               1     1                     1     1         1                                     2 98
99 6 1     1           1                                         1                                             1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
Ngày
/
Tháng