BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
Ngày
/
Tháng
00 21 1   1           1 1         1           1       1 1     1         2 1     1   1 1   1   2 1   1 1                     00
01 16           1 1 1                     1 1 1                     1             2 1 1     1   1     1   1 1               01
02 15 1                       1 1             1         1       1   1                   2         1       2 1         2     02
03 9                       1 1   1                       2                           1       1               1           1 03
04 14           1   1     1     1   1             1       1       1       1       1       1   1   1       1                 04
05 15           1 1     1   1 1       1                   1 2         1         1           1             2           1     05
06 23 1 1 1     1   1 2         1                 1     1 1   1       1     1   2           1 1   1         2             2 06
07 19   1   1 2     2       1         1 1   1       1 1       2     1 1     1                               1           1   07
08 23 1               2     1         2       1 1   1           1       1 1   1   1         1 1   1 2       1 1         1 1 08
09 18   2                 1         1           1   1 1     1     1       1 1           1       1       1   1         2 1   09
10 16     1 2     1                 2 1 1         1 1 2   1                             1               1                 1 10
11 20     1     1     1   1               1   1       1     1     1       2   1         1     1 1 1 1 2   1                 11
12 17           2   1       1                 1                 1 1   1 1 1         1 1   1   1 1 1               1         12
13 20       1   1 3     1   1         1 1 1         1 1   1             1     1     1   1     1 1           1               13
14 21   1 1   1           1   1   1     1   1   2 1               1                     1 2       2         1     2     1   14
15 17 1         1     1           1             1   2             1               1 1   2           2             1 1   1   15
16 15                 2         1     1       1   1 1 1   1                   1                       2               2 1   16
17 12     1   2               1                 1           1                 1             1   1   1           1         1 17
18 15   1                           1             1         1 1 1         1 1           1 2         1         1     1   1   18
19 14                   1             1 1           1           1       1             1       1 1 1           2   1       1 19
20 14         1       1     1         2     1       1 1 1                 1 1 1     1   1                                   20
21 19   2 1         1   2                 3                       2         1   1         1 1             1   2 1           21
22 12       1           1                                   1 2 1               1         1             1         1   1   1 22
23 12 1             1   1                 1                   1 1                 1   1       1         1           2       23
24 12 1                   1           1           1         1                     1   1     1       2 1 1                   24
25 15                   1         1     1     1   1   1                   1 1       1     1 1 1       1   1     1           25
26 9                                       1         1 1   1   1 1 1   1 1                                                 26
27 15 1     1         1               1   1 2                     1     1       1         2               2   1             27
28 14         1     1       1             1       1     1     1   1         1             1                 1 2         1   28
29 11     1 1           1 2     1       1       1                 1               1               1                         29
30 13                 1 2                 1                 1   1     1     1 1       1       1     1               1       30
31 10     1   2                                   1 1 1                       1 1                               1 1         31
32 14       1 1     1           1 1 1     1       1       1             1       1                           1 1   1         32
33 13   1         1       1   1 1 1                 1   1         1 1         1                                 1         1 33
34 14             1     1     1   1     1 1                           1                           2             2   2 1     34
35 21     1 2         1   1 1 1     1   1   1       1   1           1     1     1 1         1   1         1         2       35
36 15 1 1   1   1   1     1               1   1 1               1     2                                   1       1   1     36
37 8                     1         1                             1       1                     1   1             1       1 37
38 15                   1       2                     2           1 1 1                 1 1 1           1     1 1   1       38
39 19   1                   1 1 1 1                   1 1   1         2   1       1   1           2       1 1 1         1   39
40 22               1         2   2 1 2   1       1     1       2             1   1     1       1         1         2     2 40
41 18 1     1       1     2     1           1   1 1                               1 1   1 1       1   2 1       1           41
42 20           1         1 1       1   1   1       1   1     1 1     1 1       1           1       1   1     1       1 1 1 42
43 16 1 1         1               1 3         1                                           1 1     1   1 2       2           43
44 12         1     1     1         1   1                         1         1 1   1   1               1               1     44
45 11 1 1   1       1             1 1                 1                               1     2                 1             45
46 12 1         2                               1           1           1 1   1             1                   1 1   1     46
47 15                 1           1 1       1   2       1 1       1                       2         1           1   1   1   47
48 19 1 1       1       1                                           1 1     2     1   2 1   1       1         1 1 2   1     48
49 24 1     2   1     1 1   1     1   2     1       1   1 1 2 1 1         1 1   1                           2   1           49
50 13 1   1     1   1                 1                   1                   1   1               1   1 1     1   1         50
51 18         2               1 1             1     1 1           1   3 1           1 1   1             1       1     1     51
52 21   1         1 1 2             1   1   1     2         1 1         2   1 1 1         1           1         1     1     52
53 20 1   2 1               1           1   2           1 1     1   1                 1   1     1       2 1 2               53
54 22 1               1   1 1           1       2 1   1   1 2   1       1       1   1 1         1             1     1 1 1   54
55 21   1       1         1 1     2 1   1 1 1     1         1 1       1               1     1 1       1       1         1 1 55
56 21                 1 1     1 1           1             1 2 1   1 1 1 1 1         2         1 1     2           1         56
57 17 1     2       1             1     1 1                   1 1 1             2       1     1                   1     2   57
58 11       1 1 1         1     1                   1   1                     1     1           1     1                     58
59 17 1           1               1       1       1                 1       1 1             1   1 1   1 1 1     1     1   1 59
60 14   1   1   1             1 1   1             2                     1 1         1 1         1   1                       60
61 11             1           1   1                       1                     1 1           1           1 1 1 1           61
62 13               1 1       3               1         2       1       1               1 1         1                       62
63 13 1 2 1   1             1                 1 1       1           1       1     1                                     1   63
64 18       1     1 1           1 1     1   1 2 1                             1   1           1         1     1 1   1     1 64
65 18     1 1 1           1   1         1     1 1             1     1     2       1 1               1     1       1   1     65
66 21     1 1 1 1       1     1   1           1     1 1 1         1 1   1 1 1       1             2           1 1           66
67 17                   1   1 2   2           1               2         1               1     1 1     1   1               2 67
68 16                             1             1 1       2     1 1 1     1 1 1     1               1       1           1 1 68
69 19 1 1   1 1 1 2         1         2   1           2   1 1         1       1                   1             1           69
70 19             1   2     1           1     1 2   1   1     1 1               1       1   1 1       1   1           1     70
71 19     1   1       1 1     1 1       2   1     1 1         1       1       1       1       1   1 1                   1   71
72 12           1                     1         1 1         1             1         1     1 1   1           1       1       72
73 15     3       1       1                                         1     2   2         2   2                           1   73
74 14       1             1             1 1 1 1 1                   1           1           1               1 1       1 1   74
75 8 1           1   1           1 2                                   1                                                 1 75
76 9 1           1                 1                         1                         1           1         1     1 1     76
77 17 1   1           1     1   1   2 1 2           1             1 1 1                 1             1         1           77
78 18             1 1     1           1 1 1 1             1         1     1   1   1 1             2     1   1             1 78
79 14 1           1   1                     1             2                     1       1   1       1   1   1   1 1         79
80 20                   2   2           1 1   1           1                 1     1   1       1   1                 2 3 1 1 80
81 15                     1     3         2 1           1     1                 1     1           1   1         1   1       81
82 17   1 1         1         2     1 1                 1   1       1 1         1     1       1                 1 2         82
83 17                   1   1             1 1       1         1 1   1 1 1             2                     1 1   2 1       83
84 11         1 1             1             1             1             1         1 1     1                             1 1 84
85 17         1   1         1   1               2         1 1     1                         1           2   1     1 1   1 1 85
86 13             1                       1             1     1 1     1       2       1                 1 1       1     1   86
87 13       1   1       1       1             1   1     1       1 1             1               1                 1 1       87
88 15 1 1         1 1   1       1     1     1         1     1       1                   1       1                   1   1   88
89 14   1     1       1     1                         2   1         1       2         1         1                     1 1   89
90 16     1               1     1           1   1     1 1           1       2                       1 1 2 1             1   90
91 17   1           2     1     1             1   1           1 1 1     1     1       1     1   1             1   1         91
92 10                                           1                       2   1     2           1     1   2                   92
93 22   1     1     1         1 1 1     1         1   1         1   2           1   2         1     2   1   1       1     1 93
94 24         1 1                   1 1       1     1 1         1   1 2 1 1 2     1               1 1 1     2 1 1     1     94
95 15         1             1         1       1 1         1     1                   2     1   1         1 1       1       1 95
96 14     1             1                                   1 1   1           1     1   1 1 1   2         1         1       96
97 19     2 1     1     1 1                   1   1 4       1               1   3               1                   1       97
98 19         2 1 1         1       1 1   1   1         1             1             2     1     1     2   1               1 98
99 15   2 1     1 1 1     1               1             1     1                   2     1     1           1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
Ngày
/
Tháng