BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
Ngày
/
Tháng
00 14   1     1   1         1     1 1                             1 1   1 1                         1   1           2       00
01 15   1   1     1             1   1       2       1 1         1                               1     1     1       1 1     01
02 16   1         1   1     1 1 1   1             1                       1     2   1     1               1 1           1   02
03 23 1                 1     1 1     1 1               1   1 1   2   1 1     1   1   1     1   1   1 1       1   1       1 03
04 15   1   1     1 2               1           1 1                   1                             1 1       1       1 1 1 04
05 14   1 1   1           1           1                 2       1           1   1   1             1         1         1     05
06 12                           1     1       1 1 1     1         1   1           1     1                               1 1 06
07 14         2     1 1 1 1                     1     1 1               1                 1   1       1       1             07
08 13   1     1   1   1                     1       1 1 1 1           1                   1     1                       1   08
09 11               1 2                 2 1             1   1                                           1       1   1       09
10 19 1 1       1   1               1 1     1 2       1 1 1       1 1     1   1             1             1         1       10
11 11                       1                     1       2 1           1 1             2                 1           1     11
12 16   1     1 1     1 1           1         1   1         1                   2 1   1                 1         1 1       12
13 18                   1 1   1   1     2 1       1 1         1 1   2     1       2   1   1                                 13
14 27   1 1 1         2     1     2 1       1 1       1   1 1 1 1 1   1   1 1   1   1     1     1   1           1     1     14
15 18     1   1         2 1 1         1         1     1 1   1 1 1         2                   1 1                     1     15
16 11         1   1       1 1           1                                                   1   1   1   1             1 1   16
17 15 1       1             1                   1                   1         2             1   1 1       1 1   1   1     1 17
18 17             1 1         1             2   1             1   1 1     1   2     1         1         1       1 1         18
19 14         2             2 1 1 1         1                             1               1           3 1                   19
20 13   1                             1           1                           2             1 1 2 1       1 1   1           20
21 20       1 1 2             1   1   1 1 2     1                   1       1   1       2   1         1         2           21
22 22 2     1         1     1           2     1         1 1     1 2   1   3                   1   1     1             1   1 22
23 19   1 2 1         1   1     1       1               1 1               1       2         1 1 1 1       1     1           23
24 14 1   1       1                     1     1       1 1       1         1   1     1                   1         1 1       24
25 15   2           1 1 1               1   1       1                 1     1   1         1   1 1   1                       25
26 14   2 1   1                 1 2                         1         1           1   1       1 1                 1         26
27 17                     1               1     1   1 1       1   1   1 1     2               1 1       1     2       1     27
28 15 1         2 1                 1 1   1           1                   1           2     1           1         2         28
29 15     1                     1                   1 1 1       1           1             2   1 1         2         1 1     29
30 16       1   1   2     1     1 1                   1     1   1   1   1 1           1   1               1                 30
31 15       1       2               1     2                 1   1           1 1             1 1 1           1             1 31
32 15 1                     1   1     1       1 1 1         1 1 1             1 1   2   1                                   32
33 15         2   1         1     1         1 1     1 1 1                                     1         1 1 1             1 33
34 15   1   1                 1     1 1   1   1 2     1 1                   1                         1           1       1 34
35 18             1         1 2 1 1   1           1   1   1           1   1     1         1 1       1     1             1   35
36 17     2                   1       1       1 1 1     1                   1   1   1     1       1             1 1   1 1   36
37 12   1       1   1                 1     1                           1   1   1                   1 1               1   1 37
38 14             1   1         1                           1     1     2   1 1             1 1           1     1       1   38
39 19     1 1 1 2 1             1 1     1   1     1                                     1             1   1 2         1 2   39
40 15                             1 1               1         2   1             1 1             1 1 1         1 1       2   40
41 15     1     1       1   1   1           1                     1           1       1           1     1   1   1 1 1       41
42 14 1     2             1       1 1         1     1 1                             2     1   1         1                   42
43 13       1   1                     1 1 1           1                     2     2 1             1           1             43
44 13 1         2       2                 1         1             1   1     1   1           1                   1           44
45 19 2             2             1 1         1     2     1         1 2             2         1     1   1                 1 45
46 13   1 1 1                       1                       1   1                     2     1   1     1             1     1 46
47 16 1               1             1             1       1   2       1 1 1           1 2 1                 1           1   47
48 16     1 1                         1                     1 1   1   1           1         1   1 1     1 1 1     1 1       48
49 20             1     1           1 2         1 1     1   2 1       1     1               1       1     2     1   1 1     49
50 17     1 2       1   1     1         2                   1   1 1         1   2 1                 1                     1 50
51 15           2           1 1     1     2     1                     1           2   1         1     1   1                 51
52 14         1   1                 1     1 1     1       1       1 2         1         1         1   1                     52
53 18   1     1             1                   2             1 2   1     1   1       2   1     1     1       1   1         53
54 19 1           1   1     2 1   2   1 2             1   1 1 1             1                   1               1       1   54
55 18 1 1 1       1   1   1               2         1 1               1                 1 1                   1 1 2       1 55
56 14                     1   1     1           1   1         1         1   1       1     1 1     1 1     1                 56
57 26         2   2 1   1 2       1       1   1       1 1                 1   1 1 1   2             2       1 1 1 1 1       57
58 13                   1                               1 1         1   1             1 1     1           2     1 1 1       58
59 18                               1   1   1     1         1     1   2 1             1         1     1     2     1 1 1 1   59
60 12 1       1     1     1     1   1                     1     1       1     1     1     1                                 60
61 21           1         1   1       1 1 1                   1 1   1 1         1   1       1 1     1     1 1 2   1     1   61
62 13           1 1       1               1         1 1     1               1         1 1   1                 1     1       62
63 10           1           1                                   1   1             1           2     2 1                     63
64 20 1         1     1         1   1 1 1       1   1         1             1 1     1 2           1           1     1   2   64
65 19   1 2                                   1   1 1       1       1     1 1     1     1   2   1 1   2           1         65
66 12           1         1     1   1         1   1                     2                             1   1 1             1 66
67 22       1       1     1       1             1 1 1   1                                 2         2   2 1   1   1 1     4 67
68 18   1           1 1 2 1   2     1     1 1                 1 1     1 1     1     1                         1             68
69 19 1               1 1 1     3               2     1 1 1       2               1         1   1 1           1             69
70 16   1 1                 1 1   1       2   1   1                 1       1   1   1   1 1                     1           70
71 18 1                     1 1 1 1 1             1 1     1         1   1 1 1 1         1   1   1     1                     71
72 15     1                   1     1   1               1 1 1 1   1                       2   1   1               1   1     72
73 13 2 1       1   1                 1     1                   1                                               1 1 1   1 1 73
74 19   1   1             1 1 2 1           1 1 1   1     1     1       1       1                 1     1                 2 74
75 17 1   1         1 1               1   1                         1       1     1       1 1 1 1         1   1   1       1 75
76 14   1 1             1                             1   1   1         1   1         1 1   1     1       1       1         76
77 17       2   1 1   1 1 2       1       1                           1     1                 1         2             1   1 77
78 10             1                                     1                         1 1                   1 1       1 1 1 1   78
79 14         1                             2   1         2   3 1   1                 1     1       1                       79
80 10           1 1       2 1 1                                                           1             1   1             1 80
81 14               1         1                 1       1   1             1   1                   1 1     1   1 1     1 1   81
82 19 1 1 2           1 1       1 1           3           1           1             1         1 1       1   1         1     82
83 14 1   1     1 2         1 1   1     1             1         1               1             1                         1   83
84 17         1                   1             1     1 2       1     1 1     2     1   1           1 1     1   1           84
85 10                   1   1                       1           1       2         1     1                     1     1       85
86 19       1       1   1 1                       2         1         1     1   1 1 1 1 2         1 1       1       1       86
87 23     1         1   1               2   1     1 2     2 1                   2       1   1 1   1 1             1   1 2   87
88 16               1 2               1       1 1               1 1               1     1     1   1         1   1     1 1   88
89 18       1                   1       1 1   1   1 2 1 1 1   1         1     1                     1         1       1   1 89
90 10                 1     1         1     1         1             1             1 1                           1         1 90
91 13         1                 1                             1   2 1         1     1       1         2               1 1   91
92 22 1       1     1 2                 1 1   1 1   1     1         1           2     1                     3 2     1 1     92
93 15               1       1   1           1 2               1   2 1   1                             1 1   1 1             93
94 16       1     1     1     1           1 1               1             1     1 1 1   1         1 1   1           1       94
95 17     1 1 1         1       1           1             1         1   1         1     1               1   1 1 1   1 1     95
96 14 1       1   1     2         1                 1           1   1                   1               1     1     1     1 96
97 19       1         1           1 1 3     2     2   1                 1 1         1     1                     1     1 1   97
98 14           2         1                                 2     1 1     1 1         1 1         1   1         1           98
99 15 1     1                 1               1   1                   1               1   1   1   3   1       1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
Ngày
/
Tháng