BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13             1 1       1 1     1 1       1                       1       1 1   1                     1             1   00
01 10         1   1       1                 1                             1           1         2     1             1       01
02 18   1     1       1   1           1     2 1         1     2       1   1   2                   1                       2 02
03 19           1     2 1   1 1   1   1   2 2               1           1         1                   1           1     2   03
04 11                           1   1           1 1 1       1                 1   1     1       1       1                   04
05 18   1 1 1           1 1 1 1             1 1             1         2   2 1         1                       2             05
06 14     1                 1   2                       1               1   1                   1   1 1   1         2 1     06
07 11                     1     1 1                   1 1               1       1                   1           2         1 07
08 17 2   1                 1 1             1       1                   2     1 1     1     1   2         1     1           08
09 13           1 1   1 1 1       1           1                                     1     2       1 1                     1 09
10 17   1                       3 1   1                     1     1           1 2 2               1       1       1     1   10
11 12           1     1   1   1       1 1                   1     1             1 1       1                         1       11
12 16 1                 1           1     1 2   1   1   1       1                   1             1 1           1       1 1 12
13 20               1   1               1 1 1       1 1             1           1         1 1   2   1 1     1 1   1 1     1 13
14 16                         1   1 2   1 1                       1   1   1   2     1       1     1                   1   1 14
15 15 2     1   1 1     1   1             1 1                 1         1           1                 1   1           1     15
16 19             1           1 1     2 1 1     1     2     1             1 1         1             1             1   1   2 16
17 11               1 1       1         1     1       1 1         1       1                   1                 1           17
18 15             2 1             1     1 2 1       2             1   1                     1 1             1               18
19 16     1                     1       2   1   1     1   1 1             1 1 1               1       1             1     1 19
20 22     1 1             1         1   1       1 1   2 1       1     1       1 2   1   1     2         1   1           1   20
21 17     1       1                   1 1             1         1 1             2           1     1     2     2   1     1   21
22 12       1   1 1                                             1     1       1       1 1       1         1         1   1   22
23 14                     1                             1 2             1             1 1 1       2   1         2         1 23
24 14   1           2             1               1       1     1 1 1       1                   1           1     1     1   24
25 14   1     2 1   1     1               1                       1     1   1         1       1         1             1     25
26 15           1     1     1         1                         1   1         1       1   1     1 1   1     1           1 1 26
27 19       2 1     1 1             1   1 1                 1   1 1               1       1       1   1 1   1       1   1   27
28 22                 2           1   1 2       1     1   1 1 1           2   1 1     2 1 1                 1         1 1   28
29 15                   1 1 1     1                       1 1 1     1   1     1   1   1     1   1             1             29
30 16     1 1   1         2 1                     1   2     1     1       1         2 1     1                               30
31 8                                         1           1 1               1             1                       1   1   1 31
32 21           1   1 1 1     1   1     1         2       1       1 1   1     1 1   1   2       1 1         1               32
33 20 1 1 1             1           1                     2   1   1     3 1 1   1   1     1         1         1           1 33
34 14 1             1               1   1 2           1               1     1   1     1             2   1                   34
35 17   1     1   1   1 1               1                   1               1 1           2   1     1             1   1 2   35
36 15       1   1                         1   2 1         1 1     1             1 1   1                         1 2         36
37 16               1         1         1           1 2                                 1 1 1 1 1           1     1 1 1 1   37
38 12     1                 1         1   1   1 1         1             1               1                           2 1     38
39 14   2       1   1   1 1                           1                   1           1               1 1   1 1       1     39
40 17 1   1   1               1                                 1 2       1   3               1           1   1   2 1       40
41 15                   1       1   1 1 1 1 1                               1           1 2               1   1         1 1 41
42 19             1     1           1   1   1 1             1                         1 1   3   1     1       2   1   1   1 42
43 26   1       1           1     1   1       2 2 1     2 1     1   1           1         1         1   2     1 2 1     1 1 43
44 13               1         1     1           1             1         1 1       2   1     1       1                   1   44
45 13       1 1                 1 1   1             1   1     2     2               1                   1                   45
46 16         1       1         1   1           1                     1           1 1 2   1 1 1     2               1       46
47 15     1           1     1 1 2         1     1 1   1       1                         1   2       1                       47
48 16   1         1     1                     1 1               1                 1   2             1   1   1   2     1 1   48
49 11         1     1             1   1 1         1                         1       1     1             1     1             49
50 17             1 1   1 1       1                             1   1       1   1 1     1     1 1         1 1 1     1       50
51 15     1                     1 1 1 1                               1   1       1           2 1     1         1     2     51
52 20 2   1 2     1     1 1 1                 1     1   2     1         1                 1           2   1     1           52
53 12                                 1                 2   1   1   1       1           1             1         2     1     53
54 12       1           1 1                     1         1     1 1 1                     1             1     1 1           54
55 10         1             1                     1 1 1             1                 1 1           1     1                 55
56 12                             2 1   1                               2               2               1   1   1       1   56
57 19     1   1   1 1 1   1 1             1     1 2     1     1                     1   1     1       1 2                   57
58 11                       1                 1   1 1       1                   1   1                 1 1                 2 58
59 13 1   1     2     1   1         1   1 1       1                     1 1                                 1               59
60 10         1                                     1   1           1 1   1                 1           1         2         60
61 18 1       1   1 1   1 1     1   1       1     1   1         1                 1 1       1 1   1                   1     61
62 18   2 1     1               1 1             1 1       1 1         1     1     1     1   1       1               1 1     62
63 18     1 1               1 2                   1 4 2                 1       1             1         1           1 1     63
64 22                     2 1 1   1 1   1             1   1 1 1       1     1 1 1           1 1         1 1   1 1 1         64
65 17     1         1                 1 1   1 2 2 1                         1   1       1       1 1               1 1       65
66 15         1     1               1             2       1           1   1 3 2                 1             1             66
67 15 1     2                   1           1 1         1       1         1                             1 2 1   1 1         67
68 20   2   1               1       1       1 1   1     1       1     1       1   1           1     2   1         1 1     1 68
69 22 2 1         1 2 1 1                   1       1       1     1   1       1           1 2     1       1             2 1 69
70 18 1         1 2             1 1               1 1         1         1         1   1       1           1   1 1   1   1   70
71 16         1 1 1   1 1                 1 1                       1 1 1 1         1       1     1         1             1 71
72 17 1       1     1         1                     1         1     1       1             1   3 2     1     1           1   72
73 17 1     2 2             1                       2   1       1   1 1                         1   1   1 1               1 73
74 16         1     1 1 2     1       1               1     1   2       1       1 1                         1             1 74
75 25 1   1   2 1   1                     1 1               1   1 1 1       1 1   1 1 2 1 1   1   1   1   1   1             75
76 13     1                             1 1                       1       1                     1     1   1 1 1 1   1 1     76
77 12   1       1             1               1     1         2     1                   1                   1 1         1   77
78 14 2 1   1                       2 2         1                         1                     1   1   1           1       78
79 20         1       1   1 1     1   1 1   1               1     2 1 1           1 1 1           2             1     1     79
80 15 1 1 1     2           2   2                     1   1                         1         1             1           1   80
81 13             1   2             1     1     1                     1           1       1     1 1 1       1               81
82 15     1 1                                 1 1       2     3   1 1 1         1                         1           1     82
83 19       2         1   2   1                 1         1   2   1         1     1     1         1   1     1       2       83
84 14           1       1             1   1             1     1 1         1       1                 1   1 1       1 1       84
85 10 1 1           1                     1 1                 1             1       1                       1   1           85
86 16   1     1 1             1       1 1     2     1   1           1           1         1                       1 1   1   86
87 14                 1         2   1 1                     1       1   1 1           1     1       1       1     1         87
88 23 1   1           1     2 1   1               1 1 1 1         1   1 1 1       1     2     1       1             1 2     88
89 22     1 1     2     1       2     1     1 2           1           1 1         1     1 1 1       1     1 1       1       89
90 18     1       1   1 1 1 1     1               1       1 2 1     1 1             1                     1   1           1 90
91 11     1     2     1           1       1         1 1                       1                 1           1               91
92 17 1 1     1 2               1             1 1 1 1     1       1             1             1       2               1     92
93 17       1           1     1   1                             1 1 1 1     1 1     1       1             3   1           1 93
94 12             1       1                     1         2         1   1               1 1 1 1       1                     94
95 16   1   2 1               2               1 1   1                               1       1     2 1             1   1     95
96 24   3   1 1   2 1                 1               1 1     1 1 1   1             1           1 2     1     1 2     1     96
97 17     1         1   1         1 2                     2 1   2   1       1   1                         1   2             97
98 17 1 1                       1 1 1       1   1 1       1   1 2           1     1 1                             1       1 98
99 20 1                   1 1 2           1 1     1     2           1     1         1             3   2         1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
Ngày
/
Tháng