BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
Ngày
/
Tháng
00 22   1       1 1     1         2 1     1   1 1   1   2 1   1 1                       1 1         1       1       1     1 00
01 19 1 1                     1             2 1 1     1   1     1   1 1                   1   1               2 1 1       1 01
02 17   1         1       1   1                   2         1       2 1         2     1     1   1                 1       1 02
03 9               2                           1       1               1           1       1   1                       1   03
04 16       1       1       1       1       1       1   1   1       1                   1     1 1 1 1         1   1         04
05 13               1 2         1         1           1             2           1                 1   1 1     1             05
06 18       1     1 1   1       1     1   2           1 1   1         2             2                             2     1   06
07 13 1       1 1       2     1 1     1                               1           1             1             1           1 07
08 27   1 1   1           1       1 1   1   1         1 1   1 2       1 1         1 1   1     1 1   1     2 1   1 1   1     08
09 18     1   1 1     1     1       1 1           1       1       1   1         2 1   1 1     1     1                       09
10 13       1 1 2   1                             1               1                 1   1 1 1         2                     10
11 22   1       1     1     1       2   1         1     1 1 1 1 2   1                 1       1       1 2 1   1             11
12 17   1                 1 1   1 1 1         1 1   1   1 1 1               1                               1   1 1 1       12
13 20         1 1   1             1     1     1   1     1 1           1               1 2     1                 1 1     2 2 13
14 18 1   2 1               1                     1 2       2         1     2     1   1   2                       1         14
15 19     1   2             1               1 1   2           2             1 1   1       2   1     1     1           1     15
16 15   1   1 1 1   1                   1                       2               2 1           1       1 1     1             16
17 12     1           1                 1             1   1   1           1         1   1           2                     1 17
18 19       1         1 1 1         1 1           1 2         1         1     1   1       1   2       2               1     18
19 14         1           1       1             1       1 1 1           2   1       1   1     1                     1       19
20 14 1       1 1 1                 1 1 1     1   1                                       1     1         1   1       1     20
21 19                       2         1   1         1 1             1   2 1                 1         1 3   1         1   2 21
22 13                 1 2 1               1         1             1         1   1   1   2   1                               22
23 14                   1 1                 1   1       1         1           2       1           2 1   1             1     23
24 20       1         1                     1   1     1       2 1 1                   1 1 2     1       2 1     1       1 1 24
25 15   1   1   1                   1 1       1     1 1 1       1   1     1                                   1   1 1       25
26 14 1         1 1   1   1 1 1   1 1                                                           1             1 2     1     26
27 16 2                     1     1       1         2               2   1               1                     1   2   1 1   27
28 12       1     1     1   1         1             1                 1 2         1                     1     1             28
29 11     1                 1               1               1                               1             1 1   2   1     1 29
30 13                 1   1     1     1 1       1       1     1               1           1   1       1                   1 30
31 8       1 1 1                       1 1                               1 1                             1                 31
32 12       1       1             1       1                           1 1   1             1       1               1   2     32
33 11         1   1         1 1         1                                 1         1   1   1     1             1           33
34 13                           1                           2             2   2 1       1             1 2             1     34
35 16 1       1   1           1     1     1 1         1   1         1         2         1   1 1           1                 35
36 13   1 1               1     2                                   1       1   1         1             1   1     1     1   36
37 11                       1       1                     1   1             1       1 1   1       1     1               1   37
38 16           2           1 1 1                 1 1 1           1     1 1   1                 1     2   1                 38
39 20           1 1   1         2   1       1   1           2       1 1 1         1                 1   2           2   1   39
40 21       1     1       2             1   1     1       1         1         2     2       1   1 1   2   1         1   1   40
41 15 1   1 1                               1 1   1 1       1   2 1       1                                       1     2   41
42 23 1       1   1     1 1     1 1       1           1       1   1     1       1 1 1 1     1   1         1     1   1   1 1 42
43 16   1                                           1 1     1   1 2       2                 2       2       1           1 1 43
44 12                       1         1 1   1   1               1               1               1         1   1 1   1       44
45 5           1                               1     2                 1                                                   45
46 14     1           1           1 1   1             1                   1 1   1         2   1         1 1                 46
47 17 1   2       1 1       1                       2         1           1   1   1   1       1     2       1               47
48 20                         1 1     2     1   2 1   1       1         1 1 2   1       1   1       1               1 1     48
49 19 1       1   1 1 2 1 1         1 1   1                           2   1                   1   2         1       1       49
50 15               1                   1   1               1   1 1     1   1                         1 1       2   1   2   50
51 22   1     1 1           1   3 1           1 1   1             1       1     1     2   1       1 1   1     1   1         51
52 18 1     2         1 1         2   1 1 1         1           1         1     1     1 1                     1           1 52
53 20 2           1 1     1   1                 1   1     1       2 1 2                 1   1         1   1     1 1         53
54 20     2 1   1   1 2   1       1       1   1 1         1             1     1 1 1               1         1       1       54
55 18 1     1         1 1       1               1     1 1       1       1         1 1       1 1             1 2         1   55
56 23 1             1 2 1   1 1 1 1 1         2         1 1     2           1         1   1       1         1     1 1       56
57 14                   1 1 1             2       1     1                   1     2         1   1         1           1     57
58 11         1   1                     1     1           1     1                       1             1   1       1       1 58
59 17       1                 1       1 1             1   1 1   1 1 1     1     1   1                     1 1   1     1     59
60 15       2                     1 1         1 1         1   1                         1   1 1     1     1   2             60
61 15               1                     1 1           1           1 1 1 1               1 1   1   1                 3     61
62 12   1         2       1       1               1 1         1                               1         1   1         1     62
63 14   1 1       1           1       1     1                                     1   1         1     1       1 1   1     1 63
64 15 1 2 1                             1   1           1         1     1 1   1     1                       2       1       64
65 17   1 1             1     1     2       1 1               1     1       1   1           1   1         1             2   65
66 21   1     1 1 1         1 1   1 1 1       1             2           1 1           2             1 1     1 1     1       66
67 13   1               2         1               1     1 1     1   1               2             1                 1       67
68 19     1 1       2     1 1 1     1 1 1     1               1       1           1 1           1   1             1       1 68
69 16           2   1 1         1       1                   1             1             1     1 1         2     1   1 1     69
70 17   1 2   1   1     1 1               1       1   1 1       1   1           1                           1   2           70
71 18 1     1 1         1       1       1       1       1   1 1                   1       1     1   1   1                 3 71
72 17     1 1         1             1         1     1 1   1           1       1         1     2       1 1         1     1   72
73 19                         1     2   2         2   2                           1       1 1   1 1 1 1     2           1   73
74 12 1 1 1                   1           1           1               1 1       1 1                     1   1               74
75 9                             1                                                 1           3 1               1       2 75
76 14                   1                         1           1         1     1 1       1       1 1     1 1       1 1   1   76
77 14         1             1 1 1                 1             1         1                 1 2 1 1                 1   1   77
78 19 1             1         1     1   1   1 1             2     1   1             1           1 1 2               1 1 1   78
79 13 1             2                     1       1   1       1   1   1   1 1         1                                 1   79
80 20   1           1                 1     1   1       1   1                 2 3 1 1 1                   1     2     2     80
81 19 1           1     1                 1     1           1   1         1   1               1   1 1 1   1 1 1 1 1       1 81
82 12             1   1       1 1         1     1       1                 1 2                               1         1     82
83 16 1       1         1 1   1 1 1             2                     1 1   2 1       1                                 1   83
84 10 1             1             1         1 1     1                             1 1     1       1                         84
85 17     2         1 1     1                         1           2   1     1 1   1 1     1 2                 1             85
86 16             1     1 1     1       2       1                 1 1       1     1       1               1     1   1     1 86
87 13   1   1     1       1 1             1               1                 1 1         1           1                 1   1 87
88 13 1         1     1       1                   1       1                   1   1   2   1   1             1               88
89 17           2   1         1       2         1         1                     1 1   1       1   2   1         1     1     89
90 16 1   1     1 1           1       2                       1 1 2 1             1                       1         1 1     90
91 14   1   1           1 1 1     1     1       1     1   1             1   1           1                               1   91
92 21     1                       2   1     2           1     1   2                   1     2     1 1 3 1     1     1       92
93 19       1   1         1   2           1   2         1     2   1   1       1     1             1         1 1           1 93
94 25   1     1 1         1   1 2 1 1 2     1               1 1 1     2 1 1     1           1     1 1       1     1         94
95 19   1 1         1     1                   2     1   1         1 1       1       1 1 1   1     1     1   1     1         95
96 16                 1 1   1           1     1   1 1 1   2         1         1                       1       1 1   1       96
97 17   1   1 4       1               1   3               1                   1       2         1                 1         97
98 14   1         1             1             2     1     1     2   1               1     1                     1     1     98
99 8             1     1                   2     1     1           1                                         1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
Ngày
/
Tháng