BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng
00 16 1     1 1 1         1   1           1     1   1         1     1 1                             1 1   1 1               00
01 14 1               1       1 1         1   1     1             1   1       2       1 1         1                         01
02 17 1 1   1         1   1               1         1   1     1 1 1   1             1                       1     2   1     02
03 19     1             1       1       1                 1     1 1     1 1               1   1 1   2   1 1     1   1   1   03
04 12     1       1   1                   1   1     1 2               1           1 1                   1                   04
05 17   1             2   1       1 1     1 1   1           1           1                 2       1           1   1   1     05
06 11                               1                             1     1       1 1 1     1         1   1           1     1 06
07 14 1               1       1 1               2     1 1 1 1                     1     1 1               1                 07
08 15   1             1       1   1   1   1     1   1   1                     1       1 1 1 1           1                   08
09 12     1         1           2                     1 2                 2 1             1   1                             09
10 21   2             1 1           1   1 1       1   1               1 1     1 2       1 1 1       1 1     1   1           10
11 16     2 1           1       2     1                       1                     1       2 1           1 1             2 11
12 18     1       1   1 1           1     1     1 1     1 1           1         1   1         1                   2 1   1   12
13 23 2       1           1   1       1                   1 1   1   1     2 1       1 1         1 1   2     1       2   1   13
14 25       1     1       1               1 1 1         2     1     2 1       1 1       1   1 1 1 1 1   1   1 1   1   1     14
15 15                                       1   1         2 1 1         1         1     1 1   1 1 1         2               15
16 7       1                         1         1   1       1 1           1                                                 16
17 11 1   1   2                         1       1             1                   1                   1         2           17
18 17                 1     2   1                   1 1         1             2   1             1   1 1     1   2     1     18
19 13         1         1   1 1                 2             2 1 1 1         1                             1               19
20 7     1                     1         1                             1           1                           2           20
21 20 2 1           1                         1 1 2             1   1   1 1 2     1                   1       1   1       2 21
22 23       1   1 1       1   1 1       2     1         1     1           2     1         1 1     1 2   1   3               22
23 17       1   1         1     1         1 2 1         1   1     1       1               1 1               1       2       23
24 19 1   1     2 1 1       1         1 1   1       1                     1     1       1 1       1         1   1     1     24
25 15     1                   1     1 1   2           1 1 1               1   1       1                 1     1   1         25
26 15   1   1     1               1       2 1   1                 1 2                         1         1           1   1   26
27 13                     1       1                         1               1     1   1 1       1   1   1 1     2           27
28 17   1   1           1 1 1     1     1         2 1                 1 1   1           1                   1           2   28
29 15 1   1       1 1   1   1 1     1       1                     1                   1 1 1       1           1             29
30 21 1           2       1   1       2       1   1   2     1     1 1                   1     1   1   1   1 1           1   30
31 15         1             1     1 1 1       1       2               1     2                 1   1           1 1           31
32 19                   1         1 2   1                     1   1     1       1 1 1         1 1 1             1 1   2   1 32
33 15   3   1       1                           2   1         1     1         1 1     1 1 1                                 33
34 18     1 1   1   1       1     1       1   1                 1     1 1   1   1 2     1 1                   1             34
35 22   1 1   1 1 1 1         1   1   1             1         1 2 1 1   1           1   1   1           1   1     1         35
36 15           1   1       1     1         2                   1       1       1 1 1     1                   1   1   1     36
37 10           1                   1     1       1   1                 1     1                           1   1   1         37
38 14     1           1   1   1   1                 1   1         1                           1     1     2   1 1           38
39 16       1       1   1           1       1 1 1 2 1             1 1     1   1     1                                     1 39
40 10   1         1                                                 1 1               1         2   1             1 1       40
41 12             1               1 1       1     1       1   1   1           1                     1           1       1   41
42 14 1                 1     1         1     2             1       1 1         1     1 1                             2     42
43 19 1       2 1   2 1           1           1   1                     1 1 1           1                     2     2 1     43
44 18   1 2     1             1     1 1 1         2       2                 1         1             1   1     1   1         44
45 17     1                     1       2             2             1 1         1     2     1         1 2             2     45
46 13       1           1     2 1         1 1 1                       1                       1   1                     2   46
47 18   1 1   2                 1       1               1             1             1       1   2       1 1 1           1 2 47
48 12   1       1       1 1                 1 1                         1                     1 1   1   1           1       48
49 20   1   2 1   1         1         1             1     1           1 2         1 1     1   2 1       1     1             49
50 17         1                   1         1 2       1   1     1         2                   1   1 1         1   2 1       50
51 13                     1                       2           1 1     1     2     1                     1           2   1   51
52 18 1             1               2 2         1   1                 1     1 1     1       1       1 2         1         1 52
53 17                     1 1   1   1     1     1             1                   2             1 2   1     1   1       2   53
54 19           1                   1 1 1           1   1     2 1   2   1 2             1   1 1 1             1             54
55 13   1                               1 1 1       1   1   1               2         1 1               1                 1 55
56 14   1         2     1             1                     1   1     1           1   1         1         1   1       1     56
57 20   1                                       2   2 1   1 2       1       1   1       1 1                 1   1 1 1   2   57
58 10 1 1           1                                     1                               1 1         1   1             1 1 58
59 12   1           1                                                 1   1   1     1         1     1   2 1             1   59
60 16     1 1 1   1         1           1       1     1     1     1   1                     1     1       1     1     1     60
61 17       1 1 1       1     1                   1         1   1       1 1 1                   1 1   1 1         1   1     61
62 16           1   2   1   2                     1 1       1               1         1 1     1               1         1 1 62
63 12 1     1     1     1 2     1                 1           1                                   1   1             1       63
64 19     1                 1 1     1   1         1     1         1   1 1 1       1   1         1             1 1     1 2   64
65 18                   1     1 3 1       1 2                                   1   1 1       1       1     1 1     1     1 65
66 9             1                               1         1     1   1         1   1                     2                 66
67 9             1                           1       1     1       1             1 1 1   1                                 67
68 25 1     1 1     1 1 1 1 1             1           1 1 2 1   2     1     1 1                 1 1     1 1     1     1     68
69 22   1             1     1     1   3 1               1 1 1     3               2     1 1 1       2               1       69
70 21   1       1   1 2         1   1     1 1                 1 1   1       2   1   1                 1       1   1   1   1 70
71 22 3       1 1             1       1 1                     1 1 1 1 1             1 1     1         1   1 1 1 1         1 71
72 15               1 1       1 1 2         1                   1     1   1               1 1 1 1   1                       72
73 11         1         1           1   2 1       1   1                 1     1                   1                         73
74 21     2   1       1 1         1       1   1             1 1 2 1           1 1 1   1     1     1       1       1         74
75 16 2       1   1         1     1 1   1   1         1 1               1   1                         1       1     1       75
76 13         1               1   1       1 1             1                             1   1   1         1   1         1 1 76
77 17     1     1 1         2                 2   1 1   1 1 2       1       1                           1     1             77
78 13         1 1 1   1       1 1   2 1             1                                     1                         1 1     78
79 17                 1 1 2     1               1                             2   1         2   3 1   1                 1   79
80 10               2         1 1                 1 1       2 1 1                                                           80
81 13 1         2   1             1 1                 1         1                 1       1   1             1   1           81
82 17             1       1   1         1 1 2           1 1       1 1           3           1           1             1     82
83 16           1     1   1           1 1   1     1 2         1 1   1     1             1         1               1         83
84 20     1 1       1       1   1 2             1                   1             1     1 2       1     1 1     2     1   1 84
85 12   1           1     1 1                             1   1                       1           1       2         1     1 85
86 21 1       1     1 2           1           1       1   1 1                       2         1         1     1   1 1 1 1 2 86
87 20 1         1       1         1 1       1         1   1               2   1     1 2     2 1                   2       1 87
88 17         1   1 1 1 2             1               1 2               1       1 1               1 1               1     1 88
89 18       2           1           1         1                   1       1 1   1   1 2 1 1 1   1         1     1           89
90 9     1                                             1     1         1     1         1             1             1 1     90
91 14   1   1   1 1       1           1         1                 1                             1   2 1         1     1     91
92 24         1 1 1   2       1   1   2 1       1     1 2                 1 1   1 1   1     1         1           2     1   92
93 19 1 1 1 1   1           2         1               1       1   1           1 2               1   2 1   1                 93
94 17     1       1 1 1             1         1     1     1     1           1 1               1             1     1 1 1   1 94
95 14         1           1 1               1 1 1         1       1           1             1         1   1         1     1 95
96 16         1 1       1 1   1 1       1       1   1     2         1                 1           1   1                   1 96
97 23       2           1 2 2   1             1         1           1 1 3     2     2   1                 1 1         1     97
98 12       1                                     2         1                                 2     1 1     1 1         1 1 98
99 7                                   1     1                 1               1   1                   1               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng