BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng
00 6 1     1                                                       1               1               1                 1     00
01 8   1             1                 1                                       1                       1   1       1 1     01
02 10     1                           1             1                   1     2               2   1                   1     02
03 9     1                                       1 1                     1 1             1   1           2                 03
04 8                     1       1                 1                     1   1                       1               1   1 04
05 6                 1 2         1                       1                                                               1 05
06 10     1                         1     1       2                               1       1           1         1     1     06
07 7 1   1                                                             1 1   1             2                               07
08 16       1 1 1     1     1             2                     1     1       1 1 1 1 1                   1       1         08
09 16             1     1 1             1         1 2               1         1 1           1 1   1     1 1           1     09
10 12       1 1           1               1                 1           1             1 1             1 1       1         1 10
11 13           1       1       1       1     1 2     1                     1                 1 1               1 1         11
12 9   1               1 1                             1     1             1                 1         1               1   12
13 13     1   1           1 1                       1 1                 2         1         1         1         1         1 13
14 13           1               1     1       1 1       1       1 1       1     1     1                       1     1       14
15 15 1 1         2                   2       1   1                 1       1   1   1         1             1       1       15
16 12 1   1                                                   1 2     1             1 1   1                 2     1         16
17 10 2 1     3       1     1                           1                           1                                       17
18 7           1                                   1               1                   1           1 1   1                 18
19 8                             1         1 1             1 1           1         1                         1             19
20 9   1                     3         1         1             1   1                                               1       20
21 12       1               1   1             1           1               1             1     1 1 2           1             21
22 11                                 1     2               1             1   1   1   1   1     1           1               22
23 12         1     1   1   1                           1       1                     1         1 1     2               1   23
24 15             1       1 1 2                             1           1               1       1   1 1 1     1 1   1       24
25 16           1   1 1     1 1           2               1   1     1 2     1       1                     1             1   25
26 11       1         1                 1         1                       1         1     1 1           1             2     26
27 13                     1         1 1                           2               1     1     1     1   1 1     1         1 27
28 9 1     1                 1                           1   1 1           1       1                         1             28
29 11   1           1   2         1               1       1                           1 1       1                   1       29
30 17 1           1   1     1 1   1     1     1 1   1                 1     1     1           1       2             1       30
31 14     1           1         1 2   1         1     1     1         1 1     1 1             1                             31
32 16     1 1   1                         1 1 1       1 1         1           1         1   1           1       1 1     1   32
33 7       1                     2                                                     1 1   1                       1     33
34 11   1     1     2                       1                     1               1   1         1   2                       34
35 7           1                 1                                         1     1   1 1                     1             35
36 8 1               1       1                       1               1     1             1 1                               36
37 11           1         1               1 1 1   1                             2               1             1     1       37
38 18           1   1       1 1 1           1   1 1               1           2         2         1 1 1           2         38
39 11             2 1           1 1                     1                       1     1                 2               1   39
40 8                   1         2     1                   1               1                                 1   1         40
41 14 1             1   1             1             2     1 1                 1             1     2   1 1                   41
42 15   1 1 1 1                   1     1                 1 1     1 1                       1 1       1     1             1 42
43 10         1     1               1                       1     1                         2   1               1       1   43
44 9                         1               1         1     1   1   1 1                           1       1               44
45 7   1                   1           1                       1                               1                     2     45
46 10     1       2                 1               1 1                         1 1                       2                 46
47 13       1           1       1           2         1         1         1         1 1     1                 1 1           47
48 7                       1       1   1                           1                                       1             2 48
49 10               1         1     1         1                     2           1                     1     1       1       49
50 14               1   1     1         1 1     1       1         1             2   1   2           1                       50
51 10   2   1                           1         1                               1       1 1   1                       1   51
52 14       1 1                     1         1   1             1     1     1 1         1         1       1   1           1 52
53 12   1         1 1 1   1                                   1 1       1                                     2     2       53
54 12                       1       1     2               2       1       1       1 1                           1   1       54
55 8   1                               1                     1     1                     1               1 1   1           55
56 6               1           1               1   1                                     1                 1               56
57 9           1     1                 1 1     1     1               1                       1                           1 57
58 14     1               1     1                     1     1   1   1           1             1 1 1     1           1 1     58
59 5                     1 1                         1                                         1                         1 59
60 11                   2           1                     1 1       1       1 1                       1     1           1   60
61 11 1 1   1                 1   1 1                       1             1           1           1       1                 61
62 11                 1       1   1     1           1   1     1         2               1                 1                 62
63 10                 2             1                     1 1           1   1                                         2   1 63
64 10                           1           1       1         1   1     1       1         1       1                   1     64
65 8                     1     1               1                 1 1                           1 1           1             65
66 10 1     1                         1         2             1             1     1             1                   1       66
67 4           1                                 1             1                                     1                     67
68 10     1     1   1               1 1               1               1                   1 1                   1           68
69 10           1             1       1       1     1                               1         1   1     1               1   69
70 13                     2                 1 1           1       1           1           1         1 1     1             2 70
71 8                                       1           1     1                                           1         1   2 1 71
72 12                 1               1     1 1   1                 1 1     1     1       1             1           1       72
73 13 1                     1     1 1           1       1       1             1           1         1     1     1 1         73
74 7                 1       1                                       1         1               1                 1     1   74
75 10                               1       1       1   1         1       1 1                   1     1         1           75
76 8             1     1             1     2         1                                             1                 1     76
77 7 1                 1                                               2         1   1                     1               77
78 12 1 1 2                 1         1                 1                   1                                   1 1     1 1 78
79 8           1   1                                   1   1                   1 1   1   1                                 79
80 10         2           1         1     1   1         1     1                                   1           1             80
81 9     1   1                       1         2 1   1                             1                                   1   81
82 10     1   1       1                                       1                   1 1         1     1             2         82
83 8     1                                         1           1         1             1     1             1     1         83
84 10 1   1   1   1       1 1               1               1 1     1                                                       84
85 5                 1         1                 1             1                                           1               85
86 9         1 1                                                 2     1   1                                     2 1       86
87 11         1           1           1 1 1     1         1                       1                 1         1     1       87
88 9       1               1   1         1     2           1       1           1                                           88
89 11             1 1                     1             1         1                         1           1     1 1 1       1 89
90 10             1                 1   1 1                                                               2   2 1 1         90
91 15       2   1 1 1             1 1   1           1         1         1 1                 1                         1   1 91
92 14   2           1       1         1       1   1   1   1               1       1                 1           1       1   92
93 6                                                     1           1             1 1 1                               1   93
94 12 1                 1       3   1         2                           1           1 1           1                       94
95 19   1                 1                 1     1       1 1 1 1   1 1 1 1   1                 1     1 1 1 1         1     95
96 10 1     1   2             1       1               2 1   1                                                               96
97 16             1             2                     2 1 1           1       1     1 1           2 1       1     1         97
98 7             2                                       1           1               1   1       1                         98
99 14                   1                 1                   1 1     1   1         1     1 2       1 1                 2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng