BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng
00 14               1       1         1 1 1     1               1   1             1 2   1   1                     1         00
01 11 1       1 2             1   1                                       1       1                 1   1   1               01
02 12           1 1       2     2 1                         1       1 1         1                                       1   02
03 7                         1     1                           1         1                     1                 1     1   03
04 13                 1           1 1     1     1 1   1 1       1     1     1                 1           1                 04
05 6   1         1                                         1                       1                       1         1     05
06 11   1 1                 1       2     1                           1                     1     1       1             1   06
07 10       1           1           1           1             2                 1         1         1       1               07
08 16             2   1           1     2 2 1 1     1                       1     1       1 1       1                       08
09 6           1                 1             1         1                             1     1                             09
10 9                                         2     1   1     1         1         1                   1         1           10
11 9                                 1               1                                     1     3               1 1     1 11
12 7                   1     1   1     1                 1             1                                                 1 12
13 14   1                       1       1     2                                       1     2   2             1 1   2       13
14 11                     1         1       1 1                 1 1             1   1       1                       2       14
15 19 1     2 1 1     1     1 1   1   1             1       1 1       1                 1       1     1 2                   15
16 11                 1 1     1           1                     1     1   2                     1       1 1                 16
17 12     1             1 1           1       1 1 1       1 1     1                     1                 1                 17
18 14     1       1 1                     1                 1           1   1 1           1 2           1       1     1     18
19 10 1                                           1         1           1 1       1     1       1                         2 19
20 10       1                 1         1         1   1           1 1 1                                           1       1 20
21 12         1   1         2             1                         1         1       1       2 1     1                     21
22 12 1       1     1                         1         1 1             1     1               1 1         1           1     22
23 12               2                           1       1             1 1     1     1                 1 1     1         1   23
24 10     1     1           1                         2   1         1         1                   1                     1   24
25 18   1   1   1     1       1         2                   1           1 1 1           1       1   1 1   1     1     1     25
26 10 1 1             1                         1   1   1           1                         1                       1 1   26
27 11         1         1           1                 1 1                   1                       1     1 1 2             27
28 8     1   1                             1                             1 2   1                                   1       28
29 8               1         1           1 1             1                           1       1           1                 29
30 10             1                       1 1           1                         1       1   1     1             1   1     30
31 12       1         1 1     1                 1   1 1       1           1               1                       1   1     31
32 6   1                                 1       1                                     2                 1                 32
33 8 1                   1     1   1 1   1       1                                                             1           33
34 11       1     1       1                         2           1         1                         1   1   1 1             34
35 8             1                                       1   1 1     1               1                         1 1         35
36 9             1     1 1                                                 2 1   1 1                                     1 36
37 11 1         1   1 1           1             1     2 1     1           1                                                 37
38 19                   1 2 1         2     1 1   1 1   1     1 1 1     1                                 1       1 1   1   38
39 6                   2     1                                                             1                         2     39
40 15               1 2           1     1         1         1   2   2 1                                   1 1           1   40
41 11   1   1                               1   1 1               1                 2           1     1                   1 41
42 6       1       1   1           1         1                               1                                             42
43 10 1     1     2 1                           1 1                                             1 1             1           43
44 6         1                                               1   1             1                             1       1     44
45 7               1                 1             1               1                       1     1                 1       45
46 9                           1           1                             1 1             1 1   1           1         1     46
47 2                                 1 1                                                                                   47
48 11     2     1           1               1                                               1           2 1     1   1       48
49 14   2 1   1           1                 1                 2                   1             1               3 1         49
50 10                                                                     1 2       1     1         2   1   1           1   50
51 14 1 1     1 1   1 1         1 1               1                   1               1               1         1     1     51
52 12 1   2 1     1   1           1               1                                 1 1         1                     1     52
53 15                   1   1 1 1                                   1 1           1     2 2         2       1 1             53
54 10         2             1               1 1                                 1       2 1       1                         54
55 7                 1   1               1                 1           1                   1   1                           55
56 8                               1                       1 1       1 1   1 1   1                                         56
57 14 1 1             1 1             1     1           1             1 1       1         2                 1         1     57
58 9 1                     1           2                           1                         1   1         2               58
59 11   1 1   2               1 1               1     1   1     1         1                                                 59
60 12 1                           1 1 1   1 1     1     1         1 1             1                     1                   60
61 13       1             1                   1 1 2   1       1         1           1         1       1         1           61
62 12                     1                                       1       2   2           1 1       1 1                 1 1 62
63 12       1       1 1       1 1   1                     1       1                 1 1                 1                 1 63
64 14                     2     1     1                     1                                 1         1   1 1 1 1     1 2 64
65 7                                         1             1                   4                         1                 65
66 10                   1                           1                 1       1                   1   1   1       1     2   66
67 7           1                           1           1 1                     1     1                                   1 67
68 9                   1                         1     1         1       1     1                         1     1     1     68
69 10                             1             1                   1       1 1   1 1                             1 2       69
70 16     1   1   1 1         1 1         1                         1         1 1 1             1     1     1 2             70
71 6                 1                           1                       1             1 1                         1       71
72 15     1     1       1                               1       2     1       2   2 1         1           1         1       72
73 9     1     1           1   1       1                       1     1     1                                 1             73
74 10         2                 1             1     1         1                         1         1                   2     74
75 8 1 1                 1             1       1                 1 1                                               1       75
76 20     1     1       1           1 1             1 1           1 1   2   1 2 1     1   1 1       1               1       76
77 8                                       1       1               1               1 1               2                   1 77
78 6                             1                             1 1                               1 1             1         78
79 18     1     1           1             1   1 1       1 1       1               1   3       1     1 1 1       1           79
80 12   1         1         1         1             1     1 1 1 1 1                         1                 1             80
81 10   1       1                                                 1                 1         1       1 1     2         1   81
82 9                 1         1 1           1       1 1                       1     1                                   1 82
83 12             1   1     1             1 1       1           1 1         1                     1             1     1     83
84 12 1             1         1                         1     1                           1   2 1 1     1               1   84
85 7           1   1             1 1                                                                       1   1 1         85
86 7                         1   1     1           1                   1                                   1             1 86
87 14           1 1                 1   1       1       1 1       1 1                 1 2                   1       1       87
88 10   1   1                     1 1                 1   1           1                             1         1   1         88
89 7                                         1                         1         1         1           1               1 1 89
90 11 2                               1   1                           1     1                     1   1       1           2 90
91 11 1             1     1     1       1             1   1 1                             1                       1     1   91
92 9         1         1       1                                       1       1       1                   1     2         92
93 13     1               1 1           1   1               2                     1 1             1   1 1     1             93
94 10             1             1   1         1       1       1                       1           1       2                 94
95 11       1       1                       1       1       1   1       1       1     1 1                               1   95
96 7   1                             3             1                                               1               1       96
97 14                       1 1                       1   2   1               1       1   1   1 1 1   1       1             97
98 7     1 1 1                                   1   1     1                       1                                       98
99 13   1   2               1 1 1   1           1         1               1                   1     1               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng