BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 5                                                       1                 1     2                               1       00
01 15   1   1         1               1 1         1     1       1                                 1 1 1 1         1 1     1 01
02 8                       1   1                             1       1           1                 2                 1     02
03 16 1   1       1   1   1 1     1     1   1   2   1                               1       1             1 1               03
04 13   1                     1     1                 1     1 1               1     1       1 1           1           1   1 04
05 11   1         1     1     1   1       1           1             1       1                               1           1   05
06 12         1   1         1     1                         1 1 2   1       1                                   1   1       06
07 11   1     1                                             1               1       1     1 1       2 1               1     07
08 12 1   1                           1       1   1   1   1         1 1 1             1         1                           08
09 12     1     1                     1   1     1         1 1       1 1       1                   1                   1     09
10 10         1                 1         2           1         1 1                       1                 1   1           10
11 10         1   1 1               1   1               2                           1     1                         1       11
12 11       2                                                   2               1 1     1 2                     1       1   12
13 14                       1 2                     1                       2           1         1             1 1 1   2 1 13
14 8               1   1               1 1                         1 1                 1       1                           14
15 13   1         1 1 1 1               1                         1                         1   1           1   1     1   1 15
16 7 1                                               1       1   2               1 1                                       16
17 13               1 1                                 1           1     1 1       1     1     1                     2 1 1 17
18 18 1 1           1     1   1                 1           1         1 1     1   1   1     1         1             1   2 1 18
19 12   1                           1       1     1   1   1 1   1 1               1                 1                     1 19
20 10   1       1                     1                       1                       1 1       1         2             1   20
21 5                 1                       1     1     1             1                                                   21
22 13           1       1     1         2               1 2           1                     1       1   1         1         22
23 9     1         1   1   1                         1           1         1         1         1                           23
24 18                 1             1   1         2 1 1     1             1           1 1                 1   1 1 1 1   1 1 24
25 10                 1       2                               1                     1   1             1           1   1   1 25
26 11                                   1             1       1               1 2   1     1         1 1               1     26
27 11     1         1       1                 1         1     1                 1     1       1 1               1           27
28 10               1         1 1     1                     1 1               1           1       1             1           28
29 12             1 1         1               1 1     1 1 1     1             1   1                   1                     29
30 10   1       1       1         1         1   1                         2                 1               1               30
31 18   1                   1 1 1 1   1       1 1               1   1     1           1     1 1 1           1             2 31
32 17       1   1 3 2       1             1     1                     1 1       1 1 1         1   1                         32
33 9     1                     1       1 1                           1                               1 2         1         33
34 10         1           1       2           1                   1     1         1       1                 1               34
35 11 1                           1 2   1     1           1           2                 1                 1                 35
36 6           1     1       1                           1                   1                             1               36
37 16         1       1                 1     1                 1   2   1             1     1         1   1   1     1   1 1 37
38 11                             1           1             1 1           1 1           2                     1     1 1     38
39 7     1 1                       1       1 1                                             2                               39
40 7                                                   2 1       1                     1               1         1         40
41 8           1   1               1 1   1       1               1                         1                               41
42 7               1               1                   1                                 1                   1     1   1   42
43 12 1 1 1                         1       1       1                   1 1     1             1         1                 1 43
44 15       1 1       1   1 1   1         1     1   1     1                 1                     1 1             1       1 44
45 13     1       1 1   2             1                                   1     1       1     1     1 1         1           45
46 9       2 1         1       1                         1       1                           1                         1   46
47 14                     1         1 1   1   1                   1     1           2         1                   1 1 1   1 47
48 17 1     2         1                   1 1             1 1     1             1 1             1             2   1 1     1 48
49 14       2 1               1 1       1             1     1           1 1 1         1   2                                 49
50 14                 1 1   1   1 1         1   1               1       1                     2   1     1   1               50
51 5                                                                   1   1   1   1 1                                     51
52 12   1 1         1     1                             1     1     1       1                 1   1   1             1       52
53 14         1 1                 1       1 2     1                         1 2             1               1         1   1 53
54 10             1       1                       1                               1         1           1 1 1         1 1   54
55 7                     1 1           1           1       1 1               1                                             55
56 6         2         1   1                       1   1                                                                   56
57 8   1       1                                     1                               1   1             1 1 1               57
58 13                 1           1         1     1   1       1   1     1                             1   1 1       1   1   58
59 9       1           1 1     1                 1 1                                 1       1             1               59
60 10     1         1   1                                         1         1     1           1       1         2           60
61 8               1             1           1   1     1                         1 1     1                                 61
62 8             1       2                 1                               1                   1       1         1         62
63 8                 1   1         1   1   2                               1           1                                   63
64 6   1       1                               1         1                           1           1                         64
65 7                                             1     1                       1         1                   2   1         65
66 10                       2   1   1                 1     1     1                                 1 1   1                 66
67 10 1   1                             1       1     1 1                                     1       1   1   1             67
68 18           1 1     1     1 1   1   1         1   1     1   1       1         1   2                 2     1             68
69 13   1       1           1 1                     1         1 1     1                       1 1 1       1   1             69
70 5                           1               1           1                     1                             1           70
71 11   1 1     1               1               1 1       1                           1 1       1             1             71
72 3                                                                 1                   1                     1           72
73 3                         2                                                             1                               73
74 7 1               1 1   1                                       1 1                                               1     74
75 14 1                             2 2           1     1 1   1   1 3                                           1           75
76 5     1   1                                           1                                             1             1     76
77 11 1           1               1       3             1     1       1                           1                 1       77
78 9 1                           2                         1             1   1                     1   1               1   78
79 21 1               1             1 1   2   2     1                 1   1     1               2 1     2 1     1   1   1   79
80 9       1     1                       1                         1       1           1       1   2                       80
81 7                           1                                                                 1         2 1 1     1     81
82 13 1   1     1                           3   1               1         1                           1       2   1         82
83 14     1     2 1       1 1   1                       1               1     1 1     1   1     1                           83
84 11         1           1                   1 1             1 1           1   1     1           1 1                       84
85 9                 1                                         1 1   1 1       1 1         1                     1         85
86 10                                 1 1   1 1   1                               1         1       1             1     1   86
87 10       1                         1                                 1 2       1 1                 1   2                 87
88 11 1 1   1                 1 1                   1               1                               1     1         1 1     88
89 11             1   1 1             2               1       1           1     2                 1                         89
90 8       1   1                                 1                       1   1         1                         1   1     90
91 10 1       1             1                   1   1                         1   1       1   1                         1   91
92 11 1           1       1       1   1                         1       1 1                       1 1       1               92
93 6 1 1                 1                                                             1         1               1         93
94 11     1   1         1           1         1     1             1             1             1               1 1           94
95 15       1             1     1               1   1 1   1               1   1         1       1     1 1   1 1             95
96 12         2                                   1 1                 1       1     1       1 1           1       1       1 96
97 9           1       1                                   1       1   1     1                 1     1       1             97
98 10               1     1           1       1     2           1   1           1   1                                       98
99 9     1                       1         1                         1                 1         1     1       1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng