BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9         1         1           1                                                   1   1   1     1 1           1       00
01 11 1           1     1                   1   1                                         1   2         1   1           1   01
02 16     1 1                       1     1   1   1     1                         1     1 2     1 1           1       1 1   02
03 10                     1                       1 1 2   1     1       1                               1                 1 03
04 10                     1       1             1       1         1                           1     1   1           1 1     04
05 9         1                       1               1       2                     2                       1 1             05
06 10                     1     2   1         1                                             1       3                 1     06
07 13             1 1         3     1         1         1   1         1                 1       1           1               07
08 9   1             1         1         1             1             1                           1     1 1                 08
09 8               1             2 1                           1     1                   1                 1               09
10 13               2 1           1             1   1     1   1   1                           1       1             1   1   10
11 11   2   1                 2 1                     1               1 1     1                         1                   11
12 11   1     1   1         1           1                               1   1               1             1         1 1     12
13 12               1                         1         1         1           1   2 1                           1     2   1 13
14 8           1                 1                       1   1     1                 1                   1     1           14
15 10             1         1       1                             1         1           1   1   1     1                 1   15
16 10 1   1                       1 1               2       1 1                 1                                         1 16
17 17 2   2     1               1         1           2   2                               1 1     2 1             1         17
18 12     1 1               1                                 1     1   1   1       1   1   1                 1         1   18
19 5     1             1 1                                                             1                                 1 19
20 6                 1   1       1                                                                   1   1     1           20
21 10           1                               1       1             1 1         1         1               1     1   1     21
22 11   1       1                           1                   1 1   1                 1                     1 1   1     1 22
23 10 1                 1 1 1     1     1   1           1 1               1                                                 23
24 13   1   1     1         1           1     1       1   1     1           1       1                         1   1         24
25 9         1 1             1 1                         1       1         1               1 1                             25
26 14             1         1       1         1   1             1   1 1   1         2       1   1                       1   26
27 12   1               1                       1 1   1                           1 1 1       2     1               1       27
28 11     1 2     1 1                             1                             1     1       1   1           1             28
29 9             1   1   1                 1                                 1             2                     1   1     29
30 8                                           1 1               1     1                     1 1       1   1               30
31 12   1   1   1 1         1         1         1   1                 1           1                           1         1   31
32 15     2         1             1         1 1             1 1   1         1 1   1     1       1   1                       32
33 6           1   1               1       1                                                     1             1           33
34 11 1                 1 1                     1 1                                   1 1     1             1 1       1     34
35 10     1                           1                   1         1 1         1   1         1           1     1           35
36 8   1       1       1     1                                     1                                   1 1     1           36
37 12   1           1   1             1     1     2         1       1       2       1                                       37
38 9   1             1                                                     1                   3       1   1     1         38
39 9                 1                     1                 1         1 1   1 1 1   1                                     39
40 9         1       1           1   1             1   1       1           1                                             1 40
41 11 1   1               1     1   1                       1         1                           1 1                     2 41
42 10                       1 1               1             1                   1       1 1 1   1                       1   42
43 10       1 2                   1   1                 1           1                       1                 1   1         43
44 12   1                   1               1       1                     2   1 2     1           1               1         44
45 7                               1                               1           1   1           1               1   1       45
46 7         1     1         1             1                                   1                         1               1 46
47 10                           1             1   1   1       1   1             1                         1       1     1   47
48 12 1                   1               1 1                     1     1             1                 1 1     1   1   1   48
49 10                 1         1   1 1       1               1                 2 1                               1         49
50 9                               1       1         1             1   1   1         1           1           1             50
51 18         1 1     1     1 1         1           1                   2 2   1   1   1                     1     1     1 1 51
52 11   1             1                   1                             1 1     1                         2     1     1 1   52
53 13       1                           1             1           1   1 3     1                 1         1 1 1             53
54 10 1                 1 1             1 1     1               1   1         1             1                               54
55 12   1               2 1                       1     2   1   1     1                           1                 1       55
56 19   1   2 1                     1     1 1 1                           2 2             3         1           1   1     1 56
57 9         1         1     1                 1           1             1   1     1                                 1     57
58 5               1         1                                 1           1       1                                       58
59 6               1                           1                     1         1                                     1 1   59
60 12       1   1                       1 1     1         1                 1             1 1                 1       1   1 60
61 18     2           2                 1                     1           1       1 1     1       1   1 1   1 1 1   2       61
62 14         1       1       1     1         1 1 1 1 1     1     1                           1         1       1           62
63 9   1   1           1         1 1                                             1   1   1           1                     63
64 7                                 1     1                         1               1   1         1                   1   64
65 7           1 1                   1       1                   1     1                       1                           65
66 5                           1                                           1 1                           1 1               66
67 6     1                           1       1 1                               1                     1                     67
68 14         1 1   1               1                         1 1                 1   1         1 2         2             1 68
69 14         1     1 1                 1 1       1         2       2         1                       2             1       69
70 17                   1   1   2         1 1   1   2 1       1     1         1     1 1           1                 1       70
71 7                   1                               1     1           1       1     1           1                       71
72 11 2         1             1       1 1                   1       1                               1 1       1             72
73 8 1                       1                     2       1                       1 1             1                       73
74 8     1       1           1                         1       1                               1     1                 1   74
75 17     1 1   1           1           1 1             1     1 1 1   1       1   1   1               1 1       1           75
76 8                 1       1         1 2                     1                                 1             1           76
77 8 1     1                                             2                         1   1                                 2 77
78 7       1                           1                 1     1               1         1             1                   78
79 8   1                 2               1   1           1       1                                         1               79
80 12         1   1     1         1   1   1         1             1                     1               1   1     1         80
81 13 1           1     1 1                                 1         1       1       1     1     1               1   1 1   81
82 12                       2           1 1       1     2                         1                 1 1 1 1                 82
83 11             1       1         1           1 1 1             1 1                       1 1                   1         83
84 9                                 1               1 1 1                   1           1               1     2           84
85 8                                     1                               1 1           2       1             1       1     85
86 10                                 1             1           2                             1     1     1   1     2       86
87 8       1                 1 1             1                                     1         2                       1     87
88 10 1             1       1             1 1         1             1           1                     2                     88
89 9 1           1   1   2             1                   1           1                           1                       89
90 13       1     1                                   1     1                   1     1   2       1   1           2       1 90
91 13   1       2       1       1 1   1           1   1     1       1     1 1                                               91
92 9         1 1 1                   1             1                                 1   1               1   1             92
93 17 2   1         1       1   1       1     1   1   1       1   1           1         2                         1   1     93
94 8               1 1     1     1     1                 1                       1                                       1 94
95 9                           1       1               1     2                                   1 1 1                   1 95
96 21     1                     1 1   1     1 1 1   1     2           1 1 1       1             1     1 1   1 1   1 1       96
97 13         1   1   1           2   1                               1   1             1     1           1     1 1         97
98 8         1             1   1           1                   1         1   1                                     1       98
99 15           1   1                           1 1         1   1   1                       1 1     1   1   1         1 2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng