BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12   1       1       2                 1               1   1 1   1               1               1               1       00
01 9   1     1                 1           1             1 1                 1                               1     1       01
02 11 1 1   1       2       1     2         1   1                         1                                                 02
03 8                 1                               1     1 1     1 1                               1         1           03
04 7   1 1         1                               1           1       1                                   1               04
05 17       1       1               1       1 1       1                           1     1 1           1   1       3   2   1 05
06 6                     1   1                   1                     1                                 1         1       06
07 15   1     1               1 1 1     1         2 1       1 1       1                   1                           2     07
08 16                 1       1             1   3 1 1 1     1                 1     1             1         1 1   1         08
09 7                                         1         1         1   1         1 1                             1           09
10 13         1 1                   1               1 1 1 1       1   1         1 1       1     1                           10
11 12       1                 1         2           1               1 1   1           1 1                         1   1     11
12 10   1         1                             1       1     1                 1   1               1 1                   1 12
13 9                       1                             1     1     1                   1           1 1       1 1         13
14 15   1       1     1 1 1 1     1           1     1         1                   1     1                     2         1   14
15 10                 1             1         2       1       1                   1                         2         1     15
16 9                 1 1     1                         1                   2       1       1                   1           16
17 9           1               1         1             1       1                 1                 1             2         17
18 11               1                                             1         1   1 1   1     2     1               2         18
19 8             1     1                     1         1 1                     1                         1     1           19
20 10         1     1       1           1   1   1                 1               1                   1                   1 20
21 11                     1           1   1 1                   1             1         1 1             1             1   1 21
22 7                               1                 2                       1       1           1             1           22
23 8 1                         1     1       1 1                 2             1                                           23
24 9           1         1       1                     1                 1                     1     1               1 1   24
25 11         1     1                   1   1       1       1 1                           1 1       1   1                   25
26 7                   1         1           1 1   1                                                                 1 1   26
27 9                     1         1       1         1     1 1         1                 1           1                     27
28 12 1           1     1               1   1                     1       1         1     2               1     1           28
29 14 1 1 1           1       1                       1             1 1   1         1             1   1       1       1     29
30 13       1       1                 1                     1           1 1     1       1     1 1         1   1     1       30
31 4                                     1       1     1                                                   1               31
32 14 1         1 1     1           1   1 1                       1 1       1       1           1                 1       1 32
33 7           1               1                                 1 1 1   1                   1                             33
34 12           1 1   1   1                       1     1 1                 1         1             2                   1   34
35 13 1     1   1         1     1       1 1       1       1     1     1                         1         1                 35
36 13 1           1         1                       1 1                     1   1             1         2           2     1 36
37 15 1     1     1         1       1 1 1 1 1     1           1                 1 1                                   1 1   37
38 11       1                       1     1 1                                         1 1     1 1       2   1               38
39 15     2                 1         1     1                 1   1         2       1 1     1           1             1 1   39
40 19     1     1               1       1   1 1 1 1   1       1       1   1       1   1         1 1     1     1   1         40
41 11             2     2   1     1               1 1                                             1       1               1 41
42 9       1       1                     1             1                           1           1             1     1 1     42
43 13     1       1           1 1                       1 1   1   1 1   1                 1         1                     1 43
44 14   1       1         1   1 2 1         1 1       1           1             1             1 1                           44
45 7             1                         1                 1         1                             1             1 1     45
46 10     1 1         1             1 1               1     1               1                   1                   1       46
47 14 1   1 1                       1 1           1                                     1     1 1 1         1   1         2 47
48 10                                             1       1           1 1   1     1   1                       1     1   1   48
49 10                                         1 1                         2         1     1   1           1   1       1     49
50 13           1   1 2                 1                         1   1             1         2   1     1     1             50
51 12       1 1           1         1 1           1       1         1         1                           1   1 1           51
52 9             1     1             1         2 1                 1                           1     1                     52
53 9         2     1               1 1                       1                 1   1                     1                 53
54 12         1       1       1           1       1 1               1   1   1           1   1                             1 54
55 12   1   1             1   3 1       1                             1                   1           1   1                 55
56 8             1               1                             1                     1       1   1 1             1         56
57 7 1           1                     1               1                   1                       1 1                     57
58 5       1         1               1 1                                                 1                                 58
59 13             1     1               1 1 2 1                       1     1         1             1           1 1         59
60 11               1       2                     1   1   1           1                   1       1         2               60
61 12     1           1                                   1     1   2                 1     1       1       1       2       61
62 10               1               1                 1                       1 1           1     1     1   1           1   62
63 8                           1 1                   1         1                           1   1           1       1       63
64 7 1 1   1                                           1                   1       1             1                         64
65 9   1       1                                               1         1     1   1             1 1                 1     65
66 15         2                   1                               1           1 1       3     1   1     2 1   1             66
67 11                       1 1                     1   1           1         1       1     1           1       1       1   67
68 13     1         1   1                           1   1   1 1 1 1     1                   1     1         1               68
69 17 2 1 2                                   1       1       1       1   1   1   1     1   1                 1     1     1 69
70 10 1     1                                       1                   1     1         1 1 1   1                       1   70
71 7   1           1               1                                   1         1                   1                   1 71
72 7                         1 1               1           1             1         1         1                             72
73 16 1         1     1 2           1     1     1     1   1 1   2         1                     1                     1     73
74 10   1     3                       1                 1                             2               1                 1   74
75 8     1                                   1     1           1               1                 1             1 1         75
76 10                             2   2           1       1             1           1 1                       1             76
77 12     1               1                                   1 2       1             1       1   1 2       1               77
78 11                             1           1   1                                           1       1 1 1 1       1   2   78
79 9                           1 1                           1   1     2                   1           1               1   79
80 8             1           1       1                                       1           1 1   1           1               80
81 9                 2     1                   1                             1         1           2   1                   81
82 9     1   1     1                     1                               2       1 1   1                                   82
83 12         2                 1         2   1             1   1             1 1     1     1                               83
84 7         1                     1   1 1   1                 1                                                       1   84
85 17       1         1   1   1 1                   1               1   1     1   1             1       1   1   1       1 2 85
86 6     1     1                                   1       1                                       1               1       86
87 12   1       1     1 1         1                               1   1 1   1                       1     1               1 87
88 8     1                 2             1                                         1   1 1           1                     88
89 7   1       1                     1                   1 1               1                 1                             89
90 9       1               1           1               1                     1                 1             1   2         90
91 10               1         1 1   1               1     1 1             1 1           1                                   91
92 9 1   1 1                                                     1 1         1   2                             1           92
93 12                     3               1               1           1 1     1 1 1         1                 1             93
94 9             1       1 1                                                                     1   1   3               1 94
95 5                                         1           1 1                 1 1                                           95
96 19 2                   1 1   1     2         1           1       2     1                   1           1 1   2   1 1     96
97 10           1                 2 1       1               1                                                 1 1   1     1 97
98 8             1                     1       1       1                                     1       1         1       1   98
99 17   1           1   2 1 1 1                 1                   1       1         1 1 1 1 1                   1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
Ngày
/
Tháng