BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
Ngày
/
Tháng
00 15   1     1               1         1             2 1         1         1   1       1 1                     1 1       1 00
01 9         1   1               2                       1                           1         1         1   1             01
02 11               1       1         2     2   1 1                                 1         1                   1         02
03 17     1 1       1       1                 1   1 2     1 1 1 1       1       1       1   1                       1       03
04 15 1   1               1     1                   1     2 1           1       1                     1     1   1     2     04
05 3                                             1             1                                             1             05
06 12 2 1   1                   1 1     1       1               1   1                                               1     1 06
07 13     1                       1           1 1   1           1         1   1 1             1   1           1       1     07
08 9   1     1                                       1               1               1     1     1               1   1     08
09 12                               1 1 1   1 1             1 1     1   1           1     1               1                 09
10 19             1 1       1           1         1   1   1               1     1 1 1         1 1   1   2   1     1       1 10
11 12           2         1                 1 1                     1   1   1 1                         1           1     1 11
12 15       1 1   1         1 1 1       1   1       1   1 1   1   1 1           1                                           12
13 3 1                                                                   1           1                                     13
14 10       1           1                 1 1           1                   1               1   1     1           1         14
15 7               1             1   1                                   1                 1         1             1       15
16 14 1 1     2           1             1                   1       1   1               1     2   1       1                 16
17 6                 1         1               1         1           1                                             1       17
18 12           1 1                       1 1     1           1         1     1     2                 1           1         18
19 18             1   1 1 1   1     1 1 1 1     1             1     1                 1 1             1                 1 2 19
20 4                                                     1                   1   1                   1                     20
21 14 1 1   1                     1       1                   1   1     2   2                       2                 1     21
22 8           1   1                 1                         1     1                 1     1                 1           22
23 12               1         2                       1               1         1               1     1   2     1 1         23
24 13   1     1       1 1         1   1     2                       1       1               1               1 1             24
25 8 1                       1                                           1   1       1     1       1             1         25
26 11         1       1 1   1                       1 1                             2 1   1 1                               26
27 9                             1       1 1               1         1       1   1     1                       1           27
28 9 1               1       1   1 1             1       1       1                                 1                       28
29 8             1                 1                     1             1         1         1                   1 1         29
30 8       1   1         1               1                     1 1     1                                             1     30
31 13         1         1 1               1       1 1   1           1                           1                 2       2 31
32 10           1     1             1             1   1 1                         1     1                   1     1         32
33 11     1             1         1   1 1             1 1 1           1             1                           1           33
34 5     1                                                     1               1               1                       1   34
35 14 1     1     1     1   1                       1       1                         1 1                 2 2             1 35
36 11   1                       1                 1         1 1 1           1 1   1       1                         1       36
37 12           1                   1             1     1             1       1       1 1 1       2                 1       37
38 17     2         1                   1   1       1   1 1 1   1     1 1                         1     1 1             2   38
39 11     1 1 1     2 1                                           1                               1   1   2                 39
40 8             1                     1             1                                           1     1             1 2   40
41 13               1         2   1           1   1     1                           1 1                 1 1   1         1   41
42 11 1 1   1                 1                   1                             1 2                 1   1       1           42
43 13   1       1   1 1 1         1 1                         1       1           1             1   1         1             43
44 11     1                     1   1     2   1       1     1                       2         1                             44
45 11 2       1                                                 1       1         1 1 1             1             1   1     45
46 10                       1               1           1                     1   1     1         1     1   1             1 46
47 12               1   2         1 1     2             1                       1       1                         1       1 47
48 14 1 2 1       1         1 1                                     1           1 1 1 2                         1           48
49 13   1         1     1     1               2 1             1     1   1                 1           1               1     49
50 8   1           1                       1                     1         1                         1 1     1             50
51 16   1           1               1 1       1   1   1               1 2             1           1 1           1   1     1 51
52 10     1         1               1           1           1     1         1         1 1           1                       52
53 10     1   1           1     1                       1           1   1               1 1 1                               53
54 14   1 1             1       1                     1                     1     2 1   2         1               1     1   54
55 9             1       1 1             1                                             1       1       1               1 1 55
56 13         1 1   1     1 1                   1           1         1                                     1 1     1 1   1 56
57 11         1         1       1                         1               1 1   1         1     1 1   1                     57
58 11 1             1       1   1       1 1       1           1                                             2         1     58
59 10     1                                     1                     2               1     1     2 2                       59
60 13         1       2           1             1       1                         1           2         1 1     1     1     60
61 10                                 1                   2               1 1         1         1     1     1         1     61
62 13     1   1   2                       1         1           1   1                     1   1       1   1             1   62
63 11       2 1                                 1     1                       1   1     1 1     2                           63
64 10 1                       1 1   1       1               1                       1                     1 1             1 64
65 8     1 1                   1 1                                           1               1                 1         1 65
66 7                 1           1             1   1                               1                     1       1         66
67 11                   1                   1 1       1         1       1     1                 1   1 1             1       67
68 10           2             1       1                               1     1 1   1                   1         1           68
69 9     1 1               1   1 1                                   1 1                   1 1                             69
70 9                 1     1   1         1         1       1             1     1                                     1     70
71 12       1                           1               1     1   1 1     1                 1     1     1             1 1   71
72 9       1   1     1 1             1   1         1                                               1               1       72
73 15       1               1 1         1       2           1 1   2                           1 1 1         1           1   73
74 4       1                                                                             1                   1       1     74
75 6                                     1           1     1                 1           1                         1       75
76 12     1           1   1   1     1             1     1                   1                         1 1     1         1   76
77 6   1       1       1                                       1           1                                         1     77
78 1                                                                                                               1       78
79 10   1                           1                                     1       1       2   2         1       1           79
80 10                   1                         1   1           2   1   1   1                       1             1       80
81 11                     1           1       1 1             2     1                     1       1           1           1 81
82 6             1                   1         1                                             1             1           1   82
83 10             1         3           1                                       1           1   1   1 1                     83
84 11           2         1     1   1       2         1     1     1       1                                                 84
85 21             1 1 1         1   1 1         1       2         1       1 1   1   1     1 3           1         1     1   85
86 8                                         1             1                 1               1         1   2       1       86
87 12 1           1                           2     1     1   1 1           1               1       1     1                 87
88 12   1       1         1         1               1     1         1       1             1 1             1   1             88
89 13       1 1       1     1     1 1   1           2                           1               1               2           89
90 10                 1                   1 1                 1     1         1                 1             2         1   90
91 16 1         1       1 1             1     1     1 1       1 1 1 1                   1                         1 2       91
92 5                                                         1   1 1                                   1                 1 92
93 7           1             1                 1       1 1                         1                         1             93
94 13 1           1       1           2       1                                           1   1 1   1       1   1   1       94
95 9                 1               1 1                       1     1   3                                           1     95
96 12                     1     2       1     1                 1 1       2                       1         1 1             96
97 7                     1                       1                           1 2     1                       1             97
98 8                     1                       1             1     1               1             1     1     1           98
99 7                         1               1             1                                           1     1         2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
Ngày
/
Tháng