BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8 1                                                 1                         1     1   1               1   1   1       00
01 11             1   2       1 1                           1         1                           1                   1   2 01
02 11             1     1           1       1               1                 1     1           1     1   1       1         02
03 11   1   1           1     1                 1         1   1     1                           1               1   1       03
04 10 1                           1               1           1 1                 1 1   1 1                         1       04
05 9                     1     1       1               1   2               1             1                             1   05
06 9             1               1   1               1               1         1                             1 1       1   06
07 11                         1   1   1 1           1 1     1         1   1           1                   1                 07
08 12 1     1     1 1       1       1 1     1     1       1                                                 1             1 08
09 12                                             2       1     1   1           1       1 1   1     1       1       1       09
10 15       1           1           1           3 2           1             1             1 2         1     1               10
11 20 1 1 1         1   1             1 1     1 1   2 1             2     1             1             1   1       1       1 11
12 7                           2           1             1                                 1             1         1       12
13 14           1     1       1 1         1   1         1           1     1     1 1         1         1   1                 13
14 7               1   1                 1                           1       1   1   1                                     14
15 13   1     1 1     1       1                   1       2                   1     1     1     1     1                     15
16 8                           1                 1                 1         1               1         1         1   1     16
17 9   1 1   1                             1 1                                   2                               1     1   17
18 8           2             2                 1             1 1                                             1             18
19 10 1             1           1                 1     2             1               1     1             1                 19
20 8               1 1   1                   1 1                             1 1                           1               20
21 4                                         1             1                           1                   1               21
22 8     1   1                 1                                 1 1                                     1             1 1 22
23 12 1   2   1             1   1         1 1                                         1                 1             1 1   23
24 14                                       1                   1 2             1         4   1 1       1   1   1           24
25 10             1     1         1   1         1   1       1                                         1       1   1         25
26 4 1                                         1                                     1               1                     26
27 14               1   1 1                   1   1   1 2                   1               1     1   2 1                   27
28 13           1       1         1       1         2           1     1         1 1           1                         2   28
29 11               1       1         1   1           1         1       1               1       1   1   1                   29
30 11                     1   1 1       1                 1             1   1 1       1   1                               1 30
31 9         1               1 1           1                             1       1         1 1                     1       31
32 11         1     1     2                   1               2 1   1             1                 1                       32
33 13 1               1   1         1   2   2                       1                     1   2                 1           33
34 10                                   1         1     1         1       1       1                         1   1   1 1     34
35 6                       1                 1   1       1             1               1                                   35
36 5     1               1     1                       1 1                                                                 36
37 13 1   1                 1     1   1   1           1     1         1 1     1                       1               1     37
38 10                     1         1   2 1             1       1         1     2                                           38
39 9           1   1           1         1                   1             1 1                                   1     1   39
40 15       1   2   1                       1       1         1   2           2             1                 1   2         40
41 14 1       1   1                                 1       1   2                   2 1 1     1         1   1               41
42 8             1                                 1               1           1 1 1                 1 1                   42
43 14 1 1                         1   1 1 1     2       1 1                 1         1   1         1                       43
44 6                                                 1                 1                       2       1                 1 44
45 6         1                 1               1                     1               1 1                                   45
46 12                                   1     1       1                       1             1         1     1   1 1 2 1     46
47 7                               1             1                                 1       1       1   1         1         47
48 18   1             1 2   2               1       1   1     1 1       1         1                     1       1 1 2       48
49 13   1   1   1     1                   2                 1             1   1     1         1               1 1           49
50 14 1   1   2 1 1                                                   1       1   1   1     1     1                   1   1 50
51 14       1     1   1 2                                 1           1   1                     2           1     1     2   51
52 7 1           1         1                                 1                           1             1     1             52
53 9   1 1   1           1                             1   1                 1             1             1                 53
54 13   1 1         1     2   1   1                 1             1       1   1     1             1                         54
55 10       1                 1       1           1 1                   1   1                   1 1           1             55
56 7     1 1   1                   1             1                               1   1                                     56
57 13       1                         1 1 1                 1           1 1     1               1   1     2       1         57
58 9                   1   1           1       1                 1       1                 1   1       1                   58
59 12   1     1     1 1                                       1 1   2               1                     1 1   1           59
60 10 1                     1         2                           1         1       1                                 1 2   60
61 12                                                       1           2   1   1 1     1                   1 1 1 1       1 61
62 10             1 1   1                                         1         2   1                     1   1   1             62
63 10     1           1           1       1 1         1                 1                       1 1                   1     63
64 9         2               2                               1                 1                   1     1         1       64
65 13       1 1 1                   1                         1       2             2     1         1   1             1     65
66 13   1         1             1 1 1                             1   1           1           1       1 1     2             66
67 9       1             1         1                               1     1                     1   1                 2     67
68 7         1                     1                                         1     1   1   1                         1     68
69 4                                 1     1             1                               1                                 69
70 13             1   1                       1 1     1           1                     3           1         1     1     1 70
71 12 1     1         1     1 1   1   1       1 1                 1                                 1                     1 71
72 11             1   1               1                   1                                   2   1   1     1 1 1           72
73 11                 1           1 1           1   1 2                     1         1           1                       1 73
74 12             1                 1     2     1         1 1       1         1     1         1     1                       74
75 16   1       1           2         1       1         1   1                   1                 2       2   1 1 1         75
76 11     1 2             1                                   1   1 1     1 1                     1               1         76
77 14   2   1             1 1       3         1         1                       1     1                         1         1 77
78 7                         1         1 1                       1                                         1 1 1           78
79 8                       1         1   1             2               1       1                               1           79
80 13               1     1         1   1     1       1                                       3 2                   1   1   80
81 9     1               1 1             1       1                       1         1               1                   1   81
82 14     1       1               1         2       2 1       1                       1                   1         1 1   1 82
83 8                             1                         1 1               1                   1                 2   1   83
84 8 1               1         1           1                     1     1       1                     1                     84
85 14 1         1             1   1                   1         1                   1       2   1   1   1   1       1       85
86 10                   1   2                 2           1           1 1   1                 1                             86
87 13                                               1             1   2                 1     1   2 1 1     1         1   1 87
88 15               1 1             1   1         1   1       1     1             1       1           1   1   1 1         1 88
89 12   1 1         1   1     1                 1               1 1 1                 1           1               1         89
90 7   1                       2                   1       1                     1       1                                 90
91 9     1   1           1       1                     1   1   1           1                     1                         91
92 9 1     1   1                                         1     1           1       1                                 1 1   92
93 12             1                                             1       1       1     1 1           1   1 1   1 1         1 93
94 10           1   1 1           1   1             1           1                                 1               1     1   94
95 13         1   1               1     2                             1               1         1   1   1   1         1 1   95
96 12           2       1                                 1           1   2           1 1 1 1                         1     96
97 12     1 2       1   1                     1                         1   1           1         1     1     1             97
98 7   1                                   1         1   1             1 1 1                                               98
99 12   1                     1             1 1   1   1       1     1   1 1                         1                     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng