BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 19     1           1     1 1   1         1   1         1 1           1   1   2   1           1   2       1           1   00
01 12 1                 1           1 2           1       1                 1             1           1       1   1         01
02 8       2             1                                     1         1               1         1           1           02
03 10       1       1                           1     1 1                               1 1 1           1           1       03
04 11 1                       1           2       1               1         2         1                 1       1           04
05 12   1     1                   1     1           1 1 1                 1   1     1         1                         1   05
06 11           1         1     1                           2         1       1           1       1             1         1 06
07 8                                                 1       1       1 1           1 1                 1                 1 07
08 13       1   2 1 1   1   1                               1             1     1             1   1                       1 08
09 9             1       1   1                           1                 1         1     1             1           1     09
10 15 1   1     2           1       2   1     1                               2         1                   1     1     1   10
11 10           1         1       1                         1     1               1     1 1     1                         1 11
12 10   1       1       1                 1           2                                     1               1     1   1     12
13 11                     1       1   1           1     1     1 2                     1             1 1                     13
14 10         1   1                                 2             1                           2     1 1   1                 14
15 13               1                                     1 1   2     1   1       1       1           1     1   1   1       15
16 5                                 1 1                             1           1                               1         16
17 16 2   1 1 1 1     1         1 1         1                     1                 1     1           1   2                 17
18 16             1   1             1   1       1                           1     1     1     3   1     1   1 1           1 18
19 15 1   1       2 1             1           1         2     1 1     1 1           1       1                               19
20 10             1     1     1   1         1 1       1                                     1         1           1         20
21 12           1     1 1                         1 1               1       1       1   1       1           1         1     21
22 16                 1     1         1 1         1         1             1                 1   1 1           1 1 1     2 1 22
23 11     1                   1     2       1 1           1 1             1                             1           1       23
24 10                         1             1                 1 2                           1           1     1 1       1   24
25 10                           1               1 1                   1     1   1                   1   1 1         1       25
26 8               1                     1               1     1     1         1               1     1                     26
27 14     1     1   1                 1 2     1               1 1     2             1           1                     1     27
28 10   1     1           1                   1     1                 1       1 1             1   1                         28
29 9     1                         1       1       2                         1             1           1 1                 29
30 9   1 1 1     1   1         1       1                     1                             1                               30
31 9   1               1 1                                     1   1               1             1             1         1 31
32 12 1                 1     1         1         1     1 1                     1     1   1                       1       1 32
33 13 1           1                       1             1 1   1   1         1     1     1       1     1         1           33
34 12 1         2       1           1 1                     1           1     1 1             1                   1         34
35 10   1     1     1     1         2                   1                               1             1             1       35
36 12       1                 1 1               1             1   1 1         1     1 1           1                   1     36
37 14   2         1 2                     1 1             1       1     1       1 1         1                             1 37
38 7                                       1                                     1 1         1             1 1     1       38
39 5       1               1                         1                                           1     1                   39
40 11                         1           1   1 1   1       1         2                   1                 1       1       40
41 11                           1 3               1 1               1     1     1     1     1                               41
42 10 1 1         1     1   1                                       1               1     1 1               1               42
43 10               1           1                   1     1         1   2             1                       1     1       43
44 9 1       1                                                 1                 1   1               2         1   1       44
45 10   1     1                                     1   1                                 1               1   2   1   1     45
46 11 1   1       1         1       1       1         1               1                   1 1                   1           46
47 12                   1         1                 1                     1                 1           2   1   1   1 1   1 47
48 13                 1                       1   1 1         1     1             1 1 1         1           1   1       1   48
49 13                         1 2               2     1                 1                   1       1                   2 2 49
50 11     1               1               1 1     1   1         1 1           1       1                                 1   50
51 10     1 1               1   2                   1 1         1                   1   1                                   51
52 11       1 1                     1           1     1                           1     2     1                     1 1     52
53 10                                                       1 2   1 1         1         1         1 1                   1   53
54 9     1             1   1                                     1 1   1 1                   1             1               54
55 6 1               1             1           1     1                         1                                           55
56 11               1   1                   1           1 1                 1                   1     1         1 1   1     56
57 9     1 1           1               1 1                                     1             1           1 1               57
58 14   1             1                       1         2 1         1     2           1             2     1       1         58
59 8   1           1                       1         1   1               1   1                                   1         59
60 11     1                 1 1   2     1     1 1             1   1                     1                                   60
61 12 1     1         1       1   1       1   1                   1               1             1 2                         61
62 10       1       1                                           1       1 1             2     1   1                       1 62
63 7               1                           1                   1   1                   1           1     1             63
64 11                       1           1                   1 1                   1 1       1     1 1             1 1       64
65 10                       1             1                   1     1   1         1 1     1                   1           1 65
66 12     1   1   1   2                             1             1             2 1                             1       1   66
67 13       1         1             1       1       1               1       1 1         1 1         1                 1 1   67
68 14                   1   1           1 1   1           2       1     1     1 1                   1   1 1                 68
69 6                                                   1 2                               1               1     1           69
70 8                                                   1       1     1     1                     1             1     1   1 70
71 13     2     1 1       2 1 1   1                                       1 1                                       1 1     71
72 9                           1 1   1           2           1         1     1                               1             72
73 14 1         1                         1 1               2         1 1   1   1             1                     1 2     73
74 12           2                     1           1   1                                   1     1 1 2         1   1         74
75 5                   1                     1                             1                               1         1     75
76 10   1   1       1         1             1   1 1                                     1   1                 1             76
77 10   1           1                                   1           1 1   1   1                 1         1 1               77
78 9                       1             1   1   1     1                                 1   1           1   1             78
79 9   1         1   1   1                                                     1 2                   1             1       79
80 8                 1                         2               1   1                           1                 1 1       80
81 12 2                         1           1       1   1                 1             1           1 2                 1   81
82 9   1         1         2 1                                 1                   2           1                           82
83 10                     1   1       1             1               1                 2           1           1         1   83
84 7   1     1                         1 2     1                                                       1                   84
85 9         1 1         1         1 1       1                             1                                     1     1   85
86 12   1     1       1         1     1                   1       1                       1   1             2             1 86
87 10       1       1   1 2                           1                             1                 1 1 1                 87
88 7         1       1               1       1             1         1                 1                                   88
89 7         1                     1 1                                                                   1   2         1   89
90 11       1                   1         1   1 1     1                                             1         1   1   1   1 90
91 7                     1               1                       1       1   1                   1                       1 91
92 11         1 1   1     1     2                 1                                   1         1         1         1       92
93 10 1       1                 1       1   1                       1         1               1         1             1     93
94 11         2                   1   1 1                     2             1         1         1               1           94
95 10       1               1         2           1                 1         1   1                     1       1           95
96 15             1           1   1 1 1       1             1     1     1 1 1         1         1     1             1       96
97 11     1           1 1     1         2   1               1           1             1               1                     97
98 12             1     1                       1 1   1               1 1                       1       1 1 1     1         98
99 12                               1                   1   1 1   1             1 1               1 1     1           1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng