BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12           1                         1     1   1               1   1   1             1       1       1       1     1   00
01 9               1         1                           1                   1   2                               1 1     1 01
02 12               1                 1     1           1     1   1       1             1         1               1     1 1 02
03 9   1         1   1     1                           1               1   1                             1 1               03
04 11     1           1 1                 1 1   1 1                         1                   1   1   1                   04
05 10           1   2               1             1                             1     1         1   1               1       05
06 9         1               1         1                             1 1       1     1           1           1             06
07 11       1 1     1         1   1           1                   1                           1 1     1   1                 07
08 4     1       1                                                 1             1                                         08
09 15     2       1     1   1           1       1 1   1     1       1       1           1   1 1                             09
10 13   3 2           1             1             1 2         1     1                                 1                     10
11 16 1 1   2 1             2     1             1             1   1       1       1 2                 1                     11
12 5             1                                 1             1         1             1                                 12
13 15 1         1           1     1     1 1         1         1   1                   1   1     1     1 1       1           13
14 7                         1       1   1   1                                           1                         1 1     14
15 8     1       2                   1     1     1     1     1                                                             15
16 9     1                 1         1               1         1         1   1                         1                 1 16
17 9 1                                   2                               1     1           1 1       1                   1 17
18 12   1             1 1                                             1               1 1       1           2 1   1   1     18
19 10     1     2             1               1     1             1                   1   1         1                       19
20 9 1 1                             1 1                           1                       1 2                         1   20
21 10 1             1                           1                   1               1       1             1         1   1 1 21
22 8                     1 1                                     1             1 1                     2   1               22
23 9                                         1                 1             1 1     1     1   1               2           23
24 18                   1 2             1         4   1 1       1   1   1           1       1                     1   1 1   24
25 9   1   1       1                                         1       1   1                       1 1                   1   25
26 5   1                                     1               1                       1                                   1 26
27 12 1   1   1 2                   1               1     1   2 1                           1                               27
28 9       2           1     1         1 1           1                         2                                           28
29 10         1         1       1               1       1   1   1                                         3                 29
30 10             1             1   1 1       1   1                               1                 1               1 1     30
31 10                             1       1         1 1                     1       1         1         1       1       1   31
32 10 1               2 1   1             1                 1                           1 1                 1               32
33 8                       1                     1   2                 1                 1                         1   1   33
34 16     1     1         1       1       1                         1   1   1 1     1             2     1 1   2             34
35 8 1   1       1             1               1                                                 1           1         1   35
36 9           1 1                                                                 1     1   2   1                     1 1 36
37 13         1     1         1 1     1                       1               1                   2     2             1   1 37
38 10           1       1         1     2                                               1 1     1                   2       38
39 12                 1             1 1                                   1     1             1   1   1 1           1   1 1 39
40 13       1         1   2           2             1                 1   2               1       1     1                   40
41 15       1       1   2                   2 1 1     1         1   1                     1   1   1                       1 41
42 12       1               1           1 1 1                 1 1                                   1           2   1   1   42
43 11   2       1 1                 1         1   1         1                                   1           1     1         43
44 11         1                 1                       2       1                 1   2       1       1           1         44
45 7   1                     1               1 1                                                   1       2               45
46 14 1       1                       1             1         1     1   1 1 2 1         1                   1     1         46
47 12     1                                 1       1       1   1         1                 2   1 1       1       1         47
48 16       1   1     1 1       1         1                     1       1 1 2       1         1                 1   1   1   48
49 11               1             1   1     1         1               1 1             1       1                       1 1   49
50 14                         1       1   1   1     1     1                   1   1 1 1 1 1   1             1               50
51 14             1           1   1                     2           1     1     2   1                       1 2       1     51
52 7                 1                           1             1     1                 1                                 2 52
53 10           1   1                 1             1             1                     1         1   1     1   1           53
54 9       1             1       1   1     1             1                               1     1                 1         54
55 13     1 1                   1   1                   1 1           1             1           1 1 1             1   1     55
56 9     1                               1   1                                         3   2                           1   56
57 12               1           1 1     1               1   1     2       1                               1   1       1     57
58 8   1                 1       1                 1   1       1                         1                       1         58
59 10                 1 1   2               1                     1 1   1                       1       1                   59
60 8                     1         1       1                                 1 2   1               1                       60
61 15               1           2   1   1 1     1                   1 1 1 1       1         1   1                 1         61
62 9                     1         2   1                     1   1   1                   1                   1             62
63 7         1                 1                       1 1                   1                 1           1               63
64 9                 1                 1                   1     1         1             1                   1   1   1     64
65 14                 1       2             2     1         1   1             1         1       2             1 1           65
66 12                     1   1           1           1       1 1     2                               1     1         1   1 66
67 11                       1     1                     1   1                 2             1   1       1   1       1       67
68 6                                 1     1   1   1                         1           1                                 68
69 10             1                               1                                   1 1   2         1 1     1       1     69
70 12 1 1     1           1                     3           1         1     1     1                                     1   70
71 7 1 1                 1                                 1                     1   1                                   1 71
72 12             1                                   2   1   1     1 1 1               1                 1         1 1     72
73 13   1   1 2                     1         1           1                       1 1                           2 1       1 73
74 11   1         1 1       1         1     1         1     1                               1       1         1             74
75 15 1         1   1                   1                 2       2   1 1 1         1       2                             1 75
76 11                 1   1 1     1 1                     1               1                         1 2             1       76
77 10 1         1                       1     1                         1         1   1 1           1                 1     77
78 8                     1                                         1 1 1                           1 2         1           78
79 9           2               1       1                               1                         1 1           2           79
80 13 1       1                                       3 2                   1   1                   1 1       1           1 80
81 8     1                       1         1               1                   1                   1 1               1     81
82 12       2 1       1                       1                   1         1 1   1   1                               1 1   82
83 12               1 1               1                   1                 2   1     2       1           1               1 83
84 8                     1     1       1                     1                     1               1   1   1               84
85 13         1         1                   1       2   1   1   1   1       1                             3                 85
86 9 2           1           1 1   1                 1                                             1                 1     86
87 17       1             1   2                 1     1   2 1 1     1         1   1                       1     2   1       87
88 16     1   1       1     1             1       1           1   1   1 1         1     1     1           1       1     1   88
89 9   1               1 1 1                 1           1               1         1                                 1     89
90 4       1       1                     1       1                                                                         90
91 8           1   1   1           1                     1                             1                     1 1           91
92 7             1     1           1       1                                 1 1                 1                         92
93 15                   1       1       1     1 1           1   1 1   1 1         1                   1   1   1     1       93
94 8       1           1                                 1               1     1             1             1       1       94
95 12                         1               1         1   1   1   1         1 1   1           1             1 1           95
96 13             1           1   2           1 1 1 1                         1     1                 1 1           1       96
97 10 1                         1   1           1         1     1     1               1   1   1                             97
98 8         1   1             1 1 1                                                                   1   1     1         98
99 12 1   1   1       1     1   1 1                         1                     1                     1     1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
Ngày
/
Tháng