BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng
00 21   1   1     3 1             1 1   1   2             2 1   1     1                           2   1   1         1       00
01 10     1                       1 2   1           1   1                         1                                       2 01
02 8                                 2           1 1                     1 1           1                           1       02
03 8                                                           1   1       1   1   1               1                 1   1 03
04 8 2                   1       1             1         2                                                             1   04
05 10             1                 1     1           1                   2                       1 1             1 1       05
06 16                 1           1               1 2 1       1   1       2                   2         1     1 1         1 06
07 12   1                           1                 1 1 1         1 2       1     1               1             1         07
08 11                           1     1                       1           1 2   1 2   1       1                             08
09 10 1         1         1                     1 1       1                 1 1       1                     1               09
10 3   1                                 1                                             1                                   10
11 5                                                             2                   1 1                 1                 11
12 17     1   2   1 1 1           1             1   1   1 1                       1     1                 1           1 1 1 12
13 15                       1   1 1   1 2           1   1                             1     1 1 1             1       1   1 13
14 8                       1               1   1           1           2                   1               1               14
15 5           1     1                                                       1 1                             1             15
16 17 1   1           1           1           1 1       1 1 2 1       1   1             1   1           1         1         16
17 10         1                 2                             1 2 1 1                   1 1                                 17
18 13           1 1 1                       1   1                 1   1           1       1           1   1 1   1           18
19 14           1                 1         2 1                 1         1   1   1         2   1 1           1             19
20 7                           1                                     1         2           1       1                   1   20
21 15   1           1     1 1 1                   1           1 2                         1             1 1 1       1 1     21
22 16 1       1 2   1 1 1         2 1     1                             1       1 1       1   1                             22
23 7 1       1           1   1                                               1   1           1                             23
24 8                     1                   1   1   1                           1           1       1   1                 24
25 13               1     1 1         1                             1       3       1 1   1                       1     1   25
26 16           1       1   1   1                     1       1 1         2           1   1 1       1     1 1       1       26
27 9   1 1                                           1               1           1                         1   1       1 1 27
28 6                           1               2                       1                                   1           1   28
29 13                             1     1             1       1   2 1   1     1       2     1                     1         29
30 11             1       1               1               1             2 1         1     1                         1 1     30
31 10     2 1 1               2                                                         1           1       1           1   31
32 5                                                                     1           1                 1 1           1     32
33 13 1 2 2 1 1       1         1                                     1         1         1     1                           33
34 14 1       2 1     1       1         1                                           1     1 1   2   1       1               34
35 11       1 1 1   1                 1   1                   1 1   1                       1                       1       35
36 10 1             1 1 1         1             1                   1               1     1                               1 36
37 13                   1                         1     1   1     2               1           1 2         1       1       1 37
38 15         2   1           1     1 1   1         1     1         2           1 1                               2         38
39 11     1                     1                   1       1     1     1       1 1                 1     1   1             39
40 10                   1             1         1             1                 1       1             1     1 1           1 40
41 16           1     2 1                       2         1   2     1 1     1   1   2                   1                   41
42 12                         1   1   1         1           1     1         1   1     1                     1 2             42
43 10                                         1 1 1                 1 1       1 1   1                   1       1           43
44 14                   1     1         1         1 1                                             1 1 2 2           1 1   1 44
45 6       1                   1       1                                               1                   1     1         45
46 10       2   1                                     1     1                       1 1         3                           46
47 7       1                         1   1                   1   1                     1                             1     47
48 12 1 1             1       1                   1 1   1             1                           1   1       1     1       48
49 10     1 1       1       1             2         1                       1       1                                 1     49
50 10                                       1               1   1         1         1         1               1 1     1 1   50
51 7   1             1     1               1                                 1                         1             1     51
52 13   1         1               1       1             1                                   1         1 1     2   1 1     1 52
53 8     1                                 1 1       1     1               1                                       1   1   53
54 15           2   1 1 1     1     1               1                         2           2     1     1       1             54
55 8   1                 1                     1           1   1                       1               1                 1 55
56 11           1       1 1                     1     1               1   1 1           1           1                   1   56
57 9           1               1   1   1                                             1           1       1 1   1           57
58 10                     1           2   1           1   1     1       1   1                                     1         58
59 10             1 1                 1             1         1 1             1         1             1     1               59
60 11 1     1       1         1             1         1                         1   1               1         1         1   60
61 16   1 1     1 2       2 1   1                       1           1   1                     1 1   1               1       61
62 7             1         1                             1                             1     1       1   1                 62
63 6               1         1         1   1                                           1       1                           63
64 9             1             1             1   1                           2                 1     1             1       64
65 11                 1     1               1 1               2       1 1                                         1 1 1     65
66 7 1                                     1 1             1               1                                           1 1 66
67 15       2       1     1     1     1 1           1 1     1 1                               1 1     1                   1 67
68 9                     1   1               1             1                   1   1   1                       1   1       68
69 7           1           1             1       1                               1         1           1                   69
70 11                                 1         1       1               1 1           1 1                 1     1   1   1   70
71 14 1               1       1     1 1   1                     1               2 1   1   1         1                 1     71
72 15   1           2               1       2     1   1   1     1 1           1             1       1 1                     72
73 9 1   1                           1                           1   1                           1       1 1         1     73
74 15 1 1   1           1         1       1 1                       2 1         1 1   1   2                                 74
75 10 1     1       1           1   1   1                                                   1       1           1 1         75
76 12                                       2 1     1     1   1   1                 1           1               2 1         76
77 10   1 1                 1             1                                         1                 1         1     1 1 1 77
78 7     1                 2                                         1     2 1                                             78
79 11   1   1     1     1           1   1                           1                         1               2 1           79
80 13                   3                     1 1     1         1   2                     1             1       1         1 80
81 7 1             1     1           1       1                                                                   1 1       81
82 7                       1                 1   1         2                                     1       1                 82
83 7             1                     2           1                   1             1                         1           83
84 6     1   1                         1                               1           1             1                         84
85 17         1       1         1             1   1     1 1 1     1               1   1     1 3         1                 1 85
86 9       1                 1   1 1                               1     1                         1                   2   86
87 13     1             1     1     2               1 1                                   1       1 1       1   1   1       87
88 14 1       1                         1     2       1     1                 1             1     1 1   1 1           1     88
89 8             1                       1   1     1                               1                           1 2         89
90 8                               1         1         1     1         1             1                   1   1             90
91 8                 1                 1 1             2       1                               1     1                     91
92 12         1       1 1 2       1               2     1             1                     1         1                     92
93 10   1     1                                   1   1 2                   1               1     1     1                   93
94 11             1     1   2 1   1                                   1                       1         1   1           1   94
95 8                     1     2                 1     1         1               1                             1           95
96 13         1               1     1                                   1 1   1               1       1   1 1     1   1 1   96
97 13       1               1                             1     1             1           1     1 3     1     1       1     97
98 5   1 1             1                                                 1                       1                         98
99 9       1   1                         1               1       1     2               1         1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng