BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11                         2   1   1         1           1 1         1                 1     1                   1       00
01 13         1                                       2       1   2 1                           1     1       1   1   1 1   01
02 10 1 1           1                           1         1                                     1 1 1 1               1     02
03 13   1   1   1               1                 1   1                 1       1                 1 1   1           1 1     03
04 4                                               1             1                     1                       1           04
05 10 2                       1 1             1 1         1       1 1                         1                             05
06 16 2                   2         1     1 1         1 1 1         1 1         1                                 1 2       06
07 8     1     1               1             1                 1                       1             1               1     07
08 15 1 2   1 2   1       1                                                           1       1     2               1 2     08
09 13   1 1       1                     1                   1                       2 1 1         1   1     1     1         09
10 7               1                                                       1       1   1     1         1         1         10
11 11             1 1                 1                 1               1   1                 1 1       1               1 1 11
12 10         1     1                 1           1 1 1                     1     1           1             1               12
13 16             1     1 1 1             1       1   1           1   1           1             1 1         1 1 1     1     13
14 8                   1               1               1 1   1               1   1                                       1 14
15 9     1 1                             1                   1           1             1                     2           1 15
16 8 1             1   1           1         1                           1   1                               1             16
17 8               1 1                                     1 1     1   1           1   1                                   17
18 8         1       1           1   1 1   1                                                                 2             18
19 19 1   1   1         2   1 1           1                 1   1   1 1   1   1                     2 1   1 1               19
20 14       2           1       1                   1           1   1   1 1   1             1     1   1             1       20
21 11                 1             1 1 1       1 1     1             1               1     1                             1 21
22 13       1 1       1   1                               1 3                 1         1                           2 1     22
23 14     1   1           1                                                       1   1   1           2   1   2 1 1   1     23
24 7         1           1       1   1                                               1         1         1                 24
25 16   3       1 1   1                       1     1     1     1           1                 1           3 1               25
26 14 2           1   1 1       1     1 1       1           1         1 1               1             1                     26
27 10         1                         1   1       1 1                       1     2           1   1                       27
28 5                                   1           1                                                           1   1   1   28
29 13     1       2     1                     1                 1     1                   1   1 1     1   1       1         29
30 14 1         1     1                         1 1         1                 1 1               1     1   1   1   1     1   30
31 17               1           1       1           1   2   1     1     2           1   2 1     2     1                     31
32 10 1           1                 1 1           1           1   1                                 2       1               32
33 9       1         1     1                                 1                   1       1       1             2           33
34 9           1     1 1   2   1       1               1 1                                                                 34
35 9                   1                       1                   2       1 1                     1   1   1               35
36 12           1     1                               1   1         1 1     1             1         1             1 1   1   36
37 11         1           1 2         1       1       1                         1 2               1                         37
38 12       1 1                               2             1         1     1               1 1 1                     1   1 38
39 9       1 1                 1     1   1                               1     1                 1       1                 39
40 14       1       1             1     1 1           1     1   1       1 1 1   1                             1 1           40
41 14   1   1   2                   1                             1   1     1 1       1     1               1   2           41
42 10   1   1     1                     1 2                           1                           1 1           1           42
43 10     1 1   1                   1       1                                 1     1 1   1                               1 43
44 17                         1 1 2 2           1 1   1     1           1   1                       1           1 1     1 1 44
45 5               1                   1     1                               1                           1                 45
46 10           1 1         3                           1                           1       1 1                         1   46
47 8               1                             1         1   1     1   1             1                     1             47
48 11                         1   1       1     1               2               1     1 1               1       1           48
49 10   1       1                                 1     1 1               1   1     1     1                           1     49
50 12 1         1         1               1 1     1 1     1   1           1       1       1                                 50
51 11     1                         1             1                 1   1               1 1     1               1   2       51
52 11                   1         1 1     2   1 1     1           1               1                           1             52
53 12   1                                       1   1                             2         1 2   1                     1 2 53
54 11     2           2     1     1       1                                                               1 1         1   1 54
55 7               1               1                 1           1       1                                       1       1 55
56 8 1 1           1           1                   1   1       1                                                       1   56
57 11             1           1       1 1   1           1     1                 1 1             1   1                       57
58 8   1                                     1                     1                     1       1             1     2     58
59 12     1         1             1     1                                 1 1 1           1 1             1           1 1   59
60 10       1   1               1         1         1                   1         1 1 2                                     60
61 13                     1 1   1               1               1       1         1       1             2         1       2 61
62 9               1     1       1   1                   1     1       1       1                                       1   62
63 8               1       1                           2                   1                 1 1                         1 63
64 11     2                 1     1             1       1         1                 1 1                       1     1       64
65 10                                         1 1 1             1       1   1   1                       1 1               1 65
66 14   1                                           1 1 1       1     2 1   1       1 1   1     1                   1       66
67 7                     1 1     1                   1             1     1                                       1         67
68 10       1   1   1                       1   1                               1 1         1           1         1         68
69 8         1         1           1                           1   1               1                   1 1                 69
70 10 1           1 1                 1     1   1   1       1                               2                               70
71 9       2 1   1   1         1                 1                                   1           1                         71
72 12     1             1       1 1                       1       1   1   1           1     2     1                         72
73 13                         1       1 1         1                 1           1                     1   2 1   1 1 1       73
74 12       1 1   1   2                                                       1       1     1           1   1 1     1       74
75 7                   1       1           1 1                               1             1       1                       75
76 17           1           1               2 1             1 2                 1       1     2             2         1 1 1 76
77 12           1                 1         1     1 1 1   1 1     1                                   1     2               77
78 7   2 1                                                         1                   1               1       1           78
79 13                     1               2 1                     1                         1 1       2 2               2   79
80 11                 1             1       1         1             1       1             2         2         1             80
81 11                                         1 1               1     1   1   1   1             1     1     1             1 81
82 6                         1       1                   2         1                                                   1   82
83 5             1                         1           1                                             1             1       83
84 8           1             1                                           1     1     1     1     1     1                   84
85 11         1   1     1 3         1                 1                     1     1                           1             85
86 9 1                         1                   2                                         1   1     1         1       1 86
87 13                 1       1 1       1   1   1       1         1         1       1             1             2           87
88 13     1             1     1 1   1 1           1       1   1                       1 1               1 1                 88
89 6           1                           1 2                           1                                         1       89
90 9             1                   1   1                       1 1 1     1                               1 1             90
91 10                       1     1                       1 1     1   1       1             1 1         1                   91
92 5                   1         1                                                     1                         1     1   92
93 13   1               1     1     1                         2           1     2     1   1       1                   1     93
94 10                     1         1   1           1     1   1         1                 1 1 1                             94
95 9         1                             1                 1 1     1       1         1       1   1                       95
96 17 1   1               1       1   1 1     1   1 1                     1     1 1 1                     1       1   1 1   96
97 13     1           1     1 3     1     1       1           1   1                 1                       1               97
98 7 1                       1                               1 1               1                 1               1         98
99 6               1         1                         1               1           1                                   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
Ngày
/
Tháng