BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng
00 17           1 1                 1           1     1 1   1         1   1         1 1           1   1   2   1           1 00
01 11           1     1         1                 1           1 2           1       1                 1             1       01
02 8           1   1                 2             1                                     1         1               1       02
03 11         1       1 1             1       1                           1     1 1                               1 1 1     03
04 11       1                 1 1                       1           2       1               1         2         1           04
05 14             1 1         1   1     1                   1     1           1 1 1                 1   1     1         1   05
06 8                                     1         1     1                           2         1       1           1       06
07 6                                                                           1       1       1 1           1 1           07
08 13 1         1                     1   2 1 1   1   1                               1             1     1             1   08
09 7                                       1       1   1                           1                 1         1     1     09
10 15   1             2         1   1     2           1       2   1     1                               2         1         10
11 12     1   1         1                 1         1       1                         1     1               1     1 1     1 11
12 9               1       1     1       1       1                 1           2                                     1     12
13 16 1     1 1       2       2                     1       1   1           1     1     1 2                     1           13
14 7                                   1   1                                 2             1                           2   14
15 11 1       1                               1                                     1 1   2     1   1       1       1       15
16 7 1           1 1                                           1 1                             1           1               16
17 14     1                     2   1 1 1 1     1         1 1         1                     1                 1     1       17
18 15     1 1         1       1             1   1             1   1       1                           1     1     1     3   18
19 20     2       1   1   1     1   1       2 1             1           1         2     1 1     1 1           1       1     19
20 11           1   1         1             1     1     1   1         1 1       1                                     1     20
21 11         1                           1     1 1                         1 1               1       1       1   1       1 21
22 10                       1                   1     1         1 1         1         1             1                 1   1 22
23 10                     1         1                   1     2       1 1           1 1             1                       23
24 11         1 2     1 1                               1             1                 1 2                           1     24
25 11 1           1 1   1     1                           1               1 1                   1     1   1                 25
26 10       1         2                       1                     1               1     1     1         1               1 26
27 15 1         1                   1     1   1                 1 2     1               1 1     2             1           1 27
28 9                             1     1           1                   1     1                 1       1 1             1   28
29 9               1       1       1                         1       1       2                         1             1     29
30 12   1         1     1         1 1 1     1   1         1       1                     1                             1     30
31 7                         1   1               1 1                                     1   1               1             31
32 12     1           1         1                 1     1         1         1     1 1                     1     1   1       32
33 14   1   1               1   1           1                       1             1 1   1   1         1     1     1       1 33
34 12                 1         1         2       1           1 1                     1           1     1 1             1   34
35 10   1       1                 1     1     1     1         2                   1                               1         35
36 11               1                 1                 1 1               1             1   1 1         1     1 1           36
37 14                   1         2         1 2                     1 1             1       1     1       1 1         1     37
38 11     1 1     1 1   2     1                                       1                                     1 1         1   38
39 5       1               1         1               1                         1                                           39
40 11                         2                         1           1   1 1   1       1         2                   1       40
41 11                                                     1 3               1 1               1     1     1     1     1     41
42 13     1               1 1 1 1 1         1     1   1                                       1               1     1 1     42
43 11   1 1           1                       1           1                   1     1         1   2             1           43
44 7       1     1             1       1                                                 1                 1   1           44
45 7         1         1         1     1                                     1   1                                 1       45
46 16 2     1       1     1 1   1   1       1         1       1       1         1               1                   1 1     46
47 6                     1                       1         1                 1                     1                 1     47
48 12             1     1                       1                       1   1 1         1     1             1 1 1         1 48
49 10       1               1                           1 2               2     1                 1                   1     49
50 11                       1       1               1               1 1     1   1         1 1           1       1           50
51 14 1 1     1           1         1 1               1   2                   1 1         1                   1   1         51
52 13 1 1             1       1       1 1                     1           1     1                           1     2     1   52
53 8     1                                                                           1 2   1 1         1         1         53
54 11     1             1   1       1             1   1                                     1 1   1 1                   1   54
55 9           1     1   1     1               1             1           1     1                         1                 55
56 8     1                                   1   1                   1           1 1                 1                   1 56
57 10   1   1     1                 1 1           1               1 1                                     1             1   57
58 13 1                     1 1   1             1                       1         2 1         1     2           1           58
59 11   1               1 1 1     1           1                       1         1   1               1   1                   59
60 13     1               1         1                 1 1   2     1     1 1             1   1                     1         60
61 16   1   1 1         1 1 1   1     1         1       1   1       1   1                   1               1             1 61
62 10   1     1                       1       1                                           1       1 1             2     1   62
63 5                                         1                           1                   1   1                   1     63
64 9 1                     1                         1           1                   1 1                   1 1       1     64
65 11               1     1   1                       1             1                   1     1   1         1 1     1       65
66 13   1     1   1                 1   1   1   2                             1             1             2 1               66
67 14     1   1 1 1                   1         1             1       1       1               1       1 1         1 1       67
68 12                   1                         1   1           1 1   1           2       1     1     1 1                 68
69 6                 1 1                                                         1 2                               1       69
70 4                                                                             1       1     1     1                     70
71 12         1                     2     1 1       2 1 1   1                                       1 1                     71
72 13 1     1       2   1                                 1 1   1           2           1         1     1                   72
73 11                           1         1                         1 1               2         1 1   1   1             1   73
74 8                     1               2                     1           1   1                                   1     1 74
75 7       1 1   1           1                   1                     1                             1                     75
76 9                             1   1       1         1             1   1 1                                     1   1     76
77 9                       1     1           1                                   1           1 1   1   1                 1 77
78 11   2         1 1                                 1             1   1   1     1                                 1   1   78
79 8                 1           1         1   1   1                                                     1 2               79
80 7                     1                     1                         2               1   1                           1 80
81 13   1   1     1     1     1 2                         1           1       1   1                 1             1         81
82 12 1 1       1                 1         1         2 1                                 1                   2           1 82
83 9           1   1                               1   1       1             1               1                 2           83
84 11     1   3 1                 1     1                         1 2     1                                                 84
85 9 2                                 1 1         1         1 1       1                             1                     85
86 12     2       1               1     1       1         1     1                   1       1                       1   1   86
87 9               1       1         1       1   1 2                           1                             1             87
88 9                     1   1         1       1               1       1             1         1                 1         88
89 4         1                         1                     1 1                                                           89
90 8   1       1                     1                   1         1   1 1     1                                           90
91 10           1 1 1   1   1                       1               1                       1       1   1                   91
92 13   1   1             1 1           1 1   1     1     2                 1                                   1         1 92
93 10       1             1     1       1                 1       1   1                       1         1               1   93
94 11 1                                 2                   1   1 1                     2             1         1         1 94
95 9 1                               1               1         2           1                 1         1   1               95
96 15     1               1                 1           1   1 1 1       1             1     1     1 1 1         1         1 96
97 12           1   1               1           1 1     1         2   1               1           1             1           97
98 8                                       1     1                       1 1   1               1 1                       1 98
99 11       1   1 1       1                                   1                   1   1 1   1             1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng