BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
Ngày
/
Tháng
00 13     1   1 1 1             1 1                   1         1                   1       1 1       1 1                   00
01 16     1         1     1         1 1     1 1 1       1 1   1   1   1       1             1               1               01
02 13 1           1     1       1             1 1 1                 1 1     1 1                     1       1               02
03 17     1     1     1     1 1         1             2           1   1       1           1           1         2 1       1 03
04 16                   1         1 1           1     1       1   1 1                 1 2 1   1       1     1         1     04
05 15   1     1   1   1     1                 1 1                                       1 1     3   1 1 1                   05
06 13         1       1                   1   1           2 1   1                   1       2         1             1       06
07 21   1   1   1 1               1     1     1     1             1       1       1 1     1     1           1 1 1 1   1 1 1 07
08 19     2     1         1 1                 2 1             2     1     1     1                 1         1 1 2     1     08
09 14       1     1       1   2       1                 1           1     1       1     1 1       1                   1     09
10 9       1                 1 1     1       1             1   1         1         1                                       10
11 13                           1       1   1   1   1   1 1   1         1                         2       1               1 11
12 18   1       1 2             1 1     1 1         1       1 1     1               2           1     1           1 1       12
13 8     1         1               2                     1 1                         1                             1       13
14 19   1 1       1 2         1 1       2     1   1                 1     1           1     1     1 1   1   1               14
15 10         1   1       1           1   1 1                 1   1                 1                                   1   15
16 25       1   1   1 1     1 1     1 1     1   1 1 1     1                 1 1 1 2     1   1 1   1 1     1 1               16
17 15     1   1 1       2       1       1     2       1         1                 1                     2               1   17
18 15   2 1                 1       2   1           1                                           1   1     1 1   1 1     1   18
19 17                     1   1                         1   1   1     1 1 1     1 1   1 1     1 2             1           1 19
20 10                   1                       1               3 1   1 1             1                   1                 20
21 16   1                     1       1 1 1       3     1   1     1             1   1           1             1 1           21
22 21 3 1                     2           1   2   1 1                 2   1         1   1                   1 1 1 2         22
23 21   1   1 1                 1                     1 1 1   1       1 1 1 1 1 1 1           1       1 1     2           1 23
24 17                                           1   1 1 1           1     1       1               2   1 1 2 1   1 1     1   24
25 16 1       1   2 1     1 1                                 1     1     1 1               1               1       1 1   1 25
26 15   1           1   1                   1 1             1   1     2 1     1       1                       2       1     26
27 17                   1                     1       1           2   3   1     1         1   1           1         2 1   1 27
28 12 1     1                 1 2     1                   1                 1                 1       2               1     28
29 10   1                   1 1                   2                                   1             1       1 1   1         29
30 10             1     1                       1         1               1           1         1 2         1               30
31 18     1   1       1       1 1 1                       1           1 1         1 1         1         1 3 1     1         31
32 24 2       1 1 1 1                 1   2         3 1 1       2             1 1       1     2       1             1     1 32
33 13       1           1 1       1                     1 1       1         2                                       3     1 33
34 13           1     1     1                   1   2       1 1 1               1     2           1                         34
35 14       1       1           1                     1 1 2                       1 1 1 1     1             1   1           35
36 16 1 2                       1     1 1 1         1             1   1       1           1 1     1 1               1       36
37 8                     1       1                           1 2             1           1                         1       37
38 13       1           1 1 1   2       1 1                     1                               1     1     1       1       38
39 22 1 1     2   1       1           1     2               1       1         1   2       1         1   3   1 1           1 39
40 12       1                     1         1     1               1             1   1           1     1 1   1       1       40
41 11                     1       1 2                       1             1     1       1 1 1                         1     41
42 16   1       1 1               1 1 1   1 1       1     1     1             1 1   1                 1 1                   42
43 19 1     2   2 1     1     1 1       1   1                       1     1 1         1       1         1     1     1       43
44 18               1   1         1               1     1   1           1     1 1     2   1   1       1   1       1 1 1     44
45 10 1                 1                             1   1   1 1 1   1                                   1       1         45
46 21 1     1           1                     1                   1 1       1 1         1     1 1   1 1   1     1   2 2   2 46
47 12         2         1 2 1   1           1               1 1                           1   1                             47
48 19 1     1       1   1   1                           1 1 1     2 1     1   1     1 1 1                       1   1   1   48
49 20   1       1   1 1       1   1   1           1     2     2   2     1   2       1                   1   1               49
50 14   1 1         1 1   1   1           1     1             1                   1         1   1                 2         50
51 14           1     1   1               2           1       1           1   1       1   1         1         1       1     51
52 21 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1       1       1                                   1         1     1     1     2           2 52
53 11     1             1                   1               3                               1           2       1         1 53
54 16         1     2             1 1     1                   2                     1     1 1 1     1     1     2           54
55 15                 1         1       1         1         1 1 1       1 1             1 1 1   1           1           1   55
56 19     1                     1 1 1   1                 1 1       1 1 2     1     2   1     1         1 1       1         56
57 15 1           1                   2     2   1 1     1   1     1                 1                               2 1     57
58 15         1             2               1 1     1           2           1     1   1   1           1           1     1   58
59 13             1       1               2     1   1                             1   2         1         1       1   1     59
60 17   1           1           1             1         1               1         1     1       1 2 1     1   1 1     1 1   60
61 16 2     1         2     1 1                         1         1 1         1       1               1   2       1         61
62 17                   1   1     1     1 1     1     2   1                     1           1       1   1     1 1     1   1 62
63 16   1     1 1                   1       1         1         1           1   1     1 1       1         1     1     1 1   63
64 11                   1 1 1         1         1 1     1           1                         1   1         1               64
65 26   3 2 2   1   1 1       2       1     1   1   1                   1   2           1 1       1 1       1       1   1   65
66 20                   1         1       3 1 1   1                       1   1   1 1     1     1   2   2               1 1 66
67 17                     1         1   1     1   1     1         1         1   1           1       2       1 1   2 1       67
68 17                 2 1 1 1     1         2   2   1 1                 1             1   1                       1       1 68
69 13       1       1   1 1               1     1   2         1             1   1   1                                 1     69
70 17     1   1   1                     1         1   1 1   1 1         2     1 1           1       1     1       1         70
71 20 1       1       1   1         2     1 1 1 1       1           2   2               2 1       1                       1 71
72 18   1     1   1       1     2 1 1   1             1                 1         1               3       1 1 1             72
73 19         1 1   1       1       1   1         1 1   1 1         1     2     1                 1 1         1 1     1     73
74 18           1           1     1 1 1         1 1         2 1 1       1     1   2           1 1               1           74
75 27     2       1   1   1 1         1     1 1 1   1 1 1   1     1 1 2 1       1 1 2       1                     1   1 1   75
76 19                           1 2   1         1       1 2   1       1 1     2               1   1   1         2         1 76
77 15               1   1             2         1                 1 1 1 1   1 1         1           2               1       77
78 13           2             1       1   1                         1     1                 1   1       2     1   1         78
79 17                     1 1 1         1         1   1       1   1 1   1   1   1                 1       1             2 1 79
80 20         1     1       1   1       1     1 1     1           1   1 1 1           1   1 1 2 1                 1   1     80
81 13 1 1     1                     1       1       1         1       1   1 1   1   1                       1               81
82 17 1     1         1 1                       1           2             1     1   1   2             1       1 1 1       1 82
83 18           1   1   1         1   2           1 2     1           1       1       1 1             1     1       1   1   83
84 12       1         2     1           1         1                         1               2           1                 2 84
85 17     1       1       1     1 1       1             1   1         1                 1     1 1 1       1   1         2   85
86 14     1     1 1           1         2   1             1               1 1 1 1                     1     1               86
87 14     1 1 1 1     1       1     2         1   1           1                 1 1         1                               87
88 19 1   2           1     1     1 1                 1         1   1             1         1       2         2 1   1   1   88
89 11         1     1 1           1           1   1                         1             1             1       1 1         89
90 18 1   1       1     1     2     1                   1       1     1     1             2   1 1     2       1             90
91 13   1   1 1       1   1         1   1 1                     1   1           1                 1                     1   91
92 17 2   1 1       1       1         1     1       1                       1 1       1 2                 1           2     92
93 17     1       2               1               1 1               1       1 1   1     1     2   1     1       1       1   93
94 14           1 1                   1               1   1 1     1     1           1       2         1   1             1   94
95 20 1     1       1 1         1       1 1               1         1           1   1 2   1         1                 1 3 1 95
96 16     1     1   1               1     1           1 1       1     1         1 1       1           1       1 1         1 96
97 16 1       2             1     1           1   1   1         1           1     1           1 2         1             1   97
98 15   1                     1             1                     1     1 2                         1 1           1 1 2 1 1 98
99 16       2   1               1   1   1   1         2   2         1                     1 1   1   1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
Ngày
/
Tháng