BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
Ngày
/
Tháng
00 15   1         1       1   1 1 1             1 1                   1         1                   1       1 1       1 1   00
01 18 2         1         1         1     1         1 1     1 1 1       1 1   1   1   1       1             1               01
02 15     1     1   1 1           1     1       1             1 1 1                 1 1     1 1                     1       02
03 14             1       1     1     1     1 1         1             2           1   1       1           1           1     03
04 16   1 1                             1         1 1           1     1       1   1 1                 1 2 1   1       1     04
05 19     1   1 1 1     1     1   1   1     1                 1 1                                       1 1     3   1 1 1   05
06 14   1         1           1       1                   1   1           2 1   1                   1       2         1     06
07 17 1     1 1         1   1   1 1               1     1     1     1             1       1       1 1     1     1           07
08 14                     2     1         1 1                 2 1             2     1     1     1                 1         08
09 16   1           2       1     1       1   2       1                 1           1     1       1     1 1       1         09
10 10               1       1                 1 1     1       1             1   1         1         1                       10
11 13     1                                     1       1   1   1   1   1 1   1         1                         2       1 11
12 16                   1       1 2             1 1     1 1         1       1 1     1               2           1     1     12
13 8         1           1         1               2                     1 1                         1                     13
14 22 1         1 1 1   1 1       1 2         1 1       2     1   1                 1     1           1     1     1 1   1   14
15 9                         1   1       1           1   1 1                 1   1                 1                       15
16 25   1                   1   1   1 1     1 1     1 1     1   1 1 1     1                 1 1 1 2     1   1 1   1 1     1 16
17 18         1 2   1     1   1 1       2       1       1     2       1         1                 1                     2   17
18 12         1         2 1                 1       2   1           1                                           1   1     1 18
19 16       1                             1   1                         1   1   1     1 1 1     1 1   1 1     1 2           19
20 11   1                               1                       1               3 1   1 1             1                   1 20
21 15             1     1                     1       1 1 1       3     1   1     1             1   1           1           21
22 17     1           3 1                     2           1   2   1 1                 2   1         1   1                   22
23 20   1       1       1   1 1                 1                     1 1 1   1       1 1 1 1 1 1 1           1       1 1   23
24 15 1   1                                                     1   1 1 1           1     1       1               2   1 1 2 24
25 13         1       1       1   2 1     1 1                                 1     1     1 1               1               25
26 16 1   1 1 1         1           1   1                   1 1             1   1     2 1     1       1                     26
27 15             1 1                   1                     1       1           2   3   1     1         1   1           1 27
28 13         1     1 1     1                 1 2     1                   1                 1                 1       2     28
29 9     1 1           1                   1 1                   2                                   1             1       29
30 11           1 1               1     1                       1         1               1           1         1 2         30
31 17           1         1   1       1       1 1 1                       1           1 1         1 1         1         1 3 31
32 23           1     2       1 1 1 1                 1   2         3 1 1       2             1 1       1     2       1     32
33 10 1                     1           1 1       1                     1 1       1         2                               33
34 17     2 1       1           1     1     1                   1   2       1 1 1               1     2           1         34
35 12                       1       1           1                     1 1 2                       1 1 1 1     1             35
36 15                 1 2                       1     1 1 1         1             1   1       1           1 1     1 1       36
37 10   1   2                             1       1                           1 2             1           1                 37
38 14           1 1 1       1           1 1 1   2       1 1                     1                               1     1     38
39 21             1 1 1 1     2   1       1           1     2               1       1         1   2       1         1   3   39
40 12     1 1               1                     1         1     1               1             1   1           1     1 1   40
41 13     1       1 1                     1       1 2                       1             1     1       1 1 1               41
42 19 2 1               1       1 1               1 1 1   1 1       1     1     1             1 1   1                 1 1   42
43 19     1     1     1     2   2 1     1     1 1       1   1                       1     1 1         1       1         1   43
44 17     1     1                   1   1         1               1     1   1           1     1 1     2   1   1       1   1 44
45 10             1   1                 1                             1   1   1 1 1   1                                   1 45
46 16   1   1         1     1           1                     1                   1 1       1 1         1     1 1   1 1   1 46
47 13               1         2         1 2 1   1           1               1 1                           1   1             47
48 20 1           1 2 1     1       1   1   1                           1 1 1     2 1     1   1     1 1 1                   48
49 22     1   1 1       1       1   1 1       1   1   1           1     2     2   2     1   2       1                   1   49
50 15         1 1 1     1 1         1 1   1   1           1     1             1                   1         1   1           50
51 14   2                       1     1   1               2           1       1           1   1       1   1         1       51
52 20 1 1           1 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1       1       1                                   1         1     1     1   52
53 13   1     2 1         1             1                   1               3                               1           2   53
54 14                         1     2             1 1     1                   2                     1     1 1 1     1     1 54
55 16 1       1 1                     1         1       1         1         1 1 1       1 1             1 1 1   1           55
56 22   1   1     2       1                     1 1 1   1                 1 1       1 1 2     1     2   1     1         1 1 56
57 15 1     1       1 1           1                   2     2   1 1     1   1     1                 1                       57
58 17 1   1       1 1         1             2               1 1     1           2           1     1   1   1           1     58
59 16   1   1 1 2                 1       1               2     1   1                             1   2         1         1 59
60 15         2         1           1           1             1         1               1         1     1       1 2 1     1 60
61 17 1 1             2     1         2     1 1                         1         1 1         1       1               1   2 61
62 15   1           1                   1   1     1     1 1     1     2   1                     1           1       1   1   62
63 13                   1     1 1                   1       1         1         1           1   1     1 1       1         1 63
64 13       2       1                   1 1 1         1         1 1     1           1                         1   1         64
65 24     1             3 2 2   1   1 1       2       1     1   1   1                   1   2           1 1       1 1       65
66 22 2   1     1                       1         1       3 1 1   1                       1   1   1 1     1     1   2   2   66
67 14   1 1                               1         1   1     1   1     1         1         1   1           1       2       67
68 18   1   1 1                       2 1 1 1     1         2   2   1 1                 1             1   1                 68
69 14       1     1         1       1   1 1               1     1   2         1             1   1   1                       69
70 16                     1   1   1                     1         1   1 1   1 1         2     1 1           1       1     1 70
71 21 1             1 1       1       1   1         2     1 1 1 1       1           2   2               2 1       1         71
72 18     1       1     1     1   1       1     2 1 1   1             1                 1         1               3       1 72
73 21 1   1     1 1 1         1 1   1       1       1   1         1 1   1 1         1     2     1                 1 1       73
74 19         1   1             1           1     1 1 1         1 1         2 1 1       1     1   2           1 1           74
75 27 1     1 1           2       1   1   1 1         1     1 1 1   1 1 1   1     1 1 2 1       1 1 2       1               75
76 18 1   1                                     1 2   1         1       1 2   1       1 1     2               1   1   1     76
77 14                               1   1             2         1                 1 1 1 1   1 1         1           2       77
78 13       2                   2             1       1   1                         1     1                 1   1       2   78
79 17   1     1   1                       1 1 1         1         1   1       1   1 1   1   1   1                 1       1 79
80 20     1   1               1     1       1   1       1     1 1     1           1   1 1 1           1   1 1 2 1           80
81 13           1     1 1     1                     1       1       1         1       1   1 1   1   1                       81
82 15         1   1   1     1         1 1                       1           2             1     1   1   2             1     82
83 17 1   1                     1   1   1         1   2           1 2     1           1       1       1 1             1     83
84 12     1     1           1         2     1           1         1                         1               2           1   84
85 15             1       1       1       1     1 1       1             1   1         1                 1     1 1 1       1 85
86 18 1 1 1   1   1       1     1 1           1         2   1             1               1 1 1 1                     1     86
87 16       1       1     1 1 1 1     1       1     2         1   1           1                 1 1         1               87
88 14                 1   2           1     1     1 1                 1         1   1             1         1       2       88
89 12   1           2         1     1 1           1           1   1                         1             1             1   89
90 20       1   1 1   1   1       1     1     2     1                   1       1     1     1             2   1 1     2     90
91 13   1               1   1 1       1   1         1   1 1                     1   1           1                 1         91
92 17         1 1     2   1 1       1       1         1     1       1                       1 1       1 2                 1 92
93 16         1           1       2               1               1 1               1       1 1   1     1     2   1     1   93
94 16 1     2                   1 1                   1               1   1 1     1     1           1       2         1   1 94
95 20 1 1 1 1 1       1     1       1 1         1       1 1               1         1           1   1 2   1         1       95
96 16   1       1   1     1     1   1               1     1           1 1       1     1         1 1       1           1     96
97 16   1             1       2             1     1           1   1   1         1           1     1           1 2         1 97
98 16       3 1 1 1 1   1                     1             1                     1     1 2                         1 1     98
99 18 2                     2   1               1   1   1   1         2   2         1                     1 1   1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
Ngày
/
Tháng