BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng
00 14     1             1 1     1       1   1     1 1                                 1 2 1             1               1   00
01 19   2         1 3       1     1         1                     3   1       2       1               1     1       1       01
02 14                   2 1 1 1   1           1                 1         1                                 1     1 1 1   1 02
03 13     1       1               1                           1 1       1 1         1       1       1       1 1 1           03
04 16           1     2               1 1 1   1               2           1     2       1                 1       1       1 04
05 14           1   1             1 1     1             1           1           1   1             1   1   1   2             05
06 26 1 1     1     1   1 1       3             1   1 1     2 1   1     1 1   1 1 1           1       1 1 1         1       06
07 19         1         1   1 2 1                             1   1 2           2 1           1       1         1 1 1 1     07
08 11   1     1           1     1                     1         1 1                         1   1                         2 08
09 15     2     2     1         1                   1 1 1                 1       1 1 1   1                 1               09
10 20   1               1           1 1     2     1           1       1     1       1 1 1   1   1       1       3       1   10
11 22 1             1   1   1   1         1       1   2   1   1     1     1                         2   1 1   2 1     1 1   11
12 20       1           1     1 1       2         1     1   2   1                   1     1     1 1 1       1         2   1 12
13 14   1       1 1       1     1         1                                       1     1     1                 1 2 1   1   13
14 10                 1                       1           1   1   1               1                   2 1                 1 14
15 6 1                                 1                                             1 1       1   1                       15
16 18     1       1 1     1   1               1         1           1   1 1         1         1   1     1   2 1         1   16
17 24   1 1     2     1 3   1 1             1       1   1         1     1 1 1       1           1     1           1 1 1   1 17
18 15       1   1                 1 1 2 1   1         2                 1                 1             1 1           1     18
19 17     1       1           1 1         1       1       1 1         1     2   2               2     1             1       19
20 14 1   1       1 1       1 1   1   1       1                         2     1             1     1                         20
21 11   1         1     2                         1   1           1   1       1   1               1                         21
22 13     1     1 1                 1         1         1                 1         1     1 2 1   1                         22
23 14     1           1                     1 1   1         1   1   1 1 1           1                   1 1             1   23
24 10           1     1                 1     1                       1           1   1   1         1     1                 24
25 15                       1       1       2       1           1                   2   1 1 1 1     1   1           1       25
26 20   1                     1     3       1       1       1   1       1       1 1 1   2   1           1   1     1   1     26
27 14         1   1           1 1   1   1 1     1           1               1       1     1   1     1                       27
28 18   1   1           1 1   1   1       1       1             2   1   1 1       1                     1       1     1 1   28
29 15                   1           2           1     1                     1       1     1 1     1   1 1         1       2 29
30 17 1       1       1                 1   1 1       1     1   1         2 1 1 1               1   1                   1   30
31 13           1           1 1           1     1       1   1       1         1 1     1       1   1                         31
32 13   1 1 1 1 1       1       1   1   1             1   1         1                                           1           32
33 19 1           1                   1           1 1   1           1 1       2           2   1             1 1 1 2     1   33
34 10         1             1           2 1             1           1           1       1     1                             34
35 14                             1 1 1       1 1     1                             1   1 1         1   2           1 1     35
36 25       2       1 1   1   1 2         1 1     1             1     2 1   2 1   1           2           1   2 1           36
37 15                 1       1         1   2         1       1             1           1   3     1     1     1             37
38 20       1   1 1         1     1     1 1   2 1   1       1   1 2           2   1             1   1                       38
39 18           1 1     1   1 2             1     1   1       1 1 1     2           1   1                 1               1 39
40 13                         1                 1         1   1   1             2                       1 1 1     2 1       40
41 20     1   1         1   2     2     1 1           1                 3 1     1             2             1   2           41
42 21           1     1       1       1 1         2           1       2     1 1           2 1     1   1   1 1           1 1 42
43 14   1                 1   1 1                     1 1   1   1     1       1         1         1 1               1       43
44 13 2   1                 1                               1     1   2       1       1 1 1                           1     44
45 18         1         1         2     1 1         1     2   1 1   1 1         2               1                 1       1 45
46 14     1       1     1           1   1 1         1     1           1             1     1   1     1             1         46
47 11       1 1       1               1             1         2   1           1   1                                 1       47
48 16     1   1   2 1                           1 1                             1     1           1       1 1     1 1 1   1 48
49 16           1           1   2             1         1 1   1       1   1 1           1     1     1 1                 1   49
50 18 1     1 2   1     1     1 2   1           1                 1         1       1 1     1             1 1               50
51 15     1         1             1   1       1 1                   2               1 2             1 2           1         51
52 18 1     1     1       1                           2   1 1 2 3   1         1           1                   1         1   52
53 16 2   1         2     1 1               1   2     1             1       1       1                   1   1               53
54 19 2       1 1     2             1           1     1                       1   1   1                 1     1 1   1   2 1 54
55 16       1     1 1             1                     3     1                       1 3       1     1       1     1       55
56 12             1 1                         1         1 2       1       1 2 1     1                                       56
57 18     1           1                 1 1 1   2       1 1   1   1 2           1       2       2                           57
58 16   2 1 1                   2     1             1   1                 1 1                 1 1       1           1 1     58
59 17   1     1             1         1               1   1 1   2 1 1               1             2         1   1 1         59
60 6                     1       1           1   1                     1 1                                                 60
61 20         1           1               1   1     1       2 1         1   1         2   2 1   1         1     2   1       61
62 14 1     1 1           2     1   1 2                                 1     1 1 1       1                                 62
63 14       1       1                         1       1               1                     1 1 1 1   1       2   1 1       63
64 21   1                 1       1 1 1     2           1     1             1     2   1 1             2     1 1 1     1   1 64
65 19 1 1     2       1 1       1 1       1     1                             1       1     1     1 1 1         1   1 1     65
66 13     1 2 1       1                 1     1                       1       1                     1   1 1               1 66
67 20       1 1 1 1       1 1                   1   1 1   2     1         1   1     1               1           1     1 1 1 67
68 15 2               1       1 1         1       1                     1   1             1   1 1         1   1   1         68
69 15 1 1                           1 2 1 1         1 1 1                             1       1     1                 1 1   69
70 14     1   1       1                 1   1                     1 1         1   1           1 1           1 1       1     70
71 22 1     1   1   1     1     1 1   1         1         1       1         1   1     1     2         1     1       1   2 1 71
72 17     1     1   2       1               1     1       2                                 1 1     1   1 1         2   1   72
73 14                         1       2                 1       1     1 1                     1 1           2   2 1         73
74 11   1                         1   1             1       1     1   1   1           1           1 1                       74
75 14   1 1     1         1 1       1     1   1                 1 1         1           1                   1             1 75
76 20 1       1 1     2   1 1 1         1   1   1   1                         1           1     1       1 2 1         1     76
77 10 1           1 1               1                           1         1                       1       1               2 77
78 9                               1         1           1         1   1   1     1               1                     1   78
79 20           1   2   1 2   1           2                   1           1 1         1 1       1     1   2 1   1           79
80 13             1       1     1     1 1         1 1       1             1       1       1 1 1                             80
81 18   1       1       1   2           1 1 1 1 1 1                       1         1                 1 1         2   1     81
82 15 1     1       2   1   1                         1   1       1 2   1 1           1             1                       82
83 16   1         1   1           1             1 1     1   1   1 1       1       1 1         1                   1   1     83
84 15       2   1 1             1             1     1       1 1           1                     1   1         1   1       1 84
85 17     1           1 1 1   1     1     1 1   1       1   1                             1     1 2                 1   1   85
86 12   1 1                         2 1         1   3                 1                                       1           1 86
87 21   1   1   1       1 1                   1     1 1   1       1   1         1   1             1       2 1     1 1   2   87
88 15 1               1                             1       1     1   1 1       1     1   1 1     1 1   1             1     88
89 14     1 2 2                               1 1 1   1                 1   1 1       1         1                           89
90 17       1 1           1 1     1                 1       2                   1   1   1           1 2           1   1   1 90
91 15 1 1           1                     1       1     3               1         1             1         1 1         1   1 91
92 23       1       2     1   1   1   1 1 1 1   1         1         2 2     1   1       1               1   1   1         1 92
93 20         1   1             1   1           1 1 1     2   1             1             1 3     1 1     1   1     1       93
94 13     1 1                         1     1 1   1     1                     1       1         1             3             94
95 12 1                                   1   1                 1                 2           1   1             1 1 1   1   95
96 12             1   1           1   1                                 1         1             1     1       2       2     96
97 25 1 1       1 1         2         1     1     2 1                 1   1     1 1   1 1 1   1     1 2       1     1 1     97
98 20   1             2       1                   1     1     2     1             2         2     1     1       1       3 1 98
99 16                           1   1   1       1         2 2   1   1           1                 1   1 1 1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng