BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng
00 16         1           1 1 1                   1             1   2   1 2 1   1     1           1 1                       00
01 6 1                                         1                           1                       1       1 1             01
02 13     2       1   1                   1     1                         1               1                         1 1 2 1 02
03 12             1   1               1         1   1     2       1 1           1             2                             03
04 15 1 1     2 1                         1     1 1                         1 1 1               1             1       2     04
05 9   1                             1                               1   1       1       2 1         1                     05
06 3     1                                                 1                   1                                           06
07 12       1       1   2 1 1               1                   1 1 1 1                       1                             07
08 10   1       1                       1 2 1   1   1                                         1   1                         08
09 9         2           1                                   1                 1             1         1       2           09
10 14       1   1         1   3                       1       1       1                 1     1       1           1     1   10
11 8                                               1             1         1                     1       1   2 1           11
12 12                     1 1 2               1 1         1 2                   1                           1             1 12
13 9                           1             1     1                     1 1             1 1                           1 1 13
14 6                       1                         1 1     2   1                                                         14
15 7         1                 1 1                         1           1               1                                 1 15
16 16 1                 1     1   1 2     1       1 1         1     1               1                 1     1         1 1   16
17 4 1     1   1     1                                                                                                     17
18 6   1                           1       1                       1   1                       1                           18
19 13 1   1 1       1       1                                 1         2         1         1 2   1                         19
20 15 1             1         1     1 1           1   1       1 1   1     1           1 1       1                     1     20
21 9   1                 1       1 1   1                     1                         1                   1             1 21
22 8           1   1                                 1                     1                   1               1     1 1   22
23 11         1   1       1 1         1       1     1           1       1                                               1 1 23
24 11               1 1                         1   1   1 1         1                 1   2                               1 24
25 17         1   1       1         1     1           1         1 1     1             1         2 2             2       1   25
26 12     1   1 1 1 1                       1                                           2     1             1           2   26
27 6             1               1           1     1             1                                   1                     27
28 8             1   1 1       1                 1         2                             1                                 28
29 8                             1     1 1                     1     1                                 1 2                 29
30 14                         1   1     1   1   1           1   2   1             1 1                 1       1 1           30
31 13 1     1                                 2 1     1       1       1   1                               1         2   1   31
32 13       1         1           1     1                 1         2       1       1             1   1           2         32
33 10       1 1         1 1               1           1     2         1                                   1                 33
34 11     1   1   1                               1   1       1       1           1 1       1                         1     34
35 8                             2   1                                 1                           1   1     1 1           35
36 9                   1           1   1 1 1             1                               1   1                     1       36
37 16                 1       1 3         1             1         2   1     1   1       1     1       1           1         37
38 10           1   1     2                   1             1             1                         1         1   1         38
39 12   1 1         1         1       1 1       1                           1   1           1                   1     1     39
40 18 2                     1   1       1         1         1 1         1     1   1 1       1 1 1 1         1   1           40
41 7       2                                             1     1     1   1                                   1             41
42 11   1                                     2         1                 1           1             1   1 1         1     1 42
43 13     1             2   1 1         1                     1       1       1                         1 1 1         1     43
44 13           2   1               1       1                     1   1 1     1       1 1   1   1                           44
45 8                           2           1                                   2         1         1     1                 45
46 9                               1     1   1                               1 1   1 1 1               1                   46
47 14                                                       1   1   1     1 1     1     3 1             1           1 1   1 47
48 9         1     1 1                                 2       1   1               1                     1                 48
49 7             1                                                 1 1           1           1           1               1 49
50 13 1     1     1     1     1 2                     1                       1                 1     1   1       1         50
51 14           1     1                 1   1   1   1   1   1 1   1                                 2                 1   1 51
52 6               1         1 1     1                                                               1               1     52
53 9   1               1                   1   1       1                         1                     1   1 1             53
54 12                 2 1     1     1             1     1         1   1 1                           1               1       54
55 12                     1 1     1         1       1     1         1         1           1       1         1           1   55
56 10                     1       2             1     1                                 1   2     1       1                 56
57 8                             1       1 1                                         2           1               1   1     57
58 5     1                       1                             1                                               1 1         58
59 8 1       1   1                   1   1   1                                               1               1             59
60 13 1   1                                         1         1         1       1 1   1             1       2         1 1   60
61 13           1 1             1   1               2   1                 1   1                       1 1 1 1               61
62 13             1   1                 1     2 1                     1       1                       1   1     1 1 1       62
63 17   1         1         1       1   2             1   1                                 1   1     1         1 1 2 1   1 63
64 8             1           1       1     1                               1           1             1 1                   64
65 16                 1 1                         1 2     1       1 1             3 1         1       1       1 1           65
66 9 1         1   1               1   1         1           1                       1           1                         66
67 6                     1           1   1       1               1                   1                                     67
68 4                         1             1   1                       1                                                   68
69 11               1       1         1     1           1                                             1 1       1 1   1   1 69
70 7 1   2                                   1                                                 1           1 1             70
71 13       2   1                       1 1           1         1             2       1           1     1           1       71
72 12     1               1                               1                   1   2 2             1 1         2             72
73 17     1 1         1     1             1 1 1   1   1 1               1         1           1             1 2           1 73
74 16 1 2         1   1 1 1                   1 1       1     2                           1 1           1 1                 74
75 15     1                         1           1 2             1                               1     1 1 1 2     1 1   1   75
76 7           1             1                                           1         1           1   1                   1   76
77 8               1                               1 1 1             1                                 2 1                 77
78 5         1                                                   3                                                 1       78
79 14   1   1       1       2   1         1             1                 1         1   1                   1   1     1     79
80 14 1             1   1         1   1         1 1                   1     1   1       2           1               1       80
81 12           1         1           1                                   1 1   1 1   1   1             1       1 1         81
82 8   2 1             1               1             1   1 1                                                               82
83 7     1 1                         1                     1     1           1 1                                           83
84 10         1                     1                               1                 1   1     1             1 1   2       84
85 9   1         1                               1                     1       1 1 1         1             1               85
86 12       1         1     1       1               1     1                                 3       1             1     1   86
87 13       1                   1   1       1 1       1   2                                 1     1 2 1                     87
88 12               1                                       1 1                 1   1 1   1   1 1                   1   1 1 88
89 9         1           1 1   1         1         1                   1 1                                             1   89
90 9           1           1           1         1                     1   1 1                                   1 1       90
91 15 1         1       2         1               1   1     1   1   1 1         1   1     1         1                       91
92 12   1       1   1 1               2                               1     1     1 1                             1   1     92
93 17 1   1       1     1       1 1   1               1 1 1                   1       1   1     1 1 1                     1 93
94 10   1     1                 1                                 1       2 1 1                 1                 1         94
95 13   1                                   1               1   3                   2       1     1   1 1                 1 95
96 9                       1       1         1         1 1                 1           1                     1   1         96
97 7                             1   1                                 1   1 1                           1               1 97
98 5       1 1                                         1                     1                   1                         98
99 8                 1                 1                 1                           1   1 2   1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng