BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng
00 16 1   1     1       1     1     1               1           1           1 1 1                   1             1   2   1 00
01 2                                                   1                                         1                         01
02 9       1         1             1                       2       1   1                   1     1                         02
03 14     1   2                                 1 1                 1   1               1         1   1     2       1 1     03
04 14             1       1         1 2           1     1 1     2 1                         1     1 1                       04
05 6     1                                     1 1       1                             1                               1   05
06 7                     1         1 1 1             1     1                                                 1             06
07 19     3     1               1           1 1     1         1       1   2 1 1               1                   1 1 1 1   07
08 11                   1                     1   1       1       1                       1 2 1   1   1                     08
09 7             2 1                                           2           1                                   1           09
10 14     1 1       1               1             1           1   1         1   3                       1       1       1   10
11 7             1 1         1     1             1                                                   1             1       11
12 15 1       1             1 1                   1 1                       1 1 2               1 1         1 2             12
13 8               1 1               1       1 1                                 1             1     1                     13
14 8             1                                 1                         1                         1 1     2   1       14
15 5                                                           1                 1 1                         1           1 15
16 12                 1                                 1                 1     1   1 2     1       1 1         1     1     16
17 9   1       2                         1       1     1     1   1     1                                                   17
18 11 1                     1         1 1       1   1     1                           1       1                       1   1 18
19 10                     1           1                 1   1 1       1       1                                 1         2 19
20 15 1 2               1   1                           1             1         1     1 1           1   1       1 1   1     20
21 12                     1     2   1     1   1           1                 1       1 1   1                     1           21
22 7       1           1   1         1                           1   1                                 1                   22
23 17     1   1                             1   2   2 1         1   1       1 1         1       1     1           1       1 23
24 11   1       1                 2                                   1 1                         1   1   1 1         1     24
25 20   2     1               1 1 2     1   1 1     1           1   1       1         1     1           1         1 1     1 25
26 8             1                 1                       1   1 1 1 1                       1                             26
27 10                     1       2               1   1             1               1           1     1             1       27
28 14 1 1   1 2               1               1                     1   1 1       1                 1         2             28
29 12     1   1     1               1               1 2                             1     1 1                     1     1   29
30 12                     1                     1 1                             1   1     1   1   1           1   2   1     30
31 14 1             1   2 1                 1           1     1                                 2 1     1       1       1   31
32 8       1                                                 1         1           1     1                 1         2     32
33 11           1                                     1       1 1         1 1               1           1     2         1   33
34 8                       1                               1   1   1                               1   1       1       1   34
35 7     1                   1                     1                               2   1                                 1 35
36 11   1             1                 1 1       1                       1           1   1 1 1             1               36
37 11                                         1                         1       1 3         1             1         2   1   37
38 14           1         1           1 1   1         3           1   1     2                   1             1             38
39 10   1           1                           1         1 1         1         1       1 1       1                         39
40 15               1 1             1       2   1       2                     1   1       1         1         1 1         1 40
41 13   1   1       1 1         1   1   1     1               2                                             1     1     1   41
42 12               1 1 1           1     3     1         1                                     2         1                 42
43 13   1                     1 1           1 1             1             2   1 1         1                     1       1   43
44 12       1 1         1 1                                       2   1               1       1                     1   1 1 44
45 6               1   1       1                                                 2           1                             45
46 7       1                           1           1 1                               1     1   1                           46
47 7       1         1     1     1                                                                           1   1   1     47
48 10 1                                     2                   1     1 1                                 2       1   1     48
49 10         1 1 1   1             1           1     1             1                                                 1 1   49
50 11                     1       1     1               1     1     1     1     1 2                     1                   50
51 16         1   1   1             1 1               1           1     1                 1   1   1   1   1   1 1   1       51
52 8         1   1 1                       1                         1         1 1     1                                   52
53 9 1                         1     1         1         1               1                   1   1       1                 53
54 16           1 1 1   1             2                                 2 1     1     1             1     1         1   1 1 54
55 10 1     1                 1                                             1 1     1         1       1     1         1     55
56 9 1 1 1     1                                                           1       2             1     1                   56
57 5               1       1                                                       1       1 1                             57
58 6               1                 1         1           1                       1                             1         58
59 9         1       1   1                             1       1   1                   1   1   1                           59
60 7   1                                         1     1   1                                         1         1         1 60
61 13   1               1     1               1 1 1               1 1             1   1               2   1                 61
62 15         1   1   1 1       1 1           2                     1   1                 1     2 1                     1   62
63 12             1                     1 2               1         1         1       1   2             1   1               63
64 7                       1     1 1                               1           1       1     1                             64
65 17 1       1   1   1     2   2                 1                     1 1                         1 2     1       1 1     65
66 10         1               2                         1         1   1               1   1         1           1           66
67 11   1           1         1       2         1                           1           1   1       1               1       67
68 10           1                         2 2 1                                 1             1   1                       1 68
69 11     1                 2     1     1   1                         1       1         1     1           1                 69
70 8                   1   1   1 1                     1   2                                   1                           70
71 9                 1                   1                   2   1                       1 1           1         1         71
72 7                     2             1 1                 1               1                               1               72
73 18       1           2 1             1   1 1             1 1         1     1             1 1 1   1   1 1               1 73
74 17       2         1         1 1                     1 2         1   1 1 1                   1 1       1     2           74
75 8                                         1   1         1                         1           1 2             1         75
76 5                                     1 2                     1             1                                           76
77 11     1     2               1       1           1                 1                               1 1 1             1   77
78 10 1   1     1 1                       2                     1                                                   3       78
79 14   1         2         1 1   1                       1   1       1       2   1         1             1                 79
80 12 1                           1             1   1   1             1   1         1   1         1 1                   1   80
81 8 2                       1                 1   1             1         1           1                                   81
82 11 1         1 1                                       2 1             1               1             1   1 1             82
83 12     1   1       1                 1     1       2     1 1                         1                     1     1       83
84 5                       1         1                         1                     1                               1     84
85 9     1 1                 1           1       1       1         1                               1                     1 85
86 10               1   1           1               1         1         1     1       1               1     1               86
87 16 1   1               1   2   1     1             1       1                   1   1       1 1       1   2               87
88 8       1   1         1   1                   1                   1                                       1 1           88
89 10                     1 1                         1         1           1 1   1         1         1                   1 89
90 12           1           1         1 1 1 1 1                   1           1           1         1                     1 90
91 13     1 1                                           1         1       2         1               1   1     1   1   1 1   91
92 14 1     1   1     1                 1         1   1   1       1   1 1               2                               1   92
93 15       1 1                 2       1               1   1       1     1       1 1   1               1 1 1               93
94 10   1           1   1         1   1       1           1     1                 1                                 1       94
95 8                           1                   1     1                                   1               1   3         95
96 8   1                 1               1                                   1       1         1         1 1               96
97 7                       1   1                   1 1                             1   1                                 1 97
98 5                   1                       1             1 1                                         1                 98
99 9             1   1           1 2               1                   1                 1                 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng