BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng
00 10                               1               1       1   1     1       1     1     1               1           1     00
01 9               1 1 1   1           1 1 1 1                                                               1             01
02 7                                         1                   1         1             1                       2       1 02
03 12   1             1                 1   1       1 1         1   2                                 1 1                 1 03
04 16                   1 1       1           1 1                       1       1         1 2           1     1 1     2 1   04
05 12     1       1 1                 2 2       1               1                                     1 1       1           05
06 9                         1   1                   1                         1         1 1 1             1     1         06
07 14                           2   1 1           1             3     1               1           1 1     1         1       07
08 6           1                                                             1                     1   1       1       1   08
09 8                 1   1                           1                 2 1                                           2     09
10 11                   1 1       1         1                   1 1       1               1             1           1   1   10
11 13 1   1   1 2       1               1     1                         1 1         1     1             1                   11
12 9   1 1                               1                 1       1             1 1                   1 1                 12
13 9 1   1 1         1                                                   1 1               1       1 1                     13
14 6       1                       1     1             1               1                                 1                 14
15 8           1             1                 1 1 1     2                                                           1     15
16 7                               1         1     1   1 1                 1                                 1             16
17 12       1       1         1 1                             1       2                         1       1     1     1   1   17
18 9                                         1         1   1                     1         1 1       1   1     1           18
19 12       1         1     1   1             1   1       1                     1           1                 1   1 1       19
20 10 1                               2     1               1 2               1   1                           1             20
21 14 1       1   1         1       1     1       1                             1     2   1     1   1           1           21
22 9     1         2                             1               1           1   1         1                           1   22
23 14                     1                   1         1 1     1   1                             1   2   2 1         1   1 23
24 9           1           1   2     1                       1       1                 2                                   24
25 15                               1                   1     2     1               1 1 2     1   1 1     1           1   1 25
26 12 1       1 1         1                         2                   1                 1                       1   1 1 1 26
27 10 1                 1                   1         1                         1       2               1   1             1 27
28 13 1     1           1             1                   1 1 1   1 2               1               1                     1 28
29 14 2                   1           1   1 1   1               1   1     1               1               1 2               29
30 9                   1     1 1       1 1         1                           1                     1 1                   30
31 11   1       1                           1               1             1   2 1                 1           1     1       31
32 5       1                 1                       1           1                                                 1       32
33 7               1                                 2               1                                     1       1 1     33
34 11   1       1       1         1             1 1 1                             1                               1   1   1 34
35 6   1       1                   1                           1                   1                     1                 35
36 9   2           1                             1           1             1                 1 1       1                   36
37 6     1     1     1 1                             1                                             1                       37
38 15         1                       1   1     3                     1         1           1 1   1         3           1   38
39 8         1           1                           1       1           1                           1         1 1         39
40 12                       1       1   1   1                             1 1             1       2   1       2             40
41 12                     1 1                                 1   1       1 1         1   1   1     1               2       41
42 14           1             1   3                                       1 1 1           1     3     1         1           42
43 16 1         1   1     1   1 1     1 1               1 1   1                     1 1           1 1             1         43
44 11 1         1               1                     1   1       1 1         1 1                                       2   44
45 8             1 1           1     2                                   1   1       1                                     45
46 8 1     1                                 1       1           1                           1           1 1               46
47 9               1         1 1     1   1                       1         1     1     1                                   47
48 11   1 1 1         1     1             1     1           1                                     2                   1     48
49 11   1                   1                             1         1 1 1   1             1           1     1             1 49
50 16   1     1       1 1   1 1                     1 1   2                     1       1     1               1     1     1 50
51 15         1     1 1   1 1     1               1 1               1   1   1             1 1               1           1   51
52 12 1     1 1               1   1         1   1   1               1   1 1                       1                         52
53 7       2                                               1                         1     1         1         1           53
54 9           1       1                       1                     1 1 1   1             2                               54
55 7               1                     1 1           1   1     1                 1                                       55
56 7                   1                     1         1   1 1 1     1                                                     56
57 4   1     1                                                           1       1                                         57
58 9       1 1                   1               1       1               1                 1         1           1         58
59 11                       1       1   1   1             1         1       1   1                             1       1   1 59
60 8                                     1     2       1     1                                         1     1   1         60
61 17 1       1       1     1 2       1 1   1                 1               1     1               1 1 1               1 1 61
62 12 1             1                       1                       1   1   1 1       1 1           2                     1 62
63 8                                   1     1                         1                     1 2               1         1 63
64 12   1 1       1   2 1               1             1                           1     1 1                               1 64
65 12     1 1                       1                       1       1   1   1     2   2                 1                   65
66 15         2   1   1     1 1       2       1   1                 1               2                         1         1   66
67 13       1       1           1 1                 2   1     1           1         1       2         1                     67
68 9       1       1             1                                   1                         2 2 1                       68
69 12             1     1                         1     1 2     1                 2     1     1   1                         69
70 13 1   1       2         2                                                 1   1   1 1                     1   2         70
71 10       1             1           1   1 1                               1                   1                   2   1   71
72 10 1             1   1                       1   1                           2             1 1                 1         72
73 13                                   1   1         1 1         1           2 1             1   1 1             1 1       73
74 13                               1   1     1 1                 2         1         1 1                     1 2         1 74
75 9   1     1                 1 1       2                                                         1   1         1         75
76 9     1       1 1     2                                                                     1 2                     1   76
77 10         1                                 1     1 1       1     2               1       1           1                 77
78 12                           2           1     1 1       1   1     1 1                       2                     1     78
79 13                     1         1   1 1 1                 1         2         1 1   1                       1   1       79
80 14     1   1 1       1 1         1         1     1   1   1                           1             1   1   1             80
81 13       1                 1 1 1         1         1 1   2                       1                 1   1             1   81
82 12   1 1                       1           2 1           1         1 1                                       2 1         82
83 16 1   1       1       1   1   1       1                     1   1       1                 1     1       2     1 1       83
84 7                               1             2     1                         1         1                         1     84
85 10     2                                               1     1 1                 1           1       1       1         1 85
86 9   1       1         1                         1                     1   1           1               1         1       86
87 15                   1   1       1     1     1 1         1   1               1   2   1     1             1       1       87
88 9   1         1                   1                   1       1   1         1   1                   1                   88
89 16       1         1 1   1       3         1   2   2                         1 1                         1         1     89
90 12   1 1     1 1                                                   1           1         1 1 1 1 1                   1   90
91 5                 1                                         1 1                                           1         1   91
92 17         1 1 1   1       1                     1   1 1 1     1   1     1                 1         1   1   1       1   92
93 14   1         1   1         1       1 1                       1 1                 2       1               1   1       1 93
94 14             2       1     1 2                           1           1   1         1   1       1           1     1     94
95 8                         2         1         1     1                             1                   1     1           95
96 5         1     1                                         1                 1               1                           96
97 5                 1                                                           1   1                   1 1               97
98 6     1                                   1                               1                       1             1 1     98
99 10             2         1           1                               1   1           1 2               1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng