BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng
00 18   1     1     1               1           1           1 1 1                   1             1   2   1 2 1   1     1   00
01 3                                   1                                         1                           1             01
02 9 1             1                       2       1   1                   1     1                         1               02
03 12                           1 1                 1   1               1         1   1     2       1 1           1         03
04 16     1         1 2           1     1 1     2 1                         1     1 1                         1 1 1         04
05 7                           1 1       1                             1                               1   1       1       05
06 8     1         1 1 1             1     1                                                 1                   1         06
07 15           1           1 1     1         1       1   2 1 1               1                   1 1 1 1                   07
08 11   1                     1   1       1       1                       1 2 1   1   1                                     08
09 5                                           2           1                                   1                 1         09
10 12               1             1           1   1         1   3                       1       1       1                 1 10
11 6         1     1             1                                                   1             1         1             11
12 14       1 1                   1 1                       1 1 2               1 1         1 2                   1         12
13 9 1               1       1 1                                 1             1     1                     1 1             13
14 7                               1                         1                         1 1     2   1                       14
15 6                                           1                 1 1                         1           1               1 15
16 13 1                                 1                 1     1   1 2     1       1 1         1     1               1     16
17 6                     1       1     1     1   1     1                                                                   17
18 10       1         1 1       1   1     1                           1       1                       1   1                 18
19 11     1           1                 1   1 1       1       1                                 1         2         1       19
20 15   1   1                           1             1         1     1 1           1   1       1 1   1     1           1 1 20
21 13     1     2   1     1   1           1                 1       1 1   1                     1                         1 21
22 7   1   1         1                           1   1                                 1                     1             22
23 15                       1   2   2 1         1   1       1 1         1       1     1           1       1                 23
24 10             2                                   1 1                         1   1   1 1         1                 1   24
25 18         1 1 2     1   1 1     1           1   1       1         1     1           1         1 1     1             1   25
26 9               1                       1   1 1 1 1                       1                                           2 26
27 10     1       2               1   1             1               1           1     1             1                       27
28 9         1               1                     1   1 1       1                 1         2                             28
29 9               1               1 2                             1     1 1                     1     1                   29
30 14     1                     1 1                             1   1     1   1   1           1   2   1             1 1     30
31 13   2 1                 1           1     1                                 2 1     1       1       1   1               31
32 9                                         1         1           1     1                 1         2       1       1     32
33 10                                 1       1 1         1 1               1           1     2         1                   33
34 10       1                               1   1   1                               1   1       1       1           1 1     34
35 6         1                     1                               2   1                                 1                 35
36 10 1                 1 1       1                       1           1   1 1 1             1                               36
37 14                         1                         1       1 3         1             1         2   1     1   1       1 37
38 14     1           1 1   1         3           1   1     2                   1             1             1               38
39 10                           1         1 1         1         1       1 1       1                           1   1         39
40 17 1             1       2   1       2                     1   1       1         1         1 1         1     1   1 1     40
41 11 1         1   1   1     1               2                                             1     1     1   1               41
42 13 1 1           1     3     1         1                                     2         1                 1           1   42
43 13         1 1           1 1             1             2   1 1         1                     1       1       1           43
44 13   1 1                                       2   1               1       1                     1   1 1     1       1 1 44
45 7   1       1                                                 2           1                                   2         45
46 11                   1           1 1                               1     1   1                               1 1   1 1 1 46
47 12 1     1     1                                                                           1   1   1     1 1     1     3 47
48 10                       2                   1     1 1                                 2       1   1               1     48
49 8 1             1           1     1             1                                                 1 1           1       49
50 12     1       1     1               1     1     1     1     1 2                     1                       1           50
51 14 1             1 1               1           1     1                 1   1   1   1   1   1 1   1                       51
52 5                       1                         1         1 1     1                                                   52
53 9           1     1         1         1               1                   1   1       1                         1       53
54 13   1             2                                 2 1     1     1             1     1         1   1 1                 54
55 9         1                                             1 1     1         1       1     1         1         1           55
56 6                                                       1       2             1     1                                 1 56
57 6       1                                                       1       1 1                                         2   57
58 5                 1         1           1                       1                             1                         58
59 8 1   1                             1       1   1                   1   1   1                                           59
60 9                             1     1   1                                         1         1         1       1 1   1   60
61 14   1     1               1 1 1               1 1             1   1               2   1                 1   1           61
62 14 1 1       1 1           2                     1   1                 1     2 1                     1       1           62
63 11                   1 2               1         1         1       1   2             1   1                               63
64 9       1     1 1                               1           1       1     1                               1           1 64
65 18 1     2   2                 1                     1 1                         1 2     1       1 1             3 1     65
66 10         2                         1         1   1               1   1         1           1                       1   66
67 10         1       2         1                           1           1   1       1               1                   1   67
68 9                     2 2 1                                 1             1   1                       1                 68
69 10       2     1     1   1                         1       1         1     1           1                                 69
70 8   1   1   1 1                     1   2                                   1                                           70
71 12 1                   1                   2   1                       1 1           1         1             2       1   71
72 12     2             1 1                 1               1                               1                   1   2 2     72
73 18   2 1             1   1 1             1 1         1     1             1 1 1   1   1 1               1         1       73
74 15 1         1 1                     1 2         1   1 1 1                   1 1       1     2                           74
75 8                         1   1         1                         1           1 2             1                         75
76 7                     1 2                     1             1                                           1         1     76
77 8           1       1           1                 1                               1 1 1             1                   77
78 6                     2                     1                                                   3                       78
79 14       1 1   1                       1   1       1       2   1         1             1                 1         1   1 79
80 15             1             1   1   1             1   1         1   1         1 1                   1     1   1       2 80
81 11         1                 1   1             1         1           1                                   1 1   1 1   1   81
82 8                                     2 1             1               1             1   1 1                             82
83 12 1                 1     1       2     1 1                         1                     1     1           1 1         83
84 6       1         1                         1                     1                               1                 1   84
85 10         1           1       1       1         1                               1                     1       1 1 1     85
86 9   1           1               1         1         1     1       1               1     1                               86
87 14     1   2   1     1             1       1                   1   1       1 1       1   2                               87
88 9     1   1                   1                   1                                       1 1                 1   1 1   88
89 11     1 1                         1         1           1 1   1         1         1                   1 1               89
90 13       1         1 1 1 1 1                   1           1           1         1                     1   1 1           90
91 13                                   1         1       2         1               1   1     1   1   1 1         1   1     91
92 14 1                 1         1   1   1       1   1 1               2                               1     1     1 1     92
93 15           2       1               1   1       1     1       1 1   1               1 1 1                   1       1   93
94 12   1         1   1       1           1     1                 1                                 1       2 1 1           94
95 10           1                   1     1                                   1               1   3                   2     95
96 9     1               1                                   1       1         1         1 1                 1           1 96
97 9       1   1                   1 1                             1   1                                 1   1 1           97
98 6   1                       1             1 1                                         1                     1           98
99 9 1           1 2               1                   1                 1                 1                           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng