BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
Ngày
/
Tháng
00 17             1           1           1 1 1                   1             1   2   1 2 1   1     1           1 1       00
01 4                 1                                         1                           1                       1       01
02 8                     2       1   1                   1     1                         1               1                 02
03 14         1 1                 1   1               1         1   1     2       1 1           1             2             03
04 13           1     1 1     2 1                         1     1 1                         1 1 1               1           04
05 11         1 1       1                             1                               1   1       1       2 1         1     05
06 5 1             1     1                                                 1                   1                           06
07 15     1 1     1         1       1   2 1 1               1                   1 1 1 1                       1             07
08 12       1   1       1       1                       1 2 1   1   1                                         1   1         08
09 7                         2           1                                   1                 1             1         1   09
10 13           1           1   1         1   3                       1       1       1                 1     1       1     10
11 6           1                                                   1             1         1                     1       1 11
12 12           1 1                       1 1 2               1 1         1 2                   1                           12
13 9       1 1                                 1             1     1                     1 1             1 1               13
14 7             1                         1                         1 1     2   1                                         14
15 6                         1                 1 1                         1           1               1                   15
16 13                 1                 1     1   1 2     1       1 1         1     1               1                 1     16
17 6   1       1     1     1   1     1                                                                                     17
18 9 1       1   1     1                           1       1                       1   1                       1           18
19 13                 1   1 1       1       1                                 1         2         1         1 2   1         19
20 14                 1             1         1     1 1           1   1       1 1   1     1           1 1       1           20
21 9   1   1           1                 1       1 1   1                     1                         1                   21
22 5                           1   1                                 1                     1                   1           22
23 15     1   2   2 1         1   1       1 1         1       1     1           1       1                                   23
24 10                               1 1                         1   1   1 1         1                 1   2                 24
25 18 1   1 1     1           1   1       1         1     1           1         1 1     1             1         2 2         25
26 9                     1   1 1 1 1                       1                                           2     1             26
27 8           1   1             1               1           1     1             1                                   1     27
28 9       1                     1   1 1       1                 1         2                             1                 28
29 11             1 2                             1     1 1                     1     1                                 1 2 29
30 14         1 1                             1   1     1   1   1           1   2   1             1 1                 1     30
31 11     1           1     1                                 2 1     1       1       1   1                               1 31
32 11                       1         1           1     1                 1         2       1       1             1   1     32
33 11               1       1 1         1 1               1           1     2         1                                   1 33
34 10                     1   1   1                               1   1       1       1           1 1       1               34
35 7             1                               2   1                                 1                           1   1   35
36 11 1 1       1                       1           1   1 1 1             1                               1   1             36
37 16       1                         1       1 3         1             1         2   1     1   1       1     1       1     37
38 13 1   1         3           1   1     2                   1             1             1                         1       38
39 11         1         1 1         1         1       1 1       1                           1   1           1               39
40 19     2   1       2                     1   1       1         1         1 1         1     1   1 1       1 1 1 1         40
41 8 1     1               2                                             1     1     1   1                                 41
42 13   3     1         1                                     2         1                 1           1             1   1 1 42
43 13     1 1             1             2   1 1         1                     1       1       1                         1 1 43
44 13                           2   1               1       1                     1   1 1     1       1 1   1   1           44
45 8                                           2           1                                   2         1         1     1 45
46 12 1           1 1                               1     1   1                               1 1   1 1 1               1   46
47 11                                                                       1   1   1     1 1     1     3 1             1   47
48 11     2                   1     1 1                                 2       1   1               1                     1 48
49 8         1     1             1                                                 1 1           1           1           1 49
50 13 1               1     1     1     1     1 2                     1                       1                 1     1   1 50
51 13               1           1     1                 1   1   1   1   1   1 1   1                                 2       51
52 6     1                         1         1 1     1                                                               1     52
53 8         1         1               1                   1   1       1                         1                     1   53
54 11                                 2 1     1     1             1     1         1   1 1                           1       54
55 10                                     1 1     1         1       1     1         1         1           1       1         55
56 10                                     1       2             1     1                                 1   2     1       1 56
57 6                                             1       1 1                                         2           1         57
58 4         1           1                       1                             1                                           58
59 7                 1       1   1                   1   1   1                                               1             59
60 10           1     1   1                                         1         1         1       1 1   1             1       60
61 15       1 1 1               1 1             1   1               2   1                 1   1                       1 1 1 61
62 12       2                     1   1                 1     2 1                     1       1                       1   1 62
63 14 1 2               1         1         1       1   2             1   1                                 1   1     1     63
64 8                             1           1       1     1                               1           1             1 1   64
65 15           1                     1 1                         1 2     1       1 1             3 1         1       1     65
66 9                 1         1   1               1   1         1           1                       1           1         66
67 7         1                           1           1   1       1               1                   1                     67
68 9   2 2 1                                 1             1   1                       1                                   68
69 9 1   1                         1       1         1     1           1                                             1 1   69
70 5                 1   2                                   1                                                 1           70
71 13   1                   2   1                       1 1           1         1             2       1           1     1   71
72 12 1 1                 1               1                               1                   1   2 2             1 1       72
73 16 1   1 1             1 1         1     1             1 1 1   1   1 1               1         1           1             73
74 16                 1 2         1   1 1 1                   1 1       1     2                           1 1           1 1 74
75 12       1   1         1                         1           1 2             1                               1     1 1 1 75
76 9   1 2                     1             1                                           1         1           1   1       76
77 10 1           1                 1                               1 1 1             1                                 2 1 77
78 6   2                     1                                                   3                                         78
79 11                   1   1       1       2   1         1             1                 1         1   1                   79
80 15         1   1   1             1   1         1   1         1 1                   1     1   1       2           1       80
81 12         1   1             1         1           1                                   1 1   1 1   1   1             1   81
82 8                   2 1             1               1             1   1 1                                               82
83 11 1     1       2     1 1                         1                     1     1           1 1                           83
84 6                         1                     1                               1                 1   1     1           84
85 10   1       1       1         1                               1                     1       1 1 1         1             85
86 11             1         1         1     1       1               1     1                                 3       1       86
87 15 1             1       1                   1   1       1 1       1   2                                 1     1 2 1     87
88 10           1                   1                                       1 1                 1   1 1   1   1 1           88
89 9               1         1           1 1   1         1         1                   1 1                                 89
90 11 1 1 1 1                   1           1           1         1                     1   1 1                             90
91 15                 1         1       2         1               1   1     1   1   1 1         1   1     1         1       91
92 13 1         1   1   1       1   1 1               2                               1     1     1 1                       92
93 17 1               1   1       1     1       1 1   1               1 1 1                   1       1   1     1 1 1       93
94 10       1           1     1                 1                                 1       2 1 1                 1           94
95 13             1     1                                   1               1   3                   2       1     1   1 1   95
96 8   1                                   1       1         1         1 1                 1           1                   96
97 8             1 1                             1   1                                 1   1 1                           1 97
98 6         1             1 1                                         1                     1                   1         98
99 9             1                   1                 1                 1                           1   1 2   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
Ngày
/
Tháng