BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9           1     1                                 1 1 1               1                           1       1   1       00
01 5                                 1         1                   1       1                           1                   01
02 18 1   1     1                   1   1                 1     1     1     1       1   1   1       1     1   1 2     1     02
03 12   1   1     1     1       1                     1                     1       1             1       1   1       1     03
04 11   1 1                                 1 1 1   1     1   1 1                         1     1                           04
05 7           1 1           1           1 1         1                                     1                               05
06 10                     1     1             1       1                     1                 1   1               1 2       06
07 12                   1 1 1 1                   2                             1 1             1   1     1       1         07
08 8     1       1     1                                               1           1                       1           1 1 08
09 9   1 1   1                                                   1   1           1     1       1             1             09
10 15     1                               1 1 1 1   1 1           1                           1     1 1 1 1       1   1     10
11 6                 1             1             1                   1     1                     1                         11
12 14 1             2                 1           1     1 2     1                       1 1           1 1                 1 12
13 10                             1   1   1                             3         1           1               1         1   13
14 8 1                   1               1         1 1 1                                         1             1           14
15 9               1   1 1                       1                 1               1               1 1         1           15
16 2                                                                     1               1                                 16
17 8 1                                   1                 1   1                   1       1               1 1             17
18 13     1   1       1 1                         1       1   1         1             1       1 1         1 1               18
19 11     1       2                     1     1                         1       1           1           1       1         1 19
20 16 1   1   1 1 1               1                         1     1 1           1         1 1 1 1       1     1             20
21 14 1                   1             2   1 1         1   1 1                   1         1   1               1 1         21
22 12   1                       1   1   1         1 1                             1     1 1   1             1   1           22
23 13 1       1                               1         1   1     1         1       1       1 2             1             1 23
24 10 2             1                 1             1                     1   1                   1                   1   1 24
25 9         1 1           1                                 1       1           1     1               1             1     25
26 9         1               1               1           1 1                                     1             1   1     1 26
27 14         1         1   1                   1   1 1               2 1           1 1 1             1                 1   27
28 11           1                   1 1 1       1                                   1     1   1 1   1                     1 28
29 13       1       2   1     1 1         1                 1 1               1             1 1         1                   29
30 7       1 1           1       1             1                                                     1       1             30
31 9   1 1         1                   1     1               1 1 1                                               1         31
32 10 1                 1                       1               2         1   1 1       1           1                       32
33 13           1   1           1                                     1             1     1 1 1     1   1     1     1     1 33
34 8 1                   2                                         1                       1           1           1 1     34
35 15 1 1       1       1       1               1 1                 1     1 1         1   1             1 1         1       35
36 15           1   1       1       1     1   1 2               1     1     1 1       1 1                                 1 36
37 10   1         2       1   1                                 1     1                                     1       1     1 37
38 11         1                     1 1               1     1     1     1       1 1               1   1                     38
39 8                 1   1       1 1     1       1     1                       1                                           39
40 10                           1 2       1   1       1     2                               1     1                         40
41 8                         1             1               1   1               1                   1 1       1             41
42 10         1         1     1   1                       1                 1   1         1             1             1     42
43 6   1               1                             1                 1                       1       1                   43
44 11                             1       1     1 1 1   1   1   1                     1   1             1                   44
45 7                                           1               1       1   1 1                   1                     1   45
46 11             1                   3 1 1 1                                           1       1                 1   1     46
47 16 1           1       1   1     1                   2                   1   2 1     1             2         1       1   47
48 19               1 1 1   1               1         1           2 1   1         1 1                 1   1 1   1       1 2 48
49 12 1     1 1     2   1       1                                                     1               1     1     1   1     49
50 12                       1     1   1     1               1       1   1               1   1     1 1           1           50
51 11       1 1   1                                         1       1 1   1           1         1 1                 1       51
52 14   1       1             1 1   1 1 1 1                 1       1                   1         1   1     1               52
53 11         1           1   1             2       1                           1   1   1   1                     1         53
54 13       1                 2 1                     1   2 1     1               1   1                 1             1     54
55 10                 1                   1                   1                     1       2                 1 1 1     1   55
56 10           1       1         1 1                                 1     2         1                         1   1       56
57 14   1   1 1       2         1     1               2 1       1       1                                 1               1 57
58 7                               1                                     1             1                 1   2     1       58
59 12               1                 1       1     1   1     1       1   1           1   1                   1   1         59
60 13                 1             2                             1 1   1         1   2       1                 2       1   60
61 6   1 1         1                                               1         1           1                                 61
62 11     1 1                   1       1     1                                 1 1     1     2       1                     62
63 19           2       1 1   1 1       2         1 1 1   1   1   1       1     1         1       1           1             63
64 8       2     2           1             1   1                 1                                                         64
65 9                           1       1       1             1     1           1   1 1         1                           65
66 14     1 1                     1     1 1       1       1 1                 1           1       1   1           1   1     66
67 9       1   1           1                                 1           1   1                 1         1 1               67
68 11             1         1   1       1         1     1                 1 1             1             1   1               68
69 12       1               1   1                   1           2         2 1             1         1                 1     69
70 8               1                         2               1                     1     1     1         1                 70
71 13                 1               1   1 1           2                         1         1       1             1   1 2   71
72 12       1   1     1                   1           1                       2     1                     1           1 1 1 72
73 12                 2   1 1               1     1     1             1           1           1   1         1               73
74 14     1           1     1       1 1 1               1 1             1               1                   1     1     2   74
75 12 1       1       1   1                       1   1                                     1   1 1               1 1   1   75
76 18 1 1 1 1 1       1           1         1       1             1       1   1       1             1     1   2 1           76
77 7         1         1   1                                       1   1                     1                         1   77
78 11   1           1       1 2               1 2                         1           1             1                       78
79 14           1       1   1       1       1 1 1 1       1   1   1           1                               1   1         79
80 16     1 1         1 1 1 1         1       1 1     1                             1                   1 1 1 1         1   80
81 13 1           1                 1       1             1     1   1         1 1     1             1               1   1   81
82 9                             1                             1         1           1 1             1           1 1     1 82
83 8   1                 1                       1           1   1           1                             1             1 83
84 7                       1   1                                   1 2                                     1       1       84
85 7             1                                                 1         1 1                         2           1     85
86 8                           1       1                         1       1     2           1               1               86
87 7     1                       1 1               1                             1 1                 1                     87
88 8                       1     1                 1 1       1                                     2             1         88
89 15 1     1   1   1 1             1   1           1   1 1     1                 1               1                     1 1 89
90 11   1     1               2           1             1     1     1   1                       1         1                 90
91 14   2 1 1   1                                                         1   2   1   1         1   2       1               91
92 6               1       1     2                                                             1                   1       92
93 3                                 1                                                       1                       1     93
94 5                                             1 1                 1                                           1 1       94
95 9   1         2                                                     1 1                   1 1 1                   1     95
96 10                                 1                   1 1 1   2   1     1     1                       1                 96
97 11                     1       1         1 1           1           1     1 1     1                 1               1     97
98 8     1                               1         1                                   1 1             1       1         1 98
99 6                                       1       1         1     1                                 1             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
Ngày
/
Tháng