BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13     1               1       1   1     1       1     1     1               1           1           1 1 1               00
01 5         1 1 1 1                                                               1                                       01
02 9               1                   1         1             1                       2       1   1                   1   02
03 12         1   1       1 1         1   2                                 1 1                 1   1               1       03
04 15   1           1 1                       1       1         1 2           1     1 1     2 1                         1   04
05 10       2 2       1               1                                     1 1       1                             1       05
06 8   1                   1                         1         1 1 1             1     1                                   06
07 20 2   1 1           1             3     1               1           1 1     1         1       1   2 1 1               1 07
08 9                                               1                     1   1       1       1                       1 2 1 08
09 7                       1                 2 1                                           2           1                   09
10 13   1         1                   1 1       1               1             1           1   1         1   3               10
11 7         1     1                         1 1         1     1             1                                             11
12 11           1                 1       1             1 1                   1 1                       1 1 2               12
13 6                                           1 1               1       1 1                                 1             13
14 6     1     1             1               1                                 1                         1                 14
15 8                 1 1 1     2                                                           1                 1 1           15
16 13     1         1     1   1 1                 1                                 1                 1     1   1 2     1   16
17 10 1                             1       2                         1       1     1     1   1     1                       17
18 11               1         1   1                     1         1 1       1   1     1                           1       1 18
19 11 1             1   1       1                     1           1                 1   1 1       1       1                 19
20 13       2     1               1 2               1   1                           1             1         1     1 1       20
21 14     1     1       1                             1     2   1     1   1           1                 1       1 1   1     21
22 7                   1               1           1   1         1                           1   1                         22
23 16               1         1 1     1   1                             1   2   2 1         1   1       1 1         1       23
24 9 2     1                       1       1                 2                                   1 1                       24
25 18     1                   1     2     1               1 1 2     1   1 1     1           1   1       1         1     1   25
26 10                     2                   1                 1                       1   1 1 1 1                       1 26
27 9             1         1                         1       2               1   1             1               1           27
28 13       1                   1 1 1   1 2               1               1                     1   1 1       1             28
29 14       1   1 1   1               1   1     1               1               1 2                             1     1 1   29
30 11 1       1 1         1                           1                     1 1                             1   1     1   1 30
31 9             1               1             1   2 1                 1           1     1                                 31
32 6                       1           1                                                 1         1           1     1     32
33 9                       2               1                                     1       1 1         1 1               1   33
34 8   1             1 1 1                             1                               1   1   1                           34
35 7     1                           1                   1                     1                               2   1       35
36 11                   1           1             1                 1 1       1                       1           1   1 1 1 36
37 8                       1                                             1                         1       1 3         1   37
38 17       1   1     3                     1         1           1 1   1         3           1   1     2                   38
39 10                       1       1           1                           1         1 1         1         1       1 1     39
40 14     1   1   1                             1 1             1       2   1       2                     1   1       1     40
41 10                               1   1       1 1         1   1   1     1               2                                 41
42 12   3                                       1 1 1           1     3     1         1                                     42
43 16 1     1 1               1 1   1                     1 1           1 1             1             2   1 1         1     43
44 12 1                     1   1       1 1         1 1                                       2   1               1       1 44
45 9 1     2                                   1   1       1                                                 2           1 45
46 8               1       1           1                           1           1 1                               1     1   46
47 7 1     1   1                       1         1     1     1                                                             47
48 8           1     1           1                                     2                   1     1 1                       48
49 9                           1         1 1 1   1             1           1     1             1                           49
50 14                     1 1   2                     1       1     1               1     1     1     1     1 2             50
51 13   1               1 1               1   1   1             1 1               1           1     1                 1   1 51
52 12   1         1   1   1               1   1 1                       1                         1         1 1     1       52
53 7                             1                         1     1         1         1               1                   1 53
54 12                 1                     1 1 1   1             2                                 2 1     1     1         54
55 10           1 1           1   1     1                 1                                             1 1     1         1 55
56 9               1         1   1 1 1     1                                                           1       2           56
57 5                                           1       1                                                       1       1 1 57
58 8   1               1       1               1                 1         1           1                       1           58
59 12     1   1   1             1         1       1   1                             1       1   1                   1   1   59
60 8           1     2       1     1                                         1     1   1                                   60
61 13       1 1   1                 1               1     1               1 1 1               1 1             1   1         61
62 12             1                       1   1   1 1       1 1           2                     1   1                 1     62
63 12         1     1                         1                     1 2               1         1         1       1   2     63
64 9         1             1                           1     1 1                               1           1       1     1 64
65 12     1                       1       1   1   1     2   2                 1                     1 1                     65
66 12       2       1   1                 1               2                         1         1   1               1   1     66
67 14 1 1                 2   1     1           1         1       2         1                           1           1   1   67
68 9   1                                   1                         2 2 1                                 1             1 68
69 14                   1     1 2     1                 2     1     1   1                         1       1         1     1 69
70 7                                               1   1   1 1                     1   2                                   70
71 10       1   1 1                               1                   1                   2   1                       1 1   71
72 8                 1   1                           2             1 1                 1               1                   72
73 17         1   1         1 1         1           2 1             1   1 1             1 1         1     1             1 1 73
74 16     1   1     1 1                 2         1         1 1                     1 2         1   1 1 1                   74
75 8 1 1       2                                                         1   1         1                         1         75
76 5                                                                 1 2                     1             1               76
77 10                 1     1 1       1     2               1       1           1                 1                         77
78 12 2           1     1 1       1   1     1 1                       2                     1                               78
79 17     1   1 1 1                 1         2         1 1   1                       1   1       1       2   1         1   79
80 13     1         1     1   1   1                           1             1   1   1             1   1         1   1       80
81 13 1 1         1         1 1   2                       1                 1   1             1         1           1       81
82 12   1           2 1           1         1 1                                       2 1             1               1     82
83 12   1       1                     1   1       1                 1     1       2     1 1                         1       83
84 8     1             2     1                         1         1                         1                     1         84
85 8                           1     1 1                 1           1       1       1         1                           85
86 9                     1                     1   1           1               1         1         1     1       1         86
87 16     1     1     1 1         1   1               1   2   1     1             1       1                   1   1       1 87
88 8       1                   1       1   1         1   1                   1                   1                         88
89 16     3         1   2   2                         1 1                         1         1           1 1   1         1   89
90 10                                       1           1         1 1 1 1 1                   1           1           1     90
91 7                                 1 1                                           1         1       2         1           91
92 16                     1   1 1 1     1   1     1                 1         1   1   1       1   1 1               2       92
93 15 1       1 1                       1 1                 2       1               1   1       1     1       1 1   1       93
94 12 1 2                           1           1   1         1   1       1           1     1                 1             94
95 7         1         1     1                             1                   1     1                                   1 95
96 5                               1                 1               1                                   1       1         96
97 6                                                   1   1                   1 1                             1   1       97
98 5               1                               1                       1             1 1                               98
99 9         1                               1   1           1 2               1                   1                 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
Ngày
/
Tháng