BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng
00 16   1 1 1                   1             1   2   1 2 1   1     1           1 1                                   1     00
01 6                         1                           1                       1       1 1                           1   01
02 12                   1     1                         1               1                         1 1 2 1   1       1     1 02
03 13               1         1   1     2       1 1           1             2                                   1     1 1   03
04 13                   1     1 1                         1 1 1               1             1       2     1   1   1         04
05 12               1                               1   1       1       2 1         1                         2 1     1     05
06 4                                     1                   1                                           1     1           06
07 13 2 1 1               1                   1 1 1 1                       1                                 1 1   1       07
08 11                 1 2 1   1   1                                         1   1                             1   1   1     08
09 8   1                                   1                 1             1         1       2                         1   09
10 16   1   3                       1       1       1                 1     1       1           1     1       1     2 1     10
11 12                             1             1         1                     1       1   2 1           2       1       1 11
12 13   1 1 2               1 1         1 2                   1                           1             1         1         12
13 11         1             1     1                     1 1             1 1                           1 1   1   1           13
14 8     1                         1 1     2   1                                                             1 1           14
15 7         1 1                         1           1               1                                 1     1             15
16 16 1     1   1 2     1       1 1         1     1               1                 1     1         1 1           1         16
17 3                                                                                                           2 1         17
18 8             1       1                       1   1                       1                           1               2 18
19 12     1                                 1         2         1         1 2   1                           1 1 1           19
20 14       1     1 1           1   1       1 1   1     1           1 1       1                     1                   1   20
21 10   1       1 1   1                     1                         1                   1             1   1 1             21
22 6                               1                     1                   1               1     1 1                     22
23 10   1 1         1       1     1           1       1                                               1 1     1             23
24 11                         1   1   1 1         1                 1   2                               1               1 1 24
25 16   1         1     1           1         1 1     1             1         2 2             2       1               1     25
26 10                     1                                           2     1             1           2   1   1       1     26
27 8           1           1     1             1                                   1                         1 1   1       27
28 6 1       1                 1         2                             1                                                   28
29 11           1     1 1                     1     1                                 1 2                     1         2   29
30 15       1   1     1   1   1           1   2   1             1 1                 1       1 1                           1 30
31 11                       2 1     1       1       1   1                               1         2   1                     31
32 11           1     1                 1         2       1       1             1   1           2                           32
33 10 1 1               1           1     2         1                                   1                           1 1     33
34 9                           1   1       1       1           1 1       1                         1             1         34
35 9           2   1                                 1                           1   1     1 1             1               35
36 9 1           1   1 1 1             1                               1   1                     1                         36
37 16       1 3         1             1         2   1     1   1       1     1       1           1                   1       37
38 8   2                   1             1             1                         1         1   1                           38
39 10       1       1 1       1                           1   1           1                   1     1                     1 39
40 17     1   1       1         1         1 1         1     1   1 1       1 1 1 1         1   1                         1   40
41 6                                   1     1     1   1                                   1                           1   41
42 12                       2         1                 1           1             1   1 1         1     1 2                 42
43 14 2   1 1         1                     1       1       1                         1 1 1         1                 1 1   43
44 11             1       1                     1   1 1     1       1 1   1   1                                           1 44
45 8         2           1                                   2         1         1     1                                   45
46 12             1     1   1                               1 1   1 1 1               1                   1   1 1           46
47 14                                     1   1   1     1 1     1     3 1             1           1 1   1                   47
48 8                                 2       1   1               1                     1                   1   1           48
49 7                                             1 1           1           1           1               1 1                 49
50 10 1     1 2                     1                       1                 1     1   1       1                           50
51 15                 1   1   1   1   1   1 1   1                                 2                 1   1             2   1 51
52 6       1 1     1                                                               1               1               1       52
53 10 1                   1   1       1                         1                     1   1 1               1             1 53
54 10 1     1     1             1     1         1   1 1                           1               1                         54
55 14   1 1     1         1       1     1         1         1           1       1         1           1     1         1     55
56 13   1       2             1     1                                 1   2     1       1                 1 1     1         56
57 8           1       1 1                                         2           1               1   1                       57
58 6           1                             1                                               1 1         1         1       58
59 6               1   1   1                                               1               1                         1     59
60 12                             1         1         1       1 1   1             1       2         1 1               1     60
61 13         1   1               2   1                 1   1                       1 1 1 1                 1           1   61
62 12                 1     2 1                     1       1                       1   1     1 1 1                 1       62
63 16     1       1   2             1   1                                 1   1     1         1 1 2 1   1               1   63
64 8       1       1     1                               1           1             1 1                             1       64
65 15 1                         1 2     1       1 1             3 1         1       1       1 1                             65
66 9             1   1         1           1                       1           1                                 2       1 66
67 7   1           1   1       1               1                   1                                             1         67
68 4       1             1   1                       1                                                                     68
69 11     1         1     1           1                                             1 1       1 1   1   1           1       69
70 5                       1                                                 1           1 1               1               70
71 11                 1 1           1         1             2       1           1     1           1             1           71
72 11   1                               1                   1   2 2             1 1         2                               72
73 16     1             1 1 1   1   1 1               1         1           1             1 2           1   1       1       73
74 13 1 1                   1 1       1     2                           1 1           1 1                           1   1   74
75 14             1           1 2             1                               1     1 1 1 2     1 1   1                     75
76 7       1                                           1         1           1   1                   1               1     76
77 8                             1 1 1             1                                 2 1                   1               77
78 5                                           3                                                 1               1         78
79 12     2   1         1             1                 1         1   1                   1   1     1                     1 79
80 14 1         1   1         1 1                   1     1   1       2           1               1       1           1     80
81 12   1           1                                   1 1   1 1   1   1             1       1 1             1             81
82 9 1               1             1   1 1                                                                 1 1 1         1 82
83 7               1                     1     1           1 1                                           1       1         83
84 12             1                               1                 1   1     1             1 1   2         1       1   1   84
85 9                           1                     1       1 1 1         1             1               1       1         85
86 12     1       1               1     1                                 3       1             1     1       1           1 86
87 15         1   1       1 1       1   2                                 1     1 2 1                     1 1           1   87
88 12                                     1 1                 1   1 1   1   1 1                   1   1 1                 1 88
89 10   1 1   1         1         1                   1 1                                             1         1 1         89
90 10     1           1         1                     1   1 1                                   1 1             1       1   90
91 14 2         1               1   1     1   1   1 1         1   1     1         1                             1           91
92 10               2                               1     1     1 1                             1   1     1             1   92
93 15 1       1 1   1               1 1 1                   1       1   1     1 1 1                     1         1         93
94 11         1                                 1       2 1 1                 1                 1         1 1             1 94
95 14                     1               1   3                   2       1     1   1 1                 1         1   1     95
96 10     1       1         1         1 1                 1           1                     1   1                         1 96
97 9           1   1                                 1   1 1                           1               1       1   1       97
98 8                                 1                     1                   1                           1       2   1 1 98
99 9                 1                 1                           1   1 2   1                                   1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng