BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13   1           3       1 1               1       1 1             1                       1   1               1         00
01 11   1       1     1                 1     1   1           1 2                     1           1                         01
02 14 1 1   1               1             1       1   1 1   1 1     1     1   1         1                                   02
03 15       1 1   1               1   1   1       1   1                           1         1   1 1           1     2       03
04 11 1                 2               1             1                                   1 1 1       1       1     1       04
05 10                   1                     1                               1         1   1     2 1         1 1           05
06 12     1     1           1     1 1     1 1       1                     1         1                           1       1   06
07 8           1         2 1 1                                             1                         1               1     07
08 5         1 1                                                                     1           1         1               08
09 12   1         1           1                                     1     1 1   1                     1     1   1         2 09
10 15   1     1     1   1   1       1 1     1     1   1 1                       1                   1 1             1       10
11 9                 1 2                       1             1     1           1                 1                       1 11
12 9                     1   1                   1                     2     1 1       1         1                         12
13 11         1 1         2                                                       1       1         1     2   2             13
14 7     1                   1 1                           1                             1           1     1               14
15 11                                   1                 1   1 1           1 1               2           2 1               15
16 12           1 1       1 1       1                                             1             1     1     1     2 1       16
17 8       1     1 1                                   1 1             1     1                                 1           17
18 10                 1 1     1     2         1                                 1                       1       1     1     18
19 12 1 2                     1         1                     1                 1         1   1             1       1 1     19
20 7               1     1                     1                   1 1                 1                   1               20
21 6                                   1                     1           1               1                           2     21
22 8                     1                                   1             1   1   1                           1     1 1   22
23 12       1                       1 1   1         1   1   1                       1             1     2           1       23
24 9         1   1       2                   1 1                   1               1                     1                 24
25 12                 1               1                     1         1     1         1   1   1               1   1 1     1 25
26 11             1   1               1           1         1                       1 1     1 1     1                 1     26
27 8   2           1                       1                                 1     1           1 1                         27
28 13                                       1     1     1   1           1     1 1           1 1 1   1 1 1                   28
29 12                         1                 1     1     2         1     1   1     1     1           1             1     29
30 15     1 2           1             1       1     1     1     2                   1       1     1           1       1     30
31 14                         1 1             1 1 1 1             1 1     1 1         1           1               1   1     31
32 12 1 1 1                                               2 1       1 1         1   1               1                 1     32
33 11                           1   1 1   1                 1           1                   1   1       1         1       1 33
34 13                     1                       1   1   1     1 1       1         1 1             1 1                 1 1 34
35 11         1           1                         1 1       1 1 1                   1     1             1       1         35
36 7           1     1   1     2                                         1             1                                   36
37 15                         1   1               1       1   1   1   1   1       1 1     1 1   1                     1 1   37
38 15                       1 1 2             1 1             2     2                   1       1               1 1     1   38
39 9   1                     1 1               1     1               1 1         1               1                         39
40 12     1 1   1                         1           1     1       1 1       1 1                     1                 1   40
41 14         1   1   1           1       1 1 1           1                 2         1     1                 1 1           41
42 8                                 1     2     1     1                     1             1               1               42
43 13   2                 1             2       1     1                       1   1       1         1       1           1   43
44 14     1             1       1   2     1             1 1             1               1   1         1     2               44
45 9           1 1           1       1                 1       1                     1             1       1               45
46 10   1   1                                       2         1   1   1           1             1               1           46
47 13     1   1             1   1 1       1 1                     1             1           1 1         1       1           47
48 13   1   2                     1 2       1 1   1               1       1     1         1                                 48
49 12             1 1             1   1 1                   1             1   1   1       1 1         1                     49
50 9                     1           1     1                     1               1   1                           1 1 1     50
51 16               1   1           1               1           1     1   1 2   1       2               1   1             2 51
52 11 1   2       1   1         1 1           1                   2   1                                                     52
53 8       1         1           1                           1 1                     1         1         1                 53
54 12             1                                   1       1 1   1 1   1                   3   1         1               54
55 15                   2                       1 1 2               1   1     1   1 1                 1   2         1       55
56 7                                 1                 1         1               1             1               1 1         56
57 9       1     1                   1 1                                   1   1   1               1         1             57
58 9                             1 1         1 1         1                       1                 1     1               1 58
59 10 1                           1     1       1         1         2   1                                         1     1   59
60 6                                                 1   1           1 1                         1               1         60
61 10 1       1   1                     1   1                                 1               1       1 1                 1 61
62 15               1               1     1     1 1       1 1           1     1   1                       1 1   1   2       62
63 9 1     1       1       1           1           1                                                   1     1   1         63
64 10                           1   1                               1                           1 1     1 1     1       1 1 64
65 15     1     1           1   1     1                         1 1   1 2                 1       1     1     1         1   65
66 9     1   1     1             1               1                           1       1                 1             1     66
67 10             1   1                     1   1   1           1           1           1                 1   1             67
68 6     1       1     1       1               1                                                           1               68
69 9           1   1     1       1 1       1               1   1                                   1                       69
70 10       1                                   1       1                   1     2   1 2                 1                 70
71 11 1               1     1                           1         1 1     1 1                                 1   1     1   71
72 9                       1           1   1           1   1                                 1 1       2                   72
73 12 1   1   1                 1         1   1                           1     2             1       1             1       73
74 16               2         1           1 1       1     1   1                   1     1       2     1   1   1 1           74
75 8       1               1 1                                       1 1         1 1                         1             75
76 5       1     1                       1                                                                             1 1 76
77 16 1     1 2       1   2 1               1       1     1     1           1       1       1         1                     77
78 7         1             1 1                                 1 1                       1         1                       78
79 6           1                 1                                               1 1     1                     1           79
80 8 1       1         1     1                                     1 1                             1         1             80
81 9                   1   1   1     1   1         1   1                                       1           1               81
82 17 2 1       1               1   1                   1                   1 1     1 1       1     1         1       2 1   82
83 8                   1                             2                               1                     1     1 1     1 83
84 7   1       1                                         1       1                       1 1                     1         84
85 6     1           1                               1   1   1                                                           1 85
86 8 1       1                                                         1                 1   1               1         1 1 86
87 9 1   1     1   1                       1         1                   1 1                         1                     87
88 9     1       1         1           1           1             1                                                 1 1 1   88
89 10         1                   1       1 1                   1       1           1                   1           1     1 89
90 9                   1         1     2               1                               1             1   2                 90
91 11     1 1                       1 1       2     1                 1                 2                               1   91
92 11                       1                 1 1       1     1         2 1               1     1                         1 92
93 15           1     2               1 1       1 1         1     1   1                 1     1   1     1       1           93
94 8                   1             1   1                                   1                           1     1     1 1   94
95 9           1   1           1         1                 1     1       1             1                         1         95
96 10                 1                 1     1         1       1                         1 1   1                   1     1 96
97 13   1 1       1           1   1             1 1         1 1           1                         1   1       1           97
98 16 2                                   1   1     1     1         1           1   1 1   1     1   2               1   1   98
99 11         1 1   1 2           1               1   1                       1       1                           1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
Ngày
/
Tháng