BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11       1     1   1   1               1 2                   1         1             1                             1     00
01 12 1 2       1       1           1       1     1 1                 1 1                             1                     01
02 9           1               1         1       1                 1   1                                   1       1   1   02
03 7 1                                                                 1         1     1       1             1       1     03
04 8   1       1               1 1   1                       1               1                             1               04
05 10             1           1                                           4                         1 1     1       1       05
06 13               1     1       1     1       1   1       1         1         1   1               1 1 1                   06
07 10                               1   1     1                                   1   1 1             1   1       1       1 07
08 15           1     2   1     1               1         1                 2   1               2 1   1 1                   08
09 12     1 1           1   1   1                 1       1 1           1       1         1                           1     09
10 15               1   1   1 1               1             1     1       1     2               1   1         1 1 1         10
11 14       1 1 1     1                           1     2                     1       1   1   1       1     1     1         11
12 8       1                   1 1   1   1                   1           1                         1                       12
13 10           1   1       1               1 1     2                   1   1       1                                       13
14 11   1     1                                       1         1   1             1               1 1   1   1     1         14
15 10     1             1       1   1         1                 2                             1           1     1           15
16 15   1     1 1       2     1           1   1               1   1   1             1                             2     1   16
17 7             1   1             1                                                   1                     2   1         17
18 10                         1     1 1         1                 1                       1         1     1       1       1 18
19 10           1                                           2                   2 1 1       1     1       1                 19
20 10 1   1   1     1           1                                                   1               1               1 1   1 20
21 11               1 1   1         1           1             1 1 1           1   1         1                               21
22 11                     1                               3               1       1 1     1     1 1                   1     22
23 11             1               1             1                           1 1 1             1       2   1   1             23
24 10 1                                                   1   1       1         2 1                           1 1       1   24
25 9     1 2 1                 1                   1         1       1                                 1                   25
26 13   1 1     1 1                     2                       1         1 1                 1       1   1       1         26
27 12                   1 1 1 1 1                     1                           2 1           1                     1   1 27
28 10                   1 1                                           1               2                 1       1 2     1   28
29 8     1                     1   1 1                                       1                           1               2 29
30 10       1           1       1       1 1       1               1                       1     1               1           30
31 13   1       3   1 1                           1             1       1 1   1                   1             1           31
32 10 1 1 1   1         1                   1       1                                           1           1       1       32
33 8   1   1                                     1     1                     1               1           1   1             33
34 12     1     1   1     1   1   1                       1                                             1       1   1 1   1 34
35 7   1 1                 1         1         1                     1                                         1           35
36 9     1 1                           1   1   1     1         1           1                                           1   36
37 7             1                                         1       1   1                     1     1       1               37
38 9                                                     1   1   1   1         1             1   2         1               38
39 21               1               2 1   2 2 1 1       1                         1 1   1                   1 1 3   1     1 39
40 7     1           1     1                       1             1                     1             1                     40
41 13             1         1             1 1 1         2                   1       1   1 1 1                         1     41
42 10               1       1     1                       2             1         1 1                   1               1   42
43 10         1   1 1                       1           2   1             1   1                 1                           43
44 5                   1                                     1               1             1                         1     44
45 11                                     1 1     1   1           1                     1             1         1     1   2 45
46 17       1               2           1   1 1             1           1 1       1     2     1     1   1 1       1         46
47 9   1   1 1                           1       1       1           1                       1   1                         47
48 7                                               1   1           1       1     1           1                         1   48
49 7           1     1     1 1                     1                   1   1                                               49
50 3                               1 1                       1                                                             50
51 12                               1 1     1                   2                       1 1 1     1     1         1 1       51
52 7 1                           1       1       1                                   1           1       1                 52
53 12         1       1   1         1       1                 1 1     1                 1       1                       1 1 53
54 11     1               1       1           1             1             2                   1 1   1     1                 54
55 15             1 1 1               1         1     1 1   1   1   1             1     1         1               1   1     55
56 14 1                       1         3           1     1   1             1         1   1   1         1           1       56
57 8             1   1 1               1           1   1         1       1                                                 57
58 10 1     2             1                         1                     1     1       1   1     1                         58
59 6         1                 1       1                           2           1                                           59
60 14         1         1   1 1 1     1               1     1         1       1       1     1             1     1           60
61 7 1               1                     1       1             1 1                           1                           61
62 12   1                                               1   1     1 1 1       2       1     1   1             1             62
63 13         2                                         1   1   1               1   2     1 1 1     1                   1   63
64 10                         2                           2   1               1           1     1     1         1           64
65 15       1           1                         1               1 1   1           1 1     2           1 1     1 1 1       65
66 6                             1       1                                                 1       1         1     1       66
67 10               1     1         1     1                 1     1             1           1 1                           1 67
68 10           1                     1         1             1 1           1                       1     1 1   1           68
69 16 1                                   1     1       2 1     1 1 1             1   1 1 1         2 1                     69
70 15   1         1     1       1     1 1                         1     1                 1 1   1     1     1 1       1     70
71 11       1             1   1   1   1       1                         1           1       2                           1   71
72 11 1                     1 1           1     1                   1       2             1                 1 1             72
73 9     1               1     1 1 1           1   1           1           1                                               73
74 17     1 1       1   1 1     1             1   1         1       2           2     1                     1     1 1       74
75 9                                         1       1 2                                 1                   1       2 1   75
76 15 1           1       1       1     1       1 1 1 1                             1             1                 2   1 1 76
77 8                             1                 1             1     1 1     1                                   1     1 77
78 11       1       1 1                 1                                     1                 1       1   1 3             78
79 15                             1   1       1   2   1             1 1     1         1     1         1 2             1     79
80 14 1 1         2                 1   1 1   1     1       1 1                                             1             2 80
81 6               1         1                               1     1       1             1                                 81
82 12       1 1                               1 2     1               1                   1   1     1         1 1           82
83 10 1       1       1   1 1       1                 1                               2                 1                   83
84 10               1                                           1   1 1       1       1             1     1         1   1   84
85 7                               1       1                                       1 1                 1         1       1 85
86 14     1     1                     1 1             1         1       1   2 1         1         1   1   1                 86
87 15 1 1 1       1               1         1 1     1     1                                       1   1   1 1 1   1         87
88 14                             2 1 1     1                 1         1     1               2 1       1           1   1   88
89 8               1 1               1   1                 1     1   1                                   1                 89
90 7 2                     2                                                 1     1                               1       90
91 10         1 1 1       1   1   1                                     1         1       1                               1 91
92 5   1                                         1   1                                                 1               1   92
93 10   1 1           1 1                             1   1 1         1               1           1                         93
94 9           1           1 1                   1   1       2   1                                   1                     94
95 16 1   1       1                   1       2   1   1                 1 1       1 1         1 1           1           1   95
96 12   1           1       1   1               2                     1               1           1 1                 1 1   96
97 11         1         1     1                           1         1             1     2   1               1   1           97
98 11         1   1   1       1 1                     1                                   1       1                   2 1   98
99 5                                   1 1           1 1                                                           1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng