BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 6         1         1             1                             1                       1   1                           00
01 9               1 1                             1                                     1 1           1 1   1   1         01
02 9             1   1                                   1       1   1             1           1                 1   1     02
03 9                 1         1     1       1             1       1     1                         2                       03
04 5       1               1                             1                         1                             1         04
05 10                   4                         1 1     1       1                                   1             1       05
06 12     1         1         1   1               1 1 1                     1     1       2             1                   06
07 9                           1   1 1             1   1       1       1                   1     1                         07
08 11   1                 2   1               2 1   1 1                                       1                           1 08
09 10   1 1           1       1         1                           1                     2 1                             1 09
10 16     1     1       1     2               1   1         1 1 1                   1         3                         1 1 10
11 13 2                     1       1   1   1       1     1     1           1   1                       1     1             11
12 8       1           1                         1                         1           1   1   1   1                       12
13 11                 1   1       1                                           1 2     1   1 1     1 1                       13
14 12         1   1             1               1 1   1   1     1                 2   1                         1           14
15 13         2                             1           1     1                       2     1           1   1 1         1 1 15
16 11       1   1   1             1                             2     1           1               1       1       1         16
17 7                                 1                     2   1                       1           1                 1     17
18 12           1                       1         1     1       1       1 1       1           1       1         2           18
19 11     2                   2 1 1       1     1       1                                           1                 1     19
20 9                             1               1               1 1   1           1   1                   1     1         20
21 15       1 1 1           1   1         1                                     1 1           1       1       1   1 1 1   1 21
22 15   3               1       1 1     1     1 1                   1               1 1     1 1                 1           22
23 11                     1 1 1             1       2   1   1                     1                       1             1   23
24 11   1   1       1         2 1                           1 1       1                   1                     1           24
25 7       1       1                                 1                               2                         2           25
26 9         1         1 1                 1       1   1       1               1                                     1     26
27 11                           2 1           1                     1   1         1               1         1     1 1       27
28 10               1               2                 1       1 2     1               1                   1                 28
29 10                       1                           1               2           2 1 1 1       1                         29
30 9           1                       1     1               1           1         1       1   2                           30
31 9         1       1 1   1                   1             1                               1             2               31
32 6                                         1           1       1         1                         1                   1 32
33 11 1                     1               1           1   1               1   1   1   1 1                           1     33
34 10   1                                             1       1   1 1   1                           1       2   1           34
35 9               1                                         1               1 1       1             1         1     1 1   35
36 6         1           1                                           1                 1     1                           1 36
37 9     1       1   1                     1     1       1                   1                     1       1               37
38 15   1   1   1   1         1             1   2         1                 1             1       2   1         1           38
39 16 1                         1 1   1                   1 1 3   1     1     1               1     1     1 1               39
40 7           1                     1             1                           1       1   1     1                         40
41 10 2                   1       1   1 1 1                         1             1   1                                     41
42 15   2             1         1 1                   1               1   1     1       1 1             1 1   1     1       42
43 9 2   1             1   1                 1                                             1                         1   1 43
44 7       1               1             1                         1                 1         1         1                 44
45 10           1                     1             1         1     1   2               1             1 1                   45
46 16     1           1 1       1     2     1     1   1 1       1         1                               1 1           1 1 46
47 6   1           1                       1   1                               2                                           47
48 11 1           1       1     1           1                         1       1           1             2       1           48
49 3                 1   1                                                                                       1         49
50 3       1                                                                             1                   1             50
51 18         2                       1 1 1     1     1         1 1               1 1 1     1 1 1 1 1                     1 51
52 6                               1           1       1                         1 1                   1                   52
53 13       1 1     1                 1       1                       1 1   1                           1     1       1 1 1 53
54 13     1             2                   1 1   1     1                 1   1                       1 1         1 1       54
55 15 1   1   1   1             1     1         1               1   1             1 1           1                   2   1   55
56 13   1   1             1         1   1   1         1           1         1       1                 1     1             1 56
57 9 1         1       1                                                 1         1         3           1                 57
58 11                   1     1       1   1     1                           1                     1           1 1 1   1     58
59 7             2           1                                                                       1           1 1   1   59
60 12     1         1       1       1     1             1     1             1             1       1                     2   60
61 7           1 1                           1                           1   2                                           1 61
62 13 1   1     1 1 1       2       1     1   1             1                       1               1                       62
63 14 1   1   1               1   2     1 1 1     1                   1       1                           1     1           63
64 13   2   1               1           1     1     1         1           1               1   1   1                   1     64
65 16           1 1   1           1 1     2           1 1     1 1 1                     1               1   1         1     65
66 8                                     1       1         1     1       1                       1         1         1     66
67 8     1     1             1           1 1                           1 1                     1                           67
68 12       1 1           1                       1     1 1   1                   1     1   1   1                     1     68
69 16 2 1     1 1 1             1   1 1 1         2 1                               1   1       1                           69
70 14           1     1                 1 1   1     1     1 1       1         1         1                         1   1 1   70
71 12                 1           1       2                           1     1 1       1             1 2 1                   71
72 12             1       2             1                 1 1               1     1         1         1 1       1           72
73 9         1           1                                                   1 1   1           1     1       2             73
74 15     1       2           2     1                     1     1 1             2     1     1   1                   1       74
75 11 2                                 1                   1       2 1     1     1               1   1                     75
76 12                             1             1                 2   1 1             1           1         1     1 2       76
77 12           1     1 1     1                                   1     1 1   1   1   1 1                           1       77
78 10                       1                 1       1   1 3               1               1           1                   78
79 14             1 1     1         1     1         1 2             1     1     1                     1             1 1     79
80 11     1 1                                             1             2               1 1                   1 2 1         80
81 7       1     1       1             1                                   2 1                                             81
82 11               1                   1   1     1         1 1                                     1     1 1 1 1           82
83 8                               2                 1                       1           1                   1         1 1 83
84 11         1   1 1       1       1             1     1         1   1                         1                       1   84
85 13                             1 1                 1         1       1 1       1 1       1   1   1   1           1       85
86 18         1       1   2 1         1         1   1   1                   1   1 1           1   1   1       1       1 1   86
87 12   1                                       1   1   1 1 1   1         1                             1     2     1       87
88 14       1         1     1               2 1       1           1   1                               1     1           2 1 88
89 5     1     1   1                                   1                                           1                       89
90 6                       1     1                               1                             1                 1 1       90
91 7                 1         1       1                               1             1             1     1                 91
92 5                                                 1               1                   1       1                 1       92
93 10   1 1         1               1           1                         1             1                 1       1       1 93
94 12       2   1                                   1                     1                   1           1 1   1 1 1 1     94
95 10                 1 1       1 1         1 1           1           1                     1             1                 95
96 13               1               1           1 1                 1 1       1 1                 1 1             1     1 1 96
97 13   1         1             1     2   1               1   1               2                           1   1           1 97
98 11                                   1       1                   2 1   1             1     1     1     1   1             98
99 11 1                                                           1         1   1     1         2       1 1 1           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng