BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12                           1     1       1 1             1       2       1 1   1 1                                   1 00
01 8                         1   1 1                                         1       1 1   1                             1 01
02 21             1       1   1 1   2   1         1 1 1     1 1             1   2         2           1   1       2         02
03 15 1   1   1 1   1                 1       1     1       2     1           1   1         1                         1     03
04 9                                 1   1           1           1 1       1     1                         1   1           04
05 4               1                   1         1                                                           1             05
06 12 1             1                 1 1               2           1                   1             1     1           2   06
07 7         1         1 1                           1 1 1               1                                                 07
08 9     1       1                                       1           1   1               1           2             1       08
09 12 1             2               1               2           1         1 1       1           1       1                   09
10 15 1                   2   1             1                   1   1   1   1             1         1     1     1 1       1 10
11 8 1 1         1                               1     1               1                             1               1     11
12 9         1       1   1                                 1                           1         1       1       1       1 12
13 17       1                 1 1         1         1 2                     1   2         1     1 1 1           1   1 1     13
14 5                 1                               1                                 1                 1           1     14
15 4                         1       1             2                                                                       15
16 16     1               1   1   1 1   1         1             3 1   1     1       1                         1       1     16
17 9                     1   1   1       1                       1               2                               1   1     17
18 8 1       1   1       1           1                                       1             1 1                             18
19 14                       1   3 2         1       1 1                     1   1                       1 1           1     19
20 9       1 1   1               1       1   1                         1                                 1 1               20
21 6   1               1             1   1                                                 1                   1           21
22 8     1                                       1         1           1 1   1   1                             1           22
23 9 1           1           1                               1               1                     1   1     1           1 23
24 16 1   1 1                       1           2 1 1     2                   1   1       1 1         1                   1 24
25 7                 1           1                     1     1                         1   1     1                         25
26 7                                           1             1     1             1 1                   1             1     26
27 9         1                                       2   1           1                     1   1 1           1             27
28 13                       2       1               1     1             1       1             3 1 1 1                       28
29 16   1       1   1             1     1 1             1   2         1     2   1     1             1         1             29
30 11         1     1       1       1   1   2           2                                                 1         1       30
31 12     1         1 1         1                 1     1     1                         1               1   1 1 1           31
32 7                         1                   1                       1               1 1 1                 1           32
33 13 1       1   1             1             1 1             1 1           1     1     1                     1     1       33
34 16           1 2             1 1           1             1       1     1           1 1         1 2         1   1         34
35 12       1         1             1     1 1                                             1 1 1   1         1     1     1   35
36 15   1       1 1 1 1 1                             1     1           2   2                           2   1               36
37 13       1             1           1         1           1   1         1   1 1             1 1                   1 1     37
38 10             1 1               1           1         1               1           1           1                   1 1   38
39 15     1 1 1 1                 2     1 1 1                           1         1 1         1 1 1                         39
40 10     1 1     1               1             1             1                       1               1     1   1           40
41 10             1     1               1         2                           1   1     1         1               1         41
42 18     1 1   1       1       1 1                     2         2           2           1     1         1 1       1 1     42
43 9       1               1                   1     1         2                             1             1   1           43
44 12   1                   1 1         1 1   1   1           1           1       1   1                         1           44
45 8                                         1       1                   1   1 1             1   1     1                   45
46 10   1                 1   1                         1             1 1     1 1                           2               46
47 9                   1         1               1               1       1         1     1   1                         1   47
48 8           2                               1                           1   1     1         1                       1   48
49 13 1   1                               1   1               1     1                 1     1 1     1 1           1     1   49
50 18       1 1           1 1   1   1   2 2         1 1             1                                   1 1           2 1   50
51 15   2               1             1     2 1     1 1 1         1                 1               1     1       1         51
52 10 1               1                                       1     1   1       1   1             2                 1       52
53 13 1   1   1         2     1 1                   1                   1         1             2             1             53
54 5                                                     1                       1                 1       1   1           54
55 6       1                     1                                 1                                   1                 2 55
56 8           1                 1                                           1       1                       1 1   2       56
57 14     1 1                                     1         1   1 1                     1       1 1         1     2     1 1 57
58 13     1                   1       1         1                       1         1     1   1       1   1   1 1     1       58
59 7                       1   1   1                             1 1                         1 1                           59
60 4                   1                                         1   1                       1                             60
61 9           1           1           1   1           1   1         1             1               1                       61
62 15     1       1     1       1     1   1   1                           1   1 1                           1   1     1   2 62
63 10   1     1   1         1               1                                               1   1       1       1         1 63
64 14                 1       1       1   1 1 1 2           2     1 1                     1                   1             64
65 5       1                       1                             1     1                                 1                 65
66 11   1   1 1     1                   1           1         1                 1 1     1                               1   66
67 9 1 1             1 1                                 1     1                                   1   1 1                 67
68 9           2           1                 1           1                         1             1 1     1                 68
69 12                                                       1   1 1 1   1           1 1 1   1         2       1             69
70 12       1       1                         1   1   1   1               1           1     1                 1         2   70
71 6                                         1                                 1                     1     1 1     1       71
72 7                       1               1     1             2                               1             1             72
73 16         1     1             1               1 1     1           1 1 1 1     1 1 1   1 1         1                     73
74 13     1     1     1   1     1     1   1 1                                         1 1             1               1   1 74
75 11   1                                   1   1   1       2         1                     1           1             1   1 75
76 5                         1 1                             1                                         1                 1 76
77 13   1                   1                 1 1       1       1 1                                   1   1       1 1   2   77
78 9 1     1     1     1         1               1           1           1         1                                       78
79 12     2       1   1 1 2                 1                   1     1                               1                 1   79
80 11 1     1 1 1                       1 1   1 1         1                         1                 1                     80
81 9   2                 1                                                                   2                   1   1 1 1 81
82 8           2                                       1             1   1             1                 2                 82
83 7                 1                                             1                       1         1     1   1   1       83
84 11     1           1 2                   1             1     1             1   1                         1       1       84
85 10 1 1           1         1                       1       1     1                           1       1       1           85
86 12 1                 1 1             1                               1       1       1 2         1     1   1             86
87 17       1               1           1   2   1   1   1           1     1           1       1   1 1   1               1 1 87
88 8         1           1             1                         1               1 2                                     1 88
89 12           2       1       1   1 1 1                 2                                         1             1     1   89
90 15         1   1   2             2 1           1           1               1 1       1           1           1 1         90
91 5               1 1                                               1 1                   1                               91
92 15   1                             1               1   1           1   1 1             2     3                 2 1       92
93 10                 1     1 1                               1             1             1       1   1 1           1       93
94 14               1     1   1 1   2 1         1       1           1               2   1 1                                 94
95 3                 1                             1           1                                                           95
96 12                       2                 2           1         1 1 1   1 1                   1           1             96
97 12 1 1           1                                         1       1     1         2       1           1     1   1       97
98 8         1     1       1                                     1 1 1               1                               1     98
99 7                                 1   2           1     1     1                                                 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng