BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12   1         1   1                                 1   1   2 1       1 1 1                                     1       00
01 9 1         1         1                   1   2                     1     1                                 1           01
02 4                 1                                                 1       1                     1                     02
03 10             1     2                                           1                 1       1 2         1       1         03
04 14             1   1     1               1           1     2       1             1         1                   2   1   1 04
05 11       1     1                   1                           1 1         1     1       2       1           1           05
06 11   1   1               1     1     1         1       1           1                       1                 1   1       06
07 15         1 1               1         1       2     1     1                   1             1         1     1   1   1 1 07
08 12       1 2                   1           1   1                       1                 1       1       1     2         08
09 7                       1                   1         1                 1 1                       1 1                   09
10 13   1   1   2                         1     1         1 1         1                 1   1     1                     1   10
11 12 1       2                                 1   2 1                                 1 1         1 1                   1 11
12 9                       1   1             1                   1 1         1       1       1                         1   12
13 9 1         1                             1               1                   1   1     1     1   1                     13
14 13     1               1               1                     1   1 1 1         1   1                   2         1   1   14
15 12         2         1       1                       1                         1   1   3 1     1                         15
16 10                       1   1         2     1           1 1                   1   1           1                         16
17 16           1         2       1   1 1                     1       1 1 1                       1       1 1 1           2 17
18 8                 1 1                                         1         1 2           1   1                             18
19 12         1           1 1 1             1       1                               1   1 1     1         1             1   19
20 9                                         2     1     1     1       1                         1             1         1 20
21 9           1     1       1   1         1                                   2                     1         1           21
22 12 1 1           1   1     1       1                                           3           1           1     1           22
23 12                   1   1         1         1               1   1 1         2                 1   1           1         23
24 9 1   1                               1                         1             1               1         1       1   1   24
25 12   1                       1 1                 1   1                         1     1                     1 2   1   1   25
26 6               1                                                   1                 1 1               1         1     26
27 11   1   1                         1 1   1       1                 1   1 1                       1                   1   27
28 8       1                                   1         2   1       1                     1                 1             28
29 15         1 2   1     2                 1   1         1                                 1     2           2       1     29
30 10                       1     1         1   1                             1               2     2           1           30
31 9   1     1 1                                             1                 1                         1         1 1   1 31
32 14                           1   2         1 1 1         2   1                   1 1   1 1     1                         32
33 12           1             1     1 1         1       1           2               1   1                 1           1     33
34 8   1                     1         1 1     1                               1                           1   1           34
35 13         1     1         2   1       1                 1 1           2   1       1                 1                   35
36 17 1   1       1   2       1         1 1       1         1       1   1             1                 1 1 1         1     36
37 8 1                             2         1             1                       1         1       1                     37
38 5                 1                   1           1           1                                               1         38
39 9   1 1                           1                   1                     1             2               1     1       39
40 8                       1       1             1             1                       1 1                 1     1         40
41 9                     1       1 1                             2     1         1                     1               1   41
42 13                   1                   1       1       1                   1     1           1 1     1   1 2       1   42
43 18     1           2     1               1   1   1     2   2 1 1   1 1             2 1                                   43
44 11                     1                         2   1       1 1 1                       1 1   1 1                       44
45 16                   1     1       1             1 1 1         1     1 1             1         1   1 1 1         1     1 45
46 16       1                 2 1   2 1 1 2                                     1 1                               1 1 1 1   46
47 12     1           1           1 1                   1   1 1             1                   1     1 1     1             47
48 2                                                 1                                 1                                   48
49 7             1   1   1                             1             1               1         1                           49
50 11     1         1                         1       1 1                     1 2       1 1     1                           50
51 14 1   1         1   1       1               1     1                         2               1                 1   1   2 51
52 13       1     2             1     1     1     1   1   1                 2     1           1                             52
53 17 1     1           1         1       1       3   1         1         1   1     1               1   1   1     1         53
54 13     1     1       1 1                         1     1                 1       2   1                     3             54
55 10         1                       1               1                     1 1           1             1   1 1           1 55
56 8                   1 1 1           1     1 1                                       1                     1             56
57 7 2 1                           1                         1                                         1       1           57
58 11     1               1             1 1           1           1 1                           1               1   1   1   58
59 8 1         1 1               1                             1                                   1               1 1     59
60 14 1 1       1 1                           1     1 1         1     1   1                           1 2     1             60
61 12     1         1     1     1   3                 1   1 1     1                           1                             61
62 13                             1     1       1   1           1       1 1   1 1       1   1         1               1     62
63 8   1                               1                   1     1             1           1             1 1               63
64 9     1                 1   1         1   1               1                                       1       1           1 64
65 10   1                                               1                 1                 2 1 1   1     1               1 65
66 10       1 1                                                                     2     1   1     1   1     1         1   66
67 14   1         1   1   1   1 1       1     1 1   1                 1     1                   1       1                   67
68 11                   1     1 1   1       1         1                   1         1       1     1               1         68
69 9                                           1     1 1     1                       1       1             2           1   69
70 7             1               1                               1       1         1             1                 1       70
71 13         1       1   1 1             1 1             1           1     1 1                       1   1   1             71
72 10           1 1   1       1 1                     1       1         1         1 1                                       72
73 12 1             1             1       1             1   1         1   2               1                           1 1   73
74 15   1     1           1           1     1     1   1   1       1                             1   2   1         1   1     74
75 7         1                     1                         1 1                       1                 1     1           75
76 9                       1   1       1     1                 1   2           1                   1                       76
77 9 1           2 1                 1     1   1                       1                   1                               77
78 12             1 1       1           1         1 1             1   1                 1         1     1   1               78
79 7               1                                       1     1                   1     1 1         1                   79
80 14 1   1     1         1                                 1         1     1 2           2     1         1             1   80
81 9   2   1           1           1               1                                     1                       1       1 81
82 5       1                 1 1                                                       1                                 1 82
83 9       1                                                   1       1     1                       1 1   1         1   1 83
84 8     1             1           1                   1                             1         1           1       1       84
85 11           1 1               1   1 2                         1 1                             1           1   1         85
86 14       2 1                 1         1       1   1 1                       1   1   1                   1       1   1   86
87 7                       1               1 1         1               1                             1               1     87
88 11     2         1         1                             1       1 1 1 1                           1           1         88
89 8             1                     1   1             1                 1       1 1         1                           89
90 12     1 1               1     2                       1               1             1 2             1   1               90
91 6 1             1 1                                       1         1         1                                         91
92 10                       1           1   3                                                   1   2           1         1 92
93 9       1                           1     2   1                                                       1       1 1 1     93
94 10               1   2     1       1                                     1                         1             1 1 1   94
95 10               1 2 1     1                             1       1               1           1                     1     95
96 12         1 1   2                 1           1     1   1   1   1     1       1                                         96
97 12               1                               1 1   1     1       1   1                   1   1       1   1         1 97
98 12   1 1 1                     1   2       1                             2     2                                 1       98
99 11 1                         1                                   1 1     1 1     1 1               1           1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng