BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12   1                 1         1   1                                 1   1   2 1       1 1 1                           00
01 10 1             1   1         1         1                   1   2                     1     1                           01
02 6     1   1                         1                                                 1       1                     1   02
03 11   1         1   1             1     2                                           1                 1       1 2         03
04 13           1 1 1               1   1     1               1           1     2       1             1         1           04
05 12 1 1                     1     1                   1                           1 1         1     1       2       1     05
06 10           1         1   1               1     1     1         1       1           1                       1           06
07 11       1                   1 1               1         1       2     1     1                   1             1         07
08 9                         1 2                   1           1   1                       1                 1       1     08
09 11 1   2           1                       1                   1         1                 1 1                       1 1 09
10 14 1         1         1   1   2                         1     1         1 1         1                 1   1     1       10
11 13           1 1     1       2                                 1   2 1                                 1 1         1 1   11
12 11         1 1 1                           1   1             1                   1 1         1       1       1           12
13 13     1 1 1       1 1         1                             1               1                   1   1     1     1   1   13
14 12 1         1 1         1               1               1                     1   1 1 1         1   1                   14
15 15 1         1   1           2         1       1                       1                         1   1   3 1     1       15
16 15     1 1 1   1 1                         1   1         2     1           1 1                   1   1           1       16
17 13       1     1               1         2       1   1 1                     1       1 1 1                       1       17
18 9               1                   1 1                                         1         1 2           1   1           18
19 12     1       1             1           1 1 1             1       1                               1   1 1     1         19
20 10 1 1         1                                             2     1     1     1       1                         1       20
21 11           1 2               1     1       1   1         1                                   2                     1   21
22 12     1 1           1 1           1   1     1       1                                           3           1           22
23 12   1                                 1   1         1         1               1   1 1         2                 1   1   23
24 7       1           1   1                               1                         1             1               1       24
25 8               1     1                       1 1                 1   1                         1     1                 25
26 4                                 1                                                   1                 1 1             26
27 10                     1   1                         1 1   1       1                 1   1 1                       1     27
28 7                         1                                   1         2   1       1                     1             28
29 14 1       1                 1 2   1     2                 1   1         1                                 1     2       29
30 9                                         1     1         1   1                             1               2     2     30
31 10     1 1     1   2   1     1 1                                             1                 1                         31
32 16   1     1                                   1   2         1 1 1         2   1                   1 1   1 1     1       32
33 11                 1           1             1     1 1         1       1           2               1   1                 33
34 8   1   1             1                     1         1 1     1                               1                         34
35 13                           1     1         2   1       1                 1 1           2   1       1                 1 35
36 14                   1   1       1   2       1         1 1       1         1       1   1             1                 1 36
37 9           1       1                             2         1             1                       1         1       1   37
38 5                 1                 1                   1           1           1                                       38
39 8                 1   1 1                           1                   1                     1             2           39
40 7         1                               1       1             1             1                       1 1               40
41 9 1                                     1       1 1                             2     1         1                     1 41
42 9     1                               1                   1       1       1                   1     1           1 1     42
43 20       1         1     1           2     1               1   1   1     2   2 1 1   1 1             2 1                 43
44 14   1           1 1                     1                         2   1       1 1 1                       1 1   1 1     44
45 14         1                           1     1       1             1 1 1         1     1 1             1         1   1 1 45
46 16 1       1     2         1                 2 1   2 1 1 2                                     1 1                       46
47 11                       1           1           1 1                   1   1 1             1                   1     1 1 47
48 3     1                                                             1                                 1                 48
49 8   1                           1   1   1                             1             1               1         1         49
50 13     1   1             1         1                         1       1 1                     1 2       1 1     1         50
51 14       1   2   1   1   1         1   1       1               1     1                         2               1         51
52 13                         1     2             1     1     1     1   1   1                 2     1           1           52
53 17 1             1   1     1           1         1       1       3   1         1         1   1     1               1   1 53
54 13   1             2     1     1       1 1                         1     1                 1       2   1                 54
55 10               2 1         1                       1               1                     1 1           1             1 55
56 8     1                               1 1 1           1     1 1                                       1                 56
57 7               1   2 1                           1                         1                                         1 57
58 8                       1               1             1 1           1           1 1                           1         58
59 8 1               1 1         1 1               1                             1                                   1     59
60 17   1   2 1         1 1       1 1                           1     1 1         1     1   1                           1 2 60
61 12                       1         1     1     1   3                 1   1 1     1                           1           61
62 13   1                                           1     1       1   1           1       1 1   1 1       1   1         1   62
63 7         1           1                               1                   1     1             1           1             63
64 9 1         1           1                 1   1         1   1               1                                       1   64
65 9     1               1                                               1                 1                 2 1 1   1     65
66 10   1     1               1 1                                                                     2     1   1     1   1 66
67 17     1       1 1     1         1   1   1   1 1       1     1 1   1                 1     1                   1       1 67
68 12         1       1                   1     1 1   1       1         1                   1         1       1     1       68
69 6                                                             1     1 1     1                       1       1           69
70 6                               1               1                               1       1         1             1       70
71 12     1                     1       1   1 1             1 1             1           1     1 1                       1   71
72 13 1         1     1           1 1   1       1 1                     1       1         1         1 1                     72
73 13 1       1   1     1             1             1       1             1   1         1   2               1               73
74 14     1               1     1           1           1     1     1   1   1       1                             1   2   1 74
75 5                           1                     1                         1 1                       1                 75
76 9                                         1   1       1     1                 1   2           1                   1     76
77 10       1           1           2 1                 1     1   1                       1                   1             77
78 13           1     1             1 1       1           1         1 1             1   1                 1         1     1 78
79 8       1                         1                                       1     1                   1     1 1         1 79
80 12                   1   1     1         1                                 1         1     1 2           2     1         80
81 9     1   1           2   1           1           1               1                                     1               81
82 4                         1                 1 1                                                       1                 82
83 7 1                       1                                                   1       1     1                       1 1 83
84 9       1 1   1         1             1           1                   1                             1         1         84
85 9                             1 1               1   1 2                         1 1                             1       85
86 11                         2 1                 1         1       1   1 1                       1   1   1                 86
87 9   1   1   1                             1               1 1         1               1                             1   87
88 12         1 1           2         1         1                             1       1 1 1 1                           1   88
89 8                               1                     1   1             1                 1       1 1         1         89
90 11                       1 1               1     2                       1               1             1 2             1 90
91 10       1     1 2   1             1 1                                       1         1         1                       91
92 10             1 1                         1           1   3                                                   1   2     92
93 7 1           1           1                           1     2   1                                                       93
94 11 1 1 1           1               1   2     1       1                                     1                         1   94
95 11           2                     1 2 1     1                             1       1               1           1         95
96 12                           1 1   2                 1           1     1   1   1   1     1       1                       96
97 9                                 1                               1 1   1     1       1   1                   1   1     97
98 13   1   1             1 1 1                     1   2       1                             2     2                       98
99 11   2               1                         1                                   1 1     1 1     1 1               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng