BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9             1   1     1       1 1     1   1                                             1                         1   00
01 13     1 1               1     1   1                 1             2         1                   1         1         1 1 01
02 8                           1 1 1       1         1 1                     1                           1                 02
03 10 1               1                               1 1       1       1         1   1         1         1                 03
04 7   1                     1                       1     1 1                   1                         1               04
05 9               1       1   1                                       1         1               1 1 1 1                   05
06 15   1       1       1   1                                         1                 1             1       1 2 2   1   2 06
07 17   1               1     1     1 1   2     1 1     1     1       1       1         1             1 1 1                 07
08 8                     1                           1     1                 1           1 1             1 1               08
09 14 1 1           1 1     1 2 1       1                         1     1           1   1             1                     09
10 10       1         1   1                             1   1           1                           1                 1 1 1 10
11 6                                           1                 1                             1 1                 2       11
12 9   1                 1                           1       3                 1   1       1                               12
13 11       1 1 1         1             1 1             1     1   1   1                               1                     13
14 17   1 1       1     1         1 1               1               1             1   1     1 1     1 2               1 1   14
15 11       1   1     1                                   1           1       1                 1         1   2       1     15
16 11       1                             1   1       1       1         1               1             1 1       1     1     16
17 10                           1         1 1   1 3           1                   1                                       1 17
18 8         1             1                             1                 1               1 1 2                           18
19 7   1                                                         1                   1                     1 1           2 19
20 14           1   1 1 1                                 1 1                   1   1 1     1 1             1   1       1   20
21 15         1         1   1       1                 1         1 1 1   1         1     1     1 1               1         1 21
22 8                               1                                 1     1         1       2           1     1           22
23 9   1                     1     1             2   1 1             1                                 1                   23
24 4   1                                         1       1                         1                                       24
25 8           1             1           1     1                   1                                             1 1   1   25
26 13                       1     1                                     1 1 1   3       1     1 1     1     1               26
27 9         1           1 1   2                   1                                           1                   1     1 27
28 14       3                                     1     1             1 2   1           1 1       1 1               1       28
29 14         1   2       1                 2       2                                             1     1     1   2 1       29
30 6 1           1                                   1                 1                                         1     1   30
31 17 1   2     1 1 2           1   1 1                                         1 1 1       2                   1     1     31
32 6 1                                 1                       1                               1     1             1       32
33 10 1   1 1                                   1                   1     1           2   1                     1           33
34 5               1 1         1                         1             1                                                   34
35 10               1   1 1     1                           2             1 1                           1         1         35
36 13           1     1 1                 1   1     1           1                 1 1   1                           1   1 1 36
37 10                                 1       1           1           1   3   1                   1                       1 37
38 10     1               1   1           1                   1     1             1 1     1         1                       38
39 15 1       1             1 1           1     1     1                 1     1 1 1         1 1               1         1   39
40 16           1         1   1 1       1           1 1                                     1 2   1     1     1 1 1   1     40
41 14 1           1       1               1     1                     1   1 1                   1           1 1     1   1 1 41
42 6     1 1         1   1             1                                                               1                   42
43 4               1               1                             1         1                                               43
44 14               1       1           4     1     1     1                         1               1     2             1   44
45 12         1   1                                     2       1           2               1     2               1 1       45
46 10                                 1 1     1                     1           1         1                   1     1 1   1 46
47 11       1         1           2   1                     1                   2         1 1 1                             47
48 14       1     2           1     1   1     1     1               1                 1         1   1         1         1   48
49 13                         1                 3       1           1       3       1       1           1       1           49
50 10           1 1     1         1       1                     1 1   2                                               1     50
51 14 1       1 1                 1       1                                       1       2       1   1     1       2 1     51
52 15 1 1       1     1         1         1                           1           1       2 1   1 1   1               1     52
53 16   1       1           1   1         1                             1 2     1   1 2           2   1       1             53
54 10         1       1     1                 1               1     1                 1 1 1             1                   54
55 14 1                       2     1       1 1           1     1   1   1 1                     1 1 1                       55
56 14                   1             1   1   1   1   1   1         1       1             1               1 1         1 1   56
57 13     1           1 1                     1     1               2               1   1               1           1 1 1   57
58 9                                       1         2   1             1     1 1     1                 1                   58
59 13 1           1                       1 1 1   1 1 1                                       1 1           1 1 1           59
60 6       1           1                                     1                               1           1 1               60
61 7   1     1                                   1         1 1                             1                     1         61
62 8   1               1   1 1   1                           1                             1                 1             62
63 17           1   1     2   1   1 1           1           1   2 1 1                 1                 1             1 1   63
64 17     1                                 3 2       1           1   1 1 1 1     1           1           1 1   1           64
65 9 1 1                           1       1 1                           1         1   1                           1       65
66 5   1                 1                                                     1               1       1                   66
67 10                         1   1   1           1 1               1                                 1 1         1 1       67
68 10   1       1         1       1 1             1   1             1           1                 1                         68
69 10           1           1   1 1   1             1           1 1                               1                   1     69
70 12       1       1               1   1     1         1           1     1         1               1           1 1         70
71 9         1     1       1     1               1       1                                           1   1   1             71
72 15     2   1     1   1         1     1           1         1             1     1     1 1             1 1                 72
73 9       1                       1 1                       1               1                       1             1 1   1 73
74 9                 1                     1                 1   1       1           1               1           1     1   74
75 8                           1 1         1                   1             1     1 1       1                             75
76 9     1         1                                   1   1                 1                               1 1 1   1     76
77 15         1         2   1     1   1           1     1   1 1                     1             1     1         1 1       77
78 8 2         1                                   1                           2                             1 1           78
79 3                 1                                         1                                               1           79
80 12               2                 1         1       2   1     1       1                         1       1             1 80
81 6       1                 1         1                                     1               1     1                       81
82 9       1         1                           1                                 1           1   2     1   1             82
83 11 1       2                 1           1   1         1     2       1                                                 1 83
84 8                   1                     1     1                         2                                 1 1     1   84
85 9   1         1 1   1 1                                       1   1   1             1                                   85
86 9                             1   1     1               2   1                       1       1 1                         86
87 13           1 1           1                     1     1 1             2 1       2         1             1               87
88 10                 1                       1     1   1 1           1           1   1             1             1         88
89 9 1           1                                               1         1     1         2               1   1           89
90 10     1                               1 1     1       1                               1           1   1 1         1     90
91 8     1       1   1   1             2       1                                                                 1         91
92 12     1                                   1         1 2 1                 2   1       1         1     1                 92
93 5         1                       1 1                                                 1                 1               93
94 14 1     1   1       1       1         1     1     1   1 1   1 1 1                       1                               94
95 12     1                     1     1             1             2     1     1         1           1     1             1   95
96 9               1               1 1     1   1                 1                     1       1       1                   96
97 13   1     1                     1   1                                   1   1       1 1       1       1 1             2 97
98 10         1   2                             1             1       1       1         1 1                 1               98
99 15     2               1 1   1     1           1         1   2             1   1   2             1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
Ngày
/
Tháng