BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11                         1   1   2 1       1 1 1                                     1                         1     1 00
01 9               1   2                     1     1                                 1           1       1 1               01
02 4                                         1       1                     1                                   1           02
03 10                                     1                 1       1 2         1       1           1                 1 1   03
04 13             1           1     2       1             1         1                   2   1   1               1       1   04
05 10       1                           1 1         1     1       2       1           1                           1         05
06 10   1     1         1       1           1                       1                 1   1                               2 06
07 16 1         1       2     1     1                   1             1         1     1   1   1 1                 1 1 1     07
08 9   1           1   1                       1                 1       1       1     2                                   08
09 6                 1         1                 1 1                       1 1                                             09
10 11           1     1         1 1         1                 1   1     1                     1     1     1                 10
11 12                 1   2 1                                 1 1         1 1                   1     1             1     1 11
12 9 1             1                   1 1         1       1       1                         1             1               12
13 9               1               1                   1   1     1     1   1                             1       1         13
14 13           1                     1   1 1 1         1   1                   2         1   1                 1         1 14
15 12 1                       1                         1   1   3 1     1                           2                     1 15
16 11 1         2     1           1 1                   1   1           1                                 1               1 16
17 17   1   1 1                     1       1 1 1                       1       1 1 1           2 1     1     1   1         17
18 9                                   1         1 2           1   1                             1   1           1         18
19 9             1       1                               1   1 1     1         1             1           1                 19
20 11               2     1     1     1       1                         1             1         1   1           1           20
21 10   1         1                                   2                     1         1                 1   1       1 1     21
22 9       1                                           3           1           1     1               1                   1 22
23 15       1         1               1   1 1         2                 1   1           1           1   1         1 1     1 23
24 9           1                         1             1               1         1       1   1           1         1       24
25 16 1 1                 1   1                         1     1                     1 2   1   1           1   1         1 2 25
26 9                                         1                 1 1               1         1     1 1           1 1         26
27 12       1 1   1       1                 1   1 1                       1                   1           1           1   1 27
28 9                 1         2   1       1                     1                 1             1             1           28
29 11             1   1         1                                 1     2           2       1                         1   1 29
30 10   1         1   1                             1               2     2           1                       1             30
31 8                               1                 1                         1         1 1   1             1         1   31
32 17 1   2         1 1 1         2   1                   1 1   1 1     1                         1             1   1       32
33 15     1 1         1       1           2               1   1                 1           1           1       1 1 1   1   33
34 10         1 1     1                               1                           1   1             1           1     1 1   34
35 11   1       1                 1 1           2   1       1                 1                                     1 1     35
36 14         1 1       1         1       1   1             1                 1 1 1         1         1       1         1   36
37 8     2         1             1                       1         1       1                                         1     37
38 6           1           1           1                                               1                     1   1         38
39 9       1                   1                     1             2               1     1       1   1                     39
40 7     1             1             1                       1 1                 1     1                                   40
41 13   1 1                             2     1         1                     1               1   2           1       1 1   41
42 16             1       1       1                   1     1           1 1     1   1 2       1     1       1 1         1   42
43 16             1   1   1     2   2 1 1   1 1             2 1                                       1                 1   43
44 11                     2   1       1 1 1                       1 1   1 1                               1                 44
45 17       1             1 1 1         1     1 1             1         1   1 1 1         1     1   1   1   1               45
46 13 1   2 1 1 2                                     1 1                               1 1 1 1                             46
47 12   1 1                   1   1 1             1                   1     1 1     1                 1                 1   47
48 5                       1                                 1                                         1   1 1             48
49 4                         1             1               1         1                                                     49
50 9               1       1 1                     1 2       1 1     1                                                     50
51 11 1               1     1                         2               1                 1   1   2     1                     51
52 13 1     1     1     1   1   1                 2     1           1                                   1             1 1   52
53 19   1       1       3   1         1         1   1     1               1   1   1     1         2   1 1       1           53
54 13                     1     1                 1       2   1                     3                       1     2 1       54
55 13       1               1                     1 1           1             1   1 1           1       1 1   1       1     55
56 7         1     1 1                                       1                     1               2                       56
57 6     1                         1                                         1       1                           1   1     57
58 9         1 1           1           1 1                           1               1   1   1                             58
59 7   1                             1                                   1               1 1           1         1         59
60 12               1     1 1         1     1   1                           1 2     1                               2       60
61 9 1   3                 1   1 1     1                           1                                                       61
62 16   1     1       1   1           1       1 1   1 1       1   1         1               1     1         1 1             62
63 8         1                   1     1             1           1             1 1                             1           63
64 7 1         1   1               1                                       1       1           1                           64
65 10                         1                 1                 2 1 1   1     1               1 1                         65
66 10                                                     2     1   1     1   1     1         1     1                 1     66
67 10 1       1     1 1   1                 1     1                   1       1                           1                 67
68 12 1   1       1         1                   1         1       1     1               1             1 1       1           68
69 14                 1     1 1     1                       1       1             2           1       1 1       1     1   1 69
70 7   1                               1       1         1             1                 1                     1           70
71 10           1 1             1           1     1 1                       1   1   1                                 1     71
72 7 1                     1       1         1         1 1                                             1                   72
73 15   1       1             1   1         1   2               1                           1 1   1       1   2     1       73
74 13       1     1     1   1   1       1                             1   2   1         1   1                 1             74
75 8     1                         1 1                       1                 1     1           1     1                   75
76 10 1       1     1                 1   2           1                   1                         1                   1   76
77 8       1     1   1                       1                   1                                     1   1             1 77
78 11         1         1 1             1   1                 1         1     1   1                   1       1             78
79 9                             1     1                   1     1 1         1                   1   1           1         79
80 12                             1         1     1 2           2     1         1             1       1           1         80
81 6     1               1                                     1                       1       1           1               81
82 4 1                                                       1                                 1     1                     82
83 10                                 1       1     1                       1 1   1         1   1           2               83
84 7     1                   1                             1         1           1       1                     1           84
85 11   1   1 2                         1 1                             1           1   1             1   1                 85
86 14 1         1       1   1 1                       1   1   1                   1       1   1               1         2   86
87 10             1 1         1               1                             1               1     1         1     2         87
88 9                             1       1 1 1 1                           1           1                 1 1               88
89 9         1   1             1                 1       1 1         1                                 1   1               89
90 11   2                       1               1             1 2             1   1                   1             1       90
91 4                               1         1         1                                                       1           91
92 15         1   3                                                   1   2           1         1 1     1       1   1     2 92
93 10         1     2   1                                                       1       1 1 1             1         1       93
94 11       1                                     1                         1             1 1 1           2     1   1 1     94
95 9                             1       1               1           1                     1       2       1     1         95
96 11       1           1     1   1   1   1     1       1                                                     1         2   96
97 16                     1 1   1     1       1   1                   1   1       1   1         1   1       1 1       1 1   97
98 13   1   2       1                             2     2                                 1         1 1   1         1       98
99 14 1                                   1 1     1 1     1 1               1           1   1           1   1         1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng