BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8                           1         2             1                   1                   1                       1 1 00
01 11         1                 1     1   1     1         1           1       1                 1             1 1           01
02 15     1                     1         1                       1                     1   1 1           1     3   2 1 1   02
03 7           1                       1           1                                         1       1             1 1     03
04 15               1         1               2   1       1   1       1           1   1   2   1       2                     04
05 7                           1           1       1 1   1                                                   1           1 05
06 8               1             1               1         1         1           2           1                             06
07 11           1                         1   1     1 1     1                       1               1             3         07
08 14                             2       1   1                     1   2 1   1 1                     1             1 1   1 08
09 11       1 1   1                         1   1       1                 1           1       2                         1   09
10 8               1     1                       1 1       1                         1                   1 1               10
11 10             1                 1   1       1 1                 1     1         1 1   1                                 11
12 14         2     1   1       1                   1           1 1                       1     1 1 1         2             12
13 9     1                           1         1   1   1           1           1                       1               1   13
14 12 1                             1 1   1 1 1       1           1                   1               1     1             1 14
15 11 1                   1 1         1                                   1       1     1   1                   1     1   1 15
16 15 1     1 1           1 2   1           1       1           1 1             1                                   1   2   16
17 6                   1       1           1             1                                         1           1           17
18 11                 1                   1               1 1                             2       1   1   1   1         1   18
19 13     1       1       1       1   1                     1 1         2     1                     1     1           1     19
20 13 1       1   1     1   1               1   1       1                               1       1   2           1           20
21 7 1 1               1 1           1                                                               1                   1 21
22 10   2         1           1     1                           1                           1 1               1     1       22
23 10   1 1   1 1                                 1               1   1                 1 1           1                     23
24 8   1                                           1           1     1   1                     1   1                 1     24
25 11                         1   1 1 1 1   1   1             1       1     1                                     1         25
26 7                     1             1                           1                 1 1   1 1                             26
27 10     2             1                   1         1 1       1                 1       1             1                   27
28 12       1   3     1   1 1         1 1                 1     1                                           1               28
29 5   1                                           1 1                             1               1                       29
30 9                 1               1           1             2         1                         1     1     1           30
31 13             1         1       1                 1     1 1             1     1         1             1 1     1     1   31
32 11 1                           1             1         2             1     1           1       1 1   1                   32
33 8               1             1 1                         1         1             1 1   1                               33
34 11       1           1 1                                 2             1         1           1 1     1           1       34
35 14       1         1     1             1     1       1 2 1       1     1         1           1                       1   35
36 7                                                                     1 1   1             1   1             1       1   36
37 9         1                                                     1 1         1     1             1     1   2             37
38 9 2           1 1                     1               1           1                   1             1                   38
39 17   1 2                   2           1 1 1     1   1       1       1         1 1                           1 1   1     39
40 13       1     1     1                               1             1       1           1 1 1   1           1   1       1 40
41 7 1                       1               2 1         1                                     1                           41
42 15 1     1                     1 1       1     1           2             2   1             1       1 1               1   42
43 7                 1       1                               1   1           1                               1       1     43
44 8   1 1       1       1                               1                                             1         1 1       44
45 12     1         1               2     1     1                         1 2                             1       1 1       45
46 11                 1   1     2                                   1                 1 1             1   2             1   46
47 10                     1   1       1 1 2             1                   1   1     1                                     47
48 13               1     1           1 1     1       1 1                     1     1                         2     1 1     48
49 12     1   1       1 1         1       1   1       1                       1   1                                   1 1   49
50 13 1         1                   1             1                 2       1   1 1 1 1                 1     1             50
51 9 1 1 1                 1       1             1                 2                   1                                   51
52 12 1 1     1           1                 1     1 1         1               1   1 1               1                       52
53 6                                                   1           1     1     1                 1                     1   53
54 12   1   2   1 1 2   1               1                                           1                     1       1         54
55 15 1   2 1                   1                       1                         1       2 1   2       1               1 1 55
56 12     1   1     1       2                               1   1 1       1                 1 1                           1 56
57 11                 1 1           1     1           1       1                     1   1         1   1               1     57
58 10         1                                 1                 1   1                   1     1 1   1   1               1 58
59 10       1               1                 2   1           2         1                                 1           1     59
60 12   1   1   1 1               1                                     1             1                         1 3 1       60
61 11 1     1                               1   1                 2   1                           1         1   1     1     61
62 8   1 1       1                   1       1                   1                                   1     1               62
63 9       1   1   1                                   1 1                       1       1         1                 1     63
64 11                   1                 1     1   1             1           1     1     1 1       1                     1 64
65 11                   1       1     1     1                 1                             1 1                 2   1   1   65
66 13   1             1         2           1     1 1                           1       1 1           1     1       1       66
67 11           1   1   1                       1                     1 1 1                             1   2             1 67
68 12   2                   1                         1     1         1 1   1         1     1       1     1                 68
69 7   1               1               1 1     1                                                                 1 1       69
70 10       1                               1           1                   1           1       2   1           1     1     70
71 10         1           1 1 1   1     1       1                                   1 1     1                               71
72 15             1 1         1     1   1             2     1 1             2       1       1 1                     1       72
73 8         1   1                     1             1           1 1                         1                 1           73
74 7                               1         1     1 1           1                                     1         1         74
75 11     1         1 1       1   2                                     1     1                 1           1           1   75
76 9 1                   1     1                     1         1 1             1   1                 1                     76
77 8                       1 1     1                               1                   2               1   1               77
78 7           1     1   1                               1     1                 1     1                                   78
79 7           1     1               2                                     1 1                   1                         79
80 10   1           1       1           1                         1             1 1     1         1   1                     80
81 11                     1     2                       1       1   1   1               1   1   1                         1 81
82 7         1             2       1       1               1                   1                                           82
83 8                           1                         2             1   1     1           1   1                         83
84 11           1                 1               1                           3     1           1       1 1       1         84
85 11     1                 1           1             1               1 1     1 1     1                       1 1           85
86 16       1         1       1   1           1   1         1   1         1 1 2       1 1               1                 1 86
87 11       1             1                   1                     1           1     1                 1 2   1       1     87
88 11                 1         1                   1           1       1 1       1 1           1           1     1         88
89 12               1 2 1     2                     1 1         1 1       1                                 1               89
90 14 1       1                   1     1                 1   1                 1               1     1 1 1 2             1 90
91 16         1 1 1                   1 1         1 1   1     1       1 1           1                 1         1   1     1 91
92 14           2       1                   1               2   1   1 1                             1             1     1 2 92
93 11                             1 1             1               1         1             1 1     1           2     1       93
94 13                 1           1 1 1       1     1   1   1       1     1                 1     1 1                       94
95 14                   1               2     1 1 1         1 1         1         1           1   2                   1     95
96 8       1 1                                   1   1               1               1                     1 1             96
97 9 1         1       1     1                         1                       1 1           1                     1       97
98 10             3                         1   1             1       1   1     1                           1               98
99 13               1 1       2       1                         1                       1   1     1     2   1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng