BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11             1 1   1 1       1     1             1               1                 1         1   1                     00
01 12     1         1       1     1   1                   1     1   1             1   1         1         1                 01
02 9 1                       1                 1     2           1     1   1                         1                     02
03 11 1           1                   1   1                 1         1         1   1             1     2                   03
04 9                             1                 2                         1 1 1               1   1     1               04
05 11     1     1     1     1                   1       1           1 1                     1     1                   1     05
06 11       2       1                     1       1                           1         1   1               1     1     1   06
07 14 1     1               1 2   1                 1       1 1           1                   1 1               1         1 07
08 8           1         1             1                       1                           1 2                   1         08
09 10         1 1                 2             1                   1   2           1                       1               09
10 11             1                         1 1         1           1         1         1   1   2                         1 10
11 6                                     1                                   1 1     1       2                             11
12 12                   2     1               1   1   1   1                 1 1 1                           1   1           12
13 10 1                       1     1               1                   1 1 1       1 1         1                           13
14 12           1     1     1               1                   2   1         1 1         1               1               1 14
15 16   1       1       1   1                   2 1           1 1   1         1   1           2         1       1           15
16 13                             1   1                       2         1 1 1   1 1                         1   1         2 16
17 12 1           1   1                     1                             1     1               1         2       1   1 1   17
18 8                         1   1 1       1                     1               1                   1 1                   18
19 11     1 1 1                                         1 1             1       1             1           1 1 1             19
20 6 1             1                       1                       1 1         1                                           20
21 9                       1       1                                         1 2               1     1       1   1         21
22 19         1         1 1   1                   1 1     2     1 2     1 1           1 1           1   1     1       1     22
23 9       1     1                             1 1           1       1                                 1   1         1     23
24 13     1           1 2   1         1       1     1         1           1           1   1                               1 24
25 8             1         1   1                                 1               1     1                       1 1         25
26 10 1         1     1         1     1 1   1         1       1                                     1                       26
27 6   1     1                                                                         1   1                         1 1   27
28 7                         1 1   1   1         1           1                             1                               28
29 12           1         1                             1       1   1       1                 1 2   1     2                 29
30 6     1       1       1                     1                                                           1     1         30
31 15   1   1             1             1         1     1 1             1 1     1   2   1     1 1                           31
32 11   1               1     1 1 2                                   1     1                                   1   2       32
33 11 1         1     1         1                 1         1                       1           1             1     1 1     33
34 7                         1                                       1   1             1                     1         1 1 34
35 10               2     1                   1                                               1     1         2   1       1 35
36 14         1 1                   1           1         1 1                         1   1       1   2       1         1 1 36
37 6                           1                               1             1       1                             2       37
38 8     1 1                                       1         2                     1                 1                   1 38
39 8                         1     1                   1         1                 1   1 1                           1     39
40 8                                 1         1           1 1   1         1                               1       1       40
41 7   2                             1                             1                                     1       1 1       41
42 9     1   2 1       1                               1       1       1                               1                   42
43 13               1               1   1   1 1       1 1                 1         1     1           2     1               43
44 9 1           1                                 1         2       1           1 1                     1                 44
45 9                   1 1 1       1                       1               1                           1     1       1     45
46 19                 1 1 1                               1     1   1       1     2         1                 2 1   2 1 1 2 46
47 8                     1         1     1                     1                         1           1           1 1       47
48 10             2       1       1   1   1 1 1               1         1                                                   48
49 7                                   1 1                       1   1                           1   1   1                 49
50 8   1                               1     1     1                   1   1             1         1                       50
51 17     1 1   1       1     1       1           1       1               1   2   1   1   1         1   1       1           51
52 12   1                           1 1     1 1       1 1                                   1     2             1     1     52
53 12         1       1       1         1                       1   1             1   1     1           1         1       1 53
54 15     1         1           1   1   2 1               1           1             2     1     1       1 1                 54
55 11 1 2         1         1                     1                               2 1         1                       1     55
56 13                 1               1           1   2   1     1 1     1                               1 1 1           1   56
57 9                             2 1                     1                       1   2 1                           1       57
58 9           2     1               1                         1                         1               1             1 1 58
59 13       1                         1     1 1     1     1   1     1               1 1         1 1               1         59
60 16     1             1       1       2             2     1         1   2 1         1 1       1 1                         60
61 14       1   1 1               1     1               1   1                             1         1     1     1   3       61
62 8       2         1                             1   1             1                                           1     1   62
63 8                         1   1                 1           1 1         1           1                               1   63
64 11   1                                   1           1     1   1 1         1           1                 1   1         1 64
65 7     1             1       1             1 1                       1               1                                   65
66 10   1     1       2     1   1                                     1     1               1 1                             66
67 15 1       1                             1         2                 1       1 1     1         1   1   1   1 1       1   67
68 12               2 1                   1             1         1         1       1                   1     1 1   1       68
69 7       1                 1     1 1       1       1           1                                                         69
70 10   1   1   1 1 1                       1             1 1                                     1               1         70
71 16 1 1                       1   1 1   2 1             1     1       1                     1       1   1 1             1 71
72 14 1   1   1       1             1         1                     1         1     1           1 1   1       1 1           72
73 12 1                                             2 1           1 1       1   1     1             1             1       1 73
74 10         1                           1 1     1               1     1               1     1           1           1     74
75 5         1       1                     1                                                 1                     1       75
76 7                     1               1       1       1                                                 1   1       1   76
77 9     1               1                     1                         1           1           2 1                 1     77
78 9               1                                 1         1             1     1             1 1       1           1   78
79 9   1   1 1     1                           1 1         1             1                         1                       79
80 12               2       1   1               1   2     1                           1   1     1         1                 80
81 14 1           1           2 1               1         1             1   1           2   1           1           1       81
82 7       1             1   1                   1                                         1                 1 1           82
83 6         1     1                   1         1                 1                       1                               83
84 13   1     2                                 1     1     1 1           1 1   1         1             1           1       84
85 17 1         1 1         1       1     1     1       1   2     1                             1 1               1   1 2   85
86 10 1           1                       1     1 1                                         2 1                 1         1 86
87 11     1 1             1     1   1         1             1         1   1   1                             1               87
88 10                           1     1   1         1                       1 1           2         1         1             88
89 5     1                 1           1                                                         1                     1   89
90 12     1                 1   1 1         1   1     1                                   1 1               1     2         90
91 15       1   1       1   1     1   1             1             1       1     1 2   1             1 1                     91
92 11   1                   1   1       1 1 1     1                             1 1                         1           1   92
93 7         1   1                       1                         1           1           1                           1   93
94 14               1               1 1       1             1       1 1 1           1               1   2     1       1     94
95 14 1               1   1     1       1     1                 1             2                     1 2 1     1             95
96 12                   1                 1   1         2   1     1                           1 1   2                 1     96
97 11     2       1     2 1 1                 1         1   1                                       1                       97
98 11                                         1         1     1       1   1             1 1 1                     1   2     98
99 11   1       1   1 1   1       1                         1         2               1                         1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng