BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/09/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10 1 1                   1 2 1                   1         1                                                     1   1   00
01 9 1       1               1               1                                           1     1 1         1 1             01
02 11 2           2   1         2         1               1         1                           1                           02
03 13 2                 1   1                   1           1 1       1   1             1 1             1               1   03
04 7 1     1         1                                 1                 1                 1             1                 04
05 10     1 1       1             1 1                         1 1       1                       1                     1     05
06 11   1                         1               1           1   1       1 1                     1       1       1       1 06
07 10                                 1 1     1               1     1                   1   2             1               1 07
08 4 1                                       1         1                                           1                       08
09 15   1 1 1     1       1                   3             1         1                     1           1 1           1 1   09
10 13               1   1             2                 2   1             1         1   1         1           1         1   10
11 5                                 1                     1             1                         2                       11
12 17     2 1       1             2 1     1 1     1           1 1           1 2   1                       1                 12
13 12     1                       1 1           3   1                 1   1                                   1 1 1         13
14 6                             1                             1                                         1 1       1     1 14
15 14                   1 1           1 1         1   1               1 1             1     1         1       1   1     1   15
16 14               1   1       1       1   1       1                 2 1 1       1             1 1           1             16
17 8 1                         1   1                                   1         1     1           1 1                     17
18 11   1     2                                     2           1                       2       1     1         1           18
19 5         1                                           1   1                               1           1                 19
20 14   2 1 1                       1                   1     2               1                 1                 1   1 1 1 20
21 8   1   1       1         1   1                                                 1                           1         1 21
22 15   1       2   1   2       1           1     1     1         1       1                         1 2                     22
23 9                       1 1     1 1     1                 1           1                   1           1                 23
24 13   1           1     1     1                   1               1 2   1 1         1         1         1                 24
25 12         1         1     1 1         1 1 1           1     1                             1 1                 1         25
26 12     2               2   1                 1       1     1                     1           1 2                         26
27 11                 1 1       1                       1             1 1 1           1           1   1         1           27
28 12       1       1 1             1     1 1       1       1       1                                         3             28
29 11                       1           1     1           1                   1       1   1       1             1   2       29
30 10                       1                     1     1   1     1         1 1                 1       1           1       30
31 14                     1                   1                         1     1           1   1     1   1   2     1 1 2     31
32 11 2         1             1 1 1           1                 1                 1                   1 1                   32
33 11           1 1                   1   1     1         1     1       1                               1   1 1             33
34 4                           1     1                                                                               1 1   34
35 10   1           1 1                 1                         1             2               1                     1   1 35
36 10 1                       1             1       1                             1 2                             1     1 1 36
37 12           1   1   1 1               1     1 2             1                       1 1   1                             37
38 10   2       1                 1       1 1                     1                 1   1                   1               38
39 16         1   1             1                         1 1 2             2 1 1         1 1 1         1       1           39
40 19         1 2 1   2   1       1     1   1     1             1 1             1     1               3           1         40
41 14             1 1         1           1                           1 1   1     1 1         1 1     1 1           1       41
42 11                 3                             1 1                 1 1             1                   1 1         1   42
43 12 1                       1       1           1 1           1 1     1             1 1 1                           1     43
44 7         1         1         1               1 1                 1                                               1     44
45 6                 1                         1                             1             1                   1   1       45
46 7               1     1       1                   1     1     1     1                                                   46
47 12     1     1       1             1         1   1 1   1                         1           1             1         1   47
48 11     1                     1           1               1               1           1   1       1         1     2       48
49 11                         1           1 1       1     2                     1 1     1     1 1                           49
50 12             1         1     2           1       2                 1     1                                   1 1     1 50
51 16   1   2     1 1         1                       1     1         1         1 1       1         1   1       1 1         51
52 15         1         1 1 1           1               2 1                         1   1         1     1 1       1     1   52
53 10                       2                   1 1                 1           1     1             1     1       1         53
54 6             1 1                                                                           1 1             1       1   54
55 8   1       1                   1                     1       1                 1       1           1                   55
56 7                                 1 1 1   1           1                 1                                             1 56
57 9                                 1     1 1       1             1       1                               1           1 1 57
58 10       1         1             1 1 1   1 1         1                         1 1                                       58
59 12   1 1                                       1 1       1 1   1         1             1       1     1           1       59
60 11 1   1               1             1         1   2             1       1                                 1           1 60
61 11         1 1               1       1   1   1       2                                           1     1     1           61
62 7                     1     1 1     1 1                                                               1               1 62
63 12       1         1               1           1       1     2   1                   1             1           1   1     63
64 5     1                                             1                                       1 1         1               64
65 14               1         2                               1   1 2 1   1         1       1 1         1 1                 65
66 6                       1       1                                 2               1                   1                 66
67 12         1 1       1   1           1       2                   1                     2   1   1                         67
68 9 1                     1                                   1       1     1   1   1                   1       1         68
69 8             1                             1               1             1           1 1         1           1         69
70 10     1                 1             1     1           1                 1     1               1         1       1     70
71 10       1                 1 1   1                     1         1   1             1                         1     1     71
72 16           1                               1     1 1       1     1     1 1 1 1       1                 2   1     1   1 72
73 12   1           1                 1   1           1   1 1                 1     1 1           1           1             73
74 8                                                                           1         1 1 1 1 1 1                   1   74
75 9 1   2       1       1     1                           1                         1     1                               75
76 13                         1     1     1     1         1 1   1           1       1 1 1                   1         1     76
77 15     1 1           1 1 2                           1               1 1   1 1                   1           1         2 77
78 13           1                   1     1               1     1   1         1   1         1         1 2         1         78
79 8                     1                         1               1           1       1     1 1                       1   79
80 12                                   1 1 1 1       1           1       1       1           1       1               2     80
81 13       1                     1 1 1       1       1             2           2                   1 1       1             81
82 7       1 1             1                         1           1                                           1         1   82
83 13               1   1 1 1                             1   1   1         1   1       1               1       2           83
84 8           1 1                               1   1         1   1                       1                             1 84
85 12             1   1                                                   1 1   2   1                 1   1         1 1   1 85
86 7                 1   1                                       1                         2     2                         86
87 11                   1 1                         1                   1                 1   3     1             1 1       87
88 14         1               1     1     1   1               1   1       1 1     2   1               1                 1   88
89 6                                       1     1                                       1         1   1           1       89
90 9           1       1                 1   1 1           1     1         1                               1               90
91 16         1 1 1 1 1     1     1 1                         1   1 1               1 1                     1       1   1   91
92 13       1 1   1     1                   2     1         1                     1     1     1     1       1               92
93 11     1 1         1                 2               1                         1   2   1                     1           93
94 6             1                                 1                                                   1     1   1       1 94
95 7         1 1                                     1               1 1 1                                 1               95
96 10   1     1                     2   1                                       1   1       1 1                       1     96
97 14 1 1   1         1               1               1     1         1       1 1     1           1       1     1           97
98 7         1   1                                                           1           1                     1   2       98
99 12 1                         1 1   1 1         1 1                   1         1                 1       2               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
Ngày
/
Tháng