BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12             1             1 1   1 1       1     1             1               1                 1         1   1       00
01 14         1 1       1         1       1     1   1                   1     1   1             1   1         1         1   01
02 11 1           1 1                       1                 1     2           1     1   1                         1       02
03 14   1   1 1     1           1                   1   1                 1         1         1   1             1     2     03
04 11 1           1                             1                 2                         1 1 1               1   1     1 04
05 11         1         1     1     1     1                   1       1           1 1                     1     1           05
06 10         1           2       1                     1       1                           1         1   1               1 06
07 13             1 1     1               1 2   1                 1       1 1           1                   1 1             07
08 7                         1         1             1                       1                           1 2               08
09 11 1                     1 1                 2             1                   1   2           1                       1 09
10 11   1                       1                         1 1         1           1         1         1   1   2             10
11 9   1       2                                       1                                   1 1     1       2               11
12 12   1                             2     1               1   1   1   1                 1 1 1                           1 12
13 10               1                       1     1               1                   1 1 1       1 1         1             13
14 14 2     1                 1     1     1               1                   2   1         1 1         1               1   14
15 16     1           1       1       1   1                   2 1           1 1   1         1   1           2         1     15
16 10                                           1   1                       2         1 1 1   1 1                         1 16
17 9               1           1   1                     1                             1     1               1         2   17
18 9     1                                 1   1 1       1                     1               1                   1 1     18
19 11 1                 1 1 1                                         1 1             1       1             1           1 1 19
20 7       1       1             1                       1                       1 1         1                             20
21 9           2                         1       1                                         1 2               1     1       21
22 18     1                 1         1 1   1                   1 1     2     1 2     1 1           1 1           1   1     22
23 9 1                   1     1                             1 1           1       1                                 1   1 23
24 12                   1           1 2   1         1       1     1         1           1           1   1                   24
25 7 1                         1         1   1                                 1               1     1                     25
26 11   1           1         1     1         1     1 1   1         1       1                                     1         26
27 5           1     1     1                                                                         1   1                 27
28 9     2                                 1 1   1   1         1           1                             1                 28
29 12                         1         1                             1       1   1       1                 1 2   1     2   29
30 6       1           1       1       1                     1                                                           1 30
31 15                 1   1             1             1         1     1 1             1 1     1   2   1     1 1             31
32 9   1             1               1     1 1 2                                   1     1                                 32
33 9       1       1         1     1         1                 1         1                       1           1             33
34 5           1                           1                                       1   1             1                     34
35 6                             2     1                   1                                               1     1         35
36 13       1   1           1 1                   1           1         1 1                         1   1       1   2       36
37 6     1   1                               1                               1             1       1                       37
38 8     1             1 1                                       1         2                     1                 1       38
39 8             1                         1     1                   1         1                 1   1 1                   39
40 7                                               1         1           1 1   1         1                               1 40
41 5                 2                             1                             1                                     1   41
42 10         1         1   2 1       1                               1       1       1                               1     42
43 15 1 1                         1               1   1   1 1       1 1                 1         1     1           2     1 43
44 11         1   1 1           1                                 1         2       1           1 1                     1   44
45 9       1     1                   1 1 1       1                       1               1                           1     45
46 11           1                   1 1 1                               1     1   1       1     2         1                 46
47 9   1       1 1                     1         1     1                     1                         1           1       47
48 11       1                   2       1       1   1   1 1 1               1         1                                     48
49 8   1                                             1 1                       1   1                           1   1   1   49
50 10           1 1   1                               1     1     1                   1   1             1         1         50
51 19         1 1 1     1 1   1       1     1       1           1       1               1   2   1   1   1         1   1     51
52 10                 1                           1 1     1 1       1 1                                   1     2           52
53 11             1         1       1       1         1                       1   1             1   1     1           1     53
54 17   1       1       1         1           1   1   2 1               1           1             2     1     1       1 1   54
55 11         1     1 2         1         1                     1                               2 1         1               55
56 18   2 2 1 1                     1               1           1   2   1     1 1     1                               1 1 1 56
57 8                                           2 1                     1                       1   2 1                     57
58 7                         2     1               1                         1                         1               1   58
59 13             1       1                         1     1 1     1     1   1     1               1 1         1 1           59
60 18       1 1         1             1       1       2             2     1         1   2 1         1 1       1 1           60
61 11 1                   1   1 1               1     1               1   1                             1         1     1   61
62 8     1 1             2         1                             1   1             1                                       62
63 7                                       1   1                 1           1 1         1           1                     63
64 11       1 1       1                                   1           1     1   1 1         1           1                 1 64
65 8       1           1             1       1             1 1                       1               1                     65
66 14 1 1     1 1     1     1       2     1   1                                     1     1               1 1               66
67 13     1         1       1                             1         2                 1       1 1     1         1   1   1   67
68 10             1               2 1                   1             1         1         1       1                   1     68
69 9 1           1       1                 1     1 1       1       1           1                                           69
70 9                 1   1   1 1 1                       1             1 1                                     1           70
71 15               1 1                       1   1 1   2 1             1     1       1                     1       1   1 1 71
72 14     1   1     1   1   1       1             1         1                     1         1     1           1 1   1       72
73 12 1         1   1                                             2 1           1 1       1   1     1             1         73
74 9                       1                           1 1     1               1     1               1     1           1   74
75 6     1   1             1       1                     1                                                 1               75
76 5                                   1               1       1       1                                                 1 76
77 8                   1               1                     1                         1           1           2 1         77
78 9             1               1                                 1         1             1     1             1 1       1 78
79 12 1 1         1   1   1 1     1                           1 1         1             1                         1         79
80 15       2   1                 2       1   1               1   2     1                           1   1     1         1   80
81 14         1     1           1           2 1               1         1             1   1           2   1           1     81
82 5                     1             1   1                   1                                         1                 82
83 6                       1     1                   1         1                 1                       1                 83
84 16 1 1 1 1         1     2                                 1     1     1 1           1 1   1         1             1     84
85 13               1         1 1         1       1     1     1       1   2     1                             1 1           85
86 8               1           1                       1     1 1                                         2 1               86
87 13 1   1             1 1             1     1   1         1             1         1   1   1                             1 87
88 12 2 1                                     1     1   1         1                       1 1           2         1         88
89 4                   1                 1           1                                                         1           89
90 11         1         1                 1   1 1         1   1     1                                   1 1               1 90
91 18   1   2             1   1       1   1     1   1             1             1       1     1 2   1             1 1       91
92 14     1   1 1 1   1                   1   1       1 1 1     1                             1 1                         1 92
93 8     1       1         1   1                       1                         1           1           1                 93
94 12                             1               1 1       1             1       1 1 1           1               1   2     94
95 14     1         1               1   1     1       1     1                 1             2                     1 2 1     95
96 12   1                             1                 1   1         2   1     1                           1 1   2         96
97 11                   2       1     2 1 1                 1         1   1                                       1         97
98 9           1                                           1         1     1       1   1             1 1 1                 98
99 10                 1       1   1 1   1       1                         1         2               1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng