BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9                                               1   1         2     1               2           1         1             00
01 15             1     1       2         1   2 1             1                     1   1       1     1           1   1     01
02 14         1                                     1 1               1       1     1           2 1   1         1   3       02
03 12 1 1 1 1         1         2     1 1                                 1     1           1                               03
04 11         1               1           2 1                         1   1             1   1             1           1     04
05 11               1             1     1     1                   1       1     1         1       1               1       1 05
06 10   1     1           1               1               1                     1           1       1         1     1       06
07 16                     1   1         1                     1             1 1         1 1     1 2         1     1 1     2 07
08 16   1     1       1       2       1 1                 1                       1 2           1   1   2           1       08
09 8                 1 1                     1   1     1         1         1                                       1       09
10 14       1   1         1       1         2                   1 2   1                               2     1 1             10
11 6                           1       1                         1 1             1                           1             11
12 5                             1                                         1                   1           2               12
13 7                                                     1     1       1 1                   1       1           1         13
14 12       1           1   1   1 1   2             1                 1 1                                               1 1 14
15 8       1                                   1         1                       2       2                             1   15
16 8                     1                   1   1                       1     1     1     1               1               16
17 6             1                   1                         1         1 1       1                                       17
18 15   1             1 1 1 1                 1 1             1 1                     1       1   1             1     1 1   18
19 5 1   1                                                                                   1     1                   1   19
20 12     2                   2         1       1   1                                 1                 3 1                 20
21 21 2             1       1           1 1   1 1 1   1 2                       1       1       1   1 2 1   1     1         21
22 13     1                                     1       1     1             1         1     1 1           2 1 1     1       22
23 9       1     1                 1         1   1                     1                               2         1         23
24 13       1 1                 2 1   1         1           2             1           1                       1         1   24
25 12 1         1 1       3                                 1 1                           1       1 1               1       25
26 8     1   1       1                                             1         1 1   1                                 1     26
27 6                 1                   1       1   1                   1                 1                               27
28 10 1   1             1                 1       2                 1                     1                             2   28
29 8                       1 2   1             1         1 1 1                                                             29
30 8                             1         1                   1         1         1   1         1   1                     30
31 9                   1   1           1       1 1                 1   1                 1                       1         31
32 8               2     2                           1     1     1             1                                           32
33 13           1     1 1                           1     1           1   1                   1 1 1       2           1     33
34 12   1     1 1 1                     2             2                                   1   1 1             1             34
35 11 1                             1       1 1   1             1                 1         1                 2       1     35
36 10                 1     1     1         1         1                 1               1                   1 1           1 36
37 13   1                 1         2       1         1     1                       1   1           1 1   1             1   37
38 9                       1   1                         1       1         1       1               1           2           38
39 19     2   1 1       1                       1             1     1       2       1                 1 1 1 1   2 1     1   39
40 7                           1     1             1             1                                   2         1           40
41 10   1     1 1                   1                 1   1     1             1     1                     1                 41
42 7 1               1                           1                                           1 1 1                   1     42
43 13                         2         1                                   3 1         1   1           2       1         1 43
44 16     1 1       1 1   1                 2     1         1       2 1       1                                   2   1     44
45 15             1             1   1       1               1   3     1               1 1       1 1                     1 1 45
46 9     1                       1   1             2     2                                                     1     1     46
47 8         1                         1         1 1 1                                 1           1 1                     47
48 14 1             1           1                     1 1 1                   1   1 1     1   1     1       1             1 48
49 9   1         1               1                                               1       1         1   1 1     1           49
50 9             2     1   1     1 1             1                             1                                       1   50
51 12             1                 2   1       2   1                       1 1       1     1                 1             51
52 10                                                   1     1 2 1     1     1         1                     1       1     52
53 10   2                         1                     2   1             1                             1 1           1     53
54 7           1     1                   1                               1 1                       1                     1 54
55 7         1 1                         1         1       1         1         1                                           55
56 16 1     2       1   1 1   1           1 1                     1         2 1       1             1             1         56
57 13               1                       1   1 1 1   1                           1 1       2             1   1     1     57
58 12 2               1   1     1             1     1 1       1                                             1 1   1         58
59 14               1 1               1 1       1             2     1             1       1   1     1   1       1           59
60 9     1       1           1               1         1   1         1 1                 1                                 60
61 5                     1         1                                           1               1                       1   61
62 11           1             1       1                       1         1           1       2 1   1                 1       62
63 12 2                   1   1         1             1 1   1   1   1                         1                   1         63
64 12                                   1           1 1         1                 1     1   3                         1   2 64
65 9   1         1                       1               1 1 1                               1   1                       1 65
66 8   1       1       1                       1     1                         1 1                             1           66
67 4 1                                                           1             1                                         1 67
68 7           1   1   1             1         1             1                                         1                   68
69 16         1     1       1     1   1   1         1   1   1             1       1   1             1 1         1   1       69
70 11                       1 1                                     2 1 1         1           1           1           1 1   70
71 13             1         1   1       1   1 1     1                   1 1                 1             1 1           1   71
72 4                       1     1           1             1                                                               72
73 10                       1       1       1       1                         1     1       1 1   1         1               73
74 12 1           1                 2                     1       1     1             1     1 1         1         1         74
75 14     1       1   1     1                 1       1 1           1 1 1           1       1                       1   1   75
76 16     2   1 1               1   1 1   1 1   1       1             1   1 1 1 1                                           76
77 15 1   1 1 1 1   1   1           1                 1             1             1                 1 1             2       77
78 11         1         1 1                       1     1   2               1             1                 2               78
79 8                                 1       1                 1       1     1                       1     1         1     79
80 8       1                           1         1         1   1                                             1     1   1   80
81 12       2       1           1   1                             1   1   1     1         1       1                   1     81
82 8           1       1                     2                                 1                       1 2                 82
83 9   2   1   1     1           1                       1           1                           1                         83
84 14       2           1   1             1 1 1                         1         1           1 1           1             2 84
85 11           1                         1                       1   1         1   1           1         1       2   1     85
86 8       1     1   1                           1                   1       1       1                                   1 86
87 9   1                                   1             1         2   1         1   1 1                                   87
88 13   1           1 1           1                 1             1   2             1 1   1         1   1                   88
89 12           1 1           1       1   1                       1           1         1                       2   1     1 89
90 11                           1               1         1   1     1         1           1               1   1 1         1 90
91 8         1         1     1                                     1             1     1         1                   1     91
92 11               1                 1                 1               1   1 1 1         1     1 1   1                     92
93 8             1               2                   1                         1 1   2                                     93
94 10 1 1       1           1   1     1                       1                         1                 1       1         94
95 10     1   1             1                             1   1         1                       1   1         1 1           95
96 8       1       2   1             1                                       1           1     1                           96
97 15         1       1   1 1       2     1               1         1     1       1   1               1             1   1   97
98 11   1                     1           1 1     1     1     1           1           1                           1     1   98
99 9     1         1                                           2                               1 1           2     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
Ngày
/
Tháng