BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12   1             2     1   1     1                       1 1 1       1 1                     1                         00
01 9                                             1                 1                 1 1   1       1               1   1 1 01
02 8                                 1             1 1     1   1                           1           1         1         02
03 10                   1     1     1                   1 2         1           1           1                   1           03
04 20           3   1 1 1   1   1     1                 1     1   1   1 1 1       1       1   1     1                   1   04
05 20 1     1 2                 1 1           1               1                 1 2 2   1   1         1 2 1   1             05
06 5                       1   1                     1                       1                                       1     06
07 10   1   1                     1                     1       1 1 1               1     1     1                           07
08 13         1         1 1                 2     1               1     1   1     1       1 1                       1       08
09 10         2             1           1   2   1                                   1   1                     1             09
10 11           1             1         1     1                 1     1 1 2   1           1                                 10
11 15     1 1 1   1         1         1 1           1 1       1                   1                 1 1   1   1             11
12 10       1                   1                           2                   1               1         1   1   1   1     12
13 5                                     1     2                                                   1               1       13
14 15     1     1       1         1             1             1         1     1   1 1 2   1             1         1         14
15 12                 1     1     1     1           1     1 1   1                                 1   1 1   1               15
16 12 2         1     1 1 1         1           1     1                               1                   1 1               16
17 14                         1     2 1                   2           1 1       1   1                         1 1     2     17
18 5     1         1                           1                                                               1     1     18
19 12       1               1         1     1                     1 1           1         1 1 1 1                     1     19
20 13     2 1   1                                   1   1           1     1           1     2 1                         1   20
21 5                                       1   1 1                                       1             1                   21
22 8                                       1                                 1   1         1   1         1       1 1       22
23 7       1                                     1                       1       1   1                         2           23
24 9                 1       1                 1       1       1 1           1 1                           1               24
25 6               1 1         1                                 1         1                                         1     25
26 11               1 1 2                 2                             1     1                             1   1   1       26
27 9                         1                   1 1       1         1                       1 1           1     1         27
28 8       1       1         1                     2   1                                       1 1                         28
29 9   1         1       1   1               1                                         1           1 1   1                 29
30 9                                   1       1       1   1             1           1               1 1   1               30
31 11 1       1                 1     1     1         1             1     1               1         1 1                     31
32 10   1 1       1     1 1       1               1   1                             2                                       32
33 11 2   1                             1               1 1 1                   1                 1 1             1         33
34 14                 1           1         1 1       1   1                 1 1     2             1   1     1           1   34
35 4       1                         1                                       1                                     1       35
36 10     1             1             1     1     1       1   1                         1 1                 1               36
37 10       1 1       1   1         1         1             1 1       1   1                                                 37
38 13                                           1 1         1     1   1             1     3 1 1           1       1         38
39 12     1       1                                 1     1                 2   1   1   1       1               1   1       39
40 8         1     1           1                               1   1       1                                   1   1       40
41 18         1     1           1           1         1 2   1       1                         1   1 1 1       1   1   2   1 41
42 12         1         1           1   1             1           1                         1         1           1   1 2   42
43 9               1           1   1               1           1                     1             1     1   1             43
44 9   1               1 1 1 1                   1                             1   1                                     1 44
45 7           2                   2   1               1         1                                                         45
46 16   2   1   2             1           1 1         1   1   1               1 1       1                 1       1         46
47 11         1                               1     1                     1     1     1         1       1         1   1   1 47
48 13     1 1 1         1         1       1       1         1         2                   1     1               1           48
49 10           1 1                   1       2         1             1           1         1           1                   49
50 9         1                   1           1                     1   1                       2     1             1       50
51 14       1                 1     1 1           1     1       1           1   1 1     1     1           1             1   51
52 12   2                       1         1             1                 1 1             1   1       1               1 1   52
53 12       1   1         2 1   1         1   1               1                     2   1                                   53
54 10                   2   2         1   1                   1         1                 1                     1           54
55 7                       1                 1             2                     1                                 1     1 55
56 6                             1                     1           1                 1           1 1                       56
57 11 1             2   1   1                       1             1           1       1 1                                 1 57
58 8                 1                               1               1 1                           1   1 1   1             58
59 9                                         1     2 1 1             1               2       1                             59
60 10             1                       1                   1       1 1 1       1                           1     1   1   60
61 14 1                             1                               2 1 1 1     2 1 1                       2   1           61
62 10   1   1   1     1   1                                                                   1         1   1   1         1 62
63 14 1   2 1       1   1                   1                             1   1                 1 2       1       1         63
64 9   1                                     1   1           1               1                         1       1     1   1 64
65 10   1     2           1               1               1     1                   1                 1     1               65
66 17           1 3 1         1   1   1         1             1 1     1           1                 1         2     1       66
67 10   1         1                         1 1                             1         1     1     1 1                 1     67
68 12                             1               1                   1                   1 1 2 1     1   1 1             1 68
69 12 1           1       1             2   1             1                       1       1       1                 1     1 69
70 7               1                                                   1 1       1         1     1               1         70
71 13 1   1     1 1                       1                                             1             2 2           2     1 71
72 12     1         1 1     2           1             1     1     1                       1     1 1                         72
73 8                               1               1                         1 1           1     1         2               73
74 7                                             1       1                   1               1     1           1 1         74
75 9 1             1       1     1 1           1                                                 1     1                 1 75
76 14                   1       2 1         1   1 1   1                       1 1       1                 2         1       76
77 9                         1           1 1       1             1     1                                   1   1       1   77
78 12     1   1                       1         1               1 2 1       1                         1       1         1   78
79 13   1                       1         1               1 1     1                             1     1     1 1       1 1 1 79
80 10     1     1           1   1 1                             1       2 1                                             1   80
81 11             1       1   2   1 1                         1                                         1 1     1 1         81
82 14             1       2         1         1 1 2     1 2           1                                                   2 82
83 10   1                 2     1 1   1 1 1                     1           1                                               83
84 9             1   1                 1 1           1             2     1                                               1 84
85 16             2   1   1                                 1 1   1     1             2       1     1     1 1       1     1 85
86 7 1     1                           1                               1   1   1                               1           86
87 15   1         1 1 1   1                                     1 1                   1               1 1 1   2         2   87
88 7                                     1                                       1           2   1     1     1             88
89 8   1     1               1                                             1           1     1 1               1           89
90 5       1   1                               1             1                         1                                   90
91 11     1                           1 1                   1   1                       1   1                     2   1   1 91
92 10                         1 1             1           1                   2             1   1 1                     1   92
93 8               1                 1                             1   1 1   1         1                               1   93
94 11 1   1                             2           1 2                     2                   1 1                         94
95 10 1               1       1         1       1         1           1     1                                 1     1       95
96 11 1               1           1   1     1               1         1               1 1           1             1         96
97 13 1 1               1         1 1         1       1 1     1                   1                           1       1 1   97
98 14 1             1       1 1     2                           2   1       1   1       1     1                       1     98
99 12                                     2   1 1 1 2         1     1               1               2                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
Ngày
/
Tháng