BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng
00 6 1                             1   1                 1                                                   1   1         00
01 11                       1                   1                           1     1       2         1   2 1             1   01
02 5 1   1                                                             1                                     1 1           02
03 13     1               1       1               1             1 1 1 1         1         2     1 1                         03
04 9   1           1       1                               1           1               1           2 1                     04
05 9                       1   1           1       1       1                 1             1     1     1                   05
06 10         1 1   1     1                           1           1     1           1               1               1       06
07 6                                                   1   1                       1   1         1                     1   07
08 16 1       1     1     2 1 1       1                           1     1       1       2       1 1                 1       08
09 10         1     1             1 1             1                             1 1                     1   1     1         09
10 15 1     1       1                     2     1   1 1               1   1         1       1         2                   1 10
11 6                       1       1         1 1                                         1       1                         11
12 7   1                     1 1       1         1   1                                     1                               12
13 10   1           1               1   1 1         1   1   1                                                       1     1 13
14 10     1                     1                                     1           1   1   1 1   2             1             14
15 8       1                               1     1           2       1                                   1         1       15
16 9                           2         1 1   1     1                             1                   1   1               16
17 11                 2 1 1   2             1     1                         1                   1                         1 17
18 15           1             1 1       1   1   1                 1             1 1 1 1                 1 1             1 1 18
19 10 1 1         1           2   1           1               1 1   1                                                       19
20 16           1           1       1 1 2               1 2         2                   2         1       1   1             20
21 15                           1 1                 1           2             1       1           1 1   1 1 1   1 2         21
22 9 1                                 1               1   1 1     1                                     1       1     1   22
23 9         1                     1         1 1                     1     1                 1         1   1               23
24 12 1                     1                       1                 1 1                 2 1   1         1           2     24
25 13 1                     1   1                   1 1         1         1 1       3                                 1 1   25
26 9       1                                 1   3         1       1   1       1                                           26
27 6             1                           1                                 1                   1       1   1           27
28 7                                   1                       1   1             1                 1       2               28
29 14   1       1                 1           1 1           1                         1 2   1             1         1 1 1   29
30 4                                                       1                               1         1                   1 30
31 9   1     1   1 1                                                             1   1           1       1 1               31
32 9                 1                       1   1                           2     2                           1     1     32
33 7                                     1                   1           1     1 1                           1     1       33
34 11       1                     1               1               1     1 1 1                     2             2           34
35 9         1                           1   1                 1                             1       1 1   1             1 35
36 6                                                   1                       1     1     1         1         1           36
37 11                     1       2               1               1                 1         2       1         1     1     37
38 6                                 1         1   1                                 1   1                         1       38
39 12                   1             1 1 1               1         2   1 1       1                       1             1   39
40 11       2             1       1 1   1             1 1                                 1     1             1             40
41 13         1           2               1 1             1       1     1 1                   1                 1   1     1 41
42 7         1     1                         1             1   1               1                           1               42
43 9             1                     1 2   1           1                             2         1                         43
44 19   1           2     1         1 1 1         1     1     1     1 1       1 1   1                 2     1         1     44
45 14                 1 1   2     1                 1                       1             1   1       1               1   3 45
46 15     1     1     1 2                     1       1       1     1                       1   1             2     2       46
47 13 1         1         1                 1     1       2 1           1                         1         1 1 1           47
48 10                       1       1           1   1           1             1           1                     1 1 1       48
49 9                   2             1         1   1       1     1         1               1                               49
50 18     1 1     1       1   1 1   2       1           1 1                 2     1   1     1 1             1               50
51 8                         1                                             1                 2   1       2   1             51
52 8   1         1             1                 1                                                               1     1 2 52
53 10   1 1                                             1 1       2                         1                     2   1     53
54 6       1 1                                           1               1     1                   1                       54
55 9           1                                   1   1     1         1 1                         1         1       1     55
56 17     1       1     1   1     1         1     1           1 1     2       1   1 1   1           1 1                     56
57 12                             1 1 1       1 1   1                         1                       1   1 1 1   1         57
58 15   1     1 2   1   1                                       2               1   1     1             1     1 1       1   58
59 10       1                                             1 1                 1 1               1 1       1             2   59
60 9           1                 1   1                             1       1           1               1         1   1     60
61 10 1   1           1               1 1                 2   1                     1         1                             61
62 8     1                         1             1           1           1             1       1                       1   62
63 19 1 1 1     1     1         1     1           1   1       1 2                   1   1         1             1 1   1   1 63
64 7               1       1             1                                                       1           1 1         1 64
65 13       1       2                           1     3           1         1                       1               1 1 1   65
66 9                   1                               1 1   1   1       1       1                       1     1           66
67 9 1           1 1         1     1         1         1   1   1                                                           67
68 12 1     1                             1     1   2                     1   1   1             1         1             1   68
69 13   2                       1                     1                 1     1       1     1   1   1         1   1   1     69
70 5         2               1                                                       1 1                                   70
71 14   1   1           1     1                     1   2                   1         1   1       1   1 1     1             71
72 10 1       1   1           1             1                 1                       1     1           1             1     72
73 10 1                 1   1             2                 1                         1       1       1       1             73
74 14 1     1   1     1 1       1       1 1           1         1           1                 2                     1       74
75 13   1             1         2       1             1             1       1   1     1                 1       1 1         75
76 18           1 1 1 1           1     1                 1         2   1 1               1   1 1   1 1   1       1         76
77 14     1 1                           1   1               1   1   1 1 1 1   1   1           1                 1           77
78 13     1                   1   1   1                 1     1         1         1 1                       1     1   2     78
79 8                 1   1               1           2                                         1       1                 1 79
80 11           1             1 1 2                       1           1                           1         1         1   1 80
81 9 1                     2                                 1       2       1           1   1                             81
82 8                     1 1               1       1                     1       1                     2                   82
83 12       1 1             1     1   1                           2   1   1     1           1                       1       83
84 12       1       1   1 1               1                           2           1   1             1 1 1                   84
85 15   1   1     2   1 1 1         2 1     1           1 1               1                         1                       85
86 8                                       2   1   1                 1     1   1                           1               86
87 6       1   1                   1                             1                                   1             1       87
88 15             2 1   1 1   1       1       1 1             1   1           1 1           1                 1             88
89 10     1           3                         1                         1 1           1       1   1                       89
90 7     1       1                           1                                           1               1         1   1   90
91 6                                     1 2                           1         1     1                                   91
92 14     1   1 1     1 1             3             1 1 1                     1                 1                 1         92
93 8         1                             1   1           1               1               2                   1           93
94 12     1           2 1                     1                 1 1       1           1   1     1                       1   94
95 10   1 1     1               1                       1           1   1             1                             1   1   95
96 10                                         2   1         2         1       2   1             1                           96
97 17 1 1     1   1       1   2 1       1                               1       1   1 1       2     1               1       97
98 13     1   1 1 2                 1                             1                     1           1 1     1     1     1   98
99 8                                 1         1     1       1     1         1                                           2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng