BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12     1                     1     1   1 1   1       1                           1       1       1   1 1                 00
01 14     1                     1 1           1         2         1       1       1 1     1         1         1         1   01
02 10     1             1           1               1       2 1                           2   1                             02
03 12               1         2   1     1                         1               1             1   1   1   1           1   03
04 11   1     1           1     1                   1   1       1                           1 1   1       1                 04
05 5                           1 1                                                                             2 1         05
06 10               1 2             1 1                   1                           1   1             1     1             06
07 7                 1 1                                               1                         1               2   1     07
08 5                                               1           1 1                     1 1                                 08
09 11                 2                           1 1   1                   1 1           2                       1     1   09
10 19           1   1               2       1                     1   1 1     1 1     1   2 1                   1   1 1   2 10
11 7               2     1 1                         1                                     1         1                     11
12 14                     2   1           1   1                               1 1   1           1     1         1 1 2       12
13 5   1                                 2             1                                             1                     13
14 9 1                             1                                                             1       1 1 1 1   1 1     14
15 12   1 1       1 1   1 1           1   1           1                                         1                     1   1 15
16 13           2         1   1           1 1                     1   1     1               1   1             1         1   16
17 12                       1               1   1     1   1 1   1                     1       1 1   1     1                 17
18 10                       1       1 1         1               1     1 1 1           1                             1       18
19 18             1                   1         1 1     1   1 2         1 1         1     1 1       1         1   1     1 1 19
20 13         1       2 2                         1   1               1       1         2                 1     1           20
21 15   1 1 1       1   1 1 1       1                               2         1 1   1                     1       1         21
22 6                     1   1 1                         1     1                                                         1 22
23 13             1     1   1 1               1     1 1 2     1                     1         1           1                 23
24 15             1             1               1   2       1         1   1   1   2       1     1 1           1             24
25 9                     1                                         1         1         1 1 1         1       1           1 25
26 11           1       1   1                                           1           1     1           1 1         1 1     1 26
27 6           1     1 1               1                         1             1                                           27
28 7                                                       1       1       1         1             2       1               28
29 10                       1     1     1                       1               1       1         1             1       2   29
30 9     1               1                         1             1   1                     1     1     1                 1 30
31 11           1                   1                     1       1         1                 1         1     1 2         1 31
32 11       1   1     1                   1                         1             1           1   2               1     1   32
33 7                 1                                               2                                         1   1 2     33
34 10   2 1                   1                 1 1           1                                             1           1 1 34
35 15 1 1 1   1             1 1   1   1 1       1 1     1                                       1     1             1       35
36 4               1                                 1                           1               1                         36
37 12 1                       1 1     1         1 1     1   1                     1   1         1           1               37
38 10       1             1   1       1     1       1     1                   1                 1           1               38
39 13 1   1 1         1       1             1                       1     1   1   1           1                   1       1 39
40 19 1 1 1   1     1       2           1             1 1 2 1           1 1               1             1       1 1         40
41 5               1                                       1       1 1                                 1                   41
42 11                               1       2     1         1     1 1                 1                 1           1   1   42
43 14   1         2         1         1 1 2                     1   1 2       1   1                                         43
44 14     1           1               1   1       1       2           1   1 1               1       1           1     1     44
45 7       1         1                                       1                             1 1         1                 1 45
46 12             1 1   2         1     1     2       1                                                     1         1 1   46
47 13         1           1           1     1       1     1   1 1                         2   1       1           1         47
48 12               1       1 1           1 1     1         1                 1   1           1 1           1               48
49 13       1               1   1     1 2             1         1       1       1           1 1                       1     49
50 11 1         1           1                 1       1             2             1                         1     1     1   50
51 9                   1                                                     1     1 1       1 1         1   1       1     51
52 7                             1           2 1                 1               1                         1               52
53 18   1 1       2   1 1 1 3 1   1         1 1                                 1               1   1         1             53
54 14       1 1 1         1       2       1         1         1                 1                             1 1   1     1 54
55 19         1   1     1         1   1     2     1   1     1         1     1         1 1   1         1   2               1 55
56 11 1 1     1                   2 1             1             1       2               1                                   56
57 6                                 1                 1       1 1                                   2                     57
58 7   1                           2                                               1   1                 1 1               58
59 2           1                                                                                   1                       59
60 10 1           1             1               1                 1   1                             1   1 2                 60
61 8 1   1   1               1                                 1                                     1           1 1       61
62 10 1                                         1   1         1           1     1 2               1       1                 62
63 14   1       1 1                     1     1       1       1 1         1 1   1                               1       1 1 63
64 9 1                         1         1                 1       1       1     1     1         1                         64
65 11     1 3       1                   1                   1 1                         1               1         1         65
66 14                     1     2               2                 1         1       2                 2 2             1     66
67 14 1               1         1     1               2             1       1     1             1       1     1 1   1       67
68 11                     1   1 1     1                     1       1     1           1                 1   1         1     68
69 9             1                     1                           1     1 1         1 1                           1   1   69
70 8 1   1                             1         1                       1           1       1               1             70
71 8                   1               1     1                               1             1               1     1 1       71
72 12 1     2                                   1 1 1         2                 1       1     1               1             72
73 8         1                                           1                     1     1 1         1 1 1                     73
74 9         1         1 1           1             1                                               1     1   2             74
75 5                                       1 1                         1                                   1         1     75
76 12           1   1     1                     1   1 1         1                       1 1                   1     1 1     76
77 10       1       1                     1               1 1                   1   1       1         1               1     77
78 7             1           1               1                           1 1                       1                 1     78
79 13         1   1                         1         1         1 1           1         1   1 2             1         1     79
80 11           1 1   1         1       1                   1         1 1   1   1                         1                 80
81 9       1           1         1           1     1     1                   1                       2                     81
82 16   1     2 1 1   1       1 1 1               1     1             1 1   1 1                                       1     82
83 8                                       1     1 1   1     1   1                     1         1                         83
84 11 1                                       1                   1     1 1       1 1     1       1       1     1           84
85 15 1   1                       1     1     1   1     1 1         1       2       1                 1           1 1       85
86 10   1   1       1                         1         1     1             1               1     1     1                   86
87 13 1                                                       1   1       2           1 1       2 1       1     1         1 87
88 9                                           1         1     1     1       1       1         1                       2   88
89 8                 1                       1                 1       1                         1         1 1   1         89
90 11     2     1 1         1             1       1       1                     1     1     1                               90
91 7                                                               1   3       1   1                       1               91
92 10   2   1   1                     1             1       1             1       1                                       1 92
93 12 1     1   1                   2   1                 1   1                                 1       1               2   93
94 16   1                       1   3     2 1   1     1   1             1           1           1   1       1               94
95 8         1     1             2         1   1                 1                     1                                   95
96 5           1       1                 1                           1                                             1       96
97 11       1                 1     1                   1       1         1   1     1 2       1                             97
98 12         1                 1       1         1   1       1                 1   1       1       2           1           98
99 11         2     1                                               1       1   1             1   1 1               1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng