BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/07/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 15         1   1 1                 1 2     1   1         1             1                   1           1     3           00
01 11 1       1           1       2   1                                 1                       1       1   1           1   01
02 10                                           1       1   1           2             1         2 1       1                 02
03 18   1 1   2 1         1         1                   1 1     2     1 1 1       1   1       1           1                 03
04 13       1                           1             1       1     2                     2       1 1   1       1   1       04
05 12 1     1   1                 1       1     1                   1                   1   1                 2         1   05
06 7                                     1   1                           1   1               1 1                   1       06
07 6     1                                                                             1 1 1 1 1                           07
08 8                 1   1         1 1           1               1             1                                     1     08
09 13                 1   1           1   1     1             1               1               1   1 1     2             1   09
10 13   1               1     1   1                         1   1     1   1   1                   1 1 1                 1   10
11 15         1 1                 2     1             2 1                     1       1     1 1                 1         2 11
12 6           1   1           1         1                                                 1                 1             12
13 10                   1   1                   1             1 1                                     1   1 1     1   1     13
14 9   1       1                     1                 1       1 1       1                       1   1                     14
15 11   1                     1         1 2           1         1                           1       1     1               1 15
16 15     1       1     1       1   1 1           1   1 1       1       1       2         1                 1               16
17 9           1                     1                           1                   2                 1           3       17
18 11 1                         1             1         1 2                 2                   2                   1       18
19 9           1       1   1               1               1                   1   2                                     1 19
20 13     1                           1       1   1           1 1                     1     2 1             1   1   1       20
21 6                         1         1                         1         1                                   1   1       21
22 11 1                     1     1     1   1                             1 2                   1 2                         22
23 7         1     1         1                                             1           1                 2                 23
24 12 1                       1 1                                   1 1     1             2   1       1 1             1     24
25 13             1 1           1   1           1               1       1           1 1         1   1 1       1             25
26 6                       1                 1               1               1       1               1                     26
27 13           1                         1     1 2 1   1   1                 1                               1 1 1       1 27
28 11   1       1                     1                                   1   1                     1     1   1   1   1   1 28
29 11               1   2                         1   1   1       1               1               1       1     1           29
30 9 1                                           1 2     1                 1               1 1 1                           30
31 11   1     1           1         1                               1   1   2               1             1 1               31
32 10   1   1 1                                   2         1                     1   1                               1   1 32
33 9           1 1   1                 1           1     1             1                           1 1                     33
34 5     1                                   1                                             1     1       1                 34
35 5           1                                                           1   1         1                     1           35
36 11   1       2 1             1           1   1   1           1 1                                     1                   36
37 8   1   2     2               1   1                                   1                                                 37
38 14         1       3                 1     1   1 1                 1                       1     1   1 1       1         38
39 6       1                               1     1       1                                               1     1           39
40 18 1           1                 1         1           1   1             1       1 1 2 1     1       1     2 1   1       40
41 18               1                   1 1     1 1     1   1   1   1           1         1     1   2       1     1   2     41
42 12                 1 2         1               1     1   1     1             1                             2     1       42
43 17     1         2 1       1   1     1   2             1       1           1 1       2                   1     1         43
44 20       1               2     1 1           1 1 1               2           1 1 1       1     1     1       1 1     1 1 44
45 10       1               1 1                         1               2                         1   1           1   1     45
46 9                 1           1         1                         1   1 1 1           1                               1 46
47 8       1   1           1               1         1                         1   1                                   1   47
48 14 1 2         1   1             1             1             1       1 1       1                           1       2     48
49 5         1                                             1         1                 1       1                           49
50 8 1     1 1     1                           1                             1       1                               1     50
51 13     1 1               1         1             2                 1   1   1 1           1       1           1           51
52 14   1                 1 1             1           1 1     1       1           1     1           1       2           1   52
53 14             1   1       1 1               1     1                       2     1   1 1   1               1   1         53
54 13   1       1     1         1               1                         1     1 1     1         1   2                   1 54
55 10                   1       1                   1       1       1             1 1         1                           2 55
56 10 1       1                                 1     1 1           1 1                                   1   1           1 56
57 10       1     1         1           1   1                         1     1       1                                 1 1   57
58 15 1           1     1 2   1         1       2     1                   1   1   1                           1   1         58
59 12     2       1 1               1       1 1       1             1     1                 1 1                             59
60 7                           1   1         1                   1         1 1               1                             60
61 14                           1   1     1 2   1             1                     1   1           1 1 1   1       1       61
62 9                               1                           1 1                             1       1   1 1   1 1       62
63 7               1     1           1                       1         1                           1                   1   63
64 7                                         1             1 1   1     1         1                   1                     64
65 13 2             2             1 1     1     1   1         1                   1 1     1                                 65
66 12   1                                 2 1       1     1 1       1             1       1 1                         1     66
67 3           1                                                                   1                 1                     67
68 11                   2           1               1               2             1 1           1                     1   1 68
69 14 1   1           1         1             1       2     1         1       1               1         1         1 1       69
70 13                       1             1               1         1     1             1       1 1   3 1             1     70
71 14   1           1     1     1   1 1     1                 1   1                 1 1                 1     1         1   71
72 8 1                               1     1                 1   1           1   1           1                             72
73 6     1                 1 1                               1             1             1                                 73
74 12   1 1   1           1     1                       2 1 1                         1 1   1                               74
75 11                 1             1         1       1   1 1                     1     1         1                   1 1   75
76 12                       2                       1     1   1 1       1                             1 1   1   1         1 76
77 8     1   1                           1   1         1     1         1                                   1               77
78 17 1   1 2       1         1         1     1           1 1                       1     1   1           1           1 2   78
79 7     1       1                                 1                                 1         1 1                       1 79
80 7                         1 1   1 1                                                   1                         2       80
81 7                   1   1 1       1                         1               1                             1             81
82 7                   1         1                         1         1         1                             1   1         82
83 12           1   1         1             1                     1   1 1 1         1   1           1     1                 83
84 15           1 1     1 1     3 1 1                                   1 1     1       1               1   1               84
85 13   1                     1           1             1 1       1   1         1 1         1           1         1     1   85
86 13         1       1           1   1   1         1                     1 1         1           2             1   1       86
87 6     1   1                                             1                   1         1                 1               87
88 14   1 1 1 1       1               1                                     1         1     1       1       2         1   1 88
89 11             2   1 1     1         1   1                         2                           1               1         89
90 13                 1   1   1         2         1   1             1           1   1       1                   1 1         90
91 7 1                   1                           1 1           1                   1                         1         91
92 6         1                                                 1       1     1                         1               1   92
93 10                       1     1           2 1   2     1                       1                                 1       93
94 6 1                   1             1 1               1       1                                                         94
95 10             1 1   2                                         1                             1   1               1   1 1 95
96 11       2               1                         1       1       2                                     1   1       2   96
97 10     1         1     1                 1 1               1 1                   1         1     1                       97
98 6       1                 1                                                       1   1           1           1         98
99 11                     2       1               1     1       1 1 1             1   1                 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng