BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10         1 1 1                           1               1                       1                     1     1   1 1   00
01 12         1   1         1   1         1         1     1                 1         1                     1 1           1 01
02 8           1 1                                         1     1 1                 1             1           1           02
03 12                         1   1   1 1   1   1                   1                           1         2   1     1       03
04 12     1 1           1 1       1     1                   1               1       1     1           1     1               04
05 14       1 1     1   2     1                             1     1         1 1 2                           1 1             05
06 9       1 1   1       1                                                                     1 2             1 1         06
07 11       1 1           2         1     1       1   1   1                                       1 1                       07
08 5     1                                       2                     1   1                                               08
09 9 1                           1             2     2                       1                   2                         09
10 15                 1                       3 1         1   1     1 1         1           1   1               2       1   10
11 10   1   1       1                         1         1         1                             2     1 1                   11
12 10 1           1               1             1                               1                     2   1           1   1 12
13 12           1 1               1     1         1 1     1   1         1           1                                 2     13
14 14   1                   1 1   1         1     1   1 1       2   1         1   1                             1           14
15 17     2           1                                 2       1 1     2           1 1       1 1   1 1           1   1     15
16 11   1 1                     1                                   1       1               2         1   1           1 1   16
17 7                     1           1       1                               1 1                       1               1   17
18 8                             1   1 1     1                         1                               1       1 1         18
19 8       1         1 2             1                           1                           1                   1         19
20 12                                     1   1   1   1           2 1                     1       2 2                       20
21 15 1   1                   1         1   2                           1           1 1 1       1   1 1 1       1           21
22 10           1             1         1   1         1     1               1                         1   1 1               22
23 14     1   1                   1 1                         1       1   1 1   1             1     1   1 1               1 23
24 8         1     1   1   1       1                         1                               1             1               24
25 8           1         1 1                           1 1     1             1                       1                     25
26 12     1       1     1 1     1                                   2 1         1           1       1   1                   26
27 13   1 1           1           1 1     1     1               1               1           1     1 1               1       27
28 3                                               1     1                   1                                             28
29 14 2   1 1                       1         1     2                       1 2                         1     1     1       29
30 9     1     1                                   2       1 1                 1     1               1                     30
31 11           1   1         1       1   2       1                   1         1           1                   1           31
32 9         1       1       1   1                       1                             1   1     1                   1     32
33 12                     1     2       1   1           1   1 2 1     1                           1                         33
34 9                 1         1           1                             1 1       2 1                   1                 34
35 14             3   1                     1                                     1 1 1   1             1 1   1   1 1       35
36 9               1       1 1 1         1                 1     1     1                       1                           36
37 9                                                         1   1   2     1     1                       1 1     1         37
38 13   1         1             1               1   1 1                   1 1           1             1   1       1     1   38
39 11           1                       1                     1       1   1       1   1 1         1       1             1   39
40 12                                     1                 1       1 1           1 1 1   1     1       2           1       40
41 8               1                   1   1       1               1 1 1                       1                           41
42 6               1                                 1                     1                                   1       2   42
43 18                   1   1       1 1 1 1       1   1           1       1         1         2         1         1 1 2     43
44 10                             1 1                 1             1   1     1       1           1               1   1     44
45 11       1     1 1         1     2 1 1     1                                         1         1                         45
46 19 1   1     1   1   1   1       1 1                       1 1       1                     1 1   2         1     1     2 46
47 12   1       1             1             1     1     1           1   1                 1           1           1     1   47
48 14                   1     1       1   1               1       1   1 1   1                   1       1 1           1 1   48
49 12             1   1           2     1       1                                       1               1   1     1 2       49
50 8           1                       1                 1       1               1         1           1                 1 50
51 10         1             2                   1   2   2   1                                       1                       51
52 11               1     1           1 1   1                                   3                             1           2 52
53 26   1     1           1       1       1       1 1 1       1     1 1 1           1 1       2   1 1 1 3 1   1         1 1 53
54 13           1       1           1     1                     2                       1 1 1         1       2       1     54
55 16 2                     2       1                         1   1     1     1           1   1     1         1   1     2   55
56 12                               1     1 1       1     1                   1   1 1     1                   2 1           56
57 6       1 1       1                   1                                 1                                     1         57
58 14         1   1   1 1                 1   1   3         1             1         1                           2           58
59 7               1                             1           1 1 1       1                 1                               59
60 14 1     1 1               2   1 1     1         1       1       1             1           1             1               60
61 11 2     1   1           2             1                                       1   1   1               1                 61
62 9               1     1         1             1   1   1   1 1                 1                                         62
63 10                                   1         1         1   1               1   1       1 1                     1     1 63
64 12               1       1 1             1 1 1       2                 1       1                         1         1     64
65 14             1     1 1                   1             1       1 1   1           1 3       1                   1       65
66 7 1         1               1                                           1                         1     2               66
67 14   3   2                           1   1                   1 1   1           1               1         1     1         67
68 8   1   1                         1                     1                                         1   1 1     1         68
69 5         1       1                                                     1                 1                     1       69
70 11     1           2                                   2               2   1   1   1                             1       70
71 10                   1 1 1 1     1                                   1     1                     1               1     1 71
72 6                       1                                             1   1   1     2                                   72
73 7   1     1     1                               1                     1   1           1                                 73
74 7   1           1                                     1                               1         1 1           1         74
75 13   1 1           1 1     2                         1   1         2         1                                       1 1 75
76 6   1                 1     1                                                           1   1     1                     76
77 10         1         1                     1         1 1                 1   1       1       1                     1     77
78 11               1     1     1       2   1   1     1                                       1           1               1 78
79 8     1               2     1                         1                               1   1                         1   79
80 9 1                               1                         1   1                       1 1   1         1       1       80
81 11     1 1                                   1         1       1 1     1             1           1         1           1 81
82 18             1 1                 2         1     1         1 1   1             1     2 1 1   1       1 1 1             82
83 9                                 1                 1   1 1         1 2     1                                       1   83
84 6                 1                               1 1                       1 1                                       1 84
85 8                             1             1         1                       1   1                       1     1     1 85
86 13     1 1   1   1   1                   2           1       1                   1   1       1                         1 86
87 7           2                                   1       1 1               1   1                                         87
88 5             1             1     1             1                         1                                             88
89 5         1                       1       1                                                   1                       1 89
90 13   1   1                   1   2         1                         1             2     1 1         1             1     90
91 6         1             1   1 1           1                           1                                                 91
92 9                     1     1                   1       1                       2   1   1                     1         92
93 12     1     1               1                             1   1   1           1     1   1                   2   1       93
94 12                   1                       2       1                           1                       1   3     2 1   94
95 11 1 2   1     1                               1                                       1     1             2         1   95
96 7 1               1         1         1                                                 1       1                 1     96
97 8 1               1                         1     1                       1         1                 1     1           97
98 13                       1 1       1       1 1     1 1       2           1             1                 1       1       98
99 13 2               1           1         1     1   1             1   1 1               2     1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng