BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng
00 19           1     1         2       1 1 2       1   1 1   1                           2 1   1         1           2     00
01 12   1               1                 1   1         1 1       1           1               1 1   1   1                   01
02 17       1           1       1         2     1     1     1     1           1 1     1     1   1             1   1   1     02
03 6             1                     1                 1                               1             1       1           03
04 14         4     1     1     1                       1 1             1   1                 1       1           1         04
05 10       1   1 1           1           1               1                     1       1   1                 1             05
06 15         1 2   1                   1   1 1 1   1           1                       1       1                 1   1 1   06
07 15   2           1   1           1     1     1         1   1 1 1     1                     1               1       1     07
08 14       1   1   1 1               2                       1             1 1                 1 1   1         1 1         08
09 21     1             1         1 1 1 1 1     2   1               2     1       1 1 1                             1 1 2 1 09
10 15           1 1             1 1                 2         2 1 1                               2 1 1   1                 10
11 17 1     1       2       1   1     1   1 1               1               1   1               1   1 1             1 1     11
12 12     1           1                 1     1     1           1       1         1 1           1                 2         12
13 18 1         1 2 1   1         1 1                 1 1                         1               1       1 1   1   2   1   13
14 18       1   1   1   1     2         1 1               1             1 1   1   1         1       1   1         1   1     14
15 19       1     1     1       1 1 1       1 1 1 2 1 1     1       1                                               2 2     15
16 6 1               1                                                               1 1   1               1               16
17 14                 1 1   1       1             1             1 1 1       1   1 1           1               1     1       17
18 16 1   1                   1   1   1       1                 1 1         1               1 1 1 1             1 1   1     18
19 19               1 1 1 1           1                           1   2   1 1               1 1 1   1   1           1     3 19
20 10 1 1 1         1                   1             1             1   1                   1                         1     20
21 12             1       1 1       1     1 1                 1     1       1       1       1                   1           21
22 17       1   1         1       1 1     1             1             1       1           2 1                 1 1       1 2 22
23 21 1                 1             1       1   1 1     1       1       1 1 1 1   3 1             1 1 1       1 1         23
24 20   1 1     1       1       1 2 1       1 2   1       1             1     1 1   1   1   1                         1     24
25 14         1     1 1     1       1       1         2 1     1                         1       1 1                   1     25
26 15       2   1     1 1     2   1         1   1                                 1     1   1       1   1                   26
27 15                 1                     1   1       1       1         1           1       1       1   1 2 1       1 1   27
28 15           1                       1       2   1   1                   1       1         1       1       1 2   1   1   28
29 15                 1 1   1               2             1 1         1           1               1   1 1 1   1           1 29
30 27       2       1 1   1         1   1   1 1 1 1 1         1           1       1 1 1 1 1 1 1       1 2   1           2   30
31 21                     2   1 1   1   1           2   2             1           1 2 1   1           1   1 1           1 1 31
32 18     1       2     1           1     1         1 1 1         2 1   2                 1         1   1     1             32
33 15                       1   1                             2     1 1   1     1   1   2                 1 1 1 1           33
34 14   2   1       1         1 1     1           1     2                                         1 1     1 1               34
35 13             1         1 1     1   1     1                           1   1     2         1 1                       1   35
36 21   1 1                 1 1           1 1 1               2 1     1   1       1           1 1       1 2           2 1   36
37 11           2                         1               1 1     1                       1       1         1       1   1   37
38 16 1       2               1   2               1                 1 1           1               2         1   1     1   1 38
39 19         1 1   1       1       1     1 2   1         1               1   1           1     1       1       1 1     1 1 39
40 16   1         1 1         1                   1           1       1 2 1       2         1       1 1         1           40
41 11 1 1         1       1             1           1       1       1         1 1                                 1         41
42 12     1 1           1 1 1         1           1       1                       1     1 1                           1     42
43 19   1 1 1             1 2 1   1   1               1     2 1                   1 1   1   1               1   1           43
44 18     2 1 1 1       1 3     1     1               2               1   1               1             1           1       44
45 16 1       1               1               1         1 1       1     1   1                 1     1 1     1   1   1   1   45
46 16 1     1           1 2 1 1                   1                       1         1 1           1 1 1       1   1         46
47 15 1     1     2   1                   1                         1           1 1             1 2       1   1 1           47
48 26             1           1 3 1   2 1   1   3               1 1 2 1     1       2       1 1       1       1         1   48
49 18                 2   1         1 1               1 3   1         2                           1     1 1         2     1 49
50 14     1 1 1       1     1           1 1 1     2 1       2   1                                                           50
51 15 3         1 1 1 1   1   1                           1             1                             1   1         1   1   51
52 27 1 1   1   1 1   2 2       1     1 1 1       1         1 1     2 1 1               1     1             1   2         2 52
53 14     1         2   1     1   1                           1         1   1 1         1 1       1         1               53
54 14             1       1     1   1   1   1         2       1 1         1             1           1     1                 54
55 15     1           1 1         2 1   1         1   1                 1 1 1         1             1         1             55
56 21     1   1                     2 1       2         1       1 1     1           1 2         1       1   1 1           3 56
57 20 1         1 1           1     1     1   1   1 1       1   1     1         2 1   2                 1       1 1         57
58 11 1 1             1           2             1 1     1               1                       1                         1 58
59 18 1   1         1   1   2       1   1     1 1 1 1             1     1       1     1                 1                 1 59
60 15   1 1   1                             1                 1   1   1 1 1 1     1   1   1     1         1                 60
61 14     1   1                   1 1         1   1         1                         1             1     1   1 1 2         61
62 18 1                                         1 1 1 1       1     1 1     1 2 1         1   1 1 1   1               1     62
63 12     1     1   1         1                         1   1           1                                 1   1 1   1 1     63
64 19 1                       1 1               1     2               2     1   2         1   1   1 1       1     1     1 1 64
65 13         1   1     1   1         1       1     1 1         1         1   1                   1                 1       65
66 23   1                   1 1 2 1                   2 1 2   1       1   1 1 1 1           1       1     1 1         1 1   66
67 21   1   1                 1 1   1       1               1               1   2     1   2       1 1       1 1     3 1     67
68 13       1   1     1           2       1     1   1             1 1       1     1                           1             68
69 11                       1         1                   1     1                 1   2     1         1       1         1   69
70 17 1         1       1     1       1   1 1                   1 1 1 1 1         2                           1   1   1     70
71 15                     1           1 1               1       1         2     1 1 1         1 1     1   1               1 71
72 14   1 1             1                     1 1           2                 1 1     1       1               1         1 1 72
73 21         1     1 1       1 3 2           2             1       1           1     1     1 1 1 2 1                       73
74 13   1               1       1       1                           1 1       1         1 1 1                     1     1 1 74
75 22           1     1   1         1     1       1   1   1     1   2       1       1   2 1   1       1 1 1 1         1     75
76 13   1             1           1             1   1                   1 1   1         1 1 1                   2           76
77 15       1 2       1             1   1       1             1 1 1       1                             2 1             1   77
78 13         1           1             1     1           1   1 1 1             2                 1 1       1               78
79 12                   1   1             1     1       1                 1   1     1                 2 1     1             79
80 16                 2             1   1           1   1   1     2                     2 1     1         1 1     1         80
81 16 1             1                 1 1         2 1 2   1             1   1   1   1                 1               1     81
82 18 1   1   1 1                                   1     1                 1       1 1       1     2   2   1       1     2 82
83 14     1 1             1       1     1     1         1   1   1 1   1       1     1                             1         83
84 20   1     1   1         2               1 1   1         1       1   1   1   1             1   2 2       1             1 84
85 17 1     1   1             1                             1 1               1   2             3 1         1       1   1 1 85
86 23 1 1         1 1       1         2         1     1     1 1     2       1 1 1         1               2 1     1 1     1 86
87 14             2                         1       2           1                     2       1     1 1   1       1   1     87
88 20   1 1       1       1                 1         1   3   1   1       1   1       1 1     1     1   1     1   1         88
89 16   1                             1 1 1 1 1                           1       2       1 2           1     1     2       89
90 17   1   1 1   1       1           1       1   1     1 1 1   1 1       1           1             1                   1   90
91 15   1     1           1 1       1 1         1   1                 2       1               1 1       1               1   91
92 12   1                     1       1   1 1                             1   1         1 1 1     1   1                     92
93 20               1       1   1 1       1       1   1 1   1     1 2 1     1 1         1       1     1   1       1         93
94 12 2       1 1 1                                   1           1     1       1   1                   1               1   94
95 10     1                                     1           1                           1       1     1       1 1 2         95
96 15   1 1   1     2     1             1     1   1                         1       1     2                 1   1           96
97 11                                                     1     3             1       1     1               1   1   2       97
98 16       1       1       2             1                   1         1               1   2 1       1   1   1 1 1         98
99 15     2 1 1 1         1     1                             1 1     1 1   1           2     1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng