BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
Ngày
/
Tháng
00 21 1 1 2       1   1 1   1                           2 1   1         1           2             1     1     1     1     2 00
01 13   1   1         1 1       1           1               1 1   1   1                       1             1     1         01
02 18   2     1     1     1     1           1 1     1     1   1             1   1   1       1   1                       1 1 02
03 9 1                 1                               1             1       1               1   1             2           03
04 9                 1 1             1   1                 1       1           1           1 1                             04
05 11   1               1                     1       1   1                 1               2   1 1               1         05
06 16 1   1 1 1   1           1                       1       1                 1   1 1   2 1 1                     1       06
07 11   1     1         1   1 1 1     1                     1               1       1               1                       07
08 11                       1             1 1                 1 1   1         1 1         1   1                       1     08
09 18 1 1     2   1               2     1       1 1 1                             1 1 2 1                       1 1         09
10 16             2         2 1 1                               2 1 1   1                     1       2     1         1     10
11 16   1 1               1               1   1               1   1 1             1 1           1   1   1 1   1         1   11
12 16 1     1     1           1       1         1 1           1                 2         1     1   1   1 1         1       12
13 15               1 1                         1               1       1 1   1   2   1             1 2                 2   13
14 17 1 1               1             1 1   1   1         1       1   1         1   1     1   1           2       1         14
15 20     1 1 1 2 1 1     1       1                                               2 2       1 2 1         1 1         1     15
16 9                                               1 1   1               1                 1   1   1         1         1   16
17 14           1             1 1 1       1   1 1           1               1     1             1   1       1             1 17
18 17       1                 1 1         1               1 1 1 1             1 1   1     1       1       1 1     1   1     18
19 18                           1   2   1 1               1 1 1   1   1           1     3 1     1   1         1             19
20 13 1             1             1   1                   1                         1     2     1       1           1 1   1 20
21 14   1 1                 1     1       1       1       1                   1                 1       1   1 2         1   21
22 18   1             1             1       1           2 1                 1 1       1 2   1             1 1 1     2       22
23 22       1   1 1     1       1       1 1 1 1   3 1             1 1 1       1 1             1           2               1 23
24 18     1 2   1       1             1     1 1   1   1   1                         1                   1     1 1   1     2 24
25 14     1         2 1     1                         1       1 1                   1     1                     1 2 1       25
26 13     1   1                                 1     1   1       1   1                               3   1   1   1         26
27 16     1   1       1       1         1           1       1       1   1 2 1       1 1       1                         1   27
28 23 1       2   1   1                   1       1         1       1       1 2   1   1   1       2       1 1 1     1   1 1 28
29 16     2             1 1         1           1               1   1 1 1   1           1       1       1   1   1           29
30 27 1   1 1 1 1 1         1           1       1 1 1 1 1 1 1       1 2   1           2     2           1   1       1 1     30
31 20 1           2   2             1           1 2 1   1           1   1 1           1 1               2   1         1     31
32 17   1         1 1 1         2 1   2                 1         1   1     1               1     1   1     1               32
33 18                       2     1 1   1     1   1   2                 1 1 1 1                 1       2 1         1       33
34 10           1     2                                         1 1     1 1                   1 1   1                       34
35 14 1     1                           1   1     2         1 1                       1   1     1         1     1 1         35
36 20   1 1 1               2 1     1   1       1           1 1       1 2           2 1           1       1             1   36
37 13   1               1 1     1                       1       1         1       1   1           1 1 1       1             37
38 15           1                 1 1           1               2         1   1     1   1   1     1 1       1       1       38
39 19   1 2   1         1               1   1           1     1       1       1 1     1 1               1     1 1   1 1     39
40 17           1           1       1 2 1       2         1       1 1         1             1 1     1             1       1 40
41 11 1           1       1       1         1 1                                 1                     1   1   1     1       41
42 8           1       1                       1     1 1                           1       1                       1       42
43 14               1     2 1                   1 1   1   1               1   1                         1 1             1 1 43
44 9               2               1   1               1             1           1               1                 1       44
45 16       1         1 1       1     1   1                 1     1 1     1   1   1   1   1                 1           1   45
46 12           1                       1         1 1           1 1 1       1   1                       1         1 1       46
47 12   1                         1           1 1             1 2       1   1 1             1                     1         47
48 21 1   1   3               1 1 2 1     1       2       1 1       1       1         1               1       1   1         48
49 17               1 3   1         2                           1     1 1         2     1     1             2           1   49
50 15 1 1 1     2 1       2   1                                                           1 1   1   1           1       1   50
51 12                   1             1                             1   1         1   1           2 1   1   1 1             51
52 20 1 1       1         1 1     2 1 1               1     1             1   2         2           1         1   1       1 52
53 16                       1         1   1 1         1 1       1         1                     1 1   1     3             2 53
54 15 1   1         2       1 1         1             1           1     1                 1 1                 2           1 54
55 15 1         1   1                 1 1 1         1             1         1                     1                 3 1   1 55
56 21       2         1       1 1     1           1 2         1       1   1 1           3           2   1         1 1       56
57 19   1   1   1 1       1   1     1         2 1   2                 1       1 1         1   1           1               1 57
58 9         1 1     1               1                       1                         1               2               1   58
59 17 1     1 1 1 1             1     1       1     1                 1                 1           1     2     1 1   1     59
60 13     1                 1   1   1 1 1 1     1   1   1     1         1                               1                   60
61 15       1   1         1                         1             1     1   1 1 2               1   1     1     1   1       61
62 24         1 1 1 1       1     1 1     1 2 1         1   1 1 1   1               1       1     1 1             1 1   1 1 62
63 15                 1   1           1                                 1   1 1   1 1         1   2 2 1                   1 63
64 23         1     2               2     1   2         1   1   1 1       1     1     1 1   1 1 1   1       1   2           64
65 8       1     1 1         1         1   1                   1                 1                                         65
66 22               2 1 2   1       1   1 1 1 1           1       1     1 1         1 1     1         1         1     2     66
67 23     1               1               1   2     1   2       1 1       1 1     3 1         1           1 3 1     1       67
68 12   1     1   1             1 1       1     1                           1                       1   1     1 1           68
69 11                   1     1                 1   2     1         1       1         1               1   1                 69
70 15   1 1                   1 1 1 1 1         2                           1   1   1             1   1         1           70
71 19 1               1       1         2     1 1 1         1 1     1   1               1             1 1   1         1 1 1 71
72 21       1 1           2                 1 1     1       1               1         1 1 1     1   1     1   1 1   1 2   1 72
73 18       2             1       1           1     1     1 1 1 2 1                         1       1   1       1 1       1 73
74 14 1                           1 1       1         1 1 1                     1     1 1                             2 1 1 74
75 21   1       1   1   1     1   2       1       1   2 1   1       1 1 1 1         1         1       1         1           75
76 17         1   1                   1 1   1         1 1 1                   2           1   1   1   1       1 1 1         76
77 19 1       1             1 1 1       1                             2 1             1   2   1   1   1     1 1 1     1     77
78 13 1     1           1   1 1 1             2                 1 1       1                           1               1     78
79 14   1     1       1                 1   1     1                 2 1     1                 2 1     1                     79
80 19 1           1   1   1     2                     2 1     1         1 1     1           1   1                 1   2   1 80
81 19 1         2 1 2   1             1   1   1   1                 1               1       1           1       1 1     2   81
82 18             1     1                 1       1 1       1     2   2   1       1     2 1     2           1               82
83 16 1     1         1   1   1 1   1       1     1                             1         2 1 1 1     1                     83
84 21     1 1   1         1       1   1   1   1             1   2 2       1             1     1     1     1           1 2   84
85 18                     1 1               1   2             3 1         1       1   1 1     1   2           1 1           85
86 20         1     1     1 1     2       1 1 1         1               2 1     1 1     1       1 1           1   1         86
87 15     1       2           1                     2       1     1 1   1       1   1                     1     1     1     87
88 21     1         1   3   1   1       1   1       1 1     1     1   1     1   1         1 1                     1 1     1 88
89 20 1 1 1 1                           1       2       1 2           1     1     2         1         1 1         2     1   89
90 11       1   1     1 1 1   1 1       1           1             1                   1                                     90
91 15         1   1                 2       1               1 1       1               1         1 1       1     1         2 91
92 11   1 1                             1   1         1 1 1     1   1                                         1 1           92
93 21   1       1   1 1   1     1 2 1     1 1         1       1     1   1       1         1     1     1               2     93
94 12               1           1     1       1   1                   1               1   1         1               1 1 1   94
95 15         1           1                           1       1     1       1 1 2                 2     1     1         2   95
96 14 1     1   1                         1       1     2                 1   1                       2 1 1       1         96
97 13                   1     3             1       1     1               1   1   2                             1       1   97
98 17   1                   1         1               1   2 1       1   1   1 1 1         1   1                   1   1 1   98
99 9                       1 1     1 1   1           2     1                               1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
Ngày
/
Tháng