BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
Ngày
/
Tháng
00 16 1 1   1                           2 1   1         1           2             1     1     1     1     2                 00
01 12 1 1       1           1               1 1   1   1                       1             1     1               1         01
02 18     1     1           1 1     1     1   1             1   1   1       1   1                       1 1 1 1 1         1 02
03 8   1                               1             1       1               1   1             2                           03
04 12 1 1             1   1                 1       1           1           1 1                                 2     1     04
05 11   1                     1       1   1                 1               2   1 1               1                       1 05
06 12         1                       1       1                 1   1 1   2 1 1                     1                   1   06
07 11   1   1 1 1     1                     1               1       1               1                             1   1     07
08 13       1             1 1                 1 1   1         1 1         1   1                       1       1           1 08
09 16             2     1       1 1 1                             1 1 2 1                       1 1           1         1 1 09
10 15       2 1 1                               2 1 1   1                     1       2     1         1               1     10
11 15     1               1   1               1   1 1             1 1           1   1   1 1   1         1             1     11
12 14         1       1         1 1           1                 2         1     1   1   1 1         1                     1 12
13 16 1                         1               1       1 1   1   2   1             1 2                 2       1   1       13
14 16   1             1 1   1   1         1       1   1         1   1     1   1           2       1                   1     14
15 15     1       1                                               2 2       1 2 1         1 1         1                 1 1 15
16 11                               1 1   1               1                 1   1   1         1         1     1 1           16
17 17         1 1 1       1   1 1           1               1     1             1   1       1             1 1     3         17
18 18         1 1         1               1 1 1 1             1 1   1     1       1       1 1     1   1     2               18
19 23           1   2   1 1               1 1 1   1   1           1     3 1     1   1         1               1   2     1 1 19
20 12             1   1                   1                         1     2     1       1           1 1   1         1       20
21 13       1     1       1       1       1                   1                 1       1   1 2         1           1       21
22 22 1             1       1           2 1                 1 1       1 2   1             1 1 1     2         1         2 2 22
23 22   1       1       1 1 1 1   3 1             1 1 1       1 1             1           2               1         2 1     23
24 17   1             1     1 1   1   1   1                         1                   1     1 1   1     2 1   1       1   24
25 11 1     1                         1       1 1                   1     1                     1 2 1                       25
26 13                           1     1   1       1   1                               3   1   1   1               1   1     26
27 17 1       1         1           1       1       1   1 2 1       1 1       1                         1   2           1   27
28 22 1                   1       1         1       1       1 2   1   1   1       2       1 1 1     1   1 1 1     2         28
29 14   1 1         1           1               1   1 1 1   1           1       1       1   1   1                           29
30 24       1           1       1 1 1 1 1 1 1       1 2   1           2     2           1   1       1 1             1 2     30
31 21 2             1           1 2 1   1           1   1 1           1 1               2   1         1               1 1 2 31
32 17 1         2 1   2                 1         1   1     1               1     1   1     1                     1   1 1   32
33 20       2     1 1   1     1   1   2                 1 1 1 1                 1       2 1         1           1       1   33
34 10 2                                         1 1     1 1                   1 1   1                             1         34
35 15                   1   1     2         1 1                       1   1     1         1     1 1           2           1 35
36 19       2 1     1   1       1           1 1       1 2           2 1           1       1             1     1       1     36
37 13   1 1     1                       1       1         1       1   1           1 1 1       1                         1   37
38 16             1 1           1               2         1   1     1   1   1     1 1       1       1       1     1         38
39 18   1               1   1           1     1       1       1 1     1 1               1     1 1   1 1     1     1   1     39
40 18       1       1 2 1       2         1       1 1         1             1 1     1             1       1       1       1 40
41 11     1       1         1 1                                 1                     1   1   1     1         1         1   41
42 7   1                       1     1 1                           1       1                       1                       42
43 16     2 1                   1 1   1   1               1   1                         1 1             1 1 1         1 1   43
44 11               1   1               1             1           1               1                 1               1 2   1 44
45 17 1 1       1     1   1                 1     1 1     1   1   1   1   1                 1           1   1         1     45
46 12                   1         1 1           1 1 1       1   1                       1         1 1               1       46
47 12             1           1 1             1 2       1   1 1             1                     1         1               47
48 19         1 1 2 1     1       2       1 1       1       1         1               1       1   1           1   1       1 48
49 17 3   1         2                           1     1 1         2     1     1             2           1   1               49
50 11     2   1                                                           1 1   1   1           1       1           1     1 50
51 15   1             1                             1   1         1   1           2 1   1   1 1               1 1     1     51
52 19     1 1     2 1 1               1     1             1   2         2           1         1   1       1     1   1       52
53 18       1         1   1 1         1 1       1         1                     1 1   1     3             2             2   53
54 15       1 1         1             1           1     1                 1 1                 2           1   1 1   1     1 54
55 14                 1 1 1         1             1         1                     1                 3 1   1     1 1         55
56 22 1       1 1     1           1 2         1       1   1 1           3           2   1         1 1         1 1   1       56
57 16     1   1     1         2 1   2                 1       1 1         1   1           1               1 1               57
58 8 1               1                       1                         1               2               1       1           58
59 12           1     1       1     1                 1                 1           1     2     1 1   1                     59
60 14       1   1   1 1 1 1     1   1   1     1         1                               1                   1       1       60
61 14     1                         1             1     1   1 1 2               1   1     1     1   1                     1 61
62 23       1     1 1     1 2 1         1   1 1 1   1               1       1     1 1             1 1   1 1       1 1   1   62
63 20 1   1           1                                 1   1 1   1 1         1   2 2 1                   1 2           2 1 63
64 22               2     1   2         1   1   1 1       1     1     1 1   1 1 1   1       1   2             1 1           64
65 8         1         1   1                   1                 1                                             1 2         65
66 23 1 2   1       1   1 1 1 1           1       1     1 1         1 1     1         1         1     2         1 1   1     66
67 26     1               1   2     1   2       1 1       1 1     3 1         1           1 3 1     1         1 1   1   1   67
68 10           1 1       1     1                           1                       1   1     1 1                       1   68
69 11   1     1                 1   2     1         1       1         1               1   1                                 69
70 15         1 1 1 1 1         2                           1   1   1             1   1         1               1   1       70
71 19 1       1         2     1 1 1         1 1     1   1               1             1 1   1         1 1 1   1             71
72 24     2                 1 1     1       1               1         1 1 1     1   1     1   1 1   1 2   1   2 1   1   1   72
73 20     1       1           1     1     1 1 1 2 1                         1       1   1       1 1       1   1 1   2       73
74 15             1 1       1         1 1 1                     1     1 1                             2 1 1       1     1   74
75 24   1     1   2       1       1   2 1   1       1 1 1 1         1         1       1         1           2   1   1 1   1 75
76 17                 1 1   1         1 1 1                   2           1   1   1   1       1 1 1         1             1 76
77 20       1 1 1       1                             2 1             1   2   1   1   1     1 1 1     1     1 2             77
78 12   1   1 1 1             2                 1 1       1                           1               1                   1 78
79 14 1                 1   1     1                 2 1     1                 2 1     1                       1           1 79
80 19 1   1     2                     2 1     1         1 1     1           1   1                 1   2   1 1       1       80
81 14   1             1   1   1   1                 1               1       1           1       1 1     2             1     81
82 18   1                 1       1 1       1     2   2   1       1     2 1     2           1               1               82
83 16 1   1   1 1   1       1     1                             1         2 1 1 1     1                           1     1   83
84 21     1       1   1   1   1             1   2 2       1             1     1     1     1           1 2     1 1         1 84
85 21     1 1               1   2             3 1         1       1   1 1     1   2           1 1                   1 1   1 85
86 19     1 1     2       1 1 1         1               2 1     1 1     1       1 1           1   1               1         86
87 15         1                     2       1     1 1   1       1   1                     1     1     1     1       1   1   87
88 21   3   1   1       1   1       1 1     1     1   1     1   1         1 1                     1 1     1 1   1           88
89 18                   1       2       1 2           1     1     2         1         1 1         2     1         1     1   89
90 12 1 1 1   1 1       1           1             1                   1                                       1 1     1     90
91 18               2       1               1 1       1               1         1 1       1     1         2     1 1   2   1 91
92 12                   1   1         1 1 1     1   1                                         1 1                 1   2     92
93 20 1   1     1 2 1     1 1         1       1     1   1       1         1     1     1               2       1     1       93
94 13           1     1       1   1                   1               1   1         1               1 1 1       1   1       94
95 15     1                           1       1     1       1 1 2                 2     1     1         2   1               95
96 11                     1       1     2                 1   1                       2 1 1       1                         96
97 17   1     3             1       1     1               1   1   2                             1       1     1 1   1   1   97
98 16       1         1               1   2 1       1   1   1 1 1         1   1                   1   1 1                   98
99 11       1 1     1 1   1           2     1                               1                                       1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
Ngày
/
Tháng