BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
Ngày
/
Tháng
00 12   1 1                       2           1             1                   1 1                 1         1       1   1 00
01 19         1   2 1       1     1 1           1       3 1                 1     1           1       1 1     1         1   01
02 18     1 1                     1 1         1 1         1               1 2   1     1   1   1     1             3         02
03 16                               1       1 1 1       1   1           1       2     1 1   1 1                 1     1   1 03
04 16       1     1 1     1 1         1   1 1       1 1 1 1   1       1         1                                   1       04
05 15             1 1                   1   1   1   1                           1         1   2               1 2 1     1   05
06 22       1         1   1   1 1     1                 1       1 1   2     1       1 1 1   1           1 1 1   1 1 1       06
07 13 1         1       1                             1   1     2 1                                   1   1 2 1             07
08 21   2       1     2     1             1       1 1     1 1   2     1 1     1       1     1     1       1             1   08
09 15                 1   1     1 1               1       1   1           1 1         1   1             1 1 1       1       09
10 14       1                 1                 1         1       1                   1   1 1 2               2 1         1 10
11 13 2   1   1       1           1                 1     1     1           1 1                             1 1             11
12 21       1     2 1     2 1         1                 1                 1       1     1   2 1     1     2     1       2   12
13 21       1   2 1       1   1   1   1 1 2   1   1 1         1     1   1     1 1   1     1                                 13
14 19 1       1                   1 1     1 1 1   2                     1         1 1 1 2 1 1   1                         1 14
15 23 1 1 2               1   1         2                   1             1 1         1 1 3 1 1 1   1 1   1 1               15
16 13   1 1     1     1     1 1                 1           1 1                           1         1               2       16
17 14     1     1       2   1                         1   1   1 2   1     1                       1   1                     17
18 13 1           2               2         1                 1     1             1           1         2             1     18
19 22       2       1   1           2       1 1       1     1 1 1     1 1       1   1           1           3         1   1 19
20 11 1           1                                   1           1                 1             1 1       2         1   1 20
21 13               1             1         1               1         1                 2 1               1   1   1 2       21
22 16 1                   2             1 1               1             1 2     2         1   1       2       1             22
23 19     1 1         1             1 1       1   1 1   1   2           1     1   1   1         1             1 1       1   23
24 23 1 1       2   2           1       1 1 1 1                           1 1 1   2 1   2 1               1     1 1         24
25 15   1             1             1         1           1 1     1         1   3   1               1 1                 1   25
26 14             2         1   1               1     1   1   1           1             1     1                 1 1       1 26
27 8   1   1 1 1                             1                                                   1   1       1             27
28 20 1                         1       1       1 1           3     1   2     2   1   1 1 1                     1   2       28
29 14     1 1 1 1 1               1 1   1   1       2   1                                                         1 1       29
30 20 2   1 1         1               1       1 1         1           1       2   1         1     1 1 2 1 1                 30
31 12 1         1             1           1   1                   1 1       1     1   1     1       1                       31
32 16   1   1 1             1 1             1                   1     1 2 1       1             1 2   1                     32
33 13 1               1 1     1   1   1         1 1         1   1       1                     1 1                           33
34 17   1       1   1   1               1     1   1 1   1         1     1       1 1 1   1       2                           34
35 21         1   1           2   1     1       1 3           1   1           1       1 1 1             1 1 1 1           1 35
36 19       1 2 1                     1   1       1 1         1   3     1     1             1                 1 1   1   1   36
37 16   1       1   1     1     1                                   1 1 1   1   1     1 1               2 1               1 37
38 12   1 1         1             2             1     1               1         1             1                 1   1       38
39 12               1   1   1                                     1   2     2                       1 3                     39
40 18     1               1                       1   1   1     2       1 2         1           1 2 1             2 1       40
41 14   1               1             1       1     1 1       1   1     1       1                 1 1 1             1       41
42 13 1               1       1               1     1               1               2               1   1     1         1 1 42
43 16 1       1     1       1       1 1   1           2 1   1                     1     1         2                   1     43
44 12                 1     1                 1 1       1   1             1   1 1           2             1                 44
45 20           2 1     1 1   1   1                 2         1     1   1 2   1   1   1       1         1         1         45
46 18 1 1       1         1                                       1           1   1 1 1       1   2   1 1       1 1 1     1 46
47 12                 1 1       1                     1   1                         1           1           1   1     1 2   47
48 29 1 1     2     1   2 1 1 1 1 1 2             1   1 1 1   1   1   1         1       1         2   1 1       1     1     48
49 11   1     1               2   1                           1                                         1   1   1         2 49
50 14             1         1           1   1                         1   1         1     1   1   1     1       1     1 1   50
51 17     1 1             1       1     1   1   1               1     1       2         1         1 1   1 1           1     51
52 13                         1       1     1     1   1           1     1     1   1           1     1                 1 1   52
53 12                   1     1         1 2 1   1   1                 1               1         1           1               53
54 10     1                                     1         1     1   1                         1     1       1 1       1     54
55 10       2       1 1         1                     1   1     1                 1                     1                   55
56 10     1       1         1                           1     1                             1       1               2     1 56
57 15       1   2     1         1   1       2 1     1       1 1                                 1 1   1                     57
58 14           1           1                   1   1 2             2       1   1     1     1             1       1         58
59 16               1 1         1   1           1     1 1 1         1 1           1   2             1   1       1           59
60 12 1 1       1   1         2                                     1               1     1     1 1             1           60
61 25   1       1       1   1 1 3           3 2     1             1   2       1 1         1 1               1       1   2   61
62 13 1                 1     1       1                     1 1       1                     1   1     1       1       1 1   62
63 14         1             2   1                       1   1           1             1       1 1 1   1               1   1 63
64 15   1 1   1       2   2             1         1                 1 1 1 1                         1   1                   64
65 12     1                           1         1   1   1 1               1   1             1       1 1       1             65
66 4                               1         1                   1                           1                             66
67 12   1   1       1 1 1 1 1             1                           2 1                                   1               67
68 26 2 2   1   1   1   1       1     1 1 2               1                         1       1 1 1     1             2 2 2 1 68
69 7                             2     1               1 1         1     1                                                 69
70 22           1     1   1 1     1   1       2   1         2   1           1   1 3       1   1 1           1     1         70
71 20   1         1 1     1     1   2 1     1           1   1             1 1 1           1         1 1 2   1               71
72 9                               1                 1             1   1 1   1         1 1                         1       72
73 12     1   1                       1   1 1 1   1         1         1                     1   1                   1       73
74 14     1   1   1 1         2     1   1     1               1                       1   1             1               1   74
75 17         1   1                               1   1 1       2     1   1   2 1           1         1         1 1   1     75
76 13   1     1           1             1             1             1       1               1   1 1       1   1       1     76
77 17     1     1     1   1         2 1             1 1                 1   2           1   1             1             1 1 77
78 17       1     1               1       1 1                     1 1         1     1           1 1 1     2       1 1     1 78
79 20                   1       1 1     1 1       1     2 1 1   1 1 1 1       1       2                     1     1       1 79
80 22               1   1   1   2     1     2   1   1     1     1   2     2         2                   1 1   1         1   80
81 16 2     1             1           1                           1     1 1 2         1   1         1   1 1           1     81
82 11                   1 1     1   1     1                 1                 1                       1           1 1     1 82
83 15       2             1 1       1 1 2       1   1       1                       1       1                     1       1 83
84 25     1   1       1 1 1     2   1   1   1   1     1             2       2     1             1           1 1 1 1   1 1 1 84
85 18   1               1       1       1     1 1 1       1     1               1   1       1         1   1   1 1     1   1 85
86 19       1 1   2                 1   1 2           1     1 1                     1   1     1 1           1 1   1   1     86
87 25     1   1   1     2   2 1 1           1         1 1   1 1 1 1               1 1     1 1 1 1             1         1 1 87
88 24     2                 1 2       1 1 1     2 2 1 1     1 1           1         1             2 1       1 1 1           88
89 16         1   1         1             1       1 1           1   1                         1 1       2 1   1   1     1   89
90 18     2         1 1 1       1               2       1     1   1 1                   2 1               1     1     1     90
91 17               1   1               1           1   1                   1         2 1       1   2     1     2 1     1   91
92 15   1           1 1         1 1       1   1   1         1           1     1                                   1 1 1   1 92
93 9           1                   1     1                   1             2                                     1   1   1 93
94 13 1                       1       1   1                       1               2 1         1           2       1   1     94
95 14     1 1   1           1             1       1   1         1     1 1 1     1     1         1                           95
96 16 1     1 1     1 2   1           2                 1                               1         1           1 1     1 1   96
97 16   1         1     1         1   2 1   1       1   1     1   1         1                       1       1           1   97
98 18         3                     1               1     1       1 1           1   2   2 1             1   1 1           1 98
99 20 1           1 1 1                       1           1     2 1 1           1 1       1 1   1 1   1     1       2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
Ngày
/
Tháng