BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng
00 20 1         2       1 1 2       1   1 1   1                           2 1   1         1           2             1     1 00
01 12   1                 1   1         1 1       1           1               1 1   1   1                       1           01
02 18   1       1         2     1     1     1     1           1 1     1     1   1             1   1   1       1   1         02
03 7                   1                 1                               1             1       1               1   1       03
04 11     1     1                       1 1             1   1                 1       1           1           1 1           04
05 11         1           1               1                     1       1   1                 1               2   1 1       05
06 15                   1   1 1 1   1           1                       1       1                 1   1 1   2 1 1           06
07 13   1           1     1     1         1   1 1 1     1                     1               1       1               1     07
08 13 1               2                       1             1 1                 1 1   1         1 1         1   1           08
09 20   1         1 1 1 1 1     2   1               2     1       1 1 1                             1 1 2 1                 09
10 16           1 1                 2         2 1 1                               2 1 1   1                     1       2   10
11 16       1   1     1   1 1               1               1   1               1   1 1             1 1           1   1   1 11
12 15 1                 1     1     1           1       1         1 1           1                 2         1     1   1   1 12
13 16   1         1 1                 1 1                         1               1       1 1   1   2   1             1 2   13
14 17   1     2         1 1               1             1 1   1   1         1       1   1         1   1     1   1           14
15 21   1       1 1 1       1 1 1 2 1 1     1       1                                               2 2       1 2 1         15
16 8 1                                                               1 1   1               1                 1   1   1     16
17 16 1 1   1       1             1             1 1 1       1   1 1           1               1     1             1   1     17
18 16         1   1   1       1                 1 1         1               1 1 1 1             1 1   1     1       1       18
19 21 1 1 1           1                           1   2   1 1               1 1 1   1   1           1     3 1     1   1     19
20 10                   1             1             1   1                   1                         1     2     1       1 20
21 13     1 1       1     1 1                 1     1       1       1       1                   1                 1       1 21
22 16     1       1 1     1             1             1       1           2 1                 1 1       1 2   1             22
23 21   1             1       1   1 1     1       1       1 1 1 1   3 1             1 1 1       1 1             1           23
24 18   1       1 2 1       1 2   1       1             1     1 1   1   1   1                         1                   1 24
25 13 1     1       1       1         2 1     1                         1       1 1                   1     1               25
26 15 1 1     2   1         1   1                                 1     1   1       1   1                               3   26
27 16 1                     1   1       1       1         1           1       1       1   1 2 1       1 1       1           27
28 17                   1       2   1   1                   1       1         1       1       1 2   1   1   1       2       28
29 17 1 1   1               2             1 1         1           1               1   1 1 1   1           1       1       1 29
30 27 1   1         1   1   1 1 1 1 1         1           1       1 1 1 1 1 1 1       1 2   1           2     2           1 30
31 23     2   1 1   1   1           2   2             1           1 2 1   1           1   1 1           1 1               2 31
32 18   1           1     1         1 1 1         2 1   2                 1         1   1     1               1     1   1   32
33 18       1   1                             2     1 1   1     1   1   2                 1 1 1 1                 1       2 33
34 13         1 1     1           1     2                                         1 1     1 1                   1 1   1     34
35 14       1 1     1   1     1                           1   1     2         1 1                       1   1     1         35
36 20       1 1           1 1 1               2 1     1   1       1           1 1       1 2           2 1           1       36
37 12                     1               1 1     1                       1       1         1       1   1           1 1 1   37
38 16         1   2               1                 1 1           1               2         1   1     1   1   1     1 1     38
39 17       1       1     1 2   1         1               1   1           1     1       1       1 1     1 1               1 39
40 16         1                   1           1       1 2 1       2         1       1 1         1             1 1     1     40
41 9     1             1           1       1       1         1 1                                 1                     1   41
42 11   1 1 1         1           1       1                       1     1 1                           1       1             42
43 17     1 2 1   1   1               1     2 1                   1 1   1   1               1   1                         1 43
44 14   1 3     1     1               2               1   1               1             1           1               1       44
45 15         1               1         1 1       1     1   1                 1     1 1     1   1   1   1   1               45
46 15   1 2 1 1                   1                       1         1 1           1 1 1       1   1                       1 46
47 12 1                   1                         1           1 1             1 2       1   1 1             1             47
48 26         1 3 1   2 1   1   3               1 1 2 1     1       2       1 1       1       1         1               1   48
49 19 2   1         1 1               1 3   1         2                           1     1 1         2     1     1           49
50 15 1     1           1 1 1     2 1       2   1                                                           1 1   1   1     50
51 13 1   1   1                           1             1                             1   1         1   1           2 1   1 51
52 23 2 2       1     1 1 1       1         1 1     2 1 1               1     1             1   2         2           1     52
53 14   1     1   1                           1         1   1 1         1 1       1         1                     1 1   1   53
54 15     1     1   1   1   1         2       1 1         1             1           1     1                 1 1             54
55 15 1 1         2 1   1         1   1                 1 1 1         1             1         1                     1       55
56 22               2 1       2         1       1 1     1           1 2         1       1   1 1           3           2   1 56
57 19         1     1     1   1   1 1       1   1     1         2 1   2                 1       1 1         1   1           57
58 11 1           2             1 1     1               1                       1                         1               2 58
59 16   1   2       1   1     1 1 1 1             1     1       1     1                 1                 1           1     59
60 13                       1                 1   1   1 1 1 1     1   1   1     1         1                               1 60
61 14             1 1         1   1         1                         1             1     1   1 1 2               1   1     61
62 20                           1 1 1 1       1     1 1     1 2 1         1   1 1 1   1               1       1     1 1     62
63 15         1                         1   1           1                                 1   1 1   1 1         1   2 2 1   63
64 22         1 1               1     2               2     1   2         1   1   1 1       1     1     1 1   1 1 1   1     64
65 11   1   1         1       1     1 1         1         1   1                   1                 1                       65
66 24       1 1 2 1                   2 1 2   1       1   1 1 1 1           1       1     1 1         1 1     1         1   66
67 20         1 1   1       1               1               1   2     1   2       1 1       1 1     3 1         1           67
68 13 1           2       1     1   1             1 1       1     1                           1                       1   1 68
69 12       1         1                   1     1                 1   2     1         1       1         1               1   69
70 17   1     1       1   1 1                   1 1 1 1 1         2                           1   1   1             1   1   70
71 17     1           1 1               1       1         2     1 1 1         1 1     1   1               1             1 1 71
72 15   1                     1 1           2                 1 1     1       1               1         1 1 1     1   1     72
73 22 1       1 3 2           2             1       1           1     1     1 1 1 2 1                         1       1   1 73
74 12   1       1       1                           1 1       1         1 1 1                     1     1 1                 74
75 23 1   1         1     1       1   1   1     1   2       1       1   2 1   1       1 1 1 1         1         1       1   75
76 16 1           1             1   1                   1 1   1         1 1 1                   2           1   1   1   1   76
77 17 1             1   1       1             1 1 1       1                             2 1             1   2   1   1   1   77
78 13     1             1     1           1   1 1 1             2                 1 1       1                           1   78
79 16   1   1             1     1       1                 1   1     1                 2 1     1                 2 1     1   79
80 18 2             1   1           1   1   1     2                     2 1     1         1 1     1           1   1         80
81 16                 1 1         2 1 2   1             1   1   1   1                 1               1       1           1 81
82 17                               1     1                 1       1 1       1     2   2   1       1     2 1     2         82
83 18     1       1     1     1         1   1   1 1   1       1     1                             1         2 1 1 1     1   83
84 19       2               1 1   1         1       1   1   1   1             1   2 2       1             1     1     1     84
85 17         1                             1 1               1   2             3 1         1       1   1 1     1   2       85
86 21       1         2         1     1     1 1     2       1 1 1         1               2 1     1 1     1       1 1       86
87 12                       1       2           1                     2       1     1 1   1       1   1                     87
88 19     1                 1         1   3   1   1       1   1       1 1     1     1   1     1   1         1 1             88
89 18                 1 1 1 1 1                           1       2       1 2           1     1     2         1         1 1 89
90 13     1           1       1   1     1 1 1   1 1       1           1             1                   1                   90
91 15     1 1       1 1         1   1                 2       1               1 1       1               1         1 1       91
92 11         1       1   1 1                             1   1         1 1 1     1   1                                     92
93 22       1   1 1       1       1   1 1   1     1 2 1     1 1         1       1     1   1       1         1     1     1   93
94 9                                 1           1     1       1   1                   1               1   1         1     94
95 12                           1           1                           1       1     1       1 1 2                 2     1 95
96 13     1             1     1   1                         1       1     2                 1   1                       2 1 96
97 11                                     1     3             1       1     1               1   1   2                       97
98 16       2             1                   1         1               1   2 1       1   1   1 1 1         1   1           98
99 11     1     1                             1 1     1 1   1           2     1                               1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng