BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng
00 17                 1 1 2   1       1   1   1 1   1     1         1             1 1                       2           1   00
01 21   1 1   1     1 1 1             1   2 1                   1     1       1         1   2 1       1     1 1           1 01
02 14         1               1 1 1         1           1           1         1     1 1                     1 1         1 1 02
03 11     1   1       1 1                 1                   1             1                                 1       1 1 1 03
04 16                               2     1 1     1 1   1               1             1     1 1     1 1         1   1 1     04
05 13   1                         1   1         1         1   1 1 1                         1 1                   1   1   1 05
06 15       1 1   1         1                   1           1           1 1 1         1         1   1   1 1     1           06
07 13 2 2                 1                 1       1                       2 1 1         1       1                         07
08 17 1     1                 1   2               1           1   1   1       1   2       1     2     1             1       08
09 12           1   1                                               1     2 2 1                 1   1     1 1               09
10 17 1       1         1       1 1   1 1       1     1   1   2 1             1       1                 1                 1 10
11 24   1   1   1 3         1 1         2   1     1   2           1   1     2   2   1   1       1           1               11
12 18     1       1   2                 2   2             1         1                 1     2 1     2 1         1           12
13 24           1                           1 2       1 1 1 1 1       1 1   1         1   2 1       1   1   1   1 1 2   1   13
14 18 1 2     1       2     2                 2                           1     1       1                   1 1     1 1 1   14
15 19   1 1           1     1     1           1   1   1 1 1               1     1 1 2               1   1         2         15
16 13                   1     1         1         1                 1         1   1 1     1     1     1 1                 1 16
17 15         1     2     2   1   1       1                   1 1                   1     1       2   1                     17
18 18   1                 1     1   1   1 1         1             1   2 2       1           2               2         1     18
19 19           2     1 1   1 1 1     1   1       1                         1         2       1   1           2       1 1   19
20 18 1 1           1   1 3             2             2 2         1 1         1 1           1                               20
21 14     1       1       1 1                     1   1   1       1     1   1 1               1             1         1     21
22 15 1 1               1     1         1 1         1   1           1   1       1                   2             1 1       22
23 15 2     1       1             1       1             1       1             1     1 1         1             1 1       1   23
24 14     1         1                                                       1   1 1       2   2           1       1 1 1 1   24
25 14           1         1             1       1 1 1   1 1   1       1           1             1             1         1   25
26 9     1                 1         1                     1                               2         1   1               1 26
27 16 1   1           1     1         1         1           1     1   1 1   1     1   1 1 1                             1   27
28 12                 1                         1   1 2   1   1     1           1                         1       1       1 28
29 16 1                                           1       2     1           1 1     1 1 1 1 1               1 1   1   1     29
30 19     1         1       1   1           1   1             1       1   1 1 1 2   1 1         1               1       1 1 30
31 11     1         1     1                                     2 1             1         1             1           1   1   31
32 11                 1           1           1                 1   1             1   1 1             1 1             1     32
33 15   1                 1       1         1       1         1     1     1     1               1 1     1   1   1         1 33
34 14     1 1             1       1 1                     1         1 1           1       1   1   1               1     1   34
35 14       1     1           1 1 1       1                   1                         1   1           2   1     1       1 35
36 13         1   1   1 1       1           1               1                         1 2 1                     1   1       36
37 19 1                 1   1       1   1   1   1     1     1 1   1   1   2       1       1   1     1     1                 37
38 27 1   1     1 1 2       1   1 1       1 1   1   1   1 1   1 2 2     1         1 1         1             2             1 38
39 17   2     1 1 1         1 1       2   1                       1 1     1 1                 1   1   1                     39
40 12                 1 1           1         1 1     2         1     1       1     1               1                       40
41 16   1   1       1 1 1   1       1       1 1   1   1         1                 1               1             1       1   41
42 17   2       1 1     1       1   1 1             2               1 1 1       1               1       1               1   42
43 17 1     1 1                                   1         1   2 1 1     1     1       1     1       1       1 1   1       43
44 19     1   1       1       1 2   2       2 1         2   1             1                     1     1                 1 1 44
45 23     1 1 1 1 1 1   1     1   1 3       1     1             1     1                   2 1     1 1   1   1               45
46 15                 1 1       2         1   1 1       1   1         1     1   1 1       1         1                       46
47 18         2 2     1     1   2   1   1               1           1 1   2                     1 1       1                 47
48 26       1                 1 2   2 1           1   1           3             1 1     2     1   2 1 1 1 1 1 2             48
49 17         1                 1   1 3 2 1     1                 1       1       1     1               2   1               49
50 9     1                             1     1     1     1                                 1         1           1   1     50
51 13         1 1                     1         1       1         1                 1 1             1       1     1   1   1 51
52 12       1 1                     1 1           1   1   2 1                                           1       1     1     52
53 12           1       1       1                                             2                   1     1         1 2 1   1 53
54 9           1                   1                       1   2       1     1     1                                     1 54
55 15     1       2     1     1           1 1   1 1                   1               2       1 1         1                 55
56 17 1 2         1 1 1                 1 1   1 1   1 1         1   1               1       1         1                     56
57 17   1             1 1 1               1           1               1       1       1   2     1         1   1       2 1   57
58 11           1 1         1                     1       1 1       1     1               1           1                   1 58
59 11         1                     1           1   1             1           1               1 1         1   1           1 59
60 16             1           1   1       1 1           1   1   1     2         1 1       1   1         2                   60
61 19     1         2                 1                       1       1           1       1       1   1 1 3           3 2   61
62 11 1     1       1             1             1       1           1           1                 1     1       1           62
63 22 1   1 1   1 1 1     1   2       1     1     1     1   1 1     2       1           1             2   1                 63
64 23   1           1 1                 1 1 1 1 1 1       1 1   1   1 1     1     1 1   1       2   2             1         64
65 11         2                 1 1     1   1       1 1                             1                           1         1 65
66 11             1         1       1 1   1             1     1   1     1                                     1         1   66
67 20 1     1 1         1       1   1     1         1 1       1         1 1       1   1       1 1 1 1 1             1       67
68 21     1         1                               1 1           1   1     1 1 2 2   1   1   1   1       1     1 1 2       68
69 8                         1   1 1           1                         1                                 2     1         69
70 14 1         1 1             1       1                                   1             1     1   1 1     1   1       2   70
71 18       1 1             1                 1             1       1 1 1 1       1         1 1     1     1   2 1     1     71
72 7                                   1     1         1       1 2                                           1             72
73 11       1   1                             1 1                       1           1   1                       1   1 1 1   73
74 17       1 1     1 1               1         1             1 1                   1   1   1 1         2     1   1     1   74
75 16     1 1     1       1 1 2   1           2     1       1 1         1               1   1                               75
76 11                                   1 1     1 1     1   1     1               1     1           1             1         76
77 20     1 1   1 1       1                 1     2     2   1 1         1           1     1     1   1         2 1           77
78 16     1   1     1 1               2             1                   1 1 2         1     1               1       1 1     78
79 13     1           1   1     1 1   1                 1               1                         1       1 1     1 1       79
80 19           1 1 1       1           1         1 1     2         1                         1   1   1   2     1     2   1 80
81 11 1 1                               1             1     1 1                 2     1             1           1           81
82 18                     1 2               1   1   1     1 1         1 1 2   1                   1 1     1   1     1       82
83 23       1 2         1     1     1   1 1               1 1 1 1       2             2             1 1       1 1 2       1 83
84 28 1 1 1     1   3 1   1 1     1   2   1                       1 1     1         1   1       1 1 1     2   1   1   1   1 84
85 13 1         1           1 1   1 1                                       1     1               1       1       1     1 1 85
86 24 2 1         1     2 1     1         1         1       1 1         2 1   1       1 1   2                 1   1 2       86
87 21   1 1 1     1                           3 1 1         1               1       1   1   1     2   2 1 1           1     87
88 21     1                 2       1         1     1     1             2 1   1     2                 1 2       1 1 1     2 88
89 15         1                     1       2         3 1 1       1       1             1   1         1             1       89
90 16                           1     2         1                   1 1   1 1       2         1 1 1       1               2 90
91 12   1             1 2         2                           2         1                     1   1               1         91
92 19   1   2   1         1   1         1   1 1             1   2                 1           1 1         1 1       1   1   92
93 12 1                 1 1                       2 2 1             1                     1                   1     1       93
94 15 1     1   1 1   1 1 1       1               1             1             1 1                       1       1   1       94
95 15       1   1                 1     1     1   1       1 1 1               1     1 1   1           1             1       95
96 19           1         1 1 2   1           1     1             1           1 1     1 1     1 2   1           2           96
97 19 1     2     1           1 1               1       1 1         1         1   1         1     1         1   2 1   1     97
98 10     1         1   1                               1   1         1                 3                     1             98
99 15                     1   1 1         1   1     1 1   1                 1 1 1           1 1 1                       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng