BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11     2             1               2           1               1       1   1         1                       1         00
01 9               1   1                           1         1                                       1     1 1       1   1 01
02 8     2   1                                                   1     1                       1       2                   02
03 18       1     1 1                       2 1           1       1 1                   2 1         1 1         1   1 1   1 03
04 17   2                 1     1         1 1       1 2 1     1         1             1         1             1   1     1   04
05 15   1       1   1             1               1                                 1         1   1 2     2     1   1   1   05
06 13     1                   1             1   1 1     1     1   1   1           1                   1           1 1       06
07 14   1                     1   1                   1 1     1             1   1 1     1   1   1       1           1       07
08 16               1   1                     1 1       1     1 2             1               1 1         2     1 1   1     08
09 8   1             1 2 1                       1                             1                               1           09
10 21 1     1     1         4         1 1     1 1       1         1   1 1 1   1         2                       1       1   10
11 12         1       1                 1                             1 2     1     1         1             1     1     1   11
12 23 2     1     1 1   1         1 1       2       1 1 1 2           1 1                   1             1     1 1       2 12
13 10                     1 1           1 1         1     1 1         1     1 1                                             13
14 14                   1           1       1     1     1 1     1         1 1 1 1 1                     1               1   14
15 19 1           1       1           1 1 3             1         1     1         1 1 1         1   1           2         1 15
16 18         1         1         1 1 1 1       1 1     1               1       1                 1   2 1         2       1 16
17 15   1   1   1     1               1   2 1         1     1     1     1   1                     2                         17
18 12   1     1                   1 1                   1         1   1           1               1 1 1                   1 18
19 25 1 1   1 1           1 2 2 1   1         1       1                           1         1 1 1 1   1     2     2 1   1   19
20 20       1   1 3 1 2 1 1 2         1         1             1       1 1                           1                   1 1 20
21 15     1   1     1   1         2 1 1             1               1                 1         1               1   1   1   21
22 20   4       2       1       1   1               1 1                   1       1         1     1     1       1 1   1   1 22
23 12 2             1 1               1       1       1                                         2                   1 1 1   23
24 25                         1 1     1     2       1   1   2     1 1     1 1   1   1 2   2         1       1       2 2     24
25 16   1   1 1           1       1               2 1 1         1               1       1             1   1 1     1         25
26 19     1           1   2             2   1 1       1 1 1           1       1             1 1 1         2       1         26
27 15         1         1 1   1       1         1     1           1       1           1             1         1   2     1   27
28 12       1     1         1 1             1                 1 1             1     1       1   1       1                   28
29 17 1         1     1     1           1 1                   2       1 1 1   1       1 1     1                     1   1   29
30 17     1 1 1   1     1               1             1               1     1       1         1 1   1     1   1     1   1   30
31 18                 2       1 1     1   1 1           1   1       1     1         1 1   1       1         1       1 1     31
32 18 1   1 1       1   2         1       1     3                         1           2 2     1                       1     32
33 28       1   2     1       2 1 1 1           1 1 1 1 1   1     1             1   1   1   1   1   1   1   1 1 1         2 33
34 15   1                 1 1                   1 1 1     1         1     1       1 1       1                 2       1     34
35 18         1   1   1         1   2                 1     1 1       1         1     1 1     1                   1 1   2   35
36 15                           1   1       2   1     1                         1 1 2       1 1         2       1           36
37 16                           1     2       1       1     2   1       1           1 1         1       1   1 1   1         37
38 9                                   1     1                     2 2 1                               1         1         38
39 12   1                   1           3                           1               1               1   1 1         1 1     39
40 14                 1 1       1     1                           1 1     1 1 1           1   1         1 1 1               40
41 16             1   2     1 1     2         1 1   1     1 1             1                               2           1     41
42 19 1       1     1   1 1     1 1 2             1                       1     1 1               1   1   1       1   1 1   42
43 17 2       1     1           1         1   1                   1                 1 1 2           1       1   1     1   1 43
44 19                 1         1       1 1   1 2       1     1       1 3         1                     1 1 1   1         1 44
45 16     1 1                   2 1           1                                     1     1   1       2 1 1 1 1     1       45
46 10     1         1     1                                 1                 1           1     1 1       1 1               46
47 16 1 1     1                 1       1       1   1       1         1                 1     1 1 1 1   1       1           47
48 12 1       1 1   1                                               1           1     1 1 1 1 1     1                       48
49 17         1   1 2     1       1   1         1         1       1   1       1               1       1     1   1         1 49
50 11 1   1 1       1   1 1                             1           2     1                             1                   50
51 16           1       1       1 1                 1         1             1 3     1 1 1   1                     1   1     51
52 25     1       1   1         1       1           1 1   1           2       1       1 1 1 2     2   1 1     1     1 3     52
53 18   1                   1 1         1     1     1   1           2   1 2 1                 1 2                     1 1   53
54 16           1           1                         1     1     1 1   1   1   1           1     1 1   1   2             1 54
55 18 1     1           1         1                   1   1 1 1 1 1 1                   1 1 1     1                 1   1 1 55
56 13         1   1   1         1                 1             1 1   1                   1     1   1         1     1       56
57 15 1       1 1     2           1                 1       1   1       1                       1   1     1   2             57
58 20       1     1       1         1     1 1             2   2 1   1             1     1 1     1   1   1         1       1 58
59 10               1                   1                 2     1   1       1     1       1                               1 59
60 19         1 1     1 2     1 1                       1   2       1   1               1 2   1   1               1 1       60
61 17   1   1     1 1   1                             1             1                     1 2 2     1 2               2     61
62 16       1             1       2 1           1 1       1             1         1 1                       1 1   2 1       62
63 12 1         2             1           1   1 1       1       1                         1             1             1     63
64 11   1 1       1                     1     2 1                                     1               1     1       1       64
65 18 1 1             1             2   1   1 1       2 1       1 2               1   1     1             1                 65
66 8         1             1 1   1                         2           1                                                 1 66
67 13       1     1   1   1       1               1               1                   1 1   1   1           1 1             67
68 17 1                     1         1 1     1         1 1           1 1                     1   1   1 1       3 1         68
69 23   1 2 2               1   1   1     1 1 1   1     1       1           1 3     1       2       1                 1     69
70 20   1     1           1     1     2       1           1 1         2     1     1 1               1 1   1   1     1     1 70
71 14         1     3         1                   2       1   1         1 1         1             1                   1     71
72 14       1         1               1   1     1     1       1 1                 1   1         1 1 1                   1   72
73 14                   1         1                     1 1     1     1       1     1 1           2 1                     2 73
74 11       1             1                 1                   1       1   1                       1 1       1 1 1         74
75 18 1     1     1                   1   1 1   1             2           2       1     1                 1 1   1       1 1 75
76 10   1 1                           1       1                   2             1 1 1                       1               76
77 20     1 1             1 1 1   1     2             1     1 1 3                                     1       2       1 2   77
78 11             1         2                     1   1       1           1   1           1       2                         78
79 20     1     2       1 1           1           1 1   1           1 1 2     1 1                     1   1 1 2             79
80 22   1 1   1   1                 1 1       2 1           1 1     1     1 1   1 1   1   1 1   1                       1 1 80
81 11     1                                 2     1                 2         1                         1   1   1       1   81
82 19   1 2             1   1 2 1             1           1 1     1   1     1     1   1           1       1         1       82
83 16             1 1     2                   1                 1     1     1           1 1 1             2   2         1   83
84 7                     1 1       1                     1       1                   1                 1                   84
85 15 1         1       1   1             1         1 2       2             1   1 1       1           1                     85
86 13     1     1           1             2       1           1     1           2   1 1                                   1 86
87 20   1 1                   2           1 1   1   1         1   1 1 1           1 1 1     1     1 1 1                   1 87
88 16                               1             1               1       3   1 1   1     1 1         1 1   1 1         1   88
89 21         1 2 1 1             2 1         1 1 2 1     1     1           2           1     1 1   1                       89
90 16       1   2 2             2       1 2       1       1                                 1 1                 1   1       90
91 23         1               2       3   1             2   1                 1 2 1   1   1       1 1       1   1   2   1   91
92 17 2     1   1 1       1       1 1               1                     2     1         1 1 2 1                           92
93 14 1       1               1     1   1                       1 1         1 1     1         1 1         1     1           93
94 17 1 1             1       1   1   1     1     2 1     1 1     1         1           2     1                             94
95 17 1   1 1   1   1         1   1   1   1     2                           1 1 1                     1 1     1             95
96 17             1   1         1           2     1 2     1 1             1     1 1       1       1             1         1 96
97 22         1           1 1       1     1 1           1 1     1         1 1   2 2     1     1               1 1 1   2     97
98 14               2         1               1     1           3           1             1           2     1       1       98
99 17     1   1 2   1 1         1         1         1       1 1             1 1     1                     1   1         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
Ngày
/
Tháng