BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
Ngày
/
Tháng
00 15                 2 1   1         1           2             1     1     1     1     2                             1 1   00
01 10     1               1 1   1   1                       1             1     1               1                 1         01
02 16     1 1     1     1   1             1   1   1       1   1                       1 1 1 1 1         1                   02
03 11                 1             1       1               1   1             2                           1     3           03
04 10   1                 1       1           1           1 1                                 2     1                     1 04
05 11       1       1   1                 1               2   1 1               1                       1   1               05
06 13               1       1                 1   1 1   2 1 1                     1                   1           1       1 06
07 10                     1               1       1               1                             1   1           1   2     1 07
08 14   1 1                 1 1   1         1 1         1   1                       1       1           1     1 1           08
09 15 1       1 1 1                             1 1 2 1                       1 1           1         1 1     1             09
10 18                         2 1 1   1                     1       2     1         1               1       2   2   1     2 10
11 15   1   1               1   1 1             1 1           1   1   1 1   1         1             1                 1     11
12 13         1 1           1                 2         1     1   1   1 1         1                     1               1   12
13 19         1               1       1 1   1   2   1             1 2                 2       1   1       1         2     1 13
14 18 1   1   1         1       1   1         1   1     1   1           2       1                   1       2 1     1       14
15 19                                           2 2       1 2 1         1 1         1                 1 1   2         1 1 2 15
16 12             1 1   1               1                 1   1   1         1         1     1 1                     1       16
17 15   1   1 1           1               1     1             1   1       1             1 1     3                       1   17
18 17   1               1 1 1 1             1 1   1     1       1       1 1     1   1     2                               1 18
19 20 1 1               1 1 1   1   1           1     3 1     1   1         1               1   2     1 1                   19
20 12                   1                         1     2     1       1           1 1   1         1       1   1             20
21 14   1       1       1                   1                 1       1   1 2         1           1       1           1   1 21
22 21     1           2 1                 1 1       1 2   1             1 1 1     2         1         2 2         1         22
23 22 1 1 1 1   3 1             1 1 1       1 1             1           2               1         2 1     1         1       23
24 17     1 1   1   1   1                         1                   1     1 1   1     2 1   1       1               1   1 24
25 10               1       1 1                   1     1                     1 2 1                             1           25
26 21         1     1   1       1   1                               3   1   1   1               1   1           1   3 2   2 26
27 17 1           1       1       1   1 2 1       1 1       1                         1   2           1     1             1 27
28 22   1       1         1       1       1 2   1   1   1       2       1 1 1     1   1 1 1     2             1             28
29 12         1               1   1 1 1   1           1       1       1   1   1                               1             29
30 29 1       1 1 1 1 1 1 1       1 2   1           2     2           1   1       1 1             1 2     1 1 1   3         30
31 19         1 2 1   1           1   1 1           1 1               2   1         1               1 1 2                 1 31
32 17                 1         1   1     1               1     1   1     1                     1   1 1       1   1 1 2 1   32
33 18 1     1   1   2                 1 1 1 1                 1       2 1         1           1       1   1 1               33
34 11                         1 1     1 1                   1 1   1                             1             1   1       1 34
35 20 1   1     2         1 1                       1   1     1         1     1 1           2           1   1   1 1   1   1 35
36 15 1       1           1 1       1 2           2 1           1       1             1     1       1                       36
37 14                 1       1         1       1   1           1 1 1       1                         1   1           1 1 1 37
38 17         1               2         1   1     1   1   1     1 1       1       1       1     1         1             1 1 38
39 20 1   1           1     1       1       1 1     1 1               1     1 1   1 1     1     1   1     1   1 1           39
40 15 1       2         1       1 1         1             1 1     1             1       1       1       1         1         40
41 9     1 1                                 1                     1   1   1     1         1         1                     41
42 8         1     1 1                           1       1                       1                             1 1         42
43 16         1 1   1   1               1   1                         1 1             1 1 1         1 1   1   1       1     43
44 12 1               1             1           1               1                 1               1 2   1           2       44
45 17   1                 1     1 1     1   1   1   1   1                 1           1   1         1     1       2       1 45
46 15 1         1 1           1 1 1       1   1                       1         1 1               1         1     1   1     46
47 14       1 1             1 2       1   1 1             1                     1         1                   2   1         47
48 14   1       2       1 1       1       1         1               1       1   1           1   1       1                   48
49 14                         1     1 1         2     1     1             2           1   1                 1       1 1     49
50 9                                                   1 1   1   1           1       1           1     1     1             50
51 14                             1   1         1   1           2 1   1   1 1               1 1     1           1           51
52 17               1     1             1   2         2           1         1   1       1     1   1       2     1   1       52
53 16   1 1         1 1       1         1                     1 1   1     3             2             2                     53
54 16 1             1           1     1                 1 1                 2           1   1 1   1     1           1 1 1   54
55 13 1 1         1             1         1                     1                 3 1   1     1 1                           55
56 21           1 2         1       1   1 1           3           2   1         1 1         1 1   1           1 1       1   56
57 15       2 1   2                 1       1 1         1   1           1               1 1               1             1   57
58 9                       1                         1               2               1       1           1       1     1   58
59 15       1     1                 1                 1           1     2     1 1   1                       3       2       59
60 13 1 1     1   1   1     1         1                               1                   1       1           1       2     60
61 16             1             1     1   1 1 2               1   1     1     1   1                     1       2       1   61
62 20   1 2 1         1   1 1 1   1               1       1     1 1             1 1   1 1       1 1   1                     62
63 18                                 1   1 1   1 1         1   2 2 1                   1 2           2 1     1             63
64 21   1   2         1   1   1 1       1     1     1 1   1 1 1   1       1   2             1 1                 1           64
65 8 1   1                   1                 1                                             1 2         1                 65
66 21 1 1 1 1           1       1     1 1         1 1     1         1         1     2         1 1   1       2 1             66
67 26   1   2     1   2       1 1       1 1     3 1         1           1 3 1     1         1 1   1   1           1         67
68 15   1     1                           1                       1   1     1 1                       1     1 1 1 1   2 1   68
69 11         1   2     1         1       1         1               1   1                                 1             1   69
70 13         2                           1   1   1             1   1         1               1   1               1 1   1   70
71 18 2     1 1 1         1 1     1   1               1             1 1   1         1 1 1   1                         1     71
72 23     1 1     1       1               1         1 1 1     1   1     1   1 1   1 2   1   2 1   1   1   1                 72
73 20       1     1     1 1 1 2 1                         1       1   1       1 1       1   1 1   2             1 1         73
74 14     1         1 1 1                     1     1 1                             2 1 1       1     1       1             74
75 26   1       1   2 1   1       1 1 1 1         1         1       1         1           2   1   1 1   1 1 1   2   1   1   75
76 16 1   1         1 1 1                   2           1   1   1   1       1 1 1         1             1                   76
77 22 1                             2 1             1   2   1   1   1     1 1 1     1     1 2                   1 1 1 1   1 77
78 11       2                 1 1       1                           1               1                   1   1   1   1       78
79 14 1   1     1                 2 1     1                 2 1     1                       1           1         1         79
80 18               2 1     1         1 1     1           1   1                 1   2   1 1       1         1     1     1   80
81 18   1   1   1                 1               1       1           1       1 1     2             1     1         1 1 1 2 81
82 18   1       1 1       1     2   2   1       1     2 1     2           1               1                             1   82
83 16     1     1                             1         2 1 1 1     1                           1     1     1 1 1   1 1     83
84 22   1   1             1   2 2       1             1     1     1     1           1 2     1 1         1   3             1 84
85 21     1   2             3 1         1       1   1 1     1   2           1 1                   1 1   1         1       1 85
86 19   1 1 1         1               2 1     1 1     1       1 1           1   1               1                   1 1 2   86
87 15             2       1     1 1   1       1   1                     1     1     1     1       1   1                   1 87
88 19 1   1       1 1     1     1   1     1   1         1 1                     1 1     1 1   1           1   2             88
89 18 1       2       1 2           1     1     2         1         1 1         2     1         1     1                     89
90 9 1           1             1                   1                                       1 1     1     1             1   90
91 18     1               1 1       1               1         1 1       1     1         2     1 1   2   1 1         1       91
92 15 1   1         1 1 1     1   1                                         1 1                 1   2                   2 1 92
93 19   1 1         1       1     1   1       1         1     1     1               2       1     1       1     1 1   1 1   93
94 13       1   1                   1               1   1         1               1 1 1       1   1           1       1     94
95 16               1       1     1       1 1 2                 2     1     1         2   1                   1         1   95
96 12   1       1     2                 1   1                       2 1 1       1                               1           96
97 15     1       1     1               1   1   2                             1       1     1 1   1   1     1     1         97
98 18               1   2 1       1   1   1 1 1         1   1                   1   1 1                       2       1 1   98
99 10   1           2     1                               1                                       1     1 2       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
Ngày
/
Tháng