BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9     1                             1     1 1 1                 1 1 1               1                                   00
01 17 1   1     1       1               1         2 1       2   1 1 1             1   1     1 1                             01
02 4                                                                             1 2                                   1   02
03 12           1                       1           1 1                 1     1           1           1 1     1 1     1     03
04 13 1 1           1   2       1               1             2   1     1                   1   1                           04
05 8                                         1                               1 1     1 2               1   1               05
06 15     1             1 1     1                     1 1     1             2 1   1             1   1       1           1   06
07 13       1     1 1 1         1             1                     1             1             1   1       1     1   1     07
08 6                   1                             1                   1   1       1   1                                 08
09 5         1                                                                 1                   1     1               1 09
10 9                 1     1                   1   3       1         1           1                                         10
11 7                           1     1             1             1         1     1                     1                   11
12 10           1           1       1         1                               1             1   1                   1 1 1   12
13 13               1       2         1       1       1   1       2 1                 1         1                         1 13
14 8   1   1                               1                       1                   1     1 1               1           14
15 7                           1               1   1                   1             1 1         1                         15
16 9       1                                         1           1       1   1   1 1     1                   1             16
17 10 1       1   1     1     1     1 1   1                                                                       1     1   17
18 11       1       1         1             1         1             1   1                     1             1       1 1     18
19 4                                       1           1                         1       1                                 19
20 10                         1                           1     1           1       1 1           1       2     1           20
21 10                 1                         1               1                   1   1       1 1   1       1 1           21
22 10         1       1           1     1         1   1   1             1                                           1     1 22
23 10     1         1   1       1         1                 1   1                     1 1                                 1 23
24 6                           1   1                           1         1                       1                 1       24
25 9   1     1           1     1                                               3                         1     1           25
26 13 1               2     1   1 1                     1                   1             1     1 2           1             26
27 13         1 1                   1 2       1       2                                   1   1           2     1           27
28 8           1           1             1                           1 1                             1               1 1   28
29 6                                                                   1   1         1               1             2       29
30 12   1                     1   1     1                       1               1           1       1 1     1 1     1       30
31 10       1                         1   1               1     2                     1       1     1                 1     31
32 8 2                     1                             1                   1   1         1               1               32
33 13         1     1         1     1           1         1   1 2               1                       1 1               1 33
34 14             1       1                     1         1 2     1           1       1           1 1 1           1   1     34
35 12   1                     1                               1 1   1   1 1             1     1       2       1             35
36 7                       1           1   1 1   1     1                                 1                                 36
37 5 1       1                                       1               1       1                                             37
38 10         1   1       1       1         1                             1     1                   1     1             1   38
39 11 1       1   1                           1 1         1       1                   1                   1     2           39
40 9           1                                     1               1   1   1   1     1         1               1         40
41 11               1       1       1 1                 1                                 1     2           1 2             41
42 10                 1     1     1                                 1   1           1   1     1                 1       1   42
43 14   1   1                   1 1         1                 1     1           1 1       1                 1     1       2 43
44 15 1   2                     1         1       1   1     1     1                                 1   1   1     1   2     44
45 18               1   1       1     2       1   1     1 1             1           1       2 1   1     1       1   1       45
46 16           1     1 1               1     1 1 1     1             1         1   1       2       1 1                 1   46
47 12             1                 1   1     1         1         1         1               1 1   1         1       1       47
48 11 2                                 1           1               1 1                                   1         2 1 1   48
49 6 1                                                     1         1               1 1                     1             49
50 10     1       1       1       1   1           1                                             1   1   1                 1 50
51 7                       1                         1     1     1   1                                 2                   51
52 8       2   1         1         1       1                         1         1                                           52
53 6     1             1                                   1                 1                         1     1             53
54 11     1     2         1   1   1               1     1                   1           1           1                       54
55 13         1   1   1 1     2           1     1             1                   1 1       1                   1           55
56 8       1 1                                 1         1     1                         1   1       1                     56
57 10   1                         1 1     3 1                     1             1                                         1 57
58 6       1                                                   1         1 1                           1                 1 58
59 7           1         1   1       1                                                   1                   1           1 59
60 10                                       1         1 1         1               1 1         1         1 1       1         60
61 12 1   1                   1       1 2           1   1         1         1             1 1                               61
62 9       1     1           1             1               1           1     1                                   1     1   62
63 21 1   1 1                           1 1 1       1             1   1 1     1   1   1       1   1   1 1   1   1 1       1 63
64 16   1           1     1     2 1     1 1             1               1         1 1                           1   1 1 1   64
65 9   1                               1 1   1           1                       1 1       1                           1   65
66 16     1                             1   1     1         1     1 1       1 1         1       1       1   2 1         1   66
67 16               1 2 1   1                         1     1 1                         1 1     1       1     1       1 1 1 67
68 15     1     1   1     1     3 2               1     1 1                                         1                 1 1   68
69 16         2   1   1 1     1             1   1                   1   1       1           1     1   1     1             1 69
70 19             1 1     1 1     1 1           1     1       1   1   1 1   1           1               1 1     1 1   1     70
71 7   1                         1     1       1                   1                                       1         1     71
72 9                                             1   1           1     1     1   1             1             1         1   72
73 13 1         1 1       1       1 1         2         1       1                     1           1       1                 73
74 12 2               1 1           1                       1         1   1   1     1   1                                 1 74
75 14   1   1 1                     2         1     1   1           1                         2       1           2         75
76 19           1 1 1 1 1 1 1 1                   1 1       1                       1 1 1 1 1 1       1                 1   76
77 18   2   1   1 1 1                     1 1   1         1   1     1   1   1                       1         1 1   1       77
78 18     1   1 1             2               2         1   1 1                 1         1     1   1   1         1 2       78
79 13   1       1     2                         1       1                 1         1           1   1       2       1       79
80 9             3                   1             2                           1                 1                   1     80
81 10                   1 1               1 1                 1 1               1                         1     1 1         81
82 8                                   1                             2               1       2                   2         82
83 5 1   1                               1                           1                               1                     83
84 12                 1   2   1       1                     1 1             1               1 1   1 1                       84
85 9     1               1         1 1         1             1     1         1     1                                       85
86 9       1                       1             1   1       1           2 1                                   1           86
87 8       1 1             1                                   1         1                                   1 1         1 87
88 7                       1     2   1                               1                         1                       1   88
89 13   1     1         1             1     1     1       1                           1               1   1 1       1     1 89
90 6     1                 1                                 1     1                 1   1                                 90
91 9                   1                   1                       1     1 1 1     1               1   1                   91
92 7             1 1                               1                     1         1             1       1                 92
93 13         1           1                       1 1   1 1               2                 1     1       2               1 93
94 15   1   1   1                 1 1 1 1                 2               2     1         1                       1   1     94
95 10                               1     3   1               1 1                                             1   1   1     95
96 8   1           1 1                                   1           1     1           1       1                           96
97 8   1                   1                     1             1           1               1         2                     97
98 8               1           1           1   1   2                             1       1                                 98
99 11     1 1       1         1                             1 1                 1                 1 1         1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng