BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
Ngày
/
Tháng
00 10 1                   1                             1     1 1 1                 1 1 1               1                   00
01 18               1 1   1     1       1               1         2 1       2   1 1 1             1   1     1 1             01
02 4   1                                                                                         1 2                       02
03 9                           1                       1           1 1                 1     1           1           1 1   03
04 16 1 2             1 1           1   2       1               1             2   1     1                   1   1           04
05 10   1 1         1                                         1                               1 1     1 2               1   05
06 13                     1             1 1     1                     1 1     1             2 1   1             1   1       06
07 12     1         1       1     1 1 1         1             1                     1             1             1   1       07
08 9     1       1 1                   1                             1                   1   1       1   1                 08
09 5 1                       1                                                                 1                   1     1 09
10 12   1     1     1                 1     1                   1   3       1         1           1                         10
11 8 1                                         1     1             1             1         1     1                     1   11
12 7                           1           1       1         1                               1             1   1           12
13 15     1     1 1                 1       2         1       1       1   1       2 1                 1         1           13
14 8             1     1   1                               1                       1                   1     1 1           14
15 8         1                                 1               1   1                   1             1 1         1         15
16 8                       1                                         1           1       1   1   1 1     1                 16
17 8                 1       1   1     1     1     1 1   1                                                                 17
18 9         1             1       1         1             1         1             1   1                     1             18
19 5 1                                                     1           1                         1       1                 19
20 11     1         1                         1                           1     1           1       1 1           1       2 20
21 9           1                     1                         1               1                   1   1       1 1   1     21
22 10   1     1               1       1           1     1         1   1   1             1                                   22
23 9                     1         1   1       1         1                 1   1                     1 1                   23
24 6               1                           1   1                           1         1                       1         24
25 9           1       1     1           1     1                                               3                         1 25
26 12                 1               2     1   1 1                     1                   1             1     1 2         26
27 12                         1 1                   1 2       1       2                                   1   1           2 27
28 7           1               1           1             1                           1 1                             1     28
29 5       1                                                                           1   1         1               1     29
30 10         1         1                     1   1     1                       1               1           1       1 1     30
31 11     1 1               1                         1   1               1     2                     1       1     1       31
32 8             1   2                     1                             1                   1   1         1               32
33 12                         1     1         1     1           1         1   1 2               1                       1 1 33
34 15   1   1     1               1       1                     1         1 2     1           1       1           1 1 1     34
35 11                   1                     1                               1 1   1   1 1             1     1       2     35
36 10       1   1   1                       1           1   1 1   1     1                                 1                 36
37 6         1       1       1                                       1               1       1                             37
38 10         1               1   1       1       1         1                             1     1                   1     1 38
39 10           1     1       1   1                           1 1         1       1                   1                   1 39
40 8                           1                                     1               1   1   1   1     1         1         40
41 10       2                       1       1       1 1                 1                                 1     2           41
42 9           1                     1     1     1                                 1   1           1   1     1             42
43 10                   1   1                   1 1         1                 1     1           1 1       1                 43
44 13         1     1 1   2                     1         1       1   1     1     1                                 1   1   44
45 19           2   1               1   1       1     2       1   1     1 1             1           1       2 1   1     1   45
46 18         1   1 1           1     1 1               1     1 1 1     1             1         1   1       2       1 1     46
47 11   1                         1                 1   1     1         1         1         1               1 1   1         47
48 8 1               2                                 1           1               1 1                                   1 48
49 7 1       1       1                                                     1         1               1 1                   49
50 10               1     1       1       1       1   1           1                                             1   1   1   50
51 8 1                                     1                         1     1     1   1                                 2   51
52 10 1   1                 2   1         1         1       1                         1         1                           52
53 5                     1             1                                   1                 1                         1   53
54 12             1       1     2         1   1   1               1     1                   1           1           1       54
55 15 1     1       1         1   1   1 1     2           1     1             1                   1 1       1               55
56 8                       1 1                                 1         1     1                         1   1       1     56
57 11   1 1             1                         1 1     3 1                     1             1                           57
58 6             1         1                                                   1         1 1                           1   58
59 5                           1         1   1       1                                                   1                 59
60 9                                                       1         1 1         1               1 1         1         1 1 60
61 13 1               1   1                   1       1 2           1   1         1         1             1 1               61
62 9 1           1         1     1           1             1               1           1     1                             62
63 22   1   1   3     1   1 1                           1 1 1       1             1   1 1     1   1   1       1   1   1 1   63
64 15 1     1 1         1           1     1     2 1     1 1             1               1         1 1                       64
65 9       1           1                               1 1   1           1                       1 1       1               65
66 16 2     1       1     1                             1   1     1         1     1 1       1 1         1       1       1   66
67 16   1 1 1       1               1 2 1   1                         1     1 1                         1 1     1       1   67
68 13                     1     1   1     1     3 2               1     1 1                                         1       68
69 16 1     1                 2   1   1 1     1             1   1                   1   1       1           1     1   1     69
70 19     2       1               1 1     1 1     1 1           1     1       1   1   1 1   1           1               1 1 70
71 7   1       1       1                         1     1       1                   1                                       71
72 7                                                             1   1           1     1     1   1             1           72
73 19   2 1   2   1   1         1 1       1       1 1         2         1       1                     1           1       1 73
74 14       2       1 2               1 1           1                       1         1   1   1     1   1                   74
75 13               1   1   1 1                     2         1     1   1           1                         2       1     75
76 18                           1 1 1 1 1 1 1 1                   1 1       1                       1 1 1 1 1 1       1     76
77 16     1             2   1   1 1 1                     1 1   1         1   1     1   1   1                       1       77
78 15                     1   1 1             2               2         1   1 1                 1         1     1   1   1   78
79 13         1   2     1       1     2                         1       1                 1         1           1   1       79
80 10           1 1               3                   1             2                           1                 1         80
81 9     1                             1 1               1 1                 1 1               1                         1 81
82 8   1         1                                     1                             2               1       2             82
83 5                 1   1                               1                           1                               1     83
84 12                                 1   2   1       1                     1 1             1               1 1   1 1       84
85 10           1         1               1         1 1         1             1     1         1     1                       85
86 11     1 1     1         1                       1             1   1       1           2 1                               86
87 7           1 1         1 1             1                                   1         1                                 87
88 9 1     1   1                           1     2   1                               1                         1           88
89 11   1               1     1         1             1     1     1       1                           1               1   1 89
90 6                     1                 1                                 1     1                 1   1                 90
91 11   1           1                   1                   1                       1     1 1 1     1               1   1   91
92 11 1   1   2                   1 1                               1                     1         1             1       1 92
93 13           1             1           1                       1 1   1 1               2                 1     1       2 93
94 15     1   1         1   1   1                 1 1 1 1                 2               2     1         1                 94
95 7                                               1     3   1               1 1                                           95
96 8                   1           1 1                                   1           1     1           1       1           96
97 11       1 1   1     1                   1                     1             1           1               1         2     97
98 9     1                         1           1           1   1   2                             1       1                 98
99 10   1                 1 1       1         1                             1 1                 1                 1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
Ngày
/
Tháng