BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10               1                   1                   1                             1     1 1 1                 1 1 1 00
01 15                       1                         1 1   1     1       1               1         2 1       2   1 1 1     01
02 5               1       2       1     1                                                                                 02
03 8             1         1       1                             1                       1           1 1                 1 03
04 20 1       1   1         1     1   1 1 2             1 1           1   2       1               1             2   1     1 04
05 7     1   1     1                     1 1         1                                         1                           05
06 10   1       2                                           1             1 1     1                     1 1     1           06
07 12                             1 1 1     1         1       1     1 1 1         1             1                     1     07
08 10           2     1 1       1           1       1 1                   1                             1                   08
09 4       1                         1 1                       1                                                           09
10 13             1     1                 1     1     1                 1     1                   1   3       1         1   10
11 5                                   1                                         1     1             1             1       11
12 5                               1                             1           1       1         1                           12
13 15 1 1                                   1     1 1                 1       2         1       1       1   1       2 1     13
14 10           1       2   1         1             1     1   1                               1                       1     14
15 6   1                                       1                                 1               1   1                   1 15
16 10   1     1 1 1   2 1                                     1                                         1           1       16
17 12         1 1         1     1                       1       1   1     1     1     1 1   1                               17
18 11           1           1   1               1             1       1         1             1         1             1   1 18
19 6                     2     1       1                                                     1           1                 19
20 9         2         1       1           1         1                         1                           1     1         20
21 6     1   1                                   1                     1                         1               1         21
22 11   1                                 1     1               1       1           1     1         1   1   1             1 22
23 10     1                       1   1                     1         1   1       1         1                 1   1         23
24 8       1   1   1             1                   1                           1   1                           1         24
25 5                                             1       1     1           1     1                                         25
26 10         1 1       1                               1               2     1   1 1                     1                 26
27 12 1 1   1     1                                             1 1                   1 2       1       2                   27
28 6                                             1               1           1             1                           1 1 28
29 7 1 1       1             1   1           1                                                                           1 29
30 10   1             1   1   1                 1         1                     1   1     1                       1         30
31 9           1                           1 1               1                         1   1               1     2         31
32 7                         1       1             1   2                     1                             1               32
33 11 1           1                                             1     1         1     1           1         1   1 2         33
34 12 2                                   1   1     1               1       1                     1         1 2     1       34
35 9           1 1       1                               1                     1                               1 1   1   1 35
36 12               1           1 1           1   1   1                       1           1   1 1   1     1                 36
37 6                         1                 1       1       1                                       1               1   37
38 13           1   2   1 1   1   1             1               1   1       1       1         1                             38
39 9                         1                   1     1       1   1                           1 1         1       1       39
40 7                     2     1 1                               1                                     1               1   40
41 9               1   1                     2                       1       1       1 1                 1                 41
42 7       1                                     1                     1     1     1                                 1   1 42
43 12 2   1   1       1                                   1   1                   1 1         1                 1     1     43
44 18           1 2           1 2     1         1     1 1   2                     1         1       1   1     1     1       44
45 17 1     1     1         1                     2   1               1   1       1     2       1   1     1 1             1 45
46 14     1             1                       1   1 1           1     1 1               1     1 1 1     1             1   46
47 14     1 1         1     1 1     1 1   1                         1                 1   1     1         1         1       47
48 12   1             1   1     2       1               2                                 1           1               1 1   48
49 7         1               1         1       1       1                                                     1         1   49
50 10     1                       1 1                 1     1       1       1       1   1           1                       50
51 9       1       1             1     1                                     1                         1     1     1   1   51
52 10                   1               1   1                 2   1         1         1       1                         1   52
53 8     2   1         1   1                               1             1                                   1             53
54 14     1         2       1 1                     1       1     2         1   1   1               1     1                 54
55 14       1           1               1     1       1         1   1   1 1     2           1     1             1           55
56 7           1       1                                     1 1                                 1         1     1         56
57 12         1                   1       1 1             1                         1 1     3 1                     1       57
58 3                                               1         1                                                   1         58
59 6                 2                                           1         1   1       1                                   59
60 6                               2                                                         1         1 1         1       60
61 12                       1 1         1               1   1                   1       1 2           1   1         1       61
62 10   1         1                     1           1         1     1           1             1               1           1 62
63 18   1     1                 1         1   1   3     1   1 1                           1 1 1       1             1   1 1 63
64 16 2                   1             1     1 1         1           1     1     2 1     1 1             1               1 64
65 12 1 1         1 1   1 1                   1           1                               1 1   1           1               65
66 14   1   1                       1   2     1       1     1                             1   1     1         1     1 1     66
67 15             1     1     1           1 1 1       1               1 2 1   1                         1     1 1           67
68 18     3                   1 1 1                         1     1   1     1     3 2               1     1 1               68
69 13                             1     1     1                 2   1   1 1     1             1   1                   1   1 69
70 17   1                   1               2       1               1 1     1 1     1 1           1     1       1   1   1 1 70
71 10               1               2     1       1       1                         1     1       1                   1     71
72 8     1               1 1       1                                                               1   1           1     1 72
73 20   1           1 1     1             2 1   2   1   1         1 1       1       1 1         2         1       1         73
74 17 1     3                   1     2       2       1 2               1 1           1                       1         1   74
75 12   1                           1                 1   1   1 1                     2         1     1   1           1     75
76 18     1 1         2   2   1                                   1 1 1 1 1 1 1 1                   1 1       1             76
77 17         2       1                     1             2   1   1 1 1                     1 1   1         1   1     1   1 77
78 14 1   1                     1 1                         1   1 1             2               2         1   1 1           78
79 10         1                                 1   2     1       1     2                         1       1                 79
80 11           1     1   1                       1 1               3                   1             2                     80
81 9       1                         1     1                             1 1               1 1                 1 1         81
82 7       1                 1           1         1                                     1                             2   82
83 6                 1               1                 1   1                               1                           1   83
84 10   1                         1   1                                 1   2   1       1                     1 1           84
85 14               2               2 2           1         1               1         1 1         1             1     1     85
86 12 1     1 1                       1     1 1     1         1                       1             1   1       1           86
87 7             1                               1 1         1 1             1                                   1         87
88 9       1                           1     1   1                           1     2   1                               1   88
89 9                                 1   1               1     1         1             1     1     1       1               89
90 11     1 1         1   1 1 1 1                           1                 1                                 1     1     90
91 5                                     1           1                   1                   1                       1     91
92 9 1                     1           1   1   2                   1 1                               1                     92
93 12             2       1   1     1             1             1           1                       1 1   1 1               93
94 15         1     1       1   1           1   1         1   1   1                 1 1 1 1                 2               94
95 9               1             1                                                   1     3   1               1 1         95
96 8             1       1   1                           1           1 1                                   1           1   96
97 12     1     1     1 1       1             1 1   1     1                   1                     1             1         97
98 13 1 1         1               1 2       1                         1           1           1   1   2                     98
99 11                 1 1         1   1   1                 1 1       1         1                             1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng