BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/06/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9 1       1                             1         1                     1 1     2           1                           00
01 15   1         1 1       1     1 1                   1   1 2 2 1           1           1                                 01
02 10     1 1                     1     1               1           1                       1 1                         1 1 02
03 12         1 1                 1       1 1                     2                   1               1 1       1     1     03
04 10               1               1                       1                               1 1   1 1     1     1       1   04
05 8                     1           1                 1                 1       1       1                           1   1 05
06 16     1                 1 1                 1         2   1                 1               1 1     2         1 1   1 1 06
07 10   1         1                                             1 1   1         1       1                     1   1     1   07
08 9 1                                         1           1   1     1     2         1                             1       08
09 13     1   1       1                     1 1   1     1             1 1                 1           1   1           1     09
10 8                             1 1           1                   3             1                         1               10
11 9   2         1         1 1                                               1 1 1 1                                       11
12 9                                   1       2             1       1 1                     1               1   1         12
13 13 1   2             2                 1 1         1             1       2                                 1         1   13
14 14                 1         1         1         1       1               1         1 2   1             1 1         2     14
15 11 1               1       1                 1   1                   1           1   1         1               1       1 15
16 16 1                   1   2             1       1                   1         1       1   2         1   2     1     1   16
17 12 1                     1         1       1         1                     1         1   1     1   1 1         1         17
18 11     1           2             1         2             1                     1                               1   2     18
19 12     1     1               1   1 1 1   1                                         3               1       1             19
20 9       1   1   1     1       1   1 1                                             1                                   1 20
21 12                       1       1   2               1           1 1     1                     1     1 1         1       21
22 13       1                       1 1   1                           1 1     3                     1 1   1         1       22
23 9                                         1 1 1 1   1         1       1               1                           1     23
24 14           1           1 1   1                       2   1   1 1     1 1                           1     1           1 24
25 5       1   1 2                                 1                                                                       25
26 7     1                             1     1               1                   1 1                                     1 26
27 8     2   1           1           1                                       1                                         2   27
28 9 1             1 1 1       1                                 1                               1     2                   28
29 9             1     1       2     1       1                   1                                       1               1 29
30 10               1                   1 1                                             1 1   1       1         1       1 1 30
31 5                             1   1                             1                                       1             1 31
32 13   1     1 1 1                           1         1 2     1       1                         1               1       1 32
33 6                                   1                             1                 1   1                         1   1 33
34 15               1     1     1                 1   1           1 2     1       1       1           1     2           1   34
35 2                                       1                                                                   1           35
36 9             1 1                   1       1 1               1                   1           1                 1       36
37 8 1                                           1         1                   1 1             1           1       1       37
38 14   1   2               1         1 1                     1     1     1       1           1     1 1     1               38
39 21   1 1       1     1 1 2               1 1         1                           1   2   1 1   1             2   1 2     39
40 13         1         1       1           1   1             2                         1           1     1   1 1     1     40
41 10 1       1                                         1 1     1                                   3               1   1   41
42 14         1 1 1                 1                 1           1       1     1 1 1   1                   1       1   1   42
43 5                     1   1         1       1                           1                                               43
44 9     1         1   1                                     1       1                           1   1 1   1               44
45 9             1                     1     1     1 1       1   1                   1         1                           45
46 11                   2   1           1   1   1           1             1     1                         1   1             46
47 12             1           1           2       1       1 1       1   1                 1                     1     1     47
48 12   1           1                                 1                 1     1   1         1 1 1             1 1 1         48
49 7                       1 1                       1                 1 1 1   1                                           49
50 17           1           1               1     1       1 1   2 1     1 1   1     1 1       1           1 1               50
51 9   1               1             1 1               1 1     1                                                   1     1 51
52 10                                     1         1 1                   1       1   1     1     1       2                 52
53 13   2 1     1         1     1                   1           1   1                         1           1     1       1   53
54 15 2       1   1             1 1     1 1             1             1   1     1               1 1       1                 54
55 15             1   1     1 1 1     1   2 2           1     1   1                                       1     1           55
56 11   1 1                               1 1 1         1   1                       1 2     1                               56
57 9 1                     1     1   1             1       1                                 1                 1   1       57
58 9   1     1   1                             2               1   1             1                       1                 58
59 8 1     1                       2                 1       1                 1                                       1   59
60 9   1                       1 1           1         1 1                         1                           1 1         60
61 7           1             1                       1         1           1                   1             1             61
62 8       1             1           1                                   1 1   1                     1                   1 62
63 17         1   1     1 1     1     1   1     1 1           1 2                     1 1   1                             2 63
64 2                                                                                               1               1       64
65 6                 1             1                                 1     1           1                   1               65
66 10     1     1   1                     1         1       1                     1         1         1                 1   66
67 8                                         1     1 1                           1 1   1                     1     1       67
68 7       1                             1           1         1                         1           1       1             68
69 9   1   1             2 1     1 1                                     1                                       1         69
70 13               1   1                   1       1 2 1 1       1                               1   1       1       1     70
71 7   1           1     1                               1   1       1                                 1                   71
72 15       1       1 1           1 1   1         1           1       1             1       1   1       1           2       72
73 9                     1 1                   1         1                     1               2                 1       1 73
74 9 1               1       1 1             1           1                     1         1                     1           74
75 17       3 1                         1             1           1         1   1   1     1   1 1     1 1 1         1       75
76 13                 1   1         1                       1   2     2     1   1           1       1 1                     76
77 13           1               2                           1           1   1   1     1     1                 1 2 1         77
78 10 1                         1                             1     1 1           1       1       1     1             1     78
79 9       1         2             1                 1   1                               1                 1       1       79
80 13       1 2   1 1         2   1   1                     1                   1                                       1 1 80
81 8                               1             1         1           2           1           1       1                   81
82 8                 1   1       1                                     1     1     1               1 1                     82
83 16                 2 2     1       1       1 1   2       1             1       1         1   1           1               83
84 14     1     1                 1       1       1 1                 1                 1     1 1   1       1 1     1       84
85 10       1   1         1 1 1     1               1                 1   1                                   1             85
86 12         1 1                                   2                             1   1 1 1   1 1 1 1                       86
87 10   1 1                       1               1                                 1         1     1 1           1   1     87
88 8                   1                     1         1         1           1         1   1                         1     88
89 11       1     1               1         1     1                       1 1 1           1         1     1                 89
90 7 1             1                                     1     1                     1               1         1           90
91 8 1                     1                         1                   1         1                   1   1 1             91
92 15     1     2       1                       1 1                 1     1         1       1   1 1 1             1   1     92
93 12 1       1         1           1 2                     1       1       1   1                               1 1         93
94 13           1             1                 1 1                   1               1 1 1   1   1       1   1   1         94
95 12   1     1       1 1 1   1           1       1                                         1   1 1                     1   95
96 14               1                       1     1     1               2       1         1     1   1   1   1     1     1   96
97 13                             1       1   1   1   1             1   2     1           1   1     1   1                   97
98 8         1       1         1                                 1           3                     1                       98
99 9               2           1           1 1           1   1               1                               1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
Ngày
/
Tháng