BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10                   1                   1                             1     1 1 1                 1 1 1               1 00
01 17       1                         1 1   1     1       1               1         2 1       2   1 1 1             1   1   01
02 7       2       1     1                                                                                         1 2     02
03 8       1       1                             1                       1           1 1                 1     1           03
04 17       1     1   1 1 2             1 1           1   2       1               1             2   1     1                 04
05 9                     1 1         1                                         1                               1 1     1 2 05
06 11                                       1             1 1     1                     1 1     1             2 1   1       06
07 13             1 1 1     1         1       1     1 1 1         1             1                     1             1       07
08 11 1 1       1           1       1 1                   1                             1                   1   1       1   08
09 4                 1 1                       1                                                                 1         09
10 13   1                 1     1     1                 1     1                   1   3       1         1           1       10
11 7                   1                                         1     1             1             1         1     1       11
12 6               1                             1           1       1         1                               1           12
13 14                       1     1 1                 1       2         1       1       1   1       2 1                 1   13
14 10   2   1         1             1     1   1                               1                       1                   1 14
15 7                           1                                 1               1   1                   1             1 1 15
16 10 2 1                                     1                                         1           1       1   1   1 1     16
17 10     1     1                       1       1   1     1     1     1 1   1                                               17
18 10       1   1               1             1       1         1             1         1             1   1                 18
19 7     2     1       1                                                     1           1                         1       19
20 10   1       1           1         1                         1                           1     1           1       1 1   20
21 6                             1                     1                         1               1                   1   1 21
22 10                     1     1               1       1           1     1         1   1   1             1                 22
23 11             1   1                     1         1   1       1         1                 1   1                     1 1 23
24 6             1                   1                           1   1                           1         1               24
25 8                             1       1     1           1     1                                               3         25
26 9   1                               1               2     1   1 1                     1                   1             26
27 8                                           1 1                   1 2       1       2                                   27
28 6                             1               1           1             1                           1 1                 28
29 6         1   1           1                                                                           1   1         1   29
30 10 1   1   1                 1         1                     1   1     1                       1               1         30
31 9                       1 1               1                         1   1               1     2                     1   31
32 9         1       1             1   2                     1                             1                   1   1       32
33 10                                           1     1         1     1           1         1   1 2               1         33
34 12                     1   1     1               1       1                     1         1 2     1           1       1   34
35 9     1                               1                     1                               1 1   1   1 1             1 35
36 11           1 1           1   1   1                       1           1   1 1   1     1                                 36
37 7         1                 1       1       1                                       1               1       1           37
38 12   1 1   1   1             1               1   1       1       1         1                             1     1         38
39 10         1                   1     1       1   1                           1 1         1       1                   1   39
40 11     2     1 1                               1                                     1               1   1   1   1     1 40
41 8   1                     2                       1       1       1 1                 1                                 41
42 8                             1                     1     1     1                                 1   1           1   1 42
43 10 1                                   1   1                   1 1         1                 1     1           1 1       43
44 15         1 2     1         1     1 1   2                     1         1       1   1     1     1                       44
45 15       1                     2   1               1   1       1     2       1   1     1 1             1           1     45
46 15   1                       1   1 1           1     1 1               1     1 1 1     1             1         1   1     46
47 13 1     1 1     1 1   1                         1                 1   1     1         1         1         1             47
48 11 1   1     2       1               2                                 1           1               1 1                   48
49 8         1         1       1       1                                                     1         1               1 1 49
50 9             1 1                 1     1       1       1       1   1           1                                       50
51 7             1     1                                     1                         1     1     1   1                   51
52 11   1               1   1                 2   1         1         1       1                         1         1         52
53 6   1   1                               1             1                                   1                 1           53
54 13       1 1                     1       1     2         1   1   1               1     1                   1           1 54
55 15   1               1     1       1         1   1   1 1     2           1     1             1                   1 1     55
56 6   1                                     1 1                                 1         1     1                         56
57 12             1       1 1             1                         1 1     3 1                     1             1         57
58 5                               1         1                                                   1         1 1             58
59 6 2                                           1         1   1       1                                                   59
60 8               2                                                         1         1 1         1               1 1     60
61 13       1 1         1               1   1                   1       1 2           1   1         1         1             61
62 9                   1           1         1     1           1             1               1           1     1           62
63 19           1         1   1   3     1   1 1                           1 1 1       1             1   1 1     1   1   1   63
64 16     1             1     1 1         1           1     1     2 1     1 1             1               1         1 1     64
65 10   1 1                   1           1                               1 1   1           1                       1 1     65
66 15               1   2     1       1     1                             1   1     1         1     1 1       1 1         1 66
67 15   1     1           1 1 1       1               1 2 1   1                         1     1 1                         1 67
68 15         1 1 1                         1     1   1     1     3 2               1     1 1                               68
69 14             1     1     1                 2   1   1 1     1             1   1                   1   1       1         69
70 18       1               2       1               1 1     1 1     1 1           1     1       1   1   1 1   1           1 70
71 9               2     1       1       1                         1     1       1                   1                     71
72 9     1 1       1                                                               1   1           1     1     1   1       72
73 19 1     1             2 1   2   1   1         1 1       1       1 1         2         1       1                     1   73
74 17           1     2       2       1 2               1 1           1                       1         1   1   1     1   1 74
75 11               1                 1   1   1 1                     2         1     1   1           1                     75
76 19 2   2   1                                   1 1 1 1 1 1 1 1                   1 1       1                       1 1 1 76
77 16 1                     1             2   1   1 1 1                     1 1   1         1   1     1   1   1             77
78 13           1 1                         1   1 1             2               2         1   1 1                 1         78
79 11                           1   2     1       1     2                         1       1                 1         1     79
80 11 1   1                       1 1               3                   1             2                           1         80
81 9                 1     1                             1 1               1 1                 1 1               1         81
82 7         1           1         1                                     1                             2               1   82
83 6 1               1                 1   1                               1                           1                   83
84 10             1   1                                 1   2   1       1                     1 1             1             84
85 14               2 2           1         1               1         1 1         1             1     1         1     1     85
86 12                 1     1 1     1         1                       1             1   1       1           2 1             86
87 7                             1 1         1 1             1                                   1         1               87
88 8                   1     1   1                           1     2   1                               1                   88
89 10                 1   1               1     1         1             1     1     1       1                           1   89
90 10 1   1 1 1 1                           1                 1                                 1     1                 1   90
91 9                     1           1                   1                   1                       1     1 1 1     1     91
92 10       1           1   1   2                   1 1                               1                     1         1     92
93 12     1   1     1             1             1           1                       1 1   1 1               2               93
94 16       1   1           1   1         1   1   1                 1 1 1 1                 2               2     1         94
95 8             1                                                   1     3   1               1 1                         95
96 9     1   1                           1           1 1                                   1           1     1           1 96
97 11 1 1       1             1 1   1     1                   1                     1             1           1             97
98 11             1 2       1                         1           1           1   1   2                             1       98
99 12 1 1         1   1   1                 1 1       1         1                             1 1                 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng