BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11 1             1                                 1         1                       1     2         2       1       1   00
01 8         1               1 1                     1                                     1         1 1         1         01
02 10 1                 1       1                       1               1               1       1       1           1 1     02
03 9                               1           1         1                         1             1       1   1         1 1 03
04 12                 1 1 1       1             1   1       1         1     1             1   1           1                 04
05 12         1     1                               1     1     1   1     1         1         1     2     1                 05
06 8       1         1               1             1                                     1 1           1           1       06
07 13                           2             1       1                 2   1 1         2       1       1         1         07
08 16   1       1 1 1     1 1               1       1   1       1 1       1                   1               2 1           08
09 13 2 1                               1         1 1   1             2                               2             1   1   09
10 11     1                       1             1 1 1             2         1                     1   2                     10
11 7 1     1                                                                     1                 1         1   2         11
12 17         2   1               1     1                     1         1 1     2 1 1 1         1         1   2             12
13 16             1                 1                   1   1     1         1 1 1 2 1           1             1 1   2       13
14 4                     1   1                                 1                             1                             14
15 14     1 1       1       1 3                           1       1       1   1               1     1           1           15
16 9                 1 2             1                                 1                     1 1     1         1           16
17 12 1               1 1       1         1 1                     1       1 1                     1   1         1           17
18 8 1                               1               1 1                                 1   1           1         1       18
19 5                                                   1 1                       1                                 1     1 19
20 13               1     1     1   1       1   1                               1     1 1 1                 1         1   1 20
21 14       1 1           1     1               2           1   1       1 1       1       1         1         1             21
22 5           1               1                 1       1                                                           1     22
23 11                 1     1       1     1           1         1   1             1   1       1           1                 23
24 12             1         1 1     1                             1     1   1 1   1         1               1             1 24
25 12           1             1                               1     1     1             1 1                 2 1       1   1 25
26 10   1         1   1       1           1   1                             1 1       1                             1       26
27 8                         1       1                       1                             1         1             2   1   27
28 8   1 1 1 1                                   1 1               1                                           1           28
29 8           2           1     1           1               1   1               1                                         29
30 9           1                           1               1   1     1       1             1           1 1                 30
31 9                       2     1 1 1     1     1                                   1         1                           31
32 9               1 1                                 1                           1             1   1           1     1 1 32
33 10                   1                               1       1 2   1                     1     1         2               33
34 17   1 1         1           1   1   1         2   1   1   2               1     1     1       1   1                     34
35 10     1             1                                       1         1         1             2       1   2             35
36 7           1                               1           1 1               1                 1             1             36
37 9             1     1   1           1         1                                         1   1           1   1           37
38 14     1                       1           1         1       1                 1           1     2 1     1     1   2     38
39 12         1   1   1 1     1   1     1                         1   1     1                                     1 1       39
40 8   1   1         1                 1             1             1 1                                                 1   40
41 10           1                                     1       1                     1 1   1 1             1     1       1   41
42 9                       1             2           1                               1                 1   1           1 1 42
43 10       1 1                       1         1 1     1                   1           2 1                                 43
44 14     1             2   1     1 2                         1 1       1           1   1               1           1       44
45 10                     1   1     1                 1             1         1   1     1   1             1                 45
46 11 1               1                       1     1     1     1           1     1     1     1             1               46
47 9                       1     1               1     1   2                   1 1                           1             47
48 17 1             1       1         2 1   1               1         1 1   1 1     1       1 1         1         1         48
49 11   2           1   1   1   1                           1 1           1     1                           1               49
50 8                                   1                 1   1     2   1                 1                               1 50
51 10 1                   1       1     1       1               2                       1 1                       1         51
52 8     1       1             1         1                 1   1                     1         1                           52
53 14       2           1                 1   2                             1 1         2                         2 1     1 53
54 13           1         2                                         2   1   1                 1 1           1   2       1   54
55 6     1   2                           1   1                                             1                               55
56 7           1         1 1                             1                     1                                 1 1       56
57 3                                     1                                   1                                 1           57
58 18 1   1 1 1   1                               1       1             1         1   1   2       2 1       1     1     1   58
59 10                           1 1       1         1   1                                       1       2       1     1     59
60 12           1     2             1     1     1     1           1       1 1   1                                 1         60
61 16     1       2           2   1                           1         1           1   1 1 1       1   1     1           1 61
62 12         1   1 1               1           1                   2 1     1 1 1                                     1     62
63 16 2     1   1       2         1     2     1                                     1   1           1 1   1             1   63
64 12   1                     1   1     1                     1       1   1   2               1         1 1                 64
65 10               1               1         1     1           1 1                   2             1   1                   65
66 9                                 2     1           1     1                             1     1                 1     1 66
67 10                                       1   1 1 1 1   1                 1       1     1               1                 67
68 7     1                                                       1 1 1       1                     1                 1     68
69 12   2           1 1             1         1     1                                         1           1 1     1   1     69
70 12                       1     1     1                   1                   1 1 1 1   1 1   1             1             70
71 12     1 1     1       1                 2           1   1             1           1           1               1         71
72 6           1           1                   1                               1   1                                 1     72
73 5     1             1                 1                         1           1                                           73
74 15         1       1         1           1     1       3         1         1 2           1         1         1           74
75 19       1 1     1 1               1   2   1             2       1                 1       1   1       1           3 1   75
76 14 1 1     2                               1       2             1 1   1               1               1 1 1             76
77 7           1   1 1               1         1   1                                                                     1 77
78 8         1                             1 1   1     1             1                                       1 1           78
79 6                                 1                       1       1                 1         1                   1     79
80 14   1 1 1                   1     2 1 1             1               1               1                             1 2   80
81 9 1     1           1 1       1         1 1                   1                                 1                       81
82 5                               1             1                     1 1                         1                       82
83 10     1 1                 1 1     1 1   1 1                                             1     1                         83
84 10   1                           1       1   1                               1   1           1     1             1     1 84
85 9     1                             1                   1             1     1   1         1                       1   1 85
86 9   1     1     1                 1                                 1     1                         1               1 1 86
87 11 1         1   1     1         1     1       1               1                                     1         1 1       87
88 7   1                                     1 1     1           1             1                   1                       88
89 13       1     1       1           1   1 1     1   1 1 1             1                       1                     1     89
90 14   1       1   2         1 1       1                   1       1                       1     1 1     1     1           90
91 15 1 1                   2           1     1               1       1   1           2           1     1 1     1           91
92 9                   1 1   1                     1       1   1                                                   1     2 92
93 10             1       1                         1         1                       1         2     1         1       1   93
94 11       1     2   2         1                     1               1                   1         1                     1 94
95 17     1               2               1 1   1         1 1   1                 3         1       1 1           1     1   95
96 9 1         1             1 1               1                                   1 1           1         1               96
97 8             1               1               1 2   1 1               1                                                 97
98 14                                       1       1 1   1   1       1   1 1                   1     2     1 1         1   98
99 10           1                 1 1                             1   1 1   1   1               1           1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
Ngày
/
Tháng