BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng
00 8                 1     1 1 1                 1 1 1               1                                                     00
01 16 1               1         2 1       2   1 1 1             1   1     1 1                             1   1             01
02 6                                                           1 2                                   1   1         1       02
03 15                 1           1 1                 1     1           1           1 1     1 1     1           1       1 2 03
04 11 2       1               1             2   1     1                   1   1                                     1       04
05 10                       1                               1 1     1 2               1   1                       1   1     05
06 15 1 1     1                     1 1     1             2 1   1             1   1       1           1                   1 06
07 10         1             1                     1             1             1   1       1     1   1               1       07
08 9 1                             1                   1   1       1   1                                   2       1       08
09 4                                                         1                   1     1               1                   09
10 10     1                   1   3       1         1           1                                               1       1   10
11 8         1     1             1             1         1     1                     1                                   1 11
12 10     1       1         1                               1             1   1                   1 1 1             1       12
13 13     2         1       1       1   1       2 1                 1         1                         1   1               13
14 6                     1                       1                   1     1 1               1                             14
15 8         1               1   1                   1             1 1         1                                 1         15
16 11                               1           1       1   1   1 1     1                   1               1   1     1     16
17 9 1     1     1 1   1                                                                       1     1   1         1       17
18 9       1             1         1             1   1                     1             1       1 1                       18
19 4                     1           1                         1       1                                                   19
20 12       1                           1     1           1       1 1           1       2     1               1       1     20
21 10                         1               1                   1   1       1 1   1       1 1           1                 21
22 10           1     1         1   1   1             1                                           1     1 2                 22
23 8 1       1         1                 1   1                     1 1                                 1                   23
24 11         1   1                           1         1                       1                 1           1   2   1 1   24
25 8   1     1                                               3                         1     1                   1         25
26 12     1   1 1                     1                   1             1     1 2           1             1   1             26
27 13             1 2       1       2                                   1   1           2     1               1       1     27
28 9     1             1                           1 1                             1               1 1                 2   28
29 6                                                 1   1         1               1             2                         29
30 14       1   1     1                       1               1           1       1 1     1 1     1             1   1   1   30
31 12               1   1               1     2                     1       1     1                 1         2   1         31
32 6     1                             1                   1   1         1               1                                 32
33 12       1     1           1         1   1 2               1                       1 1               1       1           33
34 15   1                     1         1 2     1           1       1           1 1 1           1   1             1     1   34
35 11       1                               1 1   1   1 1             1     1       2       1                               35
36 9     1           1   1 1   1     1                                 1                                   1         1     36
37 4                               1               1       1                                                     1         37
38 11   1       1         1                             1     1                   1     1             1             2 1     38
39 10                       1 1         1       1                   1                   1     2             1         1     39
40 9                               1               1   1   1   1     1         1               1           1               40
41 11     1       1 1                 1                                 1     2           1 2                       1       41
42 12     1     1                                 1   1           1   1     1                 1       1   1 1         1     42
43 13         1 1         1                 1     1           1 1       1                 1     1       2                 1 43
44 14         1         1       1   1     1     1                                 1   1   1     1   2         1   1         44
45 17 1       1     2       1   1     1 1             1           1       2 1   1     1       1   1                         45
46 20 1               1     1 1 1     1             1         1   1       2       1 1                 1   1 1     1 1     2 46
47 11             1   1     1         1         1         1               1 1   1         1       1                         47
48 11                 1           1               1 1                                   1         2 1 1         2           48
49 6                                     1         1               1 1                     1                     1         49
50 8   1       1   1           1                                             1   1   1                 1                   50
51 10     1                         1     1     1   1                                 2                       1 1         1 51
52 6   1         1       1                         1         1                                             1               52
53 8 1                                   1                 1                         1     1                 1   1       1 53
54 9   1   1   1               1     1                   1           1           1                         1               54
55 11 1     2           1     1             1                   1 1       1                   1               1             55
56 7                         1         1     1                         1   1       1                               1       56
57 9           1 1     3 1                     1             1                                         1                   57
58 9                                         1         1 1                           1                 1       1 1   1   1 58
59 9   1   1       1                                                   1                   1           1   1 1     1       59
60 16                     1         1 1         1               1 1         1         1 1       1           1   1     1 1 2 60
61 11       1       1 2           1   1         1         1             1 1                               1                 61
62 8       1             1               1           1     1                                   1     1         1           62
63 18                 1 1 1       1             1   1 1     1   1   1       1   1   1 1   1   1 1       1                   63
64 20   1     2 1     1 1             1               1         1 1                           1   1 1 1     1 1   1 1   1 1 64
65 9                 1 1   1           1                       1 1       1                           1                 1   65
66 16                 1   1     1         1     1 1       1 1         1       1       1   2 1         1                   1 66
67 14 1   1                         1     1 1                         1 1     1       1     1       1 1 1           1       67
68 12   1     3 2               1     1 1                                         1                 1 1                     68
69 13 1     1             1   1                   1   1       1           1     1   1     1             1         1         69
70 21   1 1     1 1           1     1       1   1   1 1   1           1               1 1     1 1   1     1           1 2   70
71 6           1     1       1                   1                                       1         1                       71
72 10                           1   1           1     1     1   1             1             1         1   1                 72
73 11   1       1 1         2         1       1                     1           1       1                               1   73
74 9 1           1                       1         1   1   1     1   1                                 1                   74
75 14             2         1     1   1           1                         2       1           2         2             1   75
76 19 1 1 1 1                   1 1       1                       1 1 1 1 1 1       1                 1     1 1   1 1       76
77 14                   1 1   1         1   1     1   1   1                       1         1 1   1           2             77
78 16       2               2         1   1 1                 1         1     1   1   1         1 2                   1     78
79 11                         1       1                 1         1           1   1       2       1         1         1     79
80 7               1             2                           1                 1                   1           1           80
81 11 1 1               1 1                 1 1               1                         1     1 1                     1     81
82 10                 1                             2               1       2                   2         1     1           82
83 4                   1                           1                               1                             1         83
84 11   2   1       1                     1 1             1               1 1   1 1                                         84
85 9   1         1 1         1             1     1         1     1                                                 1       85
86 8             1             1   1       1           2 1                                   1                             86
87 8     1                                   1         1                                   1 1         1       1       1   87
88 9     1     2   1                               1                         1                       1                 1 1 88
89 12 1             1     1     1       1                           1               1   1 1       1     1               1   89
90 8     1                                 1     1                 1   1                                             1 1 1 90
91 10 1                   1                       1     1 1 1     1               1   1                                   1 91
92 7                             1                     1         1             1       1                       2           92
93 14   1                       1 1   1 1               2                 1     1       2               1 1 1               93
94 14           1 1 1 1                 2               2     1         1                       1   1     1 1               94
95 12             1     3   1               1 1                                             1   1   1         1 1           95
96 8                                   1           1     1           1       1                               1 1     1     96
97 9     1                     1             1           1               1         2                     1         1       97
98 8         1           1   1   2                             1       1                                         1         98
99 10       1                             1 1                 1                 1 1         1     1                   1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng