BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10 1                                       1             1     1     2         1                         3               00
01 6 1                                             1   1 1                 1                                 1             01
02 12 1 1   1         1   1       1     1                                               1   1     1         1       1       02
03 18               1         1     1     1       1                   1   1   1         1 1 1 1           2 2     1   1     03
04 11     1                 2 1               1                             1 1     1                 1   1           1     04
05 13 1   1                   1   1   1   1   1     1         1           1     1                       1   1               05
06 16   2           2                                       1         1       3       1 2               1   1 1     1       06
07 7                                               1                 1         1                   1     1     2           07
08 8                                           1 1   1               1   1                       1         1     1         08
09 7                           1           1     1                               1       1           1       1             09
10 17   1   1     1             1         1 1                   1       1   1   1 2               2   1   1             1   10
11 9                               1 1         2   1     1               1     1 1                                         11
12 17   1   1   1     1       1   1         1                       1             2                       1 2     1   1 1 1 12
13 11           1 1   1   1           1             1       1 1         1                 1         1                       13
14 11         1           1 1     1                                 1       1     1                 1 1       1     1       14
15 13 1 1   1         1             1   1                                       1   1         1   1     1 1           1     15
16 9       1   1 1         1   1       1                                   1                                     1       1 16
17 6                             1                 1           1       1 1         1                                       17
18 11         1               1       1                       1                         1     1     2 2                   1 18
19 16     1 2           1     1 1               1       1     1 1                             1       1             2 1   1 19
20 10 1             1 1           1         1                         1       1       1           1                     1   20
21 10         2               1         1 2                           1   1                             1                 1 21
22 11     1     1 3     1               1       1     1       1                                                       1     22
23 9     1                         1                         1 1 1     1 1                                     1   1       23
24 8                       1         1       1             1   1                 1 1               1                       24
25 6     1   1                                             1                 1                       1       1             25
26 9     1     1     1       1   1     1                 1                                                           1 1   26
27 9           1         1             1   1                                   1       1 1   1                       1     27
28 11             1     1                   1             1                     1   1 1     1 1           1     1           28
29 11   1                                 1       1     1 2               1         1                     1       1     1   29
30 9 1             1             1                                 1         1                   1       1     1 1         30
31 8                     1   1               1     1                       2                   2                           31
32 10     1         1               1               1   1 1   1                   1         1         1                     32
33 13   1     1         1                       1         1         1         2                 1       1     1       1 1   33
34 9                                                 1   1 1             1     1 1       1     1 1                         34
35 12               1   1 1 1   1             1       1               1   1       1                   1                   1 35
36 14 1           1   1   1 1                                 1 2 1           1             1               1   1 1         36
37 4           1                                                           1         1   1                                 37
38 16     1 1 2     1   2         1                                   2         1         1   1     1         1           1 38
39 14                     1 1                     1       1     1       1       1     1         2 1       1         1     1 39
40 8           1                                   1   1         1       1 1               1       1                       40
41 11 1           1           1         1               1                           1                   2 1   1       1     41
42 16 1   1                 1         1 1 1   1         1             1   1     1                 1 1       1         1   1 42
43 8                           1               1 1 1   1                           1                             1       1 43
44 15       1   1                     1 2       1           1 1           1   1             1   1     1   1               1 44
45 7               1 1                   1               1         1                   2                                   45
46 18           1 1           1     1 1       1   1               1     1 1       1     1           1       1   2       1 1 46
47 10       1           1       1 1                   1 1                               1               1     1         1   47
48 9           1     1                 1               1             1           1 1           1   1                       48
49 16 1     2 1     1         1     1             1                     1 1       1           1 1   1               1   1   49
50 11       1       1     1         1                 1             1                   1             1     1       1 1     50
51 10         1   1                   1   1       1 1       1                     1   1                             1       51
52 6                               1       1           1                   1                   1                 1         52
53 5                           1                 1             1                   1 1                                     53
54 19     2     1           1 1 1 1 1   1       1 1     1     1 1       1       1   1       1                         1     54
55 9                     1   1         1           1             1         1               1     1             1           55
56 18 3       1       1           1     1                   1   1     1             1     3     1             1 1   1       56
57 15       1 1                 1     1 2     1   1             1                   1   1                         1 1   1 1 57
58 9         1                       1               1         1 1           1                     1     1       1         58
59 15                   1                       2       2 1 1 1   1   1     1         1   1                 1   1           59
60 8           1     1     1                                       1   1           1 1                         1           60
61 14           1 1 1         2   1   1     1       1               1         1 1               1                 1         61
62 8                   2   1     1             1                                                       2 1                 62
63 5                               1                 1                 1   1                                       1       63
64 14           1 1             1 1       1   1                   1         1   2             1 1 1     1                   64
65 12                       1             1 1         1         1   1 1 1           1           1   1               1       65
66 10                   1 1         1       1                                             1 1     1   1       1         1   66
67 10   1 1                               2 1               1     1                         1     1           1             67
68 12             1 1     1           1         1           1   1       1               1   1                 1           1 68
69 9                   1             1         1                   2             1         1     1         1               69
70 9                 1           1           1             1 1     1       1             1             1                   70
71 13       1             1           1         1   1 1 1                                               1         1 4       71
72 12 1                     1           1           2             1 1           1   1     1             1                 1 72
73 11   1     1           1           1               1                   1         1 1     1                         1 1   73
74 10   1             1                     1     1           1   1     1     1 1               1                           74
75 11   1                   1                     1     1         1 1         2       1   1                               1 75
76 10 1               1   1   1       1       1             1       1                         1       1                     76
77 9                               1                               1       2           1 1                   1       1 1   77
78 11       1           1       2     1   1     1                 1                   1         1       1                   78
79 9     1               1                       1       3                           1                   1       1         79
80 9               1     1 1               1       1 1                                               1       1       1     80
81 10                               1       1 1                       1 1               2   1                           1 1 81
82 5                 2         1                         1                               1                                 82
83 7   1             1                     1           1   1                         1       1                             83
84 13   1   1 1   1                 2       1 1               1 1                 1                   1   1                 84
85 12 1       1         1           1           1       1       1     1       1       1       1   1                         85
86 14   1 1       3             1 1 1             1   1   1       1                                           1         1   86
87 8         1         1       1                     1                                 1           1   1               1   87
88 6   1                                   1   1           1     1                         1                               88
89 12       1                 1           1       1               1   1               1     1 1     1           1 1         89
90 9 1 1 1         1   1                                     1                                         1     1 1           90
91 9     1   1                                     1 1       1                                   1     1     1   1         91
92 14   1       1               1                             1         1       1       1 1 1 2   1   1   1                 92
93 6                       1     1                                                             1   1             1       1 93
94 13               1                         2   1         1   1 1       2           1       1       1                 1   94
95 9           1     1                   1           1     1       1   1           1           1                           95
96 6     1               1                                         1                               1           1     1     96
97 10               1   1                     1               1             1                 1                 3 1         97
98 8               1       1               1 1       1               1               1                     1               98
99 9           1               1         2           1   1                                   1                       1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng