BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9       1                                         1 1   1           1 1 1                           1         1         00
01 7         1                 1   1         1                 2                                           1               01
02 10         1   1 1                             1                     1   1       1     2                               1 02
03 12 1 1               1 1         1               1           1               1           1   1                   1     1 03
04 12     1   1     1   1     1       1         1   1                           1       1             1             1       04
05 10                 1         1           1               1 1 1                   1       1 2                             05
06 12                     2                 1     1   2 1 1 1                   1     1                           1         06
07 11     1               1             1   1                       1                 2         1       1       1   1       07
08 8           1     1           1                             1   1           1       1                     1             08
09 10       1     1                     1 1 1       1   1                                 1       1                 1       09
10 12       1 1   1 1 2                       1         1                                   1   1             1 1           10
11 7         1                         1     1             1       1                           1                         1 11
12 11     1                 1                 3   1           1             1         1         1                   1       12
13 15                       1     1       1 1 2         1                 1         1 1   1   1     1     1     1           13
14 15   1       1   1           1     1           2     2 1       1       1                       1         1   1           14
15 9               1   1 1                       2     1         1           1                       1                     15
16 11                   1       1         1 1         1       1             1   1       1   1             1                 16
17 12     1   1           1           1   1                               1       1 1                 1 1           1     1 17
18 16                       1   1   1 1 1       1   1 1   1             1 1 1       1   1         1         1               18
19 12       1 1                   1         2       1 1     1                 1         1             2                     19
20 9       1         1                 1         1     1                 1             1       1   1                       20
21 7           1   1                                 1                 1       1     1                   1                 21
22 8 1           1 2 1                                                                               1 1             1     22
23 12               1                       1               1 1     1   1     1 1   1       1                         1 1   23
24 9 1 1                     1   1       1                           1                       1                 2           24
25 10         1   1             1             1       1         1       1           1         1               1             25
26 9         1         1 1 1   1                                                                   1   2   1               26
27 12 1                   1   2 1 1                   1   1 1                                           1         1       1 27
28 10           1                       1       2                               1       1         1               1   1 1   28
29 11     2 1       1 1   1                                                   1       1   1               1             1   29
30 17       1               1       1           1       2 1     1 1               1         1   1 1 1       1 1 1           30
31 12 2 1                               1               1       1       1       1               1 1     1               1   31
32 5             1                               1                               1                 1             1         32
33 8     1                                         1   1     1 1           1         1       1                             33
34 10                       1       1       1                                 1   1   1     1   1                 1       1 34
35 13   1       2                                           1     1   1   1                 1 1             1     1 1   1   35
36 10     1   1               1     1       1         1               1     1                     1     1                   36
37 10   1         1 1                   1       1         1                               1     1             1           1 37
38 11                   1   1             1     1       2           1           1                   1 1               1     38
39 6                     1   1           1       1   1                                                 1                   39
40 11 1       1         1         1             1                             1             1 1         1 1     1           40
41 10                             1       1                       1   1   1       2           1       1 1                   41
42 13     1 1                                       2                 1 1 1               2       1 2             1         42
43 16       1 1       1 1     1                     2         1       1             1 1         1     1       1       2     43
44 8             1         1         1 1                             1                       1       1               1     44
45 8   1                               1   1     1 1                               1                     1         1       45
46 8   1       1     1           1           1                                       1                     1     1         46
47 14 2 1     1                   1   1   1               1                       1       1       1               1     1 1 47
48 10                       1       1   1           1 1       1                                       1       1       1 1   48
49 11             1 1       1   1   1     1                     1   1                               1               1   1   49
50 16     1 1           1           1 1                           1 1   1   1   1 1   1 1 1                     1 1         50
51 6                                       1             1           1                             1 1               1     51
52 10         1     1         1                 1         1       1       1             1     1                           1 52
53 9         1     1           1         1                                         1 1         1           1             1 53
54 15 1       1           1 1 1           1                       1     1       2       2                 1     1       1   54
55 8                 1                           1                 1                   1               1     1 1   1       55
56 18       1   1 1             2 1     1             1 1           1     1 1                       1   1   1 2 1           56
57 18           3       1                 1     1 1           1   1           1           1   3   1       1     1     1     57
58 11                         1                           1   1           1     1                   1 1       2 1     1     58
59 11 1 1               1     1   1 1                               1                 1   1       2                         59
60 11               1                                       2 1   1     1                           1 2 1           1       60
61 8             1                                 1         1             1       1   1                       1   1       61
62 7       1                     1                             1     1                     1     1                       1 62
63 8                       1           1       1                                     1     1             1           1 1   63
64 7     1               1         1         1                           1   2                                             64
65 6                 1   2           1                                           1                       1                 65
66 9   1                     1 1     1                         1           2                                         1 1   66
67 9                     1           1     1 1         1                   1     1       1                       1         67
68 10 2               1     1     1                         1     1                             1               1 1         68
69 10     1     2     1           1 1                           1     1           1         1                               69
70 12       1                 1                       1 1             1         1                   1     1 1 1           2 70
71 15 1 1 1 1                         2 1       1   1       1     1             1                           1         2     71
72 11       1         1                                         2   1         1               1   1       1           1 1   72
73 17       2       2   2       1         1     1                     1       1   1       1     1         1 1 1             73
74 14                           1 1           1   1 2     2       1     1               1 1         1       1               74
75 6     1                                   1       1   1                                 1                             1 75
76 15                 1     1 1   1       1       1         1 1     1 1 1                                 1       1 1   1   76
77 10   1                 1 1         2         1           1   1                           1               1               77
78 10             1         1             1   1               1                             1           1     1   2         78
79 9   2 1     1                           1   1                           1               1                             1 79
80 12           2             1 1         1           1   1       1   1   1   1         1                                   80
81 10                   1 1         1   1                     1     1     1   1 1                         1                 81
82 7 1 1         1                 1                                             1 1                   1                   82
83 14                                 4           1               1   1 1         1         1   1                 1 1   1   83
84 8                               2                           1       1               1       1                         2 84
85 10                   1                   1               1       1 2       1             1               1       1       85
86 7     1                                               1   1   1             1       1                     1             86
87 6         1   1                           1                                   1                               1   1     87
88 17           1   1         1         1   1   1 1                 1               1         1   2   1       2     1   1   88
89 12                 1 1     1 1                 1         1       1     2       1                                 1   1   89
90 12 1           2     1     1   1             1                           2       1             1                   1     90
91 6             1                     1                                     1     1           1           1               91
92 13 1               1     1   1   1                       1           1 1               1           1         2       1   92
93 12   1 1                                                     1     1 1   1 1   1           2     1               1       93
94 10                   1           1   1     1 1   1     1                   1     1               1                       94
95 13 1   1       1               1       1           1   1       1               1   1 1       1       1                   95
96 14                                       1       1     1   1   1 2   1     1     1 1           1       1               1 96
97 9         1           1                                 1               1         1             1     1 2               97
98 5                                                 1                             1     2               1                 98
99 10   1   1   1     1     1                 1               2                                       1                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng