BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/09/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9       1       1                 1     1   2 1 2                                                                       00
01 14 1       1     1       1                 1   1         1         2     1   1       2     1                             01
02 12         1           1     1       1       1 1     1 1                                     1   1 1                   1 02
03 8   1 1                     1   1                                                     1             1       1 1         03
04 10             1                 1                   1 1 1                     1 1           1 1                   1     04
05 13         2           2             1   1 1                 1                       1 1           1     1       1       05
06 10               1         1 1           1 1                 1 1     1                           1               1       06
07 12 1             1                                                 1   1       1     1     1   1     1         1     2   07
08 2     1                                                                                 1                               08
09 10   1     1   1     1       1                                       1               1           1   1                 1 09
10 9           1   2 1     1                   1               1                                   1 1                     10
11 13 1         1                 1 1 1           2     2     1                       1   1                       1         11
12 7                       1                   1 1     1                   1     1                                       1 12
13 8 1   1                       1 2   1             1                   1                                                 13
14 16       1 1   1           1     1     1   1                       1     1     1               2         1 1       1 1   14
15 14         1   1 1       1     1             1         1             1         2           1               1 2           15
16 11                 1 1       1 1           1         1           1           1           1       1     1                 16
17 13       1   1     1             1                           1         1     1             2   1 1 1                 1   17
18 11                           1 1                     1   1 1                     3           2                 1         18
19 9   1                 1     1     1 1                                         1       1                         1 1     19
20 12             1   1       1             1           1 2       1                                   1       1     1     1 20
21 11   2     1             1                 1         2     2     1                                           1           21
22 14   1 1 1             2             1         1         1         1 1               1             1 1           1       22
23 12                               1   2             1       1 1       1               1     1     2                     1 23
24 10         1       1 1         1                               1   1         1   1               1                     1 24
25 10   1     1                             1         1               1       1                               1 1 1   1     25
26 12       1             1   1                                   2     1           1     1           1   1   1   1         26
27 10     1     1     1                   1 1 1                           1                   1                       1 1   27
28 7                           1     1   1           1           1         1                                           1   28
29 7                     1 1                                               1                 1         1   1         1     29
30 6           1   1           1   1       1                               1                                               30
31 10   1   1         1 1     1       1     1                                 1                       1     1               31
32 17 1 1   1   1     1                 1                 1 1   1   1   1     1     1   1     1 1                     1     32
33 10                   1         1   1   1         1 1                             1     2               1                 33
34 9               1                   1   1                                                       1     1 1     2     1   34
35 7 1                               1                       1                 1           1                     1 1       35
36 10 1             1                     1 1                                   1   1 1               1                 1 1 36
37 17     1         1         1     1   1           1         2     1           1 1                       2   1         3   37
38 13               1         1       1   2   1                     1   1       1                     1           2       1 38
39 11 1   2                                       1         1           1 1 1         1         1               1           39
40 10     1       1               1       2                         1 1   1   1                     1                       40
41 11   1     1                     1                         1             1 1   1       1 1     1                   1     41
42 15     1 1 1                       1             1             2 1 1           1         1   1           1   1     1     42
43 11                                                 2         1           1   1   1       1 1         1       1     1     43
44 9                                                   1   1   1       1   1   1               1             1 1           44
45 15           1               1               1           1   1         2       1     1       1 1       1     1 1     1   45
46 9         1     1                     1 1   2             1                       1                                 1   46
47 17     1   1 1                 1 1           1             1 1 1     1 1                 1 1       1 1   1             1 47
48 7                 1     1   1                                                                   1       1   1   1       48
49 7         1   1           1 1                         1               1                       1                         49
50 14     1                         1                     1   1       1     1 1 1           1             1   2     1   1   50
51 11         1 1 1                   1             1   1                           1 1   1         1     1                 51
52 13   1             1   1           1         1             1 1             1             1     1             1 1   1     52
53 11             1                         1   1     1           1       1 1               1           1 1           1     53
54 9 2               2 1                     1                     1     1                                         1       54
55 12 2       1 1               1               1           2               1                           1         1   1     55
56 15               1   1 1 1       1     1   1 1 1                           1           1   2 2                           56
57 7 1                 1                                 1 1           1           1       1                               57
58 14   1         2   1 1               1         1   1   1 1         1               1   1                               1 58
59 9             1     1                 1         1                     1     1             1   1   1                     59
60 16 1           1         1 1   1 1   1             1     1     1                     1               2   1 2             60
61 12     1       1           1   1                 1             2         1         1             1     1           1     61
62 14   1                   2 1   1     1                         1   1               1             1         2   1       1 62
63 9                   1                           1     1         2   1                       1       1                 1 63
64 10 1                                 1     1   1         2   1             1                                   1 1       64
65 6                 1                       1       1                   1                                 1     1         65
66 8                                 2                                     1               1     1   1   1           1     66
67 10       2               1 1     1 1   1               1           1                                           1         67
68 8       2                                         1                   1       1               1         1       1       68
69 7               1     1             1             1                       1           1               1                 69
70 6   2                                         1 1 1                                                   1                 70
71 9       1         1         1                               1                     2     1 1     1                       71
72 9     1                     1     2                               1 1                       1     1   1                 72
73 9                   1   1                   1     1                 1                       1       1           1     1 73
74 18             1       1     1 2         1       1     1         1         1     2 1 1   2     1           1             74
75 16         1 1                   1       1   1     2   1 1       1         1 1 1       1         1       1               75
76 9             1 1       1                           1           1                 1                         2         1 76
77 3       1                           1                                                                           1       77
78 13   1 1     1             1   1         1     1     1       1         1             1                   1             1 78
79 13 1     1                                 1   1       2   1       1 1       1     1                 1       1           79
80 10     1     1           1           1     1           1         1                           1 1                     1   80
81 11       1   1                 1         1 1 1                                 1 1       1             1     1           81
82 10                 1   1 1             1         1                         1 1                 1             1     1     82
83 8                       1                                   1           1   1               2 1   1                     83
84 10             1                                 1       1 1           1 1 1   1   1             1                       84
85 13           2   1             1               2                 1         1 1             1               1 1   1       85
86 8                   1                 1                     2 2           1       1                                     86
87 19             1     1 1 1   1                 2           1       1 2     1     2 1         1     1   1           1     87
88 7                   1     1                       1                                       1         1           1   1   88
89 6                           1                       1   1               1                                       1 1     89
90 11     1             1     1                                     1           1 3               1       1   1             90
91 17 1         1       1 1               1         1   1     1               1         1   1 1         2   1           2   91
92 6                 1                   1                         1                     2                   1             92
93 13                   1     1       1   1 1 1               1       1             1   1                   2             1 93
94 7                 1   1             1                                             1   1                 1             1 94
95 8                                           1   1     1           1                 1 1             1   1               95
96 10   2   2                 1                     1                                   2         1                       1 96
97 12                     1   1   1   1       1     2           1 1       1           1               1                     97
98 11     1         1               1         1         1         1 1                       1         1       1     1       98
99 8 1         1         1                 1           1                               1 1                         1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng