BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
Ngày
/
Tháng
00 6       1                         1         1     2                       1                                             00
01 13               1 1           1                     1 1 1     1         1 1       1           1   1         1           01
02 11                 1 1     1               1                         2         1         1   1             1       1     02
03 13   1       1       2                 1         1 1           1     1 1   1           1                             1   03
04 7                     1 1     1       1                     1                                                   1 1     04
05 8 1   1                               1       2     1                           1                             1         05
06 13   1 1   1   1         1         1           1     1     1 1   1                   1         1                         06
07 12                   1       1 1         1       1 1             1   1       1         1             1                 1 07
08 10           1         2             1     1       1       1                             1                 1   1         08
09 7                         1           1   1               1                                 1 1 1                       09
10 11                 1 1   1       1   1           1           1                       1             1   1               1 10
11 13     1 1                       1             1   1     1       1     1               1 1                 2   1         11
12 9             1             1                       1           1                                 1   1 2           1   12
13 12     1         1       1                 1           2 1                       2     1           1               1     13
14 13               1 1       1       1                   1             2   1 2 1                           1     1         14
15 17 1         1                 1   1     1 1     1           2           1       2 1       1               1         2   15
16 14                           1 1         1 1         1   1 1     1             1           1       1   1 1       1       16
17 7             1                 1 1                             1                 1           1                     1   17
18 6                   1 1     1       1                                     1                                     1       18
19 8       1       1         1   1 1           1           1                                     1                         19
20 13   1   1       1       2                                       1   2           1   1     1           1 1               20
21 13     1           1     1 1         1       2 1               1   1       1                         1       1           21
22 18     1   1 1       1   1         1 1           1     2       2             1               1           1     1   2     22
23 12                       1     1       1   1         1   1               1         1     1             1   1 1           23
24 10     1     1 1                                                             1       1 1 1     1 1 1                     24
25 14         1                   1 1 1     1             1   1       1 1 1 2 1                     1                       25
26 7 1   1                                   1 1                 1                                   1 1                   26
27 9                         1       1                   1       1                   1 1         2                       1 27
28 11           1 1           1   1                           1       1         1   1           1               1       1   28
29 11                         1 1         2               1 1               1                       1           1       1 1 29
30 7             1                             2                                       1 1     1                   1       30
31 11     1         1     1                           1                                   1   1     1       1 1         1 1 31
32 8     1                 1               1                                     2 1       1                             1 32
33 9       1 1     1                       1   1     1         1                         1           1                     33
34 14 2     1   1   1       1   1                     1                     2               1   1   1           1           34
35 8 1                                       1 1                   1           1   1   2                                   35
36 10   1     1     1                   1       1                           1                   1         1     2           36
37 10 1     2           1                         1                       1                 1       1   1           1       37
38 18 1           1 1 1   1         1             1         1 1   1 1 1 1             1         1           1         1 1   38
39 16                   1 1 1   1   2 1       1     1               1   1   1     1   1                       1     1       39
40 10   1         1     1                                       2     1       1               1       1             1       40
41 7 1                                             1   1         1       1       1         1                               41
42 11       1   1 1 1                   1   1                                                 1         1           2     1 42
43 13           1     1         1 1   1 1   1             1               2           1           1     1                   43
44 15   1             1       1   1 1     1   1       1     1     1               1             1   1         1 1           44
45 11       1       1                       1 1     1         1       2         1       1                         1         45
46 14 1   1   2             1         1     1                         1               1   1 1   1                     1 1   46
47 9                 2 1 1 1                               1               1     1       1                                 47
48 13   1       1                   2                 1       1         1   1           1   1                     1 2       48
49 7                         1                           1 1                               1         1         1 1         49
50 5                   1 1                     1             1       1                                                     50
51 12           1 1         1   1                   1   1                 1     1         1           1       1   1         51
52 10                         1 1 1               1       1       2                               1     1               1   52
53 6       1                             1       1 1                                                   1                 1 53
54 7               1                     1                 1 1         1         1                             1           54
55 10   1     2         1                 1 1     1                   1   1                                         1       55
56 10   1                           2   2 1                                                             1 1 1             1 56
57 12                 2           2                     2                 1     1                       1       1   2       57
58 10   3     1                     1                   1                           1             1       2                 58
59 12     1                             1       1 1           1   1   1           2     1           1               1       59
60 10       1 1         1                   1                   1   1               1   1       1                   1       60
61 9           2 1               1                               1               1                           1     1 1     61
62 13   1         1           1         1   2   1 1                             1         1         1   1       1           62
63 6     1                                       2             1       1                             1                     63
64 9           2             1         1         1                                 2   1                         1         64
65 14 1     1                           2               2       1   2     1         1             2 1                       65
66 12                     1             1 1         1   1                   1 2             1 1   1 1                       66
67 8   1   1 1           1                                           1                         1     1                   1 67
68 7       1                                   2                                         1   2     1                       68
69 7                     1                                                                       1       2     2       1   69
70 7                               1                       1 1       1                       1                   1   1     70
71 13                                     1   1     2       1     1     1       1         1               1     1 1     1   71
72 12         2             1       1         2       1         1             1             1             1           1     72
73 12 1   1         1         1                       1                       1       1 1   1           1     1           1 73
74 12                         1     1         1 2                   1               1 1 1     1       1                   1 74
75 18     1 1     1 1       1     1 1 1               1       1                   1     1     1           1 2 1         1   75
76 12 2             1                 1 1     1                                   1 1   1 1         1         1             76
77 11   1           1     1                   1                       1       1 1               1           1     1   1     77
78 9                 1   1               1         1       1           1             1           1         1               78
79 11           1             1 1     1           1                 1               1 1     1                           1 1 79
80 9                                     1               1   1 1 1         1                   1     1   1                 80
81 11   1             1         1                           1 1 1                   1             1   1         1     1     81
82 10               1                 2 1           1           1                         1                 1 1   1         82
83 9     1           1         1                         1       2 1                                     1           1     83
84 12     1   1   2             1 1                       1               1 1               1       1                     1 84
85 5                     1     1                   1     1                 1                                               85
86 8                                 1                 1                 1 1   2     1           1                         86
87 11                   1       1           1             1                           3   1             1 1               1 87
88 10           1 1                                 1 1         1                               1     1     2 1             88
89 16 1 1             2 1         1   1               1 1               1               1 1         2           1       1   89
90 8                 1                               1         1         3                   1 1                           90
91 12             1           1             1                 1       1   1                     1   1         1       2   1 91
92 9       2 1             1               1         1                                       1               1   1         92
93 9 1                       1           1       1                           1               1 1       2                   93
94 13 1                   1                     1         1         1   1     1 1 2                         1         1   1 94
95 11 1         1         1                         1                         1 1 1                   1 1 1 1               95
96 8   1 1             1       1                               1                     1                           1     1   96
97 17         1   1             1                 1     1   2       1 1       1 1             1                     1 2 1 1 97
98 10                   1 1               1                   1       2           1         1 1         1                   98
99 9         1                             1           1                 1     1             1         1         2         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
Ngày
/
Tháng