BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7       1                 1                 1               1                   1             1                       1 00
01 10       1             1 1           1           2           1         1               1                               1 01
02 12     1     1           1     1 1       1     1                                       1   1                       1 1 1 02
03 14 1             1 1                   1             1 1               1     2 1   1 1               1             1     03
04 18 1 1   1   1     1     1     1     1               1 1       1     1               1 1   1 2           1               04
05 7                                         1                       1 1 1         1     1                         1       05
06 8               1         1                                                         1 1 1         1         1       1   06
07 12   1             1 1 1     3     1                 1                     1           1         1                       07
08 12             1 1                     2         1             1   1               1   2           1 1                   08
09 14         1   1     1     2               1         1 1     1       2                     1                       1   1 09
10 9     1 1                         1   1                             1     1   1     1                 1                 10
11 10 1     2                               2         1             1             1             1               1           11
12 13                 1           1         1   1               1 1 2                     1   1   1   1           1         12
13 5                 1                           1 1       1                                           1                   13
14 9     1                   1                                 1                 2   1 1     1           1                 14
15 13     1 1         1       1               1       1                 1                   1 1   1 1 1     1               15
16 16   1                       1   1           1   1         2 1         1 2         1 1               1           1 1     16
17 11         1           1     2   1     1 1                   1         1           1                             1       17
18 11               1                   1               1   1             2       1       1               1     1       1   18
19 14   1 1                   1     1           1       1           1       1     1           1   2       1             1   19
20 14         1       1   1 1         1     1             1 1         1       1                   1         1       1     1 20
21 10   1     1                     1         1                         1                 1           1       1         1 1 21
22 8             1           1                 1                   1             2                               1 1       22
23 14 1                       1         3 1     1                     1   1   1 1           1                 1       1     23
24 14   1     1   1           1 1             1 1 1             1         1   1       1   1       1                         24
25 9           2       1               1                 1                         1             1                 1     1 25
26 5       1                               1   1       1                                                 1                 26
27 12   1 1                             1                   1 1 1       1   1   1                               1       2   27
28 11     1     1   1     1 1   1   1                         1                 1                       1         1         28
29 9                           1           1   1   1 1       1               1               1             1               29
30 14         1                               1     1 1               1   2 1 1     1         1         1         1 1       30
31 11   1           1   1       1     1           1   1   1       1     1                     1                             31
32 14       1           2 1           1     1     1 1     1           1             1         1   1                 1       32
33 9                     1 1           1     1       1           1   1                           1                     1   33
34 6             1         1 1                                       1                     1   1                           34
35 15 1               2 1   1   1     1     1         1           1                 1     1           1   1         1       35
36 10             1 1             1                                         1   1   1               2                   1 1 36
37 5             1       1         1                                                                     1               1 37
38 3                                                         1                   1             1                           38
39 10         2     1           1                       1                       1                         2   1 1           39
40 10       1   1     1           1   1     1               2   1                                               1           40
41 11             1 2     1                           1           1         1         2                 1 1                 41
42 9                 1               1                                 1   1 1                           1 1 1       1     42
43 5             1               1                           1                               1           1                 43
44 13                   1           2   1 1           2       1             1                               1 1 1 1         44
45 11   2     1     1   1               1 1       1           1                 1                   1                       45
46 9   1                   1         1                 1             1     1                           1     1   1         46
47 11           1 1               1                     1                     1       1 1       1 1   1                   1 47
48 9         1                                         1         1   1         1             1     1 1             1       48
49 14 2         1       1                                             1   1   2             1   1     2         1       1   49
50 11       1       1                           1       2   1   1                       1                   2         1     50
51 7                 1     1                           1     1                     1                       1           1   51
52 11 1           1         1         2           1         1 1                       1           1 1                       52
53 15                   1     1                             3     1 2                   1     1 3       1               1   53
54 12 1 1                                 1   2       1                               1           1       1   2         1   54
55 6   1               1                   1   1                           1       1                                       55
56 14         1       1             1           1               1     1           1         1         1   1     1 1   1 1   56
57 9                                 1 1 1 1 1   1                 1           1                       1                   57
58 9 1           1                     1 1       1     1                             1 1                       1           58
59 13 1           1           1     1                     1   1   2       1           1         1           1         1     59
60 14                                   1 2     1 2 1     1 1     1                   1       1     1             1         60
61 14       1             1     1     2                   1     1                           1   1 1     1         2 1       61
62 5                                                               1 1                   1                     1   1       62
63 8 1   1     1                                   1     2       1                                                       1 63
64 10 1   1               2       1               2                     1                   1             1                 64
65 10           1         1                         1           1         1   1                 1           1 1     1       65
66 9   1                                   1               1                               1 1   2   1                 1   66
67 6                             1       1                   1                             1                       1 1     67
68 10                     1         1         1 1 1                   1                                 1     1   1 1       68
69 10             1 1                           1   1                   1       2           1                 1       1     69
70 8           1           1                 1         1                                           1 1       1   1         70
71 12         2     1                 1       1     1             1 1       1   1           1                     1         71
72 9         1             1                                 1   1 2         1       1       1                             72
73 7                   2         1               1               1             1                       1                   73
74 15 1   1 1             2             1   1             1 1         2                 1                           1 2     74
75 8       1           1                                                         1                   1 1     1 1 1         75
76 10                         1                 1                   1   1         1   1   1     1                     2     76
77 13         1 1           1     1           1   1                     1           2 1       1           1       1         77
78 8         1       1                                   1 1                     1     2                   1               78
79 10 1 1               1             1       1               1         1           1                   1               1   79
80 12 1   1                               1         1 1                       2   1       1         1     1           1     80
81 12                           1                                       1     1   1     2 1 1         1 2     1             81
82 14     1                   1     1       1         1     1     1           1   1             1             2           2 82
83 14     1 1 1         1               1   1               1             1         2               1       1   1         1 83
84 14       1   1 1 1             1 2               1   1                                 1       1   2         1           84
85 10       1   1     1                   1           1       1             1                       1                 1 1   85
86 11 1     1         1     1           1             1                     1                       1           1         2 86
87 8     1         1       1         1               1     1               1       1                                       87
88 14           1   1           1 2 2     1                               1   1 1   1               1           1           88
89 10   1         1             1 1   1         1   2               1                 1                                     89
90 9                                                           1         1             1   2   1   1 1     1               90
91 11   1       1           1                                   1               1   1           1           1 1     1   1   91
92 11     1     1 1   1     1 1     1     1           1                     1                                   1           92
93 13     1     1 1             1 1                   1       1   1             1           1       1       2               93
94 9                     1                   1   1     1               1       1           1                   1     1     94
95 12   1     1                 1                         1     1           1     1 1               1             1 1     1 95
96 7                 1           1                       1         2 1     1                                               96
97 12     1               1   1                     1     1   1         1 1                     1 1           1           1 97
98 13               1         1   1     1   1 1                     1                       1           1 1 1     2         98
99 13 1   1             1                     1 1 1       1     1   1 1                 2           1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
Ngày
/
Tháng