BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
Ngày
/
Tháng
00 5                                           1                                               1   1 1     1               00
01 8 1           1   1         1                               2         1               1                                 01
02 12       1   1             1       1             1   1     1             1   1           1     1       1                 02
03 13     1                             1         1             1     1     1   1           1 1     1         1   1     1   03
04 11                               1 1           1   1   1 1         1                               1     1   1         1 04
05 11                             1           1             1 1 2 1                   1       1                   1     1   05
06 9   1         1                                             1   1     1 1             1       1           1             06
07 6     1             1                 1 1               1                                       1                       07
08 10       1                 1   1                 1       1                     1     1   1               1       1       08
09 11           1 1 1                           1   1   1   1   1     1 1               1                                   09
10 13   1             1   1               1 1   1                         1       1   1   1   1             1         1     10
11 10     1 1                 2   1             1             1     1   1       1                                           11
12 9                 1   1 2           1             1           1             1                                 1         12
13 10     1           1               1                 1                         1                 1               1 1 1 1 13
14 7                       1     1           1     1               1               1       1                               14
15 15 1       1               1         2       2   1         1   1   1 1     1 1                   1                       15
16 10         1       1   1 1       1             2                             1                             1       1     16
17 10 1           1                     1   1                 1   1     2                         1 1                       17
18 5                               1           1                       1               1                   1               18
19 10             1                                       1         1         1     1           1 1           1           2 19
20 17   1     1           1 1               1                     1   1 1               1     1     1   2 2   1     1       20
21 13                   1       1               2       1                           1   1     1 1     2       1       1     21
22 11           1           1     1   2       1                     1                           1       1         1 1       22
23 17 1     1             1   1 1             2 1     1 1   1                   1     1           1             1     1 1   23
24 12   1 1 1     1 1 1                                   1                     1 1       1               1         1       24
25 5               1                                                           1     1           1           1             25
26 10                 1 1                         2           1   2     1                   1                       1       26
27 16 1 1         2                       1     1   1           1 1   1 1                 1           1 1 1             1   27
28 15           1               1       1         1             1 1 1 1       3       1 1                     1 1           28
29 13               1           1       1 1 1               1                     1     1       2       1   1           1   29
30 8   1 1     1                   1                                               1     2             1                   30
31 11     1   1     1       1 1         1 1         1                             1 1                         1             31
32 9       1                             1       1                       1         1     1                 1   1   1       32
33 10     1           1                         1     1                       1                   1 1         1   2         33
34 12       1   1   1           1                 2                           1           1             1 1   1   1         34
35 7   2                                           1 1       1                                     1                   1   35
36 9           1         1     2                         1               1     1         1   1                             36
37 16       1       1   1           1       1 1   1       1                 1           1     1   1 1   1                 2 37
38 12 1         1           1         1 1       1           1                           1 1             1         1       1 38
39 12 1                       1     1       1         2             1       1 1   1               1   1                     39
40 6         1       1             1                                                           1               1       1   40
41 4       1                                                   1                       1             1                     41
42 14         1         1           2     1       1     2           1     1   1                   1       1           1     42
43 6 1           1     1                           1                                                           1   1       43
44 8           1   1         1 1                         1     1                                         1       1         44
45 11   1                         1           1         1     1 1                       1             1     1   1         1 45
46 12 1   1 1   1                     1 1   1                       1           1             1   1                 1       46
47 15     1                                           1     1     1         1             1     2     1     1   1 1   2 1   47
48 8   1   1                     1 2                         1         1                                               1   48
49 12       1         1         1 1         1         1     1     1   1     1                 1                     1       49
50 7                                                   1 1       1       1                 1   1   1                       50
51 7     1           1       1   1                                                         1           1 1                 51
52 13             1     1               1   1   1     1       1 1                               2     1 1                 1 52
53 10                   1                 1             1       2             1   1       1                       1     1   53
54 9                           1                         1       2     1                   1       1   1               1   54
55 8                               1                                     1   1     1 1           1   1   1                 55
56 16                   1 1 1             1 2       1       1                         1 1   1           1     1 1 1 1       56
57 12                   1       1   2         1   1                             2 1               1     1               1   57
58 11             1       2                     1 2     1             1     1         1                                   1 58
59 12   1           1               1                     1   2         1       1     1 1           1             1         59
60 10   1       1                   1                     2                   1     1       1 1                         1   60
61 8                         1     1 1                               1       1       1 1                 1                 61
62 9     1         1   1       1             1                                     1       1     1   1                     62
63 8                 1                                       1   1   2                                   1           1   1 63
64 9   1                         1           1         1 1           1       1                         1   1               64
65 9             2 1                                       1             1 1       1               1           1           65
66 7       1 1   1 1                                                         1                       1 1                   66
67 16           1     1                   1   1             2       1   1         1 1 1 1   1   1                     1 1   67
68 13     1   2     1                                                   1           1 1           1         1 1 2     1     68
69 11             1       2     2       1             1                                       1               1       1   1 69
70 10         1                   1   1       1                             1       1                         1   1 1   1   70
71 18     1               1     1 1     1   1       1               1   2     1           1     1   1 2     1 1             71
72 7       1             1           1                 1 1                             1     1                             72
73 13 1 1   1           1     1           1         2                       3                       1             1         73
74 9 1 1     1       1                   1               1   1     1                                       1               74
75 12   1     1           1 2 1         1     1       1       1                   1       1                                 75
76 8   1 1         1         1                     1     1               1               1                                 76
77 7           1           1     1   1                                   1                 1                 1             77
78 17 1           1         1               1       1 1                     1     2   1 1     1 1 1         1       1   1   78
79 8 1     1                           1 1 1       1       1                                                         1     79
80 10           1     1   1                           1         1           1     1                       1     2           80
81 10             1   1         1     1                 1                 1     1   1     1                               1 81
82 9     1                 1 1   1           1       1               1 1                                       1           82
83 14                     1           1     1 1     1                 1   1 1 1 1                         1       1   1   1 83
84 8       1       1                     1                     1   1           1           1             1                 84
85 11                                             1   1             1     1         1 1     2 2               1             85
86 9 1           1                                     1 1     1 1       1   1                             1               86
87 13 3   1             1 1               1 2                         1                                             2     1 87
88 14           1     1     2 1                                   1   1     2               1   1   1 1         1           88
89 12   1 1         2           1       1     1               1                   1           1             1             1 89
90 6         1 1                                                               1   1 1           1                         90
91 11           1   1         1       2   1     1         2                                               1           1     91
92 11         1               1   1               1         1 1     1                     1                 1       1 1     92
93 14         1 1       2                               1   1 1     1     1           3                         1         1 93
94 7                       1         1   1                                                 1             1             1 1 94
95 10                 1 1 1 1                 1                                   1 1                   1           1 1     95
96 11 1                           1     1       1   1               1     1       1 1                 1     1               96
97 15         1                     1 2 1 1   1         1                 1             1       1 1     1       1 1         97
98 17       1 1         1                       1     2 1         1     1         1           2 1   1 1           1 1       98
99 10         1         1         2               1         1       1 1                                   1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
Ngày
/
Tháng