BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/06/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
Ngày
/
Tháng
00 8           1                   1             1   1       1       1                                     1         1     00
01 7                             1       1   2     1                                   1                                 1 01
02 4                                         2                                               1       1                     02
03 5             1             1                               2                                                   1       03
04 14 1 1       1                 1   1               1     1             2   1       1             1           1     1     04
05 6 1                       1     1     2           1                                                                     05
06 2                                                       1                                         1                     06
07 8                   1     1   1       1   1                       1                                     1 1             07
08 9                                   1     1         1         1                 1 1 1 1               1                 08
09 10                 1           1                                     1 1               1       1   1 1   1           1   09
10 15     1   1       2     1 1     1       1                               2 1                           1 1 1       1     10
11 11           1                           1       1       1         1       1     1   1         1   1         1           11
12 10 1     2 2                         1             1     1 1                         1                                   12
13 6     1                                             1                                 1             1     1   1         13
14 13   1   1       1         1 1               1 1           1     1         1                               1 1         1 14
15 12         1     2               1                 1               1       1                               1   1 1 1 1   15
16 9                                 1     1                 1                 1   1                   2         1   1     16
17 11     1 1 1     1                           1                       1           1 1     1       1                     1 17
18 8                                               1                 1     1         1         2         1       1         18
19 11   1         1   1           1                     1   1                   1     1 1               1 1                 19
20 12       1                                   1 1       1       1 1 1   2   1           1   1                             20
21 10                   1         1                                             1 1   1   1   2       1             1       21
22 7           1   1                         1                         1 1     1                                   1       22
23 11                   1 1                     1                   1                   1       1   1 1 1   1   1           23
24 14 1               1     1                           1 1   1         1           1 1           1       1         1 1 1   24
25 14   1   2                   1       1     1       1   1         3       1                     1             1           25
26 13               1             2   1             2   2             1                     1     1     1               1   26
27 10                           1     1       1           1     1     1 1                             1       2             27
28 15             1 1       1           1 1               1 1   1     1 1                   1         1             2 1     28
29 7   1                     1         1       1   1                       1                                           1   29
30 15               1       1 3               2         1         1         1             1   1     1               1     1 30
31 8     1                               1                   1                 1             1 1               1         1 31
32 6           1                         1           1                     1             1                         1       32
33 11         1       1   1           1         1                   1         2 1               1           1               33
34 8 1                     1                   1                         1       1     1               1     1             34
35 14         1 1                     2     1           1           1 1         1   1     1       1             1       1   35
36 9 1       1       1   1     1                     1 1                                               1             1     36
37 14         1 1                   1 1           1 1 1           1         1 1   1     1         1               1         37
38 14   1 1 1     3       1       1     1       1 1       1                       1       1                                 38
39 3                                                 1                           1 1                                       39
40 12     1   1           1         1 1 1   1       1                   1                   1                 1     1       40
41 9               1       1                   1     1     1 1           1   1                                 1           41
42 12 1   1                             1     1               1           1   1 2       1           1           1           42
43 7               1         1 1                 1             1       1             1                                     43
44 19     1     1       1           1     1           2       1           1 1     1   1 1       1   1 1     2       1       44
45 17       1 2       1         1   1       1   1 1                               1             1 2             1 1 2       45
46 11               1                     1                       1 1         1             1       1             1     1 2 46
47 6     1                                                         2             1           2                             47
48 8           1               1       1         1                 1     1         1                       1               48
49 10                 1       1                                   1     2       1 1       1             1                 1 49
50 9           1       1 1           1     1                   1             1       1                       1             50
51 4                                                                             1                         1     1 1       51
52 10     1                       1     1               1         1             1 1                   2               1     52
53 13         4         1       1     1                         1                         1     1     1       1       1     53
54 9 1                 1 1 2                           1                   1                       1                 1     54
55 18       1               1               1   1                         1 1             1 3 1   1     1 1 1   1 2         55
56 6                                 1                       1             1               1             1           1     56
57 13                     2   1     1 1 1         1     1               1                               1       1     2     57
58 10 1   1 1 1                                 1                           1       1     1     1   1                       58
59 14             1       1 1       1     1       1     1 1                               1     1 1 2               1       59
60 9               1       1 1           1 1       1                               1                     1 1               60
61 18 1   1 1       1     1         1   1 1     1                       1       2     1       1     1       1 2             61
62 10             1             1         1 1         1                   1         1 1 1                           1       62
63 8             1   1     1                                                 2   1     1                   1               63
64 11   1                       1         1     1                                           1 1 1 1       1   1   1         64
65 10       1           2                           1       1     1       1             1 1             1                   65
66 5                       1             1                                       1                   1 1                   66
67 12           1                   1       1   1         1     2   1                           1   1 1               1     67
68 8           1 1           1           1   1           1                   1                             1               68
69 2   1               1                                                                                                   69
70 17   2 1       1             1       1   1 1         1     1   1       1 1   1 1                                       2 70
71 13     1           1                 1         2       1   1         1         1     1     1                   1       1 71
72 12   1       1       1 1   1                 1         1           1                             1     1   1   1         72
73 6 1                   1   1       1                                                                   1               1 73
74 12   1       1           1                       1               1       1     1   1   1 1                         1 1   74
75 11             1       1   1     1                   1 1                     1                       2                 2 75
76 11               1     1     1         1 1       1     1 1                               1     1               1         76
77 13             1               1 1         2           1 1     1   1     1         1             1                     1 77
78 11       1                 1   1         1                       1           1   1                     2       1     1   78
79 12 1   1             1           1               1         1   2       1                 1             1         1       79
80 14               1                       1     1 2 1   2       1                 1 1         1 1                     1   80
81 16   1           1     1     1   1 1     1       1 1               1 1 1         1                   1   1   1           81
82 15 1     2     2 1 1 1                                       1   1                       1 1   1       1             1   82
83 15 1 1   1 1         1       1 1                         2         2   1             1             1           1         83
84 13     1     2 1       1                     1 1             2   1             1           1   1                         84
85 8       1         1 1 1                 1         1   1                 1                                               85
86 17 1 1 1                     1       1           1   1       1     1     1   1   1     1     1     1                   2 86
87 8   1                                                     1       1                       1 1 1                     2   87
88 11 1                           1       1       1 1   1   1                   1             1         1               1   88
89 8                                             1         1     1   1       1                           1   1 1           89
90 11                 1 1   1     1                           2                     1         1             1     1   1     90
91 9                       1         1                     2     1                 1 1                         2           91
92 10   1         1   1           1   1 1                       1 1                   1   1                                 92
93 14           1   1                         1           1   1 1       1         1     1   1     1 1 1                 1   93
94 11                 1         1   1             1     1       1 1                 1       1   1         1                 94
95 9 2                 1   1       1                       1     1                             1                       1   95
96 9                   1     1                   1             1             1       1                   1             1 1 96
97 15   1       1                 1   1 1   1 1               1         1               1     1       1     1 1 1           97
98 14     1           1     1   1 1             1               1   1   1               1           1           1 1 1       98
99 13             1   1                 1             1     1           1                   2   1   1         1       1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
Ngày
/
Tháng