BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11 1           1             1       1                 2                         1 2 1                                 1 00
01 13   1               1       1             1     1     1     2                 1 1                         2 1           01
02 11 1 1                                     1               1   1   1 2   1                     1   1                     02
03 12 1   1     1               1         1                             1           1   1 1   1     1                     1 03
04 13 1                     1         1                             1   2     1 1       1       1               2   1       04
05 14         1       1 1 1   1 1             1                         1 1   1   2   1         1                           05
06 12                       1 1   2           1     2         1                               1     1           1 1         06
07 6               1           1 1                                             1         1                     1           07
08 15       1 1   1                 1 1   1       1                     2 2                         1 1   1               1 08
09 11                     1 1                     1       1   1 1                           1       2   1           1       09
10 7           1         1                 1               1       2                                         1             10
11 12       1       1     1       1                               1 1             1   1 1 1                 1     1         11
12 13     1               1   1 1 1         1   1       1     1       1                 1 1     1                           12
13 8   1                         1 1     1             1           1     1                                               1 13
14 12           1   1               1                   1         1         1     2         1         1     1         1     14
15 10                   1 1     1     1   1           1 2                   1         1                                     15
16 16   2             1   1         2   2   2                         1       1   1 1             1               1         16
17 15                 2                   1     1   1     2                           1   1   1               1       3 1   17
18 12         1   1               1         1   2   2 1         1                   1     1                                 18
19 10                         1         1   1 1 1   1 1     1                                   1                   1       19
20 20       1     1     1 1   1   1 2   1       1 1       1         1           2 1       1                         1 1 1   20
21 10       1 1           1   1                                     1                 1   1       1 1       1               21
22 5                                         1             1         1                         1                         1 22
23 11                   1   1 1       1                             2                 1         1       2           1       23
24 7       1   1 1             1       1                   1                               1                               24
25 6     1 1   1                         1                                                         1         1             25
26 8                                 1         2   1           1         1                             1           1       26
27 9 1                     1   1                                           1         1     1     1   1       1             27
28 10           1 1           1   1       1               1                       1                         1     1 1       28
29 5                       1         1         1                         1     1                                           29
30 12           2 1 1                       1         1   1             1 1       1   1     1                               30
31 8     1             1     1         1                 1       1           1                               1             31
32 12   1           1 1     1                                                 1 1   1       1       1                 2   1 32
33 9     1         1               1     1           1       1                           1   1                     1       33
34 8     1                 1   1                           1   1               1                   1           1           34
35 11                   1           1 1             1                           2   1           1 2           1             35
36 11 1   1           1   1                       1         1     1     1                     1               1   1         36
37 8                                   1 1     1                     1                           1           1 1     1     37
38 9                 1     1                       1 1   2                                         1             1       1 38
39 10     1 1       1                         1       1 1 1                     1         1                 1               39
40 13                 1             1                 1     1   2     1     1 1     1       1               1     1         40
41 11 1 1   1             2                   1               1   1 1       1                               1               41
42 12                   1                             1   2                   1                   1   2 1 1       1       1 42
43 12           1             1                       2       1   1   1         1       1   1 1                   1         43
44 4       1         1                                                             1                                   1   44
45 9   1 1         1                         1                   1                         1       1     1 1               45
46 11     1   1         1               1   1       1   2                                       1                     1 1   46
47 14             1 1         2         1         1 1   1                                     1   1   2 1         1         47
48 12         1       1         1     1       1   1     1     1                             1           2       1           48
49 12               1 1   1     1 1     2                                 1           1       1       1   1                 49
50 12           1     1                   1                 1     1     1 1 1             1 1   1         1                 50
51 9             1         1     1                     1     1     1           1                                 1       1 51
52 6                                                                             1         1 1           1         2       52
53 13 2         1   1         1                 1         1     1                       1   1             1             2   53
54 8   1     1                                             1   1                 2                       1 1               54
55 8     1   1           1       1                                   1                               2             1       55
56 12                         1       1     1                           1         1         1     1 1   1     1 1       1   56
57 7         2                               1   1         1                 1           1                                 57
58 8 1                         1 1       1                           1         1       1   1                               58
59 12     1         1       1       1                   1     1           2 1             1           1             1       59
60 6   1                   1                       1                                                   2               1   60
61 8     1 1                   1   1     1                           1     1                                 1             61
62 9         1         1   1           1   1 1                                         1 1         1                       62
63 18           1 1 1             1   2   1       1   1         1               1         1     1     1 1   1   1         1 63
64 11                   1                 1 1     1                 1       1 3         1               1                   64
65 8     1               1   1                 1       1     1         1               1                                   65
66 8         1                 1           1     1             1                 1 1                                   1   66
67 12 1 1   1                                       1       1     1     1     1               1       1   1             1   67
68 10 1         1 1           1             1     2   1               1                 1                                   68
69 8   1                 1   1                             1             1   1                             1       1       69
70 14       1     1               1           1 1           1             2       1   1                     1   1     2     70
71 7                     1 1                                     1                 1             1               1   1     71
72 12         1 1     1     1                                   1 1     1   1                 1           2           1     72
73 11 1                           1                                 2 1       2 1                         2   1             73
74 10               2   1           1   1                   1                   1 2                           1             74
75 16       1 1     1             1   1     1     1 1       1             1   1             1     2               1 1       75
76 11                           1         1           1     1         1       1       1           1       1 1           1   76
77 15             1   1             1     1   1                         1   1                   1 2 1             1   1 1 1 77
78 5 1                         1                                                         1                       1 1       78
79 13     1   1 1                       1       1                   1         1     1   1         1         1           1 1 79
80 11                   1                   2       1 1             1 1 1 1 1                   1                           80
81 13 1         1                     1         1 1                   1     2                   1   1     2 1               81
82 14   1         1 2     1         1                         1             1                   1     2     1 1     1       82
83 17   1   1         1     1                 1         1 1       2             1   1       1 2         1             1 1   83
84 11   1     2                       1   1               1   1           1           1                         2           84
85 7                                               1                                 2 1         1       1               1 85
86 11             1                   1         1 1   1                   1             1 1     1                 1       1 86
87 9       1     1     1           1                             1   1     1                               1 1             87
88 10                               1   1                       1       1           1     1   1         1         1   1     88
89 14                 1           1   2 1   1     1           1   1   1                       1 1     1         1           89
90 12 2           1                         1 1         1   1   1   1                 1 1                             1     90
91 13   1 1             1       1     1             1   1         1         1                   1           1   1   1       91
92 9     2   1   1           1                         1                           1   1           1                       92
93 7 1 1                                             1         1                             1 1       1                   93
94 11           1           1                 2       1     1 1                                               1 1       1 1 94
95 11   1             1                   1     1                     1         1             1               1     1   1 1 95
96 8                                             1           1   1                                     2 1             2   96
97 18       2           3   1           1       1       1       2                   1 1     1 1     1             1       1 97
98 8       1   1     1                           1                                     1           1 1         1           98
99 9                               1                         2     1               2                           1     1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng