BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9 1         1                                   1     1           1             1       1                 2             00
01 16   1   1   1 1 1 1     1                 1             1               1       1             1     1     1     2       01
02 9         1   1               1                       1 1                                     1               1   1   1 02
03 11 1       1                 1         1         1 1   1   1     1               1         1                             03
04 9         1                         1       1 1   1   1                     1         1                             1   04
05 18     1           1 2         1 1     2   1   1   1           1       1 1 1   1 1             1                         05
06 13 1 1     1       1                             1                           1 1   2           1     2         1         06
07 9       1       1     2 1                     1                     1           1 1                                     07
08 13       1 1 1               1     1       1                 1 1   1                 1 1   1       1                     08
09 11         1               1       1 1     1                               1 1                     1       1   1 1       09
10 13 1     2         1             1       1         1             1         1                 1               1       2   10
11 11   1         2 1                             1             1       1     1       1                               1 1   11
12 13             1                             1   1         1               1   1 1 1         1   1       1     1       1 12
13 8                           1         1                 1                         1 1     1             1           1   13
14 11         1                   1 1   1   1   1                   1   1               1                   1         1     14
15 15                 1   1         1 1 1 1 1                               1 1     1     1   1           1 2               15
16 18 1     1   1             1         2     1             2             1   1         2   2   2                         1 16
17 12         1         1   1           1       1                         2                   1     1   1     2             17
18 11       1                                                     1   1               1         1   2   2 1         1       18
19 11               1                       1         1                           1         1   1 1 1   1 1     1           19
20 19     1                   1                 1   1 1 1       1     1     1 1   1   1 2   1       1 1       1         1   20
21 12       1           1 1 1       1     1             1       1 1           1   1                                     1   21
22 10       1   1         1 1       2             1                                               1             1         1 22
23 10                 1     2             1                                 1   1 1       1                             2   23
24 9                     1     1     1                         1   1 1             1       1                   1           24
25 7                       1                           2     1 1   1                         1                             25
26 11 2             1     1             1             1                                   1         2   1           1       26
27 11 1               1   1         1 2   1           1   1                     1   1                                       27
28 11           1               1 1             1 1                 1 1           1   1       1               1             28
29 8   1 1             1             1     1                                   1         1         1                       29
30 10   1               1         1                                 2 1 1                       1         1   1             30
31 10           2   1                 1                       1             1     1         1                 1       1     31
32 8         1               1   1               1         1           1 1     1                                           32
33 9         1                       1           1           1         1               1     1           1       1         33
34 9     1                                   1   1     1     1                 1   1                           1   1       34
35 8           1   1 1 1                                                   1           1 1             1                   35
36 15     1             1     1     1 1         1   1 1   1   1           1   1                       1         1     1     36
37 8                                 1 1         1     1                                   1 1     1                     1 37
38 6                                                                     1     1                       1 1   2             38
39 12   1               1             1     1     1           1 1       1                         1       1 1 1             39
40 15 1 1         1 1   1             2       1                           1             1                 1     1   2     1 40
41 15     1           1 1   1       1       1             1 1   1             2                   1               1   1 1   41
42 9       1   1       1                       1       1                   1                             1   2             42
43 10 1   1                       1                                 1             1                       2       1   1   1 43
44 8       1     1       1 1 1             1                   1         1                                                 44
45 7                     1                     1           1 1         1                         1                   1     45
46 11                                     1 1           1     1   1         1               1   1       1   2               46
47 15                     1   1               1 2 1 1                 1 1         2         1         1 1   1               47
48 9                               1                             1       1         1     1       1   1     1     1         48
49 10                     1     1                     1                 1 1   1     1 1     2                               49
50 11                   1   1 1       1           1 1               1     1                   1                 1     1     50
51 10         2       1                               1               1         1     1                     1     1     1   51
52 7     1         1   1     1 1                       2                                                                   52
53 11                 1             1   1                 2         1   1         1                 1         1     1       53
54 10           1 1     2   1       1                       1     1                                             1   1       54
55 11 1 1             1   1       1     1                     1   1           1       1                                   1 55
56 8                 1       1 1         1           1                           1       1     1                           56
57 9   1 1                                 1         1           2                               1   1         1           57
58 12 1 1     1 2       1   1                             1                         1 1       1                           1 58
59 9                           1             1 1             1         1       1       1                   1     1         59
60 6             1         1         1                     1                   1                       1                   60
61 9     1   1                             1                 1 1                   1   1     1                           1 61
62 13       1     1                     2           2   1         1         1   1           1   1 1                         62
63 17   2 1 1                             1           1 1           1 1 1             1   2   1       1   1         1       63
64 10                                 1       2 2                           1                 1 1     1                 1   64
65 9             1               1 1                         1               1   1                 1       1     1         65
66 7                           1   1                             1                 1           1     1             1       66
67 14   1           1             2   1 1   1           1 1 1   1                                       1       1     1     67
68 17   1     1 2   1 1   1                           1   1         1 1           1             1     2   1               1 68
69 5                                         1             1                 1   1                             1           69
70 13                 1             1   1   2     1 1           1     1               1           1 1           1           70
71 7                         1             1   1   1                         1 1                                     1     71
72 11     1       2     1                             1           1 1     1     1                                   1 1     72
73 7               1                             1       1                           1                                 2 1 73
74 9 1   1                       1                                     2   1           1   1                   1           74
75 11                                     1             1       1 1     1             1   1     1     1 1       1           75
76 11       1     1         1             1   1         1                           1         1           1     1         1 76
77 10 1     1     1           1                 1                     1   1             1     1   1                         77
78 5                     1       1                 1     1                         1                                       78
79 8                 1                   1                   1   1 1                       1       1                   1   79
80 9                         1               1                             1                   2       1 1             1 1 80
81 9                         1 1                   1     1         1                     1         1 1                   1 81
82 15         1                 2 1       1 2       1       1         1 2     1         1                         1         82
83 14               1 1     1 1               1             1   1         1     1                 1         1 1       2     83
84 12 1                   2                         1   1   1     2                       1   1               1   1         84
85 6                     1     1   1   1 1                                                             1                   85
86 9               1           1       1     1                       1                   1         1 1   1                 86
87 14           1   1         1   1           1   1   1 1       1     1     1           1                             1   1 87
88 7 1                     1           1     1                                         1   1                       1       88
89 15   1                   1   1                 1     1                 1           1   2 1   1     1           1   1   1 89
90 15   1   1 1       1                     1       1     2           1                         1 1         1   1   1   1   90
91 13     1                     1 1 1     1                 1 1             1       1     1             1   1         1     91
92 8     2                                                   2   1   1           1                         1               92
93 7   1       1   1                                     1 1                                             1         1       93
94 10 1                         1                   1               1           1                 2       1     1 1         94
95 9     1                   1   1             1           1             1                   1     1                     1 95
96 6     1                   1                 1                                                     1           1   1     96
97 13         1   1                                             2           3   1           1       1       1       2       97
98 14 1 1   1     2 2                     1       1   1         1   1     1                           1                     98
99 7       1   1                 1                                                     1                         2     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng