BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng
00 11             1     1           1             1       1                 2                         1 2 1                 00
01 11       1             1               1       1             1     1     1     2                 1 1                     01
02 11                   1 1                                     1               1   1   1 2   1                     1   1   02
03 14   1         1 1   1   1     1               1         1                             1           1   1 1   1     1     03
04 14 1       1 1   1   1                     1         1                             1   2     1 1       1       1         04
05 19   2   1   1   1           1       1 1 1   1 1             1                         1 1   1   2   1         1         05
06 11             1                           1 1   2           1     2         1                               1     1     06
07 6           1                     1           1 1                                             1         1               07
08 14       1                 1 1   1                 1 1   1       1                     2 2                         1 1   08
09 12 1     1                               1 1                     1       1   1 1                           1       2   1 09
10 8     1         1             1         1                 1               1       2                                     10
11 11           1             1       1     1       1                               1 1             1   1 1 1               11
12 15         1   1         1               1   1 1 1         1   1       1     1       1                 1 1     1         12
13 8   1                 1                         1 1     1             1           1     1                               13
14 13 1   1   1                   1   1               1                   1         1         1     2         1         1   14
15 13 1 1 1                               1 1     1     1   1           1 2                   1         1                   15
16 18 2     1             2             1   1         2   2   2                         1       1   1 1             1       16
17 12 1       1                         2                   1     1   1     2                           1   1   1           17
18 12                           1   1               1         1   2   2 1         1                   1     1               18
19 11     1         1                           1         1   1 1 1   1 1     1                                   1         19
20 21         1   1 1 1       1     1     1 1   1   1 2   1       1 1       1         1           2 1       1               20
21 11   1             1       1 1           1   1                                     1                 1   1       1 1     21
22 5           1                                               1             1         1                         1         22
23 11   1                                 1   1 1       1                             2                 1         1       2 23
24 7                         1   1 1             1       1                   1                               1             24
25 7                 2     1 1   1                         1                                                         1     25
26 9 1             1                                   1         2   1           1         1                             1 26
27 10   1           1   1                     1   1                                           1         1     1     1   1   27
28 9         1 1                 1 1           1   1       1               1                       1                       28
29 6     1                                   1         1         1                         1     1                         29
30 12                             2 1 1                       1         1   1             1 1       1   1     1             30
31 7                       1             1     1         1                 1       1           1                           31
32 10           1         1           1 1     1                                                 1 1   1       1       1     32
33 9           1           1         1               1     1           1       1                           1   1           33
34 10       1   1     1     1                 1   1                           1   1               1                   1     34
35 10                                     1           1 1             1                           2   1           1 2       35
36 12         1   1 1   1   1           1   1                       1         1     1     1                     1           36
37 8 1         1     1                                   1 1     1                     1                           1       37
38 7                                   1     1                       1 1   2                                         1     38
39 11     1     1           1 1       1                         1       1 1 1                     1         1               39
40 12       1                           1             1                 1     1   2     1     1 1     1       1             40
41 11     1             1 1   1             2                   1               1   1 1       1                             41
42 11         1       1                   1                             1   2                   1                   1   2 1 42
43 11                             1             1                       2       1   1   1         1       1   1 1           43
44 4     1                   1         1                                                             1                     44
45 8         1           1 1         1                         1                   1                         1       1     45
46 12   1 1           1     1   1         1               1   1       1   2                                       1         46
47 18       1 2 1 1                 1 1         2         1         1 1   1                                     1   1   2 1 47
48 11                           1       1         1     1       1   1     1     1                             1           2 48
49 12               1                 1 1   1     1 1     2                                 1           1       1       1   49
50 13           1 1               1     1                   1                 1     1     1 1 1             1 1   1         50
51 8               1               1         1     1                     1     1     1           1                         51
52 5                 2                                                                             1         1 1           52
53 11 1                 2         1   1         1                 1         1     1                       1   1             53
54 6                     1     1                                             1   1                 2                       54
55 8 1                     1   1           1       1                                   1                               2   55
56 11   1           1                           1       1     1                           1         1         1     1 1   1 56
57 9     1         1           2                               1   1         1                 1           1               57
58 8                   1                         1 1       1                           1         1       1   1             58
59 13       1 1             1         1       1       1                   1     1           2 1             1           1   59
60 5                     1                   1                       1                                                   2 60
61 8     1                 1 1                   1   1     1                           1     1                             61
62 14 2           2   1         1         1   1           1   1 1                                         1 1         1     62
63 18   1           1 1           1 1 1             1   2   1       1   1         1               1         1     1     1 1 63
64 15       2 2                           1                 1 1     1                 1       1 3         1               1 64
65 8                       1               1   1                 1       1     1         1               1                 65
66 7                           1                 1           1     1             1                 1 1                     66
67 13 1   1           1 1 1   1                                       1       1     1     1     1               1       1   67
68 11               1   1         1 1           1             1     2   1               1                 1                 68
69 7       1             1                 1   1                             1             1   1                           69
70 15 1   2     1 1           1     1               1           1 1           1             2       1   1                   70
71 8     1   1   1                         1 1                                     1                 1             1       71
72 10               1           1 1     1     1                                   1 1     1   1                 1           72
73 9           1       1                           1                                 2 1       2 1                         73
74 9                                 2   1           1   1                   1                   1 2                       74
75 16   1             1       1 1     1             1   1     1     1 1       1             1   1             1     2       75
76 11   1   1         1                           1         1           1     1         1       1       1           1       76
77 12         1                     1   1             1     1   1                         1   1                   1 2 1     77
78 4             1     1                         1                                                         1               78
79 11   1                   1   1 1                       1       1                   1         1     1   1         1       79
80 12       1                             1                   2       1 1             1 1 1 1 1                   1         80
81 11             1     1         1                     1         1 1                   1     2                   1   1     81
82 15   1 2       1       1         1 2     1         1                         1             1                   1     2   82
83 16       1             1   1         1     1                 1         1 1       2             1   1       1 2         1 83
84 11             1   1   1     2                       1   1               1   1           1           1                   84
85 7 1 1                                                             1                                 2 1         1       85
86 11 1     1                       1                   1         1 1   1                   1             1 1     1         86
87 11       1   1   1 1       1     1     1           1                             1   1     1                             87
88 10 1     1                                         1   1                       1       1           1     1   1         1 88
89 15           1     1                 1           1   2 1   1     1           1   1   1                       1 1     1   89
90 13     1       1     2           1                         1 1         1   1   1   1                 1 1                 90
91 11   1                 1 1             1       1     1             1   1         1         1                   1         91
92 9                       2   1   1           1                         1                           1   1           1     92
93 7                   1 1                                             1         1                             1 1       1 93
94 8             1               1           1                 2       1     1 1                                           94
95 8         1           1             1                   1     1                     1         1             1           95
96 6         1                                                     1           1   1                                     2 96
97 16                         2           3   1           1       1       1       2                   1 1     1 1     1     97
98 10   1       1   1         1   1     1                           1                                     1           1 1   98
99 6                                                 1                         2     1               2                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng