BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
Ngày
/
Tháng
00 5                                                                 1       1     1             1                       1 00
01 9     1                 2                 1   1         2           1                                     1             01
02 6 1                       1           1 1                                             1                   1             02
03 7     1       1     1                                                 1   1         1 1                                 03
04 13     1           1 1   1         1                 1     1                         1                   2   1 1       1 04
05 9           1                           1         1         2             1     1               1           1           05
06 10                 2     1 1     1           1         1 1                     1                         1               06
07 10               1                 1     1                         1                 1     1 3         1                 07
08 11 1     2 1             1   1         1     1                                         1 1     1                         08
09 11 1         1                                 1   1   2                 1     1 1 1                   1                 09
10 17     1     1   1             1             1   1     1           1           1   1   3           1 1           1   1   10
11 10 1       1                           1             1   1             1       1           1     1                     1 11
12 15           1               1   1                       1     1 1         1     1                   2       1     2 2   12
13 11   1     1     1   1                                   1       1           1               1   1     1         1       13
14 13         1             1         1           1         1           1 1     1       1               1 1       1   1     14
15 16     2                 2 1 1                             1 1           1 2     1         1 1           1           1   15
16 12     1 1         1                     2   2 1                             1 1                   1       1             16
17 13               1                   1   1         1 1   1   1                             1       1       1     1 1 1   17
18 9 1         1                     1                         1 1 1                     1         1 1                     18
19 14       1       1               1   1   1     1   1                     1   2 1   1                     1     1         19
20 9     1         1               1     1   1                                       1                     2         1     20
21 6 1                 1                   1                       1                       1   1                           21
22 7 1 1             1               1                                                               1 1                 1 22
23 8       1                       1                             1             2   1 1       1                             23
24 9     1     1                 1         1     1       1       1           1                                 1           24
25 16 1 1         1   2         1   1               1 1           1         1                   1       1         1   2     25
26 8                     1                   1   1           1         2     1                   1                         26
27 4   1     1 1                       1                                                                                   27
28 9                     1 1   1         1             1             1     1                           1   1               28
29 9 1                         1 1     1   1                   1         1               1                       1         29
30 8                   1     1             1   1     1                                       1 1 1                         30
31 11   2   1                         1   1                                           1     2   1       1           1       31
32 16             1 1 1         1         1   1     1       1           1   1 1         1         1 1       1             1 32
33 10     1       2         1               1                     1       1 1                         1                 1   33
34 12                   1                 1       1           1               1       1     1 1 1         1 1   1           34
35 10         1   1   1                   1               2                                   1               1         1 1 35
36 7                                                 2                                           2     1       1       1   36
37 13   1   1         1                                           1   1   1 1   1 1           1       1                 1 1 37
38 14             1     1     1                 1   1                   1     1     1   1     1         1         1 1 1     38
39 14       1 1           1       1 1           1 1                 1     1 1 1       1       1               1             39
40 15                           2   2       1       1       1     1     1   1           2         1                 1   1   40
41 11         1   1       1 1 1               2               1       1     1             1                                 41
42 11           1           1 1               1     1 1 1 1                                 1                   1   1       42
43 7                               1     1                         1               1 1 1             1                     43
44 11                   1         1               1   1                                       1 1     2       1     1     1 44
45 8       1               1                       1                     1   1                                       1 2   45
46 10             1                 1                     1 1 1                 1         2               2                 46
47 13       1           2 1 1                           1 1     1       1 1                       1           1     1       47
48 12   1 1                                     1 3 1         1     1           1                       1                 1 48
49 11           1   1                           1     1 1 1     1           1     1 1                       1               49
50 12         2     1 1                 1                               2             1         1   1         1           1 50
51 8         1                     1     1   1                                 2         1                   1             51
52 13   1             1                   2   1         1               1       2                 1 1 1             1       52
53 11     1                     1 1     1     1                   1                                           1         4   53
54 12     1         1 1               1                         2     1                 1   1     1       1     1           54
55 10 2   1                       1                 1                         1   1             1       1             1     55
56 11                     1         1 1     1                             1                 1     2   1 1   1               56
57 11   1     1         2       1     1                                                   1 1   1     1       1             57
58 11         1       1 1                                             1                       1           2     1   1 1 1   58
59 10                 1       1               1 1             1   1                 1   1       1 1                         59
60 11   1   1 1                   1           1   1     1         1     1                           1     1                 60
61 10           1                 1     1             1                           1         1             1     1   1 1     61
62 6                                   1           1   1         1       1                                   1             62
63 8       1   1 2                             1           1     1                         1                               63
64 9                 1           1                     1   1 1       1   1                                 1     1         64
65 6           1         1                   1                         1             1                               1     65
66 15 1                       1     1 1 1                   1 1 1           1   1 2   1               1   1                 66
67 13     1 1           1     2 1 2       1                         1                               1 1                   1 67
68 10         1           1       1 1         1               1     1               1               1                     1 68
69 13   1 1 1 1     1           1                                         1 1       1 1             1   1         1         69
70 12             1   1               1 1                                         1   1     1     1     1         2 1       70
71 8   1   1             1             1                 1   1 1                                                   1       71
72 12             1                 1             2         1       2 1       1             1                     1       1 72
73 17 2 1           1   1     1 1   1 1             1 1   1           1           1   1                 1       1           73
74 15       1             1 1     1                 1           1   1     1   1         1       1           2     1       1 74
75 12   1       1         1                 1 1 1               1   1                       1   1         1 1               75
76 6                                               1 1                             1 1           1       1                 76
77 11           1   1         1                 1       2       1 1   1                     1         1                     77
78 7             1                     1         1                                     1   1                 1       1     78
79 8               1                                             1                 2             1   1         1   1       79
80 10     1                       1                             1   1     1 1   1             2               1             80
81 3                                                                                 1   1                       1         81
82 12               1     1     1                                     1 2   1     1   1                         1     2     82
83 16   2         1       1                 2             1           2     1             1 1                   1 1   1 1   83
84 14   1     1                   1       1 1                   1 1       1             2     1                     1     2 84
85 14 1         1 2 1     1           1   1         1         1                   1                   1     1         1     85
86 13                         1       1             1 1       1 1     1   1                         1     1     1 1 1       86
87 7                             1     1             1     2                           1                         1         87
88 10                                                   1 1       1     1       1       1           1   1   1   1           88
89 15     1     1         1 1 1       1 1       1   1                 1     1 1   1 1           1                           89
90 6                     1                     2     1             1                               1                       90
91 7                   1       1   1                     2                               2                                 91
92 17 1       1 2             1   1     1 1   1         1     1   1     2                           1   1         1         92
93 17       1     1 1     1   1       1 1     1       1       1     1         1   1     1           1         1           1 93
94 5                                           1 1     2                                         1                         94
95 18                     1 2 1       2   1   1     1     1           1         1   1               1     1   1 2           95
96 4                   1       1       1                     1                                                             96
97 7 1                         1                   1         1     1                                             1       1 97
98 11 1               1                                     1       1     1         1       1 1     1         1     1       98
99 8       1       1   1               1               1                                 1   1           1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
Ngày
/
Tháng