BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
Ngày
/
Tháng
00 11                             1     1           1             1       1                 2                         1 2 1 00
01 12     1                 1             1               1       1             1     1     1     2                 1 1     01
02 10           1                       1 1                                     1               1   1   1 2   1             02
03 12         1         1         1 1   1   1     1               1         1                             1           1   1 03
04 13                 1       1 1   1   1                     1         1                             1   2     1 1       1 04
05 22 2         1 1     2   1   1   1           1       1 1 1   1 1             1                         1 1   1   2   1   05
06 9                             1                           1 1   2           1     2         1                           06
07 8   2 1                     1                     1           1 1                                             1         07
08 14         1     1       1                 1 1   1                 1 1   1       1                     2 2               08
09 10       1       1 1     1                               1 1                     1       1   1 1                         09
10 9             1       1         1             1         1                 1               1       2                     10
11 10                           1             1       1     1       1                               1 1             1   1 1 11
12 13                         1   1         1               1   1 1 1         1   1       1     1       1                 1 12
13 9         1         1                 1                         1 1     1             1           1     1               13
14 13           1 1   1   1   1                   1   1               1                   1         1         1     2       14
15 16   1         1 1 1 1 1                               1 1     1     1   1           1 2                   1         1   15
16 18       1         2     1             2             1   1         2   2   2                         1       1   1 1     16
17 12 1   1           1       1                         2                   1     1   1     2                           1   17
18 11                                           1   1               1         1   2   2 1         1                   1     18
19 10                     1         1                           1         1   1 1 1   1 1     1                             19
20 21       1                 1   1 1 1       1     1     1 1   1   1 2   1       1 1       1         1           2 1       20
21 12 1 1 1       1     1             1       1 1           1   1                                     1                 1   21
22 8   1 1       2             1                                               1             1         1                   22
23 10     2             1                                 1   1 1       1                             2                 1   23
24 9   1     1     1                         1   1 1             1       1                   1                             24
25 7     1                           2     1 1   1                         1                                               25
26 9   1             1             1                                   1         2   1           1         1               26
27 11   1         1 2   1           1   1                     1   1                                           1         1   27
28 11         1 1             1 1                 1 1           1   1       1               1                       1       28
29 8 1             1     1                                   1         1         1                         1     1         29
30 13 1         1                                 2 1 1                       1         1   1             1 1       1   1   30
31 8               1                       1             1     1         1                 1       1           1           31
32 10       1   1               1         1           1 1     1                                                 1 1   1     32
33 8               1           1           1         1               1     1           1       1                           33
34 9                       1   1     1     1                 1   1                           1   1               1         34
35 8 1                                                   1           1 1             1                           2   1     35
36 15 1     1     1 1         1   1 1   1   1           1   1                       1         1     1     1                 36
37 8               1 1         1     1                                   1 1     1                     1                   37
38 6                                                   1     1                       1 1   2                               38
39 12 1             1     1     1           1 1       1                         1       1 1 1                     1         39
40 14 1             2       1                           1             1                 1     1   2     1     1 1     1     40
41 14 1   1       1       1             1 1   1             2                   1               1   1 1       1             41
42 8 1                       1       1                   1                             1   2                   1           42
43 10           1                                 1             1                       2       1   1   1         1       1 43
44 7   1 1 1             1                   1         1                                                             1     44
45 7   1                     1           1 1         1                         1                   1                       45
46 11                   1 1           1     1   1         1               1   1       1   2                                 46
47 15   1   1               1 2 1 1                 1 1         2         1         1 1   1                                 47
48 9             1                             1       1         1     1       1   1     1     1                           48
49 12   1     1                     1                 1 1   1     1 1     2                                 1           1   49
50 14 1   1 1       1           1 1               1     1                   1                 1     1     1 1 1             50
51 8                               1               1         1     1                     1     1     1           1         51
52 6 1     1 1                       2                                                                             1       52
53 11             1   1                 2         1   1         1                 1         1     1                       1 53
54 10 2   1       1                       1     1                                             1   1                 2       54
55 8   1       1     1                     1   1           1       1                                   1                   55
56 9       1 1         1           1                           1       1     1                           1         1       56
57 8                     1         1           2                               1   1         1                 1           57
58 9 1   1                             1                         1 1       1                           1         1       1 58
59 12         1             1 1             1         1       1       1                   1     1           2 1             59
60 5     1         1                     1                   1                       1                                     60
61 8                     1                 1 1                   1   1     1                           1     1             61
62 12                 2           2   1         1         1   1           1   1 1                                         1 62
63 14                   1           1 1           1 1 1             1   2   1       1   1         1               1         63
64 15               1       2 2                           1                 1 1     1                 1       1 3         1 64
65 10           1 1                         1               1   1                 1       1     1         1               1 65
66 9         1   1                             1                 1           1     1             1                 1 1     66
67 14           2   1 1   1           1 1 1   1                                       1       1     1     1     1           67
68 12   1                           1   1         1 1           1             1     2   1               1                 1 68
69 7                       1             1                 1   1                             1             1   1           69
70 16             1   1   2     1 1           1     1               1           1 1           1             2       1   1   70
71 8       1             1   1   1                         1 1                                     1                 1     71
72 10 1                             1           1 1     1     1                                   1 1     1   1             72
73 9                           1       1                           1                                 2 1       2 1         73
74 10           1                                     2   1           1   1                   1                   1 2       74
75 13                   1             1       1 1     1             1   1     1     1 1       1             1   1           75
76 11     1             1   1         1                           1         1           1     1         1       1       1   76
77 9       1                 1                     1   1             1     1   1                         1   1             77
78 5   1       1                 1     1                         1                                                         78
79 10                   1                   1   1 1                       1       1                   1         1     1   1 79
80 12       1               1                             1                   2       1 1             1 1 1 1 1             80
81 11       1 1                   1     1         1                     1         1 1                   1     2             81
82 15         2 1       1 2       1       1         1 2     1         1                         1             1             82
83 14     1 1               1             1   1         1     1                 1         1 1       2             1   1     83
84 13   2                         1   1   1     2                       1   1               1   1           1           1   84
85 9   1     1   1   1 1                                                             1                                 2 1 85
86 10         1       1     1                       1                   1         1 1   1                   1             1 86
87 13       1   1           1   1   1 1       1     1     1           1                             1   1     1             87
88 8     1           1     1                                         1   1                       1       1           1     88
89 14     1   1                 1     1                 1           1   2 1   1     1           1   1   1                   89
90 13                     1       1     2           1                         1 1         1   1   1   1                 1 1 90
91 13         1 1 1     1                 1 1             1       1     1             1   1         1         1             91
92 8                                       2   1   1           1                         1                           1   1 92
93 4                                   1 1                                             1         1                         93
94 9         1                   1               1           1                 2       1     1 1                           94
95 9       1   1             1           1             1                   1     1                     1         1         95
96 5       1                 1                                                     1           1   1                       96
97 13                                         2           3   1           1       1       1       2                   1 1   97
98 8                   1       1   1         1   1     1                           1                                     1 98
99 7           1                                                     1                         2     1               2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
Ngày
/
Tháng