BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9   1         1   1         1                                   1     1           1             1       1               00
01 14 1                 1   1   1 1 1 1     1                 1             1               1       1             1     1   01
02 8     1     1             1   1               1                       1 1                                     1         02
03 12             1   1       1                 1         1         1 1   1   1     1               1         1             03
04 8                         1                         1       1 1   1   1                     1         1                 04
05 18                     1           1 2         1 1     2   1   1   1           1       1 1 1   1 1             1         05
06 13     1           1 1     1       1                             1                           1 1   2           1     2   06
07 9                       1       1     2 1                     1                     1           1 1                     07
08 15       1       1       1 1 1               1     1       1                 1 1   1                 1 1   1       1     08
09 8                         1               1       1 1     1                               1 1                     1     09
10 11         1       1     2         1             1       1         1             1         1                 1           10
11 10   1               1         2 1                             1             1       1     1       1                     11
12 15 1 1     1   1 1             1                             1   1         1               1   1 1 1         1   1       12
13 7           1                               1         1                 1                         1 1     1             13
14 9                         1                   1 1   1   1   1                   1   1               1                   14
15 13                                 1   1         1 1 1 1 1                               1 1     1     1   1           1 15
16 18               1 1     1   1             1         2     1             2             1   1         2   2   2           16
17 12       1   1             1         1   1           1       1                         2                   1     1   1   17
18 10                       1                                                     1   1               1         1   2   2 1 18
19 12         1     1               1                       1         1                           1         1   1 1 1   1 1 19
20 18               1     1                   1                 1   1 1 1       1     1     1 1   1   1 2   1       1 1     20
21 12       1               1           1 1 1       1     1             1       1 1           1   1                         21
22 9     1                 1   1         1 1       2             1                                               1         22
23 9       1                         1     2             1                                 1   1 1       1                 23
24 9               1                     1     1     1                         1   1 1             1       1               24
25 9         1   1                         1                           2     1 1   1                         1             25
26 13       1 1 1     2             1     1             1             1                                   1         2   1   26
27 13       1     1   1               1   1         1 2   1           1   1                     1   1                       27
28 10                           1               1 1             1 1                 1 1           1   1       1             28
29 8                   1 1             1             1     1                                   1         1         1       29
30 10       1           1               1         1                                 2 1 1                       1         1 30
31 9     1                     2   1                 1                       1             1     1         1               31
32 8                         1               1   1               1         1           1 1     1                           32
33 8                         1                       1           1           1         1               1     1           1 33
34 9         1   1       1                                   1   1     1     1                 1   1                       34
35 12   1 1   1   1             1   1 1 1                                                   1           1 1             1   35
36 16   1       1 1       1             1     1     1 1         1   1 1   1   1           1   1                       1     36
37 10     1       1 1                                 1 1         1     1                                   1 1     1       37
38 5         1                                                                           1     1                       1 1 38
39 12         1 1       1               1             1     1     1           1 1       1                         1       1 39
40 12             1   1 1         1 1   1             2       1                           1             1                 1 40
41 13               1     1           1 1   1       1       1             1 1   1             2                   1         41
42 8         1             1   1       1                       1       1                   1                             1 42
43 7                 1   1                       1                                 1             1                       2 43
44 9             1         1     1       1 1 1             1                   1         1                                 44
45 8 1     1                             1                     1           1 1         1                         1         45
46 11             1 1                                     1 1           1     1   1         1               1   1       1   46
47 16 1       1                           1   1               1 2 1 1                 1 1         2         1         1 1   47
48 8 1                                             1                             1       1         1     1       1   1     48
49 12       2                             1     1                     1                 1 1   1     1 1     2               49
50 11           1 1                     1   1 1       1           1 1               1     1                   1             50
51 9             2           2       1                               1               1         1     1                     51
52 9           2         1         1   1     1 1                       2                                                   52
53 10 1                               1             1   1                 2         1   1         1                 1       53
54 10           2               1 1     2   1       1                       1     1                                         54
55 11         1       1 1             1   1       1     1                     1   1           1       1                     55
56 11   1   2                         1       1 1         1           1                           1       1     1           56
57 10       1   1       1 1                                 1         1           2                               1   1     57
58 13           1   1 1 1     1 2       1   1                             1                         1 1       1             58
59 11   1     2 1                               1             1 1             1         1       1       1                   59
60 7     1                       1         1         1                     1                   1                       1   60
61 10   1           1     1   1                             1                 1 1                   1   1     1             61
62 15     1   1             1     1                     2           2   1         1         1   1           1   1 1         62
63 18   1 1             2 1 1                             1           1 1           1 1 1             1   2   1       1   1 63
64 11 1             1                                 1       2 2                           1                 1 1     1     64
65 10 1 1 1                       1               1 1                         1               1   1                 1       65
66 6                                           1   1                             1                 1           1     1     66
67 16 1         1   2   1           1             2   1 1   1           1 1 1   1                                       1   67
68 18     2             1     1 2   1 1   1                           1   1         1 1           1             1     2   1 68
69 6       1 1                                               1             1                 1   1                         69
70 14     1       1                   1             1   1   2     1 1           1     1               1           1 1       70
71 7             1                           1             1   1   1                         1 1                           71
72 11     1 1             1       2     1                             1           1 1     1     1                           72
73 4                               1                             1       1                           1                     73
74 9     1           1   1                       1                                     2   1           1   1               74
75 11   1                                                 1             1       1 1     1             1   1     1     1 1   75
76 10   1                   1     1         1             1   1         1                           1         1           1 76
77 11   1             1     1     1           1                 1                     1   1             1     1   1         77
78 5                                     1       1                 1     1                         1                       78
79 10 2             1                 1                   1                   1   1 1                       1       1       79
80 8     1                                   1               1                             1                   2       1 1 80
81 8                                         1 1                   1     1         1                     1         1 1     81
82 15               1         1                 2 1       1 2       1       1         1 2     1         1                   82
83 12   2                           1 1     1 1               1             1   1         1     1                 1         83
84 11 1               1                   2                         1   1   1     2                       1   1             84
85 7             1                       1     1   1   1 1                                                             1   85
86 11 1       1                     1           1       1     1                       1                   1         1 1   1 86
87 16 1     2   1               1   1         1   1           1   1   1 1       1     1     1           1                   87
88 9 1 1           1 1                     1           1     1                                         1   1               88
89 14   1 1             1                   1   1                 1     1                 1           1   2 1   1     1     89
90 12               1   1   1 1       1                     1       1     2           1                         1 1         90
91 12 1                   1                     1 1 1     1                 1 1             1       1     1             1   91
92 7                     2                                                   2   1   1           1                         92
93 8         1 1       1       1   1                                     1 1                                             1 93
94 10     1 1         1                         1                   1               1           1                 2       1 94
95 8                     1                   1   1             1           1             1                   1     1       95
96 6 2                   1                   1                 1                                                     1     96
97 10                         1   1                                             2           3   1           1       1       97
98 14                 1 1   1     2 2                     1       1   1         1   1     1                           1     98
99 6   1       1           1   1                 1                                                     1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng