BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
00 21   1                               1 1       1 1 1 2 1 1   1 1       1 1         1 1 2         1       1         1     00
01 17   1   1 2       1                   1       3     1       1 1   1 1         2     1                                   01
02 19       1             1     1     1         1       1 1     1     2     1       1         1   1 1         1   1 1 1     02
03 14 1 1       1       2 1   3     1                           1                     1           1                   1     03
04 11                     1         1   1         2       1                   1             1   1                     1 1   04
05 14                     1   1               1   1         1 2 1   1     1                     1           1 1     1       05
06 21             1     1 1   2 1           1 2                           1     1       1     2 1 1   1 1   1   1         1 06
07 11       1                   1       1               1 1 1                             1   1     1 1             1       07
08 12   1     1     1                                     1 1           1       1                   2     1       1       1 08
09 21           1 1                 1 1 1 1   1                     1       3     2     1   1   1   1 1 1         1       1 09
10 15             1             1 1   1     2   2           1           1         1     1                       1     1 1   10
11 21 1     1           2         1     1 1                 1         1 1   1 2           1 1   1   1   1           1     2 11
12 19   1             1 1   1   1   1 1       1   1 1   1     1 1             1             1           1         1   1 1   12
13 13                   1       1     1   1         1   1                 1                         1 1       1       2 1   13
14 15 1 1         1                       1 1 1       1   1   1           1           1             2     1   1             14
15 19                     1         2     1 1     2       1                 1 1     1     2   1   1       1   1     1     1 15
16 9                                                   1       1   1           1     1                     1 1         1 1 16
17 17             1           2   1                 1       1       2 1         1     1       1       1 1       1     1 1   17
18 20 1 2       2     1                 1       2           1         1             1   2 1 1   1   1     1     1           18
19 19 1   1       1 1   1   1       3                 1 1   1               1 1       1           1 1         1           1 19
20 17           1             1     1 1     2             1     1   1 1   1               1   1       1     1       1     1 20
21 17     1       1   1     1   1   2       1               1         1       2               1   1         2         1     21
22 13     1       1         1   1             1       2       1               1 1 1       1                     1           22
23 19       2         1 1 1       1       1   1         2 1   1   1   1         1 1 1                                 1 1   23
24 18     1     1 1           1             1         1   1   1 1       1   1 1 1             1   1   1       1     1       24
25 15         1     2           1   1               1             1           1     1   1       1 1 1         1     1       25
26 15           1 2                     1       1   1           1   2               1   3         1               1         26
27 17   1         1 1                         1 1       1     2   1     1 1     1 1 1                 1         2           27
28 16   1                       1 1     2           1           1         1 1 1 1       1 1           1 1               1   28
29 13 1   1 2               1                             1   1     1 1             1               1     1           1     29
30 12         1         1 1   1   1   1               1   1     1         1                           1 1                   30
31 17   1         1   1       1                             1   1   1   2   1       1             2     2               1 1 31
32 15 1             1         1     1           1 1                 1   2   1           1     1 1               1   1       32
33 16       1 1 1                 1 2   1       1       2             1                   1                 1     2     1   33
34 17         1       1 1 1         1   1               1                             1           1       3 1   1 1 1     1 34
35 17         1   1     1                     1 1 1 1     1           1   1     1     1                 1   1 1   1       1 35
36 18   1   1     1             1 1       1 1 1     1             1       1 1   1       1   1   1   1   1                   36
37 13 1         1                 1 1 1 1     1       1       1               1                         1       1   1       37
38 19           1     1 1   1         1         1     1     1 1   1   2     1   1     1               1   1       1       1 38
39 14                 1         1   1         1     1           1         1 1 1 1   1                   1               2   39
40 18     1   1     1   1   1     1     2 1 1       1             1   1       1       1   1               1               1 40
41 18     1       1           1       1     1           1                         1   2   1 1 2 1           1 1   1   1     41
42 21 1                       1               1 1   2     1   1 1   1 1 1       1   1   2   1   1           1     1       1 42
43 10                         1   1           1       1                         1     2   1         1           1           43
44 20 1       2 2         2 3       1     1     1     1                   1     1         2       1             1           44
45 9             1         1   1           1 1   1                                                     1   1   1           45
46 12     1 1 1           1             1         1             1 1   1       1                   1                     1   46
47 16 1           1   1 1               1         1                     1           1   1 1 1         1     1     2     1   47
48 23 2 1       1 1   1           1 1   1 1 1   1       1     1       1             1           1 1   1 1 1     1     1     48
49 15                                     1       1             1 1 1 1         1     1 1   1     1 1       1         1 1   49
50 18   1 3                   2     1       1     1   1           1         1   2             1       1   1       1         50
51 14     1             1   1   1 1   1         1       1 2 1                             1                           1   1 51
52 13     1         1         1           1     1           1       1           1 1             1   1             1   1     52
53 11         2             1 1             1                           1   1     1         1     1   1                     53
54 17       3                         2 1         1   1           1         1                 2 1   1         1       1 1   54
55 12         1           1   1       1           1 1     1               1               1 1             1           1     55
56 14     1   2 1         1 1                       1                             1   1 1               1       1   2       56
57 19   2   1             1       1     1     1   1     1       1               2       1             1     1 1   1 1     1 57
58 17   1   1             1       1     2 1               1   2       1   1                           1 2           1     1 58
59 17 2                   1   1   1   2   1       1         1           1   1   1               1   1         1       1     59
60 8         1   1                                                             1   1       1                   1 1       1 60
61 8                             1       1           1                           1   1                   1   1 1           61
62 14 1   1           1 1 1                         1           1 1       2                 1   2   1                       62
63 24               2 1     1   1     1         1   1 1       1 1 2 1 1   1   1   1         1   1     1 1       1       1   63
64 14       2       1   1         1                                 1   1                 1     2 1       1   1         1   64
65 8         1                                 1                               1 1   1 1                 1   1             65
66 15             1 3 1   1                     2             1   1 1             1         1         1             1       66
67 20 1 1 1     1 1   1   1     1   1       1 1       1                 1                   1   1             2     1 1 1   67
68 25   1   2           1   1               1       1     1 1 1   2     1   2           1 1     1 1       1 1   1 1 1     1 68
69 16                     1 1               1       1     1       1       1         1   1               1 1     2 1   2     69
70 21     1   1 1 1     1     1       1         1   1 1   1 1               1   1   1       1       1   1     1 1   1       70
71 18                   1   1   1 1       1     2   1       1   1   2               1           1   1     2             1   71
72 15               1 1     1             1         2                   1     1     1   1       1 1   1       1       1     72
73 22               1 1       1   1   1     1 1             1 1   1     1 1       1 1       1 2   1 1             1     1 1 73
74 13 1 1 1     1       1                             1   1           1       1   1       1   1     1                       74
75 14                                       1 1 1 1   1 1     1   1 1                 1 1         1         1   1           75
76 19     1 1 1     1 1       1 1 1           1 1     2                 2                   1     1     1 1               1 76
77 14 1     1     1       1 1                 1                 1 1               1 2   1 1   1                             77
78 10 1     2       1 1     1     1                                         1         1                         1           78
79 16   1       2   1     1 2   1         1   1     1                         1       2                                 2   79
80 17   1       1     2               1     1     1         1 1       1   1 1     1   1 1                         1 1       80
81 11   1         1                   1   1       1             1     1                         1       1 1       1         81
82 18           1         2 1   1 1     1 1           1     1   1   1   1                   1           1 1 1             1 82
83 20 1       1     1   1 1         1 1   1   1       1       1         1 1                   2             1 1   2   1     83
84 17           1               1             2   1     1 1     1     1   1   1           1 1 1     1                 1   1 84
85 12 1             1                               1 1             1             1   1       1       1     1   1   1       85
86 18         1 1                 1 1   1 1 1     1                     1 1         1     2 1         2   1               1 86
87 13   1     1       2         1                           1       1 1                       1               1 1 1       1 87
88 19     1   1     1   1                               3 1 1       1           1   1       1 2 1         1             2   88
89 12                 2           1         1         2     1     1 1               1                 1       1             89
90 15     1 1       2           1       1                     1           1       1         1   1       1   1       1 1     90
91 14     1     1     1 1   2           2         1           1         1     1                         1   1               91
92 21     1 1   2   1           1                       2 1     1       1                 1   1   1 1 1     1 1     2   1   92
93 20 1   1   1     1   2             2 1 2 1   1         1       1   1                               2     1 1             93
94 16   1             1   1 1   1     1   1                 1 1   1           1   1 1                     1 1 1             94
95 14 1 2                     1     1                   1 1 1 1   1       1                       1               1     1   95
96 12             2                 1       1         1     1     1         1 2   1                                 1       96
97 17 2         1               1 1   1     1                           1   1 1   2         1     2                 1     1 97
98 12 1   1   1                 1 1           1 1                   1     1         1                       1       1       98
99 21     2 1       1         1       1             2           1   1       1 1   1 1 3     1           1 1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng