BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 22       1 1       1 1 1 2 1 1   1 1       1 1         1 1 2         1       1         1       1                 1       00
01 17         1       3     1       1 1   1 1         2     1                                   1   1   1     1   1         01
02 22     1         1       1 1     1     2     1       1         1   1 1         1   1 1 1           1       1 1 1   1   1 02
03 6   1                           1                     1           1                   1                 1               03
04 14   1   1         2       1                   1             1   1                     1 1         1     1     1 1       04
05 13             1   1         1 2 1   1     1                     1           1 1     1                         1         05
06 18           1 2                           1     1       1     2 1 1   1 1   1   1         1 1             1         1   06
07 12       1               1 1 1                             1   1     1 1             1       1       1                 1 07
08 11                         1 1           1       1                   2     1       1       1 1                 1         08
09 21   1 1 1 1   1                     1       3     2     1   1   1   1 1 1         1       1                     1   1   09
10 18 1   1     2   2           1           1         1     1                       1     1 1         1       1 1     2     10
11 17 1     1 1                 1         1 1   1 2           1 1   1   1   1           1     2                             11
12 18   1 1       1   1 1   1     1 1             1             1           1         1   1 1   1   1     1               1 12
13 14     1   1         1   1                 1                         1 1       1       2 1       1   1               1   13
14 21         1 1 1       1   1   1           1           1             2     1   1               1     1   2 1 2 1       1 14
15 22   2     1 1     2       1                 1 1     1     2   1   1       1   1     1     1 1       1         2         15
16 17                       1       1   1           1     1                     1 1         1 1   1     1 1 1 2         1 1 16
17 22 1                 1       1       2 1         1     1       1       1 1       1     1 1     2   1     1 1     1 1 1   17
18 16       1       2           1         1             1   2 1 1   1   1     1     1                             1       1 18
19 15   3                 1 1   1               1 1       1           1 1         1           1           1 1               19
20 18   1 1     2             1     1   1 1   1               1   1       1     1       1     1   1 1   1                   20
21 16   2       1               1         1       2               1   1         2         1       1                     1 2 21
22 15             1       2       1               1 1 1       1                     1             1 1       1   1     1   1 22
23 18 1       1   1         2 1   1   1   1         1 1 1                                 1 1         1     1           2   23
24 19           1         1   1   1 1       1   1 1 1             1   1   1       1     1                   1   1   1   1 1 24
25 15   1               1             1           1     1   1       1 1 1         1     1           2                   2   25
26 18       1       1   1           1   2               1   3         1               1               2   1 1     1   1     26
27 16             1 1       1     2   1     1 1     1 1 1                 1         2               1       1               27
28 17 1     2           1           1         1 1 1 1       1 1           1 1               1         1         1     1     28
29 15                         1   1     1 1             1               1     1           1     2 1 1             1 1     1 29
30 9 1   1               1   1     1         1                           1 1                                       1       30
31 22                           1   1   1   2   1       1             2     2               1 1     2 2   1 2   2           31
32 13   1           1 1                 1   2   1           1     1 1               1   1       1                           32
33 18 1 2   1       1       2             1                   1                 1     2     1     2     1             1 1   33
34 18   1   1               1                             1           1       3 1   1 1 1     1 1   1 1             1   1   34
35 16             1 1 1 1     1           1   1     1     1                 1   1 1   1       1       1               1     35
36 19 1       1 1 1     1             1       1 1   1       1   1   1   1   1                     1 1   1   1       1       36
37 13 1 1 1 1     1       1       1               1                         1       1   1         1       1                 37
38 19     1         1     1     1 1   1   2     1   1     1               1   1       1       1   1 1         1         1   38
39 20   1         1     1           1         1 1 1 1   1                   1               2   1     1     1       3 1   1 39
40 15 1     2 1 1       1             1   1       1       1   1               1               1 1 1                         40
41 15     1     1           1                         1   2   1 1 2 1           1 1   1   1                                 41
42 20             1 1   2     1   1 1   1 1 1       1   1   2   1   1           1     1       1                   1         42
43 9 1           1       1                         1     2   1         1           1                                       43
44 14   1     1     1     1                   1     1         2       1             1                   1       2   1       44
45 10           1 1   1                                                     1   1   1                   1         1 1 1     45
46 13       1         1             1 1   1       1                   1                     1       1 1       1         2   46
47 17       1         1                     1           1   1 1 1         1     1     2     1     1         1         2   1 47
48 21 1 1   1 1 1   1       1     1       1             1           1 1   1 1 1     1     1             1 1             2   48
49 20         1       1             1 1 1 1         1     1 1   1     1 1       1         1 1           1   1   1 1       1 49
50 14   1       1     1   1           1         1   2             1       1   1       1                 1     1             50
51 14 1   1         1       1 2 1                             1                           1   1           1       1 1 1     51
52 13         1     1           1       1           1 1             1   1             1   1     1                 1   1     52
53 13           1                           1   1     1         1     1   1                     1     1     1         2   1 53
54 18     2 1         1   1           1         1                 2 1   1         1       1 1             1   3             54
55 14     1           1 1     1               1               1 1             1           1         1       1 1 1     1     55
56 10                   1                             1   1 1               1       1   2       1               1           56
57 19 1     1     1   1     1       1               2       1             1     1 1   1 1     1   2             1 1         57
58 16 1     2 1               1   2       1   1                           1 2           1     1                   1 1       58
59 15 1   2   1       1         1           1   1   1               1   1         1       1                             1 1 59
60 8                                               1   1       1                   1 1       1     1     1                 60
61 13 1       1           1                           1   1                   1   1 1                     1   3         1   61
62 12                   1           1 1       2                 1   2   1                           2       1               62
63 23     1         1   1 1       1 1 2 1 1   1   1   1         1   1     1 1       1       1   1 1     1             1     63
64 15 1                                 1   1                 1     2 1       1   1         1   1       1 1             1 1 64
65 9               1                               1 1   1 1                 1   1             1 1                         65
66 14               2             1   1 1             1         1         1             1         1     1 1           1 1   66
67 16   1       1 1       1                 1                   1   1             2     1 1 1   2 1                 1       67
68 23           1       1     1 1 1   2     1   2           1 1     1 1       1 1   1 1 1     1     1     1         1       68
69 18           1       1     1       1       1         1   1               1 1     2 1   2     1     1             1     1 69
70 20     1         1   1 1   1 1               1   1   1       1       1   1     1 1   1           1   1 1         1   1   70
71 15 1       1     2   1       1   1   2               1           1   1     2             1                               71
72 17         1         2                   1     1     1   1       1 1   1       1       1           1 1         1       2 72
73 21 1   1     1 1             1 1   1     1 1       1 1       1 2   1 1             1     1 1           1           1     73
74 10                     1   1           1       1   1       1   1     1                           1     1                 74
75 15           1 1 1 1   1 1     1   1 1                 1 1         1         1   1                           1           75
76 13 1           1 1     2                 2                   1     1     1 1               1           1                 76
77 16             1                 1 1               1 2   1 1   1                                       2     1 1 1 1 1   77
78 8 1                                         1         1                         1             1         1     1 1       78
79 12         1   1     1                         1       2                                 2     1     1 1       1         79
80 20     1     1     1         1 1       1   1 1     1   1 1                         1 1           1   1 1       1   1 1 1 80
81 12     1   1       1             1     1                         1       1 1       1               2         1           81
82 16 1     1 1           1     1   1   1   1                   1           1 1 1             1   1             2           82
83 23   1 1   1   1       1       1         1 1                   2             1 1   2   1         1   1 1       1 1 2 1   83
84 19             2   1     1 1     1     1   1   1           1 1 1     1                 1   1   1             1   1 1     84
85 12                   1 1             1             1   1       1       1     1   1   1                         1       1 85
86 22 1 1   1 1 1     1                     1 1         1     2 1         2   1               1       4 1       1           86
87 12                           1       1 1                       1               1 1 1       1 1             2 1           87
88 19                       3 1 1       1           1   1       1 2 1         1             2   1           1         1 1   88
89 13 1         1         2     1     1 1               1                 1       1                           2   1         89
90 12       1                     1           1       1         1   1       1   1       1 1       1             1           90
91 16       2         1           1         1     1                         1   1               2   1 1   1 1 1           1 91
92 22                       2 1     1       1                 1   1   1 1 1     1 1     2   1       1   4   1       1       92
93 16     2 1 2 1   1         1       1   1                               2     1 1                       1   1             93
94 15     1   1                 1 1   1           1   1 1                     1 1 1                 1 1         2           94
95 14   1                   1 1 1 1   1       1                       1               1     1               1 2     1       95
96 12   1       1         1     1     1         1 2   1                                 1                 2                 96
97 20 1   1     1                           1   1 1   2         1     2                 1     1 1     2           1       3 97
98 11 1           1 1                   1     1         1                       1       1                     1     1     1 98
99 19     1             2           1   1       1 1   1 1 3     1           1 1     1           1           1   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng