BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng
00 19       2         1   1   1 1         3           1                   1 1                 1         2       1   1   1 1 00
01 9                                       1 1       2   1                                         1 1         1     1     01
02 19 1       1         1 1         1     1                 1   1 1   1     2           1         1   2       1 1       1   02
03 13 1                 1                               2         1       1       1           1 1           2   1       1   03
04 13 1                         1           2     2       1             1           1 1       1   1                       1 04
05 14               1 1       1   1 1               2                   1           1               2     2           1     05
06 16           1   1                 1   1       2 4                                   1   2   1             1           1 06
07 20               1       1 1       1       1     1           2     1   2 1 1                   1 1 2   1           2     07
08 17                           1   1         1             1 1 1   1 1         1 1   1           1   1   1 1       1     1 08
09 16 1                   1             1         2     1       1   1 1 1       1 1         1       1 1                 1   09
10 23 2 1     1 1 1 2                     1           1 1 1 1 1           1     1 1         1               2   1   1     1 10
11 19 1 2   1       1 1     2         1 1   1   1       1       1                 2                         1 1   1         11
12 11 1       1                                 1 1                           1           1   1 1             1     1     1 12
13 14       1     1 1                     1       1             2 1         1 1     1         1   1         1               13
14 11 1   1     1           1                   1               1         1 1                                   1 1   1     14
15 12     2         1                     1 1       1             1       1   1       1   1                   1             15
16 15           1 2           1           1   1 2 1               1   1                                   1 1     1   1     16
17 16                 1                 1   1         1   1 2       1 1       1     1 1             1         1       1 1   17
18 18       1 1     1 1             1 2         1     2                 1       1   1     1 1 1                 2           18
19 22 1   1   1 2   2                                               1   1               1     1 3 2   1   2         1 2     19
20 23         1                 1 2   1       1 1 1   1 1       1   1 1     1 1   1 1           1     1   1 1       1   1   20
21 18 1     1     1     2     1         1     2             1         1 1 1   1 1       1               1             1     21
22 12 1         1 1     1   1                                     1               1       1       2   1                   1 22
23 15   1       1   1   1     2       1         1   1           1             1 1 1                       1             1   23
24 14           1           1   1       1     1               1     1 1                     2     1               1 1     1 24
25 14     1         1     1 1 1 1         1           1       1               1         1               1 1 1               25
26 17           1         1 1 1         1   1             1             1 1     1         1 3           1         1 1       26
27 15             3   1 2   1                       1   1             1         1     1 1 1                       1         27
28 9     1                                     1     1     1                             1   3                     1       28
29 11                 1       1   1                                                 1 1 1                 1   1       1 1 1 29
30 15 1   1   1                 1                     1   1   1   1   1 1         1               1   1         1         1 30
31 19   1   1         1       1   2 1   1                     1           1 1   1     2                     1 1 1   2       31
32 16   1       1         1             1   1   1 1   1 1     1       1 1                             1           1     2   32
33 14       1       1                 1 1 1       3                     2   1 1               1               1             33
34 11               1     1       1     1                                                 2       1       2       1     1   34
35 20         1           1     1 2 1   2       1 1       1 1 1     3     1           1         1     1                     35
36 18     1       1                                     1     2 1               1   1 1 1           2       1 1   1   2   1 36
37 9         1   1             1           1                     1             1 1     1   1                               37
38 17   1       1                     1 1     1           1       3                     1 1   1         1           1   2 1 38
39 17                     1     1   1           1 1 1         1             1 1           1         1 1     2     1   1   1 39
40 13   1 1             1     1 1             1         1   1     1           1                 1       1       1           40
41 21   1             2   1     2 1         1         1     1   2 2   1 1 1 1         1             1           1           41
42 13                         1     1 1               2             1       1               1   1         1 1     2         42
43 21       1   1           2 1               2       1     1 1   1   1         2 1 1 1       1         1       1       1   43
44 15                       1         1                 1 2 1 1     1   1               1 1 1       1           1         1 44
45 18   2   1   1               1       1   1 1           1                           1 1 1 2 1         1       1 1         45
46 12 1     1                 1         1                 1                           1       1 1   1   1         1   1     46
47 19             1   1         1     3   1 1 1   1       1         1               1   2                   1     1       2 47
48 8                                 1                   1 1   1                 1       1                 1         1     48
49 17   1     1 1   1 1   1                           1         1         2       1           1 1     1 1               1 1 49
50 15             1         1     1     1   1 1               1 1     1   1     1                             1 1   1     1 50
51 15         1           1         1           1                 1   1       1   1   1           1       1 1 1         2   51
52 16     1           1     1         1     1   1       1 2   1         1 1       1         1       1         1             52
53 14                 1       1 1         1 1           1     1             1                         1   1 1       1 2     53
54 10   2             1   1       1                                             2           1             1       1         54
55 18     1                         2   1 1                   1 1   1   1     1     1           2     1   1 1     2         55
56 20           1       2   1         1   1   1   1           1       1               1 1 1   1     1       1 3           1 56
57 15     1 2 1 2         1                               1 1           1                       1             1 1   1   1   57
58 13           1 1               1   1   1 1           1                           1         2           1       1       1 58
59 19     1   1 1 1     1 1           1   1 1 1 1                 1 1   1       1   2             1               1         59
60 21 2       1         1             1       1 1 1     1       1 2   2           1             1   1             1 1 1 1   60
61 14     1               1   1   1     1   1           1     2             1         1 1           1             1         61
62 23   2 1           1                         1   1 1 1 1 1 1                     1 2 2         1 2     1         1 1 1   62
63 18                 1 1   1 1     1       2     1 1   1                 1 1                           1 2 1 1           1 63
64 15 1   1   1                   1             1 1   1 1   1         1 1                 1   1                     1     1 64
65 11 1             1       1 1           1                                         3                           1     1   1 65
66 14               1     1       1                       1           1 1   1           1   1     1   1 1     1     1       66
67 19   2 1   1       2           1 1       2                   1       1 1           1   1 1       1 1             1       67
68 16   1                       1   1 1         1         1       1 1 1     1   1   1     1   2         1                   68
69 16     1 1       1 1 1   1   1       1   3                 1           1                       1 1                     1 69
70 19 1 1 2     1 1 2         1                             1     1   1                       1     1   1       1   1   2   70
71 17 1 1 2     2       3     2     1               1                                         1               1 1         1 71
72 16             1 1     1               1       1     1       1   1       2     1     1             1     1     1       1 72
73 12             1             1                 2 1       1   1             1 2       1                 1                 73
74 14         1 1                   1   1     1       2 1   2                     1       1     1     1                     74
75 12     1                     1       1 1         1                   1 1 1 1           1                     1     1     75
76 14                     1       2 1           1 1     1   1       1         1                 1       1 1     1           76
77 12 1     2 3                     1     1                                 1         1 1   1                               77
78 12       2 1             1                   1           1                         1   1     1             1   1     1   78
79 24 1       1       2 1 1     1     1         1     1   1   1   1 2   1       2       1 1     1 2                     1   79
80 12 1 2         1                 2                   1         1       2       1   1                                     80
81 13 1   1               1             1 1         1   1 1 1           1                               1       1       1   81
82 22 1     2 1         1   2           1       1     1   1     1 1         1 1   1 1   1 1 1     1     1                   82
83 21       1     3             1 1       1                 1       2 1   2   1       1   1 3     1     1                   83
84 27                   1 1   1   1 2     1   1     1 1             1     1     1 2 1 1   1     2 1 1 1 1 1     1       1   84
85 16       1 1 1 1       2                   1     1                             1 1       1   1   1     1         2       85
86 23       1         1 1     1         1 1   2     3   1         1 1               1   2   1           1   1 2           1 86
87 19                 1     2           1     1       2     1 1               1 2 1 1     1         1         2   1         87
88 16 1   1                   1 1     1 1                     1   1     1               1             2 2   1           1   88
89 15       1       1 1     1   2                                 1     2           1             2     1     1       1     89
90 13   2             1         1   1           1       1       1         1 1 1                 1               1           90
91 15             1 1   1 1           1         1       1 1                   1     1             1     1   1 1       1     91
92 17         2 2   1         1                 1         1 1 1             1   1             1 1 1             1 1         92
93 18         1   1             1 1 1   1 1 1 1     1         1     1 1     1             1     1     1             1       93
94 18             1       1 2       1         1   2 1 1             1 1       3   1                               1   1     94
95 13   1   1           1         2           1           1     1   1 1               1     1               1               95
96 14     1           1       1     1 1   1 1             1                       1               1 1 1             2       96
97 20               1   1   1       1 1             2       1       1   1 1 1 1               1     1 1   1     1     2     97
98 12 1   1 1           2         2                             2                               1       2                   98
99 17   1   1     1 1     1       1   1         1   1                       1 1 1   1 1       1     1               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng