BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
Ngày
/
Tháng
00 15                 1               1             2                 2 1   1       1 1         1       1 1 1     1         00
01 16 1       1   1               1         1         1 1       1   2             1           1                 1 2     1   01
02 18 1     1               1 1                   1                     1     1   1 1           1           2   1 1   2 2   02
03 23     1                           1   2         2       1       2     1   1 1 1     1 1   1   1     2   1   1 1       1 03
04 15     2       1                     1                 1             1 1     1     1   1 1   1     1   1         1       04
05 13                               1           1 1     1   1   1         1             3     1       1         1           05
06 15       1     1             1         2                 1     1   2   1 1               1           1         1     1   06
07 13       2                           1   1     2             1                 1     1   1       1             1 1       07
08 12   1 1                                     1             1         1 1                         1   1       1     1   2 08
09 21           2         1           1                   1   3     1               3         1 2 2       1 1 1   1         09
10 15   1           1 1                 1           1 1   1 1         1 1         2           1                   1       1 10
11 21   1       1     1   1       3 1                       1     1   1 1 1     1   1               3 1 1       1           11
12 21           2 1           1   1         1   1     2     1   1 1       1   1                 1 2     2     1   1         12
13 12   1           1     1 1 1             1 1   2                         1                           1       1           13
14 21   1       2 1 1 2           1     1     1       1         2 1               1     1         1     2           1     1 14
15 17 1   1   1         1                 1 1             1   2             1                       1     1 1 2     1   1   15
16 14       1 1                                 1 1   1                 1   2         1 2                 1     1   1       16
17 16             1 1 1               1   1   2     1                   1       1     1   1 1             1           2     17
18 13   1     1     1         1             1   1   1   1           1                                     1 1   1   1       18
19 20 1                     1       1   1       1 1       1 2   1   1 1 1   1   1           1     2         1   1           19
20 17 1 1           1   1     1   1 1     2     1         1               1   1       1   1                   1 1           20
21 18     1             2 1 2         1         1     1 1 1       1               1     1 1                 1           1 1 21
22 20   1   1             1     1               1             1 1 1 1       1         1 1     1     1           1   1 1   3 22
23 19     1 1       1 1   1 1     1   1         1                   1 1               1     2 1 2   1             1         23
24 10 3           1                           1       1                   1           1       1     1                       24
25 18             1   1           2 1         1 1       1 1       1     1     1 1 1       1         1           1         1 25
26 13   2   1           1             1           2               1       1                 1         1             1     1 26
27 20     1       2           1               1     1             2   1 1 1       2 1   2 1                   1   1 1       27
28 10         2           1   1             1           1                       1         1         1                     1 28
29 15               1                   1   1 1   1   1   1       1         3   1                     1         1         1 29
30 11                       1 1                             1   1               1                       1   1 2     1 1     30
31 15 1 1 1               1 1   1 1             2     1     1               1     1         1                           1   31
32 18       2 1 1           1   1       1   1     1     1                   1 2     1               1       1   1 1         32
33 10   1           1 1                     1   1                     1       1   1           1   1                         33
34 11               1   1     1 1   1       1           1                                     1       1             1     1 34
35 17   1   2   1 1 1   1         1                         1     1     1     1 1   1         1 1             1             35
36 18               1 1       1           1     1 1 1   1 3         1   1 1           1         1   1                   1   36
37 13                   2               1   1 1 1   2         1                   1         1                       1   1   37
38 14       1   1                 2         2                   2     1                     1 1   1             1     1     38
39 14   1 2       1     1   1     1                                         1 1                       2     1           1 1 39
40 17 1     1               1 1     2         1               1   1         1   1               1     2   1 1             1 40
41 13   1       1 1             1     1       1                 1       1                 1     1                   2   1   41
42 12 1   1 1 1   1     1                   1                             1                 2                       1     1 42
43 16           1     1   1             1         1         1 1     1 1               2           1 1   1     1           1 43
44 21 1 1     2     1   1                 1   1   1       1 1 2 1   1   2   1     1         1             1                 44
45 14     1             1 1     1         1           1       1   1 1           1                     1 2         1         45
46 19           1               1     1     1 1 2   1       1   1 1     1 1   1           1       1 1 1             1       46
47 20               1 1 1 2   1     1     1   1 1 1 1         1             1     1       1               1   1           2 47
48 17             1   1                 1   1 1 1           1   1         1           1 1   1     2   1       1   1         48
49 16       1         1   1   1       1   1             1   1 2     1 1 1                         1       1     1           49
50 12           1                                       1     1     1       1   2   1             1 1     1       1         50
51 21   1 1 1                   1 1 2   1 1   1       1                       1 2       1 1           2 1 1           1     51
52 15   1 1     1   1             1                             1 1   1                     1 1 1     1   1 1           1   52
53 13 1           1         1   2   1                               1         1                     1         2       2     53
54 18 1       2 1           1     1 1           2   1         1       1             1     1 1 1       1         1           54
55 10                   1       1       2       1 1                         1                       1 1     1               55
56 20     1     1 1 1       1               1         2   1         1           2 2   1 1     1 1 1 1                       56
57 16 1           1                                 1         1               1   2           2   1       1 2 1       1   1 57
58 10 1 1         1                     1     1   1   1                                   1     1         1                 58
59 20 3     1 1       1 1           1   1       1   3     1     1         1 1       1             1                 1       59
60 13 1     1       1                   1     1         2               1           1               1     1     1       1   60
61 22   1 1 1 1   1     1   1 1     2 1   1 1 1               2         1             1 1   1                           2   61
62 24   1     1               2     3                 1       2         1 1         1 1         1 1 1 2     1     2   2     62
63 16               2         1   1 1                 2   1                       1 1     2       1 1           1   1       63
64 14 1               1 1   1 1           1               1 1                   1   1     1 1           1             1     64
65 19   2       1   1     1   1 2       1 1               1                 1 1 1       2               1 1             1   65
66 18 1           1             1 1   1 1   1         1         1             1           2 1         2   2               1 66
67 18                   2     1 1   1   1               1   1             1                 1           1 1   1   1 2 1 1   67
68 18                       1     1           1       2     1     1   1         1     1 1     1 2         1     1     1   1 68
69 13   1                                     1         1 1     1 1                 2 1         1 1     1             1     69
70 13 1 1 1   1                 1                   1                           1       1     1         1 2   1             70
71 13       1   2     1       1   1                     1                     1         1                   1     1     1 1 71
72 14                         1 1 1                 1   1   1         2   1     1           1                       1 2     72
73 21     2             1     1 2             2   1   2   2               1         2                   1 1   1 1     1     73
74 13           1   1   1     1           1                         1       1     1 1           1   1               1 1     74
75 19       1     1     1 1 2         1   1 1   1     1             1         2       1 1       1       1         1         75
76 16   1 1 1         1                   1                 1     1   2     1 1 1           1 1             1           1   76
77 16         2       1     1           1 1         1 1   1       1         1           1         1           1     1   1   77
78 14                 1   1 1 1               1     1       1     1                   2           1         2   1           78
79 25   1   1 1   1 1           1 1   1     2     1 1     2       1   1           1 1   1       1       1         2 1     1 79
80 15       1 1                 1     1                   1                 1 1           3   1       1       1 1 1         80
81 22       1   1 1 1     1         1 1     2     1 1   1           1 1 1 1   1     1         1 1   1 1                     81
82 15 2       1     1     1       1       1 1           2       1     1       1                             1         1     82
83 16           1                 1   2                   1       2 3   1               1     1             1 1         1   83
84 21         1       1   1     1   2   1 2       1             1 1 1 1   1   1 1   1 1                       2             84
85 14 1         1         3           1   1 1                     1       2 1                       1   1                   85
86 15         1     1 1         1     1   1       1 1   1           1     1           1             1         1     1       86
87 13         1           1 1       1 2           1                 1             1         1   1                   1 1     87
88 19     4         1       1   1   2   1               1       1     1 1             1               1 1             1   1 88
89 11           2           1           2               1                                 1   1             1   1       1   89
90 17     1 1     1   1   1           3 1                   1     1     1       1                   1                   2 1 90
91 15               1     1 1                 1   1 1   1       1       2         1 1     1   1               1             91
92 17         2                                 1   1   1     1               1 1 1   1   1 1 1       1 1         1   1     92
93 13             1     1 1       1   1                 1   1                     1     1       1     1   1     1           93
94 12                   1     1         2       1           1   1     1                   2     1                       1   94
95 11 1                 1   1             1                 1   1     1   1                       1             1 1         95
96 14                         1               1           1   1 1           1 1       1       1           1         1 1 2   96
97 13     1             1 1     1     1               1       2                       1 1   1     1         1               97
98 14                 3     1   1                 1                           1       1     1   1 1         1 2             98
99 15         1 1 1   1                       1   1   1 1   1   1   1     1         2                             1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
Ngày
/
Tháng