BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
26
/
02
22
/
02
19
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
Ngày
/
Tháng
00 21   1     1 1               2   2   2       1   1       1   1     1                               2     1   1 1   1   1 00
01 18 1   1       1       1   1                   1                   1   1 1     1         1 1 2 1   1 1       1           01
02 13           2         1   1                       2     2       1 1             1                       1           1   02
03 11                               1 1                           1           1     1 2 1       1                   1   1   03
04 18           1 1               1   1             1 1 1 1     2 1 1   1 2                   1           1       1         04
05 12             1                         1   1         1                 1         1 1 1           2           1   1     05
06 14       2 1                         1   3   1                             1       1     1       1           1       1   06
07 10   1                       1           1                   1       1     1 1   1         1                     1       07
08 11                       1       1       1             1             1 1   1 2                   1                   1   08
09 12                                 1             1   1 1           1         1         1     1 1                 2     1 09
10 14 1     1     1         2 1 2 2       1             1                       1                           1               10
11 16 1 2   1       1                 2           1           1   1           1                 1       1       1   1   1   11
12 16 1             2   1     1   1         1       2           1           1       1                       1 1       1 1   12
13 21     1         1   2       1 1 1     1             2   1 1                 1 1     1     1   1 1   1   1   1           13
14 23   1     2   1           1             1 1 3                       3 1   1   2 1   2           1 1           1         14
15 19   1         2         2 1           1     1   2         2     1     1 1       1             1 1 1                     15
16 18 1   1   1 2     1     1           1   1                           1     1     1     1     1         1   2         1   16
17 16 1                                       1       1 1         1 1     1     1       1   1           2     1     1 1 1   17
18 19   1   2         1   1 1   1         2   1 1     1 1               1             1     1       1 1                 1   18
19 20 1                           1       1     1 1       1 2         1                 1       2   2 1 1 1 1   1       1   19
20 16 1 1             1   1             1   1         1 1                     2   2                     1           1   1 1 20
21 13 1 1   1             1   1                               1       1     2                   1           2     1         21
22 14     1 1 1 1 1 1     1                                           1 1               1           1   1       1   1       22
23 12 1 1           2   1     1       1 1       1       1                 1 1                                               23
24 18 1 1   1                             1     1   2 1 2       1   1             1       1   1   1             1       1   24
25 13 1       1 1   2 1                 1 1                 1 1                     1                           1 1         25
26 16         2                       1       1   2 1         1     2 1 1   1 1                           1   1             26
27 17   1         1   1               1   1 1     1           1                     1 1 1         2               1 1 2     27
28 16       1         1       1 1     1             1 1                 1   2     1                   1 1 1           1 1   28
29 17               2 1       2                 2   1 1   2 1 1 1                   1 1     1                               29
30 13   1   1   1                       1     1                                             1       1   1 1 2       1   1   30
31 12     1 1   1       1 1 1               1         1         1                                 1   1       1             31
32 17 2   1         1 1     1                         1         1   1 2         2   1     2                       1         32
33 18       1       1   1       1         1                 1     1 2 1           2     1   1     1 1     1     1           33
34 12   1               1               2     1 2       2                                                       1       1 1 34
35 15                   1       1   2               1     1 1       1                 1       1 1 2             1   1       35
36 16             1         1 1       1       1                   1   1 1       1 1 1       1       2           1       1   36
37 14           1           1     1   1   1 1   1                   1     1     1 1 1                     1 1               37
38 9       1             1         1                     1   1               1                 1           1             1 38
39 15   1 1               1   1         1   1 1       2     2       1     2   1                                             39
40 11     1           1 1 1   1   1       1           1           1                     1         1                         40
41 25 1 1       1       1 1   1 1 1     1     1 1     2       1 1   1 1     1     1         1 1       1         1   1 1     41
42 20           1           1 1   1 1     1 1         1   1       2         1   1   1           1 1       1 1     1   1     42
43 12       1               1 1   1       1 1       1                               2                   1 1   1             43
44 21       1           1 1 1       3         1     1 1   1   1   2   1             1   1   1         1               1   1 44
45 15   2 1           1 1         2                       1         2       1             1           2       1             45
46 18   1       1 2 1 1   1 1   2     1                               1     1         1   1     1             1         1   46
47 22 1       1                     1   1 1 1 1   1   1 1           1     1   1       3                     1   1 1 3       47
48 8   1       1     1                           1           1                 1                   1     1                 48
49 14 1           1               1   1                                     1 1   1     1 1   1     1       1 1       1     49
50 24                       1 1 1   1 1       1   1   1     1   1 1 2   3       1 1 1               1 1       2       1     50
51 15               1       1                             1       1                       1 3   1     2   1   1           2 51
52 20   1                                   1 1 1 1       1   1         1 1   1   1   1   1     1       1 1 2     2         52
53 16         2           1 1                                 1 1   1     1 1   2 1               1         1         1   1 53
54 16               1   1     1                     1 1   1           1 1       1 1         1 2                 1 2         54
55 26     1   1   1 1     1     1 1   2                 1 1   1 1 1       1   1 1         2 1   1   1   1 1         1     1 55
56 19     2 1               1     1         1 1   1             1       1               1 1   2         4               1   56
57 17         1   1 1     2   1                 1 1 1               1                             1     1 1 1 1   1     1   57
58 21 2   1             1 1     1   1           2 1         1                       1 1 1 2   1               1       2   1 58
59 11                                               1   1                           1 1   1         1 1 1     2       1     59
60 14         1 2                                 2 1 1     1 1         1       1               1   1       1               60
61 13     1   2             1     1           1         1 1   1             1                     1             1     1     61
62 20 1       1         1           1 1   1                   1       1   2         1   1   1 1 1         2       1       2 62
63 16   1     1     1 2 1                                                       1       2   1 1     1   1   1     1     1   63
64 14 3       2 1               2     1                         1                                                 2 1   1   64
65 14                   1 1     1   1       1     1     2               1         1               1               1 2       65
66 12       1   1   1     1                       1         2     1     1                       1 1             1           66
67 22           1 1 1 1     1   2   1         2         1       1     1 1           1 1           1 1     1 1         1   1 67
68 16     1 1 1   1 1         1   1 1               1                 1                     1 1       1       1     1 1     68
69 10 1           1   1             1 2                         1                                   1             1 1       69
70 12             1     1             1         1 1           1   1 1                     1         1                   1 1 70
71 19 1           2   1                 2   1           1 1     1 1     1   1     1 1       1   1         1   1             71
72 13                       1                     1                 3         1       1   1               1 1   2   1       72
73 16             1   2     1           1           1           1 1           1 1       1         1     1     1 1     1     73
74 16   2 1     1 1   1           2     1                         1           1   1   1         1 1                     1   74
75 19     2                                   1 2 1       1   1       2     1           3   1   1               1 1 1       75
76 15     1       1 1   1 1 2     1 1         1               1           1   1         1     1                             76
77 18         1   1   2   1     1             1             2 1 1 1           1     1   1                         1       2 77
78 14           1 1                     2 1                     1       1         1   3       1         1       1           78
79 18           1       1 1       1   2   1       2       1 1 1                 1 1               1         1     1       1 79
80 21   1             1 1           1   1   1               1     1     1   1         3   1   1 1     1 1     1 1       1   80
81 18                 1       1       1 1 1 1 1       1                         1 1 1 1 1             2       1     1     1 81
82 15         1               1 2 1     1           1     2                 1                 1       1 1             1   1 82
83 16                   1         1 1     1   1 1   1 1       1   1       2               1 1         1                 1   83
84 11   1 1 1   1               1         1                     1 1     1   1                     1                         84
85 24     2           1 1 1   1   1   1 1 1     1           1 1 1       1     3 1                           1       1     3 85
86 14     1         1       1 1           1 2           1       1         1   1                             1 1 1           86
87 22       2           1 1   1               1                           1               2 2 1 1   1 1   2   1 2     1 1   87
88 17     1   1 1                   1   1     1         1   1     2 1                   1     1 2   1                 1     88
89 12       1   2             1               1   1   1           1   1                     1     1       1                 89
90 10 1                 1           1         1         1                     1 1   1               1     1                 90
91 21       1 1       1   1                   1     1   2 1 1   1 1   1   3       1         1           1           1   1   91
92 9   1               1 1               1               1           1                 1         1                       1 92
93 18     1       1                 1     1           1     1         2       1 2     1   1 1 1 1         1           1     93
94 14               1           1       1 1         1 1         1   1     1 2       1                     1       1         94
95 15 1   1 1                     1     1               1   1               1     1       1   1         2 1   1             95
96 13         1     1   1             1   1       3                                       1   3                           1 96
97 16                           1     1     1                   1     1     1     1   1     1       1 1     1 1       2   1 97
98 16                               1   1   1   1 1       2   1           1 1             1       1               2 1 1     98
99 14     1 2       1 1     1     1                 2     1 1                                     1           1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
26
/
02
22
/
02
19
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
Ngày
/
Tháng