BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
Ngày
/
Tháng
00 15 1       1                   2       1 1           2 1           1           1                 1     1 1         1     00
01 22   1       1 1   1       1     1                 1                   1 1   1   1 3 1   1 1       1   1   1 2           01
02 17   1       1   1 1   1       1   1               2                       1 2                     1 1     1         1 1 02
03 16     1             3   1 1                                     1 1         1                 2       1   1 3           03
04 21       1               1 1 2       1       1 2         1       1     2     1     1     1     1   1           2       1 04
05 15         1     1     1             2   1   1   1       1         1     1                     1       1         1     1 05
06 17                   1 1 2   1     1   1 1 1 1   2 1             1   1   1             1                                 06
07 21       1                 1     1   1   1   1   1     2         2 1     1   1           1   1   1     1 1     2         07
08 13           1 1     2                           1   1       1     1     1           1   1   1 1                         08
09 17               1   1 1         1 1       1   1     1 1     1         1               1           1 1       1     1   1 09
10 20 1 1 1     1 2     1   1 1 1 1               1                     1 1   1     1             1   1       1     1       10
11 24 3   2     1             1               1           3 1   1   1     1 1     1     1     1 1 1 1 1                 1   11
12 24 1     1         1   1 1   1         1 1     1     2   1     2     1 1     2     1 1     1   1 1         1             12
13 16           1           1                 1     2         1 1                   1   1   2   2     2             1       13
14 17 1 1                 1   1       1         1                   1 1 1 1                   1 1   1   2 1       1         14
15 16     1 1                 2   1       1     2                   1       1   1       1         1         1     1   1     15
16 13     2   1 2   1 1                                                 2                     1         1       1 1         16
17 12 1         1 1           1                   1     1   1               1                           1       1       1 1 17
18 13               1 1 2           1     1                   1   1   1   1 1                                   1 1         18
19 20         1     1         1 1   1         1       1         2 1       1 1 1     1         1       1 2         2         19
20 21 1         1                         1 2                 2 1 1 1       1 1               2   1 1   2         1 1     1 20
21 17   1             1   1         3         1   1   1     1                     1     1 1 1               1           1 1 21
22 15   1         3 1   1       1 1         1   1   1             1         1       1   1                                   22
23 21               1   1     1 1         1   1   1 1       2           2           1 2 1           1   1 1 1   1           23
24 16 2 1   1   1                 1                 1           1               1     1         1 1       1 1 1           1 24
25 16         1 1     1                               1 2 2             1                 1 1         1       1 1   1   1   25
26 12   1               1               1             1                         1 2             3     1                 1   26
27 16           1     1         1                                     2 1       1 1   2 1               1       1   2 1     27
28 10       1         1 1         1   1             1         1     1                   1                                 1 28
29 12             2             1 1 1               1             1       1 1   1 1                                       1 29
30 13             1               1                 1     1           1             1     1   1                     4     1 30
31 15 1                 1           1         1 1   1             1       1             1       1 1 1     1     2           31
32 14   1           1   1       1   2               1           1 1                           2       2 1                   32
33 11               1                   1               2     1 1                 1                           1     2   1   33
34 16     1     1   1       1     1           1     1       1           1 1   1               1     1           1   1     1 34
35 13     1                 1       1         1   1                     1       2 1   1   1       1     1                   35
36 16         1 1           1   1               1   1         1       1                 2       1         2   1         2   36
37 13               1                 1   1   2           1     1 1 2                   1 1                           1     37
38 20   2                   2 1         1     1             2     1     1 1       1 1   1 1 1       1             1     1   38
39 16 1       1           1         1   1               1       1             1     1 1         1       1   1 1 1     1     39
40 13                     1       1             1                           1       1 1   1               1 1       1 1 1 1 40
41 16 1 1             1                       2   1   1     2 1 1         1         1       1                         2     41
42 20     3 1       1           1         1     1 1                 1                     3   1     2         2     1     1 42
43 15 1     1 1           1                 2                       1   1                 1   1   2         1 1   1         43
44 18       1   1       1         1 1       1   1         1     1 1 1   1       1 1                     1             1 2   44
45 12       2       1 1           1                   1     1           1   2                       1                 1     45
46 11     1 2           1                     1         1           1   1                     1                 1         1 46
47 19 2                             1     1 1                         3 1     2       1 1     1 2   1               1 1     47
48 11         1   1         1                   1               1         1         1 1                     1     1   1     48
49 22     2   1           2               1   1 1 1     1 2   1     1         2   2 1         1                 1     1     49
50 9                                         1   1       1     1 1               1             1 1                     1   50
51 16   1                     1 2   1   1     1             1   1   1           1           1       1   1     2             51
52 9     1                   1             2           1   1                   1                       1   1               52
53 16 2       1   1                 1 1 2         1                                 1               1               1 2 1 1 53
54 18   1 1                 1 1     1         1     1                       1 3     1       2         1   1   1 1           54
55 12         1     1     2 1                   1                                   1               1   1 1     1       1   55
56 18           1     1       1   1 1 1   2       1 1   1     1     1     1                 1   1         1       1         56
57 13   1                     1   1               1   1   1         1       1           1   1     1               1     1   57
58 21                 2 1 1 1     1       1 1           1   1         1   1   1   1   1         1 1   1       1       2     58
59 18             1       2             1             1 1       1   1   1     1     1   1               1   1   1   1   1 1 59
60 20 1 1       1     1                   1 1 1       1     1     1         1   1 1 1 1             1           2     1   1 60
61 13               1 1             1 2         1                     1     1       1     1           1       1       1     61
62 18   1         1   1 1           1     1 1         1           1   1           2   1     2                 1   1     1   62
63 15   1 1 1             1   1 2 1     1     1         1     1 1             1     1                                       63
64 12 1       1             1         2               1           1 1             1               1 1                 1     64
65 10       1 2                           1   1   1         1   1                                   1 1                     65
66 10         1 1                 1     2 1                                                           1   1   1 1           66
67 11     1 1     2       1     1               1                   1                     1                 1           1   67
68 15   1 1   1                               1 1 1     1 1                 1       1 1         1 2                   1     68
69 15   1           1                               2 1       1         1 1     1     1       1   1     1     1           1 69
70 12                   1                     1   3           1   1   1 1                               1       1     1     70
71 12   1   2   1   1           1     1                       1   1 1                         1             1               71
72 11       1       1       1   1                               2       1     1         1           1                     1 72
73 13         1       2               1     1       1     1                   1   1 1 1                               2     73
74 26   1 1 1                 1 2 2       1                   1     1 2       2 1 2 1     1     1           1     1 2     1 74
75 26 1     1       1         1   1                     1   1 2       2       1 1 1   1   2         1 1 1 1 2           3   75
76 22     1   1           1 1         1 1           1 1 1       1         2   1 1     1 2     1   1       1 1 1             76
77 23   1   1         1           1   1 1 1 1     2 1 1 1               1 1 1         1     1         1     1 1       1 1   77
78 17 1     1   1                   1 1   2       1   2   2                               1 1 1             1         1     78
79 17   2 1     1 2       1     2     2 1                 1 1                       1               1                   1   79
80 17         1   1 1     1 1         1 1     1         1     1       1       1           1           1     2           1   80
81 16       1 1   1     1       1     1 1   1                     1   1     1     1           1 1       1                 1 81
82 14           1         1 1       1 1   1 2               1     1       2   1       1                                     82
83 19     1 1   1 1 1                   1   1   1     1     1 1   1         1           1           1     2               2 83
84 18     1       1                     1             2       1     1   2       1 1       1   1 1 1 1             1 1       84
85 14 2         1               1     1   1         1     1 1   1                           1   2             1             85
86 13                   1         1         1           1                 1   1               1   1   1   1     1 1       1 86
87 16 1               1       2           1                   1           1             1 1           1 1   2     1     1 1 87
88 10               1 1           1   1                   1               1 1                                 1   1 1       88
89 25             1   2         1     1       1 1 1 1       1 1   1     1     1   2         1 2 1 1           1   1 2       89
90 18     1 1         1 1     1   1     1         1           1       2             1     1 1         1     1     2         90
91 17           1 1   2 1               1   2   1         1       1         1   1             1       2   1                 91
92 12         1 1   1                             1         1     1 1         1         1 1         1                     1 92
93 18       1     1       1 3 1     1   1       1             3   1                     1 1     1   1                       93
94 23   2     1     1   1 1         1     1 1   2                 1   1 1   1   1     1 1 2 1           1   1               94
95 17         2     1   1 2 3         1         1                                                 1   1   2   1     1       95
96 16     1                   2       1   1         1 1 2       1               1   1       1           1 2                 96
97 13         1   1                     1             1   1 1 1 2                   1       2                   1           97
98 7                             1 1   1             1                                     1   1                 1         98
99 13 1       1     1                           1     1   2       1                   1                   1 1     1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
Ngày
/
Tháng