BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11             1                       1 1             1 1                   1 1   1         1           1           1   00
01 16               1       1             1                 1 2   1     2   1 1                   1     2     1     1       01
02 13 1               1 1       1       1       1     1     1     1                   1             1             1       1 02
03 14 1                     1   1       1 1         1     1 1     1         1                   1       1   1       1       03
04 19 1         1   1       2           2 1 1         1       1 2   1       2     1                               2         04
05 23     1 2   1   1       1       1             1 1 1   1 1     1             1       1 1   2             1     2 1     1 05
06 12                             1           1 1       1   1 1 1     1 1 1         1 1                                     06
07 17         1       1         1         1         1 2     2             1                   1 1               1   1 1 1 1 07
08 11   1 1       1 1                     1           1                                       1       1             2 1     08
09 20 1                 2       1           1                       1       1 1 1 1     1 1   1             1     3   1 2   09
10 15           1   1     1                                                     1 2   2 1 1     1     2     1       1       10
11 11       1   1 1           2   1                                       1         1       1     1                 1       11
12 16                 1           1   1                         1                     1 2 1 1 1   1   1     1 1     1     1 12
13 16     1 1   1   1                 1   1   1                 1         1           1       1   1   1         1 1   1     13
14 15     1       1 1     1         1 1     1   1 1             1                     1     1     1   1                   1 14
15 15 1     1 1       1 1   1         1   1   1   2                     1               1             1                   1 15
16 23   1     1   1           1   1   1 1           1 1   1       2         1       1   1       1   2 1             2 2     16
17 16             2   1     1 1     2                   1 1             1   1     1 1   1 1             1                   17
18 15 1   1                   1   1                     1               1       2   2       1 1 2           1               18
19 18 1             1           1 1         1   1 1     1       1     2     1 1             1 1         1       1       1   19
20 19 1       1           1 1 1     1   1           1   2           1     2   1                 1             2 1         1 20
21 15   1             1 2   1         1 1 1       1   1 1                 1             2     1                             21
22 17 2             1         1               1     2 1       1               1       1   2 1   1   1                 1     22
23 8       2       1                       1                   1   1               1                         1             23
24 25   1     1 1 1           2   1           2     1   1 1 1   1               1     1 2             1       1 2     1 1 1 24
25 15       1               1 1   1     1             1           1     1         1     1 1 1   1       1   1               25
26 22       2 1   1     1         1               1   1   1 1         1 1     2 2     1           2   1   1         1       26
27 23             1     1           1 1     1     2         1   1   1 3   1     1   1     1         1 1         2   1   1   27
28 14     1 2     1                     1     2         1                 1 1     1                       1 1   1           28
29 14     1         1     1         1 1         1 1           1   1     2                                 1   1       1     29
30 18         3 1 1     1                   3   1   1   1   1     1           1                 1   1                     1 30
31 14   3 2       1       1                   1                             1                             1     1     1 1 1 31
32 22   2                         1             2 1 1   2     1   2           2         1     2 1       1 1         1     1 32
33 16   1     1 1     1 1   2   1 1   1           1           1     2                                 1             1       33
34 19 1 2 2           1   1     1 1     1 1       1 1     1                 1                     1         1     1     1   34
35 20     1             1       1   1     1     1     1               1   1               1 1     2           1 1 2     1 2 35
36 16       1 1     1 1     1     1                               1 1   1                           1     3   2           1 36
37 19                                 1     1     1 1   1     1   1 1   1 1       2 1       2     1   2                   1 37
38 14   1   2   1   1     1         1         1               2                       1                             1 1 1   38
39 19         1       1   1 1       1 1 1       1         1       1   1       1 1     1   1   1 1         1           1     39
40 12                 1   1       1   1   1   1                                     1               1 1     1       1     1 40
41 15     2       1       1 2 2               1             1         1       1                     2     1                 41
42 12                   1           1             1   1             1   1           1               1 1 1     1 1           42
43 27 1   2 1   1     2 1     3     1   1           1           1   2         1 1 1           1 1       1   2   1     1     43
44 16                       1   2           2         1   1   1   1                   1   1     1   1   1   1         1     44
45 13               1           1       1       1     1         2               1     1     1   1 1             1           45
46 14                     1 1     1           1   1             1 1 1 1       1     1                           1     1   1 46
47 12                     1       1                     1         1 1         1                   1 1 1           1 2       47
48 12 1 1             1     1         1           1 1 1         1         1     1       1                                   48
49 17                     1 1   1 1     1 1       1 1           1     1           1       1   1         2           1   1   49
50 12           1   2         1                                             1   2 1 1 1   1   1                             50
51 13             2         1           1   1   1   1 1               1         1 1                     1         1         51
52 12     1                   2     1 1       1     1                       1   1     1           1               1         52
53 14 1             1     1         1     1     1       1                     1 1     1               1       1 1 1         53
54 18     2 1                 1                       1       2 2       2           1 1     1   1           1     2         54
55 15           1       1             1   1                 1       1     2 1     1   1     1             1   1         1   55
56 16         1     1           1     1 1 1 1     1       1         1 1     1     1             1 1                       1 56
57 11           1   1             1         1             1       1     1 1           1                           1     1   57
58 22     1 1   1         1         1 1     1 1   1       1       1   2 1   1   2   1   1       1               1   1       58
59 15                 1 1   1   1       1 2     1     1 1                   1           1   1                   1     1     59
60 12           1 1                                     1             1       1     1               1           1 1   1 2   60
61 9             1     1                       1   1           1       1 1               1             1                   61
62 21   1   1         1 1 1       1 1 1     1 1           1   1           1       1     1           1 1   1   1 1     1     62
63 13       1 1   1     1         1         1       1                             1             1       1 1 1           1   63
64 18 1       1       1 1             2 1 1         1         1 2         1                 2                 1   2         64
65 19     1   1 1   1 1   1           1         1       1             1 1           1 1     1     1 1 1             1   1   65
66 14                 1                     1 1 1   1 1 1   1     1       1             1         1   2                     66
67 17   2           1         1 1       1               1 1 1 2 1 1             1                 1     1             1     67
68 15 2     1       1 1                     1 1   1       1             1 1 1 1                   1       1                 68
69 14         1   1             1   1                     1                 1 2                   1     2     2     1       69
70 13 1       1         1                       1     2         1           1     1         1       1 1                   1 70
71 15 1 1                 1           1   1               1 1       1       1       1         1 1           2       1       71
72 15 1 1   1 1       1               1       1                       1 1       1     1       1 1 1         1               72
73 13     1               1   1     1   1     1 1                                   1       1       1                 3     73
74 17 1       1       1   1   1       1 1                     1         1           1         1   1 1   1 1             2   74
75 16 1 1 1                                   1           1         1 1             1   1 1 1   1 1     1 1   1             75
76 12           1     1                   1     3   1                           1   1         1             2               76
77 22 1 2                         1       1                       3   1   1 1   1         3 1 1   1   1   1       1       1 77
78 26 1   2       3       2         1     1 1 1         1   2 1   1 2     1   1   1 1     1               1   1             78
79 21       1 1   1 1       1 1 1 1               1     1       1         1   1 1 1     1 1   1   1           1       1     79
80 15   1     1             1 1   1       1 1   1       1           1         1   1         1         1                 1   80
81 17         1     1         1     1   1           1 1 1   1       1             1       1 1 1     1   1 1                 81
82 13     1     1     1                     1       1   1                               1       1         2   1         1 1 82
83 12           1             1 1             1   2       2         2 1                                                   1 83
84 12       1                         1 1   1             1   1       1     1             1     2     1                     84
85 17 1     1 1                     1                 1   1 3   1 1 1         1         1 1                   1         1   85
86 14               1   1   1   1                 1       1   1         1             1                 2       1   1     1 86
87 18             1       2       1 1 1   1                                   2         1         1     1   1     1     2 2 87
88 15     1       1             1         2         1 1       1         1 1         1       1             1     1 1         88
89 20         1 1 1     2       1   1       1 2               1             1   1 1           1           1 1 1   1       1 89
90 19 1         1     1 1                         1             1     1 1   1         2   1 1 1     1 1   1     2           90
91 15   1   1 1     1           2               1           1           1           1 1         1       1           1     1 91
92 14   2     1 1         2             1                 2 1         1                 1           1   1                   92
93 22           1     1 1   1       2   1     1   1         1 1   1   1   1       1     1           2           1 1   2     93
94 17   1   1         1         2 1         1 1         1 1   1       1     1 1                             3               94
95 8           2               1       1                                 1                 1       1         1             95
96 22                             2   1         1   1 2     1       1     1       1 1   1 2 1 2     1   1 1     1           96
97 12                   1       1   2           1             1         1                         1           1 1   1 1     97
98 13 1                   1 1                   1       1       1                   1               1         2       1 2   98
99 13           2   1   1     1         1           1               1       1     1                       2 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
Ngày
/
Tháng