BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng
00 15 1                         1     1 1   1     1 1   1         1           3 1                       1               1   00
01 12         1 1                 1       1 1 1               1       1                 1       1   1               1       01
02 18 1   1 1     1 1 2                 1       1               1   1   1 1       1     1     1               1 1           02
03 15   1           1       1               1   2 1     1     1   1       2         1       1                           1   03
04 15       1 1   1     1 1       1             1     1 1   1                         1     2       1                     1 04
05 8 1                           1                   1 1   1   1             1                                       1     05
06 14     2             1 1           2 1           1           1       1     1               1     1             1         06
07 17 1       1     1     2     1 1     1                   1     1   1   1 1   1             2                           1 07
08 14     1                   1 1   1           1 1 1                   2       2 1       1 1                               08
09 13         1     1   1   1         1               1   1     1         1                       2         1           1   09
10 15       1             2 1     1 1     1               1     1           1     1       1           1 1                 1 10
11 17 1 2                                   1                 1     1     1 1         1   1       1     1   1       3 1     11
12 16       1   1           1 2 1         1     1               2                     1           2 1           1   1       12
13 18     1                 1           1         1     1   1     1 1 1 2         1   1   1           1     1 1 1           13
14 20       1 1           1 1             1         1               1     2 1       1     1       2 1 1 2           1     1 14
15 9                       1                         1     2     1                     1   1   1         1                 15
16 14 1 1   1 1       1   2   1                       1     1                   2             1 1                           16
17 8             1 2     1                                                                         1 1 1               1   17
18 10       1         1                       1 1                     1   1               1     1     1         1           18
19 13   1         2             1       1                           1       1     1 1   1                     1       1   1 19
20 23     2     1         1 1   1   1   1     1             1         2         2   1 1 1 1           1   1     1   1 1     20
21 18 1         1     2         2             1 1   1               1           1           1             2 1 2         1   21
22 17     1 1 1     1           1   2       1     1 1   1   1       1                     1   1             1     1         22
23 20 1 1     1         1 1                   1   1 1                   3         1         1 1       1 1   1 1     1   1   23
24 14   1               1   1       1 1     1 1                         1           2   3           1                       24
25 21                     1 2 1     1 2   1   1     1   1           1 1 1     1       1             1   1           2 1     25
26 22   1 1   2 1     1       1         1             1 1         2   2           1   2   2   1           1             1   26
27 10   1 1                             1                               1 1       1         1       2           1           27
28 17   1 1               1   1                 1         2   2   1       1 1     1             2           1   1           28
29 12 1         1       1     1               1         2               2         1                   1                   1 29
30 12               1         1       1   1     1 2                       1       1 1                         1 1           30
31 13         1               1                     1         1             1     1     1 1 1               1 1   1 1       31
32 22 2           1 1         2 1 1         2 1 1           2                       1         2 1 1           1   1       1 32
33 18 2         1 1   1 1   1                           1 1     1     1     1 1 1   1     1           1 1                   33
34 16       1   2   1                 1   1 1 1         1                           1 1               1   1     1 1   1     34
35 14     1           1                 1                 1         1           1         1   2   1 1 1   1         1       35
36 11     1                                   1   1 1 1   1                   1 1                     1 1       1           36
37 17           1       1         1     1     1 1   1 1 1           1       1 2       1                   2               1 37
38 19     1 1     1 1 1       1       1                         2   1 1     1 1 1     1       1   1                 2       38
39 17 1           1 1     1                   1                     1 1     1 1     1     1 2       1     1   1     1       39
40 18   1         2             1       1     1 1         1   2     1       1           1     1               1 1     2     40
41 15           1         2 1   1 1       1 1         1                       1           1       1 1             1     1   41
42 22         1     1                 1         1         2   2 1   3     1   1 1   1   1   1 1 1   1     1                 42
43 12   1 1           1       1                     1 1               1         1                 1     1   1             1 43
44 16           1 1           1       2 1 1 1         1           1                     1 1     2     1   1                 44
45 15 1     1 1   1         1       1     1 1   1               1         1                 1             1 1     1         45
46 17         1 1   1   1       1 1                   2 1           1       1     2 1             1               1     1   46
47 16                   1 1       1                         2           1     1 1     1               1 1 1 2   1     1     47
48 17   1   2         1     2 1       1         1       1                     1   1   2             1   1                 1 48
49 19   1         1 1           1   1   1 1   1         1           1 1 1 1   1               1         1   1   1       1   49
50 13   1       2     1 1 1         1             1       1 1     1                   1           1                         50
51 17 1           1               1   1             1 1 1 1                     1         1 1 1                   1 1 2   1 51
52 23 2             1         2 1   3 1               1   1   1 1 1   1       1     1     1 1     1   1             1       52
53 17 1 1   1       1               1     1         1     1             1         1 1   1           1         1   2   1     53
54 14           1                                     1 1       1   1             2     1       2 1           1     1 1     54
55 10   1     1   1               1       1                 1                                             1       1       2 55
56 16   1                 1     1 1       1 2       1     1           1             1       1     1 1 1       1             56
57 9 1 1                                         1   1       1 1         1             1           1                       57
58 10             1     1                 1 1                 1   1                     1 1         1                     1 58
59 24 1   1 1       1   1 1     1       1 1     1           1   2         2             3     1 1       1 1           1   1 59
60 17       1         1           2     1 1     1 1         1     1 1             1   1 1     1       1                   1 60
61 25           1       1     1     1     1 1   1     1 1 1 2     1 1                     1 1 1 1   1     1   1 1     2 1   61
62 21           1     1       1 1 1     3 1       2 1                   1       1         1     1               2     3     62
63 20         1       1   2     1       1     2     1     1 1   1     1 1           1                 2         1   1 1     63
64 11     1         1                           1 1                       1     1       1               1 1   1 1           64
65 22 1     1       1   1             1 1     2   1           2             1   1         2       1   1     1   1 2       1 65
66 15         1   1       1         1                           1     1         1 1   1 1           1             1 1   1 1 66
67 21   1 1 1 1 1                 1 1   1   1 1             1               1 2       1                   2     1 1   1   1 67
68 11             1           2   1   2   1                           1           1                           1     1       68
69 11     1             1   1       1       1       2 1 1                 1               1                                 69
70 12         2                                                   1 1           2     1 1 1 1   1                 1         70
71 15 1   1                   1           1 1     1                         1   1   1         1   2     1       1   1       71
72 16   1         2 1             1 1 1 1     1                           1 1   1     1                         1 1 1       72
73 14   1 1                       1       1           1 1 1 1                               2             1     1 2         73
74 8                   1             1       1 1                                                 1   1   1     1           74
75 22   1       2     1 1       3   1       1   1                           2 1     1         1     1     1 1 2         1   75
76 14           1 1     1   1     1       1     1 1           1         1                 1 1 1         1                   76
77 14     1     1           1             1     1 2   1             1                           2       1     1           1 77
78 17   1 1 1         1     1   1                 1       1   2         1           1 1                 1   1 1 1           78
79 21           1     1     1                       1   2   1   1 1   2 1   1             1   1 1   1 1           1 1   1   79
80 11       1   1       1   1                         1   1     1                             1 1                 1     1   80
81 16         1       1   1         1       1     1     1 1                           1       1   1 1 1     1         1 1   81
82 20       3           1         1   1     1   1   1             1     1     1     2   2       1     1     1       1       82
83 14 1       1   2     1               1                   1   1 1               1               1                 1   2   83
84 16                   1     1   1         1       1 1 1             1   1                     1       1   1     1   2   1 84
85 15       1                   1                   1             2         1 2     1   1         1         3           1   85
86 16 1   1 1   1           1       1                     1   1   1         1 1                 1     1 1         1     1   86
87 12 1                 1         1       1               1           1                         1           1 1       1 2   87
88 20   1           1     1 1                     1       1   1             1       1 1     4         1       1   1   2   1 88
89 25   1 1   1             2 1   1 1     1     1             2   1   1 1 1 2     1 1             2           1           2 89
90 29       1     1 1 1 1 1       1 1 1 2     1   1         1 1 1 1     1     1       1     1 1     1   1   1           3 1 90
91 14               1 1             1         1 1     1       2   1   1         1                     1     1 1             91
92 13         1       1 1     1       2                             2             2 1           2                           92
93 20                           1     1     1       2   1 3     2     1       1 1     1             1     1 1       1   1   93
94 14             2             1 1           1   1         1             2       1                       1     1         2 94
95 16     1   2 1                   1 1           1 2 1           1     1             1 1                 1   1             95
96 11               2   1     1         1   1         1       1   1 1                                           1           96
97 11   1             1                     1                   1       1           1       1             1 1     1     1   97
98 20     1         1 2     1   1   1     1 1     1   1 1   1     1   1                                 3     1   1         98
99 19 1     1 1       1                       2               1 1   1     2 2     1   1         1 1 1   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng