BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
26
/
02
22
/
02
19
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
Ngày
/
Tháng
00 18 1 1                   1         1                   1     1 1               2   2   2       1   1       1   1     1   00
01 17   2 1 1             1             2 1         1 1 1   1       1       1   1                   1                   1   01
02 20   2     1     1         1 1 1 1     1   1                   2         1   1                       2     2       1 1   02
03 8               1   1         1   1       1                                       1 1                           1       03
04 21                       1 1   1 1   1 2     1                 1 1               1   1             1 1 1 1     2 1 1   1 04
05 9           1 1         1                     1 1               1                         1   1         1               05
06 14   1       2     1 1                           1         2 1                         1   3   1                         06
07 12                 4 1 1           1                   1                       1           1                   1       1 07
08 10         1           2   1                 1                             1       1       1             1             1 08
09 9             1 1 1                               1                                 1             1   1 1           1   09
10 18               1     1       1       1     1   1   1     1     1         2 1 2 2       1             1                 10
11 14             1               1             1 1     1 2   1       1                 2           1           1   1       11
12 17   1 2                     1             1   2     1             2   1     1   1         1       2           1         12
13 14                               1     1                 1         1   2       1 1 1     1             2   1 1           13
14 20       2       1         1 1 1           1           1     2   1           1             1 1 3                       3 14
15 18             1   2       1           1               1         2         2 1           1     1   2         2     1     15
16 14   1 1               1       1                     1   1   1 2     1     1           1   1                           1 16
17 12     1 1         1     1     1 1                   1                                       1       1 1         1 1     17
18 25     1 1     1   1 1     1 1         1 1 1       1   1   2         1   1 1   1         2   1 1     1 1               1 18
19 13       1     1       1                         1   1                           1       1     1 1       1 2         1   19
20 14 2       1   1                   1         1       1 1             1   1             1   1         1 1                 20
21 14                     1   1             1 1 1 1 1   1 1   1             1   1                               1       1   21
22 15         1 2 1           1 1                           1 1 1 1 1 1     1                                           1 1 22
23 15               1       1               1       2   1 1           2   1     1       1 1       1       1                 23
24 21 1 1       1     1                 2 1       2     1 1   1                             1     1   2 1 2       1   1     24
25 20   1 2         1   1           1     1 1 1   1     1       1 1   2 1                 1 1                 1 1           25
26 16   1         1     1             1                         2                       1       1   2 1         1     2 1 1 26
27 18       2       3     2     1   1                 1   1         1   1               1   1 1     1           1           27
28 15 1           1   1       2             1       1         1         1       1 1     1             1 1                 1 28
29 23   1 1         1 2 1   1 1               1                       2 1       2                 2   1 1   2 1 1 1         29
30 11                             3       1   1   1       1   1   1                       1     1                           30
31 19     1 1               1     2 1       1   2     1     1 1   1       1 1 1               1         1         1         31
32 15       1     2             1                       2   1         1 1     1                         1         1   1 2   32
33 15       1           1 1     1       1                     1       1   1       1         1                 1     1 2 1   33
34 18         2         1   1     1 1   1 1 1             1               1               2     1 2       2                 34
35 11           1     1 1                                                 1       1   2               1     1 1       1     35
36 13                     1   1       1     1     1                 1         1 1       1       1                   1   1 1 36
37 13   1 1 1                           1         1               1           1     1   1   1 1   1                   1     37
38 14   1     1 1       1                     1 1 1 1 1       1             1         1                     1   1           38
39 16                     1 2       1                     1 1               1   1         1   1 1       2     2       1     39
40 20       1 1         1   2 1 1   1   1     1 1           1           1 1 1   1   1       1           1           1       40
41 22           1     1 1       1                     1 1 1       1       1 1   1 1 1     1     1 1     2       1 1   1 1   41
42 16   1               1 1                     1     1           1           1 1   1 1     1 1         1   1       2       42
43 13           2                   1     2           1       1               1 1   1       1 1       1                     43
44 23     1 1 2 1   1         1           1                   1           1 1 1       3         1     1 1   1   1   2   1   44
45 14 1               1     1   1                         2 1           1 1         2                       1         2     45
46 17           1             1       1               2   1       1 2 1 1   1 1   2     1                               1   46
47 17 1 1                       1       1   1     1     1       1                     1   1 1 1 1   1   1 1           1     47
48 8 1                     1                         1   1       1     1                           1           1           48
49 14   1         1 1             1     2   1 1   1   1 1           1               1   1                                   49
50 22             1 1     1 1     1       1                                   1 1 1   1 1       1   1   1     1   1 1 2   3 50
51 9 1         1     1                 1   1                         1       1                             1       1       51
52 17     1                     1     1     1 1 1   1 2   1                                   1 1 1 1       1   1         1 52
53 15 1     1             1   1   1 1   1             1         2           1 1                                 1 1   1     53
54 19 1 1       1 1 2                       1     2 1 1               1   1     1                     1 1   1           1 1 54
55 15 1                                                     1   1   1 1     1     1 1   2                 1 1   1 1 1       55
56 20     1   1   1 1           1   1 2   1 1               2 1               1     1         1 1   1             1       1 56
57 17 1   1 1           1   1   1         1                     1   1 1     2   1                 1 1 1               1     57
58 17       1     1 1         1       1     1           2   1             1 1     1   1           2 1         1             58
59 6             1                 2         1                                                       1   1                 59
60 18 1           2     1 1           1     1   1               1 2                                 2 1 1     1 1         1 60
61 13 1                               1           1 1       1   2             1     1           1         1 1   1           61
62 12                 1   1                         2   1       1         1           1 1   1                   1       1   62
63 14     1   1             1   1 1 1 1         1         1     1     1 2 1                                                 63
64 16 1             1 1             1         1     1   3       2 1               2     1                         1         64
65 19   1   1             1 2             1 1 1 1     1                   1 1     1   1       1     1     2               1 65
66 14 1                 1           1     1   1               1   1   1     1                       1         2     1     1 66
67 24 2 1     2             1               1   1 1 1             1 1 1 1     1   2   1         2         1       1     1 1 67
68 20     1   1     1         2 1     1 1         1 1       1 1 1   1 1         1   1 1               1                 1   68
69 14 1   2   1             1           1         1     1           1   1             1 2                         1         69
70 13                   1         1     1     1   1                 1     1             1         1 1           1   1 1     70
71 23 1           1     3   1 1 1   1     1         1   1           2   1                 2   1           1 1     1 1     1 71
72 17       1   1   1   1   1     1 1 2   1 1   1                             1                     1                 3     72
73 17         1   1         1   1 1   1 1       1   1               1   2     1           1           1           1 1       73
74 15                 1   1     1             1       1   2 1     1 1   1           2     1                         1       74
75 12       1                     1                         2                                   1 2 1       1   1       2   75
76 20 1   1         2 1                   1     1     2     1       1 1   1 1 2     1 1         1               1           76
77 16     1               1           1       1                 1   1   2   1     1             1             2 1 1 1       77
78 12             1       1           2       1                   1 1                     2 1                     1       1 78
79 15                           1   1       1                     1       1 1       1   2   1       2       1 1 1           79
80 17           1           1 1   1     1 1     1   1     1             1 1           1   1   1               1     1     1 80
81 14   1       1 1               1 1   1                               1       1       1 1 1 1 1       1                   81
82 14     1               1                   1   1   1         1               1 2 1     1           1     2               82
83 21   1 1 1   1   1     1   1     1       1   1     1                   1         1 1     1   1 1   1 1       1   1       83
84 18   2       1       1       1       1 1   1     1     1 1 1   1               1         1                     1 1     1 84
85 21     1     1 1                   1           1   1     2           1 1 1   1   1   1 1 1     1           1 1 1       1 85
86 22   1 1   3     1 1 1             2         1 1 1       1         1       1 1           1 2           1       1         86
87 10 2         1               1                             2           1 1   1               1                           87
88 24 1   1 1 2       1       1     1   1     1 3           1   1 1                   1   1     1         1   1     2 1     88
89 16 2       1       1                     1 2               1   2             1               1   1   1           1   1   89
90 13         1 1   1   1       1   1     1       1     1                 1           1         1         1                 90
91 22       1             1       1     1   1     1 2 1       1 1       1   1                   1     1   2 1 1   1 1   1   91
92 10           1                   1           1     1   1               1 1               1               1           1   92
93 14       1             1 1       1   1       1           1       1                 1     1           1     1         2   93
94 13       1                   2 1         1                         1           1       1 1         1 1         1   1     94
95 15   1 1       1 1       1 1           1   1         1   1 1                     1     1               1   1             95
96 15   1     1   1   1 1             1 1                       1     1   1             1   1       3                       96
97 16         1 2     1 1     1       1 1   1       2                             1     1     1                   1     1   97
98 15       1   1         1   1 1           1     1                                   1   1   1   1 1       2   1           98
99 19       1 1               1   1   1 1   1         1     1 2       1 1     1     1                 2     1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
26
/
02
22
/
02
19
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
Ngày
/
Tháng