BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
Ngày
/
Tháng
00 17         1   1 1   1 1     1 1   2               1                       1 1             1 1                   1 1   1 00
01 15   1     1               2                         1       1             1                 1 2   1     2   1 1         01
02 18 1 1                   2 1 1 1   1   1               1 1       1       1       1     1     1     1                   1 02
03 15 1                 1 1 1   1         1                     1   1       1 1         1     1 1     1         1           03
04 21         1 1             1         1 1         1   1       2           2 1 1         1       1 2   1       2     1     04
05 16             1           1               1 2   1   1       1       1             1 1 1   1 1     1             1       05
06 20     1       1 1     2 1     1   1                               1           1 1       1   1 1 1     1 1 1         1 1 06
07 17   1 1 1               1 1 2                 1       1         1         1         1 2     2             1             07
08 10 1         1             1     1       1 1       1 1                     1           1                                 08
09 13                   2         1       1                 2       1           1                       1       1 1 1 1     09
10 15           1   1         1 2   1 1             1   1     1                                                     1 2   2 10
11 12         1           1           1 1       1   1 1           2   1                                       1         1   11
12 11     1         1   1 1   2                           1           1   1                         1                     1 12
13 13                     1 1 1               1 1   1   1                 1   1   1                 1         1           1 13
14 15       1               1         2       1       1 1     1         1 1     1   1 1             1                     1 14
15 16   1 1       1                 1     1     1 1       1 1   1         1   1   1   2                     1               15
16 16                       1       1       1     1   1           1   1   1 1           1 1   1       2         1       1   16
17 17               1           1       2             2   1     1 1     2                   1 1             1   1     1 1   17
18 18           1 1 1 1 1   1 1       1   1   1                   1   1                     1               1       2   2   18
19 17                   2 1             1 1             1           1 1         1   1 1     1       1     2     1 1         19
20 22   1               1 1   2     1 1 1 1       1           1 1 1     1   1           1   2           1     2   1         20
21 18   1 1 1         1     1           1   1             1 2   1         1 1 1       1   1 1                 1             21
22 17       1     1         1     1 1 1   2             1         1               1     2 1       1               1       1 22
23 12     1     1 1       1             1       2       1                       1                   1   1               1   23
24 20               1       1 1       1     1     1 1 1           2   1           2     1   1 1 1   1               1     1 24
25 9                                           1               1 1   1     1             1           1     1         1     25
26 21     1     1                 1 1           2 1   1     1         1               1   1   1 1         1 1     2 2     1 26
27 22     1   1       1   1       1 1                 1     1           1 1     1     2         1   1   1 3   1     1   1   27
28 15     1         1 1             1         1 2     1                     1     2         1                 1 1     1     28
29 13           1   1                         1         1     1         1 1         1 1           1   1     2               29
30 17             1 1                             3 1 1     1                   3   1   1   1   1     1           1         30
31 13 1   1     1                 1         3 2       1       1                   1                             1           31
32 16     1           1                     2                         1             2 1 1   2     1   2           2         32
33 19           1 1 1                   2   1     1 1     1 1   2   1 1   1           1           1     2                   33
34 20   1       1     1 1     1           1 2 2           1   1     1 1     1 1       1 1     1                 1           34
35 15       1 1         1           1 2       1             1       1   1     1     1     1               1   1             35
36 16 1   2       1   1   1   1                 1 1     1 1     1     1                               1 1   1               36
37 19 1         1   1   1 1           1                                   1     1     1 1   1     1   1 1   1 1       2 1   37
38 13 1                     1               1   2   1   1     1         1         1               2                       1 38
39 20         2 1 1     1   1                     1       1   1 1       1 1 1       1         1       1   1       1 1     1 39
40 11     1       1             1       1                 1   1       1   1   1   1                                     1   40
41 14                   1         1           2       1       1 2 2               1             1         1       1         41
42 13     2     1   1 1               1                     1           1             1   1             1   1           1   42
43 26 1       1 1           1       1 1   1   2 1   1     2 1     3     1   1           1           1   2         1 1 1     43
44 15 1 1   1 1       1                                         1   2           2         1   1   1   1                   1 44
45 19 1 1     1 1 1 1         1 1 2                     1           1       1       1     1         2               1     1 45
46 20 1 1   2     1   1 1       1 1                           1 1     1           1   1             1 1 1 1       1     1   46
47 13   1   1 1             1   1   1   1                     1       1                     1         1 1         1         47
48 12                         1           1 1             1     1         1           1 1 1         1         1     1       48
49 15             1 1     1         1                         1 1   1 1     1 1       1 1           1     1           1     49
50 14       1   1               1     1             1   2         1                                             1   2 1 1 1 50
51 16   1     1           1             2             2         1           1   1   1   1 1               1         1 1     51
52 18 1 1     1   1   1     1   1   1         1                   2     1 1       1     1                       1   1     1 52
53 14 1   1               1             1 1             1     1         1     1     1       1                     1 1     1 53
54 17         1     1       1   1             2 1                 1                       1       2 2       2           1 1 54
55 14 1     1                       1               1       1             1   1                 1       1     2 1     1   1 55
56 20 1 1       1             1     2 1           1     1           1     1 1 1 1     1       1         1 1     1     1     56
57 11       1               1                       1   1             1         1             1       1     1 1           1 57
58 21       1           1               1     1 1   1         1         1 1     1 1   1       1       1   2 1   1   2   1   58
59 19 1     2 1     1 1 1     1                           1 1   1   1       1 2     1     1 1                   1           59
60 12   1 1     1 1               1 1               1 1                                     1             1       1     1   60
61 10             1       1         1                 1     1                       1   1           1       1 1             61
62 20             1   1 1     1     1 1     1   1         1 1 1       1 1 1     1 1           1   1           1       1     62
63 16           2 2       1       1     2       1 1   1     1         1         1       1                             1     63
64 19   1             1     1   1 1   1   1       1       1 1             2 1 1         1         1 2         1             64
65 18 1     1               1   1       1     1   1 1   1 1   1           1         1       1             1 1           1 1 65
66 13         1   1                 1                     1                     1 1 1   1 1 1   1     1       1             66
67 17     1   1 1                           2           1         1 1       1               1 1 1 2 1 1             1       67
68 21   1   1 3     1           1     1   2     1       1 1                     1 1   1       1             1 1 1 1         68
69 13 1     1           2         1               1   1             1   1                     1                 1 2         69
70 9                                     1       1         1                       1     2         1           1     1     70
71 12           1               1         1 1                 1           1   1               1 1       1       1       1   71
72 18   1 1   1         1   1 1 1         1 1   1 1       1               1       1                       1 1       1     1 72
73 13 1                 2   1 1               1               1   1     1   1     1 1                                   1   73
74 17 1       1   1   2 1             1   1       1       1   1   1       1 1                     1         1           1   74
75 12     2 1       1                     1 1 1                                   1           1         1 1             1   75
76 16   1     1       1         1 2     1           1     1                   1     3   1                           1   1   76
77 15       1               1   1         1 2                         1       1                       3   1   1 1   1       77
78 29   1           2   3                 1   2       3       2         1     1 1 1         1   2 1   1 2     1   1   1 1   78
79 21 1       1 2     1           1             1 1   1 1       1 1 1 1               1     1       1         1   1 1 1     79
80 16   1             1     1         1     1     1             1 1   1       1 1   1       1           1         1   1     80
81 19 1 3     1 1 1         1                     1     1         1     1   1           1 1 1   1       1             1     81
82 10   2                           1 1       1     1     1                     1       1   1                               82
83 15 1 1                         1 1               1             1 1             1   2       2         2 1                 83
84 11                 2           1             1                         1 1   1             1   1       1     1           84
85 22     1         1     1   1 1 1 1 1 1 1     1 1                     1                 1   1 3   1 1 1         1         85
86 17 1             1 1   3       1     1               1   1   1   1                 1       1   1         1             1 86
87 10                         1                       1       2       1 1 1   1                                   2         87
88 13               1 1                       1       1             1         2         1 1       1         1 1         1   88
89 19     2     1 1 1                             1 1 1     2       1   1       1 2               1             1   1 1     89
90 15     1 1     1       1               1         1     1 1                         1             1     1 1   1         2 90
91 18       1         1     1     1 1   2   1   1 1     1           2               1           1           1           1 1 91
92 15 1     1         1   1                 2     1 1         2             1                 2 1         1                 92
93 21       2 1 1             1 1                   1     1 1   1       2   1     1   1         1 1   1   1   1       1     93
94 16 1           1                         1   1         1         2 1         1 1         1 1   1       1     1 1         94
95 6                           1                   2               1       1                                 1             95
96 20 1   1           1   2       1 1 1                               2   1         1   1 2     1       1     1       1 1   96
97 14       1       1 1         1 1 1   1                   1       1   2           1             1         1               97
98 9                             1     1 1                   1 1                   1       1       1                   1   98
99 15       1       1     1     1       1           2   1   1     1         1           1               1       1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
Ngày
/
Tháng