BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
Ngày
/
Tháng
00 16   2             1           1         1   1 1   1 1     1 1   2               1                       1 1             00
01 10     1       1           1       1     1               2                         1       1             1               01
02 21   1 1 2   1           1       1 1                   2 1 1 1   1   1               1 1       1       1       1     1   02
03 13         1               1     1                 1 1 1   1         1                     1   1       1 1         1     03
04 17 1   1     1                           1 1             1         1 1         1   1       2           2 1 1         1   04
05 16         1   1     1         1             1           1               1 2   1   1       1       1             1 1 1   05
06 18 1           2       2 1           1       1 1     2 1     1   1                               1           1 1       1 06
07 18 1     1   1           1         1 1 1               1 1 2                 1       1         1         1         1 2   07
08 14 1 1             1 1           1         1             1     1       1 1       1 1                     1           1   08
09 13     1   1     1 1   1                           2         1       1                 2       1           1             09
10 12                     1 1                 1   1         1 2   1 1             1   1     1                               10
11 13 1           1   1                     1           1           1 1       1   1 1           2   1                       11
12 12         1             1   1       1         1   1 1   2                           1           1   1                   12
13 18     1 1     1 2 1   1 1                           1 1 1               1 1   1   1                 1   1   1           13
14 17 1             1           1 1       1               1         2       1       1 1     1         1 1     1   1 1       14
15 18   1     1             1         1 1       1                 1     1     1 1       1 1   1         1   1   1   2       15
16 17             2 1   1       1 1                       1       1       1     1   1           1   1   1 1           1 1   16
17 20 1   1     1     1 1   3                     1           1       2             2   1     1 1     2                   1 17
18 15                   1 1                   1 1 1 1 1   1 1       1   1   1                   1   1                     1 18
19 16   1 1           1       1                       2 1             1 1             1           1 1         1   1 1     1 19
20 30 1     1   2   2 1   3     2     1               1 1   2     1 1 1 1       1           1 1 1     1   1           1   2 20
21 18     1                           1 1 1         1     1           1   1             1 2   1         1 1 1       1   1 1 21
22 20 1 1 1       1     1         1       1     1         1     1 1 1   2             1         1               1     2 1   22
23 14 2         1     1         1       1     1 1       1             1       2       1                       1             23
24 20   1     1   1     1 1                       1       1 1       1     1     1 1 1           2   1           2     1   1 24
25 11   2 1 1                   1                                             1               1 1   1     1             1   25
26 15           1                 2     1     1                 1 1           2 1   1     1         1               1   1   26
27 16           1             1   1     1   1       1   1       1 1                 1     1           1 1     1     2       27
28 15               1 1     1           1         1 1             1         1 2     1                     1     2         1 28
29 11               1   1                     1   1                         1         1     1         1 1         1 1       29
30 18 1     1                 1 1               1 1                             3 1 1     1                   3   1   1   1 30
31 16 1     1   1 1                 1   1     1                 1         3 2       1       1                   1           31
32 15   1           1     1       1     1           1                     2                         1             2 1 1   2 32
33 17                 1                       1 1 1                   2   1     1 1     1 1   2   1 1   1           1       33
34 23         1 1       2   1         1       1     1 1     1           1 2 2           1   1     1 1     1 1       1 1     34
35 16                 1     1   1         1 1         1           1 2       1             1       1   1     1     1     1   35
36 17     1       1 1         1     1   2       1   1   1   1                 1 1     1 1     1     1                       36
37 12 1                             1         1   1   1 1           1                                   1     1     1 1   1 37
38 11   1                           1                     1               1   2   1   1     1         1         1           38
39 18         1   1       2                 2 1 1     1   1                     1       1   1 1       1 1 1       1         39
40 19 1 1 1   1     2       1 1 1       1       1             1       1                 1   1       1   1   1   1           40
41 14       1 1       1                               1         1           2       1       1 2 2               1           41
42 12                       1     1     2     1   1 1               1                     1           1             1   1   42
43 22                             2 1       1 1           1       1 1   1   2 1   1     2 1     3     1   1           1     43
44 13             2                 1 1   1 1       1                                         1   2           2         1   44
45 18                         2   1 1 1     1 1 1 1         1 1 2                     1           1       1       1     1   45
46 18   1               1     1 1   1 1   2     1   1 1       1 1                           1 1     1           1   1       46
47 14       1   1           1     1   1   1 1             1   1   1   1                     1       1                     1 47
48 12             1 1 1                                     1           1 1             1     1         1           1 1 1   48
49 17           1   1         1 2               1 1     1         1                         1 1   1 1     1 1       1 1     49
50 13     1 1     1     1     1           1   1               1     1             1   2         1                           50
51 21 2   1 1         1     1   1 1   1     1           1             2             2         1           1   1   1   1 1   51
52 24 1   3   1     1       1 1   1 1 1     1   1   1     1   1   1         1                   2     1 1       1     1     52
53 16 1     1       2   1           1   1               1             1 1             1     1         1     1     1       1 53
54 15           1     2     1 1   1         1     1       1   1             2 1                 1                       1   54
55 9           2                   1     1                       1               1       1             1   1               55
56 17           1               1   1 1       1             1     2 1           1     1           1     1 1 1 1     1       56
57 10   2   2                             1               1                       1   1             1         1             57
58 17   1   1     1 1 1                   1           1               1     1 1   1         1         1 1     1 1   1       58
59 23 1                 1 1   1   1 1     2 1     1 1 1     1                           1 1   1   1       1 2     1     1 1 59
60 11       1                 1       1 1     1 1               1 1               1 1                                     1 60
61 13     1         1     1 1 2                 1       1         1                 1     1                       1   1     61
62 19             1           1   1             1   1 1     1     1 1     1   1         1 1 1       1 1 1     1 1           62
63 18       1         1 1                     2 2       1       1     2       1 1   1     1         1         1       1     63
64 21         2 2 1     1             1             1     1   1 1   1   1       1       1 1             2 1 1         1     64
65 20   1 1 1   1     1     1       1     1               1   1       1     1   1 1   1 1   1           1         1       1 65
66 15   1 1     1       1 1                 1   1                 1                     1                     1 1 1   1 1 1 66
67 12                     1 1           1   1 1                           2           1         1 1       1               1 67
68 19       1   1         1           1   1 3     1           1     1   2     1       1 1                     1 1   1       68
69 10                             1 1     1           2         1               1   1             1   1                     69
70 9   1     1               1                                         1       1         1                       1     2   70
71 11   1 1   1 1                             1               1         1 1                 1           1   1               71
72 20   1   1 1   2               1   1 1   1         1   1 1 1         1 1   1 1       1               1       1           72
73 14                         1 1   1                 2   1 1               1               1   1     1   1     1 1         73
74 18 1       1   1   1             1       1   1   2 1             1   1       1       1   1   1       1 1                 74
75 12 1   1   1 1                       2 1       1                     1 1 1                                   1           75
76 18         1 1               2     1     1       1         1 2     1           1     1                   1     3   1     76
77 11   1     1           1               1               1   1         1 2                         1       1               77
78 24         1       1 1   1     1   1           2   3                 1   2       3       2         1     1 1 1         1 78
79 20               2         1   1 1       1 2     1           1             1 1   1 1       1 1 1 1               1     1 79
80 14                   1             1             1     1         1     1     1             1 1   1       1 1   1       1 80
81 19                 1 1   1       1 3     1 1 1         1                     1     1         1     1   1           1 1 1 81
82 16       1       1   1 1 1 1       2                           1 1       1     1     1                     1       1   1 82
83 17 1 1 1             1       3   1 1                         1 1               1             1 1             1   2       83
84 14   1 1   1   1         1   1 1                 2           1             1                         1 1   1             84
85 19 1       1   1     1         1     1         1     1   1 1 1 1 1 1 1     1 1                     1                 1   85
86 18         1 1         2     1   1             1 1   3       1     1               1   1   1   1                 1       86
87 14 2             2     1       1                         1                       1       2       1 1 1   1               87
88 13 1 1   1   1                                 1 1                       1       1             1         2         1 1   88
89 19                     2   1 1       2     1 1 1                             1 1 1     2       1   1       1 2           89
90 12             1     1       1       1 1     1       1               1         1     1 1                         1       90
91 16   1                     1           1         1     1     1 1   2   1   1 1     1           2               1         91
92 14         1               1 1   1     1         1   1                 2     1 1         2             1                 92
93 21     1   2         1 1   1           2 1 1             1 1                   1     1 1   1       2   1     1   1       93
94 13     1           1             1           1                         1   1         1         2 1         1 1         1 94
95 8       1         1     1                                 1                   2               1       1                 95
96 19       2     1             1   1   1           1   2       1 1 1                               2   1         1   1 2   96
97 17     1         2 1   1               1       1 1         1 1 1   1                   1       1   2           1         97
98 8                             1                             1     1 1                   1 1                   1       1 98
99 16       1         1 2                 1       1     1     1       1           2   1   1     1         1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
Ngày
/
Tháng