BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
Ngày
/
Tháng
00 12         1       1             1                 1   1                         1   1             1   1     2       1   00
01 13                     1     1   1               1         1   1         1           2       1       1     1       1     01
02 15         2     1     1             1       1         1       1     1     1       1         1 1   1             1       02
03 8           1                           1               1         1         1   1       1             1                 03
04 21 1       2                 1     1             1 2 1   1 1 1   1         2     1   1             1         1     1   1 04
05 20         1   2                   2   1   1           1 1         2       1       1 1 1   1     1     1 1       1       05
06 16   1       1 1           1     1             1   1       1           1   1     1     1   1         1   1   1           06
07 17   2     2                       1   1       1     1                     2           1 1 2           1 1   1           07
08 23 1 1     2               1 1 2         1       2 1 1           1                   1       1             3 1   2   1   08
09 23 1   1 2   1           1       1           3       1                 1 1 2 1             2   1             1   2     1 09
10 14 2 1     1       1                 1     1             2                         1   1         1     1       1         10
11 19 1       1 1   1     1   3               1     1                   1       1   1     2           2       1           1 11
12 14       1       1         1   1               1       2 1                                   1     1     1 1       1 1   12
13 14   1                   1   1         2     1 1 1     1     1       1                             1           1       1 13
14 17     2 3   1 1   1 1 1       1                         1             1                           1 1         1     1   14
15 13     1           1         1 1               1   1   1     1               1     1             1           1       1   15
16 17       1 1                       1   1   2       3           2 1         1         1 1     1                 1         16
17 16 1 2           1         1       1       1                         1   1       1       1   1       1 1       1 1       17
18 15     1     1   1     1 1                           2 1 1     2                 1 1           1         1               18
19 17 1                 1       1   1               1   1     1         1     1     1   2         1 1     1     1       1   19
20 17   1                 1 1 1       1 1 1             1   1                 1       1                         1 2     1 2 20
21 19       1   1       1     1         1   1                 1     1   1         2 1     1   2       1   1       1 1       21
22 14         1         1                                 1     1                           1 1 1   1       1 1     2 1   1 22
23 16           1               1   1   1               1       2 2 1           1     1   1           2           1         23
24 16         1   1   1       1         1   2       1         1                     1   1 1       1 1         1       1     24
25 16             1       1 2   1   1   1     1         1     2                 1   1       1           1     1             25
26 11       1         2   1                               1   1 2                       1                       1       1   26
27 17       1   1   1           1   1   1 2     2 1                         1           1         1         1 1       1     27
28 17                       2 1         1               1 1 1             1   1             1   1 1 1           1       1 2 28
29 16             1       1 3                             1     1 1     1                   1 1   1         2         1 1   29
30 13 1 1     1             1           1 1   1   1 1         1       1   1                               1                 30
31 16                   1       1           1         1     1       1     2 2     1             1 1   1 1             1     31
32 10 1       1           1                   1       1                                     1       1     2 1               32
33 14                   1 3                               1 1               1 1       1 1     1                 1 1       1 33
34 15     1 1   1                     1       1     1   1 2       2       1       1 1       1                               34
35 23   1         1   1   2           1 1             1 1   1           1   1   1     1           1 1   1 2 2 1       1     35
36 16         1     1   1           1             1 1               1   1         1   1     1       2   2   1               36
37 15               1   1   1         1     1         1       1   1     1       1         1     1     1     1           1   37
38 15 1             1                                 1     1       2     1 1   1 1         1         1 1   1         1     38
39 12       1           1                 2       2                 1   1   1                       1 1       1             39
40 16   1 1                         1   1 1 1 1 1     2   1 1                 2                 1               1           40
41 19   2 1   1 1               1     1     1         1       1           1   1   1         1   1     2     1     1         41
42 15 1                       1   1       1       1         1   1 1   1   1   1                         1 1       1       1 42
43 14       1     2         1       1   1 1                           1     1   1           2           1       1           43
44 20   1 1     1 1 1 1   1       1     1     1         1       2                           1 1 3         1   1             44
45 15     1   1       1         1 1 1       1 1   1             2                     1         1 1                     1   45
46 18     1 1 1           1     1 1     1         1 2   1     1                       1         1             1     1   1 1 46
47 18               1   1 1   2     1       1           1 1             2           1         1   1             1 2 1       47
48 23 1 1                     1 1   1       1 2 2 1   1               1   1     1 1       1 2           1   1   1     1     48
49 12     1     1 1             1               1                   2   1       1 1                 1   1                   49
50 9 1       1       1                             1     1           1                                 1 1 1               50
51 14 1     1         1     1             1               1             1                 1 1     1         1         2   1 51
52 13           1     1       1 1   1                                           2     1 1   2                           2   52
53 9   1                                           1                     1   2 1             1                   1   1     53
54 15     1           1 1         1     1 1     1 1 1                   1       1 1           1     1   1                   54
55 15           1 1           1         1         1                             2       1 1   1 1 1 1   1 1                 55
56 13                           1 2                       1         1 1   1             1           1     1     1     1 1   56
57 15     1   1             1 1           1               1         1   1           1 1 1 1   1               1         1   57
58 14           1 1         2     1 1 2     1     1         1       1               1     1                                 58
59 14   1       1       1               1   1       1               1       1     1     1       1   1         1       1     59
60 19 1 1           1 1 1         1     1   1     1   1   1       1       1         1     2   1   1                   1     60
61 16         1       1 1           1   1       1                 1   1   1 1   2 1     1                 1         1       61
62 16 2   2       2     1 1       1   1     1                               1   1       1       1           1               62
63 16 2     1   1           1     1   1         1 1 1             1     1   1             1       1   1                     63
64 14           1 1           1 1     1                 1               2 1 1         1             1 1             1       64
65 13   1       2 1                                         2     1                           1   1 1     1   1     1       65
66 11     1     1 1     1         1                             1     1                 1         1             1       1   66
67 17   1                             1   1   2         2 1       1   2             1                   1 2   1     1       67
68 10                 1                         1             1   1                   1       1 1 2     1                   68
69 18         2                             1 1 1             1   1   2   1     1 2 1   1 1   1           1                 69
70 18 1   1     1                 1         1   1                         1   1     1 1   1   1 1 1   1           1 1     1 70
71 15     1 2           1 1       1       1                 2   1                   1       1               1     1     1   71
72 13                                     1 1   1   1 1           1                                   2     1   1   2     1 72
73 9 1                             1 1   1 1   1             1           1         1                                       73
74 16           1 1     1 1 1   1   1                                 1 1           1 1 1                         1     1 2 74
75 17   1   1     1               1                 1       1 1               1 1     2       1 1 2           1   1         75
76 20               1   2     1     1 1           1     1   1 3 1   1     1                   1           1           1 1 1 76
77 13   1     1         1 1         2     1             1       1                 1                     1         1       1 77
78 10                               2       1         1         1   1     1 1                                           2   78
79 17       1       2                   1       1     1   2   1 1     1     1           1     1         1             1   1 79
80 19 1 1   2       1     1               1   1   1       1           1           1     1 1     1               1 1   1   1 80
81 14     1                     1                 1 2 1 1               1 1                       1   1             1   1 1 81
82 14 1                     1               1     1                 1 1     1 1   2   1                       1         1 1 82
83 12   1           1             1             1       1                         2   1             1   1       1   1       83
84 22     2     1               2             1 1 1 1 1     1       1 1 1           1 1         1   1         1 1   1 1     84
85 19               3       1 2 1                 1       1     1   2     1 2           1   1             1           1     85
86 17           1                 1   1 1 1 1       1             1   1             1             2   1     1 1     1 1     86
87 15     1               1 1   1       1     1                 1           1 1           1                 1   1     2   1 87
88 24     1 2       1 1 1         2   1 1 1     1       1           1       1     1 1     1 2       1         1   1 1       88
89 21   1 1       1 1   2       1           1 1   1           2   1         2                 1     1 1 1   1     1         89
90 25           1         1                     1 1 2   1     1   1 1                 1   1       1 1   1 1 1 2 2 1   1 2   90
91 16   1                 1         1 1                 1     1 2     2 1       1   1           1       1         1         91
92 23             1   2     3     2   1         1   1         1 1 1   2         1   1           1   1     1         1     1 92
93 16 1   1       1 2               1       1                         1     1 1 1 1     1   1                   1   1       93
94 16             1   2   1             1 1                   1 2 1           1 1 1         1                     1       1 94
95 22 2     2         2       2       1       2       1 1   1     1     1   1 1           1         1 1               1     95
96 17                   1     1   1   1 1             2     2       1   1 2       1   1     1           1                   96
97 20       1     1 1 2     1 2       1         1                         1       2   2   1           1       1   1 1       97
98 18     1       1 1   2       1   1 1   1 1 2                     1   1         1           1               1           1 98
99 12               1 1         1       1   1 1 1                   1 1                             1   1   1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
Ngày
/
Tháng