BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
Ngày
/
Tháng
00 14       1           1           1     1 1                   1         1                   1     1 1               2   2 00
01 20         1     2     1     1           2 1 1             1             2 1         1 1 1   1       1       1   1       01
02 17           1             1       1     2     1     1         1 1 1 1     1   1                   2         1   1       02
03 11       1       1   1       1       1               1   1         1   1       1                                       1 03
04 14                         2         1                       1 1   1 1   1 2     1                 1 1               1   04
05 14 1   2             1     2 1     1             1 1         1                     1 1               1                   05
06 9                                       1       2     1 1                           1         2 1                       06
07 16     1 1               1   1 1 1 1                   4 1 1           1                   1                       1     07
08 12     1       1             2 1               1           2   1                 1                             1       1 08
09 13 1   1             1     3   1 2                 1 1 1                               1                                 09
10 22 1     1     2     1       1                       1     1       1       1     1   1   1     1     1         2 1 2 2   10
11 12   1     1                 1                     1               1             1 1     1 2   1       1                 11
12 22 1 1 1   1   1     1 1     1     1     1 2                     1             1   2     1             2   1     1   1   12
13 15     1   1   1         1 1   1                                     1     1                 1         1   2       1 1 1 13
14 16   1     1   1                   1         2       1         1 1 1           1           1     2   1           1       14
15 13             1                   1               1   2       1           1               1         2         2 1       15
16 19       1   2 1             2 2         1 1               1       1                     1   1   1 2     1     1         16
17 9 1             1                         1 1         1     1     1 1                   1                               17
18 23   1 1 2           1                     1 1     1   1 1     1 1         1 1 1       1   1   2         1   1 1   1     18
19 11   1 1         1       1       1           1     1       1                         1   1                           1   19
20 15       1             2 1         1   2       1   1                   1         1       1 1             1   1           20
21 13     1                                                   1   1             1 1 1 1 1   1 1   1             1   1       21
22 19 2 1   1   1                 1               1 2 1           1 1                           1 1 1 1 1 1     1           22
23 12                     1                             1       1               1       2   1 1           2   1     1       23
24 19             1       1 2     1 1 1   1 1       1     1                 2 1       2     1 1   1                         24
25 21 1 1   1       1   1                   1 2         1   1           1     1 1 1   1     1       1 1   2 1               25
26 11         2   1   1         1           1         1     1             1                         2                       26
27 20 1         1 1         2   1   1           2       3     2     1   1                 1   1         1   1               27
28 14                 1 1   1             1           1   1       2             1       1         1         1       1 1     28
29 17                 1   1       1         1 1         1 2 1   1 1               1                       2 1       2       29
30 12       1   1                     1                               3       1   1   1       1   1   1                     30
31 21                 1     1     1 1 1       1 1               1     2 1       1   2     1     1 1   1       1 1 1         31
32 17     2 1       1 1         1     1         1     2             1                       2   1         1 1     1         32
33 11             1             1               1           1 1     1       1                     1       1   1       1     33
34 15         1         1     1     1             2         1   1     1 1   1 1 1             1               1             34
35 18 1 1     2           1 1 2     1 2             1     1 1                                                 1       1   2 35
36 15           1     3   2           1                       1   1       1     1     1                 1         1 1       36
37 14   2     1   2                   1     1 1 1                           1         1               1           1     1   37
38 15                           1 1 1       1     1 1       1                     1 1 1 1 1       1             1         1 38
39 13 1   1 1         1           1                           1 2       1                     1 1               1   1       39
40 22           1 1     1       1     1         1 1         1   2 1 1   1   1     1 1           1           1 1 1   1   1   40
41 16           2     1                             1     1 1       1                     1 1 1       1       1 1   1 1 1   41
42 15           1 1 1     1 1               1               1 1                     1     1           1           1 1   1 1 42
43 17     1 1       1   2   1     1                 2                   1     2           1       1               1 1   1   43
44 21 1     1   1   1   1         1           1 1 2 1   1         1           1                   1           1 1 1       3 44
45 15   1   1 1             1             1               1     1   1                         2 1           1 1         2   45
46 18                       1     1   1             1             1       1               2   1       1 2 1 1   1 1   2     46
47 15         1 1 1           1 2         1 1                       1       1   1     1     1       1                     1 47
48 6                                     1                     1                         1   1       1     1               48
49 19 1   1         2           1   1       1         1 1             1     2   1 1   1   1 1           1               1   49
50 12 1   1                                           1 1     1 1     1       1                                   1 1 1   1 50
51 10               1         1         1 1         1     1                 1   1                         1       1         51
52 12         1               1               1                     1     1     1 1 1   1 2   1                             52
53 17             1       1 1 1         1 1     1             1   1   1 1   1             1         2           1 1         53
54 20   1   1           1     2         1 1 1       1 1 2                       1     2 1 1               1   1     1       54
55 12   1             1   1         1     1                                                     1   1   1 1     1     1 1   55
56 18       1 1                       1       1   1   1 1           1   1 2   1 1               2 1               1     1   56
57 16                         1     1   1 1   1 1           1   1   1         1                     1   1 1     2   1       57
58 18       1               1   1       2       1     1 1         1       1     1           2   1             1 1     1   1 58
59 10   1                   1     1     3             1                 2         1                                         59
60 17           1           1 1   1 2     1           2     1 1           1     1   1               1 2                     60
61 11 1             1                     1                               1           1 1       1   2             1     1   61
62 14           1 1   1   1 1     1                       1   1                         2   1       1         1           1 62
63 19       1       1 1 1           1         1   1             1   1 1 1 1         1         1     1     1 2 1             63
64 20   2                 1   2         1 1             1 1             1         1     1   3       2 1               2     64
65 21   1     1 1 1             1   1   1   1   1             1 2             1 1 1 1     1                   1 1     1   1 65
66 12         1   2                       1                 1           1     1   1               1   1   1     1           66
67 21         1     1             1       2 1     2             1               1   1 1 1             1 1 1 1     1   2   1 67
68 20         1       1                       1   1     1         2 1     1 1         1 1       1 1 1   1 1         1   1 1 68
69 18         1     2     2     1       1 1   2   1             1           1         1     1           1   1             1 69
70 11   1       1 1                   1                     1         1     1     1   1                 1     1             70
71 20     1 1           2       1         1           1     3   1 1 1   1     1         1   1           2   1               71
72 17     1 1 1         1                       1   1   1   1   1     1 1 2   1 1   1                             1         72
73 18   1       1                 3               1   1         1   1 1   1 1       1   1               1   2     1         73
74 20     1   1 1   1 1             2                     1   1     1             1       1   2 1     1 1   1           2   74
75 11 1 1   1 1     1 1   1                     1                     1                         2                           75
76 22     1             2               1 1   1         2 1                   1     1     2     1       1 1   1 1 2     1 1 76
77 20 3 1 1   1   1   1       1       1       1               1           1       1                 1   1   2   1     1     77
78 11 1               1   1             1             1       1           2       1                   1 1                   78
79 13 1   1   1           1       1     1                           1   1       1                     1       1 1       1   79
80 15   1         1                 1               1           1 1   1     1 1     1   1     1             1 1           1 80
81 15 1 1 1     1   1 1                 1   1       1 1               1 1   1                               1       1       81
82 16       1         2   1         1 1       1               1                   1   1   1         1               1 2 1   82
83 16                                 1 1   1 1 1   1   1     1   1     1       1   1     1                   1         1 1 83
84 18 1     2     1                         2       1       1       1       1 1   1     1     1 1 1   1               1     84
85 17 1                   1         1   1     1     1 1                   1           1   1     2           1 1 1   1   1   85
86 22               2       1   1     1     1 1   3     1 1 1             2         1 1 1       1         1       1 1       86
87 19         1     1   1     1     2 2 2 2         1               1                             2           1 1   1       87
88 21   1             1     1 1           1   1 1 2       1       1     1   1     1 3           1   1 1                   1 88
89 17     1           1 1 1   1       1   2       1       1                     1 2               1   2             1       89
90 20 1 1 1     1 1   1     2           1         1 1   1   1       1   1     1       1     1                 1           1 90
91 17       1       1           1     1         1             1       1     1   1     1 2 1       1 1       1   1           91
92 10           1   1                   1           1                   1           1     1   1               1 1           92
93 15           2           1 1   2             1             1 1       1   1       1           1       1                 1 93
94 10                   3                       1                   2 1         1                         1           1     94
95 16   1       1         1             1   1 1       1 1       1 1           1   1         1   1 1                     1   95
96 21 2 1 2     1   1 1     1           2   1     1   1   1 1             1 1                       1     1   1             96
97 17         1           1 1   1 1               1 2     1 1     1       1 1   1       2                             1     97
98 14           1         2       1 2           1   1         1   1 1           1     1                                   1 98
99 18                 2 1                       1 1               1   1   1 1   1         1     1 2       1 1     1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
Ngày
/
Tháng