BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 7             1                                   1               1       1     1 1                       1             00
01 9     1     1                       1             1       1             1 1               1         1                   01
02 11           1           1                 1                 1         1     1     1                 1 2     1           02
03 12   1   1         1     1                   1         1     1 1                 1   1                     2             03
04 10       1                   1     1   1 1               1           1                 1         1       1               04
05 10   1   1                             1 1                         1     1 1               1 1             1             05
06 17 1 1 1       1         1   1 1   1 1 1   1             1     2                   1     2                               06
07 12                           1         1             1 1                       2                 2       3     1         07
08 11                     1   1   1     1 1     1                     1       1       1       1     1                       08
09 18         2 1   2   1   1         1               1       1           1     1   1                     1     1 1 1     1 09
10 9                                   1           1           1             1   1 1   1 1                       1         10
11 10   1                 1 1     1                                         1                         2     1   1 1         11
12 11   1               1 2 1       1                           1           1                   1       1   1               12
13 7                 1 1                   1                                           1 1   1                           1 13
14 10             1   1     1 1 1             1               1                                     1                 1   1 14
15 15   1   1     1   1                           2 1   1 1   1   1           1   1 1                 1                     15
16 10                         1               1       1   1     1           1       1 1 1                   1               16
17 8                     1             1   1           1                     1     1       1                             1 17
18 11           1       2                   1                     1   1 1                         1 1                   1 1 18
19 16         2   1   1           1     1   1     1 2 1   1       1   1         1           1                               19
20 20     1           1       2 1   1 1   2     1 1                   1   1         1           1 1 2                   2   20
21 7   1                       1                               1               1               1             1     1       21
22 8               1           1   1                     2       1                               1               1         22
23 15     1       1                                 1   1           1         1 1           2 1 2     1       1       1     23
24 10       1                                   1                     1         1                   2 1       1   1 1       24
25 8             1             1             1       1       1         1 1             1                                   25
26 5                               1   1                             1             1             1                         26
27 12   1       1     1       1                     1 1         1                                     2   1             1 1 27
28 11         1 1 1   1       1                         1           1           1           1             1           1     28
29 8           1         1                                 2         1                 1         1       1                 29
30 9 1                         1 1             1           1           1   1                                     1   1     30
31 11     1 1                             1 1       1       1       2       1                     1   1                     31
32 8       1 1                                   1       1     1     1               1                     1               32
33 6                   1 2                                                             1                       1     1     33
34 16             1                     3           1 1         1 1 1     1   1     1   1 1       1       1                 34
35 10       1 1   1                                     1     1         1   1           1                       1   1       35
36 14           2   1       1     1 1   2                       1               1   1               1   1               1   36
37 9 2                   1     1                   1             1         1               1                       1       37
38 19         1     1 1       1   1 2             1     1 1 1 1   1             1 1                     1         1 1     1 38
39 9                                 1           1                         1 1   1                 1                 1 2   39
40 14 1             1   1     1                     1         1                           1   1 1 1               1 1 1 1   40
41 14 1                   1     1       2   1 1 1                                     1       1       1     1       1   1   41
42 13       1                 1     2             1                                       2     1         1   1     1 2     42
43 16       1             1     1               1             1                   1   2     1 1   1   1   1 1 1           1 43
44 11                           1                             1 1   1     1   1   1     1   1               1   1           44
45 10     1 1   1       1     1                 1     1                                             1   1               1   45
46 7         1 1             1                               1           1                             1             1     46
47 13   1         1                   1               1 2             1 1       1           1     1               1 1       47
48 12   1           1       2   1 1             2         1             1               1                               1   48
49 8               2       1                   1 1     1                       1       1                                   49
50 12   1             1     1     1     1                 1           1   1       2                             1     1     50
51 16                   1 1 1 1         1                   1                   1             1     1 3   1 1         1   1 51
52 12                 1                           1         1                       1 1 1 1 1           2           1     1 52
53 19     1   2   1               1 1 1             1     1 1     1 1                           1         1   1 1 1     1 1 53
54 6     1                           2                         2             1                                             54
55 13   1   1   1     1       1                         1   1               1       1                 1   1     1 1         55
56 7         1             1   1             1                 1       1 1                                                 56
57 5 1       1       1                               1                                                               1     57
58 14     1                       1                     1           2   1       1 1 1         1         1   1   1   1       58
59 10   1                 1       1                                       1           1 2     2                   1         59
60 10                         1     1       1               1 1                 1   1           1       1       1           60
61 15     1   1 1       1         1 1     1 1 1   1 1                   1                   1 1                           1 61
62 12       1               2                   1   1     1       1 1             1   1         1           1               62
63 11   1             1   1     1           2             1   1             1               1     1                         63
64 12     1                                                 2       1 2 2                         2                       2 64
65 12               3 1               1       1     1 1                   1     1 1                                 1       65
66 8                                 2                       1       1               1                       1 2           66
67 8 1                   1               1                   1                       1   1                     1   1       67
68 13   1                   1                 1   2     1 1 1             1 1                     2     1                   68
69 13 1   1 1 1         1   1         1   1 1     1     1                         1             1                           69
70 10       1     1                       1                 1   1   1   1                 1               1       1         70
71 8       1                       1             1                               1             1     1               1 1   71
72 16             2                               1   1   1       1         1 2 1 1   1     1 1         1                 1 72
73 9 2                         1     1                             1                           1             1 1   1       73
74 7                               1 1                           2 1 1                                                 1   74
75 5           1                                                     1               1                   1       1         75
76 9               1                 1     1   1               1                   1     1                         1   1   76
77 13 1             2                     1 1 1                       1 1               2 1     1         1                 77
78 12           1                 1         1         2 1                   1                                 3 1     1     78
79 8 1   1               1         1     1                                                       1 1   1                   79
80 7     1             2             1       1           1                                                   1             80
81 15   1   1                       1     1   2 1     1             1   1 1   1 1         2                                 81
82 5 1             1     1                                             1                                       1           82
83 5   1                                     1                           1 1         1                                     83
84 8           1                   1 1   1         1             1               1 1                                       84
85 12     1                   1   1         1 1     3                                   1 1               1           1     85
86 12       1                                 1         1   1       1       1             1 1   1           1   1         1 86
87 11   1 2   1       1           1         1   1 1           1     1                                                       87
88 9         1   2                                                     1     1 1                     2                 1   88
89 11                 1       1         1             2           1 1     1                       1   1           1         89
90 12 2                                         1           1                 1   1   1             1   1   1         1   1 90
91 7 1             1   1                     1                                           1                 1         1     91
92 10 1   1     1                 1               1           1               1                     1   1                 1 92
93 7                         1           1                     1         1                 1   1                 1         93
94 8         1         2                                                                   1             1   1   1 1       94
95 14                 1 1 1         1     1     2       1 1                 1                 1     1       1           1   95
96 9             1             1                                 1                 1         1         1     1     1   1   96
97 4                                                                     1                   2         1                   97
98 9           1       1         1                     1       1         1               1     1         1                 98
99 5               1                   1                     1         1                         1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng