BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9               1       1 1               1                                   1               1       1     1 1         00
01 8                                 1     1                       1             1       1             1 1               1 01
02 8                 1                     1           1                 1                 1         1     1     1         02
03 13     1 1               1       1   1         1     1                   1         1     1 1                 1   1       03
04 12     1   1             2           1                   1     1   1 1               1           1                 1     04
05 9     1                         1   1                             1 1                         1     1 1               1 05
06 19                       1 1   1 1 1       1         1   1 1   1 1 1   1             1     2                   1     2   06
07 9               2           1                           1         1             1 1                       2             07
08 14   1               1 1 1                         1   1   1     1 1     1                     1       1       1       1 08
09 15         1             1             2 1   2   1   1         1               1       1           1     1   1           09
10 10         1       1                                             1           1           1             1   1 1   1 1     10
11 7   1                       1   1                 1 1     1                                         1                   11
12 10     1         1               1               1 2 1       1                           1           1                   12
13 9         1     1         1                   1 1                   1                                           1 1   1 13
14 11         1   1 1 1                       1   1     1 1 1             1               1                                 14
15 19     1       1         1 1 1   1   1     1   1                           2 1   1 1   1   1           1   1 1           15
16 12 1 1         1                                       1               1       1   1     1           1       1 1 1       16
17 13   1         2     1   1   1                     1             1   1           1                     1     1       1   17
18 10               1     1   1             1       2                   1                     1   1 1                       18
19 18 1                   1               2   1   1           1     1   1     1 2 1   1       1   1         1           1   19
20 17   1       1         1           1           1       2 1   1 1   2     1 1                   1   1         1           20
21 4                               1                       1                               1               1               21
22 8                 1 1                       1           1   1                     2       1                             22
23 14           1     1   1   1       1       1                                 1   1           1         1 1           2 1 23
24 8       1   1   1     1             1                                   1                     1         1               24
25 9     1                                   1             1             1       1       1         1 1             1       25
26 8     1 1     1             1                               1   1                             1             1           26
27 8   1                           1       1     1       1                     1 1         1                               27
28 12   1     1   1                       1 1 1   1       1                         1           1           1           1   28
29 8   1         1                         1         1                                 2         1                 1       29
30 9       1           1         1                         1 1             1           1           1   1                   30
31 11           2                     1 1                             1 1       1       1       2       1                   31
32 10           1         1     1       1 1                                   1       1     1     1               1         32
33 4                                               1 2                                                             1       33
34 17   2                       1             1                     3           1 1         1 1 1     1   1     1   1 1     34
35 10 1               1                 1 1   1                                     1     1         1   1           1       35
36 12       1                               2   1       1     1 1   2                       1               1   1           36
37 14 1 1 1     1     1         1 2                   1     1                   1             1         1               1   37
38 18     1       1     1                 1     1 1       1   1 2             1     1 1 1 1   1             1 1             38
39 8 1 1                 1                                       1           1                         1 1   1             39
40 9       1                     1             1   1     1                     1         1                           1   1 40
41 12   1       1                 1                   1     1       2   1 1 1                                     1       1 41
42 9           1             1         1                 1     2             1                                       2     42
43 14 1   1       1 1                   1             1     1               1             1                   1   2     1 1 43
44 12     1 2                                               1                             1 1   1     1   1   1     1   1   44
45 8         1                       1 1   1       1     1                 1     1                                         45
46 11         2           1 2 1           1 1             1                               1           1                     46
47 13     2 1                       1         1                   1               1 2             1 1       1           1   47
48 14           1   1   1           1           1       2   1 1             2         1             1               1       48
49 9         1                                 2       1                   1 1     1                       1       1       49
50 13       1         2             1             1     1     1     1                 1           1   1       2             50
51 9                     1                         1 1 1 1         1                   1                   1             1 51
52 12           1   2         1                   1                           1         1                       1 1 1 1 1   52
53 16   2               1     1       1   2   1               1 1 1             1     1 1     1 1                           53
54 9               1           2     1                           2                         2             1                 54
55 14                 1 1 1 1 1     1   1   1     1       1                         1   1               1       1           55
56 9 1                         1         1             1   1             1                 1       1 1                     56
57 9         1 1 1   1         1 1       1       1                               1                                         57
58 16 2     1   2       1             1                       1                     1           2   1       1 1 1         1 58
59 14     1     1       1   1   1   1                 1       1                                       1           1 2     2 59
60 10   1                   1 1                           1     1       1               1 1                 1   1           60
61 15       1                         1   1 1       1         1 1     1 1 1   1 1                   1                   1 1 61
62 14 1     1           1 1             1               2                   1   1     1       1 1             1   1         62
63 10                               1             1   1     1           2             1   1             1               1   63
64 10             2                   1                                                 2       1 2 2                       64
65 13                     1   1                 3 1               1       1     1 1                   1     1 1             65
66 7                     1 1                                     2                       1       1               1         66
67 7             1               1                   1               1                   1                       1   1     67
68 12     1                     1   1                   1                 1   2     1 1 1             1 1                   68
69 15 1               1 1         1   1 1 1         1   1         1   1 1     1     1                         1             69
70 10           1             1         1     1                       1                 1   1   1   1                 1     70
71 6                         1 1       1                       1             1                               1             71
72 16               1       1                 2                               1   1   1       1         1 2 1 1   1     1 1 72
73 8 2     1                     2                         1     1                             1                           73
74 7                           1                               1 1                           2 1 1                         74
75 3                                       1                                                     1               1         75
76 7                                           1                 1     1   1               1                   1     1     76
77 13 1   1                       1             2                     1 1 1                       1 1               2 1     77
78 11 1           1   1 1                   1                 1         1         2 1                   1                   78
79 11 1   2 1 2                   1   1               1         1     1                                                     79
80 7               1                 1             2             1       1           1                                     80
81 20 1           1   2     1       1   1                       1     1   2 1     1             1   1 1   1 1         2     81
82 6               1 1           1             1     1                                             1                       82
83 6                         1     1                                     1                           1 1         1         83
84 10         1           1                 1                   1 1   1         1             1               1 1           84
85 10                                 1                   1   1         1 1     3                                   1 1     85
86 13         1   1     1 1   1         1                                 1         1   1       1       1             1 1   86
87 13       1                 1     1 2   1       1           1         1   1 1           1     1                           87
88 8                 1         1         1   2                                                     1     1 1               88
89 9                     1                       1       1         1             2           1 1     1                     89
90 9               2             2                                         1           1                 1   1   1         90
91 5                             1             1   1                     1                                           1     91
92 13 1     1 1 2       1         1   1     1                 1               1           1               1                 92
93 6                           1                         1           1                     1         1                 1   93
94 5                   1                 1         2                                                                   1   94
95 13   1             1                           1 1 1         1     1     2       1 1                 1                 1 95
96 6       1                                 1             1                                 1                 1         1 96
97 5                   2                                                                             1                   2 97
98 10   1     1           1                 1       1         1                     1       1         1               1     98
99 7         1   1         1                   1                   1                     1         1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng