BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
Ngày
/
Tháng
00 9 1     1                   1             1                 1             1                                 1 1 1       00
01 8                     1 1   1     1             1 1                                             1           1           01
02 15     1         2         1     3         1                               1   2         1         1     1   1           02
03 11                         1                   1           1         2   1   1     2   1     1                           03
04 8   1   1                             1                                 1           1                             1 1 1 04
05 11                       1         1                 1   1               2           1           1       1   1       1   05
06 11                 1       1   1 1 1                           1         2   1                                 1     1   06
07 8     2           1     1         1             1       1                 1                                             07
08 6   1             1                                     1 1                           2                                 08
09 11 1         1                                 1       1         1       1   1 1 1       1     1                         09
10 12             1       1   1     1   1       1       1     1                     1       1   1           1               10
11 8           1                         1                 1             1         1         1                     1 1     11
12 6         1                 1     1     1           1                                   1                               12
13 9     1                 1                                 1 1                     2       1     1   1                   13
14 12               1     1 1           1     1       1                   3                   1               1   1         14
15 12 1         1     1     1       1 1                 1     1           1                   1         1         1         15
16 10                 1             1     1 1 1           1         1             1               1                     1   16
17 11 1       1 1           1   1                                   2         1                                 1 1       1 17
18 6               2 1                                                       1     1       1                               18
19 12                                 1     1   1           1 1                             1     1 2         1 1   1       19
20 12         1 1   1           1 1         1 1     1             1           1       1     1                               20
21 11 1                                     1             1   1       1   1                   2   1                 1   1   21
22 11                   1 1       1         1 1         1 1             1               1                         1       1 22
23 6               1                     1                                           1     1     1                   1     23
24 11         1           1   2     1                           1                                     1   1   2     1       24
25 14   1                                   1     1                 1 1 2     1         1       2   1   1           1       25
26 8 1         1               1   1                         1                     2                 1                     26
27 8               1           1   1 1       1                   1   1   1                                                 27
28 10             1 1                     1 1         2                   1                         1               1     1 28
29 9 1 1             1           1         1             1                     1                         1 1               29
30 11         1                                 1     1             1 1 1 2                               1   1     1       30
31 7                           1 1                 1           1 1 1                                         1             31
32 13       1             2                       1               1                         1 1       1 1     1 1   1   1   32
33 10                     1 1             1       1             1 2     1             1             1                       33
34 5             1                             1         1                                           1               1     34
35 15     1           1 1         1     1   1           1             1   1         1       1 1   1       1     1           35
36 10                       1     1     2                 1                                   1         1     1     1   1   36
37 4     1                                               1                               1                 1               37
38 12                   1 1   1   1         1         1           1   1       1     1         1               1             38
39 14     2       1 1       1             1               1 1   1 1                           1 1     1               1     39
40 11 1       1     1         1 1   1               1                         1   1   1               1                     40
41 6                       1     1                         1                       1 1         1                           41
42 10                   2           1   1       1 1                                           1 1             1 1           42
43 9     1         1                   1           1     1       1                               1       1         1       43
44 9                           1   1     1             2         1                                   1           1       1 44
45 10       1           1                   1                 1       1         1                         1 1         1 1   45
46 11   1                 1       2                 3       1   1                         1                             1   46
47 11   2                     1         1   1       1   1           1                       1         2                     47
48 8                 1                 2                 1     1       1             1               1                     48
49 12       1     1         1       1         1 1             1         1             1           1   1           1         49
50 10       1                             1                           1       1                         1 1       1 1   1 1 50
51 11 1                 1   1 1               1   1           1                 1       2                   1               51
52 8                 1                         1     1                 1         1   1     1               1               52
53 9                   1 1       1                           1 1           1           1         1       1                 53
54 11   2     1       1       2   1         1                       1                     1   1                             54
55 14 1 2   1           1   1     1                       1       1               1                         1       2     1 55
56 14 1   1   1                             1   1     1                 1       1             1     2     1 1   1           56
57 13                 1       1 1                   1                   1       1 1 1         1           1 1 1         1   57
58 10     1         1     1       1   1                     1       1         1                   1     1                   58
59 8       1 1 1                         1                                   1                     1     1         1       59
60 13             1             1       1         1                   1         1 1     1                     1 1 2     1   60
61 11       1   1   1                           1       1     1             1                     1     1       1         1 61
62 11 1     1     1                             1             1       1           1 1           1       1             1     62
63 12 1               1       1                                     1   1           1       2   1   1       1         1     63
64 10   1                           1   1       1                               1   1           1   2   1                   64
65 10         1                       2   1       1                               1       1     1         1       1         65
66 11                 1 1 1                     1     1               1 1                   1       1           1         1 66
67 18       1 1 1     1     1         1                     1   1 1 1           1                     1 2       2 1     1   67
68 10 1           1     1       1                                 1   1 1         1               2                         68
69 9 1 1   1     1                             1     1     1   1               1                                           69
70 11           1       1               1         1       1 1     1   1   1         1                 1                     70
71 12   1     1                             1     1 1                                 1   2     1     1       1   1         71
72 9 1         1                       1 1       1   1 1                     2                                             72
73 9                                         1   1         1   1 1         1     1               1                     1   73
74 10             1     2       1                                               1 1 1                       1 1       1     74
75 9   1 1         1         1       1                 1                 2 1                                               75
76 13                 1       1                       1       1     1           1     1 2               1   2             1 76
77 10     1   1   1       1           1       1   1                               1                 1                   1   77
78 16     2       1     1                           1       1           1         1 1     2 1     1 1           1         1 78
79 17           1 1 1       2     1     1 1       1   1 1                 1             1             1 1 1             1   79
80 8           2             1                         1       1       1                                           1     1 80
81 10       1               1     1   1       1               1           1             1     1 1                           81
82 12       1     1 1                 1   1   1   1   1 1                       1 1       1                                 82
83 16     1 2         1 1         1 1     1         1 1 1   1                                   1       1 1       1         83
84 15       1 1 1 1 1                       1                         1 1   1 2                         1 1 1     1         84
85 14   1     1 1       1                             1   1                 2 1 1       2         1                   1     85
86 11                                         1 1   1               1                   1 1         1           1   1 1   1 86
87 8 1                       1     1                           1           1       1         1                           1 87
88 9                                         1           1     1         1           1   1     1 1                       1 88
89 12   1               1       1     1         1     1   1           1           1       1 1           1                   89
90 9       1             1         1                             1       1 1   1       2                                   90
91 10           1         1                       1 1           1   1                       1         1           1       1 91
92 12     1           1         1         1         1 1       2     1                           1             1       1     92
93 11         1                 1             1                   1         1         1   1                 1         1   2 93
94 12     1     1 2       1           1       1                 1                   1 1                         1       1   94
95 8         1           1                     1                             1       1 1                     1     1       95
96 13 1 1         1                     1 2       1 1                 1                               1   1           2     96
97 11                                   1   1             2 1         1     1             1     1           1         1     97
98 14                           1       1                   1       2 1         1         1   1 1       1 1           2     98
99 14         1                               1 2       2   1   1                                 1       1   2   1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
Ngày
/
Tháng