BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8     1             1 1                         1                             2                               1     1   00
01 7               1         1   1                                   1             1 1                       1             01
02 14           1 1   1       1     1                   1 1 2     1   1 1                 1             1                   02
03 8             1                   1       1 1                                     1 1                 1   1             03
04 8                                           1     1   1                 1           1   1                       1 1     04
05 11               1                     1               1     1               1                 1   1       1   1 1 1     05
06 7             1         1                   1       1     1                               1                           1 06
07 8               1                 1     1 1           1               1 1                         1                     07
08 11 1             1       1                       2                 1                   1     2                   2       08
09 11                           1     2                           1       2 2               1             1         1       09
10 11               1         1 1   1                 1   1           1               1   1   1                 1           10
11 14         1                                     2   1           1 1   1   1 1 1               3   1                     11
12 11         1                             2         1 1   1             1         1           1                 1 1       12
13 15     1           1 1                     1     2       1   2   1             1 1 1                     1 1             13
14 8 1 1                 2             1     1   1                                           1                             14
15 14     1   1                   1           1 1 1   1             1         1   1       1 1     1                 1       15
16 8             1     2                   1                       1                         1           1     1           16
17 9       1         1 1                                 1                                       1 1 2     1               17
18 4                 1                                                       1           1             1                   18
19 12 1     1             1   1 1             1 1                     1       1     1             1 1                       19
20 7                               1 1                                   1       1           1                     1   1   20
21 10         1 1     1               1 1             1                         1               2           1               21
22 8   1                     1               1                               1   1         1           1         1         22
23 12 2                         1   1 1       1     1 1               1                                             2     1 23
24 16   1 1     1     1     1           1 1 1       1                                     1         1 1       1     2 1     24
25 8 1         1               1 1       1       1             1                         1                                 25
26 12                                   1     1     1       2       1 1               3       1               1             26
27 11   1                       1     1 1                                           1     1 1 1     1       1           1   27
28 13     1             1       1       1 1 1                     1       1   1                 1     1 1         1         28
29 12                   1     1 1   1   1       1               1           1               1       1     1             1   29
30 9               1           1               1       1                   1   1     1                   1   1             30
31 12                     1 1                     1     3                             1 1 1       1             1 1         31
32 10         1           1 2           1                                 1   1 1         1                     1           32
33 12       2           1 1                               1   1 2                     1         1     1                 1   33
34 10       1     1                   1   1                         1   1         1     1       1     1                     34
35 7 1       1                           1                                                           1     1       1     1 35
36 10   1                                 1           2       1   1     1     1                       1                 1   36
37 10     1   1               1   1               1                     2       1           1             1                 37
38 10           2   1     1                                   1     1       1           1                             1   1 38
39 13           1     1     1               1 1   1         1       1               1                         1   1 1 1     39
40 6                               1                                 1                         1     1   1             1   40
41 14   1 1                   1   1 1   1           1                   1     1   1               1                     2 1 41
42 10   1             1                 1   1   2           1                       1                     1           1     42
43 16     1         1     2           1                         1 1   1     1   1   1           1 1     1 1               1 43
44 12 1       1             1                     1               1   1     1     1                 1     1 1     1         44
45 14     2       2     1         1                           1 3         1               1                               2 45
46 12   1       1   1                         2               1     1 1         1                 1     1         1         46
47 10     1   1     1           1                     1                         1               1         1   2             47
48 17   2           1         1     1   1       1           1                   1   1       2           1   1 1 1     1     48
49 19   1   1       1 1 1     1   1   1               1 1 1         1   1           1     1     1   1       1   1           49
50 11 1           1       1         1                         1   1         1         1 1               1               1   50
51 3             1                                 1                                                                   1   51
52 15 1                               1     1 1               2 1         1 1     1   1     1 1     1           1           52
53 10             1                       1         1     1         1       1               1 1     1   1                   53
54 11                 1           1     1 1                       1   1       1       1                 1     1           1 54
55 8                     1       1 1             1           1   1                         1                         1     55
56 12                       1     1       1 1   1                                 1 1 1       1   2                       1 56
57 4                                     1                                               1                           1 1   57
58 12     1 1   1     1       1                                 1     1       1         1 1   1                   1         58
59 12         1       1   1     1     1   1       1           1                                       1         1         2 59
60 7                                                                                   1 1   1     2             1   1     60
61 5                     1               1       1               1                                         1               61
62 11                                   1     1     1           1             1               1       2         1     1   1 62
63 9 1                                           1 1                     1                         1   2   1   1           63
64 6       1                               2             1                   1                   1                         64
65 15     1 1       1 1       1 1 1 1             1   1   1           1     1     1                                   1     65
66 6           1                                   1                                   1               1 2                 66
67 13                 1 1     1         1             1     1       2     1           1 1           1           1           67
68 12 1     1     1     1     1                 1       1     1       1                                           2   1     68
69 9       1                     1                                       1       1     1 1           1     1 1             69
70 13   1   1               1 1     1 1                             1         1                 1         1   1   1   1     70
71 11               1 1                         1     1   1 1     1                                     1         1 1     1 71
72 14   1   1         2 1   1     1                               2         1           1     2                           1 72
73 16               1   1 1     1   1                   1         1 1 1                 1     1 1   1       2             1 73
74 13 1 1     1 1                         1 1     1         1           1 1                                     1 1       1 74
75 7         1                   1               1         1             1                         1 1                     75
76 11     1     1           1               1 1       1 1                 1 1                       1                     1 76
77 14     1 1 1 1 1                   1   1                       1 1   1   1       1   1                       1           77
78 11     2                     1     1 1 1                                     1               1                 1 1 1     78
79 8         1                     1                 1 1         1     1       1                               1           79
80 14   1         1     1 1               1       1 1     1     1                   1   1   1   1           1               80
81 15           1 1 2       1       1           1           1           1         1 1       1               1 1       1     81
82 13                           1   1                 1     1 1         1     1       1       1 1 2 1                       82
83 11                     1                 1         1   1 1 1             1               1 1                 1   1       83
84 5                                             1         1   1       1                                             1     84
85 11                                           1 1     3       1 1 1   1           1                     1                 85
86 13   1   1 1 1 1                     1               1     1         1               1   1             1             1   86
87 8   1           1                             1       2                                 1   1           1               87
88 10                       1 1   1             1                       1     1   1       1                 1           1   88
89 13   1 1 1                         1     1       1                           2   1       1           3                   89
90 6       1 1 1       1                                                               1                     1             90
91 11                     1                   1 1       1   1 1 1                                 1 1           1 1         91
92 8 1                 1           1         1                           1     1     1                             1       92
93 10         1             2   1 1     1                 2             1                                   1               93
94 12             1               1 1       1                     1 1 1           1     1                 1   1       1     94
95 11 2         1     1     1     1     1                                     1                   1   1         1           95
96 14                         1 1         1   1 1     1       1                 1   2                     1   1 1       1   96
97 10             1     1       1     1                                 1     1 1     1   1                             1   97
98 12 2     1   1 1         1               1                             1 1     1                                     2   98
99 5         1               1                               1                 1                       1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
Ngày
/
Tháng