BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
Ngày
/
Tháng
00 8                                                         1 1     1                   1       1   1             1     1 00
01 13     1 1     1   1 1               1   1     1         1             1 1                                         1   1 01
02 11         1             1                                       1     1   1       1                           1 2 1   1 02
03 14                 1                 2   1                     1 1     2       1   1   1       1       2                 03
04 6 1                           1         1                       1                   1             1                     04
05 10 1             1   1           1     1                             1                 1       2         1               05
06 7                   1                         1         1         1 1                 1       1                         06
07 12   1     2                   1                           1         1                   1         3 1                 1 07
08 13             1         1         1     1   1               1                   1 1   1                 1   1     1 1   08
09 12 1       1         1     1           1   2           2     1 1                                                     1   09
10 7                   1                             1                   1             1           2   1                   10
11 11       1             2         1                   1                 2                 1       1         1   1         11
12 10 1                           1                 1   1 1     1   1   1                                   1       1       12
13 16         1                 1   1   1   2             1       1   1                                 1   2     2   2     13
14 15 1                           1               1 1               1   1 1 1       1 1 1 1     1     1         1           14
15 4   1                                                               1                             1   1                 15
16 10 1   1         1           1 1                         1       1             1                         1     1         16
17 10   1                 1                 1 1                     1 1 1 1       1           1                             17
18 14 1 1     1                               1     2   1           1       1   1   1   1 1   1                             18
19 12   1     1         1       1   1       1 1 1           1                           1     1     1                       19
20 13         1 1 1   1                   1       2             1 1                                   1       1 1         1 20
21 11                       1         1                   1 1       1                   1 1       1             1 1 1       21
22 11         1 1             1           1     1           1     1                             1   1 1               1     22
23 16             1   1 1   1           1       1     1           1 1         1             1   1   1   1     2             23
24 10 1 1       1                     1       1                 1         1       1   1                             1       24
25 7       1                 1                   1                                                   1         1 1     1   25
26 11       1   2             1         2       1       1                                   2                       1       26
27 9 1           1   1               1   1                 1               1                   1                   1       27
28 9   1 1                                     1         1 1   1                           1     1           1             28
29 11 1     1 1 1   1                 1                                       1                         1     1   1       1 29
30 9   1                       1       1 1             1 1                           1                         1 1         30
31 16           1       1   1 1       2         1 1 1               1     1             1   1 2 1                           31
32 11                       1 1   1   1         1                     1     2     1           1           1                 32
33 7                                         1               1 2               1                         1   1             33
34 12                           1       1       1     1 1 1   1                         1                 1 2       1       34
35 12           1             1   1 1 1 1                         1             1 2                     1                 1 35
36 13       1       1     2 1                     1     2             1                           1             1     1   1 36
37 11     1   1 1       1         1   1   1     1   1                               1             1                         37
38 8 2                                           2     2                                         1                       1 38
39 11       1 1     1                   1 1     1             1                                       1       1 1     1     39
40 8                 1             1       1 1       1       1 1                       1                                   40
41 10               1             1                             1 1                 1               1   1 1     1       1   41
42 12   2                   1                           1 1   1       1     1 1                         1             1 1   42
43 9                 1           1                 2               1 1           1   1         1                           43
44 14 1     2               1                         1                         1   1   1         1 1   1       1 1       1 44
45 8               1                                                 1     2               1   1               1       1   45
46 7       1                                         2     1                             1         1                 1     46
47 6           1                                                           1     1         1           1       1           47
48 16         1     1 1                                   1     1 1     2     1   2             1 1   1           1   1     48
49 10     1         2             1                     1     1                   1     1   2                               49
50 9                             1       1 1                     1     1   1           1                 1             1   50
51 16     2     1                     1 1 1 1 1     1               1 2 1                       1   1                     1 51
52 11                         1               1 1 1 1 1                       1           1   1                     1   1   52
53 9                         1         1 1   1           1     1                                   1                   1 1 53
54 8                     1               1                           1 1         1                 1     1   1             54
55 6                   1           1     1     1                       1                     1                             55
56 8                           1                 1     1     1           1                             1     1   1         56
57 14                       1 1           1   2 1   1 1                       1       1               1 1 1         1       57
58 14       2   1 1             1                     2           1   1         1 1       1                 1 1             58
59 9     2               1     2     1                   1     1                               1                           59
60 9                       1   1 1       1         1                         1         1                           1   1   60
61 10                           1   1                   1     1     1     1                 1   1   1           1           61
62 9       1       1                       1       1           1                           1           1   1 1             62
63 8     1 1             1                                 1             1     1                         1           1     63
64 11                 2       1                         1               1       1   1   1                 1       1 1       64
65 13             1       1 2       1       1     1         1               1       1         1                 1     1     65
66 11 1                 1                             1           1 1   2     1               1 1     1                     66
67 9           1     1   1   1   1                         1 1                               1   1                         67
68 12           1   1             1 1                         1                 1     1                 1   1       1   2   68
69 8                   1     1                     1 1                       1   1 1         1                             69
70 13   1         1                 1     1           1                   1 1           1         1   1     2         1     70
71 17   1   1 1           1     1         1 1 1 1             1   1 1         1       1                   1 1             1 71
72 15         1 2 1 1 1   1               1         1       1               1           1                         1     2   72
73 5                           1       1                                     1     1                     1                 73
74 10                                         1           1             1 1     1       1       1           1   1         1 74
75 13         1   1 1             1 1 1           1       1   1 1                     1             1       1               75
76 14                   1     1     1 1                 1             2                   1   2             1       1 1 1   76
77 8             2       1                           1           1           1                           1       1         77
78 10 1           1     1 1     1                     1     1                                       1             1   1     78
79 8   1           2                                       1     1                         1   1     1                     79
80 15   1   1                         1 1     1     1 1     1   1 1           1 1       1 1       1                         80
81 11   1         1 1     1                               1                                   1 1   1     1               2 81
82 7               1 1       1   1         1                                               1       1                       82
83 6                           1   2 1         1   1                                                                       83
84 7         1 1               1                 1   1             1     1                                                 84
85 15     1                 2 1                   1       1       1           1 1   1 1     1           1     1     1       85
86 9             1                   1     1   1                                   1 1   1                   1   1         86
87 10 1     1         1 1               1       1                         1     1   1             1                         87
88 10                 1                 1                   1         1     1       1 1   1                         1     1 88
89 14 1 1             1       1                               1 1   1 1       1     1                       1   2     1     89
90 9         1         1                         1                             1   1     1 1       1               1       90
91 13   1       1     1             1                         1   1   1           1 1         1 1 1                       1 91
92 12     1               1         1             1                         1 1 1     1     1                   1 1     1   92
93 8             1         1                 1           2                     3                                           93
94 10     2 1     1         1   1                       1                                       1     1                 1   94
95 13     2       1           1             1 1               1             1     1             1         2   1             95
96 8                     1         1   1                               1     1           1             1     1             96
97 15     1           1 1 1     1     1             1       1               1     1   1   1       1     1     1             97
98 8   1               1                   1                 1                       2                       1         1   98
99 12 1   1                 1     1                     1                       1   1         2       1 1             1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
Ngày
/
Tháng