BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
Ngày
/
Tháng
00 8             1                                       2   1         1       1   1         1                             00
01 5                                     1                       1             1                               1     1     01
02 17     1   2 1     1 1             1       1 1 1 1               1       1 1 1       1                 1                 02
03 8                           1   1                   1                                         2               1 1 1     03
04 14   1         1             1     2   1         1 1                                       1           1     1       1 2 04
05 16 1       2 1   1           1   1   1                 1     1 1 1         1                     1       1             1 05
06 8                 2                           1               1 1     1         1                             1         06
07 15                   2         1       1 1             1 1         1     1               1             1 1       2 1     07
08 9 1                       1               1       1   1                 1           1                       1 1         08
09 8                       1             1       2 1                                 1                   1         1       09
10 12 1                   1           1     1     1     1   1                         1   1   1 2                           10
11 12 1           1       1   1             1           1 1     1       1                           1 2                     11
12 7     1             1                   1               1   1         1                   1                             12
13 12       2         1         1                                           1       2     1     1 1         1           1   13
14 5               1                                                   1           1                   1           1       14
15 16                       1                     1                 1     1   1   1 1           1   1   3   1 1 1       1   15
16 12 1 1                     1     1       1           2               1         1   1   1               1                 16
17 11       1         1 1   1               1 1 1             1       1                       1               1             17
18 5                   1 1                 1         1                                     1                               18
19 11     1 1               1       1           1   1 1         2                                           1     1         19
20 9     2                   1   1           1                           2                     1                 1         20
21 13 1     1   1                     1         1           2     1             1                             1     1 1 1   21
22 9   1                       2       1       1                                 1   1               1     1               22
23 10         1           1             2       1                 2 1                               1       1               23
24 10   1               1   1           1                 1             1       1         1     1             1             24
25 14   1   1   1 1   1                       2         1     1             1                     1     1               1 1 25
26 23           2 1 1         1     1 1       1   2     1     1   1   1             1     1       1 1 1 1 1     1 1         26
27 12                     1     1         1     1   1   2     1           1                       1     1     1             27
28 11         1     1 1 1     1     1                                             1   1     1           1                 1 28
29 16       2 1           1         1                   1             1   1 1   1 1                     1 1   1   1 1       29
30 9             1   1                   1       1                               1     1     1   1                 1       30
31 8             1                   1 1                 1                                       1               1 1 1     31
32 9     1   1     1                           1             1                                                 2       1 1 32
33 5   1             1       1             1                                           1                                   33
34 9     1                                   1                             1   2   2       1                     1         34
35 9     1     1                               1   1     1 1           1                         1                       1 35
36 12 1 1           1             1     1           1           1   1                                 1   2   1             36
37 9       1     1                                             1                           1   1           1       1     2 37
38 7 1                       1 1                               1                       1   1                   1           38
39 16 3 1                       1         1 1       1                   1         1       1       1   1           1 1 1     39
40 12 1       1                 1                     1   1 1   1       1 1                   1                   1     1   40
41 21           1 1                     3     1   1   1     1 2   1 1     1 1   1   1   1   1               2               41
42 11           1 1             1         1       1           1     1   1     1                           1           1     42
43 12                                 1       1                 1                     1 1       1 1 1 2         1     1     43
44 14                 1       1 1     1 1         1   1                         1       1       1   1       1       1 1     44
45 9             1       1     1                   1                       1 1           1 1                 1             45
46 6                 2                                               1       1                 1               1           46
47 16   1   1       1   1         1           1   1           1 1     1 1   1 1   1   1                       1             47
48 9 1   1         1             2     1             1                                     1                             1 48
49 11       1       1         1       1               1   1       1   1 1               1           1                       49
50 9         1                     1             1                       1 2           1     1         1                   50
51 10                                               1         1           1       1   1 1     2                 1       1   51
52 8         1     1   1       1                                       1                       1               2           52
53 10                                 2       1 1                       1             1             1   1             1 1   53
54 7         1               1                                 1   1               1             1                   1     54
55 9       1         1 1 1   1                 1     1                                           1                     1   55
56 13   1   1           1         2       1               1           1       1                     1   1             1 1   56
57 12   1       1     1                   1                       1   2         1         1               1       1 1       57
58 10 1       1   1             1         1   1             1         1                                                   2 58
59 13                       1                   1           1         2     1 1   2   1 1   1         1                     59
60 10                           1   1     1   1     2                           1         1   1                           1 60
61 6   1                                                 1                                             1 2   1             61
62 10         1 1         1               1                                               1           1 1     1         2   62
63 12                   1     1     2       2 1     1   1       1           1               1                               63
64 11               1                             1     1   1   1   1     1             1           1   1     1             64
65 12       1             1                           1 1     1   1       1       1   1         1         1 1               65
66 14     1               1 1     2 1     2               2   1                       1       1               1             66
67 16   1 1     1     1 1                   1   1           1     1         1 1 1         2       1 1                       67
68 10     1     1   1       1               2                           1     1   1         1                               68
69 10   1 1   1     1 1   1                                   1   1                                                 1 1     69
70 13   1                 1     1                                   1         2   1       1           1   1   2     1       70
71 13           1             1 1 1       2   2                                 2                   1       1     1         71
72 10                     1   1     1               1         1       1                   2   1                       1     72
73 18     1 1   1           1       1                 1   1 1               1 1 1 2                     1     1 1       1 1 73
74 16                       3         1 1       1     1             1 1                 1   1   3                   1   1   74
75 7                                               1         1   1 1   1                                   1             1 75
76 10 1             1   1             1         1                   1 1                     1 1     1                       76
77 10             1         1       1     1       1             1       1           1 1                           1         77
78 6                     1       1         1               1                 1                   1                         78
79 13   1         1     1         1 1 1                   1 1       1               1     1   1             1               79
80 13 1               1 1 1   1                                 1                     2       1       1   1   1 1           80
81 12 1   2       2         1                                                     1 1       2                   1 1         81
82 8         1     1         1       1                                             1                           1 2         82
83 10                                 1 1                           1           1       1         1       1 1       1   1   83
84 11               1                   1                   1     3 1     2                         1 1                     84
85 10   2           1             1             1               1                     1           1         1           1   85
86 7         1                                             2           1     1                 1             1             86
87 11       1           1             1 1                                 2               1   1       1 1 1                 87
88 8                             1                                           1 1   1     1         1                 1   1 88
89 6                             1                 1 1 1                             1                           1         89
90 12           1             1             1         2       1 1           2               1 1             1               90
91 6 1         1                   1             1                               1                                   1     91
92 7                       1               1     1                 1               1               2                       92
93 15     1 1       1 1             1   1   1         1 3                 1             1   1   1                           93
94 4         1             1                                                                   1       1                   94
95 9             1                     1           1             1                     1             2               1 1   95
96 8           1           1     1           1                       1 1     1       1                                     96
97 6                     1 1                         1 1                                                       1         1 97
98 8                     1                                   1                     1   1         1   1               1   1 98
99 11     1 1     1               1             2   1     1           1                               1             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
Ngày
/
Tháng