BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10     2   1         1       1   1         1                             1                 1   1                         00
01 7             1             1                               1     1       1     1               1                       01
02 9               1       1 1 1       1                 1                                                 1   1   1       02
03 10   1                                         2               1 1 1           1       1                       1   1     03
04 13 1                                       1           1     1       1 2             1       1     1         1     1 1   04
05 10     1     1 1 1         1                     1       1             1     1                             1             05
06 7             1 1     1         1                             1                 1                   1                   06
07 16     1 1         1     1               1             1 1       2 1               1 1 1       1             1 1         07
08 10 1   1                 1           1                       1 1           1   1                     1   1               08
09 9                                 1                   1         1           1     1         1     1       1       1     09
10 14   1   1                         1   1   1 2                                   2   1         1   1           1     1   10
11 13   1 1     1       1                           1 2                                 1       1     1   1       1     1   11
12 4       1   1         1                   1                                                                             12
13 11                       1       2     1     1 1         1           1         1                                 1     1 13
14 9                   1           1                   1           1         1 1   1               1     1                 14
15 17               1     1   1   1 1           1   1   3   1 1 1       1         1                                 2       15
16 8   2               1         1   1   1               1                                         1                       16
17 9         1       1                       1               1                         1       1 1       1     1           17
18 8 1                                     1                                 1             1     2 1         1             18
19 9 1         2                                           1     1         1     1             1             1             19
20 8                     2                     1                 1                               1       2             1   20
21 13       2     1             1                             1     1 1 1           2                         2       1     21
22 6                             1   1               1     1                 1 1                                           22
23 11             2 1                               1       1                       1                       1 1         2 1 23
24 13     1             1       1         1     1             1                       1           1           3   1   1     24
25 13   1     1             1                     1     1               1 1               1 1   1   1   1                 1 25
26 14   1     1   1   1             1     1       1 1 1 1 1     1 1                 1                                       26
27 12   2     1           1                       1     1     1               1                               1     1   1 1 27
28 8                             1   1     1           1                 1         1         1             1               28
29 13   1             1   1 1   1 1                     1 1   1   1 1                                             1 1       29
30 12                             1     1     1   1                 1         1   2             1     1     1             1 30
31 10     1                                       1               1 1 1     1                     1 1 1           1         31
32 12         1                                                 2       1 1     1 1     1       1 1   1     1               32
33 6                                   1                                         1 1               1 2                     33
34 12                       1   2   2       1                     1                           1 1     1   1   1             34
35 10     1 1           1                         1                       1     1     1 2       1                           35
36 11           1   1                                 1   2   1                   1           2           1 1               36
37 11           1                           1   1           1       1     2                             1 1 1     1         37
38 12           1                       1   1                   1           1   1         1 1           1   1       1 1     38
39 15                   1         1       1       1   1           1 1 1           1 1     2   1 1   1                       39
40 13 1   1 1   1       1 1                   1                   1     1                           1 1           1       1 40
41 22 1     1 2   1 1     1 1   1   1   1   1               2               1         1     3 1         1               1   41
42 12         1     1   1     1                           1           1       1     1 1                 1               2   42
43 16           1                     1 1       1 1 1 2         1     1                 1 1       1       1           1 1   43
44 12 1                         1       1       1   1       1       1 1                     1       1           2           44
45 7                       1 1           1 1                 1                         1                         1         45
46 8                 1       1                 1               1                 2                         1           1   46
47 12         1 1     1 1   1 1   1   1                       1             1               1                 1             47
48 6 1                                     1                             1                             1           1 1     48
49 9 1   1       1   1 1               1           1                                           1                       1   49
50 9                     1 2           1     1         1                           1               1                 1     50
51 14         1           1       1   1 1     2                 1       1   1         1               1 1       1           51
52 7                   1                       1               2             1                     1                   1   52
53 11                   1             1             1   1             1 1                   1 1 1         1             1   53
54 8           1   1               1             1                   1                           1     1                 1 54
55 5 1                                           1                     1                   1                             1 55
56 10     1           1       1                     1   1             1 1                     2         1                   56
57 10             1   2         1         1               1       1 1                   1                   1               57
58 6       1         1                                                   2       1       1                                 58
59 13       1         2     1 1   2   1 1   1         1                                                     2               59
60 9                           1         1   1                           1                                 1       1 1   2 60
61 13     1                                             1 2   1                 2     1   2           1             1 1     61
62 9                                     1           1 1     1         2                 1     1       1                   62
63 10   1       1           1               1                                 2       2             1             1         63
64 14   1   1   1   1     1             1           1   1     1                       1       1                     1 1 1   64
65 15 1 1     1   1       1       1   1         1         1 1               1     1       1                 1     1         65
66 11     2   1                       1       1               1                         1 1 1 1                     1       66
67 19       1     1         1 1 1         2       1 1                       1   1       1         1 2   2 1               1 67
68 12                   1     1   1         1                                             1       1       2 1       1 1   1 68
69 6         1   1                                                 1 1               1                         1           69
70 15               1         2   1       1           1   1   2     1       1 1     1                         1 1           70
71 11                           2                   1       1     1         1         1                             1 2   1 71
72 8         1       1                   2   1                       1             1   1                                   72
73 19 1   1 1               1 1 1 2                     1     1 1       1 1 1   1           1     1         1             1 73
74 10 1             1 1                 1   1   3                   1   1                                                   74
75 9         1   1 1   1                                   1             1 1               1                             1 75
76 8               1 1                     1 1     1                             1           1                 1           76
77 10           1       1           1 1                           1         1         1       1               1   1         77
78 8       1                 1                   1                                       1       1       1     1 1         78
79 9     1 1       1               1     1   1             1                                   1     1                     79
80 11           1                     2       1       1   1   1 1                   1 1                         1           80
81 13                             1 1       2                   1 1         1 2           1         1           1     1     81
82 13                               1                           1 2         1 1             1       1         1 1   1 1   1 82
83 11               1           1       1         1       1 1       1   1               1       1                       1   83
84 15       1     3 1     2                         1 1                                 1           1     1   1   1       1 84
85 12           1                     1           1         1           1     1 1     1     1         2         1           85
86 8       2           1     1                 1             1             1                                       1       86
87 14                     2               1   1       1 1 1                   1 3         1   1   1                         87
88 9                         1 1   1     1         1                 1   1       1     1                                   88
89 8 1 1                             1                           1                   1       1                 1   1       89
90 11 2       1 1           2               1 1             1                   1   1                                       90
91 4                             1                                   1                       1                     1       91
92 9               1               1               2                       1           1     1                 1 1         92
93 12 1 3                 1             1   1   1                                           2     1           1             93
94 6                                           1       1                     1 1     1         1                           94
95 11             1                     1             2               1 1                 1     1       1       1 1         95
96 7                 1 1     1       1                                                                     1     1   1     96
97 10 1 1                                                       1         1       1                     3 1               1 97
98 10         1                     1   1         1   1               1   1                           2                 1   98
99 8     1           1                               1             1           1           1             2                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
Ngày
/
Tháng