BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9   1   1                     1     1                   1       1   1                       1                   1       00
01 13   1                     1     2     1                         1                   1           1     1 1 2       1     01
02 13           1         1 1     1     1   1 1   1         1           1                         1   2                     02
03 10   1                                 1   1           1             1         1           1       2         1           03
04 17 1   1       1       1   1       1 1   1       1   1                 1   1         1           1 1 1         1         04
05 11                                   1 1                               1 2     1     1     1                 1     1   1 05
06 7       1                         1         2             1                           1         1                       06
07 13         1 1                     1               1     1           1               1     1   1 1               1 1 1   07
08 9         1 1   1       1                                               1                 1 2                       1   08
09 9       1                   1                   1                                                           2     2   2 09
10 14               1               2 1   1     1       2     1   1                             1         1     1     1     10
11 6       1               1     1 1                             1                 1                                       11
12 14             2 1             1       1 1         1                 1           1 1     1               1       1     1 12
13 14       1     2 1         2         1     1                         1               2             1           1     1   13
14 15   1     1     1   2       1           2           1   1               1   1     1           1     1                   14
15 14         1                             1               2 1 1           1   1     1       1   1       1     1       1   15
16 19           1     2   1 1       1   1     1       1 1 1             1       1 2     2 1                   1             16
17 16     1   1                       1     1       1     1             1   1     1 2         1 1   1                 1 1   17
18 14       1       1                     1           1       1 1     1                   1 1       1   1   1     2         18
19 9           1                 1   1                             1       1       1   1       1   1                       19
20 14   1       2   1 1     1   1         1                       1           1   1         1     1   1                     20
21 10                   1   1             1         1           1                       2             1 1                 1 21
22 8   1     1                         1                   1   1             1                         1 1                 22
23 10 1   1           1     1           1   1 1                           1                 1                       1       23
24 7               1   1             1             1       1                                                 1         1   24
25 7   1                                       1             1                         1             1   1 1               25
26 4             1                                             1               1                                         1 26
27 9   2       1       1         1             1               1 1               1                                         27
28 8                                 1           1                       1             1 1         1       1 1             28
29 11                 1               1       1       1           1 1       1           1       1         1               1 29
30 10 1               1                                 1 1                 1   1         1 1                 1           1 30
31 11 1       1               1                     1   1     1     1   1       1                       1       1           31
32 8                                         1     1       1 1     1 1             1                                     1 32
33 10       1 1           1             1     1   2             1 1         1                                               33
34 10             1   1         1         1         1                       1         1   1                         1 1     34
35 10     1         1                       1                             1                 1 1   2                 1 1     35
36 7                           1         1           1                       1                   1                   1   1 36
37 10                 1   2         1           1 1 1 1                                     1           1                   37
38 13 1   1               1               1     1       2   1 1                       1   1     1     1                     38
39 8         1     1   1                                   1     1   1           1                                   1     39
40 14                     1     2                             2   1     1     1             1 1   1       1   1         1   40
41 13         1   1             1                 1 1       1 1         1     1       1     1       1               1       41
42 11               1                 1 1   1                         1       1               1 1     1     2               42
43 10   1                     1   1           1 1         1                     1   1           1                         1 43
44 10     1                     1     1     2                 1   1                             1 1                     1   44
45 11       1           1             1                 1                       1 1       1   1                   1     2   45
46 15     1 1   1                         1       1 1     2     1         1                 1   1             1     2       46
47 7                                                   1           2                 1                     1   2           47
48 7                           1 2     1                 1                 1                                     1         48
49 11 2 1                   1       1           1                       1 1       1                   1   1                 49
50 9               1   1     1             1         1     1                   1                             1 1           50
51 8                 1                         1                 1                   1             1               1   2   51
52 4                   1                                                           1 1                     1               52
53 8               1     1 1                     1                 2                                             1     1   53
54 15 1           2             2   1       1   4           1             1                   1       1                     54
55 8     1 1                     1                 1   1         1   2                                                     55
56 16 1     1         1         1   1     2   1     1 1   1               1       1   1 1         1                         56
57 12 1           1   1   1           2         1                             1       1   1   1 1                           57
58 10     1       1     1         1                     1                       2             1         1         1         58
59 11   1 1                                         1             1       1   1   1                 2     1     1           59
60 12       1 1       1 1         1 1                                 1                     1 1             1 1     1       60
61 9                     1                           1 1 1     1       1       2                     1                     61
62 8                                         1                 1   1     1         1 1           1             1           62
63 7   1                   1 1 1       1               1                     1                                             63
64 15                   1 1                       2                 1       1   1 1       1     1       1         2       2 64
65 10   1                           1         1             1   1         1           2                 1   1               65
66 10             1                 1                                 1       1       1 1                   1 1     1   1   66
67 13     1 1   1           1           1                 1   2           1                 1       2             1         67
68 14 1       1             1 1                 1     1         1       1 1         1     1     1                 1       1 68
69 8           1 1           1                         1       1   1 2                                                     69
70 13     1   1       1               1 1 1                   1 1   1 1           1           1           1                 70
71 17       1           1 1 1       1           1     1       1             1     1     1 1 1   1 1     1           1       71
72 8         1       1   1                 1         1                             1                         1       1     72
73 9     1                                   1     1     2     1 1                                       2                 73
74 11 1 2           2             1                               2       1                             1             1     74
75 11                             1     1                             1             1 1           1     2     1 1       1   75
76 10               1     1     1     1     1                                 1                   1       1   1           1 76
77 13     1 1             1       1   1 2         1       1   1                                             1   2           77
78 11 1   1     1     1                       1   1                                   1             1 1           1 1       78
79 12     1       1                       1 1 1       2                       1               1         1           1 1     79
80 6                                                                 1                         1 1 1       1           1   80
81 11                   1   1       1         1           1     1       1       1                           1         1 1   81
82 13       1   1       1     1   1 1                           1       1 1       1 1         1                           1 82
83 20     1     1 1 1   1     1 1   1                     1 1       1 2       1 1         1 1             1 1         1     83
84 10                                             1 1                   1           1     1 1   1     1           1 1       84
85 12         1             1           1         1               1 1     1     1                 1       2     1           85
86 12                   1 1       1       1           1   1   1       1       1         1                   1         1     86
87 20 1     1 1 2             1           1   1   3 1       1               1       2                 1 2 1                 87
88 9   1               1                             1 1 1                 1 1               1               1             88
89 9 1       1   1         1               1                                     1       1 1                     1         89
90 5         1                       1                     1   1                         1                                 90
91 8 1   1                     1                                                           1       1 1 1         1         91
92 8 1         1             1               1                           1 1   1                           1               92
93 7                 1       1   1                                 1                       1                 1 1           93
94 13             1         1 1                   1   1                       1   1   1   1               1   1     1 1     94
95 6                 2                             1             1                                           1   1         95
96 11   1   1   1         1 1                   1                 1                       1                     1         2 96
97 4                               1                                 1       1                                     1       97
98 9 1             1         1                                       1 1   1       1             1                     1   98
99 7                         1 1                       1           1               1               1             1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
Ngày
/
Tháng