BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12       1       1                                       1       1             2   2             1             1   1 1   00
01 10     1                     1       1     1     1       1           2                 1 1                               01
02 8                   1     1                 1                     1           1                 1 1         1           02
03 6         1                                                                           1         1                 1 1 1 03
04 7       1     1   1               1                                       1                         1                 1 04
05 7         1     1           2           1         1                                               1                     05
06 9             1                         1       2       1     1                                             1     1   1 06
07 9                 1                 1           1     1         1                   1             2 1                   07
08 9         1 3                                     1     1         1                                     1   1           08
09 10   1 1                         2   1                           1                               1 1     1     1         09
10 8       1                       1                 1                         2         1                       2         10
11 17     1           1 1         2           1               1 1           1           1 1   2     1   1       1   1       11
12 9   1                             1               1                     1 1   1                   1               1   1 12
13 10 2         1                           1   1         1 1         1                           1                 1       13
14 9   2                 1                                       1   1 1                     1       1                 1   14
15 13 1                                 1     1       1       1         1   2     1   1       1             1 1             15
16 10           1   1             1                   2         1     1                         1           1 1             16
17 6                             1   1               1   2   1                                                             17
18 12                         1 1   1     1         1                         1                       1     1 1       3     18
19 8           1               1     1   2     1                                                                 1 1       19
20 10       1     2           1     2                       1   1                           2                               20
21 12       1     1           1   1       1               1                 1   1 1             1             2             21
22 9   1           1     1                   1   1     1                               1       1   1                       22
23 9   1     1 1             1                             1   1         1                         1                 1     23
24 19 1   1 1         1       1     1 1                   1 1     1 1 1       1 1 1           1 1           1             1 24
25 13 1                       1                   1                 1 1         1   1 1         1 1     1           2       25
26 12                   1   2 1           1     1                                 1 1         1 1 1                     1   26
27 7             1         1                 1                                                   1 1   1 1                 27
28 17 1     1     2           1   1           1   1 1                           1   3     1           1     1   1           28
29 3   1           1                                 1                                                                     29
30 12     1       1       1                       2           1 1                 1         2   1     1                     30
31 8                       1         1                                   1             1               1   2     1         31
32 7           1     1                 1                                           1 1             1           1           32
33 23         2           1 1 1   1       1 1       1 1   1       1     2 1   1   1       1       1 1   1               1 1 33
34 13       3         1   1 1                   2             1   1 1       1                       1                       34
35 3         1             1                                                             1                                 35
36 12 1                       1       1 1                       1     1   1     1 1       1 1     1                         36
37 14                           1                       1     1   1 2     1                   1   1 1     2     1     1     37
38 9       1               1           1   1                       1                           1               1   1   1   38
39 17         2 1     1                               1       1 1       1 1 1                 1   1         1   1 1 1     1 39
40 7               1                           1             1           1                             1         2         40
41 8                           1   1   1       1 1                 1               1                             1         41
42 14     2       1       1             1         2                 1         1           1         1   1 1               1 42
43 3                                 1   1                                                           1                     43
44 4               1           1         1                                                     1                           44
45 13 1     1 1                     2 1         1   1 1 1           1                   1                 1                 45
46 11                             1         1         1         2       1   1         1       1       1         1           46
47 7           1                         2                 1     1         1                                           1   47
48 8         2                                                                     1 1 1                     1   1     1   48
49 8                           1               1   1                           1           1           1               1 1 49
50 9                             1   1                     1                                   1     1     1 2     1       50
51 14 1     1     1                   1 1             1   1               1       1 1   1               1 1           1     51
52 11       1         1             1     1 1 1                                           1                   1 1   1     1 52
53 14                   1 1                     1 1 1   2 1       1     1           1     1               2                 53
54 7     1   1   1     1                                                                   1       1       1               54
55 16               1     1 1   1   1         2           1             1 1     1     1               1     1           1 1 55
56 10 1       1           2           1 1           1                                   1 1                             1   56
57 11   1               1   1     2                       1                       2                     1 1               1 57
58 15 1             1     1     1             1 1   1 1 1   1         1               1         1 1     1                   58
59 11                     1     1                 1           1               1     1   1 1               1       2         59
60 7                                           1   1   1                     1           1     1                         1 60
61 12   1                 1   1             1                 1       1       2       1     1     1                     1   61
62 10         1     1       2               2               1 1                             1           1                   62
63 11                   1       1     2                           2     1 1                   1           1       1         63
64 11   2     1                                                 1       1 1                       2 1         1   1         64
65 18               1 1   1       1     1   1 1   1 1           1           1 1 1     1             1     1   1 1           65
66 10   1                       1         1   1           1           1     1                             2           1     66
67 14     1             1     1                 1                   1   1   1             1 1   1 1           1 1   1       67
68 4                         1 1                                 1                                                       1 68
69 12     1     1             2                               2           1     1         1 1               1       1       69
70 15           2 1     1         1   1       1           1                     1   2         1         1 1         1       70
71 12   1       1                                 1       1 1                     1           1             1 1       1 2   71
72 14       1       1 1 1           1       2     1     1                       1                 1   1         1 1         72
73 5                   1                                       1     1     1                                           1   73
74 15   1 2     1     1                   1     1   1   1           1         1                 1         1     1       1   74
75 12           1       1 1 1                 1         1 1                             1         1             1   1   1   75
76 15 2 1 1 1               2                   1 1           1 1     1                 1             2                     76
77 6       1           1                               1                             1                   1 1               77
78 5                                 2     1 1                                               1                             78
79 10                                       1       1               1       1 1           1             1     1       1 1   79
80 6 1   1           1                               1               1                                       1             80
81 12 1       1     1             1     1               1     1 1 1   1 1               1                                   81
82 7               1                             1     1                 1           1 2                                   82
83 5   1           1                         1             1                     1                                         83
84 12             1   1           1       1     1 1   1           2       1           1 1                                   84
85 13               1         1     1       1   1     1                 1 1 1       1                       1 1     1       85
86 13                 2 2                 1                           1       2             1 1         1           1 1     86
87 11 1   1       1       1     1                           1       1                       1                   1         2 87
88 15       1           1     1                                   1 1   1 1 1   2     2           1 1         1             88
89 15         1       2                 1 1 1     2     1                     2 1           1 1                   1         89
90 19             1 1     1         1 1 1 1         1   1       2         1     1 1   1 1   1     1       1                 90
91 11                       1   1 1           1                 1               1   1         2                     1 1     91
92 7                   1 1                               2 1                               1                         1     92
93 10   1       1           1   1       1                 1       1         1                                   1 1         93
94 5           1                                             1                     1   1       1                           94
95 16   1         2               1 1   1           1   1     1         1 1           1         1     1 1   1               95
96 12 1               1                 1     1                   1               1 1   1 1                   1     1     1 96
97 10     1                                             2   1   1 1   1                       1                     1 1     97
98 13 1   1             1   1       1       1               1 1     1   1           1           1   1                       98
99 13     1         1             1 1     1                           1     1 1             1   1 1                   1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng