BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
Ngày
/
Tháng
00 10                                     1       1             2   2             1             1   1 1                     00
01 12         1       1     1     1       1           2                 1 1                                 1 1           1 01
02 9 1     1                 1                     1           1                 1 1         1             1               02
03 6                                                                   1         1                 1 1 1       1           03
04 5               1                                       1                         1                 1   1               04
05 6         2           1         1                                               1                           1           05
06 11                     1       2       1     1                                             1     1   1           2     1 06
07 11                 1           1     1         1                   1             2 1                         1   2       07
08 6                               1     1         1                                     1   1             1               08
09 11             2   1                           1                               1 1     1     1         1         1     1 09
10 11             1                 1                         2         1                       2         1     1 1     1   10
11 16 1         2           1               1 1           1           1 1   2     1   1       1   1                       1 11
12 8               1               1                     1 1   1                   1               1   1                   12
13 10                     1   1         1 1         1                           1                 1             1     1 1   13
14 8   1                                       1   1 1                     1       1                 1   1                 14
15 14                 1     1       1       1         1   2     1   1       1             1 1               1 1             15
16 9           1                   2         1     1                         1           1 1                             1 16
17 6           1   1               1   2   1                                                                               17
18 13       1 1   1     1         1                         1                       1     1 1       3             1         18
19 9         1     1   2     1                                                                 1 1       1               1 19
20 7       1     2                       1   1                           2                                                 20
21 13       1   1       1               1                 1   1 1             1             2                   1 1   1     21
22 7   1                   1   1     1                               1       1   1                                         22
23 7       1                             1   1         1                         1                 1                     1 23
24 17       1     1 1                   1 1     1 1 1       1 1 1           1 1           1             1   1       1       24
25 13       1                   1                 1 1         1   1 1         1 1     1           2                 1       25
26 15 1   2 1           1     1                                 1 1         1 1 1                     1   1     1     1     26
27 7     1                 1                                                   1 1   1 1                     1             27
28 16       1   1           1   1 1                           1   3     1           1     1   1               2           1 28
29 1                               1                                                                                       29
30 13   1                       2           1 1                 1         2   1     1                       1     1     1   30
31 13     1         1                                   1             1               1   2     1             1     1 2 1   31
32 7                 1                                           1 1             1           1           1             1   32
33 23   1 1 1   1       1 1       1 1   1       1     2 1   1   1       1       1 1   1               1 1         1   1     33
34 12   1 1                   2             1   1 1       1                       1                       1   1   1         34
35 2     1                                                             1                                                   35
36 13       1       1 1                       1     1   1     1 1       1 1     1                             1       1     36
37 15         1                       1     1   1 2     1                   1   1 1     2     1     1           1           37
38 12     1           1   1                       1                           1               1   1   1   1   1           2 38
39 15                               1       1 1       1 1 1                 1   1         1   1 1 1     1   1             1 39
40 7                         1             1           1                             1         2                         1 40
41 12         1   1   1       1 1                 1               1                             1           1   1 1       1 41
42 13   1             1         2                 1         1           1         1   1 1               1               1 1 42
43 4               1   1                                                           1                                   1   43
44 4         1         1                                                     1                                   1         44
45 12             2 1         1   1 1 1           1                   1                 1                             2     45
46 12           1         1         1         2       1   1         1       1       1         1                         1   46
47 7                   2                 1     1         1                                           1     1               47
48 9                                                             1 1 1                     1   1     1   1   1       1     48
49 12         1               1   1                           1           1           1               1 1       1 1 1 1     49
50 10           1   1                     1                                   1     1     1 2     1                 1       50
51 14               1 1             1   1               1       1 1   1               1 1           1       1       1   1   51
52 10             1     1 1 1                                           1                   1 1   1     1   1               52
53 14 1 1                     1 1 1   2 1       1     1           1     1               2                                   53
54 5 1                                                                   1       1       1                 1               54
55 18   1 1   1   1         2           1             1 1     1     1               1     1           1 1 1   1       1     55
56 11   2           1 1           1                                   1 1                             1     1 1   1         56
57 12 1   1     2                       1                       2                     1 1               1 1             1   57
58 14   1     1             1 1   1 1 1   1         1               1         1 1     1                     1               58
59 13   1     1                 1           1               1     1   1 1               1       2                   1 1     59
60 9                         1   1   1                     1           1     1                         1       1     1     60
61 13   1   1             1                 1       1       2       1     1     1                     1         1 1         61
62 8     2               2               1 1                             1           1                                     62
63 12 1       1     2                           2     1 1                   1           1       1               1           63
64 9                                         1       1 1                       2 1         1   1               1           64
65 17   1       1     1   1 1   1 1           1           1 1 1     1             1     1   1 1                         1   65
66 10         1         1   1           1           1     1                             2           1       1               66
67 15 1     1                 1                   1   1   1             1 1   1 1           1 1   1         1 1             67
68 4       1 1                                 1                                                       1                   68
69 10       2                               2           1     1         1 1               1       1                         69
70 12 1         1   1       1           1                     1   2         1         1 1         1                         70
71 10                           1       1 1                     1           1             1 1       1 2                     71
72 13 1           1       2     1     1                       1                 1   1         1 1               1       1   72
73 8 1                                       1     1     1                                           1   1       2         73
74 12                   1     1   1   1           1         1                 1         1     1       1               1 1   74
75 11 1 1 1                 1         1 1                             1         1             1   1   1                     75
76 12     2                   1 1           1 1     1                 1             2                         1       1     76
77 7 1                               1                             1                   1 1                       1 1       77
78 6               2     1 1                                               1                                         1     78
79 11                     1       1               1       1 1           1             1     1       1 1             1       79
80 4                               1               1                                       1             1                 80
81 12           1     1               1     1 1 1   1 1               1                                   1         1 1     81
82 7                           1     1                 1           1 2                                           1         82
83 3                       1             1                     1                                                           83
84 12           1       1     1 1   1           2       1           1 1                                         1       1   84
85 14       1     1       1   1     1                 1 1 1       1                       1 1     1               1       1 85
86 11 2                 1                           1       2             1 1         1           1 1                       86
87 11   1     1                           1       1                       1                   1         2 1     1         1 87
88 15 1     1                                   1 1   1 1 1   2     2           1 1         1             1                 88
89 13                 1 1 1     2     1                     2 1           1 1                   1               1           89
90 19   1         1 1 1 1         1   1       2         1     1 1   1 1   1     1       1                     2             90
91 12     1   1 1           1                 1               1   1         2                     1 1                   1   91
92 9 1 1                               2 1                               1                         1     1               1 92
93 9     1   1       1                 1       1         1                                   1 1                       1   93
94 7                                       1                     1   1       1                             1     1     1   94
95 15           1 1   1           1   1     1         1 1           1         1     1 1   1                   1     1       95
96 12                 1     1                   1               1 1   1 1                   1     1     1         1 1       96
97 12                                 2   1   1 1   1                       1                     1 1         1     1   1   97
98 13 1   1       1       1               1 1     1   1           1           1   1                       1               1 98
99 11           1 1     1                           1     1 1             1   1 1                   1   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
Ngày
/
Tháng