BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9                       1       1                                       1       1             2   2             1       00
01 12 1         1         1                     1       1     1     1       1           2                 1 1               01
02 7                                   1     1                 1                     1           1                 1 1     02
03 4     1                   1                                                                           1         1       03
04 6                       1     1   1               1                                       1                         1   04
05 8             1           1     1           2           1         1                                               1     05
06 7   1                         1                         1       2       1     1                                         06
07 10               1                 1                 1           1     1         1                   1             2 1   07
08 11     1   2     1         1 3                                     1     1         1                                     08
09 11       1 1     1   1 1                         2   1                           1                               1 1     09
10 7     1                 1                       1                 1                         2         1                 10
11 18       1   2         1           1 1         2           1               1 1           1           1 1   2     1   1   11
12 7                   1                             1               1                     1 1   1                   1     12
13 11 1 1             2         1                           1   1         1 1         1                           1         13
14 10   1         1     2                 1                                       1   1 1                     1       1     14
15 15   1   1   1 1   1                                 1     1       1       1         1   2     1   1       1             15
16 8                           1   1             1                   2         1     1                         1           16
17 8 1   1                                       1   1               1   2   1                                             17
18 8 1                                       1 1   1     1         1                         1                       1     18
19 10     2   2                 1               1     1   2     1                                                           19
20 11     1                 1     2           1     2                       1   1                           2               20
21 13 1 1         1         1     1           1   1       1               1                 1   1 1             1           21
22 11 2                 1           1     1                   1   1     1                               1       1   1       22
23 8                   1     1 1             1                             1   1         1                         1       23
24 17                 1   1 1         1       1     1 1                   1 1     1 1 1       1 1 1           1 1           24
25 11                 1                       1                   1                 1 1         1   1 1         1 1     1   25
26 11                                   1   2 1           1     1                                 1 1         1 1 1         26
27 8       1                     1         1                 1                                                   1 1   1 1 27
28 15                 1     1     2           1   1           1   1 1                           1   3     1           1     28
29 4         1         1           1                                 1                                                     29
30 13     1               1       1       1                       2           1 1                 1         2   1     1     30
31 5                                       1         1                                   1             1               1   31
32 7           1               1     1                 1                                           1 1             1       32
33 21                         2           1 1 1   1       1 1       1 1   1       1     2 1   1   1       1       1 1   1   33
34 15       1       1       3         1   1 1                   2             1   1 1       1                       1       34
35 6 1       1     1         1             1                                                             1                 35
36 13           1     1                       1       1 1                       1     1   1     1 1       1 1     1         36
37 14           1   1                           1                       1     1   1 2     1                   1   1 1     2 37
38 7       1               1               1           1   1                       1                           1           38
39 14   1   1                 2 1     1                               1       1 1       1 1 1                 1   1         39
40 7       1 1                     1                           1             1           1                             1   40
41 8 1                                         1   1   1       1 1                 1               1                       41
42 13                     2       1       1             1         2                 1         1           1         1   1 1 42
43 3                                                 1   1                                                           1     43
44 4                               1           1         1                                                     1           44
45 16   1   1 1       1     1 1                     2 1         1   1 1 1           1                   1                 1 45
46 12     1         1                             1         1         1         2       1   1         1       1       1     46
47 7               1           1                         2                 1     1         1                               47
48 7     1       1           2                                                                     1 1 1                   48
49 6                                           1               1   1                           1           1           1   49
50 5                                             1   1                     1                                   1     1     50
51 14       1         1     1     1                   1 1             1   1               1       1 1   1               1 1 51
52 9   1           1       1         1             1     1 1 1                                           1                 52
53 14                                   1 1                     1 1 1   2 1       1     1           1     1               2 53
54 6                     1   1   1     1                                                                   1       1       54
55 15       1       1               1     1 1   1   1         2           1             1 1     1     1               1     55
56 9                 1       1           2           1 1           1                                   1 1                 56
57 10                   1               1   1     2                       1                       2                     1 1 57
58 20   2 1     1 1   1             1     1     1             1 1   1 1 1   1         1               1         1 1     1   58
59 10               1                     1     1                 1           1               1     1   1 1               1 59
60 9           1 1 1                                           1   1   1                     1           1     1           60
61 12 1                 1                 1   1             1                 1       1       2       1     1     1         61
62 12 1         1             1     1       2               2               1 1                             1           1   62
63 10                                   1       1     2                           2     1 1                   1           1 63
64 12   1     2         2     1                                                 1       1 1                       2 1       64
65 16                               1 1   1       1     1   1 1   1 1           1           1 1 1     1             1     1 65
66 11             1 1   1                       1         1   1           1           1     1                             2 66
67 11                     1             1     1                 1                   1   1   1             1 1   1 1         67
68 7   1 1   1   1                           1 1                                 1                                         68
69 11   1                 1     1             2                               2           1     1         1 1               69
70 14                           2 1     1         1   1       1           1                     1   2         1         1 1 70
71 9           1   1   1       1                                 1       1 1                     1           1             71
72 14     1 1               1       1 1 1           1       2     1     1                       1                 1   1     72
73 8   1       1 1 1                   1                                       1     1     1                               73
74 14     1             1 2     1     1                   1     1   1   1           1         1                 1         1 74
75 13         3   1             1       1 1 1                 1         1 1                             1         1         75
76 17 1           1   2 1 1 1               2                   1 1           1 1     1                 1             2     76
77 8 1   1       1         1           1                               1                             1                   1 77
78 7 1     1                                         2     1 1                                               1             78
79 9           1 1                                         1       1               1       1 1           1             1   79
80 7   1   1         1   1           1                               1               1                                     80
81 13 1               1       1     1             1     1               1     1 1 1   1 1               1                   81
82 10       2   1                   1                             1     1                 1           1 2                   82
83 6         1         1           1                         1             1                     1                         83
84 12                             1   1           1       1     1 1   1           2       1           1 1                   84
85 12   1       1                   1         1     1       1   1     1                 1 1 1       1                       85
86 14 1 1     1                       2 2                 1                           1       2             1 1         1   86
87 8                 1   1       1       1     1                           1       1                       1               87
88 15               1       1           1     1                                   1 1   1 1 1   2     2           1 1       88
89 17     2 1                 1       2                 1 1 1     2     1                     2 1           1 1             89
90 20             1               1 1     1         1 1 1 1         1   1       2         1     1 1   1 1   1     1       1 90
91 10               1                       1   1 1           1                 1               1   1         2             91
92 6                                   1 1                               2 1                               1               92
93 10           1 1     1       1           1   1       1                 1       1         1                               93
94 7           1 1             1                                             1                     1   1       1           94
95 15                   1         2               1 1   1           1   1     1         1 1           1         1     1 1   95
96 11 2               1               1                 1     1                   1               1 1   1 1                 96
97 9   1                 1                                             2   1   1 1   1                       1             97
98 16       1     1 1 1   1             1   1       1       1               1 1     1   1           1           1   1       98
99 14     1   1 1         1         1             1 1     1                           1     1 1             1   1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng