BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13   1       1             2   2             1             1   1 1                           1         1         1       00
01 12   1           2                 1 1                                 1 1           1             1         1   1     1 01
02 11             1           1                 1 1         1             1               1   1 2                 1         02
03 6                                 1         1                 1 1 1       1                                             03
04 8                     1                         1                 1   1                       1   1     1   1           04
05 4                                             1                           1                       1             1       05
06 14   1     1                                             1     1   1           2     1   1           2     1           2 06
07 9 1         1                   1             2 1                         1   2                                         07
08 7   1         1                                     1   1             1                     1                     1     08
09 10           1                               1 1     1     1         1         1     1             1   1                 09
10 12                       2         1                       2         1     1 1     1   1     1                         1 10
11 15     1 1           1           1 1   2     1   1       1   1                       1             1           1 1       11
12 10                   1 1   1                   1               1   1                     1       1   1                 1 12
13 10 1 1         1                           1                 1             1     1 1   1                 1               13
14 10         1   1 1                     1       1                 1   1                   1         1                 1   14
15 17     1         1   2     1   1       1             1 1               1 1             1   2       1       1       1     15
16 7       1     1                         1           1 1                             1 1                                 16
17 8 2   1                                                                                   1 1   1           1       1   17
18 8                     1                       1     1 1       3             1                                           18
19 6                                                         1 1       1               1       1         1                 19
20 8   1   1                           2                                                         1 1         1 1           20
21 12 1                 1   1 1             1             2                   1 1   1               1                   1   21
22 6                               1       1   1                                           1             1         1       22
23 7   1   1         1                         1                 1                     1                   1               23
24 16 1 1     1 1 1       1 1 1           1 1           1             1   1       1                 1           1           24
25 15           1 1         1   1 1         1 1     1           2                 1       1     1                 2         25
26 12                         1 1         1 1 1                     1   1     1     1     1           1     1               26
27 8                                         1 1   1 1                     1                                         2 1   27
28 13                       1   3     1           1     1   1               2           1                       1 1         28
29 4                                                                                             1   1     1 1             29
30 15     1 1                 1         2   1     1                       1     1     1     1       1         1   1       1 30
31 14                 1             1               1   2     1             1     1 2 1           1                   2     31
32 8                           1 1             1           1           1             1     1             1                 32
33 21 1       1     2 1   1   1       1       1 1   1               1 1         1   1     1       1 1   1     1       1     33
34 10     1   1 1       1                       1                       1   1   1           1               1               34
35 6                                 1                                                             1         1         1 2 35
36 14       1     1   1     1 1       1 1     1                             1       1     1 1       1     1                 36
37 19     1   1 2     1                   1   1 1     2     1     1           1           1   1     2 1     1               37
38 13           1                           1               1   1   1   1   1           2 2               1     1           38
39 17     1 1       1 1 1                 1   1         1   1 1 1     1   1             1     1   1                     1   39
40 10     1           1                             1         2                         1     1   1   1                 1   40
41 11           1               1                             1           1   1 1       1     1 1       1       1           41
42 13           1         1           1         1   1 1               1               1 1   1     1 1             1         42
43 4                                             1                                   1                   1     1           43
44 4                                       1                                   1             1         1                   44
45 6           1                   1                 1                             2       1                               45
46 12       2       1   1         1       1       1         1                         1             1   2                   46
47 8   1     1         1                                           1     1                       1     1                 1 47
48 15                           1 1 1                     1   1     1   1   1       1         2         1   1       1     1 48
49 12                       1           1           1               1 1       1 1 1 1           1                 1       1 49
50 11   1                                   1     1     1 2     1                 1         1           1             1     50
51 14 1               1       1 1   1               1 1           1       1       1   1   1                           1 1   51
52 7                                 1                   1 1   1     1   1                           1                     52
53 10 1       1     1           1     1               2                                                     1     1     1   53
54 7                                   1       1       1                 1                             1 1       1         54
55 13 1             1 1     1     1               1     1           1 1 1   1       1         1                             55
56 9                               1 1                             1     1 1   1           1 1                       1     56
57 12 1                       2                     1 1               1 1             1   1           1 1   1               57
58 11   1         1               1         1 1     1                     1                 1   1         1       1         58
59 12     1               1     1   1 1               1       2                   1 1                         1     1       59
60 11                     1           1     1                         1       1     1           1     1   1         1   1   60
61 10     1       1       2       1     1     1                     1         1 1                                           61
62 8   1 1                             1           1                                                         1 2         1 62
63 11         2     1 1                   1           1       1               1             1 1                     1       63
64 12       1       1 1                       2 1         1   1               1                           1 1       1       64
65 16       1           1 1 1     1             1     1   1 1                         1           1       1 1         1 2   65
66 11 1           1     1                             2           1       1                 1               1 1   1         66
67 14           1   1   1             1 1   1 1           1 1   1         1 1                         1                   1 67
68 4         1                                                       1                                         1     1     68
69 11     2           1     1         1 1               1       1                                                     1 1 1 69
70 9 1                     1   2         1         1 1         1                           1                               70
71 13 1 1                     1           1             1 1       1 2                                           2   1     1 71
72 8                       1                 1   1         1 1               1       1             1                       72
73 10       1     1     1                                           1   1       2                       1     1   1         73
74 10           1         1                 1         1     1       1               1 1                   1             1   74
75 9 1                             1         1             1   1   1                             1     1     1             75
76 13     1 1     1                 1             2                         1       1     1     1             1   1     1   76
77 9                             1                   1 1                       1 1           1       1       1     1       77
78 5                                     1                                         1           1 1                   1     78
79 12           1       1 1           1             1     1       1 1             1       1                 1 1             79
80 6             1                                       1             1                 1                         1   1   80
81 11     1 1 1   1 1               1                                   1         1 1             1                       1 81
82 6                 1           1 2                                           1                                     1     82
83 7   1                     1                                                                 1 1         2 1             83
84 9         2       1           1 1                                         1       1         2                           84
85 13               1 1 1       1                       1 1     1               1       1     1                   1 1 1     85
86 9             1       2             1 1         1           1 1                                       1                 86
87 16   1       1                       1                   1         2 1     1         1 1 1     1           1 1   1     1 87
88 17         1 1   1 1 1   2     2           1 1         1             1                               1 1 1       1       88
89 11                     2 1           1 1                   1               1                     1           1   1 1     89
90 14       2         1     1 1   1 1   1     1       1                     2                                         1 1   90
91 9       1               1   1         2                     1 1                   1                           1         91
92 10 2 1                               1                         1     1               1           1         1   1         92
93 9 1       1         1                                   1 1                       1             1 1         1           93
94 11     1                     1   1       1                             1     1     1         1   1       1       1       94
95 12     1         1 1           1         1     1 1   1                   1     1                     1       1           95
96 13         1               1 1   1 1                   1     1     1         1 1               1   1   1                 96
97 12   1   1 1   1                       1                     1 1         1     1   1       2                             97
98 14   1 1     1   1           1           1   1                       1               1         1     1         1     1 1 98
99 11             1     1 1             1   1 1                   1   1                     1     1       1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng