BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng
00 11                     1       1             2   2             1             1   1 1                           1         00
01 12 1     1     1       1           2                 1 1                                 1 1           1             1   01
02 11         1                     1           1                 1 1         1             1               1   1 2         02
03 6                                                   1         1                 1 1 1       1                           03
04 6                                       1                         1                 1   1                       1   1   04
05 5     1         1                                               1                           1                       1   05
06 14     1       2       1     1                                             1     1   1           2     1   1           2 06
07 11 1           1     1         1                   1             2 1                         1   2                       07
08 7               1     1         1                                     1   1             1                     1         08
09 10 1                           1                               1 1     1     1         1         1     1             1   09
10 12               1                         2         1                       2         1     1 1     1   1     1         10
11 14       1               1 1           1           1 1   2     1   1       1   1                       1             1   11
12 10               1                     1 1   1                   1               1   1                     1       1   1 12
13 11     1   1         1 1         1                           1                 1             1     1 1   1               13
14 9                           1   1 1                     1       1                 1   1                   1         1   14
15 18 1     1       1       1         1   2     1   1       1             1 1               1 1             1   2       1   15
16 9               2         1     1                         1           1 1                             1 1               16
17 7               1   2   1                                                                                   1 1   1     17
18 10   1         1                         1                       1     1 1       3             1                         18
19 8   2     1                                                                 1 1       1               1       1         19
20 6                     1   1                           2                                                         1 1     20
21 12   1               1                 1   1 1             1             2                   1 1   1               1     21
22 7       1   1     1                               1       1   1                                           1             22
23 6                     1   1         1                         1                 1                     1                 23
24 15                   1 1     1 1 1       1 1 1           1 1           1             1   1       1                 1     24
25 14           1                 1 1         1   1 1         1 1     1           2                 1       1     1         25
26 13   1     1                                 1 1         1 1 1                     1   1     1     1     1           1   26
27 6       1                                                   1 1   1 1                     1                             27
28 14       1   1 1                           1   3     1           1     1   1               2           1                 28
29 3               1                                                                                               1   1   29
30 14           2           1 1                 1         2   1     1                       1     1     1     1       1     30
31 12                                   1             1               1   2     1             1     1 2 1           1       31
32 8 1                                           1 1             1           1           1             1     1             32
33 23   1 1       1 1   1       1     2 1   1   1       1       1 1   1               1 1         1   1     1       1 1   1 33
34 11         2             1   1 1       1                       1                       1   1   1           1             34
35 2                                                   1                                                             1     35
36 14 1                       1     1   1     1 1       1 1     1                             1       1     1 1       1     36
37 19                 1     1   1 2     1                   1   1 1     2     1     1           1           1   1     2 1   37
38 13 1   1                       1                           1               1   1   1   1   1           2 2               38
39 17               1       1 1       1 1 1                 1   1         1   1 1 1     1   1             1     1   1       39
40 10         1             1           1                             1         2                         1     1   1   1   40
41 13 1       1 1                 1               1                             1           1   1 1       1     1 1       1 41
42 15 1         2                 1         1           1         1   1 1               1               1 1   1     1 1     42
43 3   1                                                           1                                   1                   43
44 5   1                                                     1                                   1             1         1 44
45 10         1   1 1 1           1                   1                 1                             2       1             45
46 14     1         1         2       1   1         1       1       1         1                         1             1   2 46
47 9   2                 1     1         1                                           1     1                       1     1 47
48 12                                             1 1 1                     1   1     1   1   1       1         2         1 48
49 12         1   1                           1           1           1               1 1       1 1 1 1           1         49
50 10                     1                                   1     1     1 2     1                 1         1           1 50
51 14 1             1   1               1       1 1   1               1 1           1       1       1   1   1               51
52 10   1 1 1                                           1                   1 1   1     1   1                           1   52
53 12         1 1 1   2 1       1     1           1     1               2                                                   53
54 5                                                     1       1       1                 1                             1 54
55 15       2           1             1 1     1     1               1     1           1 1 1   1       1         1           55
56 10 1           1                                   1 1                             1     1 1   1           1 1           56
57 11                   1                       2                     1 1               1 1             1   1           1 1 57
58 14       1 1   1 1 1   1         1               1         1 1     1                     1                 1   1         58
59 11           1           1               1     1   1 1               1       2                   1 1                     59
60 11         1   1   1                     1           1     1                         1       1     1           1     1   60
61 11     1                 1       1       2       1     1     1                     1         1 1                         61
62 6     2               1 1                             1           1                                                     62
63 10                           2     1 1                   1           1       1               1             1 1           63
64 9                         1       1 1                       2 1         1   1               1                           64
65 16 1   1 1   1 1           1           1 1 1     1             1     1   1 1                         1           1       65
66 10   1   1           1           1     1                             2           1       1                 1             66
67 14         1                   1   1   1             1 1   1 1           1 1   1         1 1                         1   67
68 2                           1                                                       1                                   68
69 8                       2           1     1         1 1               1       1                                         69
70 10       1           1                     1   2         1         1 1         1                           1             70
71 10           1       1 1                     1           1             1 1       1 2                                     71
72 12     2     1     1                       1                 1   1         1 1               1       1             1     72
73 8                         1     1     1                                           1   1       2                       1 73
74 12   1     1   1   1           1         1                 1         1     1       1               1 1                   74
75 10       1         1 1                             1         1             1   1   1                             1     1 75
76 12         1 1           1 1     1                 1             2                         1       1     1     1         76
77 8                 1                             1                   1 1                       1 1           1       1   77
78 6     1 1                                               1                                         1           1 1       78
79 12     1       1               1       1 1           1             1     1       1 1             1       1               79
80 5               1               1                                       1             1                 1               80
81 12 1               1     1 1 1   1 1               1                                   1         1 1             1       81
82 7           1     1                 1           1 2                                           1                         82
83 5       1             1                     1                                                                 1 1       83
84 13   1     1 1   1           2       1           1 1                                         1       1         2         84
85 13     1   1     1                 1 1 1       1                       1 1     1               1       1     1           85
86 9   1                           1       2             1 1         1           1 1                                       86
87 12                     1       1                       1                   1         2 1     1         1 1 1     1       87
88 14                           1 1   1 1 1   2     2           1 1         1             1                               1 88
89 14 1 1 1     2     1                     2 1           1 1                   1               1                     1     89
90 16 1 1         1   1       2         1     1 1   1 1   1     1       1                     2                             90
91 9       1                 1               1   1         2                     1 1                   1                   91
92 8                   2 1                               1                         1     1               1           1     92
93 9 1                 1       1         1                                   1 1                       1             1 1   93
94 9                       1                     1   1       1                             1     1     1         1   1     94
95 14 1           1   1     1         1 1           1         1     1 1   1                   1     1                     1 95
96 14 1     1                   1               1 1   1 1                   1     1     1         1 1               1   1   96
97 14                 2   1   1 1   1                       1                     1 1         1     1   1       2           97
98 12     1               1 1     1   1           1           1   1                       1               1         1     1 98
99 11   1                           1     1 1             1   1 1                   1   1                     1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng