BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9                 1   1             1             2                                   1               1     1     1     00
01 8     1                         1           1                   1               1   1               1           1       01
02 10   2     1 1           1             1     1     1                                     1 1                             02
03 6     1     1                 1           1                           1                                 1               03
04 9                   1     1   1       1       1 1       1     1                                                       1 04
05 13   2                         1 2       2         1                             1           1       1   1           1   05
06 12     1   1                           1   1     1                             1   1   1   1         1           1     1 06
07 11 1   1   1                         1       1         1         1   1 1   1 1                                           07
08 10                 1       1   1                   1           1 1     1             1               1       1           08
09 10       1                         1       1         1   1                 1         1               1     1     1       09
10 11                                       1     3     1             1     1             1           1         1   1       10
11 10   2       1                                           1 1         1     1                                 1         2 11
12 7                 1           1           1 1                                                 1 1               1       12
13 13 1               1 1 1   1     1       1 1     1                                             1       1   1         1   13
14 23 1               1     1   2       2     1     1     1       1     1         4       1 1 1               1     1 2     14
15 11     1 1                                       1             1             1       1       1 1       1   1   1         15
16 14               1 1   1 1   1         1     1 1                   1                         1                 2 2       16
17 12     1   1         1   1   1     1 1       1       1     1                     1 1                                     17
18 10 1 1           2         1                   1           1                       1           1               1         18
19 17   1                         1       1   1     1     1     1             1       3 1 1     1 1 1     1                 19
20 10                         1   1   1       1                                   1         1   1 1   2                     20
21 14           1       1                 1         1             2                     3 1   1 1                     1   1 21
22 17             1         1   1                 1 1   1     2     2         1             1 1     1         1   1       1 22
23 6 2               1             2                                                                                   1   23
24 8                       1                   1                         2   1       1         1               1           24
25 12                           1 1                     1         1     1     1       1         1 2 1       1               25
26 12     1                     1                 1 1     1               1           1 2   1               1           1   26
27 15       1             1   1           1     1                 1                             1     1 3 1             1 2 27
28 11                 1               1 1                       3 1                 1         1 1 1                         28
29 8                       1                             1   1                   1                     1 1 1   1           29
30 7         1   1                                                 1       1   1         1   1                             30
31 12                       1       1   1           1           1   1     1       1         1     1           1       1     31
32 12                     1   1               1             1   1         1   1   1 1       1       1   1                   32
33 12           2       2   1       1                     2               1             1 1                   1             33
34 12     1 1                     1                                     3       1 1 1 1                     1 1             34
35 9       1           1                   1       1 1                                             1 1 1 1                 35
36 10     1                           1 1                                   1 1 1       1         1   1     1               36
37 9             2               1             1                         2                                 1 1 1           37
38 13               1   1   1         1               1                         1             1 1   1   1             2 1   38
39 16     1 1 2   1 1                 1   1               1           1   1             1       1   1           2           39
40 12                   1                   1         1 1                     1 1 1               1       1   1 1         1 40
41 6   1               1       1                 1                                         1                 1             41
42 6   1           1                       1             1     1                                                       1   42
43 7 2                                                             1               1 1   1                   1             43
44 9           2       1                         1                                   1           1   1       1       1     44
45 16     1 2 1   1 1     1 1     1           1         1   2                                 1       1               1     45
46 11   1         1         1   1 1     1   1                         1       1       1     1                               46
47 9                     1 1     1           1                       1           1 1       1                       1       47
48 6         1 1 1                                                     1                           1   1                   48
49 6           1                               1 1   1       1       1                                                     49
50 13   1     1   1       1         1   2           1                   1     1 1 1               1                         50
51 17             1                             2             2 1   2   1   1           1     2     1     1         1     1 51
52 12   1   2           1                                   1 1 1                 2                               1 1     1 52
53 12 1               1 1                 1               1     1   1 1             1     1   1                     1       53
54 8                             1   1 1   1                               1                             1 1   1           54
55 11     1                           2           1                               1 2               1             1 1   1   55
56 12 1   1           1   1                 1         1 1   1   1   1                         1                         1   56
57 5                     1   1                 1                           1             1                                 57
58 10         1           1         1                       2   1     2                                   1       1         58
59 6                     1         1       1                       1                     2                                 59
60 6                                 1         1     1           1                                   1   1                 60
61 8                             1       1     1 1     1                             1 1                         1         61
62 13     1         2       1         1       1                             1     1   1         1   1     1 1               62
63 17             2       1     1   1 1               1 1               1                 1         2         1   1   3     63
64 14             1         1           1 1 1                           1           1                 1 1 1   1 1 1   1     64
65 13 1           2       1     1     1               1       1                     2                           1   1 1     65
66 13   1           1 1       1 1                             1       2                   1   1       1     2               66
67 8                               1   1                   1     2   1       1                                     1       67
68 6 1               1         1                       1 1                                       1                         68
69 8         1 1             1                           2                                             1         1   1     69
70 12 1                       1       1     1     1               2         1                     1   1           1       1 70
71 15   1                       1         1   1         1 1 1                       1 1 1               1 1         1 1 1   71
72 10         1 1             1     1   1         1     1                       1                           1       1       72
73 5                 1                 1           1 1                                         1                           73
74 13 1       1     1               1 1             1 1     1           1 1           1                               1   1 74
75 7           1                       1           1                                   1                 1 1         1     75
76 14         1               1         1 1   1             1 2       1                     1           1       1 1     1   76
77 7               1 1                             1         1             1             1                   1             77
78 14       1       1       1 1               2   1     1     1 1             1 1           1                             1 78
79 6                                       2                   1   1                         1                         1   79
80 10           1         1   1   1                 1                     1   1 1                               1 1         80
81 18     1             1 1 1   1   1       1 1             1     1 1     1 2                               1     2     1   81
82 7           1       1       1               1           1               1                         1                     82
83 10     1       1       1                                                     2   1             1 2 1                     83
84 12 1         1   1               1           1                             1 2               2           1   1           84
85 10 1 1                       1           1                     1       1     1                       1 1 1               85
86 6           2                     1   1                             1                   1                               86
87 7     1                   1           1           1               1                           1             1           87
88 6       1                             1                       1   1         1                             1             88
89 8       1                   1     1                 1               1                           1 1                 1   89
90 11 1     2                                         1   1     1     1 1                 2                 1               90
91 11   1                     1   1           1   1     1 1                                 1 2                           1 91
92 12 1     1           1           1               1           1         1 1                         1         1   1     1 92
93 11                 1   1                             1       1   1 1     1 1                                   1       2 93
94 7       1                                   1     1                     1       1   1                               1   94
95 11   1         2 1                     1                   1     1   1                   1   1         1                 95
96 5         1     1                                         1   1         1                                               96
97 19     1   1         1   1 1   1                     1 1 1             1   1 1 1         3       1 2                     97
98 9                 2                           1             1       1   1         1       1 1                           98
99 18       1 1     2 1 1                 1 1             1 1       1 1     1       1                         1         3   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
Ngày
/
Tháng