BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/06/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13 1           1               1                   1         1     1 1             2       1 1     1       1             00
01 10               1       1       1       1     1                                         1         1 1           1 1     01
02 14       2   1           1                                                         1     1   1       1 1 1       2   2   02
03 15     1   1   1   1 1 1           1                   2 1           1     1   1                     1   1               03
04 9 1               2 1                                     2                                     1       1       1       04
05 11                   1   1   1       1             1                                 1 1                         1     3 05
06 11                                               1     1                     1 1   2 1 1           1     1           1   06
07 11         1 1   1 1                         1 1               1                           1 1           1     1         07
08 14   1                 2           1   1             1     1 2             1     1             1             1     1     08
09 9         1     1                     1       1 2   1 1                 1                                               09
10 14                     1 1             1 1   2   1   1                   2   1     1       1   1                         10
11 13                 1   1       1   1 1     1 1     1           1     1               1     1 1                           11
12 8               1                       2   1             1                   1                   1 1                   12
13 11     1 1                 1                   1                   1     1           1           1           1 1   1     13
14 13   1 1   1 2 1     1       1                   1                     1             1 1                           1     14
15 15           3               1     1   1 1           1   1             1             1                   1       1 1   1 15
16 13       1                     1                 1     1       1 2       1             1 1 1               1       1     16
17 6                                               1           1   1 1   1                                           1     17
18 9                         1                 1     1   1       1 1         1                   1                 1       18
19 10 1 1     1 1   1                                       1                         1     1   1           1               19
20 8         1           1                 1 1 1                                         1     1   1                       20
21 7       1           1                           1               1               1                         1         1   21
22 10               1         1     1               1 1           1               1                       1           1   1 22
23 4         1                         1                       1   1                                                       23
24 11             1                 1     1         1   1       1                           1           1 1       1 1       24
25 9 1               1                         1                                     2     1         1             1   1   25
26 9   1     1                     1 1   1                             1     1                     1       1               26
27 11                 1       2                           1                       1           1   1 1             1   1   1 27
28 7                 1           1     1       1                           1       1                   1                   28
29 12 1       1                             1                 1       1 2                     1               1         2 1 29
30 12       1                       1 1                     1         1   1     1         1       1     1 1           1     30
31 17   1 1   1     1   1         1           1 1                     2 1     2         1           1             1 1       31
32 12                       1 1 1 1     2 1 2         1     1       1                                                       32
33 13     1             1 1           1               1       1 1         1                 1   1             1 2           33
34 13 1 1   1     1   1             1 2       1             1                           1                         1     1   34
35 14   2                   1   1   1         1   1                         2   1   1             1   1   1                 35
36 13     2                   1 1       1 1   1                           1                   2   1                 1 1     36
37 10                 1         1         1   1         1             1     1             1                 1       1       37
38 11 1             1     1   1                                     1                             1         1   1   1   1 1 38
39 11             1       1     1                   1           1           1       1           1         1     1         1 39
40 14             1     1   1 1 1         1   1               1   1                 1                 1       1     1 1     40
41 9                                         1     1                     2 1 1 1                             1       1     41
42 5                                             2                 1   1         1                                         42
43 5                                 1                         1                 1             1                         1 43
44 14   1                   1           1   1   1     1         1   1                   1 1       1   1       1 1           44
45 9               1 1   1   2       1           2                                   1                                     45
46 11           1   1                   1     1   1   2 1             1                   1                   1             46
47 10 3       1       1 1                               1     1                                           1   1             47
48 16     1       2 1     1           1     1             1       1     1               1 1   1 1 1     1                   48
49 13                               1     1     1                     1       1 2         1         1     2 1           1   49
50 7                       1                           1 2               1                     1 1                         50
51 6         1                 1 1                       1 1                                                 1             51
52 13   1                   1   1           1   1                       1             1           1   1   1   1     1     1 52
53 7           1                     1                   1                       1         1 1             1               53
54 10                   1 1                     1                 1   1 1 1                 1   1         1                 54
55 11     1                 1           1   1   1           2 1       1         1                                       1   55
56 9 2                                   1                   1   1     1               1                         1     1   56
57 17           1           1 1 1   2             1         1             1     2         1   1     1 1     1     1         57
58 5       1                                         1         1 1         1                                               58
59 6   1                                       1                                     1     1   1     1                     59
60 10       1                                               1             1         1       2       1           1 1   1     60
61 12     1     1       2       1       1                           1       1                           1     1   1     1   61
62 10     1                       1         1               1 1               1             1   1               1         1 62
63 10                       2   1       1 1                                 1 1     1         1               1             63
64 7                             1           1 1         1       1             1       1                                   64
65 9 1                                           1               1                 1       1 1           1 1           1   65
66 12 1                 1 1     1                     1 1       1     1 1     1     1                           1           66
67 6                 1       1                                               1           1       1       1                 67
68 6                                                 1             1                     1   1       1                   1 68
69 11 1 1           1                     1 1               1                     1   1 1 1                     1           69
70 8             1                                     1     1       1             1         1               1       1     70
71 9 1                         1         2                         1     2 1                                         1     71
72 10   1 1           1           2 1                       1 1       1                                     1               72
73 12               1   1                             2                           1         1   1 1   1       1 1         1 73
74 8                                           1     1   1             1                           1     1     1       1   74
75 10 1 1   1                           1                 1                 1     1                 1             1     1   75
76 17   2     1   2             1 1     1         1 1   1       1             1     1                           1 1 1       76
77 11     1               1       2 2 1 1                       1                                                   1   1   77
78 12     1 1                 1           1       1       1                               1       1 2     1       1         78
79 8       2   1           1                                                 1       1 1                 1                 79
80 12                   1         1           1   1     1   1     1   1       1     1                   1           1       80
81 5                       1               1       1     1                                   1                             81
82 8       1       1               1             1               1     1           1               1                       82
83 13         1                     2                           2   1     1   1                 1     1 1 1               1 83
84 11                 1 1     1 1           1                           1 1     2                       1 1                 84
85 16       1 1 1 1 1 1     1               1     1     1   1       2                                       1   1 1         85
86 13                   1 2 1           1                   1   1     1 1           1 1         1     1                     86
87 11       1 1   2     1         1                     2           1   1                                         1         87
88 9                                                         2                 1 1 1     1             1         2         88
89 12           1         1   1                     1         1               1 1 1   1           2             1           89
90 15   1 1 1     1   1                             1             1       1           1 1   1   1 1             2           90
91 13 1                       1       1       1       1     1       1         1 1 1           1               1           1 91
92 12               1                 2 1           1           1     1           1 1   1               1                 1 92
93 14             1 2                 1 1           1   1     2   1               1 1                       2               93
94 8   1       1     1   1       1                               1                       1                   1             94
95 11     2 1                             1   1                           1 1           1           1                   1 1 95
96 10         1 1 1                 1         3                                   1         1           1                   96
97 10           1                                       1         1         1     1     1   1       1   1             1     97
98 10     1                       1 1             1                                                 2 3 1                   98
99 11         1               1               1       1   1                     2     1                 1         1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
Ngày
/
Tháng