BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12       1             1         1                         1 1       1                               1   1       1 1 1 1 00
01 12         2         1         1       1 1     1                                   1       1                   1 2       01
02 12                 1 1       1 1           1   1 1 1         1             1       1             1                       02
03 9       1   1   1   1               1                                   1       1                         1     1       03
04 11 1 1           1 1   1   1               1               1       1 1                     1                             04
05 12 1         1             1       1                       1 1   1       1   1   1     1                   1             05
06 10   1       1       1                           1 1                   1     1         1     1       1                   06
07 15 1           1 2     1 1     1   1                     1       1     1           1       1           2                 07
08 13   1 1             1     1         1         2 1             1       1 1                 1                           1 08
09 13 1 1           1 1                       1 1 1   1   1             1       1 1 1                                       09
10 11   1             1           1 1     1                     1           1             1 1                 1       1     10
11 12   1     1               1 1     2           1                           1                 2   1                     1 11
12 11                       1           1     1 1           1     1 1     1       1         1   1                           12
13 7 1   1                   1         1                 1               1                         1                       13
14 14           1       1   1     1       2       3       1             1 1           1       1                             14
15 10           1   1       2                 1       1                       1     1                           1     1     15
16 9   1                   3                             1         2     1           1                                     16
17 12         1         2       1               2             1     1                     1           1       1   1         17
18 13             1     1             1     1     1         1   1 1             1         1         2         1             18
19 4 1                   1             1           1                                                                       19
20 12 1 1                 1           1               2               1       1                       1     1         1 1   20
21 2                                                                             1               1                         21
22 6   1     1         1           1                           1                                               1           22
23 10   1       1             1           1 1       1                         1 1       1                 1                 23
24 7       1                                                       1                     1 1                 1 1     1     24
25 8     1 1                 1                                   1     1         1                               1   1     25
26 9       1     1             1   1           1                 1 1                                       1       1       26
27 10                                     1                                       1   1   1     1       1   1 1         1 1 27
28 13                     1               1 1   1     1 1                                 1 1       1 2       1 1           28
29 11                                 1     2     1       1                                         1       1     1   1 1 1 29
30 14                                                   1   1 1 1 1 1   1     1           1       1 1   1 1             1   30
31 6     1         1                               1                   1     1     1                                       31
32 11         1               1 1                       1   1           1   2     1 1         1                             32
33 12               1   1       2         1                       1   1       1     1     1                     1 1         33
34 5       1                             1                       1         1                     1                         34
35 8                                     1     1           1         1                         1         1           1   1 35
36 11       1       1 2           1           1         1             1           1                 1   1                   36
37 10 1                           2                                             1     1           1     1             2 1   37
38 11                 1       1   1         1   1     1           1     1                                 1 1   1           38
39 12             1         1     1 1   1           2             2                   1 1         1                         39
40 18 2       1             1       1     1   1       1 1   1     1                     1     2         1 1       2         40
41 12           1     1                         1         2 1                       1 1         1     1   1             1   41
42 18     1         3     1   1     1 1   1                 1 1       1       1         1   1   1       1       1           42
43 8               1                                           1                       1     1   1   1           2         43
44 13 1 1   1   1             1   1                         1 1   1             1                   1     1             1   44
45 12 1 1   1                     1     1             1     1             1 1       1         1           1                 45
46 11       1             1       1       1               1     1           1   1   1                           1         1 46
47 8               1                         1     1 1 1         1                                     1           1       47
48 12 1         1 1     2   1       1           1                       1           1       1 1                             48
49 11                           2 1                     1                 1   1 1       1                     2         1   49
50 14   1   1 1   2     1                   1           1 1               1             1   1             1             1   50
51 6                               1       1 1                     1     1                     1                           51
52 13           1     1   1   1       1           3                           1                               1 1 1       1 52
53 10   1       1 1       1           1                   1                                           1     1 1       1     53
54 9                                 1     1 1           1     1     1                                 2         1         54
55 8   1                         1     1           1                             1     1   1     1                         55
56 7                                               1                         1     1       1                   1     1 1   56
57 13         1   1   1 1                                   1   1   1                   1   1 1     1   1             1     57
58 13       1 1                       2         1         1           1       1   1               1             3           58
59 4                                                     1                     1                       1               1   59
60 10                           1 1         1   1     2                   1                       1 1             1         60
61 14             1       1     3                       1             2 1   1         1     2         1                     61
62 11                 1                                       2                 1                       1       1 2   1   2 62
63 17               1           1   1 1   1 2       1                   1 1       1     1 1     1 1   1     1               63
64 17         1   1 1               1               1   2           1       1                 1 1 1   1     1         1 1 1 64
65 15     2                           2   1   1         1               1 1                   1   1 1     2         1       65
66 7                 1                 1               1                               1       1   1 1                     66
67 12     1 1     1         1                         1                       1     2     1     1 1         1               67
68 14       1 1           1 1                               1       1               2   1   1             1     1       1 1 68
69 6     1     1                             1 1                                   1                                   1   69
70 8 1     1 1                         1   1                   1           2                                               70
71 19                 2 1             1 1                   1 2 1   1     1   1 1       1 1           1     2             1 71
72 10       1         1                         2       1 1             1                   1                     1 1       72
73 6           1         1   1                         1     1                               1                             73
74 7                   1                                             1               1 1         1                 2       74
75 13     3     1                           1                 1   1         1                 1         1     1     1     1 75
76 13 1       1                 1                     1 1                         1   1   1   1             2     1       1 76
77 10           2           1 1           1                                       1     1               1           1   1   77
78 11 1               1                       1   1 1 1                 1     1                 1 1                 1       78
79 13         2   1       1     1       1           1 1 1               1       1               1         1                 79
80 9     1                   1     1       2                   1                           1         1   1                 80
81 7                               2             1             1     1           1                                   1     81
82 10   1             1       1                           1                 1         1 1           1     1               1 82
83 6 1       1                               1               1                                           1               1 83
84 10                     1                           1             1 1       1     1           1                   2     1 84
85 13   1 2         1     1                   1               1     1             1           1   1 1               1       85
86 14           1           2       1             1             1         2     1     2     1                 1 1           86
87 17   1 1       1         2     1                 1       1   1   1 1 1                   1   1     2     1               87
88 6 1                                 1                     1                       2                         1           88
89 14                 1                       2 1   1                       1           1 1 1     1   1 1     1   1         89
90 11           1 1           1         1                       1     2       1           1                     1 1         90
91 9                                   2     1 1           1     1             1                 1         1               91
92 11               1     1                               1   2     1     1     1 1                           1         1   92
93 16     2       1               1 1     1     1           1         1 1   1     1             1   1 1       1             93
94 10             1     1     1     1   1                 1                           1                     1       1 1     94
95 8                                 1   1       1       1                                         1 1       1     1       95
96 10       1 1           1                                       2         1   1 2                                   1     96
97 4                               1                       1         1                   1                                 97
98 9             1                     1   1       1   1                       1       1                   1           1   98
99 5       1                   2                                                         1             1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
Ngày
/
Tháng