BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng
00 14 1                             1   1 1             1       1     1         1     1       1             1       1   1 1 00
01 7     1             1                   1       1     1       1                                           1             01
02 14 1     1 2   1               1           1                   1 1                                   1 1   1         1 1 02
03 12 1           1                 1           1   1                       2   1 1 1   1                   1               03
04 12                       1   1   1   1   1   1                   1   1                     1 1 1                   1     04
05 8                                 1       2                       2                             1             1   1     05
06 10       1               1         1     1                 1   1       1   1 1                             1             06
07 13               1     1     1                           1                 2             1   1 2 1   1               1   07
08 8 1   1                             1           1               1   1                       1     1                     08
09 14       1   1 1           1 1 1   1           1                     1                                   1 1   1 2       09
10 14     1     1   1                               1     1     1       1   1       1   1       1   1     1     1           10
11 11                                   1 1                 1       1 1               1 2               2               1   11
12 15 1           1 1       1       1             1   1 1       1 1                           2                     1   1 1 12
13 7   1                                     1                 1 1                                               1   1   1 13
14 8                         1             1                                   1 1     1                 2     1           14
15 10                       1   1               1     1         1     1 1           1       1             1                 15
16 13   1       1             1     2   1                                 1           1     1               2   2           16
17 10             2       1             1 1       1                                 1       1     1   1                     17
18 10     1       2   1       1       1                           1                 1         1                           1 18
19 13     1       1 1   1     1               1     1               1             2         2               1               19
20 12 1   1     1       1         1   1                               1     1   1 1     1               1                   20
21 11     1             1   1 1         1 1       1                           1 1   1                           1           21
22 10     1                       1                           1 1           1               1           1 1 1     1         22
23 13                       1   1       2       1 1                   1       1         1       1       1   1     1         23
24 14     1           1 1                     1             1     1 1                 1     1 1 1   1     1         1       24
25 5                                                     1         1             1 2                                       25
26 14   1   1 1 1     1     1                 1       2       1                   1             1         1               1 26
27 16   1 1   1           1   1   1 1   2   2       1           1             1                                     1 1     27
28 6                 1                             1             1                           1       2                     28
29 12             1               1   2   2         1     1   1                                 1 1                       1 29
30 6       1                                     1     1 1                       1                           1             30
31 7                                                   1               2             1               1       1     1       31
32 9           1                     1 1     1                           2 1                 1   1                         32
33 12           1                   1                     1               1     1   1 1 1   1             1     1       1   33
34 7 1                   1                                                                       1 1   1 1   1             34
35 11                     1                 1       1 1     1 1       1   1   1         1                       1           35
36 12                     1     1           1               1     1     1   1         1     2       1                   1   36
37 6   1 1     1 1   1                         1                                                                           37
38 8                             1                         1     1       1         1     1       2                         38
39 5                                     1 1 1                                           1                             1   39
40 14       1       2             1               1                     2         1       1   1     1 1         1         1 40
41 9                         1             1   1   1 1               1                   1               1 1               41
42 8     1           1                       1             1           1                         1     1         1         42
43 10         1     1                           1   1 1                   1 1                       1           1       1   43
44 11             1                   1                                   2 1     1           1 1     2               1     44
45 17 1   2             1     1   1               1               1       1 1 1                 1     3 1     1             45
46 10   1                                             1   1     1           1     1   1                         1 2         46
47 11                 1             1         1 1         1       1         2     1               1         1               47
48 10 1       1         1       1                 1           1                             1   1             1     1       48
49 18                     1 1             1     1 1     1 2   1     1             1       1   1                     2     3 49
50 9                         1 1       1           1                 1       1     1           1   1                       50
51 9         1           1                           1               1                 1 1             1   1 1             51
52 6                             1   1 1         1                                       1                             1   52
53 6                   1                       1     1           1 1                                           1           53
54 11 1     1       1                                 1   2   1     1       1                           1       1           54
55 12       2 1               1       1     1       1   1     1                 1                 1         1               55
56 6       1 1                                         1 1                         1                 1                     56
57 8 1 1           1 1       1         1                                             1                                 1   57
58 7         1                 2   1                                   1                       1 1                         58
59 9                 1   1                             1   1                 1     1 1             1                 1     59
60 9 1       1         1           1                                                 1           1       1             1 1 60
61 16       1 1 1               1       1     1       1     3   1         1   1       1                               2     61
62 14   2     1         2         2             1   1 2                                         1     1                   1 62
63 8                       1 1             1           1     1           1                         1       1               63
64 15           1     1     1       1   1       1         1 1           1       1   1           1             1       2     64
65 15           1         2       2             1     1       1     1     1             1           1             1       2 65
66 6               1   1                             1                                   1   1 1                           66
67 13                   2     1   1                   1     1               1           1 1 1       1   1         1         67
68 8                                               1         2         1   1 1           2                                 68
69 13           1     1     1             1     1         1                     1 1   1                 1   1   2           69
70 12   1     1 1 1 1         1                                       1   1       1                   1           1   1     70
71 13         1       1   1           1   1 1             1     2                         1                 1 1   1         71
72 12   1         1         1       1         1   1                           1   1       1                 1   1 1         72
73 11 1                             1     1                 1                         1     2   1 1               1     1   73
74 7     1 1       1                             1                                       1               1         1       74
75 10           1     1               1                             1 1                       2   1             1     1     75
76 12                           1     1   1       2     1     1 1                   1                               2 1     76
77 14 1                     1     1 1         1     1         1                 1   1           1     1 1 2                 77
78 8       1                 1           1   1           1           1                                       1       1     78
79 9 1 2 1           1                                             1                   1                 1       1         79
80 11   1 1                                     1                 1 1                 1             1   1 1 1         1     80
81 11   2   1     1             1             1                 1       1                 1                         2       81
82 16 1   1 1       1   1 1       2               1             1             1   1     1     1               1     1       82
83 7         1     1     1 1                   1                                                   1             1         83
84 13 1         2 1   1   2 2         1                                         1       1                               1   84
85 8                                       2                                 1 1             1                   2   1     85
86 10       1 1     1           1     1                     2                 1 1     1                                     86
87 10                       1         1                               1             1             1   2 1 1   1             87
88 11             1           1 1               1       1   1         1     1                 2                     1       88
89 10       1                               1     1     1       1 1           1 1     1     1                               89
90 9       1           1                 1     1             1         1   1                               1             1 90
91 6                                             1     1     1 1   1 1                                                     91
92 9           1       1           1       1       1           1                                                   1 2     92
93 12   1     1                             1 1           1       3     1           1                                   2   93
94 10                                     1             1   1       1   1 1           1     1       1                     1 94
95 15 1 1         1   1         1         2   1     1   1     1           1     1         1                               1 95
96 13               1 1     1   1   2   1                             1           1     2           1                   1   96
97 10               1 1 1             1   1             1                                 2 1                 1             97
98 10               1     2                             2           2                             1 1         1             98
99 16           1             1 1                     1         1         1   1 2       1             1 1     1 2       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng