BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9         1 1         1       1                                   1                 1           1     1     1           00
01 12   1                           1         1     1   1         1 1                     1                   1   2     1   01
02 7                                                                         1   1   1       1       2   1                 02
03 9                       1                                   1 1             1 1                         1 1 1   1       03
04 12               1   1               1                           1                 1       1 1       1       1   1   2   04
05 16   2 1   1     2     1 1         1         1                     1               1         1 1   1                 1   05
06 10 1   1                       1   1           1       1 1         1     1                     1                         06
07 11   1             1                 1     2     1                       1             1   1       1                 1   07
08 6                               1                   1               1 1                               1 1               08
09 9     1       1           1             1       1                       1   1                   1                     1 09
10 17           1             1   1   1     1           1       1       1 3   1               1   1     1     1         1   10
11 12             1   1             1 1         1           1                                         2   1 1 1   1         11
12 8             1                                   1   1           1   1                 2         1                     12
13 11               1         1         1           1 1                 1 1       1 1   1                   1               13
14 12                           2             1 1     1     2                         1     1   1             1     1       14
15 7   1     1                                 1                             1                     1     1 1               15
16 11                     1     1 2           1               1                           1 1     1           1       1     16
17 9   1             1     1                                             1     2   1         1               1             17
18 8             1             1         1                                                                   1 1     3     18
19 8                         2             1               1 1           1         1                                 1     19
20 11     1   1     1                     1 1       1         1   1 1       1       1                                       20
21 15     1       1     2     1                               1     2   2           1                 1 1 1               1 21
22 11     1       2     1   1       1                                                     2 1               1       1       22
23 4                               1                                                       1     1                       1 23
24 12   1 1     2     1   1                       1       1       1                   1           1                       1 24
25 5                   1                     1         1   1                   1                                           25
26 12     1   1   1       1     1   1                   1   1                     2       1                     1           26
27 11 1         1                                               1       1             1   1             1         1 1 1   1 27
28 12               1     1               1   1 1       1                   1 1         1           1   1               1   28
29 14         1   1               1 1 1     1                       1     1       1   1   1     1         1               1 29
30 14                     1   1         1 1             1 1 1 1       1         1     1   1             1                 1 30
31 8                               1                           1 1 1     1                     1               1         1 31
32 8   1                                   1             1     1                 1                   1     2               32
33 10         1     1       1                 2                                     1   1   1         1           1         33
34 11               1                           1     1 1         1     1     1 1         1                   1           1 34
35 12           1       1                     1   1 1         1   1 2           1         1                       1         35
36 10                     1           1           1 1 1                           1                             2   1   1   36
37 13 1     3 1           1 1               1     1                       2           1                 1                   37
38 5                                     2 1                   1       1                                                   38
39 12                 1 1     1           1           1         1           1           1   1                 1   1   1     39
40 15       1   1         1     1     1     1 1     1       1 1   1           1                 1 1                 1       40
41 14           2                               1 1 1 1 1     1         1                         1     1       1   1 1     41
42 11     1 1                                 1                       1 1   1       1 1                 1               1 1 42
43 10 1                 1   1           1                       1           1     1         1 1                 1           43
44 6                       1                       1                 1       1       1                     1               44
45 13 1   1 1         1           1                         1             1 1             1   1               1   1       1 45
46 9         1 1                       1                 1 1 1                             1 1                   1         46
47 7             1         1     1                                                     1 1                       1 1       47
48 16       1   1       1 1   1                   2         1     1     1   1     1 1     1   1         1                   48
49 8       1               1       1             1 1     1 1                                             1                 49
50 9   1       1                       1             1         1   1                         1                   1 1       50
51 10         1               1   1     1       1                                       1                 1     1 1       1 51
52 14 1 1   1                   1       1       1           1               1       1       1           1 2           1     52
53 13                   1 1                     1             1       1   1 1     1 1           1   1   1         1         53
54 14                   1   1                     1   1       1         1         2 1 2     1               1         1     54
55 10         1   1   1             1       1 1     1     1       1     1                                                   55
56 12 1 1                                 1     1       1 1   2   1           1       1         1                           56
57 14     1           1     1 1   3             1     2           1             1                     1   1                 57
58 15                 2 1             2 1 1 2       1         1                   1     1         1 1                       58
59 11 1       1         1                 1         1               1 1     1     1                   1               1     59
60 12   1             1       2 1   1                               1                   1 1         1               1   1   60
61 8                           1 1       1                           1                 2             1             1       61
62 16 1               1   1     1   1 1         1   1   1 1 1         1       1                     1         1       1     62
63 12 1             1                               1 1 1             1             1 1         1         1 1 1             63
64 7                                                 1         2         1   1             1                         1     64
65 11 1   1     1   1         1                   1       1       1         1           1   1                               65
66 8                     1           1               1         1   1   1         1     1                                   66
67 9                     1       1                       2         1 2       1                             1               67
68 10       1       1           1               1                 1             1         1   1   1             1           68
69 9 1       1                                                   1                   1     1   1   1               2       69
70 12       1   1                                                           1       2         1 2 1     1 1           1     70
71 2                                                                                               1   1                   71
72 14 1             2   2         1                           1 1             1       1 1             2         1           72
73 7         1       1     1                           1                           1             1                     1   73
74 16       2             1     1   2 1               1               1   1                     1   1   1 1 1             1 74
75 7         1     1                                                         1         1       1   1 1                     75
76 12     1             1       1 1       1     1                       1   1 1 1 1                     1                   76
77 14                 2         1       1     2 1     2   1     1               1                                 1 1       77
78 16   2   1       1 1     1           1   1   1                               1       1 1   1     1   1           1       78
79 7   1                                   1             1       1             1           1               1               79
80 10     1 1         1                   1   1   2             1             1                                           1 80
81 7                   1 1           1                     1       1     1                               1                 81
82 8           1             1 1   1                       1                                 1                 1     1     82
83 7 1           1   1                                 2                                                       1       1   83
84 8           1                       1 1 1                         1               1                         1 1         84
85 14 2 2                         1   2                           1 1           1                 1     1         1       1 85
86 7                     1     1     1                 1 1                     1                     1                     86
87 5           1             1         1 1                                                                             1   87
88 11   1           1           1           1   1                           1                 1             1 2   1         88
89 17     2       1         1       1         1     1   1 1   1 1       1           1               1         1 1   1       89
90 10           1 1                     2 1                         1   1                     1   1                     1   90
91 9       1               1                       1           1                           1   1         1   1         1   91
92 15 2     1     2     1     1     1       1               1                   1   1             1                   1 1   92
93 14     1   1                     1   1 1       1             1   1           1             1 1   1     1           1     93
94 17       1 1     1           1                 3                   1       3         1 1   1     1       2               94
95 11               1                       1                 1   1       1 1       1             1 1         1           1 95
96 8                       1     1                       1           1 1         1                   1         1           96
97 13     1   1   1                     1         1                                         1   1 1         1     1   1   2 97
98 5             1         1                           1                                       1                   1       98
99 12                         1       2   1   1       1       1                         1         1 1                   2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng