BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10     1                       2   1               1 1 1             1                               1             1     00
01 8         1 1   1                   1                 1           1                 1 1                                 01
02 11             1   1             1           1 1                 1                   1       1         1 1 1             02
03 12   1 1   1       1 1     2                 1   1                                           1     1       1             03
04 8               1                   1           1               1       1     1           1                 1           04
05 7                               2       2             1               1                         1                       05
06 5                                                 1   2           1 1                                                   06
07 7 1                   1       1   1                                             1               1             1         07
08 13   1 1     1 1       1   2                   1                 1               1                 1   1               1 08
09 11   3   1 1   1                     1                   1     1   1             1                                       09
10 12     1                 1         1     1       1     1   1     1 1         1                                   2       10
11 13 1 2             1     1             1           1                 1               1               1 1       1     1   11
12 7 1                                                   1     1               1 1                                   2     12
13 15               1             1   1   1             1   1           2 1 2         1   1                     1   1       13
14 13   1   1               1 1           1                   1 1           1           1                   1       1     2 14
15 9                 1                       1   1 1           1           1       1             1     1                   15
16 10               1     1   1   1         1       1 1                     1         1               1                     16
17 21                 1 1       1 2     1   1 2 1   1 1     1     1 1             1                 1     1         1 2     17
18 16                               1 1       1 1       1       1 1                   3   1         1   1       1   2       18
19 8             1                 1             1   1                         1       1       1   1                       19
20 15 1                             1   2 1           2             1                       1     1         1   3 1         20
21 9                         1               1   1       1               1     1 1     1       1                           21
22 13           1         1   1           1   1           1       1   1 1     1             2                           1   22
23 11     1         1   1   1 1                           1               1                       1       1       2         23
24 7                         1             1   1       1       1                                     1                   1 24
25 12         1       1         1   1           1 1             1             1     1     1           1                 1   25
26 5                                     1       1       1                                                       1       1 26
27 11         1 2                 1     1     1                                         1 1             1     1       1     27
28 8         1       1     1             1                   1                 1                   1       1               28
29 11               2 1     1         1     1                             1   1     1         1                 1           29
30 5 1             1                                           1   1                         1                             30
31 9     1                                                 1                 1       1     1 1 1               1 1         31
32 11     1 1                   1     1             1         1                 1   1                 1     1   1           32
33 16   2       1   1     1                 1   1       2     1           1     2           1       1       1               33
34 5                                                             1           1 1             2                             34
35 14         1                   1   1 1     1   1 1             1       1 1             1         1                     2 35
36 8       1         1               1                                     1                       1     1       1     1   36
37 4                 1                                                                                             1     2 37
38 10           1 1   1         1     1                                       1     1 1                 1             1     38
39 13         1   1             1               1       1         2     1         3               1         1               39
40 13   1   1 1     1       1   1                                       1         2   1   1               1             1   40
41 19 1       1     1     1 1       1   1     1                       1         1   1         1   2   2   1               2 41
42 10     1             1       1                               1     1           1       2                       1       1 42
43 16 1     1   1       2             1 1           1             1                         1   2     1     1     1       1 43
44 9               1   1                   1       1 1                                 1                   1   1   1       44
45 12             1             1 1   1           1 1   1   1     1           1         1   1                               45
46 9     1       1       1                       1           1           1           1       1       1                     46
47 18           1 1                     1       1 1 1 1             1 1 2     2   1 1               1         1         1   47
48 6                                                                                     1   1 1         1 1     1         48
49 10       1                                               1   1       1   1   1   1                               1 1 1   49
50 17 1     1     1   1 1   1                   1 1     1         1                         1   1 1   1 1 1   1             50
51 9         1                       1         1   1                           1       1         1                 1   1   51
52 11       1 1                 1     1             1 1         1                     1                   2             1   52
53 6                                     1                     1                     1     1       1         1             53
54 10     1 1                   1                           1                     1             2         1       1 1       54
55 16           1   1   1 1 1       1               1     1 1         1             1           1 1 1         1 1           55
56 11             1       1     1           1   1                   1   1                   1             1           1   1 56
57 8 1                           1         1   1       1 1                                 1     1                         57
58 14   1 1   1   1       1       1       1   1                           1         1       1                   1 1     1   58
59 16 1     1       1     1 1   1   1     1               1       1           1   1     1   1         1       1             59
60 13                                                 1 2       1                 1 2     1     1 2   1           1         60
61 8     2                         1   1                 1             1                 1                     1           61
62 11               1         1                                   1                     2     1 1       2             1   1 62
63 9         1                                 1       1   2         1     1   1                                     1     63
64 9       1                         1       2             1                 1                             1           2   64
65 15 1 1                 1 1 1                                     1       1 1     1         1   1   1       2     1       65
66 7     1                         1     1     1             1             1                                           1   66
67 8   1                   1                           1     1   1                                 1             1   1     67
68 10     1       1     1   1       1       1 1                                 1             1         1                   68
69 10                 2                   1   1             1         2     1                                   1   1       69
70 13     1                   1         1 1             1               1           1 1         1 1         1 1     1       70
71 13     1       1       1       1   1                           1       1                     1   1 1 1     1 1           71
72 8           1                                                   1 1                 1     1             1             2 72
73 13 1             1           1           1   1           2   1                 2         1 1       1                     73
74 14   1   1               1 1   1     1 1       1           2             1 1                       1       1             74
75 7                     1                         1             1     1                     1   1                 1       75
76 8 2                 1               1                     1         1     1       1                                     76
77 9                                       1         2             1       1   1                 1                 1     1 77
78 15           1             1     1 1       2       1 1   1         1 1   1 1                             2               78
79 10 1       1   1               1                                                   1             1     1   1   1 1       79
80 11   1           1   1     1                                       1 1 1     1         1                       1     1   80
81 14     1     1                   1     1       1       2 1         1                   1         1   1   1   1           81
82 12       1   1               1       1                   1       1     1   1       1         1           1           1   82
83 15       1 1 1         1   1                   2     1 1     1     1   1           1 1               1                   83
84 14       1         2     1   1         1 1 1 1   1                     1               1   1         1                   84
85 10             1                       1                 1 1                 1 1         1       1     1   1             85
86 6       1         1             1         1       1                   1                                                 86
87 8       1                             1                     1                 1   1                 1 1       1         87
88 9                 1   2       1         1   1                   1         1                                       1     88
89 16         1 1               1       1         1           1   1 1     1           1 1 1             1       1     2     89
90 7   1     1 1                                                           1               1     1       1                 90
91 10             1         1           1             1       1           1 1                 1                       1 1   91
92 11   1                   1       1 1                 1       1   1                     1                 1   1     1     92
93 9               1         1                     1         2 1                         1             1     1             93
94 5             1                         1                             1         1             1                         94
95 13           1       2         1 1       1     1           2       1       1             1           1                   95
96 5                   1       1                                                       1     1                         1   96
97 4                                                             1                                   1       1         1   97
98 9 1                 1 1       1                                 1           1       1   1   1                           98
99 11 2                 2       1                     1         1   1                               1         1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
Ngày
/
Tháng