BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11     1               1                             1   1 1             1       1     1         1     1       1         00
01 11   1   2     1   1       1             1                   1       1     1       1                                     01
02 9                     1     1 2   1               1           1                   1 1                                   02
03 16 1 1 1   1       1   1           1                 1           1   1                       2   1 1 1   1               03
04 16     1   1   2   1                         1   1   1   1   1   1                   1   1                     1 1 1     04
05 7             1                                       1       2                       2                             1   05
06 10                   1       1               1         1     1                 1   1       1   1 1                       06
07 13             1     1               1     1     1                           1                 2             1   1 2 1   07
08 9 1                   1   1                             1           1               1   1                       1     1 08
09 12               1 2         1   1 1           1 1 1   1           1                     1                               09
10 14   1         1           1     1   1                               1     1     1       1   1       1   1       1   1   10
11 11 1 1   1                                               1 1                 1       1 1               1 2               11
12 12                     1           1 1       1       1             1   1 1       1 1                           2         12
13 5 1                     1                                     1                 1 1                                     13
14 7   1     1                                   1             1                                   1 1     1               14
15 10 1                                         1   1               1     1         1     1 1           1       1           15
16 11   1       1           1       1             1     2   1                                 1           1     1           16
17 11   1                             2       1             1 1       1                                 1       1     1   1 17
18 14   1 1     3             1       2   1       1       1                           1                 1         1         18
19 13           1             1       1 1   1     1               1     1               1             2         2           19
20 12                 1   1   1     1       1         1   1                               1     1   1 1     1               20
21 11               1         1             1   1 1         1 1       1                           1 1   1                   21
22 8 1       1               1                       1                           1 1           1               1           22
23 12               1 1                         1   1       2       1 1                   1       1         1       1       23
24 13               1         1           1 1                     1             1     1 1                 1     1 1 1   1   24
25 5                                                                         1         1             1 2                   25
26 14     1             1   1   1 1 1     1     1                 1       2       1                   1             1       26
27 18       1 1 1   1       1 1   1           1   1   1 1   2   2       1           1             1                         27
28 7             1                       1                             1             1                           1       2 28
29 13               1   1             1               1   2   2         1     1   1                                 1 1     29
30 6               1           1                                     1     1 1                       1                     30
31 7     1         1                                                       1               2             1               1 31
32 12 2               1             1                     1 1     1                           2 1                 1   1     32
33 11       1           1           1                   1                     1               1     1   1 1 1   1           33
34 6   1           1     1                   1                                                                       1 1   34
35 11       1                                 1                 1       1 1     1 1       1   1   1         1               35
36 15     2   1   1                           1     1           1               1     1     1   1         1     2       1   36
37 6                       1 1     1 1   1                         1                                                       37
38 9                 1                               1                         1     1       1         1     1       2     38
39 7   1   1   1                                             1 1 1                                           1             39
40 13         1                 1       2             1               1                     2         1       1   1     1 1 40
41 10     1   1 1                                 1             1   1   1 1               1                   1             41
42 9             1 1 1       1           1                       1             1           1                         1     42
43 9     1                       1     1                           1   1 1                   1 1                       1   43
44 11 1                               1                   1                                   2 1     1           1 1     2 44
45 18   1   1       1     1   2             1     1   1               1               1       1 1 1                 1     3 45
46 8       1               1                                             1   1     1           1     1   1                 46
47 12       1 1                           1             1         1 1         1       1         2     1               1     47
48 8                     1       1         1       1                 1           1                             1   1       48
49 14                   1                     1 1             1     1 1     1 2   1     1             1       1   1         49
50 11       1 1                                   1 1       1           1                 1       1     1           1   1   50
51 11     1 1       1   2         1           1                           1               1                 1 1             51
52 8           1     1 1                             1   1 1         1                                       1             52
53 6       1                               1                       1     1           1 1                                   53
54 11 1         1         1     1       1                                 1   2   1     1       1                           54
55 12                   1       2 1               1       1     1       1   1     1                 1                 1     55
56 6                           1 1                                         1 1                         1                 1 56
57 7                     1 1           1 1       1         1                                             1                 57
58 7                             1                 2   1                                   1                       1 1     58
59 9           1                         1   1                             1   1                 1     1 1             1   59
60 8         1   1       1       1         1           1                                                 1           1     60
61 15         1                 1 1 1               1       1     1       1     3   1         1   1       1                 61
62 15   1       1           2     1         2         2             1   1 2                                         1     1 62
63 9 1 1                                       1 1             1           1     1           1                         1   63
64 13           1                   1     1     1       1   1       1         1 1           1       1   1           1       64
65 13                 1             1         2       2             1     1       1     1     1             1           1   65
66 8                 1 1               1   1                             1                                   1   1 1       66
67 12 1                                     2     1   1                   1     1               1           1 1 1       1   67
68 9     1                                                             1         2         1   1 1           2             68
69 12         2       1             1     1     1             1     1         1                     1 1   1                 69
70 11           1           1     1 1 1 1         1                                       1   1       1                   1 70
71 10                             1       1   1           1   1 1             1     2                         1             71
72 10     1                 1         1         1       1         1   1                           1   1       1             72
73 11             1   1   1                             1     1                 1                         1     2   1 1     73
74 9 1             1   2     1 1       1                             1                                       1             74
75 8                               1     1               1                             1 1                       2   1     75
76 9                                               1     1   1       2     1     1 1                   1                   76
77 13       1 1           1                     1     1 1         1     1         1                 1   1           1     1 77
78 7         1                 1                 1           1   1           1           1                                 78
79 9 1               1   1 2 1           1                                             1                   1               79
80 8               1       1 1                                     1                 1 1                 1             1   80
81 9                       2   1     1             1             1                 1       1                 1             81
82 16     1     1         1   1 1       1   1 1       2               1             1             1   1     1     1         82
83 8     1       1               1     1     1 1                   1                                                   1   83
84 16     1 1         1 1 1         2 1   1   2 2         1                                         1       1               84
85 7       1       1                                           2                                 1 1             1         85
86 11                   1       1 1     1           1     1                     2                 1 1     1                 86
87 8             1                             1         1                               1             1             1   2 87
88 14 1 2   1                         1           1 1               1       1   1         1     1                 2         88
89 13   1 1   1                 1                               1     1     1       1 1           1 1     1     1           89
90 8             1             1           1                 1     1             1         1   1                           90
91 9   1         1     1                                             1     1     1 1   1 1                                 91
92 8           1 1                 1       1           1       1       1           1                                       92
93 12           1       1   1     1                             1 1           1       3     1           1                   93
94 11 2                                                       1             1   1       1   1 1           1     1       1   94
95 16   1           1     1 1         1   1         1         2   1     1   1     1           1     1         1             95
96 14     1             1               1 1     1   1   2   1                             1           1     2           1   96
97 14 1     1   1   2                   1 1 1             1   1             1                                 2 1           97
98 10         1                         1     2                             2           2                             1 1   98
99 14             2   1             1             1 1                     1         1         1   1 2       1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
Ngày
/
Tháng