BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng
00 16   1                               1   1       1 1 1 1     1     1   1               2     1         1     1   1       00
01 10                 1       1                   1 2             1             1                 1       1 1               01
02 6         1       1             1                                             1                   1   1                 02
03 11       1       1                         1     1           1                       1         2   1 1         1         03
04 9 1 1                     1                                                   1   1   1 1           1             1     04
05 10       1   1   1     1                   1                         1         1             1           1         1     05
06 16     1     1         1     1       1                     1         3 1         1   1 1                       2       1 06
07 12     1           1       1           2                       1   1       2 1                       1           1       07
08 7     1 1                 1                           1                     1       1                             1     08
09 13   1       1 1 1                                           1   1   1 1         1 1             1 1 1                   09
10 8       1             1 1                 1       1       1                     1               1                       10
11 8         1                 2   1                     1         1         1                                       1     11
12 6     1       1         1   1                                                 1     1                                   12
13 8     1                         1                         1 1       1             1                   1             1   13
14 11   1 1           1       1                                             1       1           1             1     1 1   1 14
15 11         1     1                           1     1                 1         1 1     1       2       1                 15
16 7     1           1                                               1       1 1     1 1                                   16
17 9                     1           1       1   1                                   1       1       1           2         17
18 14           1         1         2         1                           1   1         1   1             2         2     1 18
19 6                                                                   1   1 2     1                           1           19
20 18 1       1                       1     1         1 1                       1         2   3 2           2   1   1       20
21 9             1               1                         2                   1         1 1     1           1             21
22 7                                           1                   1                     1     1                 2   1     22
23 12         1 1       1                 1                   1   1 1   1                   1 1                   1       1 23
24 8                     1 1                 1 1     1               1                                       1           1 24
25 8   1         1                               1   1                               1           1   1             1       25
26 7                                       1       1         2 1                                       1           1       26
27 18             1   1   1     1       1   1 1         1 1 1   1 1 1                     1   1     1         1           1 27
28 7                     1 1       1 2       1 1                                                                           28
29 13                               1       1     1   1 1 1   1 1   1           2         1                     1           29
30 13   1     1           1       1 1   1 1             1                 1                           1 2               1   30
31 7   1     1     1                                                       1   1                   1 1                     31
32 19   1   2     1 1         1                             1     1 1     1   1     1   1               1       1   1   1 2 32
33 8 1       1     1     1                     1 1                                 1                             1         33
34 8       1                     1                             1             1       1         1 1           1             34
35 8 1                         1         1           1   1                   1     1                               1       35
36 11 1           1                 1   1                       1         2                 1         1   1   1             36
37 14           1     1           1     1             2 1                 1 1             1 1   1   1                   1   37
38 7   1                                 1 1   1                       1                           1                   1   38
39 10                 1 1         1                             1           1 1       1     1 1               1             39
40 10                   1     2         1 1       2                                                             2     1     40
41 11               1 1         1     1   1             1     1       1   1                                 1     1         41
42 10 1       1         1   1   1       1       1                   1             1         1                               42
43 11                   1     1   1   1           2                   1 1   1                         1       1             43
44 13           1                   1     1             1   1                     1     1 1 1 1         1   1           1   44
45 16     1 1       1         1           1                     2   1   1   1       1   1 2     1                   1       45
46 11       1   1   1                           1         1                       1   1     1   1 1         1               46
47 9                                   1           1       1                 1   1                       1     2         1 47
48 11   1           1       1 1                               1             1   1           1                         2   1 48
49 14     1   1 1       1                     2         1                           1       1   2       1   1             1 49
50 8     1             1   1             1             1         1                     1                       1           50
51 7     1                     1                                 1     1             1         1                 1         51
52 8         1                               1 1 1       1                 1   1       1                                   52
53 8                                 1     1 1       1                           1 1             1   1                     53
54 10 1                                 2         1         1               1                 1             1     1 1       54
55 10             1     1   1     1                                       1             1       1             1 1       1   55
56 7         1     1       1                   1     1 1                                                         1         56
57 12                   1   1 1     1   1             1           1           1               1                 1 1 1       57
58 13 1       1   1               1             3                     1 1       1 1     1   1                               58
59 6           1                       1               1                                                       1     2     59
60 16     1                       1 1             1                 1 1       1                 1   1 1 2               3 1 60
61 13 2 1   1         1     2         1                     1         1 1 1                         1                       61
62 13           1                       1       1 2   1   2   1             1       1         1           1                 62
63 16   1 1       1     1 1     1 1   1     1               1 1     1     1       1             1                       1   63
64 15       1                 1 1 1   1     1         1 1 1 1                               1       1   1 1             1   64
65 12   1 1                   1   1 1     2         1             1             1                                     1   1 65
66 12                   1       1   1 1                               1           2 1 1           1             1 1         66
67 16         1     2     1     1 1         1               1   1 1   1   1           1             1   1 1                 67
68 10               2   1   1             1     1       1 1     1                         1                                 68
69 10               1                                   1   1                           1           1   1   2     1   1     69
70 2       2                                                                                                               70
71 12     1   1 1       1 1           1     2             1           1                         1   1                       71
72 8   1                   1                     1 1             1       1                           1                 1   72
73 10                         1                             1     2                       1       1       1   1   1       1 73
74 8 1               1 1         1                 2                 1                       1                             74
75 13       1                 1         1     1     1     1           1     1   1       1                   1           2   75
76 16             1   1   1   1             2     1       1 1           1   1         1 1   1       1               1       76
77 9             1     1               1           1   1             1       1                   1                 1       77
78 16   1     1                 1 1                 1         1 2   1     2             1               1   1   1         1 78
79 9   1       1               1         1                 1 1         1   1         1                                     79
80 6                       1         1   1                       1               1                 1                       80
81 9 1           1                                   1             2 1               1     1         1                     81
82 11       1         1 1           1     1               1       1                                 1       1     1   1     82
83 6                                     1               1                           1             1 1                 1   83
84 14 1       1     1           1                   2     1                 1       1         1       2 1     1             84
85 8             1           1   1 1               1         1                                                     1     1 85
86 10     2     1     2     1                 1 1                                 1                     1                   86
87 11 1 1                   1   1     2     1                                   1     1       1                           1 87
88 12                 2                         1             1 1 1 1                         1           1   2     1       88
89 13       1           1 1 1     1   1 1     1   1         1                                       1 1                   1 89
90 10 2       1           1                     1 1           1     1                       1                   1           90
91 16           1                 1         1                 1   1 1   1     1       1       1   1       3   1       1     91
92 11     1     1 1                           1         1   1                           1     1   1           1     1       92
93 13 1 1   1     1             1   1 1       1                     1           1 1               1       1                 93
94 15                 1                     1       1 1       1   1       1 1 1 1   1               1       2           1   94
95 12                               1 1       1     1                 1     2 1 1                           1         2     95
96 13       1   1 2                                   1               1           1         1         1       1 1     1 1   96
97 5 1                   1                                                                   1   1             1           97
98 8           1       1                   1           1   1                             1     1           1               98
99 8                     1             1                       1                   2             1           2             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng