BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11                         1       1       1         1 1                         1           1       1 1     1 1         00
01 8                         1   1         1                 1   1             1         1   1                             01
02 10         1 1                   1                       1 1       1   1               1                       2         02
03 10                                 1 1                 1 1                 2     1           1     1         1           03
04 10                         1   1 1                             1   1 1                           1     1       1 1       04
05 9 1     1       1                 1                 1               1                             1       1     1       05
06 7   1                               1         1     1                         1   1                     1               06
07 16     1   1 1   1 1 1   1             2         1             1                     1         1   2         1           07
08 6         1   1                 1                     1               1                         1                       08
09 11 1     1                                 1   1       1               1 2                   1                     1   1 09
10 15         1   1 1       1 1 2     1     1         1                   1 1               1     1                 1       10
11 11 1             1                               2       1 1       1   1           1   1             1                   11
12 13             1     1       1         1 1 1           1                       2   2       1       1                     12
13 4   1                                         1                                           1                     1       13
14 17   1               2             1       1       1       1 1     1       1     2 1   1 1         1               1     14
15 10 3     1   1 1             1           1                                                   1                         1 15
16 18   1         2       1 1 1       1                             2 1         1             1         2 1     1   1 1     16
17 15                       1   1 1     1   1           1           1   1     1 1 1         1         1 1               1   17
18 8 1           1               1         1                   1                 1                 1   1                   18
19 12 1     1       1             1   1 1 1   1           1                         1           1               1           19
20 12         1           1       1               1   1         1             1 1   1             1     1   1               20
21 10   1       1   1 2       1         1                                           1           1                 1         21
22 7     1       1                                 1     1                                                 1   1         1 22
23 10     1       1           1           2                         1 1         1           1                   1           23
24 9             2                     1                                           1   1   1                 1     1     1 24
25 12         1     1 1 1 1                   1 1               1                     1                 1     1     1       25
26 5           1     1                             1                                                     1               1 26
27 14 1 1             1     1       1           1             1 1                 1                   1         1   1   1 1 27
28 8       2                           1     1                                 2                       1               1   28
29 12                           2         1                             1     1 1   1               2       1 1   1         29
30 16     1     1 1   1   1     1                 1         1 1 1   1   1               1         1           1       1     30
31 14           1         1                   2       1             1     1     1   1     1 1     1                 1 1     31
32 9         1     1                 1             1 1                           1     1           1     1                 32
33 9 1                   1 1                     1 1   1                             1                 1         1         33
34 10         1                               1   1 1 1         1         2                 1                   1           34
35 12       1 1                   1         1   1                         1 1 1                       1 1   1       1       35
36 7         1                     1   1                                 1               1         2                       36
37 15     1             1           1       1   1   1 1 1   1       1   1                     1   1           1 1           37
38 17       2     2                 1           1     1     1 1       1               1           1         1 1 2     1     38
39 13                   1 1         1     1         1             1     2           1         1     1       2               39
40 11     1 1   1     1     2         1   1         1 1                                                 1                   40
41 15     1       1     1   1     1           1 1                 1     1 1         1       1             1             1 1 41
42 5 1                       1                                 2             1                                             42
43 10     1                                       1             1 1   1 1                         1   1                 2   43
44 11 1                 1             1         1     1     1       2                         1           1 1               44
45 7   1             1                   1               1                                           1                   2 45
46 12           1   1   1         1               1       2 1               1                   1   1               1       46
47 9                                   1 1           1                     1                     1       1   1         1 1 47
48 17             1             1       2   1     1         1       1             1   1 2   1       1         1   2         48
49 9         1           1 1         1         1         1                     1         1     1                           49
50 5               1     2                 1   1                                                                           50
51 9           1       1   1                 1                 1               1                     1       1 1           51
52 7   1   1                   1             1 1                                                           1 1             52
53 15     1           1             1               1     1           2 1   1       1         1 1       1     1       1     53
54 9           1               1           1           1   1             1   1               1             1               54
55 8     1               1                 1                               1 1       1                   1               1 55
56 8                     1     2                       1                   1                 1                   1   1     56
57 10     1     1     1             1 1   1       1                   1         1                                 1         57
58 15   1     1                       1 1               2       1           1   1           1   1     1     1     2         58
59 5                         1   1                     1                                   1   1                           59
60 4                                           1                                       1           1         1             60
61 17 1       1             1           1         1   1             1   1     2   1 1 1 1                             2 1   61
62 12 1 2                 1                         1 2     1     1                         1                   1       1   62
63 11                 1             1                         1       1   1       2         1               1         1   1 63
64 10                   1                       1                     1   1             1   1       2                 1 1   64
65 8     1         1         1       1                       1         1                         1             1           65
66 6                             1   1                     1           1                       1                 1         66
67 13 1     1         1 1                 1 1       1                       2     2                       1             1   67
68 10                   1   1 1   1                   2   1 1                     1                               1         68
69 12 1                       1   1 2   1                         1                   1                   2   1           1 69
70 13       1   1   2                               1     1 1 1                       1   2     1                   1       70
71 13           1       1                 2 1         1 1       1     1 1           1         2                             71
72 9                   1         1               2 1                         1               1   1   1                     72
73 12 1             1       1           1     1                     1               1     1         1 1 1                 1 73
74 14         1 1         1           1   1       1               1                   1   2   1   1                 1 1     74
75 17     1         1         1     2 1                 1   1 3   1       2   1                             1         1     75
76 5                                               2     1                             1                             1     76
77 6                                                   1     1   1     1       1                                       1   77
78 19   2     1               1 2   1         1           1 1   1   1     1 1 1       1   1                     1       1   78
79 11     1         1       1     1         1                 1                               2       1     1           1   79
80 10   1                     1                         1 1       2                             1         1             1 1 80
81 8                   1 1                                       1         1 1       1           1                 1       81
82 9                                         1 1       2         1           1         1 1     1                           82
83 11 1     1     1 1       1               1   1                 1 1                         1                           1 83
84 4     1                                                         1             1                     1                   84
85 6                         1               1                   1 1       1   1                                           85
86 18   1 1                       1 1                           1         1 2     1 1 1         1     1 1   1       2 1     86
87 10                     1     1                             1     1 1                   1 1           1         1 1       87
88 6             1           1               1                 1                                           1         1     88
89 4                                                       1                   1                                 1     1   89
90 11     1 1   1   1                     1 1                     1                                 1     1     1 1         90
91 11     1     1                           1             1                             2   1 1   1 1                   1   91
92 15   1               1 1 1           1                     1       1 2             1 2         1       1   1             92
93 8       1         2                                         1     1           1 1                         1             93
94 10           1         1     1     1         3 1           1                           1                                 94
95 10       1 1               1 1 1       1                                       1                     1 1               1 95
96 14   1   1 1                                 1           1         1     1   1           1     2       2   1             96
97 10   1             1                               1 1                               1 1     1     1     1       1       97
98 11                       1           2         1             1   1         1 1       1       1             1             98
99 15         1       2           1 1             1                                     1 1 1     1 1           1     1 1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
Ngày
/
Tháng