BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
Ngày
/
Tháng
00 16 1   1     1   1   2               1         1 1       1       1         2       1     1                 1             00
01 11       1                     1                 1 1   1     1                     1 1       1 1                     1   01
02 5                   1   1                   1 1                                                     1                   02
03 10           1                                   1 1                                     2     1   2       1         1   03
04 8               1 1                   1                     1                     1     1             2                 04
05 10               1 1     2 1   1                   2 1                           1                                       05
06 8         2                                                     1                     1       1       1 1     1         06
07 8     1                                 1                 1       2   1   1   1                                         07
08 11   1 1 1     1           1                 1                                       1                     1   1 1   1   08
09 16     1 1     1           1 1         1   1       1 1                             1   1 1       1   1     1         1   09
10 7   1         1             1                                                                   1 1 1 1                 10
11 5                                       1                                       2 1         1                           11
12 12                             1 1               1   1       2       1     1               1                       2   1 12
13 14                     2   2     1       1 1         1                   1     1 1                     1   1   1         13
14 11   1                       2                                   1     1   1 1 1 1   1                           1       14
15 14 1 1 1         1         1                     1 1     1     1   1   2 1                           1                   15
16 7                         1   1             1       1   1         1                                         1           16
17 13       1           1 1                       1 1                             1 1     1   1 1   1         2             17
18 3                   1                                               1 1                                                 18
19 8       1                       1                             1           1             1           1   1   1           19
20 10   1                               1 1   1                 1                       1       2 1             1           20
21 10           1           1     1                   1         1                             1       1   1 1           1   21
22 8 1                                                   1           1 1     1           1                         1     1 22
23 11 2 1         1       1       1                                   1           1       1                 1         1     23
24 17       1   1 1       1 2   1   1             1 1             1 1           1               1             1       1   1 24
25 12 1                           1   1         1 1         1                 1 1 1       1                             1 1 25
26 17             1 2           1     1 1           1     1 1     2       1                   1       1 1         1 1       26
27 6                                     1                         1     1       1               1     1                   27
28 13     1             1             2                 1 1   1       1   1                       1 1   1                 1 28
29 9     1           1                                                       2 1           1 1           1         1       29
30 12 1               1           1     1 1     1     1     1                               1           1   1         1     30
31 15             2     1   1 1     1         1 1             1   1     1       1       1             1             1       31
32 9               1                                     1   1   1   1                   1     1       1       1           32
33 5                 1             1   1                       1           1                                               33
34 9       1             1         1                                 1 1               1   1 1                           1 34
35 8         1           1         1               1     1   1                   1                             1           35
36 7 1               1               1 1                                           1                                 1 1   36
37 11       1               1 1                         1           1 1       1       1         1       1                 1 37
38 4                                       1                               1                           1 1                 38
39 11                   1       1       1 1                 1       2           1 1                       1   1             39
40 19       1 1             1       1     1         1     1   2           2           1   1   2     1       1         1 1   40
41 7                               1         1             1               1               1 1         1                   41
42 11               1           1 1       1 1           1   1                               1   1     1                 1   42
43 11     1     1       1                 1 1             1                             1             1       1 1   1       43
44 7   1                                         1 1             1 1                   1     1                             44
45 13 1   2             1             1                       1 1         1 1                             1           1 1 1 45
46 7                                                     1       1               1   1             1           2           46
47 15   1     2 1   1       1           1           1           1                   1       1     2                 1 1     47
48 5 1       1                 1                 1                               1                                         48
49 11   1                         1   1             2               1   1           1                     1   1         1   49
50 16         1             1   1       2       2     1             1                   1     1 1   2               1 1     50
51 11     1             1                   1               1           1           1           1 1       1 1           1   51
52 9     1                     1               1 1     1               1                                   1   1         1 52
53 6                     1         1                         1                           1           1           1         53
54 15       1     1   1               1     2     1               2     1 1 1         1                   1   1             54
55 13 1           1           1 1   1         1         1                       1 1                 1 1       1 1           55
56 7             1                     1         1             1 1     1     1                                             56
57 8           1   1             1         1     1     1                   1 1                                             57
58 10                                     1           1   1             2             1             1       2           1   58
59 16           1                         2       1       1           1     1 1       1             1 1 1 1         1   2   59
60 13       1   1           1 1     1 1     1 1                         1           1   1   1     1                         60
61 11                 1       1   2 1     1     1               1   1           1                     1                     61
62 12           1     1           1       1 1   1                                 1 1     1   2                   1         62
63 13         1     3                       1   1   1 1     1 1                 1   1 1                                     63
64 6 1                                 1     1                               1 1     1                                     64
65 14   1   1     2                 1   1     2   1     1       2     1                   1                                 65
66 12           1 1     1             1                             1     1     1                   1       1   1 1       1 66
67 12                           1     1     1   1   1                       1 1             1                   1 1 1     1 67
68 10         1 1     1               1                       1               1   1     1                   1             1 68
69 7 1                   1                                           1         2                     1             1       69
70 12       1     1   1 1     1                                   1   1         1           1       1               1   1   70
71 7           1                     1                                         1               1         2       1         71
72 14                         1 1           1     1         1 2         1       1       1               1   2     1         72
73 10 1 1   1                                         2               1               1       1     1     1                 73
74 18                   1                   1         1 2 1     1   1 1 1           1     1       1 1       1     1   1   1 74
75 8         1     1 1       1 1 1                                                                           1   1         75
76 11           1   1                             1               1                     1 1   1 1                   2     1 76
77 12   1     1     1             1       1   1   1             1                       1     1                     1   1   77
78 13     1 1         2                   1           1 1           1       1   1   1             1                   1     78
79 9   1                   1     1                       2                       1       1 1                   1           79
80 14         1         1       1           1                                         1 2     1       2 1   1     1       1 80
81 11 1 1 1               1   1             1   1                                                           1   1 1   1     81
82 11                     1         1   1     1 1               1       1         1           1     1                     1 82
83 4           1                                         1         1                                             1         83
84 9             1     1                           1   1   1     1         2                                   1           84
85 7     1                                   1           1 1             1 1                                         1     85
86 13       1           1 3                         1                       1                   1 1   1       1 1         1 86
87 12 1 1     1                         1 1     1                           1         1           1     1     1   1         87
88 12 1 1                               1                         2         2     1 1           1 1             1           88
89 5     1               1         1                                                     1         1                       89
90 15 1 1                 1 2                   1     1     2             1           1                   1 1     1   1     90
91 12       1     1       1           1 2 1                 1             1     1         1                               1 91
92 12     1           1     1       1 1       2         1           1     1         1           1                           92
93 10           1                             1       1   1           2       1             1   1                     1     93
94 11         1         1     1       1         1             1   1                               1     1             1 1   94
95 17     1   1 1               1             1   1   1         1         1       1 1   1 1       1           2 1           95
96 6               1       1                                           1                           1 2                     96
97 13         1     1 2     1     1               1       1   1         1               1       1                 1         97
98 11       1 1                 1             1               2 1   1                             1                 1 1     98
99 15   1       1 1   1   1   1       2                 1   1 1                       1   1 1                       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
Ngày
/
Tháng