BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
14
/
08
11
/
08
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9 2 1               1                   1                 1                         1                   2               00
01 10             1     1     1   1     1         1 1                             1 1                 1                     01
02 9   1     1                         1                 1               2 1                   1         1                 02
03 11 1 2     1         1       1                     2           1     1                                           1       03
04 14 1   1   1 1     1                             1       1       1   1               1   1             2     1           04
05 7                           1       1           1     1                   1 1   1                                       05
06 6                       1     1 1 1                   1         1                                                       06
07 9 1     1                               1 1     1                 1                 1           1                 1     07
08 4                                                       1       1     1                 1                               08
09 13   2             2       1     1     1         2   1                   1 1           1                                 09
10 9 1                         1 1               1         1 1                   1   1       1                             10
11 6 1                             1             1                           1                   1                       1 11
12 13       1     1               1           1               1     1 1         2         1     1             1         1   12
13 9   1   1           1   1     1                 1                 1         1     1                                     13
14 18           1             1       1   1   1                     2             2 2 1   1       1       1 1     1   1     14
15 12           1                     2               1   1     1     1   1 1 1   1                 1                       15
16 9                     1               1                         2   1 1         1   1               1                   16
17 11 1     1               1       1               1             1           1 1           2                       1       17
18 7   1             1                             1   1                               1   1     1                         18
19 9                   1                       1     1     1         1 1     1                     1               1       19
20 10 1             1   1                 1               1 1               1           1             1               1     20
21 10     1               1         1                     2     1 1   1             1                           1           21
22 11 1     1             2   2                                           1     1     1               1 1                   22
23 9           1     1                             1   1                   1                           1     2       1     23
24 13           1                     1     1       1       1       1   1           1           1 1 1         1       1     24
25 8 1                         1                                           1   1 1       1         1                 1     25
26 12     1           1                 1 1 1   2       1     1                                     1               1     1 26
27 12   1             1                                                   1     1 1   1       1         1 2   1   1         27
28 12                   1             1 1 1 1           1         1               1               1                 1     2 28
29 8                   1       1     1 1                 1                                       1                     1 1 29
30 16     1         1                   1 1       1           1 1           1   1 1       1 1             1     2     1     30
31 11   1   1       1   1 1     2 1                                                           1 1   1                       31
32 10               1   2                 1                             1     1     1       1   1       1                   32
33 8         1   1           1         1               1   1                                                   1       1   33
34 13     1   1         1 1 1 1       1               1                     1                     1   1 1 1                 34
35 14 1             1                     2                       1                 1           1     1 1       1 2   1 1   35
36 5                                             1       1                   1           2                                 36
37 15     1             1     1     1                   1     2                 1   1   1   1           1   1             2 37
38 7       1                                                     1 1             1       1           1     1               38
39 5             1                         1                         1               1                   1                 39
40 7     1                 1               1           1                                         1         2               40
41 15 1         1         1   1 1             1 1     1                   1         1 2 1     1                         1   41
42 12           1         1     1       1 1       1           1 1           1 1     1   1                                   42
43 14     1   1       1       1   2 1 1                               1                       1     1     1             1 1 43
44 12           1   1         1           1                                 1   1   2             1     1     1       1     44
45 9           1 1   1                     1         1   1             1                     1               1             45
46 10   1   1     2                                                                               2 1     1   1   1         46
47 14         1           1             1         1     1             1 1     1           1           1       1     1 1 1   47
48 8                               1       1 1                       2                           1   1   1                 48
49 12     1                 1               1 1         1     1   1     1                     1       1 1         1         49
50 7                   1   2                                       1   1   1                     1                         50
51 8 1       2           1                 1           1                                                   1           1   51
52 7             1   1                               1         1     1                                             2       52
53 17 1   1 1                   1 1               1 1         1 1 1 1                   1           1     1   1   1 1       53
54 9         1   1                       1                         1   1       1           1         1         1           54
55 10       1       1               1             1         1   1           1   1                                 1       1 55
56 14   1   1   1 1                                     1                 1   1           1   1 1     1   1       1       1 56
57 13                               1       1                       1   1     1         1 1             1     2 1     1 1   57
58 13     1                 1                 1 1 1                           1 1 1         1           1 1     1   1       58
59 5                                 1       1 1                       1                         1                         59
60 16     1   1     1           1               1     2 1 1 1     1       1   1     1         1                         1   60
61 6         1   1                         1                                         1               1         1           61
62 11           1   1                 1         1 1   1     1             1 1     1             1                           62
63 8     1                   1 2     1                                                 1           1 1                     63
64 15         1     2 1         1             1     1 1     1 1 1             1             1               1             1 64
65 18       1   1           3     3             1           1                   1           1 1 1       1         1 1   1   65
66 5                                   1     1   1                                               1           1             66
67 14     1       1   1                             1           1                       1     1 1   1   1   1   1 1 1       67
68 12   1       1   1                   1 1     1 1                             1 1   1         1               1           68
69 8   1               1             1                       1       1                     1         1   1                 69
70 15         1           1   1                   1     1             1 1   1         3 1           1               1 1     70
71 12 1   1                     1 1       1               1         1     1                   1             1     1       1 71
72 9       1     1 1                                       1           1               1                   1   1       1   72
73 12                       1     1     1       1 1   1               1                   3         1 1                     73
74 5                 1       1                                                     1         1                   1         74
75 9         1           1         1       1                           1                         1 1 1       1             75
76 15     1       1 1                         1         1     1         1   1             1                 1 1 1 2 1       76
77 13   1                 1 1     1 1   1     1           1       1       1                   1             1             1 77
78 7                                                           1             2         1 1                 1           1   78
79 13       1   1   1         1               1 1     1 1                 1       1           1         1             1     79
80 8               1                   1                 1 1     1         1     1             1                           80
81 2           1                                             1                                                             81
82 12         1           1     1     1   1       1 1       1             1         1 1         1                           82
83 18     1 1   1     1 1                   1             1     1 1 1                 1 1   1     1 1         1 1     1     83
84 10                 1           1         1                           1         1           1 1     1   1     1           84
85 10             1   1             2             1                 1                 1     1                       1     1 85
86 14         1           2                 1 1 1 1       1     1   1       1   1     1 1                                   86
87 14                 1               1   1                       3   1   1       1         1     1     1         1   1     87
88 15 1       1         1 1       1             2               1     2     1       1       1                       1 1     88
89 14             1         1 1     1         1 1         1 1 1                                 1           1 1 1       1   89
90 11       1       1         1   1             2         1                       1           1       1       1             90
91 15   1                               1     1       1 1   1   1               1           1   1       1   1   1 1   1     91
92 10           1           2                 2     1           1 1                             1         1                 92
93 16 1         1           1       1 1     1           1       1                         1   1             1     1     2 2 93
94 8             1     1       1   1 1               1       1 1                                                           94
95 6                                   1           1         1           1                         1               1       95
96 10       1     1   1         1   1 1               1         1 1                                                       1 96
97 6   1                                             1       1           1           1                             1       97
98 9     1         1         1         1 1                       1                             1                       2   98
99 11   1   1             1                         1       1                 1           1         1   1             1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
14
/
08
11
/
08
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
Ngày
/
Tháng