BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11   1           1                   3           2                           1                                   2 1     00
01 7   1   1                               1             1                                       1 1                 1     01
02 8                         1 1     1                         1                 1         1   1             1             02
03 9       1     1             1     1                   1   1 1                       1                   1               03
04 14           1             1 1 1     2                 1                     1 1   1 1                 1   1       1     04
05 14         1                   1   1   1   1                     1                 1             2 1     2 1     1       05
06 10   1     1     1                           1       1     1                           1     1           1   1           06
07 12               1 1 1   1         1             1   1   1     1                                           1 1       1   07
08 12     1 1       2                       1 1                         2   1         1   1               1                 08
09 7 1                                   1     1                                               3                         1 09
10 12           1   1   1   1   1                         1       1       2 1 1                                       1     10
11 10 1   1           1   1           1         1   1                         1               1                         1   11
12 19       1                   1 1 1 1                 2           1 1 1 1               2         1 1   1 1     2         12
13 14 1 1       1         1     2       1                 1 1                 1     1   1       1 1                         13
14 12 1           1     2             1             1       1 1 1                                 1                   1   1 14
15 16           1   1   1   1       1 1         1 1           1   1       1           1           1 1           1 1         15
16 12           1       1 1   1               1   1             1       1             1     1 1       1                     16
17 14         1           2                           1     1 2   1                       1             1         2       2 17
18 14   1             1   1       1           1         1   2 1       1     1 1       1                         1           18
19 7         1         1 1                             1             1                       1     1                       19
20 13     1         1     1 1                         1     2     1 1 1         1                   1               1       20
21 12   1     1 1           1     1                 2       1     1                         1 1                   1         21
22 10               1     1                         1           1 1   1   1             1         1         1               22
23 18               1         1     1     2     1               1 1   1       1         1   1     1 2 1     1   1           23
24 14   1     1   1           1   1     1     1         1 1               1           1     1         1         1           24
25 7                                       1     1                 1 1                 1             1         1           25
26 10                   1     1 1     1       1 1                             1       1 1                   1               26
27 10                   1           1                     2           1         1                         1   1   1       1 27
28 12 1       1 1                       1         1   1               1         1                     1   1 1         1     28
29 7           1       1                           1       1       1         1                                           1 29
30 14       1 1             1 1 1                 1     1       1       1             1   1                   2       1     30
31 8   1                   1       1         1                     2       1                                   1           31
32 15         2   1       3           1   1     1 1               1       1                           1           1 1       32
33 6                             1                                   1             1           1       1 1                 33
34 12                   1   1               1               1 1         1     1       1   1                   1   1   1     34
35 17 1     1                 1         1   1     1   1                   1 1           1     2     1 1   1         1     1 35
36 15             1                       1     1 1   1       1 1     1           1             1     1 2 1       1         36
37 9 1                       1   1                     1             1 1           1                 1         1           37
38 12     1                               1   1         1               1         1   1               1           1 1 1 1   38
39 14   1 1   1             1 1   1 1                                           1   1     1 1             1           1 1   39
40 8                                     1       1         1     1             2 1                                   1     40
41 9 1             1                       1                             1 1           2       1           1               41
42 7   1                 1                           1                           1     1   1         1                     42
43 4                                                   1 1                         1               1                       43
44 10                   1     1     1 1     1                               1   1 1         1     1                         44
45 13 2         1   1 1                                           1           1                     2           1 1     1 1 45
46 6                                 2   1                           1             1     1                                 46
47 6           1             2 1 1                                                               1                         47
48 11                 1                           1   1 1 1             2             1         2               1           48
49 7 1             1 1                       1                     1                             1             1           49
50 6               1               2                 1         2                                                           50
51 10   2         1   2               1     1                                             1 1   1                           51
52 9                   1                       1     2     1                       1                     1           1 1   52
53 17 1   1 1                   1       1   1   1       1     2         1       1         1             2   1             1 53
54 7                                     1                             2       1           1                 1   1         54
55 7                 1             1           1               1   1         1                               1             55
56 15       1 1   2           1                       1   1 1     2         1         1       2               1             56
57 15 1 1   1           1 1     1         1   1   1       1 1 1     1     1                 1                               57
58 10         1 1                     1     1   1         1   1                                 1           1       1       58
59 2   1                                                                                         1                         59
60 8     1     1                           1                                       1 1           1           1           1 60
61 9                   1           1         1   2                                     1   1         1               1     61
62 9             2                       1           1                           1                 1               1   2   62
63 13     1       1     1         1             1             1     1       2     1 1             1       1                 63
64 8                           2                       1       1 1 1                               1           1           64
65 11       1                     1   1           1   1                           1     1 1                     1       2   65
66 9                     1       1   1       1                 1               1                           1   1 1         66
67 7     1 1         1     1                                           1             1                 1                   67
68 10 1       2                     1   1                             1     1       1             1       1                 68
69 12                       1                                   2     1       2             1 1 1   1               1     1 69
70 10   1 1 1   1 1                                 1       1             1                                     1         1 70
71 11                 1         1   1                 1                     1 1   1       1                 1 1       1     71
72 10                     1                   1     2     1                       1         1     1               1     1   72
73 5                                                                           1 1           2         1                   73
74 8     1     1 1                               1 1                                         1                       1   1 74
75 10         1                 1                   1 1       1           1     1   1         1 1                           75
76 11 1           1 1       1             1 1                                 1         1               2   1               76
77 14       1       1       1   1 1 1           1       1 1               1   1 1           1           1                   77
78 11 1 1         1 1               1                 1 1           1   1           1                     1                 78
79 12       1 1   1   2             1   1                             1         1 1                         1             1 79
80 11   1                     1                 1                   1   1   1       1   1   1             1               1 80
81 8 1                         1       1       1                                                             1     3       81
82 9     2                       1         1     1       1             1                               1           1       82
83 10                                                         1 1   1       1   1   2   1 1                             1   83
84 12       1   1           1             2       1     1                         2     1                   1 1             84
85 20     2                             2   1 1               1         1   1             1 1 1   1       1       2 2 1 1   85
86 15     1 1     1       1   1     1                           1 1         1               1   1   1         1 1   1       86
87 12     1                               1 1                   1   1             1 1                   1 1   1       1 1   87
88 15           1             1   1     1   1   1       1         1 1     1 1                   1       1 1               1 88
89 6                                 1                                   1   1       2                                 1   89
90 13       1         1 1               1 1                 1         1   1 1         1                 1                 2 90
91 11           1       1           1         1     2                 1                   1   1       1                 1   91
92 11       1                               1     1               1       1                             1 1 1     1     2   92
93 11             1   1     2                             1   1     1           1         1   1       1                     93
94 9                     1                                       1       1   1     1           1 1 1   1                   94
95 12                       2     2           3     1 1                                       1       1 1                   95
96 4         1 1   1                                                                         1                             96
97 10   1             2       1                 1           1                           1 1                         1 1     97
98 11 1   1                             1 1 1         1   1                   1   1                           1 1           98
99 6                 1                             1                               1             2   1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng