BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
Ngày
/
Tháng
00 16         1     1     1   2   1     1                         2                   1   1     1   1   2               1   00
01 9                   1   1                   1   1     1 1             1                 1                     1         01
02 10     1         1                 1 1                               1 1 2                           1   1               02
03 6         1             1                                           3                       1                           03
04 12             1 1                   1     2             1 2                     1               1 1                   1 04
05 14         1 1   1         1         1   1                             1 1                       1 1     2 1   1         05
06 10                                                 1   1     2     1 1         1 1         2                             06
07 14               1               2     1   1 1                   2 1 1     1 1   1     1                                 07
08 16       2       1     1         1       1     1   1                   2     1       1 1 1     1           1             08
09 17                         1         1         2     2     1 1           1   1 1       1 1     1           1 1         1 09
10 9                 1                                 1     1   1   1   1             1         1             1           10
11 2                                       1             1                                                                 11
12 6   1     1 1       1                                                                                         1 1       12
13 12 2         1                   1         1       1     1                                             2   2     1       13
14 9     1                 1 1 1   1                                         1         1                       2           14
15 15   1     1     1 1           1               1     2   2                         1 1 1         1         1             15
16 11   2                         1     1                   2   1 1       1                                   1   1         16
17 11         1                                 1 1 1 1                     1 1 1           1           1 1                 17
18 7       1   1                     1                                   1   1   1                     1                   18
19 8     1       1       1             1                           1 1                     1                       1       19
20 13                           1 1   1   1   1     3               1         1         1                               1 1 20
21 5                                     1                                       1             1           1     1         21
22 15 1       1   1   1     1 2       1                   1       2 1 1           1   1                                     22
23 16         1 1               1                   1 1   1       1 1             1 1 2 1         1       1       1         23
24 17       1       1     1                           2     1       1       2               1   1 1       1 2   1   1       24
25 10         1                   1                                 2   1           2 1                           1   1     25
26 9                           1     1                                       1                   1 2           1     1 1   26
27 9                     2   1   1   1         1           1         1                                                   1 27
28 9           1           1               1             2                               1             1             2     28
29 9   1               1 1         1 1           1                 1                     1           1                     29
30 14 1         1 1                     2         1       1                 1 1       1               1           1     1 1 30
31 14   1                 1           1 1 1 1                   1               1                 2     1   1 1     1       31
32 7       1         1 1                 1       1     1                                           1                       32
33 12           1     1                     2   1       1       1                 1 1                 1             1   1   33
34 9     1     1                       1 1           1         1                           1             1         1       34
35 11       1     1       1                 1     1       1             2                     1           1         1       35
36 10               1         1       1                                         1 2   1               1               1 1   36
37 8   1     1             1                   1                           1               1               1 1             37
38 4                           1                     1           1             1                                           38
39 10     1       1                 1       1   1                                   1                   1       1       1 1 39
40 14     1                 1   1       1 1   1     1   1 1                                 1 1             1       1     1 40
41 8 1 1     2                   1               1                   1                                             1       41
42 10             1 2                     1                     1         1                         1           1 1       1 42
43 9 1                     1               1                             1       1       1     1       1                 1 43
44 9   1           1   1       1                       1   1       1               1   1                                   44
45 11                       1     1         1         1                       1   1   1   2             1             1     45
46 3                               1                         1     1                                                       46
47 15                 1   2     1   1                       1 1                     1   1     2 1   1       1           1   47
48 10                 1                       1 1                 1   1   1       1   1       1                 1           48
49 9             1         1                   1         1       1 1                   1                         1   1     49
50 15 2       1 1     1     1                                 1               3               1             1   1       2   50
51 11 1   1 1         1                   1         1     1       1     1                 1             1                   51
52 13         1         2     2       2                   1           1             2     1                     1           52
53 8                               1 1       1             1       1 1                                   1         1       53
54 11       1   1                     1           1 1                           1   1       1     1   1               1     54
55 15 1           1     1   1       1   1   1                     1   1         1     1           1           1 1   1       55
56 6                                         1     1 1                             1             1                     1   56
57 10     1             1   1       1 1       1                                 1               1   1             1         57
58 11     2   1   2     1           1                   1               1       1                                         1 58
59 14 1 1             1   1     1               1   1   1     1 1 1                             1                         2 59
60 10     1     1       1           1                                                       1   1           1 1     1 1     60
61 13 1 1           1             1     1           1         1                                       1       1   2 1     1 61
62 10                           1 1     1 1     1                               1               1     1           1       1 62
63 9                   1 1                           1                   1         1         1     3                       63
64 9   1 2                                         1 1                 1 1           1                                 1   64
65 15   1   1         1   1 1                             1   1     1               1   1   1     2                 1   1   65
66 13   1   1       1 1       2       1               1                         1               1 1     1             1     66
67 11                 1 1       1     1       1 1       1                   1     1                             1     1     67
68 8       1                   1     1             1                                         1 1     1               1     68
69 5       1                             1                                 1         1                   1                 69
70 13                         3   1             1                     1       1   1         1     1   1 1     1             70
71 10   1         1   1   1       1       1 1                         1                         1                     1     71
72 11         1   1       1       1                       2       1   1           1                           1 1           72
73 9           1                 1       1                     2   1                 1 1   1                               73
74 9     1                 1 1                             2           1 1   1                         1                   74
75 14     1                       1 1                         1 1     1       1     1         1     1 1       1 1 1         75
76 7                 1 1                           1         2                                 1   1                       76
77 11     1 1                                   1                 1     1       1       1     1     1             1       1 77
78 16   1         1   1 1   1   1       2         1     1     1                           1 1         2                   1 78
79 14 1         1           1                   1 2 1 1                     2   1       1                   1     1         79
80 10             1                                 1       1 1           1 1 1               1         1       1           80
81 14   1   2         1         2             1                             1   1     1 1 1               1   1             81
82 8 1       1           1 1               1                                                             1         1   1   82
83 6               1             1         1 1                       1                         1                           83
84 9       1                           1   1           1 1   1 1                                 1     1                   84
85 10           1 1   1                   1       1   1     1           1   1             1                                 85
86 11       1       1                 1                 1               2                   1           1 3                 86
87 12 2     1     1                         1 1                       1               1 1     1                         1 1 87
88 10   1                       1   1         1                 1   1 1               1 1                               1   88
89 5                                                                         1 1         1               1         1       89
90 12     1       1               1 1                           1           1     1   1 1                 1 2               90
91 18 1         2                           1 1 1   1   1 1               1         1       1     1       1           1 2 1 91
92 8           1       1                                         1                       1           1     1       1 1     92
93 9               1             1       1     1 1           1 2                               1                           93
94 9     1   1     1         1                   1                                           1         1     1       1     94
95 11                   1                     1       1 2           1     1               1   1 1               1           95
96 7                           1         1     1                         1   1                     1       1               96
97 12                   1           1             1   1                         1 1           1     1 2     1     1         97
98 9                           1         1                   1 1           1     1         1 1                 1           98
99 18 1                   1               1   1             2     2     1     1         1       1 1   1   1   1       2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
Ngày
/
Tháng