BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
Ngày
/
Tháng
00 7   1                                                         1       1       1         1 1                         1   00
01 8 1         1                                                 1   1         1                 1   1             1       01
02 10   1   1                       1             1 1                   1                       1 1       1   1             02
03 11 1             1 1             1                                     1 1                 1 1                 2     1   03
04 7                         1                                   1   1 1                             1   1 1               04
05 12         1     1   1   1 1         1 1     1       1                 1                 1               1               05
06 12   1 1 1 1 1           1               1                               1         1     1                         1   1 06
07 12             1                           1   1 1   1 1 1   1             2         1             1                     07
08 9 1       1   1                 1             1   1                 1                     1               1             08
09 11         1       1     1             1     1                                 1   1       1               1 2           09
10 16         1               1     1   1         1   1 1       1 1 2     1     1         1                   1 1           10
11 15   2 1     1     1   1               1             1                               2       1 1       1   1           1 11
12 12                   1                             1     1       1         1 1 1           1                       2   2 12
13 3                   1                   1                                         1                                     13
14 17       1       1 1             1       1               2             1       1       1       1 1     1       1     2 1 14
15 11             1   1                 1 3     1   1 1             1           1                                           15
16 12                         1             1         2       1 1 1       1                             2 1         1       16
17 15 1   2     1                                               1   1 1     1   1           1           1   1     1 1 1     17
18 16   1   2     1 1       1 1   2 1     1           1               1         1                   1                 1     18
19 12           1             1           1     1       1             1   1 1 1   1           1                         1   19
20 12                   1   1 1                   1           1       1               1   1         1             1 1   1   20
21 11 2                     1               1       1   1 2       1         1                                           1   21
22 6     1                           1       1       1                                 1     1                             22
23 16     1         1     1 1   1     1 2     1       1           1           2                         1 1         1       23
24 6                     1             1             2                     1                                           1   24
25 14     1     1 1         1   1                 1     1 1 1 1                   1 1               1                     1 25
26 9 1 1     1     1   1   1                       1     1                             1                                   26
27 12   1 1                             1 1 1             1     1       1           1             1 1                 1     27
28 9           2                 1             2                           1     1                                 2       28
29 10           1 1     1                                           2         1                             1     1 1   1   29
30 15         1   1   1                       1     1 1   1   1     1                 1         1 1 1   1   1               30
31 11 1 1                                           1         1                   2       1             1     1     1   1   31
32 10     1                         1 1 1         1     1                 1             1 1                           1     32
33 10 1                       1       1   1                   1 1                     1 1   1                             1 33
34 13                     1 1   2 1               1                               1   1 1 1         1         2             34
35 12             1 1   1   1                   1 1                   1         1   1                         1 1 1         35
36 6                   1               1         1                     1   1                                 1             36
37 14       1       1                   1     1             1           1       1   1   1 1 1   1       1   1               37
38 12                                 1         2     2                 1           1     1     1 1       1               1 38
39 11           1                   1                       1 1         1     1         1             1     2           1   39
40 11                     1                   1 1   1     1     2         1   1         1 1                                 40
41 15       1         2       1               1       1     1   1     1           1 1                 1     1 1         1   41
42 7 1                               1   1                       1                                 2             1         42
43 7               1                         1                                       1             1 1   1 1               43
44 10             1                     1 1                 1             1         1     1     1       2                   44
45 7 1                 1     1             1             1                   1               1                             45
46 13 1                   1   1       1             1   1   1         1               1       2 1               1           46
47 10   1         1 1           1 1 1                                       1 1           1                     1           47
48 10                                                 1             1       2   1     1         1       1             1   1 48
49 11                     1         1 1 1         1           1 1         1         1         1                     1       49
50 12 1 1         1 1       1   1       1               1     2                 1   1                                       50
51 9                             1 1 1             1       1   1                 1                 1               1       51
52 9             1   1 1       1           1   1                   1             1 1                                       52
53 12                   2                     1           1             1               1     1           2 1   1       1   53
54 11   1     2               1                     1               1           1           1   1             1   1         54
55 7             1                           1               1                 1                               1 1       1 55
56 8       1         1     1                                 1     2                       1                   1           56
57 11           1       1                     1     1     1             1 1   1       1                   1         1       57
58 13             2       2                 1     1                       1 1               2       1           1   1       58
59 7   1     1         1   1                                     1   1                     1                               59
60 3                   1       1                                                   1                                       60
61 15         1     1                     1       1             1           1         1   1             1   1     2   1 1 1 61
62 11   1   1                             1 2                 1                         1 2     1     1                     62
63 9 1                         1                         1             1                         1       1   1       2     63
64 9       1       1             2 1                       1                       1                     1   1             64
65 13   1 1 2 1           1             1     1         1         1       1                       1         1               65
66 9           1     1 1 1           1                               1   1                     1           1               66
67 11                                     1     1         1 1                 1 1       1                       2     2     67
68 11   1           1                                       1   1 1   1                   2   1 1                     1     68
69 13 1   1 1       1                 1   1                       1   1 2   1                         1                   1 69
70 14 1   1               1         2           1   1   2                               1     1 1 1                       1 70
71 13     1               1                         1       1                 2 1         1 1       1     1 1           1   71
72 8   1             1                                     1         1               2 1                         1         72
73 10     1                     1 1       1             1       1           1     1                     1               1   73
74 11                     1   1   1               1 1         1           1   1       1               1                   1 74
75 19       1         1 2                     1         1         1     2 1                 1   1 3   1       2   1         75
76 5                               1   1                                               2     1                             76
77 9           1           1   1 1                                                         1     1   1     1       1       77
78 20         1 1         1           1     2     1               1 2   1         1           1 1   1   1     1 1 1       1 78
79 10         1       1       1 1             1         1       1     1         1                 1                         79
80 9               1           1       1   1                     1                         1 1       2                     80
81 12     2                   1 1 1   1                     1 1                                       1         1 1       1 81
82 7                               1                                             1 1       2         1           1         82
83 11           1                   1     1     1     1 1       1               1   1                 1 1                   83
84 8     1 1         2           1           1                                                         1             1     84
85 9       1 1               1                                   1               1                   1 1       1   1       85
86 14   1                 1   1             1 1                       1 1                           1         1 2     1 1 1 86
87 9         1 1                     1 1                     1     1                             1     1 1                 87
88 7 1   1               1                           1           1               1                 1                       88
89 9             1   1   1   1 1 2                                                             1                   1       89
90 9           1           1                 1 1   1   1                     1 1                     1                     90
91 6                           1       1     1     1                           1             1                             91
92 12           1               1           1               1 1 1           1                     1       1 2             1 92
93 13 1       2   1                   2         1         2                                         1     1           1 1   93
94 11                           1 1                 1         1     1     1         3 1           1                         94
95 7                                           1 1               1 1 1       1                                       1     95
96 10                       1       1       1   1 1                                 1           1         1     1   1       96
97 5                                 1     1             1                               1 1                               97
98 13       1     1 2       1                                   1           2         1             1   1         1 1       98
99 11       1         1           2   1           1       2           1 1             1                                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
Ngày
/
Tháng