BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
Ngày
/
Tháng
00 7   2           1                     1                                                         1       1       1       00
01 6           1                       1         1                                                 1   1         1         01
02 10   1           1 1 1                 1   1                       1             1 1                   1                 02
03 10     1       1     1     1         1             1 1             1                                     1 1             03
04 7           1             1       1                         1                                   1   1 1                 04
05 14                 2             2           1     1   1   1 1         1 1     1       1                 1               05
06 10                   1                 1 1 1 1 1           1               1                               1         1   06
07 13                             1 1               1                           1   1 1   1 1 1   1             2         1 07
08 8                                 1 1       1   1                 1             1   1                 1                 08
09 11 1       1   1 1                           1       1     1             1     1                                 1   1   09
10 16                 2     1                   1               1     1   1         1   1 1       1 1 2     1     1         10
11 14           2     1 1                 2 1     1     1   1               1             1                               2 11
12 11 1         1   1     1                               1                             1     1       1         1 1 1       12
13 9 1 1                 1     1 1   1                   1                   1                                         1   13
14 12               1   1         1           1       1 1             1       1               2             1       1       14
15 17     1   1           1     1   1 1             1   1                 1 3     1   1 1             1           1         15
16 12 1           1   1           1                             1             1         2       1 1 1       1               16
17 11   1                             1 1   2     1                                               1   1 1     1   1         17
18 16                   1             1   1   2     1 1       1 1   2 1     1           1               1         1         18
19 14                     1 1 2                   1             1           1     1       1             1   1 1 1   1       19
20 10         1           1     1                         1   1 1                   1           1       1               1   20
21 15       2           2   1           2                     1               1       1   1 2       1         1             21
22 10   1                 2 2               1                           1       1       1                                 1 22
23 17 1     1           1   1               1         1     1 1   1     1 2     1       1           1           2           23
24 6   1                                                   1             1             2                     1             24
25 15               1           1 1         1     1 1         1   1                 1     1 1 1 1                   1 1     25
26 11     1                         1   1 1     1     1   1   1                       1     1                             1 26
27 15 1 1         1     1     2           1 1                             1 1 1             1     1       1           1     27
28 10     1                       1 1             2                 1             2                           1     1       28
29 6                                             1 1     1                                           2         1           29
30 13                 1   1   1                 1   1   1                       1     1 1   1   1     1                 1   30
31 10       1           1 1           1 1 1                                           1         1                   2       31
32 11   1               1           1       1                         1 1 1         1     1                 1             1 32
33 9   1                               1                       1       1   1                   1 1                     1 1 33
34 12                 1   1           1                     1 1   2 1               1                               1   1 1 34
35 12                   1 1   1                     1 1   1   1                   1 1                   1         1   1     35
36 10     1 1 1   1             1                         1               1         1                     1   1             36
37 12 1                           1   1       1       1                   1     1             1           1       1   1   1 37
38 10     1                 1       1                                   1         2     2                 1           1     38
39 7                                             1                   1                       1 1         1     1         1 39
40 13       1 1     1                                       1                   1 1   1     1     2         1   1         1 40
41 12         1                               1         2       1               1       1     1   1     1           1 1     41
42 10   1 1     1 1       1   1         1                               1   1                       1                       42
43 4                             1                   1                         1                                       1   43
44 10 2             1           1                   1                     1 1                 1             1         1     44
45 9     1   1               1         1                 1     1             1             1                   1           45
46 10     1                             1                   1   1       1             1   1   1         1               1   46
47 10                       1     1       1         1 1           1 1 1                                       1 1           47
48 7         1                                                                         1             1       2   1     1   48
49 14         1             1 1 1     1                     1         1 1 1         1           1 1         1         1     49
50 14             1           1         1 1         1 1       1   1       1               1     2                 1   1     50
51 8                               1                               1 1 1             1       1   1                 1       51
52 12     1 1   1                                   1   1 1       1           1   1                   1             1 1     52
53 9 1                     1       1                     2                     1           1             1               1 53
54 10     1   1     1                     1     2               1                     1               1           1         54
55 7       2   1                                   1                           1               1                 1         55
56 8 1               1                       1         1     1                                 1     2                     56
57 11 1         1                                 1       1                     1     1     1             1 1   1       1   57
58 12       1 2                       1             2       2                 1     1                       1 1             58
59 10   1                   1 1 1         1     1         1   1                                     1   1                   59
60 4                             1                       1       1                                                   1     60
61 10 1       1             1                   1     1                     1       1             1           1         1   61
62 9                           1     1   1   1                             1 2                 1                         1 62
63 10               2           1 2 1   1                         1                         1             1                 63
64 12                 1     3 1               1       1             2 1                       1                       1     64
65 14         1         1       1         1 1 2 1           1             1     1         1         1       1               65
66 10       1 1   1                               1     1 1 1           1                               1   1               66
67 11               1 1   1         1                                       1     1         1 1                 1 1       1 67
68 10             1             1 1 1     1           1                                       1   1 1   1                   68
69 18     1 1   1 1             1 2     1   1 1       1                 1   1                       1   1 2   1             69
70 14           1   2     1             1   1               1         2           1   1   2                               1 70
71 10 1         1                   1       1               1                         1       1                 2 1         71
72 11         1     1 1       1           1             1                                     1         1               2 1 72
73 12   1     1                       2     1                     1 1       1             1       1           1     1       73
74 12   1                 1 1                               1   1   1               1 1         1           1   1       1   74
75 15 1 1         1           1 1             1         1 2                     1         1         1     2 1               75
76 8           1   1               1 1                               1   1                                               2 76
77 6       1                         1           1           1   1 1                                                       77
78 15 1     1                         1         1 1         1           1     2     1               1 2   1         1       78
79 9                                           1       1       1 1             1         1       1     1         1         79
80 5                                                 1           1       1   1                     1                       80
81 13     1     1     1       1 1           2                   1 1 1   1                     1 1                           81
82 11 1   1 1   1       2       1 1                                   1                                             1 1     82
83 12           1     1         1                 1                   1     1     1     1 1       1               1   1     83
84 9       2         1                     1 1         2           1           1                                           84
85 7             1       1                   1 1               1                                   1               1       85
86 9                     1         1     1                 1   1             1 1                       1 1                 86
87 7   1                                       1 1                     1 1                     1     1                     87
88 6                                   1   1               1                           1           1               1       88
89 11         1   1             1     1             1   1   1   1 1 2                                                       89
90 14     2 1     1   1 1                         1           1                 1 1   1   1                     1 1         90
91 5                                                             1       1     1     1                           1         91
92 7                                             1               1           1               1 1 1           1             92
93 12             1 1               1   1       2   1                   2         1         2                               93
94 15   1       1     1 1     1                                   1 1                 1         1     1     1         3 1   94
95 10 1           2         1                                                     1 1               1 1 1       1           95
96 9                     1       2                           1       1       1   1 1                                 1     96
97 5                       1       1                                   1     1             1                               97
98 12     1     1 1                           1     1 2       1                                   1           2         1   98
99 14   1 1         1                         1         1           2   1           1       2           1 1             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
Ngày
/
Tháng