BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
Ngày
/
Tháng
00 9         1               1 1                           1           1 1             1 1                           1     00
01 12         1 1 1     1 1                         1   1     1   1             1           1               1               01
02 7     1                             1       1   1                       1   1 1                                         02
03 13   1 1                   2             1                               2   1           3       1           1           03
04 13   1             1           1 1     2       1   1           1                       1 1 1                           1 04
05 10                                             1 1 1                           1     2             1           1 1     1 05
06 3         1     1                 1                                                                                     06
07 9             1           1             1 1                         1 1                           1                 1 1 07
08 11     3         1                                       1                     1           2               1       1 1   08
09 15               1 1   1                     2       1       1       1                 1       1   1       1   1 1     1 09
10 16   1   1 1     1                           1 2       1 1 1 1     1           1   1                     1           1   10
11 7                         1     1         1 1                       1       1             1                             11
12 9           1     1                             2 1             1                                   1 1           1     12
13 5                                   2   1                                           1                   1               13
14 16   2   3       1 1 1                         1                     1               2 1 1         1         1           14
15 17     1           1     1 1       1   2 1   1 1                                 1     1               1   1 1 1       1 15
16 8   1             1   1                                   1           1           1     1     1                         16
17 11         1           1             1             1             2         1         1         1             1       1   17
18 13                   2     1   1         1   1     1   1                   1             1 1           1   1             18
19 11     1         1       1                               1   1                     1         1 1 1 1         1           19
20 11           1                     1   1                       1               1     1               1         1 1 2     20
21 11       1   1                     1             1           1                         1         1   1     2           1 21
22 8         1                 1                             1     1         1                       1         1         1 22
23 11 1                 2         1 1     1               1     1     1                                 1         1         23
24 10     2       1 1                                               1   1                   1   1 1               1         24
25 7             2                                                   1 1 1       1   1                                     25
26 9         1                 1 1   1 1   1                                           1               1 1                 26
27 13   1       1                 1 1   1       1       1                     1 1   2                 1   1                 27
28 16 1   1 1   1               1     1 1                 1   1         1         1               1   1 1     1         1   28
29 10   1           1   1                 1 1 1                               1                 1   1                   1   29
30 11 1           2         1         1 1                 1   1                       1       1         1                   30
31 10               2         2   1       1             1         1               1                                       1 31
32 5               1           1             1                     1         1                                             32
33 14   1 1               1 1 1         1                         1   1     1   1           1   1   1   1                   33
34 18             1 1     1         1       2 1         1     1 1     2     1           1   1   1             2             34
35 11             1               1     1       1     1     1   1       1                 1           1           1         35
36 17 1 1                     2   2 1 1   1 1       1                 1             2         1     2                       36
37 10 1   1                 1     1     1           1               1         1                             1       1       37
38 11                 1               1       1   1     1     1 1   1                 1                   1       1         38
39 8                 1                                               1 1             1     1               1     1 1       39
40 13   1       1       1 1                       1     1     1               2 1                           1   1   1       40
41 12     1                         1                                     1       1       1   1 1 1 1 1       1   1         41
42 11     1                   1     1 1                           1         1 1         2   1                         1     42
43 11   1                       1     1 1 1                                 1             1   1 1     1                 1   43
44 11                                 1 2   2           1                                 1             1         2   1     44
45 7                                             1                 1         1 1       1                       1     1     45
46 12 1     1                             1             1                   1       1 1               1 1       1     1 1   46
47 7         1           1                                             1       1 1       1       1                         47
48 13 2                 1                                           1   1 1           1   1         1               1 2 1   48
49 5   1                                         1                 1                                                   1 1 49
50 6 1                 1   1                                         1                     1     1                         50
51 9         1 1     1     1                     1                                                 1     1             1 1 51
52 10   1                       2   1                                 1 1     1                   1         1             1 52
53 9                                       1           1           1       1                   1         1 1 1     1       53
54 19       2       1         1                   1             1         2     1     1     1     1   1   2 1       1   1 1 54
55 10                       1                                 1     2               1         1   1       1 1 1             55
56 8                     1   1                           1     1 1 1             1       1                                 56
57 7       1                                         1               1                   1   1   1                 1       57
58 8       1 1             1         1               1                                                     1 1 1           58
59 15 1 1           1 1   1     1                           2               1                 1 1           1 1       1 1   59
60 6                                                                   1 1 1         1                   1             1   60
61 10 1                 1             1             1       1 1           1       2                           1             61
62 15   2   1 1                     1             1   1 1 1 2                           1 1             1   1               62
63 10       1   1       2             1         1 1 1                       1     1                                         63
64 14         1 1         2 1   1   1     1                       1                           1               1   1 1   1   64
65 7         1         1                       2         1                 1       1                                       65
66 11 1       1       1 1           1   1         1               1                     1                         1       1 66
67 10   1                                   2 1 2         1                     1               1                         1 67
68 12             2               1 1     1   1       1   1               1   1           1         1                       68
69 17       1 1     1 2     1   1 1 1         1             1 1   2             1 1                   1                     69
70 10 1     1             1                   1   1                   1         1   1   1               1                   70
71 7             1               1           1           1                                   1 1         1                 71
72 11             2                 1     1   2       1     1                         1 1                       1           72
73 9                     1 1                   1                     1     1 2                                     1   1   73
74 12                   1   1       1                 1   1   1           1         2         1                   1 1       74
75 8             1           1   1               1               1                   1             1         1             75
76 6                         1         1 1 1                                                                         1   1 76
77 9 1     1   1                                                                   1         1 1     1   1     1           77
78 14     1   1       1           1 1                 1   1 2 1                   1 1     1         1                       78
79 16 1         1     1         1                                     2 1 1     1 1           1   1     1     1   1 1       79
80 11           1         1                           2 1     1 1   1       1               1                   1           80
81 8 1         1                 1                         1         1                               1 1             1     81
82 8 1                         1                                       1           1       1     1     1             1     82
83 8     1                 1         2   1               1                                                     1         1 83
84 6         1       1   1                                     1         1             1                                   84
85 8                                   1     1                             1 1                 1   1           1   1       85
86 14       1   1           1   1         1         2               1           1   1               1 1 1 1                 86
87 9       1     1       1                         1       1                       2 1                                 1   87
88 11                               1 1           1 1 1           1             1                     1         1     1   1 88
89 20           1       1   1 1             1   1   2     3 1 1   1             1               1       1   1   1   1       89
90 12                   1       1                   1         1 1 1         1         1           1       1 1     1         90
91 6                 1                       1           1                   1             1     1                         91
92 10 1                                 1       1       1     1       1   2               1                 1               92
93 13     1   1                 1 1             1   1                     1   1       1         1           1       1 1     93
94 12                                     1 1                   1     1 1       1 1 1         1     1             1   1     94
95 10             1   1     1   1                               1 1         1                   2 1                         95
96 6           1               1             1                   1                                       1     1           96
97 14     1               1 1                 1         1       1   1                 2         1   1   1 1         1       97
98 12           1 1 2                         1       1 1       1 1     1                                               1 1 98
99 11               1             1                   1 3   1   1         1                         1       1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
Ngày
/
Tháng