BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/09/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
14
/
08
11
/
08
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11             1                   2                             1   2     1 1                 1               1 1       00
01 9       1 1                 1                             1                 1     1               1 1             1     01
02 12 1                   1         1                                       1         1           1 1         1 1 2       1 02
03 10                                         1       1 1   2       1                                 2             1     1 03
04 11             1   1             2     1                                     1       1   1               1         1   1 04
05 8   1 1   1                                             1                                     1         1         1 1   05
06 5                                                                     1   1         1             1     1               06
07 6             1           1                 1                   1                               1           1           07
08 4                 1                                             1                       1                           1   08
09 9 1 1           1                                     2 1   1                 1             1                           09
10 10       1   1       1                             1                 2                   1   1         1         1       10
11 8   1                   1                       1 1     1     1     1                                   1               11
12 12     2         1     1             1         1       1     2                                           1 1     1       12
13 6     1     1                                                               1               1             1 1           13
14 17       2 2 1   1       1       1 1     1   1             2               1     1     1                         1       14
15 12 1 1   1                 1                       1 1   1   1         1                     1                 1     1   15
16 8         1   1               1                               1   1     1                           1         1         16
17 8   1 1           2                       1                                 1 1                 1                       17
18 7             1   1     1                                                 1   1             1             1             18
19 13   1                     1               1               1             1   1 1 1       1 1   1   1     1               19
20 15 1           1             1               1     1 1         1 2 1   1 1       1                   1       1           20
21 8         1                           1           1                   1               1           1     1             1 21
22 11     1     1               1 1                   1     1             2 1 1                                   1         22
23 6 1                           1     2       1                                                   1                       23
24 16         1           1 1 1         1       1         1   1       2     1 1 1     1               1     1               24
25 10 1   1 1       1         1                 1                       1                   1     1                     1   25
26 10                         1               1     1         1               1       1 1   1   1                   1       26
27 18     1 1   1       1         1 2   1   1         1   1               1           1         2 1               1     1   27
28 6       1               1                 1     2       1                                                               28
29 7                       1                     1 1     1                 1         1               1                     29
30 12 1   1 1       1 1             1     2     1     1               1                             1                       30
31 7                   1 1   1                             1   1                     1           1                         31
32 14   1     1       1   1       1                               1 1     1   1     1   1 1 1   1                           32
33 10                                     1       1     1       2           1                 2                       1 1   33
34 14 1                     1   1 1 1                         1                     1   1     1     1   1     1   1 1       34
35 12         1           1     1 1       1 2   1 1   1                               1                       1             35
36 6   1           2                                       1                                                 1           1 36
37 13     1   1   1   1           1   1             2       1                                               1     1   1   1 37
38 10       1       1           1     1                 1     1     1   1           2                                       38
39 8           1                   1                   1                         1       1       1   1   1                 39
40 10                       1         2               1                   1                   1           1           1   2 40
41 9         1 2 1     1                         1                         1                       1           1           41
42 13 1 1     1   1                                       1     1     2                     1                     1 1   1 1 42
43 13                   1     1     1             1 1             1     2                             1 2       1       1   43
44 17 1   1   2             1     1     1       1         1     2                 1   1   1 1     2                         44
45 11                   1               1               2                         1       2                       2   1 1   45
46 12                       2 1     1   1   1                               1     1             1   1         2             46
47 12   1           1           1       1     1 1 1             1     1 1   1                               1               47
48 12                       1   1   1                     1       1                     3                 1     1 1   1     48
49 11                   1       1 1         1         1               2 1       1         1           1                     49
50 7 1                     1                               1                   1             1           1               1 50
51 6                                 1           1                         1       1                           1       1   51
52 7                                         2             1             1           1                     1           1   52
53 14             1           1     1   1   1 1                   1 1     1   1 1                             1 2           53
54 12     1           1         1         1           2         1                         1 1       1   1     1             54
55 10 1   1                                 1       1                           1   1     1     1             1   1         55
56 16   1           1   1 1     1   1       1       1       1       1   1   1         1           1     1 1                 56
57 16   1         1 1             1     2 1     1 1       1         1 1             1         1     1 1                     57
58 15   1 1 1         1           1 1     1   1           1           1                   1                   1 1   1   1   58
59 5                       1                         1         1 1   1                                                     59
60 12   1     1         1                         1           1   2 1                   1 1                   1           1 60
61 6           1               1         1                         1           1           1                               61
62 11 1     1             1                           1     1             2             1                 1       1 1       62
63 10             1           1 1                       1   1                         1       2   1       1                 63
64 10   1             1               1             1   1       1               1                     1   1             1   64
65 16     1           1 1 1       1         1 1   1       2                   1                     1 1   1 1         1     65
66 8                       1           1                   1           1               2                 1             1   66
67 19             1     1 1   1   1   1   1 1 1         2         1 1 1           1       1             1           1     1 67
68 13     1 1   1         1               1           1         1 1   1                 1       1               1   1       68
69 11                 1         1   1                         1   1   1 1   1                 2   1                         69
70 14 1         3 1           1               1 1           1   1                   1 1 1         1                         70
71 10                   1             1     1       1     1             1     1               1             1   1           71
72 10             1                   1   1       1           1         1         1   1                               1   1 72
73 10               3         1 1                       1                         1               2         1               73
74 8         1         1                   1                               2             1     1   1                       74
75 10                       1 1 1       1                     1             1   2               1                         1 75
76 15 1             1                 1 1 1 2 1           1   1   1                 1 1               1       1             76
77 9                   1             1             1           1                     1   1   1                       1 1   77
78 15   2         1 1                 1           1                     1       1   1         2           1     2         1 78
79 10       1           1         1             1       2                               1               1 1           1     79
80 8 1     1             1                                                             1 1     1   1   1                   80
81 5                                                         1         1   1                           1             1     81
82 13         1 1         1                                                   2   1         1       1   2 2         1       82
83 16           1 1   1     1 1         1 1     1                   1         1 1 1 2                       1         1     83
84 11       1           1 1     1   1     1                                   1   1           1                 1   1       84
85 10           1     1                       1     1                                     1 1     1 1         1 1           85
86 6 1   1     1 1                                   1                                       1                             86
87 12       1         1     1     1         1   1             1               1 1     1 1   1                               87
88 8 1       1       1                       1 1                             1                             1     1         88
89 10                     1           1 1 1       1                               1   1         1     1             1       89
90 9       1           1       1       1                         1 1     1                   1             1               90
91 17     1           1   1       1   1   1 1   1         1           1           1 1             1     1   1     1   1     91
92 8                     1         1                                     2                 1             1       1   1     92
93 13               1   1             1     1     2 2         1               1                           1   1       1     93
94 8                                                   1     1                             1       1           1   2   1   94
95 6                         1               1                     1                           1       1 1                 95
96 12                                               1     1     1 1       1         1     1             1           1 1   2 96
97 14           1                             1               1     1             1 1   1   1       1 1 1     1         1 1 97
98 9                     1                       2     2 1       2                         1                               98
99 13   1           1         1   1             1   1                 1   1       1             1   1 1                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
14
/
08
11
/
08
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng