BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
Ngày
/
Tháng
00 12             1   2       1           1           1                   3           2                           1         00
01 7               1               2     1   1                               1             1                               01
02 8                   1   1         1                         1 1     1                         1                 1       02
03 14 1   1 1           1         1   1       1     1             1     1                   1   1 1                       1 03
04 15         1             1 1   1               1             1 1 1     2                 1                     1 1   1 1 04
05 12 2 1               1       1               1                   1   1   1   1                     1                 1   05
06 9   1                   1         1   1     1     1                           1       1     1                           06
07 16     2   1     1   1           2                 1 1 1   1         1             1   1   1     1                       07
08 11                         1             1 1       2                       1 1                         2   1         1   08
09 7   1       1         1       1     1                                   1     1                                         09
10 12                       1                     1   1   1   1   1                         1       1       2 1 1           10
11 11               1       1 1         1   1           1   1           1         1   1                         1           11
12 15 2     1         1                       1                   1 1 1 1                 2           1 1 1 1               12
13 15     1                         1 1 1 1       1         1     2       1                 1 1                 1     1   1 13
14 12       1                       1 1 1           1     2             1             1       1 1 1                         14
15 16 1 1     1             1                     1   1   1   1       1 1         1 1           1   1       1           1   15
16 10             1                               1       1 1   1               1   1             1       1             1   16
17 11   1   1         1                         1           2                           1     1 2   1                       17
18 18 1       1         1 1           1   1             1   1       1           1         1   2 1       1     1 1       1   18
19 8 1         1             1                 1         1 1                             1             1                   19
20 13               1                 1     1         1     1 1                         1     2     1 1 1         1         20
21 12           1                 2       1     1 1           1     1                 2       1     1                       21
22 11                   1 1         1                 1     1                         1           1 1   1   1             1 22
23 15                     1 1 1     1                 1         1     1     2     1               1 1   1       1         1 23
24 13                     1   1           1     1   1           1   1     1     1         1 1               1           1   24
25 6           1                                                             1     1                 1 1                 1 25
26 10               1                                     1     1 1     1       1 1                             1       1 1 26
27 10       1     1   1       1                           1           1                     2           1         1         27
28 9         1                         1       1 1                       1         1   1               1         1         28
29 9             1             2                 1       1                           1       1       1         1           29
30 13       1             1 1                 1 1             1 1 1                 1     1       1       1             1   30
31 11           1   1   1 1               1                   1       1         1                     2       1             31
32 17     1         2     1 1                   2   1       3           1   1     1 1               1       1               32
33 5                   1       1                                   1                                   1             1     33
34 10     1                   1                           1   1               1               1 1         1     1       1   34
35 12     1                 1           1     1                 1         1   1     1   1                   1 1           1 35
36 10                               1               1                       1     1 1   1       1 1     1           1       36
37 12   2     1     1         1         1                       1   1                     1             1 1           1     37
38 11     1 1           2                   1                               1   1         1               1         1   1   38
39 14             2   1       1   1       1 1   1             1 1   1 1                                           1   1     39
40 11   1 2                 1                                               1       1         1     1             2 1       40
41 8                     1             1             1                       1                             1 1           2 41
42 8       1 1 1                         1                 1                           1                           1     1 42
43 8     1           1       1 1   1                                                     1 1                         1     43
44 11           2     1                                   1     1     1 1     1                               1   1 1       44
45 10                             1 1 1 2         1   1 1                                           1           1           45
46 10 1       1     1   1           1                                   2   1                           1             1     46
47 8 1                 1 1                       1             2 1 1                                                       47
48 10 1                         1                       1                           1   1 1 1             2             1   48
49 7                             2     1             1 1                       1                     1                     49
50 8                 1               1               1               2                 1         2                         50
51 11         1           2   1           2         1   2               1     1                                             51
52 9   1     1                 1                         1                       1     2     1                       1     52
53 15   1                     1 1       1   1 1                   1       1   1   1       1     2         1       1         53
54 8   2     1 1                                                           1                             2       1         54
55 8           1     1                                 1             1           1               1   1         1           55
56 17             1 2 1             1         1 1   2           1                       1   1 1     2         1         1   56
57 17               1 1             1   1 1   1           1 1     1         1   1   1       1 1 1     1     1               57
58 8                               1           1 1                     1     1   1         1   1                           58
59 3             1   1                   1                                                                                 59
60 7         1 1                           1     1                           1                                       1 1   60
61 11 1 2         1             1                         1           1         1   2                                     1 61
62 8                           1 1   1             2                       1           1                           1       62
63 17     1 1   1     1     1         1     1       1     1         1             1             1     1       2     1 1     63
64 7                                 1                           2                       1       1 1 1                     64
65 10 1                     1   1             1                     1   1           1   1                           1     1 65
66 8 1                               1                     1       1   1       1                 1               1         66
67 9         1         1         1         1 1         1     1                                           1             1   67
68 11           1 1               1     1       2                     1   1                             1     1       1     68
69 11     2       1             1     1                       1                                   2     1       2           69
70 10       1                     1       1 1 1   1 1                                 1       1             1               70
71 8                             1                     1         1   1                 1                     1 1   1       71
72 8       1         1                                     1                   1     2     1                       1       72
73 5       1           2                                                                                         1 1       73
74 6               1                       1     1 1                               1 1                                     74
75 9           1                               1                 1                   1 1       1           1     1   1     75
76 10     1     1                       1           1 1       1             1 1                                 1         1 76
77 16   1                   1       1 1       1       1       1   1 1 1           1       1 1               1   1 1         77
78 13       1               1       1   1 1         1 1               1                 1 1           1   1           1     78
79 13   1     1                   1           1 1   1   2             1   1                             1         1 1       79
80 13           1 2       1           1   1                     1                 1                   1   1   1       1   1 80
81 5                 1                 1                         1       1       1                                         81
82 9         1         1                   2                       1         1     1       1             1                 82
83 10     1                     1                                                               1 1   1       1   1   2   1 83
84 14                     1 1   1 1           1   1           1             2       1     1                         2     1 84
85 16     2       1     2   1   1           2                             2   1 1               1         1   1             85
86 12         1 1     1                     1 1     1       1   1     1                           1 1         1             86
87 9                       1 1             1                               1 1                   1   1             1 1     87
88 19 1       2   1 1           1   1 1           1             1   1     1   1   1       1         1 1     1 1             88
89 6 1                                                                 1                                   1   1       2   89
90 15       3             1   1               1         1 1               1 1                 1         1   1 1         1   90
91 10             1 1             1               1       1           1         1     2                 1                   91
92 12 1           1 2     2   1               1                               1     1               1       1               92
93 9       1                                       1   1     2                             1   1     1           1         93
94 5                                                       1                                       1       1   1     1     94
95 13   1   1   1               1                             2     2           3     1 1                                   95
96 6 1           1             1               1 1   1                                                                     96
97 8                         1           1             2       1                 1           1                           1 97
98 12                     1       1   1 1   1                             1 1 1         1   1                   1   1       98
99 5   1             1                                 1                             1                               1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
Ngày
/
Tháng