BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10   1 1                                 1                                 1     1               1         1 2 1         00
01 7     1       1                           1                                             1           1   1     1         01
02 9 1                 1     1 1             1       1           1                                     1 1                 02
03 11             1 1     1                       1         1                     1         1   2   1       1               03
04 10         1                   2   1                 2                     1                             1 2             04
05 6                   1     1                     1 1                             1         1                             05
06 12       1   1     1 1                 1     1 1                     1                 1 1         1                   1 06
07 10             1     1                                 1       1         1       1   1   1       1                 1     07
08 7                 1             1 1               1                                 1               1             1     08
09 8 1 1                                           1                 3               1                           1         09
10 8                       1         1       1                     1       1             1                     1       1   10
11 13     1   1                               1 1       1 1 1                   1               1   1         1     1   1   11
12 5                         1                                                           1 1     1     1                   12
13 15   1           1           1       1 1         1               1 1   1 1                           2 1   1         1   13
14 11                                         1               1         1       1     1 1   1     1     1         1     1   14
15 12           1       1   1   1 1                       1           1     1           1                         1   1   1 15
16 15       1           1           1 1     1                 1   1       1           1       1         1 1       2   1     16
17 10     2 1       2 1       1                                                                 1 1       1                 17
18 9       1                   1 1 1   1     1   1                                                       1         1       18
19 13   1   1 1       1         1   1 1   1       1         1                       1           1 1                         19
20 14   2           3               1           1           1     1           2       1       1                 1           20
21 5                                   1     1                                               1             1             1 21
22 6           1                 1           1               1         1                                               1   22
23 11     1   1   1                                 1       1           1         1         1               1   1     1     23
24 5                     1               1                 1                                               1           1   24
25 7                     1 1     2                                               1                         1       1       25
26 13 1     1                       1 1     2                       1         1               1     1         1 1   1       26
27 13 1             1       1           1           1 1         1             1                   3                   2     27
28 12     1   1 1             2               1           1               1       1       1     1                   1       28
29 7     1 1                                             1                               1 1       1                   1   29
30 17 1 1 1   2   1       1     1   2 1   1   1       1                         1           2                               30
31 21                       1           1   1 1 1       1   1 1 2 1 1             1       1         1 1       2   1   1 1   31
32 13                     1       1     1   1 1       2   1         2     1                                     1 1         32
33 10                   1                                           1     1   1             1         1         1     1 1 1 33
34 7         1                       1                           1     1           1         1                       1     34
35 10                       1             1     1               1           1             1     1   1                 1   1 35
36 16             1       1           1         1   1             1   1   1     1 1     2             1 1           1   1   36
37 12   1               1                           1     1       1   1     1   2         1           1   1                 37
38 10           1                       1   1   1             1                     1                 1 1 1 1               38
39 11                   1 1               1         1               1       1             1   1           2     1           39
40 19 1 1           1               1 1     1   1           1     1   1               1       1 1   1 1     2       1     1 40
41 11 1                   1 1 1       1   1               1                 1     1         1                     1         41
42 9             1   1   1                         1 1     1                 1 1               1                           42
43 6             1 2                   1                           1                                                 1     43
44 12                                   1             1 1     2 1                   2     2 1   1                           44
45 11     1   1   1     1 1                         1         1 1         1             1                               1   45
46 7 1                               1                                                 1 1     1     1     1               46
47 10                           1             1 1                 1 1       1   1                 1   1           1         47
48 8                   1       1               1               1                   1             1     1   1               48
49 9                                         1 1   1     1           1                   1       1 1     1                 49
50 14               1                 1   1 1       4           1                   2         2                     1       50
51 10                 2                                 1       1   1     1     1   1 1                                   1 51
52 11                         1 1         1       1       1                   2                             1 2           1 52
53 8           2       1 1       1                   1             1                                     1                 53
54 7               1       1         1 1             1                                                       1         1   54
55 7           1             1     1                                                 1             1             1   1     55
56 6 1         1                               1                       1                                       1   1       56
57 12             1   1           1               1     1   1                                 1   1   1   1               2 57
58 9                       1   1         1       1               1             1 1                         1           1   58
59 12         1       2                   2           1   1         1         1 1               1 1                         59
60 12         1             1           1   1             1   1 1             1   1             1           1         1     60
61 11         1     1       1                         1           1     2       1 1                   1         1           61
62 6               1 1                 1 1                                     1                                 1         62
63 11   1                 1         1             1   1   1             1       1             1         1         1         63
64 12   1                     2   2                                             1 2       1 1 1                         1   64
65 12 1       1                 2                 1         1 1       1       1                         1         1       1 65
66 7                   1   1           1         1                   1               1                         1           66
67 10     1   1       1             1           1                 1                     1                 1         2       67
68 9       1 1               1             1                               1           1       1       1   1               68
69 8       1     1 1           2                                         1                       1 1                       69
70 12   1       1 1     2                   1         1 1                   1           1 1                     1           70
71 12       1           1   1   1   2   1               1                               1             2                 1   71
72 9     1                   1 1       1           1           1 1                                                       2 72
73 7     1     1   1       1     1                     1                             1                                     73
74 10     1 1     1                                                                 2       1   1 1           1 1           74
75 11 1 1                     1     1           1   1                   2           1               1             1         75
76 17                       1             1 1 1         1 1   3   1       1 2                     1             2         1 76
77 13 1 1                   1   1                             1 1   1 1     2                   1 1                   1     77
78 14           1 1     1             2         1 2               1               1   1                   1 2               78
79 17 2         1             1                         1 1 1             1                   2 1     1   1         2     2 79
80 13           1                       1   1     1       1 1 1 1 1 1             1         1         1                     80
81 11 1 1   2                                         2                 1 1     1                               1   1       81
82 14   1   1                     1           1         1   1 1   1   1   2         1 1               1                     82
83 14     1       1   1     1         1 1     1     1                                   1     1   1     1           1 1     83
84 17 1   1       1   1   1 1                     1         1       1   4             1                   1   2             84
85 8       1 1         1                               1       1         1       1           1                             85
86 12                     1                                     1     1   1       1       2 1       1         1         2   86
87 7                     1   1     1       1   1                     1                                       1             87
88 13         1           1       1           1 1 1     2 1 1                           3                                   88
89 4                                       1                                     1                 1         1             89
90 11       1 1     1               2 1           1           1               1     1           1                           90
91 14       1   1             1   1       1       1     1     1     1   1 1                 1             1           1     91
92 13 1 1         1                                       1     1     1               1               2 1             1 1 1 92
93 8             1                         1               1               2   1     1             1                       93
94 13     1               1   1 1 1                   1         1           1           1                 1   1   1       1 94
95 11     1                               2 1     1     1                       1     1       1     1           1           95
96 9                 1                                                       2   1 1 1 1               1           1       96
97 9   1       1     1           1                                   2   1   1                                   1         97
98 9       1   2                               1           1       1   1                         1                 1       98
99 13 1               2   1             1                       1             1       2   1         1   1           1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng