BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
Ngày
/
Tháng
00 3   1                                                                     1               1                             00
01 9           1           2     1                                   1               1                       1 1       1   01
02 8             1 1   1     1             1                 1                         1                                 1 02
03 6                                         1 1             1       1               1                 1                   03
04 11             1     1       1               1         1                   1                 1 1     1   1   1           04
05 13 1       1       1             1 1     1         1                     1                 1       1       1 2           05
06 12                     1     1       1               1                     1     1       1   1 1       2             1   06
07 16                             1 2         1     1         1       1 1 1             1       1             1 1   1 1   1 07
08 9               1       1   1   1                           1       1                 1       1                     1   08
09 10                                       1 1   1         1     1   1   1       1                               1       1 09
10 19             1 1                   2 1   2     1     1 1         1         2 1       1     1         1         1 1     10
11 11   1   1           1                       1                               1 1   1   1       1           1         1   11
12 13 1 1 1       1 1       1   1             1   1               1   1                 1               1                   12
13 15 1     1     1               1                         1     1 1 1 1 1   1       1   1   1           1                 13
14 9             1   1     1             1                                         1       1       1               1   1   14
15 8                                     1   1                               1     2               1   1 1                 15
16 16         1 1         1     1 1     1           1         1             1   1             1           1     1 1 1 1     16
17 10 1     1                                               1         1               1 1           2   1               1   17
18 9   2     1                         1                           1         1                       1     1     1         18
19 12 1                     1 1     1   1 1       1     1 1     1       1   1                                               19
20 14     1   1 1     1                     1 1   1 2                                     1 1                 1   1 1       20
21 9               1 1             1       1               1       1               1                         1     1       21
22 8               1                 1       1           1                                   1 1         1   1             22
23 15   1 1                 1     1       1   2                             1       1 1     1 1     1         1 1           23
24 18 1 1   1 1   1                     1       1             1     1     1 1 1   1             1 1                 1 2     24
25 11 1   1     1             1 1 1                       1                   1             1   1       1                   25
26 6                               1                                         1   1 1                           1     1     26
27 3     1     1                                     1                                                                     27
28 6                     1                                                                 1           1     1 1   1       28
29 4           1   1                                                             1                                       1 29
30 8             1                 1     1       1                             1           1               1     1         30
31 7         1                         1         1             1 1       1               1                                 31
32 8                   1 2           1     1                 1             1             1                                 32
33 14 1             1     1           2   1   1           1 1             1                   1                   2       1 33
34 8   1               2     1                   1                                     1       1             1             34
35 11             2 1     1                                             1   1         1               1             2     1 35
36 12         2     1           1                 1       1           1   1                               1   2           1 36
37 11             1   1 1                           1 1                 2 1   1           1             1                   37
38 9               1                 1         1       1       2         1                   1                 1           38
39 12           1           1   1     2 1       1   1       1                                 1   1 1                       39
40 8 1                                     1   1 1   1       1 1                               1                           40
41 7                               2 2                                 1               2                                   41
42 10 1 1             1               1   1 1                                     1 1         1                       1     42
43 12 1   1   1 1         2             1           1       1 1                   1     1                                   43
44 13         1   1                         2   2                 1               1 1             1             1     2     44
45 15   2     1   1             1     1         1 1       1       1 1   1                   1                           1 1 45
46 8 1               1   1                 1               1     1                   1                                   1 46
47 8   1     1                                       1             1 1                     1                 1   1         47
48 11   1 1           1   1                             1                       1       1             1           1 1     1 48
49 18 1           1 1     2   1         1 1       1     1   1 1           1             1   1       1       1         1     49
50 13             1 1             1     1 1     1       1   1     2           1   1                 1                       50
51 17                 1     3 2       1 1                       1 1 2                               2       1     1 1       51
52 11       1               1 1                                             1   1     1   1             1     1   1       1 52
53 15 1   1       1 1       1   1                           1   1     2   1   1     1       1           1                   53
54 6   1 1 1       1                                                                 1                 1                   54
55 9         1               1     1                             1     1           1     1           1         1           55
56 9       1           1                             1   1         1                 1         1       1       1           56
57 11                                       1             1   1     1           1 1             1 2   1     1               57
58 11       1   1       1                           1   1       1                   1             1   2                   1 58
59 9       1                             1                     1           1       2     1           1 1                   59
60 7     1                     1                         1   1   1 1                 1                                     60
61 10       1   1       1   1 1 1   1                                   1     1   1                                         61
62 13       1       1 1                 1           1 1                 1   1 1   1       1               1       1         62
63 11                 1             1         1   1     1         1         1                         1     1           1 1 63
64 13                                     1           1           1     1 1                 1       2   1 1 1         1 1   64
65 6           1             1       1             1       1                                                     1         65
66 13     1               1     1   1             1 1                           1   1     1             1 1             2   66
67 9                                             1       1 1       1     1 1                               1 1   1         67
68 11 1   1     1                                     1 1                       1 1             1               1   1 1     68
69 13                                   1   1       1   1 1     1       1       1       1   1   1         1   1             69
70 17       1 1       1             1     1     1       1 1   2               1 1         1         1 1   1           1     70
71 9                             1       1   1   1     1       1                     1     1               1               71
72 13       1               1   1                         1   1 1   1 1         1         1 1     1     1                   72
73 10     1     1     1     1                       1                         1               1     1     1 1               73
74 12   1 1     1                               2                         1     1 1 1                 1     1             1 74
75 15       2     1   1         2 2                     1       1 1             1             1 1 1                         75
76 7   1             1 1               1     2         1                                                                   76
77 13         1                   1                   1 1     1                     1           1 1       1 2     1     1   77
78 9                     1       1         1             1     1 1     1       1                               1           78
79 6                 1                   1         1                                 1                 1           1       79
80 8 1   1                                             1   1 1                                       2       1             80
81 11   1       1             1   1         1 1     1                                                           1     1 1 1 81
82 9                                             1       1           1   1                 1 1           1           2     82
83 11                     1           1     1     1   1 1           1     1                           1 1               1   83
84 8         1           1   1           1 1                             1         1               1                       84
85 10                 1 1   1     1             1     1         1             1           1                         1       85
86 10                   1               1               1             1               1 1       1     1           1   1     86
87 15 1               1 3           1                             1 1 2     1     1           1     1               1       87
88 14 1                       1 2 1                         2   1                 1     1                   1       1   1 1 88
89 15           1       1     1   1               1   1             1   1     1                 1 2             1 1   1     89
90 11       1                         1                             1             1   1 3   1     2                         90
91 9         1             1         1               1     1               2           1             1                     91
92 9   1 1     1                 2                 2               1                                                   1   92
93 12               1         1     1 1   1     1     1         1 1                   1                             1   1   93
94 11     2 1   1                         1           1                     1               1     1   1     1               94
95 8                     1                                   1         1               1 1   1                           2 95
96 12       1                 2               1 1                     1 1   1   1             1             1 1             96
97 11         1     1               1                 1   1   1                 1     1       2           1                 97
98 7                                   1   1   1                                               1   2       1               98
99 10             1     1                             1                   1 1             1               1     1 1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
Ngày
/
Tháng