BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11               1         1                 1     1     1                 1   1             1           1 1     1       00
01 10         1                 1                             1   1                     2           1             1 1     1 01
02 13 1             1           1             1           1     1       1 1       1                   1   2   1             02
03 13   1   1             1         1       1               1 1       1 1   1               2   1                           03
04 4                                 1                               1     1                                             1 04
05 12   1         1       1 2   1       1               1           1   1                                               1 1 05
06 13                     1   1                   2 1         1   1 1             1 1       1             1   1             06
07 8             1   1             1 1                                   1                       1                     2   07
08 10                   1               1 1                           1         1       2       1                       2   08
09 7 1 1   1                     1       1                                                   1                         1   09
10 7     1         2 1                               1                       1                     1                       10
11 8               1       1     2     1                           1     1       1                                         11
12 11         1             1           1             1           1     1           1     1       1           1       1     12
13 13                   1                   2   1                   1     1             2 1         1       1       1 1     13
14 4             1       1                                                                               1 1               14
15 10                       1   1       1             1     1       1         1         1                                 2 15
16 12     1               2   1 1                   1   1         1 1   1     1                             1               16
17 9               1       1         1 1         1                                               1               1   1   1 17
18 10       1     1                                                           1 1 1   1               1           1 1     1 18
19 14 1 1 1   1 1     1       1               1                       1         1   2                         1 1           19
20 13           2 1           1                 3       1       1                     1               1         2           20
21 10         1         1                             2   1               1         1         1             1           1   21
22 10           1               1     1                 1                 1                                 1   1 1       2 22
23 10 1                           1                                   1         1                 1         1 1     1 1 1   23
24 14       1       1   1     1         1 1   1     1     1                                       1   1 1   1     1         24
25 11       1 1                                   1     1   1             1               1 2 1         1                   25
26 9                     1       2 1     1                 1       1       1                                     1         26
27 10   1     1       1               1       1             1               1   1             1                     1       27
28 10 1             1   1     1                 1       1                           1       1   1         1                 28
29 10 1 1 1   1                   1                                         1   1         2     1                           29
30 15     2   1           1     1 1 1                                   1         1 1     1     1             1     1     1 30
31 14                   1       1               1     1   1       1 1     1   1 1     1                   1         1     1 31
32 5 1                                     1               2                           1                                   32
33 10                   2 1                 1     1           1         1 1           1               1                     33
34 10     1             1         1         1           1 1               1         1 1                 1                   34
35 11                                     1   2     1 2 1                           1     1                           1 1   35
36 14           2                     1     1   1   1                 1 1   1   1             1     2                   1   36
37 8                           1         1       1   2                       1 1                         1                 37
38 12       1   1   1 1                       1           2         1         1         1       1   1                       38
39 7       2     1   1       1                 1                                       1                                   39
40 7                 1               1     1                     1                     1                       1     1     40
41 7           1 1                   1                                                         1             1 1 1         41
42 7                   1       1                         1                     1         2               1                 42
43 18           1                             1           1   2   1   1   1     1 1   2             1   2       1 1   1     43
44 4                             1           1             1                     1                                         44
45 9                     1     1       1         1 1         1                                   1         1 1             45
46 10           1                   1     2               1         1 1                 1                   1     1         46
47 8 1               1                   1                                             1 1   1                 1   1       47
48 9                             1   1 1                         1               1   1       1   1 1                       48
49 10 1                                         1     1       1               1             1         1   1   2             49
50 10           1         1                 1                   1       1                     1     1     1     1     1     50
51 10                   1         1               1             2 1             1   1       1                             1 51
52 11             1   1       1           1         1     1                     1           1       2           1           52
53 13     1   1                         1               1             1 1 1           1       1               2       1   1 53
54 10 1     1                           1         1             1       1           1       1               1   1           54
55 12     2     1             1     1       1 1         1         1           1             1     1                         55
56 14   1   1   1         1 1                                             1   1       1       1     1   1   1     1 1       56
57 8                 1               1         1                         1   1     1 1                             1       57
58 14   1     1     2   1           3           1         1   1         1   1                                             1 58
59 12     1     1           1       1 1           1             1             1   1                   1   1       1         59
60 7     1     1           1                                       1                                   1     1       1     60
61 16       1       1             2             1   2                         1 1                   2   1 2         1     1 61
62 10 1                 1       1 1       1         1     1                           1     1                         1     62
63 13         1       1   1 1                 1     1       1                   1 1                     1   1       1   1   63
64 9     2             1                 1   1       1 1                   1                         1                     64
65 15       1     1         1           1       1               1     1 1 1     1 1               1   1   2                 65
66 10     1                 1               1           1       1 1         1             1     1         1                 66
67 14 1       1   1 1     1           1 1                         1 1     1     1           1         1             1       67
68 7           1 1   1           1 1                       1                                                         1     68
69 11   1               1     1         1           1   1                                     1 1 2         1               69
70 9   1         2         1               1     1                                           1 1                     1     70
71 12 1                                   1       1             1 1                   1   2           1 1             1   1 71
72 12   1   1                       1     1       1 1         1         1   1                   2                 1         72
73 7                     1     1     1     1                               2                                           1   73
74 11                                   1 1   1         1           1 2 1         1         1         1                     74
75 10     1       1                           1         1       1     1 1     1                   1     1                   75
76 11           1             1                 1                   1   1               1   1   1       1         1     1   76
77 15 1 1     1             1             1                 1                     1 1 2     1   1               1 1   1     77
78 14       1       1 1       1       1 1         1         1   1   1             1       1   1                       1     78
79 9                                   1         1       1   1 1                             1     2   1                   79
80 11                           1   1         1             2                                     1   1 1       2         1 80
81 8         1                   1                                     1           1           1           1 2             81
82 11           1           1 1 1           1             1                 1         1                 1     1           1 82
83 11   1             1                             2     1 1     2         1 1                                       1     83
84 8   1   1                             1       1     1       1                                 1         1               84
85 6   1                           1                                 1           1         1 1                             85
86 20 1 2     1   1                           1     2     1 1 1             1     1   1 1         1 1 1         1       1   86
87 10 1                 1     1           1                                                   1       2     1   1   1       87
88 13     2   1     1               1                     1   2     1               1 1                               1 1   88
89 6 1             1         1             1                                             1   1                             89
90 11   1   1                   1                     1         1     1   1       1       1                         1   1   90
91 12 1                   1 2       1         1 1     1                     1                           2           1       91
92 15       1         1           1   1             1 2           1 2     1               1       1   1   1                 92
93 9         2           1   1                               1 1                       1         1                     1   93
94 10                                 1               1                       1     1   2       1           1     2         94
95 10             1     1     1                               1       1                   1             1       1 1     1   95
96 8       1               1   1           1                 1                     1                           1 1         96
97 14             1   1   1         1       1   2             1 1 1   2                         1                   1       97
98 13                 1 1             1 1         2     1         1           1     1       1 1           1                 98
99 19             1 2 1         1   1 1     1 1         1   1   1           2   1                 1 1 1       1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
Ngày
/
Tháng