BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10           2 1     1             1                               1     1                     1       1 1               00
01 14             1   1 1       1   1               2       1 1     1 1     1                   1                         1 01
02 9                             1           2     1   1                         1   1   2                                 02
03 12                         1       1                               1   1     1 1   2       1               1   1     1   03
04 13             1       2           1         1   1                 1           1 1         1 1   1           1           04
05 9 2               1                         1         1               1                 1       1                     1 05
06 10         1       1                         1   1   1 1                   1                           1       2         06
07 15 2                     1         1         1   1 1 1           2   1 1                             1   1             1 07
08 7         1   1           2                 1 1   1                                                                     08
09 7               1       1                         1                       1                                 1 1     1   09
10 12           1   1               1           2       1                       1             1       1           1   1   1 10
11 16 2     1       1                         1             1     1     1 1             1     1 1     1             2 1     11
12 10   1         1                                         1           1     1     1   1 1       1                   1     12
13 11     1                     1             1       2   1           2 1                   1   1                           13
14 11     1 1             1                               1       1     2                               1                 3 14
15 11         1           1     1   1                                   1 1             1   1                     1   1   1 15
16 10   1           1   2                       1           1                       1                   1           1 1     16
17 10         1       2     1                           1                                         1     1     1   1     1   17
18 12                 1             1     1         1         2                     1             1   1 1 1   1             18
19 14                   1               1               1 2     1   1       1   1 3             1               1           19
20 4                   1                 1                                                   2                             20
21 6                       1   1                                             1                     1                   1 1 21
22 11       1             1 1     1 1                 1       1                   1     1             1                 1   22
23 12           1 1                         1 1                     1           1                 1   1 1             1 2   23
24 6                   1                       1         1   1                     1                               1       24
25 17   1   1 1           1                         1         2             1   2       1       1 1 1     1       1 1       25
26 12             1                     1 1       1     1                   1   1 1           2             1         1     26
27 12     1                       1 1     1                           1       1 1   1 1                 1     1 1           27
28 8                   1     1       1               1         1         1                     1                         1 28
29 11   1                     1         1   1             1       1         3           1                           1       29
30 10   1                         1               1   1                       1 1     1   1                 1           1   30
31 12       1                                             1   1   2                             1   2 1     1 1 1           31
32 9   1         1                               1                           1   1         3   1                           32
33 13 1   1           1   1             1                         1   1       1   1                 1   2         1         33
34 8         1   1 1         1       1                           1                       1                       1         34
35 10                       1               1                         1   1       1             1               1 1   1 1   35
36 11 1 1           1                   1         1           1                             1     1       1       1   1     36
37 11   1           1                           1 1           2       1                                   2             1 1 37
38 9                 2                 1   1 1                             1             1                   2             38
39 12   1   1 1   1       1       1 1                                           1     1                     1   1     1     39
40 15     1     2                   1     1 1         1           2       1             1 1 1 1                 1           40
41 8         1           1     1           1       1                                                         1 1     1     41
42 12     1         1 1             1         1 1         1     1                                       1   1         1   1 42
43 11 1               1   1           1       1 1               1                         1 1 1                         1   43
44 9     1                         2 1           1                           1           1         1       1               44
45 12       1                 2 1   1   1                   1                     1   1       1                   1 1       45
46 15   2                   1               1   1       1     1         1 1       1             1       1 1     2           46
47 14                                         1   1   1   1       2     1 2               2       1           1       1     47
48 9       1                     1     1           1       1                 1             1                 1 1           48
49 5               1 1           1         1                                                                 1             49
50 12 1         1               2         1 1             1     1         2                             1   1               50
51 9                           1                   1   1                     1       1               1       2       1     51
52 6                     1       1           1                     1 1                                       1             52
53 7 1                       1       1                       1                                 1       1 1                 53
54 10   1                       1         1 1               1 1         1 1                 1         1                     54
55 11 1     1                     3 1                 1               1   1     1                         1                 55
56 14     1 2         1                                 2 1                     1         1       1   2   1         1       56
57 10   1         1             1         2                   1 1   1                 1                     1               57
58 12     2   1               1           1 1                     1   1 1     1 1                                       1   58
59 11                   1   1     1       1                     1   1                       1         2           1 1       59
60 2                                             1                                                                     1   60
61 10 1   2             1       1       1                       1                         1           1                   1 61
62 8       1       1               1   1                           2                     1                         1       62
63 7     1                                                                 1 1     1               1 1     1               63
64 10             1                   1 1       1   1                     1 1               1       1               1       64
65 11               1           1             1     1           1           1 2           1             1   1               65
66 8             1   1 1                       1     1   1             1           1                                       66
67 10           1           1     1 1     1           1   1     1     1               1                                     67
68 9   1               1                 1       1     1                           1                     1       1     1   68
69 5                     1                             1         1                         1                           1   69
70 8         1 1     2             1 1                                                                       1     1       70
71 15       1           2           1               1                   2                   1 1   1 1     1   1 2           71
72 12 1                   1             1       1 1                 1   1           2   1                   1         1     72
73 12                   1                   1 1     1   2         1   1             1       1             2                 73
74 13                     1 1   1           1 1             1 1     1   1       1       1         1                       1 74
75 15 1 1 1               1             1       2 1       1 1 1                 1             1                     2       75
76 9   1               1   1                     1                 1           1             1         1     1             76
77 12         2     1 1         2     2                     1                       1                             1       1 77
78 7         1 1           1             1                                             1           1               1       78
79 10       1                 1             1                 1 1           1         1             1   1             1     79
80 9                                     1   1     1       1                         1       1             2       1       80
81 13     1       2         1 1       1   1         1           1                     1   1       1     1                   81
82 18         1 3                 2 1 1               1 1 1     1 1   1                       1 1 1                     1   82
83 10           1     1       1   1           1                     1 1             1               1         1             83
84 8               1       1 1                   2                         1               1                     1         84
85 16     2   1             1 2               1           1 2   1                     1               1     2           1   85
86 13 1                     1           1 1       3             1                   1 1         1                     1   1 86
87 14     1                 1           1     1       2         1 2     1   1           1   1     1                         87
88 12   1         2                   1     1       1                 1     1     2               1             1           88
89 10         1   1                         1                       1       1 1         1     1                 1       1   89
90 12       1             1   1                                                 1     2 1       1     1   2     1           90
91 9   1   1                     1     1                   1                     1                             1 1       1 91
92 13 1                   1 1 1       1               1         1             1     1     1         1 1             1       92
93 6                   1                               1                                 1       1     1             1     93
94 7       1                                                       1           1   1   1       1 1                         94
95 10       1       2                   1   1         1           1                     1     1           1                 95
96 14           2   2   1       1     1 1   1           1                   1                   1 1 1                       96
97 14 1       1 1                                           1       2   1 2         1   2             1             1       97
98 16         1 1   1     1     1 1       1   1             1   1             1       1 1           2       1               98
99 6                                                       2                     2             1                         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
Ngày
/
Tháng