BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
Ngày
/
Tháng
00 15 1 1                 1     1         1   1     2   1     1 1                     2   1                 1               00
01 13           1 2                 1     1                           1 1   1   1                             1   1 1     1 01
02 11         1           1   1   2           1   1                               1                   1 1         1         02
03 8                                         1         1       1     1   1     1       1 1                                 03
04 14       2     1     1   1 1     1                 1 2     1         1                       1           1               04
05 8           2       1               1         1                       1   1                         1                   05
06 11 1   1       1   2   1           1     1 1                   1                                                       1 06
07 18         2     1   1 1       1 1 1     1       2 1       1                 1     2                   1     1           07
08 10                           1   2           1     1         1 2                       1               1                 08
09 12                         1       1 1         1               1         1           1     1   1   1                 1 1 09
10 12   2                 1 1     1               1             1                             1         1 1 1         1     10
11 17                         1   1                       2 1                 1   2   1 2 1         1 1         1         2 11
12 13                   1   1 1         1   1 1   1                   1                 1 1 1     1               1         12
13 15       2         2       2           1             1           1       1 1 1 1         1                       1       13
14 12   1 1       1         1                       1                       1       1       1 1     1           1 1         14
15 6 1 1     1                   1                                           1                       1                     15
16 7                                           1 1           1                               1       1                 1 1 16
17 11             1               1   1     1                       1                     1   1   1 1 1   1                 17
18 13           1                 1               1             2   1   1     1     1       1             2   1             18
19 7             1                           1         1     1   1   1                                             1       19
20 11 1 1                   1         1                           3               1   2     1                               20
21 12             1 1         1         2 1 1       1               1                                       1 1   1         21
22 9       1         1                 1   1     1                                     1     1           1           1     22
23 12           2   1               1 1         1             1           1           1                 1   2               23
24 14                   1   1 1         1   1     2               1 1                     2         1 1                 1   24
25 13     1   2                               1               1         2 1 1                       1     1     1 1         25
26 10                               1   1       1       1   1       1                     1         1         1         1   26
27 19     1 2                 1                       3             1 2         2     1     1   1       1   1       1 1     27
28 9           1             1                         1   1 1         1 1               1                             1   28
29 8                                       1       1       1                           1                     1     1 1 1   29
30 8                           1     1     1             1             1 1                         1         1             30
31 6           1                                                                 1     1                 1       1 1       31
32 12 1   1     1                   1         1     1                         2         1       1                   2       32
33 5                                                                 1           1             1       1     1             33
34 14 1             1           1               1           1 1 1 1 1 1         1                   1           1 1         34
35 7   1                             2   1   1                                               1             1               35
36 8 2     1 1                                                                                 1 1           1       1     36
37 10 1           2       1                                           2           1           1 1                 1         37
38 12         1         1       1   1               1 1                   1                 1 1       1 1   1               38
39 15 1             1                   1       1         2           1     2         1                 1       1 1 2       39
40 9     1   1         1       1 1         1                                       1     1                         1       40
41 9   1         1       1   1               1                   1             1                         1         1       41
42 7   1                   1                                                               1   1         1         1 1     42
43 11   1       1                 1                       2   1       1   1                       1           2             43
44 10 1 1                           1           1 1         1                     1 1                           1       1   44
45 20   1 1       1     1   1           1   1 2 1   1     1             2   1       1     1     1                 2         45
46 8                     1       1 1     1             1                         1                       1     1           46
47 7 1       1       1   1                                                 1         1     1                               47
48 9     1 1         1             1             1 1             1                           1 1                           48
49 13           1                     1   1                 1 1     1 1         1                   2               1   1 1 49
50 13             1     1               2               1           1   1               1             2 1 1 1               50
51 19     1         1         1 1 1       1           1 1 2 1 1   1 1                       1 1   2                     1   51
52 13         1 1 1 1                   1             1         2         1                               1       1     1 1 52
53 12           1 1             1   1                     1   1             1                       1     1       2   1     53
54 11   1             1   2                                                       1     1 1 1     1             1         1 54
55 5                                                                   1           1 1         1   1                       55
56 9                       1   2                               1           2       1                       1   1           56
57 11                         1                       1               1 1   1   1         1       2                 2       57
58 9       1 1                                     1       1             1       1           2   1                         58
59 6               1                             1                                 1   1 1                         1       59
60 11         1                             1       1   1         1     1     1           1     1     1                 1   60
61 8               1   1               1                                 1             1         1           1 1           61
62 9   1                   1 1                         1           1     1     1             1                         1   62
63 12   1                                 1 1       1                               1           1         1 1 2 1       1   63
64 6       1                 1           1   1           1                                                           1     64
65 12 1             1           1           1                                 2 2               1               1 1     1   65
66 8 1   1         1                   1   1   1                             2                                             66
67 12                                         1       1     1                 1       1       1 1 1   1 1     1       1     67
68 13                       1   1       1           1 1       1                 1   1               1             1   1 1 1 68
69 7             1                       1                                 1   1               2       1                   69
70 12         1 1   1                 1               1         1                   1     1 1         1 1                 1 70
71 10     1                 1                   1 1             1 1                                             1     1 1 1 71
72 13     1                     1   1       1   1     2         1                         1         1 1           1       1 72
73 10                             1             1                   1 1   1 1       1   1         1                       1 73
74 11             1   1           1   1   1     1 1     1                             1 1                     1             74
75 8               1 1 1                                 1                       1                 1       1   1           75
76 12     1           1               1 1       1         1                           1           1     1   1         2     76
77 7       1                                               1                     1 1         1               1 1           77
78 15 1     1             1     1 1   1   1   1   1       1       1             1 1         1             1                 78
79 11   1           1 1     1                                       1   2     1               1     1                     1 79
80 8     1                 1                   1       1                               1   1                         2     80
81 6       1                                 1             1               1                         1               1     81
82 11 1     1   1             1           1     1           1   1           1                               2               82
83 7         1                 1 1 1                           1         1           1                                     83
84 7   1       1       1       1     1                                         1           1                               84
85 10       1         2 2                                               1                               2   1         1     85
86 15 2   1               1 1   1 1           1     1     1 1 1     1                                 1       1             86
87 4                                             1       2                   1                                             87
88 11       1                                   1           1       2 2 1               1   1     1                         88
89 11                     1 1   1         1           2 1                 1       1                     1               1   89
90 9               1                 1     1                       1               1         1       1 1 1                 90
91 10               2     1                           1     1           1           1       1           1       1           91
92 7                     1 1 1                                 2                   1                                 1     92
93 12                 1 1 1 1       1               1       1 3 1 1                                                         93
94 11     2   1         1                         1         1             1   1     1               1                     1 94
95 16     1   1 1     1 1                 1 1 1     1                 1     1 1             1     1   1                   1 95
96 12       1   1                 1 1   1               2                           1   1       2 1                         96
97 9         1     1               1 1   1                       1       2                                         1       97
98 9   1         1   2 1                                                                           1       1   1         1 98
99 12                     1           1   1     1                             1 1 2   2                       1         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
Ngày
/
Tháng