BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 14     1     2             1 2     1     1   1                     1               1             1           1   1       00
01 11 1           1       1   1       1               1       1     1             1         1                       1       01
02 6   1                             1                         1     1         1                 1                         02
03 15                             3 1         1   1               1           2 1             1                   1 1 1   1 03
04 10               1 1 1   1         1                     1                 1           1     1                         1 04
05 6                                               1 1 1 1         1                                       1               05
06 16 1   1 1 1                 1     1 2 1       2                                         1           1               1 2 06
07 9         1 2       1             1                                     1                       1       1   1           07
08 7                             1 2       1     2                                                                       1 08
09 12                 1 1   1 1         1     1       1                             1   1           1             1       1 09
10 12 1       1       1       1     1       1           1           1   1         1   1       1                             10
11 10       2     1                   1   1           1             1             1                                   1 1   11
12 6       1                     1     1                                     1         1                         1         12
13 12     1                     1   1                   1                         2 1         1 1   1             1   1     13
14 19   1   1                   1   2   1                       1   1   1   2 2           1   1             1     1 1 1     14
15 9   1                                 1                           1     1         1     1   1         1 1               15
16 13                 1       1                   1       2   2         1   1           1           1       1         1     16
17 14         1                     1       1           1 1     1   2 1 1             1     1                 1       1     17
18 5                                     1 1                             1     1   1                                       18
19 9       1       1     1       1         1                     1 1                           1 1                         19
20 12         1                 2 1     1             1 1                         1               1           1       1 1   20
21 17 1         1 1     1 2       1             1                     1                   1 1       1 2 1         1   1     21
22 11     1     1   2           1                     1             1           1                           1         1 1   22
23 13         1       1   1 1           2 1             2 1                         1           1                       1   23
24 20     1         1       1 1             1           1     1 1     1 2   1 1 2 1                           3     1       24
25 7                           1             1               1                           1   1   1             1           25
26 14           1     1     1                                   1 3             1 1     1       1       1       1   1       26
27 11     1 1       1   1     1               1                   1   1           1               1           1             27
28 12 1 1         2 1             1         1                   1                               1               2   1       28
29 9       1             1         1   1 2                     1                           1                     1         29
30 9             1   1 1 1 1             1                           1                                   1   1             30
31 14                   1   1 1       1     1             2 1                   2         1     2                     1     31
32 14         1     1       1       1         1               1         2                   1   2           1     1   1     32
33 17       1   1   1 1   1                         1 1       1     1             1 1             1     1 1       2 1       33
34 12             2                   1   1     1         1     1         1           1   1 1                           1   34
35 11       1       1                       1                   1 1                 1       1       1   1   1           1   35
36 11 1             1                   1 1   1       2                             1     1               1   1             36
37 4                                 1                                     1                   1                         1 37
38 6                     1         1             2                         1         1                                     38
39 6         1         1                           2   2                                                                   39
40 9   1   1           1                             1     1                           1 1       1                       1 40
41 9   1         2                                         2                     1                         1 1 1           41
42 16                     2             1 1 2 1   1               1 1         1 1     1               1 1         1         42
43 6           1             1           1     1                         1                                             1   43
44 8     1         1                                 1                           1           1                   1 1   1   44
45 9             1                                       1   2 2           1   1                       1                   45
46 8               1           1                 1                   1         1   1       1               1               46
47 8                                             1           1     1                           1   2       1   1           47
48 8 1 1                             1   1         2                           1   1                                       48
49 6 1             1                                       1                                             1   1         1   49
50 9       1 2       1 1                     1   1 1   1                                                                   50
51 19   1                       1               1 1     1           1 1 1 1   2       1         2   1 1         2   1       51
52 10 1   1                                         1 1     1                       1   1   1                 1   1         52
53 17   1 1                           1         1     1   1       1     1   1   1                 1 1 2       2           1 53
54 9       1     1     1               1 1                                   1       1                       1           1 54
55 6                                                               1 2             1     1         1                       55
56 12 1                 1     1                     1       1                       1   2 1 1         1                 1   56
57 10         1           2             1                                 1   1             1             1 1           1   57
58 6                         1               1     1                                 2   1                                 58
59 11   2           2                   1 1                           1   1                         1     1 1               59
60 8             1                   1                                         1                     1 2         1   1     60
61 12                   1         1         1 1 1         2         1       1     1           1         1                   61
62 11 1   1                   1   1                   1     1   1                 1               1       1         1       62
63 15           1                             1           2 1 1           1   1       1               1 1     1       1 1 1 63
64 14   1             2 1 1                     1           1     1     1 1 1                     1             1         1 64
65 11         1 1 1   1             1 1                                     1                 1   1   1 1                   65
66 13   1 1   1                       1                             2               1 1 1 1   1                   1   1     66
67 12     2       1                   1       1                         1         1 1             1     2           1       67
68 11 1 1                   3               1                           1                 1   1     1             1         68
69 7                   1       1                               1                             1                       1 1 1 69
70 6   1                                         1 1                 1 1                                   1               70
71 13     1 1                         1     1       2         1       1       1     1                     1           1 1   71
72 12         1               1     2     1       1 1   1       1                 1     1                                 1 72
73 15 1           1           1 1             1   2   1     1         1 1               1         1       1 1               73
74 15 1           1   1         1 1                   1       1           1         1       1         1         1 1 1     1 74
75 12         1           1           1       1           2             1               1 1               2             1   75
76 9       1                   1 1             1             1   1           1                       1         1           76
77 10           1           2               1 1               1                       1       1     1                     1 77
78 11                     1             1       2       1   1   1           1   1       1                                 1 78
79 12       2       1 1     1       1           1   1           1         1                       1             1           79
80 10           1 1         1     1           1     1                     1   1               1                       1     80
81 12 1       1                                   1           1   1       1       1     1     2           1     1           81
82 12 1 1                     1 1               1       1         1   1               1                     1         1   1 82
83 10           1     2     1 1             1                                             1   1     1     1                 83
84 11     1 1         1     1     1                               1     1 1               1       1       1                 84
85 7           1               1       1                           1         1             1                       1       85
86 8               1   1 1                 1   1                                       1         1     1                   86
87 13 1   1     1                   1           1         1 1 1   1       1 1         1             1                       87
88 6                     1       1                       1       1                                   1   1                 88
89 7   1 1                                                       1                 2     1                     1           89
90 13 1                                   1   1     2   1   1     1       1 1   1                     1       1             90
91 12           1                 1     1             1               1                 1             2 2 1         1       91
92 13   1                     1           1   1             1 1         1 1   1               1               1 1       1   92
93 13           1       1           2           2       1                             1     1   2     1           1         93
94 5                                                                                 1 1   1                       1   1   94
95 10                       1     1     1                   1                             1     1     1 1   1 1             95
96 9                                           1     1                     1     1           1     1           1   2       96
97 6     1           1         1                                                       1   1     1                         97
98 6         2                                                 1         1                       1         1               98
99 9                   1     1                         1   1   1         1 1   1                         1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng