BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12     1 1 1         1                 1     1     1             1               1   1   1     1                         00
01 13                     1       2   2         1   1   1     1             1               1   1         1                 01
02 11             1     1     1   1                                 1     1 1     1     1 1                       1         02
03 9     1 1                           1         1                     2               1       1               1           03
04 13           1     1     1                             1     1 1       1   1         1                 1         1 1   1 04
05 14 1             1 1       1       1                   1 1 1             2     1     1                         1 1       05
06 8                 1         1                         1   1     2                       1                     1         06
07 12   3   1         1                   1   1         1       1     1 1                                     1             07
08 19             1             1         1               1   1       1 1     1 1   1 1 1 2   1 1 1     1             1     08
09 8       1                     1     1           1     1       1         1                                   1           09
10 11                                   1         1             1         1   1     1     1         1 1             1     1 10
11 11                 1                           1     1   1         1   1   2               2                     1       11
12 13                 1         1     1 1     1     1     1               1 1     1         1                   1       1   12
13 13 1 1                   1                 1 1             1     1               1           1   1   1       1     1     13
14 10       1           1 1                                 1   1   1         1                     1       1           1   14
15 14         1     1               1         1       1         1                         1         1   1 2   1       1 1   15
16 6                           1               1                                 1   1       1                         1   16
17 13               1     2     1       1 1                         1 1 1           1       1           2                   17
18 14 1     1     1           1         2     1 1 1 1             1           1     1 1                                     18
19 12     1     2                                 1                   1 1     1 1       1     1                 1         1 19
20 12                 1   1     1               1     1     1             1           1   1           2     1               20
21 9   1 1         1   1 1           1                                             1                             1   1     21
22 9 1       1       1       1       1                 1                 1                   1                     1       22
23 14     1 1   1   1               1                                 1 1 1 1           2     1         1                 1 23
24 12       1 1 1 1   1     1     2           1         1                       2                                           24
25 11                         2           1                 1 1   1           1         1                     1         1 1 25
26 12   1 1                       1           1 1   1             1   1 1       1                           1 1             26
27 15           1   1       1           1         2   1         1                 1             1 1     1       2 1         27
28 12       1 1       1         1   1               1                 1                   1           1       2   1         28
29 13   1 1 1                         2     1   1                   1           1                         1       1 1 1     29
30 13 1               1   1   1   1                   1 1     1       1                     1             1       1 1       30
31 11                   1   1       1       1       1       1                 1   1   1   1             1                   31
32 11     1       1   1         1   1                                 1             1     1         1 1               1     32
33 16     1         1           1   1   1   1             1 1 1     1             1 1 1     1 1           1                 33
34 8 1               1           1                 1                                       1 1       1                   1 34
35 10   1     1     1                     1                 1           1           1           1     1 1                   35
36 11           1       2 2         1                     1           1   1                                   1           1 36
37 10               1                             1   1   1                     1   1                       1 1     1   1   37
38 15       1   1                   1     1   1                     1     1 1   1                   2 1 1   1   1           38
39 5                             1                                   1                               1       1           1 39
40 7 1                               1       1                                 1 1                       1     1           40
41 12 1       1 1           1     2             1   1           1 1                             1                         1 41
42 15 1         1 1 1                       1                   1 1         1 1     2         1     1       1           1   42
43 3                                     1           1                   1                                                 43
44 8 1         1                                                               1             1 1   1       1           1   44
45 13       1 1     2   1                           1 1     1 1                     1         1             1   1           45
46 15     1     1       1 2           1                   2                 1         1     1   1           1 1       1     46
47 11           1 1     1     1             1                           1     1                             1     2     1   47
48 5         1                                 1             1                 1                                         1 48
49 13               1   2     1       1       1           1                       1       1             1 1   1   1         49
50 10   1                 2                       1   1                               1   1       1 1     1                 50
51 5 1             1         1                     1                                                           1           51
52 10 1             1 1                           1           1   1           1   1                                 2       52
53 12         1   1       1           1 1         1               1       1                           1 1     1           1 53
54 9                         2 1       1   1                 1                 1                         1 1               54
55 9     1   1                           2   1                 1 1         1                                             1 55
56 10                       1                                       1           1   1       1     1         1     1 1   1   56
57 11                   1     1           1   1 1 1         2     1       1             1                                   57
58 4                                               1     1                                           1       1             58
59 7                       1                     1     1                                   1   1         1 1               59
60 12             1 1       1             1     1   1                   1                       1     1         1     1 1   60
61 6   1                   1         1                                 1             1             1                       61
62 18   1   1   1   1   1         1             1 1             1     1     2           1     2 1   1   1                   62
63 15                                       1     1   2 1     1         1       1     3   2     1                       1   63
64 12 1 1         1       1             1   1   1       1       1                               1   1               1       64
65 14         1   1         1     1         1       1 1 1         1                   1       1   1                 1 1     65
66 8             1             1         1   1             1   1                                                     1   1 66
67 8                         1       1                 1                 1                     1       1           1 1     67
68 9             1       1 1       1 1               1               1       1                     1                       68
69 12             1     1   2       1                       1     1                                 1 1   1 1             1 69
70 6     1                   1     1                                     1           1                 1                   70
71 7                           1         1   1 1   1 1                                       1                             71
72 12           1         1             1 2 1               1     1 2             1     1                                   72
73 7   1                                         1                               1     1               1   1   1           73
74 3       1         1                                           1                                                         74
75 8     1                           1     1                 1                                   2               1   1     75
76 12             1   1                               2         1 1 2             1             1 1                       1 76
77 9   1               1         1 1                 1 1                         1               1                 1       77
78 16                         2 1   1     1   1         1 1           1           1                       1     1     2   2 78
79 13     1 1 1             1             1 1                           1       1                     2       1   1 1       79
80 14 1 1     1 1                           1                     1             1       1 1         1         1   1 1     1 80
81 14             1         1     1                     2     1 1 1   1               1 1                     2         1   81
82 14                                           1   1 1     1                 2       1       1   2   1         1 1     1   82
83 13       1         1                         1 2                         1       1             1 1       1   1 1 1       83
84 11                         1 1 1         1             1                       1       1   1         1             1 1   84
85 6   1                 1     1     1                               1                           1                         85
86 9                       1           1                 1 1         1 1                 1       1                     1   86
87 8 1                                                       1                 1     2   1         1                   1   87
88 6                               1       1       1     1             1 1                                                 88
89 7                               1                   1           1                       2         1   1                 89
90 9                                       1 1                 1         1 1 1 1                 1               1         90
91 10     1       1             1                                   1     1         1           1         1 2               91
92 8 1         1                 1 1           1                   1                     1               1                 92
93 5         1       1                 1     1           1                                                                 93
94 8     1             1       1                       1     1 1                               1 1                         94
95 10 1 1   1                       1                       2           1     1             1                 1             95
96 9       1 1                 1           2       1         1             1               1                               96
97 10 1           1     1           1 1                         1       1                   2                         1     97
98 14   1 1   1                         2     1                 1           2     1     1             1   1     1           98
99 16     1   1 1   1       1           1               1                         1 1   1   1     1     1       1     1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng