BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
Ngày
/
Tháng
00 14 1 1         1     1 1       1   1         1       1 1 1   1               1                           1               00
01 19           1   1 1     1 1 1   2   1   1       1       1     1         1   1                     1 1         1 1       01
02 11   1                         2 1   1   1   1       1                                                             1 1 1 02
03 9         1       1                   1 1                         1           1 1   1         1                         03
04 9                           1                   2 2       1     1   1                   1                               04
05 15   1 1     1   2           1     2                             1       1       1 1 2             1                     05
06 12 1 1           1                         1           1   1 2                 1                   2         1           06
07 10 1                     1               1                 1           1         1 1       1                   1 1       07
08 10                   1     1         1                             1   1           1                   1 1   1   1       08
09 12       2 1   2     1                               1         2   1                               1       1             09
10 10               1     1 1                       1           1   1   1                   1         1 1                   10
11 9             1         1 1           1                 1                                             1 1       2       11
12 9           1 1               1               1 1       1                                     1             1 1         12
13 15       1               1     1       1 1 1   1 1         2           1   1       1     1             1                 13
14 7               1           1       1       1         1     1     1                                                     14
15 12         1 1 1                       1             1   1           1         1       1     1                   2       15
16 6 1                           1               1     1           1                               1                       16
17 16       2           1 1                 1         1         1           1 1 1 1           1     1 1 1     1             17
18 13       1         1                         1       1       1 2                       1       1         1       1 1 1   18
19 8     1             1                                             1 1 1             1               1               1   19
20 13         2   2                           1       1                                 3 1                       1 2       20
21 9       1 1   1   1               1                             1           2                         1                 21
22 18   1         1       1     1   1         2 1               1         2                   1 1       1   1         1 1 1 22
23 3                                     1                                 1                                     1         23
24 10     1   1             1                 1 1 2                           1             1             1                 24
25 9                     1   1 1     1               1                         1     1       1                           1 25
26 9   1                         1         1               1                     1 1         1 1         1                 26
27 7             1   1           1                       1             1     1             1                               27
28 13   1 1             1                 1           1     1 2                       1                 1             2   1 28
29 6                                             2                                   2           1 1                       29
30 10               1         1 1   1   1       1 1                               1                             1         1 30
31 7           1 1                             1       1           1         1               1                             31
32 10   1   1         1       1               1                             1           1             1     1       1       32
33 11               1   1 1             1             1       2       1               1                           1       1 33
34 8                   1                             2     1                 1       1         1                         1 34
35 13         1       1             1           2 1               1     1                       1   1       2 1             35
36 11               2                   1           1                     1         1                     1         1 2   1 36
37 5 1                               1       1                                                   1       1                 37
38 14       1                       1   1                     1   1                   1 1   1       1         1 2 1     1   38
39 7                 1                                                     1       1     1         2         1             39
40 14     1         1       1         1   1               2             1                 1     1 1   1   1           1     40
41 13               1     1     1             1   1             2                             1 2   1   1   1               41
42 11 1 1     1                 1         1       1       1 1                   1                               1   1       42
43 13 1             1     1               1               1     1   1   2         1               1   1     1               43
44 9             1                                                           3 1   1             2               1         44
45 11         2     1                               1   1                     2                 1           1 1           1 45
46 12     1                                     1   1 1 1 1   1               1               1         1     1         1   46
47 9       1   1                 1                                       1     1 1           1 1                       1   47
48 5                                           1                           1       1     1         1                       48
49 11     1       1   1     2                 1     1             1         1   1 1                                         49
50 9 1                         1           2                     1                 1       1             1     1           50
51 12   2   1           1 1   1   1     1             1                 1 1           1                                     51
52 3                     1                         1                                                     1                 52
53 15   1               1             2 1   1                   1     1               1 1         1 3     1                 53
54 3           1                                                                         1   1                             54
55 11         1 2             1 1   1     1                             1       1         1                     1           55
56 10 1                       1                     1     2   2                             1     1 1                       56
57 5         1                           1                                     1         1           1                     57
58 14     1             1         1                               4 1   1 1 1 1                       1           1         58
59 9 2 1             1                             1   1 1                                             1         1         59
60 8 1                                   1             1 1       1 1                                     1   1             60
61 10                       1     1   1           1               1   1                               1     2           1   61
62 11     1                 1               1         1       1     1     1       1       1             1   1               62
63 14 1 1                             2               1   1 1   1     1             1               1   1     1           1 63
64 9     1 1       1                                           1   1     1       1                           2             64
65 12   1 1     1 1       1 1   1                     1                       1             1       1   1                   65
66 7           1 1             1               1                                           1     1                     1   66
67 14                                     1 1 1     1   1     1             1                             1   1   3   1 1   67
68 10           1                                   1     1 1     1                   1       1           1     1         1 68
69 11                                 1 1       1               1                 1   1         1 1         1 1   1         69
70 12                     1   2               1     1       1                         1     1     1     1               1 1 70
71 16   1 2         1           1   1             1         1             1     1       1       1     1             1   2   71
72 12             1         1 1     1                   2           1 1             1       1                 1         1   72
73 23 1                 2 1   2             1 1   1               1 2       1   1       1 1 1   1 1             2 1     1   73
74 7                           1           1     1     1                     1           1                         1       74
75 8 1   1 1               1                                                       1             1             1 1         75
76 11   1   1         1           1 1   1 1 1           1                                           1                 1     76
77 8     1                             1       1                               1 1 1     1 1                               77
78 10                 1                             2       1       1             1       1               1         1 1     78
79 18 1 1               1           1       1                         1 1     1               1 1 1     2     1   1   1   2 79
80 9                   1             1 1     1 1                                 1           1           1   1             80
81 11       1   1         1   1                                 1                         2     1 1             1       1   81
82 9     1     1           1           1                             2                                     1         2     82
83 5                         1 1         1                                 1               1                               83
84 14       1 1                               1   1   1     1     1   2                       2             1   1         1 84
85 5     1                             1         1             1                                       1                   85
86 9         1       1         1       1 1                             1   1           1               1                   86
87 12                     1 1     1 2       1 1                             1                 1       1               1   1 87
88 10           1     1 1           1   1                                   1             1             1         1 1       88
89 8             1           1   1 1                               1     1                 1                 1             89
90 14     1     1     1                         1                   1   1 1 1       1 1 1                 1     1         1 90
91 16           1         1       1           1       1 1   1                   2       1       1           1 1 1     1   1 91
92 14       1           1       1   1                         1         1   2 1   1 1         2 1                           92
93 11         1       1 1                 1               1           1 1           1   1                           1 1     93
94 10 1       1       1       1                             1 1           1   1             1                   1           94
95 10         1             1             1                 1   1       1                           1 2                 1   95
96 10           1                 1   2           1   1                   1     1 1         1                               96
97 14 1             1       1       1       1         1 1             1           1 1 1 1       1                     1     97
98 14               1 1   2       1   1         1         1   1     1 1   1         1   1                                   98
99 8       1                         1       1           1                               1         1 1                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
Ngày
/
Tháng