BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9     1             1               1   1   1     1                           1                                   2     00
01 7   1   1     1             1               1   1         1                                                             01
02 13                   1     1 1     1     1 1                       1         1                     1       1 1 1       1 02
03 9 1                     2               1       1               1                             1           1 1           03
04 11         1     1 1       1   1         1                 1         1 1   1     1                                       04
05 15         1 1 1             2     1     1                         1 1         1               1 1 1         1 1         05
06 7         1   1     2                       1                     1             1                                       06
07 8       1       1     1 1                                     1                     1       1   1                       07
08 22         1   1       1 1     1 1   1 1 1 2   1 1 1     1             1         1   2             1       1 1           08
09 8   1     1       1         1                                   1                 1   1   1                             09
10 17 1             1         1   1     1     1         1 1             1     1   3                 1             2 1       10
11 15 1     1   1         1   1   2               2                     1       1       2                     1     1       11
12 14   1     1               1 1     1         1                   1       1         1     1   1 1                       2 12
13 17             1     1               1           1   1   1       1     1         2   1 1         1 2     1         1     13
14 10           1   1   1         1                     1       1           1           1                       1       1   14
15 15     1         1                         1         1   1 2   1       1 1           2 1 1               1               15
16 7                                 1   1       1                         1         1 1                         1         16
17 12                   1 1 1           1       1           2                   1     1   1                           2     17
18 7 1 1             1           1     1 1                                                                           1     18
19 21 1                   1 1     1 1       1     1                 1         1 1   1     1 2           1 2 1         2 1   19
20 12     1     1             1           1   1           2     1                     1                   1         1   1   20
21 6                                   1                             1   1           1           1   1                     21
22 9       1                 1                   1                     1           1   1 1               1         1       22
23 14                     1 1 1 1           2     1         1                 1         1   1 1             1         1     23
24 6       1                       2                                                         1     1       1               24
25 10           1 1   1           1         1                     1         1 1                         1           1       25
26 9   1             1   1 1       1                           1 1                       1                         1       26
27 16 2   1         1                 1             1 1     1       2 1         1   2                   1                 1 27
28 13   1                 1                   1           1       2   1               1         1 1   1         1       1   28
29 12                   1           1                         1       1 1 1               2   1     1       1         1     29
30 10     1 1     1       1                     1             1       1 1           1                         1             30
31 11   1       1                 1   1   1   1             1                         1   1         1       1               31
32 10                     1             1     1         1 1               1                 1           1       1   1       32
33 14         1 1 1     1             1 1 1     1 1           1                 1     1             1     1                 33
34 8   1                                       1 1       1                   1 1       1                       1           34
35 8           1           1           1           1     1 1                           1                         1         35
36 9         1           1   1                                   1           1     1       1                     1     1   36
37 11 1   1   1                     1   1                       1 1     1   1                           1   1               37
38 12                   1     1 1   1                   2 1 1   1   1                         1   1                         38
39 9                     1                               1       1           1   1           1 1             1         1   39
40 7                               1 1                       1     1                       1                             2 40
41 8   1           1 1                             1                         1               1       1               1     41
42 12               1 1         1 1     2         1     1       1           1                     1   1                     42
43 4     1                   1                                                               1         1                   43
44 10                               1             1 1   1       1           1   1                     1 1         1         44
45 12   1 1     1 1                     1         1             1   1             1                 1                     2 45
46 12         2                 1         1     1   1           1 1       1               1         1     1                 46
47 10                       1     1                             1     2     1               1     1       1             1   47
48 9             1                 1                                         1                 2     1     1       1   1   48
49 12         1                       1       1             1 1   1   1                         2       1               2   49
50 11 1   1                               1   1       1 1     1                                     2                   1 1 50
51 4   1                                                           1               1                               1       51
52 10 1           1   1           1   1                                 2           1                   2                   52
53 13 1               1       1                           1 1     1           1               2 1       1       1     1     53
54 8             1                 1                         1 1                               2         1         1       54
55 7               1 1         1                                             1   1                               1   1     55
56 13                   1           1   1       1     1         1     1 1   1                 1 2 1                         56
57 11 1         2     1       1             1                                     3                       1   1             57
58 10   1     1                                           1       1                     1 1       2           1       1     58
59 11 1     1                                   1   1         1 1                                   1     1 1   1   1       59
60 11   1                   1                       1     1         1     1 1                   1   1     1   1             60
61 5                       1             1             1                                                 1         1       61
62 18 1             1     1     2           1     2 1   1   1                     1         1 2                 1       1 1 62
63 18 1   2 1     1         1       1     3   2     1                       1                     1 1         1 1           63
64 10       1       1                               1   1               1         2 1               1                 1     64
65 10   1 1 1         1                   1       1   1                 1 1             1                                   65
66 9           1   1                                                     1   1 1   1             1                   1   1 66
67 9       1                 1                     1       1           1 1                           1   1               1 67
68 8     1               1       1                     1                       1           1         1   1                 68
69 12           1     1                                 1 1   1 1             1 1 1         1                 1       1     69
70 7                         1           1                 1                   1           2                       1       70
71 4   1 1                                       1                                                                       1 71
72 10           1     1 2             1     1                                   1     1     1                             1 72
73 13 1                               1     1               1   1   1           1     1   3 1             1                 73
74 7                 1                                                         1     1 1 1           1         1           74
75 6             1                                   2               1   1                                 1               75
76 12     2         1 1 2             1             1 1                       1                       1           1         76
77 11     1 1                         1               1                 1       1                             1     2   2   77
78 12       1 1           1           1                       1     1     2   2                                 2           78
79 10                       1       1                     2       1   1 1             1           1     1                   79
80 13                 1             1       1 1         1         1   1 1     1             1 1   1         1               80
81 13       2     1 1 1   1               1 1                     2         1     1             1                           81
82 19   1 1     1                 2       1       1   2   1         1 1     1             1           1           1 2     1 82
83 14 2                         1       1             1 1       1   1 1 1                       1       1 1   1             83
84 10         1                       1       1   1         1             1 1     1             1             1             84
85 6                     1                           1                               2       1               1             85
86 12         1 1         1 1                 1       1                     1         1                         1 1   1 1   86
87 10             1                 1     2   1         1                   1             1               1 1               87
88 12   1     1             1 1                                                               2       1 1   1     1     2   88
89 10       1           1                       2         1   1                 1                     1       1           1 89
90 13               1         1 1 1 1                 1               1         1                         1 1 1 2           90
91 11                   1     1         1           1         1 2                                   1       1     1     1   91
92 6                   1                     1               1                   1 1                             1         92
93 6         1                                                                     1       1 1         1         1         93
94 9       1     1 1                               1 1                               1                 2   1               94
95 6           2           1     1             1                 1                                                         95
96 9   1         1             1               1                                     1         1       1                 2 96
97 7               1       1                   2                         1                                 1 1             97
98 14               1           2     1     1             1   1     1               1   1         2 1             1         98
99 13       1                         1 1   1   1     1     1       1     1 1                     1               1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng