BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng
00 10 1                 1     1     1             1               1   1   1     1                           1               00
01 13   1       2   2         1   1   1     1             1               1   1         1                                   01
02 11 1     1   1                                 1     1 1     1     1 1                       1         1                 02
03 7                 1         1                     2               1       1               1                             03
04 12     1                             1     1 1       1   1         1                 1         1 1   1     1             04
05 12       1       1                   1 1 1             2     1     1                         1 1         1               05
06 8         1                         1   1     2                       1                     1             1             06
07 9                   1   1         1       1     1 1                                     1                     1       1 07
08 21         1         1               1   1       1 1     1 1   1 1 1 2   1 1 1     1             1         1   2         08
09 10           1     1           1     1       1         1                                   1                 1   1   1   09
10 14                 1         1             1         1   1     1     1         1 1             1     1   3               10
11 13                           1     1   1         1   1   2               2                     1       1       2         11
12 15         1     1 1     1     1     1               1 1     1         1                   1       1         1     1   1 12
13 15     1                 1 1             1     1               1           1   1   1       1     1         2   1 1       13
14 10 1 1                                 1   1   1         1                     1       1           1           1         14
15 16             1         1       1         1                         1         1   1 2   1       1 1           2 1 1     15
16 8         1               1                                 1   1       1                         1         1 1         16
17 15   2     1       1 1                         1 1 1           1       1           2                   1     1   1       17
18 11       1         2     1 1 1 1             1           1     1 1                                                       18
19 14                           1                   1 1     1 1       1     1                 1         1 1   1     1 2     19
20 12   1     1               1     1     1             1           1   1           2     1                     1           20
21 7 1 1           1                                             1                             1   1           1           21
22 9       1       1                 1                 1                   1                     1           1   1 1       22
23 13             1                                 1 1 1 1           2     1         1                 1         1   1 1   23
24 8     1     2           1         1                       2                                                         1   24
25 11       2           1                 1 1   1           1         1                     1         1 1                   25
26 11           1           1 1   1             1   1 1       1                           1 1                       1       26
27 16     1           1         2   1         1                 1             1 1     1       2 1         1   2             27
28 11         1   1               1                 1                   1           1       2   1               1         1 28
29 13               2     1   1                   1           1                         1       1 1 1               2   1   29
30 12   1   1   1                   1 1     1       1                     1             1       1 1           1             30
31 13 1   1       1       1       1       1                 1   1   1   1             1                         1   1       31
32 9         1   1                                 1             1     1         1 1               1                 1     32
33 16         1   1   1   1             1 1 1     1             1 1 1     1 1           1                 1     1           33
34 8           1                 1                                       1 1       1                   1 1       1         34
35 8                   1                 1           1           1           1     1 1                           1         35
36 12 2 2         1                     1           1   1                                   1           1     1       1     36
37 9                           1   1   1                     1   1                       1 1     1   1                     37
38 14             1     1   1                     1     1 1   1                   2 1 1   1   1                         1   38
39 8           1                                   1                               1       1           1   1           1 1 39
40 7               1       1                                 1 1                       1     1                       1     40
41 10     1     2             1   1           1 1                             1                         1               1   41
42 11                     1                   1 1         1 1     2         1     1       1           1                     42
43 4                   1           1                   1                                                               1   43
44 7                                                         1             1 1   1       1           1   1                 44
45 10 1                           1 1     1 1                     1         1             1   1             1               45
46 14 1 2           1                   2                 1         1     1   1           1 1       1               1       46
47 10 1     1             1                           1     1                             1     2     1               1     47
48 6                         1             1                 1                                         1                 2 48
49 14 2     1       1       1           1                       1       1             1 1   1   1                         2 49
50 9   2                       1   1                               1   1       1 1     1                                   50
51 4       1                     1                                                           1               1             51
52 8                           1           1   1           1   1                                 2           1             52
53 13   1           1 1         1               1       1                           1 1     1           1               2 1 53
54 11       2 1       1   1                 1                 1                         1 1                               2 54
55 8                   2   1                 1 1         1                                             1   1               55
56 13     1                                       1           1   1       1     1         1     1 1   1                 1 2 56
57 14 1     1           1   1 1 1         2     1       1             1                                     3               57
58 6                             1     1                                           1       1                     1 1       58
59 7     1                     1     1                                   1   1         1 1                                 59
60 11     1             1     1   1                   1                       1     1         1     1 1                   1 60
61 5     1         1                                 1             1             1                                         61
62 18 1         1             1 1             1     1     2           1     2 1   1   1                     1         1 2   62
63 15                     1     1   2 1     1         1       1     3   2     1                       1                     63
64 12   1             1   1   1       1       1                               1   1               1         2 1             64
65 13     1     1         1       1 1 1         1                   1       1   1                 1 1             1         65
66 9         1         1   1             1   1                                                     1   1 1   1             66
67 8       1       1                 1                 1                     1       1           1 1                       67
68 10   1 1       1 1               1               1       1                     1                       1           1     68
69 14 1   2       1                       1     1                                 1 1   1 1             1 1 1         1     69
70 8       1     1                                     1           1                 1                   1           2     70
71 7         1         1   1 1   1 1                                       1                                               71
72 14   1             1 2 1               1     1 2             1     1                                   1     1     1     72
73 12                           1                               1     1               1   1   1           1     1   3 1     73
74 5                                           1                                                         1     1 1 1       74
75 7               1     1                 1                                   2               1   1                       75
76 10                               2         1 1 2             1             1 1                       1                   76
77 9 1         1 1                 1 1                         1               1                 1       1                 77
78 16       2 1   1     1   1         1 1           1           1                       1     1     2   2                   78
79 11     1             1 1                           1       1                     2       1   1 1             1           79
80 12                     1                     1             1       1 1         1         1   1 1     1             1 1   80
81 15     1     1                     2     1 1 1   1               1 1                     2         1     1             1 81
82 15                         1   1 1     1                 2       1       1   2   1         1 1     1             1       82
83 12                         1 2                         1       1             1 1       1   1 1 1                       1 83
84 13       1 1 1         1             1                       1       1   1         1             1 1     1             1 84
85 8   1     1     1                               1                           1                               2       1   85
86 10     1           1                 1 1         1 1                 1       1                     1         1           86
87 8                                       1                 1     2   1         1                   1             1       87
88 8             1       1       1     1             1 1                                                               2   88
89 8             1                   1           1                       2         1   1                 1                 89
90 10                     1 1                 1         1 1 1 1                 1               1         1                 90
91 8         1                                   1     1         1           1         1 2                                 91
92 8           1 1           1                   1                     1               1                   1 1             92
93 6                 1     1           1                                                                     1       1 1   93
94 8 1       1                       1     1 1                               1 1                               1           94
95 7             1                       2           1     1             1                 1                               95
96 9         1           2       1         1             1               1                                     1         1 96
97 8 1           1 1                         1       1                   2                         1                       97
98 13                 2     1                 1           2     1     1             1   1     1               1   1         98
99 12     1           1               1                         1 1   1   1     1     1       1     1 1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng