BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13       1                         1         1     1 1         1     1 1 1         1                 1     1     1       00
01 15 1 1         1 1                 1         1 1                                     1       2   2         1   1   1     01
02 12                 1 1 1                   1 1     1 1 1                     1     1     1   1                           02
03 10                             1               1   1       1 2       1 1                           1         1           03
04 8                                         1         2     1               1     1     1                             1   04
05 12 1                             1       1         1   1         1             1 1       1       1                   1 1 05
06 8 2         1             1             1                                       1         1                         1   06
07 12             1 1                       1             1           3   1         1                   1   1         1     07
08 12     1 1   1   1           1 1           1         1                       1             1         1               1   08
09 10 1       1                     1   1                         1       1                     1     1           1     1   09
10 5 1 1                                         1                                                   1         1           10
11 14     1 1       2         2 1   1 1   1                                         1                           1     1   1 11
12 9           1 1                                                                 1         1     1 1     1     1     1   12
13 9     1                 1     1               1                 1 1                   1                 1 1             13
14 12                       1     2             1     2         1 1       1           1 1                                 1 14
15 10               2                 1                 1     1             1     1               1         1       1       15
16 3                                           1                                             1               1             16
17 15 1 1     1                   1   2           1           1 1                 1     2     1       1 1                   17
18 18       1       1 1 1     1                         1   1   1   1     1     1           1         2     1 1 1 1         18
19 10   1               1   1   1       1   1                           1     2                                 1           19
20 12             1 2                   2 1                                         1   1     1               1     1     1 20
21 8     1                                               1           1 1         1   1 1           1                       21
22 17   1   1         1 1 1       1 1 1 1         1             1   1       1       1       1       1                 1     22
23 9             1                   1   1         1                   1 1   1   1               1                         23
24 16     1                   1           1           1     2             1 1 1 1   1     1     2           1         1     24
25 8                     1                         1       1     1                         2           1                 1 25
26 16     1                 1 1           1   2 3                 1   1 1                       1           1 1   1         26
27 13                           1 1     1   1           1   1                 1   1       1           1         2   1       27
28 12   1             2   1             1 1                               1 1       1         1   1               1         28
29 10                                           1     1         1     1 1 1                         2     1   1             29
30 16           1         1 2       1         1           1       2 1               1   1   1   1                   1 1     30
31 7                                                       1                         1   1       1       1       1       1 31
32 13 1     1       1               1                     2 1   1       1       1   1         1   1                         32
33 13             1       1             1       1                 1     1         1           1   1   1   1             1 1 33
34 6                     1                               1         1               1           1                 1         34
35 13       2 1             1 1   1 1                       1         1     1     1                     1                 1 35
36 13     1         1 2   1                                 1                 1       2 2         1                     1   36
37 9     1                           1 1         1       1                       1                             1   1   1   37
38 14         1 2 1     1     1           2   1                           1   1                   1     1   1               38
39 5         1                   1       1   1                                                 1                           39
40 9 1   1           1                 1           1 1             1                               1       1               40
41 12   1   1               1                                 1     1       1 1           1     2             1   1         41
42 10           1   1         1         1   1                       1         1 1 1                       1                 42
43 10 1     1                           1     1     2         1   1                                     1           1       43
44 4             1                       1                         1         1                                             44
45 13       1 1           1 1                       1                     1 1     2   1                           1 1     1 45
46 15   1     1         1                       1   1         2         1     1       1 2           1                   2   46
47 8                   1                 1                     1             1 1     1     1             1                 47
48 7                                       1 1                 1 2         1                                 1             48
49 10                                             2       1                       1   2     1       1       1           1   49
50 8     1     1                                         1           1                 2                       1   1       50
51 10                         1   1     1                     2 1   1             1         1                     1         51
52 7     1                 1       1                               1             1 1                           1           52
53 10     1                     1                         1 1               1   1       1           1 1         1           53
54 5                                                                                       2 1       1   1                 54
55 7           1                             1                         1   1                           2   1               55
56 4                           1   1           1                                         1                                 56
57 14 1                             1     1               1 1   1                     1     1           1   1 1 1         2 57
58 6 1           1                         1   1                                                                 1     1   58
59 9   1         1           1     1                 1 1                                 1                     1     1     59
60 10     1   1               1 1                                               1 1       1             1     1   1         60
61 8 1     2           1                 1                           1                   1         1                       61
62 14   1   1                             1       1 1           1     1   1   1   1   1         1             1 1           62
63 11   1     1           1           1 1 1                                                               1     1   2 1     63
64 13         2                         1     1                   1 1 1         1       1             1   1   1       1     64
65 12   1                                                 1   1   1         1   1         1     1         1       1 1 1     65
66 11                   1   1     1                 1   1   1                   1             1         1   1             1 66
67 16     1   1   3   1 1       1   1     2   1     1                                       1       1                 1     67
68 10     1     1         1       1                                             1       1 1       1 1               1       68
69 14       1 1   1           2                         1   1     1             1     1   2       1                       1 69
70 9   1               1 1   2                                 1       1                   1     1                         70
71 11 1             1   2                                       1                             1         1   1 1   1 1       71
72 13         1         1             2         1             1               1         1             1 2 1               1 72
73 10           2 1     1       2   1                         1       1                                         1           73
74 5               1               1                   1                 1         1                                       74
75 9           1 1                                 1 1 1       1       1                           1     1                 75
76 10                 1                     1 1                 2 1             1   1                               2       76
77 10                       1 1 1 1                                   1               1         1 1                 1 1     77
78 14     1         1 1                                 1 1       1                         2 1   1     1   1         1 1   78
79 14   2     1   1   1   2                       1                     1 1 1             1             1 1                 79
80 10     1   1                   2 1                               1 1     1 1                           1                 80
81 13           1       1                   1 1   2   1 1                       1         1     1                     2     81
82 10       1         2                         1           1     1                                           1   1 1     1 82
83 8                           1                     1 1                 1         1                         1 2           83
84 10       1   1         1         1       1                                               1 1 1         1             1   84
85 8   1                       1       1 1                           1                 1     1     1                       85
86 10   1                       2     1     1               1                             1           1                 1 1 86
87 9 1               1   1 2   1                   1         1     1                                                       87
88 10   1         1 1                       1     1   1                                           1       1       1     1   88
89 9         1                     2         1 1         1       1                               1                   1     89
90 8     1     1         1                         1 1     1                                             1 1               90
91 14       1 1 1     1   1           1     2   1 1           1         1       1             1                             91
92 10                           1                 1     1     2     1         1                 1 1           1             92
93 13               1 1           1           2     1     1   1             1       1                 1     1           1   93
94 9           1           2                         1     1           1             1       1                       1     94
95 19 2                 1   1     1   3 1   1       1 1     1       1 1   1                       1                       2 95
96 10                         1 1                   1   1                 1 1                 1           2       1         96
97 10                 1               1 1       1   1               1           1     1           1 1                       97
98 7                                                     1           1 1   1                         2     1               98
99 16 1                 1   1               2     2 1 1                 1   1 1   1       1           1               1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng