BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10                               1     1 1                             1     1                     1       1 1     1 1   00
01 18 1           1     1   1 2             1 1                     3             2           1       2       1 1           01
02 5                             1             1                   2                                           1           02
03 15                       1 1                 3     1   1       1   1   1 1     1 1                             1     1   03
04 9                     2 2               1         1               1               1 1                                   04
05 6 1               1 1               1                                                               1   1               05
06 9                       1                       1                                     1 1 2   1     1     1             06
07 6     1         2             1                     1                                                               1   07
08 8   1         1             1                 1       1                               1                         1     1 08
09 9                 2       1                   1         1     1                             1               1   1       09
10 15             2       1             1       1         1   2             1                     1 1   1 1 1 1             10
11 10     1     1                           1       1 1               1                 1   1     1     1                   11
12 5                                     1                                         1 1             1                     1 12
13 13 1   1                       1     1     1       1                     1   2       1           1                 2     13
14 5                                 1       1   1         1                         1                                     14
15 8 1             1             1       1                               1       1                       1     1           15
16 7                         1 1                         1     1             1                         1             1     16
17 12   1         1   1         1                         1 1         1   1   1     1               1                     1 17
18 9       2     1                                     1     1       1                 1                 1 1               18
19 12   3     1 2     1               1 1                   1           1                     1                             19
20 16 2     1           2                                   2                 1     1   1   1     1       1       1   1 1   20
21 11   1           1 1               1                             1                           1     1   1 1 1 1           21
22 17       1   1       1 1 1             1   1 1     1       1             1   1   1         1   1                   1 1   22
23 10     1   1                               2         1       2       1                 1                         1       23
24 12                           1 1   1 1   1     1 1                           1     1   1     1                 1         24
25 10   1                   1                     1             1         1 1 1       1                           1 1       25
26 7                     1                         1   1             1 1               1     1                             26
27 14       1   1 2                 1               1       1             1             1           1     1 2         1     27
28 13               2 1               1       1 1 1                 2           1           1           1         1         28
29 20   1   1 1 1 1   1   1   1       1     1         1           1               1     1 1   2 1             1       1     29
30 13     1           1                 1 1       1 1           1     1     2     1                     1             1     30
31 10 1                 1                   1                                 1   1       1               2 1           1   31
32 11                           1                       1         1     2       1     1   2 1                             1 32
33 8                 1                   1                               1             2           1                   1 1 33
34 14     2         1                     1             1       1           1 1         1           1     2           1 1   34
35 14     1 1   1 1     1                   1                     1             1             1   1 1       1     1     1   35
36 14             1   1             3 1                 1     2 1 2               1       1                                 36
37 8                             1           1         1       1                           1           1           1   1   37
38 9         2                 1 1     1   1                             1       1                                     1   38
39 10           1               1                         1 1 1   1       1                 1           1         1         39
40 7               2           1                       1             1     1         1                                     40
41 8                     1     1         1 1     2       1                                                           1     41
42 16     1       1   1     1               1   1         1 1       1       1 1                 1     1       1           2 42
43 14                           1 1       1         2         1   1                     1 1   1     2       1     1         43
44 8           1                 1                       1 1   1                             1             1       1       44
45 11         1         1 1                           1 1   1   1                                             1 1 1   1     45
46 16     1             1               1   1       2   1 2       1     1     1               1 1         1       1         46
47 13       1             1       1 1 1   1   1       1         1 1             1                               1         1 47
48 8         1       1             1     1   1                                             2                     1         48
49 10         1           1         1 1       1             1               1               1   1         1                 49
50 12         1         1 1   1       1               1         1 1   1                 1                   1             1 50
51 10                       1       1               1         1   1   1                   1                     1 1     1   51
52 9   1           1 1       1                 1   1     1                               1                 1               52
53 9         1                   1     1     1     1 1             1                 1                                   1 53
54 10           1                       2 2 2           1       1                                           1               54
55 8     1   1 1   1                                     1                                         1   1   1               55
56 18 1   1     1 1               1   1               1 2     1           1   1   1       1 1                   1   1   1   56
57 14   1 1   1               1   1   1 1                     1     1 1             1           1       1     1             57
58 6             1                                                                   1         1 1   1             1       58
59 10     1                 1   1                   1                             1 1   1             2                   1 59
60 14         1     2         1                                             1   2 1   1   1                       1 1 1   1 60
61 14   1     1     1           1     1             1               1 1           1   1               1   2     1           61
62 12       1     1       1   2                 1           1           2                       1     1         1           62
63 7       1                       1                         2     1                               1               1       63
64 5                                                       1                 1       1                           2         64
65 13             1                     1   1   1               1             1 2       1     1   1     1     1             65
66 9       1           1 1     1                 1       1         2                       1                               66
67 13 1       1       1                   1   1         1                           1       1           1     1     1   1 1 67
68 5     1         1   1                           1                                                         1             68
69 10   1   1                 1       1             1           1     1     1     1                         1               69
70 10 2                                                     1 1           1                   1       2         2           70
71 11 1         1   1       1         1         1     2                             1   1   1                               71
72 13           2       1           1       1                 1   1     1   1                   1     1           1 1       72
73 9             1       1     1                                 1   2                   1         1         1             73
74 7                                   1                       1                 1   1         1 1                 1       74
75 4 1                                   1                                 1                               1               75
76 11       1         1               1                               1     1       2             1                 1 1   1 76
77 7       1                           1     1         1               1           1                         1             77
78 14   1                       1 1                         1         2   1         1         1   2       1             2   78
79 12                   1   1 1           1                             2 1 1 1     1               1           1           79
80 15       1       1   1 1       1     1       1     1 1   1           2 1     1                             1             80
81 9           1         1               1                       1           2             1         1                   1 81
82 8 1                 1           1                                                         1 1 2                   1     82
83 19     1 1   1     1               1       1       1             1         1   1 2 1   1   1   1   1     1         1     83
84 9 1                     1                                       1     1       1             1     1         1   1       84
85 16     1   1             1 1             1     2       1   1               1 1     1             1   1 1         1       85
86 12 1 1                           1           1                 1     1               1       2     1       1       1     86
87 11                             1       1       1           1           1           1       1   2                 1   1   87
88 8   1 1                 1       1       1                                                                       1     2 88
89 13         1         1 1 1   2                     1   1     1       1       1                         1           1     89
90 6             1                     1     1                             1               1             1                 90
91 15       1                       1             1       1 1       1             1 1 1   1 1           1     1 1 1         91
92 12                 1 1           1 1         1     1           1       1     1   1     1         1                       92
93 10 1         1                   1                                   1 1   1         1           1   1               1   93
94 7                             1           1   1                     1             1                           1       1 94
95 10   2   1 1           1   2   1                                             1                       1                   95
96 15 1 1                   2   1   1           1 1     1                                       2 1         1 1 1           96
97 4                         1                 1     1       1                                                             97
98 7                                   1       1 1             1             1             1       1                       98
99 7               1                         1   1 1     1                                           1 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng