BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng
00 13               1     1 1                             1     1                     1       1 1     1 1   1   1         1 00
01 18   1   1 2             1 1                     3             2           1       2       1 1               1   1       01
02 7             1             1                   2                                           1             1 1           02
03 17       1 1                 3     1   1       1   1   1 1     1 1                             1     1   1 1             03
04 12     2 2               1         1               1               1 1                                     1   1     1   04
05 8 1 1               1                                                               1   1                   1   1     1 05
06 10       1                       1                                     1 1 2   1     1     1                           1 06
07 6             1                     1                                                               1     2           1 07
08 7           1                 1       1                               1                         1     1               1 08
09 11 2       1                   1         1     1                             1               1   1       1             1 09
10 13     1             1       1         1   2             1                     1 1   1 1 1 1                             10
11 8                       1       1 1               1                 1   1     1     1                                   11
12 7                     1                                         1 1             1                     1     1   1       12
13 12             1     1     1       1                     1   2       1           1                 2           1         13
14 5                 1       1   1         1                         1                                                     14
15 7             1       1                               1       1                       1     1               1           15
16 8         1 1                         1     1             1                         1             1     1               16
17 11 1         1                         1 1         1   1   1     1               1                     1             1   17
18 7                                   1     1       1                 1                 1 1                         1     18
19 8 1               1 1                   1           1                     1                                 1     1     19
20 16   2                                   2                 1     1   1   1     1       1       1   1 1             1 2   20
21 10 1               1                             1                           1     1   1 1 1 1                       1   21
22 15   1 1 1             1   1 1     1       1             1   1   1         1   1                   1 1                   22
23 10                         2         1       2       1                 1                         1               1 1     23
24 14           1 1   1 1   1     1 1                           1     1   1     1                 1                 1 1     24
25 12       1                     1             1         1 1 1       1                           1 1           1   1 1     25
26 7     1                         1   1             1 1               1     1                                             26
27 11               1               1       1             1             1           1     1 2         1           1         27
28 13 1               1       1 1 1                 2           1           1           1         1         1   1           28
29 15 1   1   1       1     1         1           1               1     1 1   2 1             1       1                     29
30 12 1                 1 1       1 1           1     1     2     1                     1             1                     30
31 10   1                   1                                 1   1       1               2 1           1     1             31
32 14           1                       1         1     2       1     1   2 1                             1   1 1         1 32
33 10 1                   1                               1             2           1                   1 1   1 1           33
34 12                     1             1       1           1 1         1           1     2           1 1                 1 34
35 10   1                   1                     1             1             1   1 1       1     1     1                   35
36 15 1             3 1                 1     2 1 2               1       1                                       2         36
37 10             1           1         1       1                           1           1           1   1   1             1 37
38 11           1 1     1   1                             1       1                                     1     1 1       1 1 38
39 10           1                         1 1 1   1       1                 1           1         1                     1   39
40 7           1                       1             1     1         1                                           1 1       40
41 8     1     1         1 1     2       1                                                           1                     41
42 15 1     1               1   1         1 1       1       1 1                 1     1       1           2         1       42
43 15           1 1       1         2         1   1                     1 1   1     2       1     1                     1   43
44 8             1                       1 1   1                             1             1       1                 1     44
45 11   1 1                           1 1   1   1                                             1 1 1   1     1               45
46 17   1               1   1       2   1 2       1     1     1               1 1         1       1           1       1     46
47 13     1       1 1 1   1   1       1         1 1             1                               1         1   1             47
48 9 1             1     1   1                                             2                     1             1       1   48
49 10     1         1 1       1             1               1               1   1         1                               1 49
50 13   1 1   1       1               1         1 1   1                 1                   1             1       1 1       50
51 11       1       1               1         1   1   1                   1                     1 1     1             1     51
52 11 1       1                 1   1     1                               1                 1               2   1       1   52
53 8             1     1     1     1 1             1                 1                                   1                 53
54 9                   2 2 2           1       1                                           1                               54
55 6                                     1                                         1   1   1                 1     1       55
56 16             1   1               1 2     1           1   1   1       1 1                   1   1   1       1     1     56
57 15         1   1   1 1                     1     1 1             1           1       1     1                   2 1     1 57
58 7                                                                 1         1 1   1             1       2               58
59 11       1   1                   1                             1 1   1             2                   1 1       1       59
60 12         1                                             1   2 1   1   1                       1 1 1   1               1 60
61 13           1     1             1               1 1           1   1               1   2     1                 1 1       61
62 13     1   2                 1           1           2                       1     1         1                 1     1 1 62
63 7               1                         2     1                               1               1       1               63
64 7                                       1                 1       1                           2         1 1             64
65 13                   1   1   1               1             1 2       1     1   1     1     1                           1 65
66 8   1 1     1                 1       1         2                       1                                               66
67 13 1                   1   1         1                           1       1           1     1     1   1 1     1     1     67
68 5   1                           1                                                         1               1   1         68
69 9         1       1             1           1     1     1     1                         1                     1         69
70 10                                       1 1           1                   1       2         2             1       1     70
71 8       1         1         1     2                             1   1   1                                               71
72 12   1           1       1                 1   1     1   1                   1     1           1 1           1           72
73 8     1     1                                 1   2                   1         1         1                             73
74 9                   1                       1                 1   1         1 1                 1               1     1 74
75 4                     1                                 1                               1               1               75
76 14 1               1                               1     1       2             1                 1 1   1   1   1 1 1     76
77 7                   1     1         1               1           1                         1                   1         77
78 14           1 1                         1         2   1         1         1   2       1             2     1             78
79 12   1   1 1           1                             2 1 1 1     1               1           1                           79
80 14   1 1       1     1       1     1 1   1           2 1     1                             1                     1       80
81 11     1               1                       1           2             1         1                   1   1       2     81
82 8   1           1                                                         1 1 2                   1                 1   82
83 18 1               1       1       1             1         1   1 2 1   1   1   1   1     1         1     1     1         83
84 9       1                                       1     1       1             1     1         1   1                   1   84
85 16       1 1             1     2       1   1               1 1     1             1   1 1         1               1 1     85
86 10               1           1                 1     1               1       2     1       1       1                     86
87 11             1       1       1           1           1           1       1   2                 1   1                   87
88 7       1       1       1                                                                       1     2     1           88
89 13   1 1 1   2                     1   1     1       1       1                         1           1                 1   89
90 6                   1     1                             1               1             1                             1   90
91 14               1             1       1 1       1             1 1 1   1 1           1     1 1 1                         91
92 14 1 1           1 1         1     1           1       1     1   1     1         1                       1           1   92
93 8               1                                   1 1   1         1           1   1               1                   93
94 11             1           1   1                     1             1                           1       1 1     1   1 1   94
95 7     1   2   1                                             1                       1                                 1 95
96 14       2   1   1           1 1     1                                       2 1         1 1 1                       1   96
97 4         1                 1     1       1                                                                             97
98 10                   1       1 1             1             1             1       1                             1   1   1 98
99 7                         1   1 1     1                                           1 1                           1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng