BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
Ngày
/
Tháng
00 16   1 1                             1     1                     1       1 1     1 1   1   1         1   1 1       1 1   00
01 16     1 1                     3             2           1       2       1 1               1   1       1             1   01
02 7         1                   2                                           1             1 1             1               02
03 17         3     1   1       1   1   1 1     1 1                             1     1   1 1                       1 1     03
04 12     1         1               1               1 1                                     1   1     1       2   1     1   04
05 8 1                                                               1   1                   1   1     1     2             05
06 11             1                                     1 1 2   1     1     1                           1         2         06
07 5                 1                                                               1     2           1                   07
08 7           1       1                               1                         1     1               1           1       08
09 8           1         1     1                             1               1   1       1             1                   09
10 15 1       1         1   2             1                     1 1   1 1 1 1                                   1     1   1 10
11 11     1       1 1               1                 1   1     1     1                                   1       1       1 11
12 7   1                                         1 1             1                     1     1   1                         12
13 14 1     1       1                     1   2       1           1                 2           1           1   1     1     13
14 7       1   1         1                         1                                                       1 1   1         14
15 10   1                               1       1                       1     1               1             2   1         1 15
16 6                   1     1             1                         1             1     1                                 16
17 10                   1 1         1   1   1     1               1                     1             1     1               17
18 9                 1     1       1                 1                 1 1                         1       1       1       18
19 9 1                   1           1                     1                                 1     1         1   1 1       19
20 17                     2                 1     1   1   1     1       1       1   1 1             1 2     1 1 1           20
21 10                             1                           1     1   1 1 1 1                       1           1 1       21
22 13   1   1 1     1       1             1   1   1         1   1                   1 1                           1         22
23 11       2         1       2       1                 1                         1               1 1             1         23
24 14 1   1     1 1                           1     1   1     1                 1                 1 1     2     1           24
25 11           1             1         1 1 1       1                           1 1           1   1 1                       25
26 7             1   1             1 1               1     1                                                             1 26
27 11             1       1             1             1           1     1 2         1           1                 1         27
28 12       1 1 1                 2           1           1           1         1         1   1               1             28
29 14     1         1           1               1     1 1   2 1             1       1                       1   1   1       29
30 13 1 1       1 1           1     1     2     1                     1             1                               1   1   30
31 9     1                                 1   1       1               2 1           1     1                               31
32 13                 1         1     2       1     1   2 1                             1   1 1         1                   32
33 10   1                               1             2           1                   1 1   1 1             1               33
34 13   1             1       1           1 1         1           1     2           1 1                 1   1               34
35 10     1                     1             1             1   1 1       1     1     1                             1       35
36 12                 1     2 1 2               1       1                                       2               1         1 36
37 10       1         1       1                           1           1           1   1   1             1                 1 37
38 10 1   1                             1       1                                     1     1 1       1 1     1             38
39 10                   1 1 1   1       1                 1           1         1                     1                 1   39
40 11                 1             1     1         1                                           1 1       1   1 1     1   1 40
41 8   1 1     2       1                                                           1                       1   1           41
42 13     1   1         1 1       1       1 1                 1     1       1           2         1                         42
43 13   1         2         1   1                     1 1   1     2       1     1                     1                     43
44 9                   1 1   1                             1             1       1                 1     1 1               44
45 13               1 1   1   1                                             1 1 1   1     1                     1 1 1     1 45
46 19 1   1       2   1 2       1     1     1               1 1         1       1           1       1     1         1   1   46
47 9   1   1       1         1 1             1                               1         1   1                               47
48 9   1   1                                             2                     1             1       1   1         1       48
49 7       1             1               1               1   1         1                               1                   49
50 9               1         1 1   1                 1                   1             1       1 1                         50
51 11             1         1   1   1                   1                     1 1     1             1           1       1   51
52 13         1   1     1                               1                 1               2   1       1         2   2       52
53 10 1     1     1 1             1                 1                                   1                 2           1     53
54 10 2 2 2           1       1                                           1                                               1 54
55 8                   1                                         1   1   1                 1     1                   1 1   55
56 15               1 2     1           1   1   1       1 1                   1   1   1       1     1                   1   56
57 14 1                     1     1 1             1           1       1     1                   2 1     1         1     1   57
58 8                                               1         1 1   1             1       2                             1   58
59 9             1                             1 1   1             2                   1 1       1                         59
60 12                                     1   2 1   1   1                       1 1 1   1               1                 1 60
61 12             1               1 1           1   1               1   2     1                 1 1                   1     61
62 11         1           1           2                       1     1         1                 1     1 1             1     62
63 8                       2     1                               1               1       1                       1   1     63
64 7                     1                 1       1                           2         1 1                               64
65 16 1   1   1               1             1 2       1     1   1     1     1                           1 2   1             65
66 5           1       1         2                       1                                                                 66
67 17   1   1         1                           1       1           1     1     1   1 1     1     1       1 1   1 1 1     67
68 6             1                                                         1               1   1                 1     1   68
69 7             1           1     1     1     1                         1                     1                           69
70 11                     1 1           1                   1       2         2             1       1                     1 70
71 7         1     2                             1   1   1                                                           1     71
72 14     1                 1   1     1   1                   1     1           1 1           1           1       1     2   72
73 9                           1   2                   1         1         1                             1     1     1     73
74 11 1                       1                 1   1         1 1                 1               1     1     1           1 74
75 7   1                                 1                               1               1               2     1           75
76 16                               1     1       2             1                 1 1   1   1   1 1 1     1 1 1   1         76
77 9 1     1         1               1           1                         1                   1             1         1   77
78 14                     1         2   1         1         1   2       1             2     1               1             1 78
79 10   1                             2 1 1 1     1               1           1                                       1     79
80 13 1       1     1 1   1           2 1     1                             1                     1                 1 1     80
81 11   1                       1           2             1         1                   1   1       2                     1 81
82 10                                                       1 1 2                   1                 1         1     2   1 82
83 18       1       1             1         1   1 2 1   1   1   1   1     1         1     1     1         1           1     83
84 9                             1     1       1             1     1         1   1                   1                 1   84
85 15     1     2       1   1               1 1     1             1   1 1         1               1 1               1       85
86 11         1                 1     1               1       2     1       1       1                               1   1   86
87 12   1       1           1           1           1       1   2                 1   1                       2             87
88 5     1                                                                       1     2     1                             88
89 9               1   1     1       1       1                         1           1                 1                   1 89
90 7 1     1                             1               1             1                             1     1               90
91 14           1       1 1       1             1 1 1   1 1           1     1 1 1                                 1         91
92 10         1     1           1       1     1   1     1         1                       1           1                     92
93 8                                 1 1   1         1           1   1               1                         1           93
94 11       1   1                     1             1                           1       1 1     1   1 1                 1   94
95 5                                         1                       1                                 1       1         1 95
96 11         1 1     1                                       2 1         1 1 1                       1             1       96
97 4         1     1       1                                                                                             1 97
98 10 1       1 1             1             1             1       1                             1   1   1                   98
99 7       1   1 1     1                                           1 1                           1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
Ngày
/
Tháng