BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/06/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
Ngày
/
Tháng
00 8             1                               1     1                       1                   1   1 1               1 00
01 14       1       1         1   1       1 1           1 1     1                       1       1             1 1       1   01
02 10             1                       1       1         1                             1 1         1             1     2 02
03 11   1       1   1     1       1 1         1 1           1               2                                               03
04 10       1 1       1             1     1 1                                                   2           1         1     04
05 14         2   1 1         1       1   2             1             1           1       1                   1       1     05
06 9           1       1             1                             1                       1     1 1             1   1     06
07 14                   1 1   1         1             2             1     1         2   1 1   1 1                           07
08 14     1         1             2   1           1         1         1   2               1                 1     1       1 08
09 11                           1 1                             1         1             2       1     2     1         1     09
10 10             1   1   1   1   1                                     1                                         1     3   10
11 11       1           1   1         1             1 1           1 1         1                     1                   1   11
12 11 1   1     1                               1                     1         1                 2               2       1 12
13 7         1                   1     1   1   1                       1       1                                           13
14 8           1           1                           1                       1 1                       1   1     1       14
15 15           1     1         1 1 1               2                       1 1         1 1     1       2           1       15
16 11   1                               1           1             1 1                     1           1         1 1       2 16
17 8               1                         2       1 1                       1   1           1                           17
18 6       1           1       1           1                                               1                     1         18
19 8       1     1                     1                             1           1     1         1     1                   19
20 16 1   1 1     1     1               1         1 1 1   1             1       2           1   1                         1 20
21 9           1                               1             1   1                     1     2         1     1             21
22 14 2         1 1   1   2     1   2 1                                     1     1                       1                 22
23 12         1               1             1 1                       1 2 2           1     1                 1             23
24 10     2             1       1               1           1           1           1               1             1         24
25 7 1                     1         1   1                     1 1                                 1                       25
26 4 1           1 1                                                                                     1                 26
27 8       1               1       1 2     1                                           1                         1         27
28 9                     1     1       1 1   1                                   1       1   1                         1   28
29 13   1         1 1   1 1     1             1       1               1     1                 1             1             1 29
30 6                               1   1           1                     1   1             1                               30
31 10                                   1             1       1     1   1             1       2           1 1               31
32 12         1   2           1 1       1   1                         1   1                       1         1           1   32
33 13 2 1       1     1               1 1 1                                       2                       1         1     1 33
34 14     1                       1       1             1     1 1       1     1   1 1                   1 1   2             34
35 9     1   1             1                 1 1   1                       1                                       1     1 35
36 13         1     1 1     1       1       1   1                           1     1                     2   1         1     36
37 16     1             2 1   1     1           1     1   1         1               1           1       1             2 1   37
38 11               1 1                     1           1   1   1             1       1 1                 1               1 38
39 9         1     1                                             1                   1     1         1   1     1     1     39
40 8 1 1                   1                                       1         1 1     1       1                             40
41 13   1   1                 1             1 1         1         1     1           1           1         1     1     1     41
42 11                                 1           1           2         1 1           3 1 1                                 42
43 9               1               1                               1   1     1 1                             1   2         43
44 17       1 3                 1   1     1           1         2       1 1   1           1               1   1       1     44
45 11     1           1       1 2   1                   1   1   1 1           1                                             45
46 10           1           1 1                         1 1 2                 1         1       1                           46
47 6       1     1                             1     1                             1                                 1     47
48 21 1     1         1   1     1                 1 1 1 2 1 1       2     1   1             2 1       1         1           48
49 9   1   1               1       1                       1               1               1               1           1   49
50 8   1 1                                     1   1                         1                 1               1       1   50
51 6                 1             1                     1 1                               1                             1 51
52 11       1                     1         1                             1 1   1   1     1         1           1       1   52
53 12     1       1     1                 1       1 1 1     1   1     1                                   1   1             53
54 13   1                         1               1       1   1   2   1       1             1     1 1                     1 54
55 14               1       1   1 1   1           1   1       1 2     1           1       1           1                     55
56 8                         1                 1       1   1     1                                 1         1         1   56
57 10           1     1     1     1     2     1                                 1             1     1                       57
58 5                   1                                   1               1                     1               1         58
59 13 1   1       1     2         1       1             1 1                     1             1       1       1             59
60 9 1 1                 1         1         1   1                   1     1     1                                         60
61 9           1     1 1           1                     2                             1                   1       1       61
62 8                                   2               1       1                                     1     1   2           62
63 9           1   1                     1                   1       1 1                       1                     1 1   63
64 5     1         1             1                   1                                                         1           64
65 18   1                 1   1 1     1                       1   1 2   2   1       2             1     1       1   1       65
66 11                     1                     1 1           1   1         1     1         1     1 1       1               66
67 11   2                 1 1 1               1   1   1                           1                                     1 1 67
68 14 1       1             1                 1       1   1 1                           1   1   1 2             1   1       68
69 8                           1                 1                           1     1 2                             1     1 69
70 8       1       1       1                                 1       1                   1   1 1                           70
71 8                             1                 1   1 1                 1           1 1                   1             71
72 6   1               1                 1                   1                       1                             1       72
73 10     1             1                 1   1         1                         1     1     1   1   1                     73
74 11         1       1   1 1                             1           1           1                     1   1         1   1 74
75 8   1     1                   1   1         1                   1           1         1                                 75
76 17                     1               1   1               1 1 1   1 1       2         1 1         1 1     1       1 1   76
77 6               1                             1       1   1                                                 2           77
78 13               1 1             1                         1 1 1         1     1               2   1         1 1         78
79 15     1     2               1           1   1   1         1           1                 1     1 1       1     1       1 79
80 16 1         2 1   1           1               1 1 1         1         1         1     1         1   1       1           80
81 12 1                               1       1     1         1   1 1             1       1                 1     1   1     81
82 8                           1           1     1                 2               1                                 2     82
83 16         1   2         1 2               1     1     1           1                           1 1 1 1 1           1     83
84 7                               1     1 1                                       1 1 1                       1           84
85 7       1   1         1                 1 1             1                   1                                           85
86 14             1       1 1 1       1             1               1         1                 1   1 3           1         86
87 16   1 1                 1                               1     1                 2 3 1               1   1 1         2   87
88 12                 1 1             1 1                             1 1 1                   1 1             1     2       88
89 11     1   1               1 1     1       1 1                                         1                 1     1 1       89
90 12   1 1 1         1       1             1     1             1   1                 1     1                 1             90
91 8           1                               1         1             1                   1         1 1 1                 91
92 6         1                                                 1             1                         1           2       92
93 8                     1             1           1     1                                   1   1               1 1       93
94 11   1                               2       1   1     1     1         2                     1   1                       94
95 10 1                                                 1         1       1           1 1           1     2   1             95
96 11       1       1                       1     1                   1         1             2             2       1       96
97 9 1               1 1                                                     1 1 1               1       1         1       97
98 14       1                             1     1     1       1   1           1       1       1     1 1 1 1     1           98
99 10 1                               1     1               1               3       1               1                   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
Ngày
/
Tháng