BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng
00 14                   1     1                     1       1 1     1 1   1   1         1   1 1       1 1                   00
01 14             3             2           1       2       1 1               1   1       1             1                   01
02 8             2                                           1             1 1             1               1   1           02
03 13   1       1   1   1 1     1 1                             1     1   1 1                       1 1                     03
04 13               1               1 1                                     1   1     1       2   1     1     2         1   04
05 7                                                 1   1                   1   1     1     2                             05
06 13                                   1 1 2   1     1     1                           1         2           1 1   1       06
07 7 1                                                               1     2           1                   1 1             07
08 7   1                               1                         1     1               1           1           1           08
09 10     1     1                             1               1   1       1             1                             1 1 1 09
10 14   1   2             1                     1 1   1 1 1 1                                   1     1   1             1   10
11 9               1                 1   1     1     1                                   1       1       1             1   11
12 6                             1 1             1                     1     1   1                                         12
13 12                     1   2       1           1                 2           1           1   1     1     1               13
14 6     1                         1                                                       1 1   1                     1   14
15 11                   1       1                       1     1               1             2   1         1         1   1   15
16 6   1     1             1                         1             1     1                                                 16
17 11   1 1         1   1   1     1               1                     1             1     1                 1             17
18 9 1     1       1                 1                 1 1                         1       1       1                       18
19 10     1           1                     1                                 1     1         1   1 1               1 1     19
20 19     2                 1     1   1   1     1       1       1   1 1             1 2     1 1 1             1   1         20
21 12             1                           1     1   1 1 1 1                       1           1 1                 1   1 21
22 11       1             1   1   1         1   1                   1 1                           1         1         1     22
23 9 1       2       1                 1                         1               1 1             1                         23
24 10                         1     1   1     1                 1                 1 1     2     1                           24
25 13         1         1 1 1       1                           1 1           1   1 1                       1 1       1     25
26 6 1             1 1               1     1                                                             1                 26
27 12     1             1             1           1     1 2         1           1                 1         2               27
28 12             2           1           1           1         1         1   1               1             1   1 1         28
29 12           1               1     1 1   2 1             1       1                       1   1   1                       29
30 10         1     1     2     1                     1             1                               1   1         1         30
31 9                       1   1       1               2 1           1     1                                         1     31
32 14 1         1     2       1     1   2 1                             1   1 1         1                                 1 32
33 11                   1             2           1                   1 1   1 1             1                   1 1         33
34 14 1       1           1 1         1           1     2           1 1                 1   1                 2             34
35 10           1             1             1   1 1       1     1     1                             1             1         35
36 13 1     2 1 2               1       1                                       2               1         1           1     36
37 11 1       1                           1           1           1   1   1             1                 1       1       1 37
38 9                   1       1                                     1     1 1       1 1     1                         1   38
39 10   1 1 1   1       1                 1           1         1                     1                 1                   39
40 13 1             1     1         1                                           1 1       1   1 1     1   1       1     1   40
41 8   1                                                           1                       1   1           1 1 1       1   41
42 11   1 1       1       1 1                 1     1       1           2         1                                         42
43 14       1   1                     1 1   1     2       1     1                     1                         1   1   1 1 43
44 11   1 1   1                             1             1       1                 1     1 1                   2           44
45 13 1   1   1                                             1 1 1   1     1                     1 1 1     1             1   45
46 17 1 2       1     1     1               1 1         1       1           1       1     1         1   1   1             1 46
47 8         1 1             1                               1         1   1                                       1 1     47
48 8                                     2                     1             1       1   1         1             1         48
49 9     1               1               1   1         1                               1                       1 1 1       49
50 9         1 1   1                 1                   1             1       1 1                               1         50
51 13       1   1   1                   1                     1 1     1             1           1       1   1       1   1   51
52 13   1                               1                 1               2   1       1         2   2       1             1 52
53 7             1                 1                                   1                 2           1       1             53
54 7 1       1                                           1                                               1     1       1 1 54
55 12   1                                         1   1   1                 1     1                   1 1             2 1 1 55
56 15 2     1           1   1   1       1 1                   1   1   1       1     1                   1       1           56
57 13       1     1 1             1           1       1     1                   2 1     1         1     1                   57
58 10                               1         1 1   1             1       2                             1         1 1       58
59 11                           1 1   1             2                   1 1       1                         1 1     1       59
60 13                     1   2 1   1   1                       1 1 1   1               1                 1       1         60
61 12             1 1           1   1               1   2     1                 1 1                   1               1     61
62 10     1           2                       1     1         1                 1     1 1             1                     62
63 8       2     1                               1               1       1                       1   1                     63
64 13     1                 1       1                           2         1 1                               2 1 1 1       1 64
65 14         1             1 2       1     1   1     1     1                           1 2   1                       1     65
66 4   1         2                       1                                                                                 66
67 16 1                           1       1           1     1     1   1 1     1     1       1 1   1 1 1           1         67
68 6                                                       1               1   1                 1     1           1       68
69 7         1     1     1     1                         1                     1                                   1       69
70 11     1 1           1                   1       2         2             1       1                     1                 70
71 5                             1   1   1                                                           1                   1 71
72 16       1   1     1   1                   1     1           1 1           1           1       1     2       1 1 1       72
73 10           1   2                   1         1         1                             1     1     1                 1   73
74 10         1                 1   1         1 1                 1               1     1     1           1                 74
75 7                     1                               1               1               2     1                         1 75
76 16               1     1       2             1                 1 1   1   1   1 1 1     1 1 1   1                         76
77 7 1               1           1                         1                   1             1         1                   77
78 16     1         2   1         1         1   2       1             2     1               1             1     1 1         78
79 10                 2 1 1 1     1               1           1                                       1               1     79
80 11 1   1           2 1     1                             1                     1                 1 1         1           80
81 12           1           2             1         1                   1   1       2                     1     1   1       81
82 12                                       1 1 2                   1                 1         1     2   1     1     1     82
83 17             1         1   1 2 1   1   1   1   1     1         1     1     1         1           1                   1 83
84 11             1     1       1             1     1         1   1                   1                 1   1           1   84
85 14   1   1               1 1     1             1   1 1         1               1 1               1       1         1     85
86 12           1     1               1       2     1       1       1                               1   1     1   1         86
87 14       1           1           1       1   2                 1   1                       2               1   1 1 1     87
88 7                                                             1     2     1                                           3 88
89 8   1     1       1       1                         1           1                 1                   1                 89
90 6                     1               1             1                             1     1                             1 90
91 13   1 1       1             1 1 1   1 1           1     1 1 1                                 1                         91
92 9           1       1     1   1     1         1                       1           1                       1             92
93 9                 1 1   1         1           1   1               1                         1             1             93
94 11                 1             1                           1       1 1     1   1 1                 1           1     1 94
95 8                         1                       1                                 1       1         1   1     1 1     95
96 12 1                                       2 1         1 1 1                       1             1       1       2       96
97 4       1                                                                                             1             2   97
98 8         1             1             1       1                             1   1   1                             1     98
99 4   1                                           1 1                           1                                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng