BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng
00 16 1     1                     1       1 1     1 1   1   1         1   1 1       1 1                         1   1       00
01 13         2           1       2       1 1               1   1       1             1                   2                 01
02 7                                       1             1 1             1               1   1           1                 02
03 12 1 1     1 1                             1     1   1 1                       1 1                         1 1           03
04 12             1 1                                     1   1     1       2   1     1     2         1                     04
05 7                               1   1                   1   1     1     2                                               05
06 13                 1 1 2   1     1     1                           1         2           1 1   1                         06
07 7                                               1     2           1                   1 1                             1 07
08 7                 1                         1     1               1           1           1               1             08
09 11                       1               1   1       1             1                             1 1 1   1   1   1       09
10 12   1                     1 1   1 1 1 1                                   1     1   1             1             1       10
11 10               1   1     1     1                                   1       1       1             1         1       1   11
12 8           1 1             1                     1     1   1                                                     1 1   12
13 15   1   2       1           1                 2           1           1   1     1     1                         1 1   1 13
14 6             1                                                       1 1   1                     1                   1 14
15 14 1       1                       1     1               1             2   1         1         1   1         1 1   1     15
16 6     1                         1             1     1                                                 1       1         16
17 8 1   1     1               1                     1             1     1                 1                               17
18 8               1                 1 1                         1       1       1                               1     1   18
19 8                     1                                 1     1         1   1 1               1 1                       19
20 19     1     1   1   1     1       1       1   1 1             1 2     1 1 1             1   1         1     1           20
21 11                       1     1   1 1 1 1                       1           1 1                 1   1                   21
22 10   1   1   1         1   1                   1 1                           1         1         1                       22
23 7                 1                         1               1 1             1                           1         1     23
24 12       1     1   1     1                 1                 1 1     2     1                                   1 1       24
25 14 1 1 1       1                           1 1           1   1 1                       1 1       1                     2 25
26 3               1     1                                                             1                                   26
27 13 1             1           1     1 2         1           1                 1         2                 2               27
28 13       1           1           1         1         1   1               1             1   1 1             2 1           28
29 13         1     1 1   2 1             1       1                       1   1   1                             1       1   29
30 14   2     1                     1             1                               1   1         1         2 1 1 1 1         30
31 11     1   1       1               2 1           1     1                                         1     1 1               31
32 11       1     1   2 1                             1   1 1         1                                 1         1         32
33 14 1             2           1                   1 1   1 1             1                   1 1           1       1     1 33
34 16   1 1         1           1     2           1 1                 1   1                 2             1   1 1         1 34
35 11       1             1   1 1       1     1     1                             1             1         1       1         35
36 9         1       1                                       2               1         1           1       1     1         36
37 12                   1           1           1   1   1             1                 1       1       1 1   1     1       37
38 10 1       1                                     1     1 1       1 1     1                         1           1         38
39 7 1                 1           1         1                     1                 1                                 1   39
40 11   1         1                                           1 1       1   1 1     1   1       1     1                     40
41 8                                             1                       1   1           1 1 1       1                 1   41
42 8   1 1                 1     1       1           2         1                                                           42
43 13               1 1   1     2       1     1                     1                         1   1   1 1   1               43
44 9                     1             1       1                 1     1 1                   2           1                 44
45 13                                     1 1 1   1     1                     1 1 1     1             1     1           1 1 45
46 13     1               1 1         1       1           1       1     1         1   1   1             1                 1 46
47 8       1                               1         1   1                                       1 1     1           1     47
48 10                   2                     1             1       1   1         1             1                     1 1   48
49 10   1               1   1         1                               1                       1 1 1               1   1     49
50 10               1                   1             1       1 1                               1               1   1 1 1   50
51 11                 1                     1 1     1             1           1       1   1       1   1           1         51
52 12                 1                 1               2   1       1         2   2       1             1                   52
53 8             1                                   1                 2           1       1                       1     1 53
54 6                                   1                                               1     1       1 1                 1 54
55 12                           1   1   1                 1     1                   1 1             2 1 1     1             55
56 15 1   1   1       1 1                   1   1   1       1     1                   1       1             1 1     1       56
57 12           1           1       1     1                   2 1     1         1     1                       1           1 57
58 10             1         1 1   1             1       2                             1         1 1                         58
59 13         1 1   1             2                   1 1       1                         1 1     1                   1 1   59
60 14   1   2 1   1   1                       1 1 1   1               1                 1       1                       1   60
61 13         1   1               1   2     1                 1 1                   1               1       2 1             61
62 12                       1     1         1                 1     1 1             1                           1 2 1 1     62
63 6                           1               1       1                       1   1                                 1     63
64 13     1       1                           2         1 1                               2 1 1 1       1     1             64
65 14     1 2       1     1   1     1     1                           1 2   1                       1               1       65
66 3                   1                                                                                         1       1 66
67 16           1       1           1     1     1   1 1     1     1       1 1   1 1 1           1                       1   67
68 9                                     1               1   1                 1     1           1       1   1 1           68
69 7   1     1                         1                     1                                   1               1 1       69
70 10 1                   1       2         2             1       1                     1                     1             70
71 5           1   1   1                                                           1                   1                   71
72 16   1                   1     1           1 1           1           1       1     2       1 1 1           1         2   72
73 8                 1         1         1                             1     1     1                 1     1               73
74 13         1   1         1 1                 1               1     1     1           1                       1     1 1 1 74
75 8   1                               1               1               2     1                         1           1       75
76 15   1       2             1                 1 1   1   1   1 1 1     1 1 1   1                                           76
77 7           1                         1                   1             1         1                                   2 77
78 14 1         1         1   2       1             2     1               1             1     1 1                       1   78
79 9 1 1 1     1               1           1                                       1               1         1             79
80 9 1     1                             1                     1                 1 1         1                     1 1     80
81 13     2             1         1                   1   1       2                     1     1   1       1       1         81
82 13                     1 1 2                   1                 1         1     2   1     1     1     1                 82
83 18     1   1 2 1   1   1   1   1     1         1     1     1         1           1                   1     1 1           83
84 10 1       1             1     1         1   1                   1                 1   1           1                     84
85 12     1 1     1             1   1 1         1               1 1               1       1         1                       85
86 11               1       2     1       1       1                               1   1     1   1               1           86
87 13 1           1       1   2                 1   1                       2               1   1 1 1                       87
88 7                                           1     2     1                                           3                   88
89 8       1                         1           1                 1                   1                           2     1 89
90 8   1               1             1                             1     1                             1     1       1     90
91 11         1 1 1   1 1           1     1 1 1                                 1                           1               91
92 10 1     1   1     1         1                       1           1                       1               1           1   92
93 12 1   1         1           1   1               1                         1             1             1     1     1   1 93
94 11             1                           1       1 1     1   1 1                 1           1     1             1     94
95 10       1                       1                                 1       1         1   1     1 1       1     1         95
96 13                       2 1         1 1 1                       1             1       1       2         1         1     96
97 4                                                                                   1             2               1     97
98 12     1             1       1                             1   1   1                             1     1     1 1 1   1   98
99 3                             1 1                           1                                                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng