BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9                                         1 1   1           1   1       2   1                                         1 00
01 14           1 3         1     1             1 1                           1           1     1             2       1     01
02 13         1     1 1       1           1     1   1           1 1                 1 1     1                           1   02
03 11         1             1         1     1         1                 1         1     1     1       1         1           03
04 6 1             1           1                       1                               1                         1         04
05 10 1       1             2           1       1                                 1                 1       2               05
06 13           1                     1               1   1 1 2       1               1 1   1               1   1           06
07 14 1 1     1         1             1 1         2           1               1         1         1 1                 1     07
08 9       1             1                         1 1     1         1                     1         1           1         08
09 10     1           1       1   1   1                               1       1             1             1       1         09
10 9   1         2     1   1           1                                 1                   1 1                           10
11 10   2               1     1               1         1                               1   1       1                     1 11
12 12   1       1 1                     2                                     2   1   1         1   1               1       12
13 9         1 1     1                 1 1       1     1                   1                                         1     13
14 12                   1                           1               2       1   1       1               1 1       1 1 1     14
15 9   1                       1 1                             1         1         1         1         1           1       15
16 8         1 1                                         1 1     1     1       1             1                             16
17 5             1         1     1                               1                                             1           17
18 10       1             1         1                   1                     1     2               1   1 1                 18
19 12             1                 1     1         1 1 1               1 1               1     1                       1 1 19
20 8   1   1             1                             1       1     1                   1         1                       20
21 9                 1               1   1                             1                 1   1       1     1       1       21
22 9             1               1     1                   1   2                               1 1                   1     22
23 7     1           1 1     1                               1                 1                                 1         23
24 14         1 1     1       1 1     1           1 1     1 1                                               1 2       1     24
25 15       1     1   1       1 1 1 1   1       1                 1 1             1   1                         1         1 25
26 13   1 1             1     1                     1               1   1     2           1   1             1           1   26
27 14     1 1     1 1                 1       1         1 1                         2   1                 2           1     27
28 9   1                       1           1       1         1 1             1   1                 1                       28
29 15                 1 1                               1   2   1 2                   1         1 2 1         1           1 29
30 11               1   2           2   1         1               1 1 1     1                                               30
31 8                     1                   1   1             1                     1       1         1               1   31
32 10   1 1                       1   1 1   1   1       1                   1     1                                         32
33 14 1                       2               1       1 1         1       1                       2     1     1   1     1   33
34 9               1                 1           1         1             1   1                                     2     1 34
35 11       1       2       1     1             2         1     1                                           1       1       35
36 8       1                   1     1                   2   1                       1 1                                   36
37 13                 1                   1 1     1         1 1                 1           1 1   1 1     1           1     37
38 12 1   1               1 1                             1                     1 1     1     1 1               1   1       38
39 15       1         1   1         1         1                   1   1 1               1 2             1 1         1     1 39
40 18                             1 1   1   1   1       1   1   1   1       1     1             1   1 1     1 1 1   1       40
41 15 1     1 1         1 1     1 1         1 1                 2     1       1                                     1 1     41
42 9                       1       1                                 1   1     1 1       1               1     1           42
43 7               1 1   1         1         1                         1                             1                     43
44 13         1 1           1                   1       1                   1     1         1 1     1   1           1     1 44
45 15             1     1           1     1   2   1     1     2     1   1             1                 1 1                 45
46 9                                       1       1 1     1         1 1   1                     1     1                   46
47 7               1           1   1     1                                     1           1     1                         47
48 15                                     1       1       1         1           1 1 1             1 2     1 1   1     1   1 48
49 9         1   1                 2     1                                               1       1   1                 1   49
50 11   2   1                                                                       1             1     1 1 2         1 1   50
51 5                                                               1                 1         1 1                   1     51
52 10             1   1       1       1               1               1       1         1                       1         1 52
53 11         1               1                   1                                             1     1     1 1 2 1     1   53
54 13                                     1 1 2   1       1             1           1     1 1         1   1 1               54
55 11 1   1       1         1                                     1 1   1               1 1                 1             1 55
56 6           1           1                                 1           1           1                                 1   56
57 10                         1       1       1       1   1 1                       1 1           1   1                     57
58 9                           1           1             1   1         1         1                     1               1 1 58
59 10     2     1                                         1   1           1       1                 1 1 1                   59
60 13       1                             1     2     1       1   1 1     1     1           1           2                   60
61 8                             2     1               1         1                                           1 1 1         61
62 8             1             1             1               1                       1     1   1                       1   62
63 12               1     1 1     1           1       1             1           1         1   1                 1         1 63
64 12         1       1 1             1                   1                     4   1                     1             1   64
65 5 1                                                                       1 1           1     1                         65
66 8     1     1                       1                             1   1       1                             1   1       66
67 8     1   1 1             1           1                               1                         1       1               67
68 11 1   1                             1       1     2                                         1       1         1   2     68
69 6 1   1                     1                                 1                                 1                     1 69
70 14 1     1   1         1 1                           1     1         1                     1               1   2 1   1   70
71 8 1                                     1   1   1       1           1 1                               1                 71
72 13   2   1           1 1     1           1         1     1               1 1         1                           1       72
73 8               1                                               1         1       1     1       1                   1 1 73
74 11                   1               1       1         1     1 1                             1             2     1     1 74
75 8           2       1         1                                           1         1               1     1             75
76 10       1             1 1 1     1       1   1       1               1       1                                           76
77 12 1   1 1               1     1         1 2   1   1                       1                               1             77
78 16   1           1 1     1         2   1               1       1 2         1               1 1     1             1       78
79 10                           1                 1         2         1 1                   1   1       1           1       79
80 9     1         1                     2 1                         1   1           1     1                               80
81 12         1                         1     1     1   1       1   1       2       1                     1       1         81
82 15           1     1   1                     1                 1     1         1 1             1   1 1   1 1 1       1   82
83 11   1                                             1               1           1   1               2   1   1   1       1 83
84 6   1 1               1                                                 1       1                       1               84
85 8                       1     1         1                         1             1   1 1   1                             85
86 13 1   1       1 1   1             1     1   1 1 1                               1   1                       1           86
87 15 1     2   1   1               1   1             1 1 1               1               1   1       1           1         87
88 5                         1 1         1                                                 1                           1   88
89 10               1   1 1     2           1                     1               1             1             1             89
90 13   1     1                   1                                     1 1 2     1   1 1   1       1                 1     90
91 10           1   1         1                     1 1     1 1                       1 1 1                                 91
92 13     1   1 1         1         1 2   1 1                         1                     1 1             1               92
93 12 1     1     1               1                 1       1                       1                 1         1     1 1 1 93
94 15         1       2       1                   1           1       1                         1 2           1 1 3         94
95 9         1     1 1                                       1 1           3                 1                             95
96 9                     1     1   1                             1   1                               1   2           1     96
97 9                                               2           1   1                 1   1   1                   1     1   97
98 13 1                 1     1 1   1   1 1           1         1         1         1     1                           1     98
99 12 1                   1                       1 2     1               2     1         1     1     1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng