BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14   1 1     1     1               1         1     1                 1             1   1             1   1     1     1   00
01 10         1                         1       1               1 1                       1       1 1   1         1         01
02 12           1   1                 1                         1       1   1                   1           2       1 2     02
03 10           1       1                     1           1 1                   1     1     1               1       1       03
04 19           1 1           1 1       1           1 1 1   1 1     1       1   1 1   1   1     1       1               1   04
05 8         1       1             1                       1     1               1               1                   1     05
06 8                                     1         2 1             1                             1       1 1               06
07 19         2     1           1     1     1   1     2       1   1 1 1     1 1     1   1                           2       07
08 7                                                           1   1   1                             2 1                 1 08
09 19 1   1         1   1           1 1   1 1 1     1       1               1 1 1     2             1           1       1   09
10 10                   1               1     1     1     1                   1                   1 1   2                   10
11 13     2         1               1 2                       1         2                       1 1         1             1 11
12 11     1   1   1 1 1   1   1       1                     1                                 1 1                           12
13 11                 1                 1           1 1                         1 2     2                           1   1   13
14 6       1           1                 1 1         1 1                                                                   14
15 7                           1                   1               1                 1         1               1     1     15
16 15   2                 1 2 1 1           1         1 1   1       1                                   1     1 1           16
17 16         1 1                 1   1       1           1     1 1 1                       2 1               1     1   1 1 17
18 6             1           1   1               1                                   1         1                           18
19 11 1     1           1   1             1       1   1               1                 1                       1 1         19
20 17 1   2           1   1         1         1   1         2                   1   1           1   1         2   1         20
21 8 1   1 1                                                   1 1       1                                     2           21
22 5       1             1                                                         1       1               1               22
23 10     1         1   1 1       1         1         1                                   1               2                 23
24 8         1       1             1       1   1       1     1               1                                             24
25 15   1     1   1         1     1       1 1                         2         1         1             1 1       1     1   25
26 13   1   1                 1 1 1           1         1   1                 1               2 1     1                     26
27 16     1 1                 2 1             1         1     1   1     1   1             1           1             1     2 27
28 5                       1     1                           1                     1           1                           28
29 8                                 1           1                       1           1 1             1     1       1       29
30 13     1           1   1               1       1           1                   1     1   1       1   1     1   1         30
31 9     1     1                                 1               1         2         1       1           1                 31
32 7                 1           1         1     1     1                                                             2     32
33 10               1                   1   1         1                   1                 1             1   2 1           33
34 16 1       1             2   1 1 1     1   1 2                     1                 1         1       1               1 34
35 11         1         2         1   1   1 1                   2       1                                 1                 35
36 9       1 1                 1                       1 1           1     1     2                                         36
37 8   1       1                         1         1       1   1         1   1                                             37
38 12                                     1 1 2   1                           1           1   1   1 1         1         1   38
39 5                       1               1                               1 1                                   1         39
40 13   1 1   1   1       1 1                 1         1         1           1       1                               2     40
41 10                     1                       1 1   1                                       1 1   1     1   2           41
42 5   1                                                                     1       1                 1                 1 42
43 9         1     1                             1   1               1                       1     1 1                 1   43
44 12               1               1                     1         1   1     1 1   1 1             1             1   1     44
45 7                           1           1           1                       1 1                       1   1             45
46 14             1 1 1 1   1                   1         1             1         1     1     1           1       1 1       46
47 13 1   1                       2 1       1       1         1         1       1           1 1                           1 47
48 8 1                                   1       1                 1     1               1 1       1                       48
49 6                 1       1       1                                 1                     1                     1       49
50 11   1       2         1                 1               1                   1         1       1     1   1               50
51 5         1     1 1                       1           1                                                                 51
52 3                                               1           2                                                           52
53 11   1         1           2       1 1   1                   1                                     1 1     1             53
54 8                               2             1 1           1   1     1 1                                               54
55 11         1   1               2               1                   1   1 1             1           1       1             55
56 9   1   1         1   1     1                     1     1                                                       1   1   56
57 9                 1                                   1   1                 1   1 1             2               1       57
58 8                 1                     1           1           1 1                 1     1     1                       58
59 15       2     1 1                         1 1   1   1                 1 1               1         1       1         2   59
60 19 1           1     1       2   2 1   1     1               1                 1 2         1         1 1     1 1         60
61 14                 1     1                       1         2 1 1             1   1   1   1   1               1   1       61
62 16   1   2     1         1           2 1   1                               1   1       1   1       1 1   1               62
63 11 1   1   1         1                 1   1         1           1               1                       1       1       63
64 8                         1   1     2     1                           1                 1   1                           64
65 17   1       1                   1 1           2 1   1   1 1     2     1 1                               1     1     1   65
66 10                                                         1   1         1 1   1                           1 1     2 1   66
67 8           1             1                               1       1             1 1         1                 1         67
68 9                                     1     1                       1         1     1 1       1       1   1             68
69 14         1     1   1 1   1 1                                       2 1 1                             1             1 2 69
70 6                       1                   2     1                                 1                             1     70
71 11   1                   1   1 1                             1 1           1               1   1 1             1         71
72 13           2                   1                             1     1 1               1         1 2   1   1       1     72
73 10                     1             1       1         1           1   1     1 1       1           1                     73
74 12 1 1                               1         1   1     1                   1       1               2         1   1     74
75 15                 1   1   1                           1         1   1 1   1         1   1       1         1     1 1   1 75
76 11 1                   1 1           1         1       1               1     1   1                           1         1 76
77 11       1     2                   2                                                 1       1         2       1       1 77
78 8       1                   1                             1                       1 1 1 2                               78
79 16   1       1 1 1   1     2         1                 1             1 1           1 1     1       1                 1   79
80 11               1 1                                           1     1 1         1     1 1   1     1 1                   80
81 7                                 1 1     1                             2                               1         1     81
82 14     1                     1   2                     1 1     2               2 1     1         1               1       82
83 4 2                                                                             1                             1         83
84 11                     1           1     1                   2 1                                         1   1 1     1 1 84
85 21       1   1   2     1     1       1           1     1   1 1             1 2 1             1           2   1       1 1 85
86 10           1                             1 1           1                             1       3             1   1       86
87 10       1     1   1 1     1   1                       1                       1                       1 1               87
88 14                   1               1           2 1 1           1 1       1 1     1 1   1                             1 88
89 4                       1                                 1   1   1                                                     89
90 9           1   1                             1   1               2                         1 1               1         90
91 6       1                             2             1                           1                         1             91
92 14             1     2 1         1           2                 1 1 1                       1               1 1     1     92
93 8 1     1     1                                                                 1             1 1               1     1 93
94 6   1                 1                                 1 1                                         1       1           94
95 11 1         1                 1 1           1                         1         1       1   1   1     1                 95
96 8 1 1               1                               1             1       1                   1   1                     96
97 9                       1 1 1                           1       1 1               1           1                   1     97
98 15 2   2   1   1         1           1 1     1     1                                       2                         1 1 98
99 7                             1                       3                 1               1         1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
Ngày
/
Tháng