BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12       1                               1                 2         1                       1 1     1           2     2 00
01 6                   1                           1                     1 1       1             1                         01
02 9           1                                     1       1       1   2 1                 1                   1         02
03 4                           1                     1                                   1 1                               03
04 12                         2               1 1           1     1             1     1                 1       2       1   04
05 12               1     1       1 1 1                 1         2                 1             1           1       1     05
06 15   2                       1   1           1   1   1             2     1                 1   1     1 2                 06
07 12         1                         2           1       1   2           1                                 1 1   2       07
08 10           1                 1   1   1                         1       1                     1                   1 1 1 08
09 13       1               1     1 2             1       1   1           1 1   1                                 2         09
10 13           1 2 2             1 1           1           1                   1   1               1                     1 10
11 12         1         1               2   1 2     1                   1               1   1                         1     11
12 9 1                                           2 1         1       1       1         1                             1     12
13 8                       1       1         1         1                   1           1 1   1                             13
14 7 1                       1         1     1         1                                             1         1           14
15 9             1                           1 1 1   1             1         1                                 1     1     15
16 9       1     1                 1 1     1     1                                     1             1     1               16
17 12           1         1   1   1   1             1         1             1     1         1               1             1 17
18 7   1     1       1                 1         1                       1               1                                 18
19 9                                 2       1   1                 1                 2                     1           1   19
20 14   1   1     2           1   1                     1   1 1                       1     1   1         1               1 20
21 8                     1 1     1                             1           1   1     1                               1     21
22 8             1     1                                 1                           1   1   1                   1   1     22
23 18     1       1 1   1                 1   1                       1   2         1   1 1     1         1   1 1 1   1     23
24 12               1 1           1   1                     1 1         1                                   2   2   1       24
25 14               1     1   1         1 1         1 1             1               1       1   1   1       1 1             25
26 10   1     1   1     1         1                                         1       1     1       1               1         26
27 8   1         1                                                           1                   1 2   2                   27
28 11     1 1                 1     1           1     1           1       1         1                   1 1                 28
29 9     1           1         1         1 1       2     1                                               1                 29
30 12         1       1     1         1   1               1 1     1           1                       1 2                   30
31 7               1               1   1 1                                         1     1 1                               31
32 10                         2   1               1     1 1 1     1                     1 1                                 32
33 14 2         1 1   1             1 1       1 1       1       1                       1   1 1                             33
34 16   1               1                 1 1     1         1   1                   1   1     1     1   1 1       1 1 1     34
35 14 1       1     1 1             1 1         1         1           1         2       1           1   1                   35
36 7           1     1 1                                                     1                 1             1   1         36
37 9           1               2     1 1                   1     1       1                                             1   37
38 14 1         1   1             1 1       2       1                                           1   1         1 1 1     1   38
39 13   1                 2         1 1                             1             1             2         1 1     1       1 39
40 17 1       1   1     1     2   1                   1       1 1               1     1 1     2 1       1                   40
41 10 1 1   1       1   1 1                             1 1       1 1                                                       41
42 12       2   1       1                     1                   2     1                             1   1   1   1         42
43 11       1                           1 1 1             1                 1     1             1       1   1   1           43
44 4                                               1                                                 2       1             44
45 13     1                 1     1                   1         1       1     1     1     1   1       1               1 1   45
46 10                       1   1         1           1 1             1                           1   1                 2   46
47 6     1                 1       1       1   1                                                     1                     47
48 16     1           1                         1     1   2     1   1 1       1 1     2 1 1                       1         48
49 8               1     1   1   1                                 1 1                     2                               49
50 15     1 1     1   1   1   1         1                   1         1         1     1           1   1   1               1 50
51 14               1             1                         1 1     1                 1           1     1   1 2   1   1   1 51
52 14     1                 2       1             1               1   2 1         2       1                         1     1 52
53 11       2                   1                         1             1             1   1 1           1   1         1     53
54 11   1     1           1     1                               1 2                 1                   1     1         1   54
55 7                   1                   1       1           1             1 1                             1             55
56 12             1           1 1               1               1   1   1       1 1           1                   2         56
57 7         1                               1             1                       1                     1   1 1           57
58 5               1 1         1                                       1                                                 1 58
59 11     1           1 1       1           1                               1                                   1   2 1 1   59
60 12   3 1                 1                 1                       2               1         1             1         1   60
61 12                       2   2 1     1       1             1               1   1 1                   1                   61
62 13           1     1         1                     1     1   2         1 1       1     1   1     1                       62
63 7         2                                         1                                             2     1             1 63
64 15               1   1 1   1         1   2   1                               2         2 1       1     1                 64
65 12 1 1   1         1           1               1                     1               1       3                     1     65
66 7       1           1   1               1                 1                   1                         1               66
67 15         1           1           1 1 1 1             1       1                 1         1   1 1         1 1   1       67
68 9 1                                                         1             1                   1 1     1             1 2 68
69 14       1                           1     1     1 1   2     1   1       1         1             1     1         1       69
70 12       1                       1         2                       1       1 1   1       1             1     1     1     70
71 10   1 1                                                             1     1   1       1     1             2 1           71
72 6                                     1             1                               1   1 1                         1   72
73 9                                                         1   1 1       1     1     1             1         1   1       73
74 8                         1       1   1       1   1                   1           1                   1                 74
75 10         1                       1 1           1 1     1         1                     1       1   1                   75
76 6                             1                   1 1               1         1                         1               76
77 13       1               1 1           1     1 1       1                   1   1     1       1                 1 1       77
78 9 1   1   1       1                           1                 1         1                     1     1                 78
79 12 1   1             1                                                 1 2           1     1             2   1   1       79
80 11               1           1               1                   1         1 2 1                 1               1   1   80
81 11 1                   1               1     1               1               1   1                 1             1   1 1 81
82 9 2                             1   1 1   1             1           1                                         1         82
83 10 1 1 3             1   1               1                 1                   1                                         83
84 12             1             1     1               1   1 1       2 1                   1                 1           1   84
85 6                         1         1 1                         1               1       1                               85
86 11     1         1     1                       1             1       1 1       1     1           1               1       86
87 13       1   1           1                   2 1     2   2           1             1     1                               87
88 7                                       1             1                       1               1   1     1             1 88
89 13 1                                   1   1     1         1   1           2 1               1         1     1     1     89
90 7             1                                   1 1       1         1                     1           1               90
91 10         1       1     1         1           2                     1                     1   1           1             91
92 12   1     1 2         2 1                                 1   1   1   1                       1                         92
93 14     1     2   1     1                 1 1         1               1         1           1   1                   1 1   93
94 6         1       2                             1   1                         1                                         94
95 7           1 1                   1               2                                       2                             95
96 17           1       1       1                       1               1 3 1           1           1 2 1         1 1     1 96
97 11   1     1     1 1                             2         1   1                               1                     1 1 97
98 14           1 1     1       1   1     1     1         1                   1       1           1 1 1               1     98
99 8 1                   1                                   1     1                 1   1 2                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng