BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10     1     1           1                   1               1               1                               2 1       1 00
01 10     1             1       2   2 1               1                     1     1                                         01
02 12       1 2                       2           2       2 1                       1                                     1 02
03 13       1           1                     1                     2       1     2 1 1     1               1     1         03
04 10           1   1                         1         1                     1       2           1 1         1             04
05 13         1               2     1                 1 1                 1           1   1 1     1       1     1           05
06 14                                       1     1 1 1       1   1           1   1       1 1   1         2         1       06
07 12       2                         1       2               1       1               1       1       1               1   1 07
08 15             1   2                 2   1     1 1 1 1   1                                   1 2             1           08
09 15   1       1   1   2         1       1     1       1                             1     1 1         1   1     1         09
10 12                     1   1         1                     1 1 1                 1     1     1             1         2   10
11 7             1                             1                     1                             1   2   1               11
12 13                   1     1             1 1   1                           2 1                   1 1   1     1   1       12
13 11       1   1     1           1       1 1   1       1                                 1                 1         1     13
14 8               1         1     1   1                     1 1                     1                 1                   14
15 12   1     1     1     1 1           1           1   1 1   1                                 1                 1         15
16 6 1 1                               1             1   1                                               1                 16
17 15 1     1   1 1   1         1         1   1                       2         1   2   1       1                           17
18 9                             1                 1           1 1     1     2             1                   1           18
19 13   1 1           2   2         1 2               1                     2 1                                             19
20 11 2   1                 1         1   1                   1             1 1                   1           1             20
21 9   2                       1 1           1                   1 1   2                                                   21
22 7                 1   1                                 1                 1             1 1         1                   22
23 4                                                                   1   1         1               1                     23
24 13                   1     1     2   1                         1 2           1                         1     1 1       1 24
25 13     1     1   1       1                     2 1                                         1 1             2 1       1   25
26 9               2           1                 1   1 1                       1             1                   1         26
27 14       1     2         1                     1               1   1     2               1     1 1       1     1         27
28 6               1   1                                                                         1   1     1     1         28
29 12       1                         1     1             1         1                 1 1     1 1                   1 1   1 29
30 11 1   1               2 1       1           1         1                                               1       1     1   30
31 6                                   1                   1                       1                       1           2   31
32 16         2     1 1 1     1         2       1                             1 1       1     1       1         1       1   32
33 18 2 1                       1   1 1       1   1 1 1                 1     1   2         1     1           1   1         33
34 17             1       1   1       1     1 2             1 1 2   1                 1                 1 1 1       1       34
35 13                 1     1       1           1 1 1   2 1         1                                           1     2     35
36 5                             1     1                                     1                 2                           36
37 8                     1   1                 1                 1                 1                       1     1     1   37
38 12 1         1       1   1 1                                         1             2 1 1             1     1             38
39 12     1                   1                         1 1                     1 2           1       1 1             1   1 39
40 8         2                           1           1       1                     1                                 1 1   40
41 7   2                     1 1 1                         1                                               1               41
42 7             1         1   2   1                                               1             1                         42
43 11           1         1                       2 1   1                 1                       1 1                 1   1 43
44 15     1   1               1                     1                 1         1 1 1     1       2               1 1 1 1   44
45 14 1               2                     1   1         1   1 1       1 1       1 2         1                             45
46 10     1 1           1             1               1       1     1     1                                       1     1   46
47 11             1       1                 1       1         1                   1   1                 1     1 1     1     47
48 10                           1       2 1   1                     1 1     1                               1           1   48
49 7       1               1   1                       1                 1         1   1                                   49
50 8               1 1                 1                   1           1       1           1       1                       50
51 9                 1                                     2             1     1           1       1 1             1       51
52 8               1             1               1           1 1 1                                               1   1     52
53 3 1                   1                         1                                                                       53
54 10                           1     1           1                               1       1 1   1       1                 2 54
55 11 1                         1 1                                     1 1   1       1   2 1           1                   55
56 13       1   1       1             2 1                       1           1                             1 2 1         1   56
57 8       1                   1                     1           1       1       1               1                 1       57
58 11               1             1 1     1 1               1 1                         1           1   1           1       58
59 7 1         2                                                     1                               2 1                   59
60 17   1 1             1           1   1                             1 2 1         1         1     1   1           2     2 60
61 11   1   1           1     2           1 1                   1   1                                         2             61
62 13                 2                               1                 1 1           2       1   1 1               2     1 62
63 11       1                         1               1   2                                         2 2       1           1 63
64 6                     1                   1             1   1           1     1                                         64
65 14     1     1         1   1     1           1                 2     1 1 1                   1 1         1               65
66 10 1 1     2 1     1                                     1     1                           1           1                 66
67 15     1         2   1 1                         1 1   2         1                   1             1 1     1           1 67
68 12 1               1   1         1   1           2     1         1 1     1                                   1           68
69 11           1 2 1                     1       1                                     1       1 1                 1   1   69
70 13         1             1 1               2         1   1   1 1   1         1                       1       1           70
71 14     1                           1 1 1             1       1       1 1               1     1         1 1   1 1         71
72 7 1       1     1             1 1                     1             1                                                   72
73 15               1                 1                   1   1     1 1   1   1 1         1   1           1     2       1   73
74 7     1   1             1                 1       1     1                     1                                         74
75 15 1     1 1   1           1     1                               1   2     1   1       1 1   1           1               75
76 13   1         1             1         2         1     1           1   1             2             1       1             76
77 11     1       1       1                                 1       1               1 1 1 1 1             1                 77
78 10               1   1                 1 1           1       1 1                         1         1     1               78
79 7           1                 1       1                                     1         2                               1 79
80 9                           1           1       1                 1       1   1                 2 1                     80
81 7         1           1               1           1 1                                     1               1             81
82 6       1           2                                                                   1   1                         1 82
83 4     1                                                 1                               1           1                   83
84 13   1 1     1 1         2                                               1                 1           1   1 1 1   1     84
85 18   1       1 1         1     1       1                             1   2 1   1     1 2 1 1 1 1                         85
86 14   1   1               1                   1 1   2 1             1                 1       1   1       1           1   86
87 6                           1                           1   1           1   1                                     1     87
88 9             1   1           1 1       1   1                           1       1                                     1 88
89 7                             1       1                               1         1                 1           1     1   89
90 7     1                                                                     1                     2   1         1     1 90
91 9 1                     1   1                             2   1                     1           1                   1   91
92 14 1 1     1                   1           2 1             2 1 1                       1                         2       92
93 11       1     1                         1   1   1           1                       3               1             1     93
94 8   1                                     1                     1                   1     1     1         1       1     94
95 10                   1   1         1     1       1             1             1                               1 1   1     95
96 10                             1       1 2           1       1 1           1               1                       1     96
97 7         1                   1             2           1       1                 1                                     97
98 17           1 1               1         1             1           2   2     1               1 1 1     3         1       98
99 10                                           2 1                   1   1     1   1                         1     1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng