BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12           1 1     1         1       1 1                           1   1                   1         1           1   1 00
01 12   1                               1           1     2 2       1               1       1                 1   1         01
02 8           1   1 1                                       1   1                       1           1           1         02
03 11   1     1 1   1 1       1 1                                     1             1                   1             1     03
04 18         1 1             1     1   2   1       1   2   1   1 1         1                           2   1     1         04
05 6               1                         1 1 1   1                                                             1       05
06 10       1                               1 1                                 1   1 1                   1       1     1 1 06
07 8 1                     1                   1     1                     1           1       1           1               07
08 12           1             1                           1                   1     1 2     1         1       2         1   08
09 10 1     1 1                                       1       1   1   1                             1   1                 1 09
10 9     1                 1             1                 1           1       2                   1 1                     10
11 16         1             1   1     1     2   1                     1 1           1     1 1     1     1 1         1       11
12 7             1                               1               1                                   1             1 1 1   12
13 12       1         1       1   1     1                   1                       1 1           1     1     1 1           13
14 12       1                         1             1         2 1 1     2                 1   1                 1           14
15 7                         1       1   1 1                                       1                       1       1       15
16 16             1 1 2                       1 1       1 1       1     1   2                       1   1         1     1   16
17 11   1             1 1 1         1 1       1         1                   1                       1           1           17
18 14     1   1     1   2   1   1           1                             1           1         1 1       1 1               18
19 6 1             1                                               2                         1               1             19
20 9 1   1                                                   1                   1       1                     1 1 1     1 20
21 11       1               1         1     1                   1           1   1           1   1     1                 1   21
22 10       1 1                                 1                 1       1   1               1     1           1   1       22
23 6   1                   1                                 1                             1       1         1             23
24 8 1                 1     1                                 1       1                     1         1           1       24
25 15     1     1   2       1 1               1   1   1   1       1 1         1   1                 1                       25
26 13                 1 1         1   1 1                               1     1         2   1       2       1               26
27 12       1                   1 1     1     1     1       1   1 1       1 1           1                                   27
28 12       1 1                         1               1       1   1 1 1     1             1     1                       1 28
29 11               1     1   1                 1                     1   1               1             1   1   1   1       29
30 11 1                               1                   1   1       1               1   1                   1 1     1   1 30
31 7     1     1               1         1               1                                               1             1   31
32 6   1                 1           1       1                       1 1                                                   32
33 10     1 1         1         1                       1     1                   2           1                         1   33
34 11 1                 1                           1               1                         2 1                   2 1 1   34
35 11   1 1   1         1     1                           1           2   1                             1             1     35
36 13         1             1         1             1   1 1 1                 1   1   1     1                   1   1       36
37 11   1                                       1   2   1                                 1     1     2       1       1     37
38 13                             1       1               1 1   1               2         2     1         1     2           38
39 12                 1   1         1           2 2                 1   1                                   1     1   1     39
40 8                                         1 1 1           1                   1   1                 1   1               40
41 9 1   1                   1   1         1                                 1         1                 1               1 41
42 8     2     1               1     1     1 1   1                                                                         42
43 11   2     1                   1               2           1 1         1       1   1                                     43
44 11   1                     1 1     1   1                 1         1 1 1               1                             1   44
45 6 1   1                         1               1       1   1                                                           45
46 13   2               1       1         1       1 1           1                         1 1   1           1   1           46
47 14 1       1                                                   2 2                   2   1 1 1 2       1                 47
48 18 1                     2       1     1 1 3         1 1   1 1     1                 2                   2               48
49 11   1                               1       1   1 1         1             1                 2     1               1     49
50 20       1     1       1                     2   1     2     1 2       1       1 1 1   1     1 1 1             1         50
51 12     1 1 1     1   1                                     1   1                   2               1             1     1 51
52 8                     1             1 1   1                                   1     2     1                             52
53 14                 2     1   1           1         1 1           2         1       1           1                 1     1 53
54 7 1 1         1                           1       1 1                                                         1         54
55 8   1         1                   1 1                                       1   1                         1           1 55
56 12       1                     1     1   1             1           2                           1             1 1     2   56
57 9             1       2     1                             1                                         1 1         1     1 57
58 9                   1 1             1 1                       1     1       1                     1                   1 58
59 14   1 1         1               1     2       1 1                     1 1   2 1                                     1   59
60 15           2       1             1           2 1 2                                   1             1 1 2           1   60
61 9     1                       1             1 1           1 1                         1                           1   1 61
62 15             1 1               1 1                     1           2 1         1 1           1         1     2 1       62
63 10     1             1 1                                 1                                       2 1           1 2       63
64 5     1       1                         1                                           1     1                             64
65 10                 1   1   1 1             1       1   1                           1 2                                   65
66 7                     1                           1   1         1                   1           1       1               66
67 10       1               1 1   1 2                   1                       1               1                     1     67
68 14     1       1   1                     1 1       1                   2   1 1                       1   1   1     1     68
69 11 1         2                       1       1           1           1       1   2                 1                     69
70 13                 1         1   1   1   1                       1             1 1 1         2             1         1   70
71 7             1     1                                                     1   1                   1       2             71
72 10         1           1     2 1                                   1           1 1                       1         1     72
73 10 1                           1 1               1             1 1   1   1       1         1                             73
74 11           1                                               1           1 1         1   1                   1 1   1 1 1 74
75 12           1 1                   2           1 1 1 1                                 1   1               1   1         75
76 12           1         1   1 1             1           1                       1   1             2 1 1                   76
77 10 1 1                         2 1                                     1                   1       1   1   1             77
78 9               1         1 1                   1                     1 1                   1             1   1         78
79 13       1     1       1 1           1 1                   1           1       1               1   1       1       1     79
80 15       1       2 1                   1     1       1     1 1                 1         1 1   1                 1   1   80
81 13 1       1   1       1   1     1   1       1                 1         1           1         1         1               81
82 11   1         2     1                             1                       1     1         2     1   1                   82
83 7                 1             1                             1             1                     1       1   1         83
84 13     1   1   1 1               1               1                     1   1 1               1         1           1 1   84
85 6                                     2                     1   1     1                                           1     85
86 8                 1       1   1 1         1 1                                                               1         1 86
87 10         1 1           1     1                         1 1     1                     1                       1     1   87
88 11 1     1                       1             2   1 1   1         1                                   2                 88
89 11         1   1         1           1               1                     3                           1   1       1     89
90 16         1 1       2 1 1                     1                     1       1 1 1     2       2       1                 90
91 16           1     1               1   1 1         2   1     1           1       1 1 1         1 1 1                     91
92 8 1                       1 1                     1                                     1             2     1           92
93 11       1       1               1                   1           1 1     1   1           1 1                           1 93
94 5                                                       1         1                     1     1             1           94
95 9                             1                                         2 1             2 1   1                       1 95
96 10               1     1 1         1     1               1       1           1 1         1                               96
97 2                       1                                                                                             1 97
98 6       1                                           1   1             1                         1           1           98
99 10                   1         1     1 1                   1       1     1                   1       2                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng