BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8                 1 1             1                               1                 2         1                       1 00
01 9 1 1         1         1                     1                           1                     1 1       1             01
02 10         1 1                         1                                     1       1       1   2 1                 1   02
03 6 1           1                                       1                     1                                   1 1     03
04 12         1   1     1   1                           2               1 1           1     1             1     1           04
05 13 1 1 1               1                   1     1       1 1 1                 1         2                 1             05
06 13                 1 1         2                       1   1           1   1   1             2     1                 1   06
07 9           1                       1                         2           1       1   2           1                     07
08 8     1       1                       1                 1   1   1                         1       1                     08
09 16 1             2   1 1           1               1     1 2             1       1   1           1 1   1                 09
10 12                   1                 1 2 2             1 1           1           1                   1   1             10
11 13                       1 1         1         1               2   1 2     1                   1               1   1     11
12 10                   1     1 1                                           2 1         1       1       1         1         12
13 9     1                                           1       1         1         1                   1           1 1   1   13
14 9       1 1     1   1       1                       1         1     1         1                                         14
15 8                         1             1                           1 1 1   1             1         1                   15
16 8   1                             1     1                 1 1     1     1                                     1         16
17 14   1           1     1 1             1         1   1   1   1             1         1             1     1         1     17
18 9   1           1             1     1       1                 1         1                       1               1       18
19 11   1   1   1         1                                     2       1   1                 1                 2           19
20 13     1                       1   1     2           1   1                     1   1 1                       1     1   1 20
21 11   2   1 1                                     1 1     1                             1           1   1     1           21
22 9         1   1       1                 1     1                                 1                           1   1   1   22
23 17     1     1     1     1       1       1 1   1                 1   1                       1   2         1   1 1     1 23
24 9   1             1                       1 1           1   1                     1 1         1                         24
25 12                         1               1     1   1         1 1         1 1             1               1       1   1 25
26 12 1   1     1     1           1     1   1     1         1                                         1       1     1       26
27 5     1   1                   1         1                                                           1                   27
28 11       2                       1 1                 1     1           1     1           1       1         1             28
29 10     1                   1     1           1         1         1 1       2     1                                       29
30 10       1                           1       1     1         1   1               1 1     1           1                   30
31 14 1       2     1         3               1               1   1 1                                         1     1 1     31
32 11         1                                         2   1               1     1 1 1     1                     1 1       32
33 17             1   1 1       2         1 1   1             1 1       1 1       1       1                       1   1 1   33
34 12             1           1   1               1                 1 1     1         1   1                   1   1     1   34
35 14           1         1     1       1     1 1             1 1         1         1           1         2       1         35
36 10 1   1   1 1             1           1     1 1                                                     1                 1 36
37 9                   1                 1               2     1 1                   1     1       1                       37
38 11               1     1     1         1   1             1 1       2       1                                           1 38
39 11 1                     1     1                 2         1 1                             1             1             2 39
40 17                         1 1       1   1     1     2   1                   1       1 1               1     1 1     2 1 40
41 12         1       1         1 1   1       1   1 1                             1 1       1 1                             41
42 12   1     1 1       1             2   1       1                     1                   2     1                         42
43 13     1       2 1     1           1                           1 1 1             1                 1     1             1 43
44 2                 1                                                       1                                             44
45 11                     1         1                 1     1                   1         1       1     1     1     1   1   45
46 7             1                                   1   1         1           1 1             1                           46
47 7     1         1               1                 1       1       1   1                                                 47
48 20 1 1     1       1     1       1           1                         1     1   2     1   1 1       1 1     2 1 1       48
49 9                         1               1     1   1   1                                 1 1                     2     49
50 13 1                   1         1 1     1   1   1   1         1                   1         1         1     1           50
51 8     1     1                             1             1                         1 1     1                 1           51
52 15   1           1 1             1                 2       1             1               1   2 1         2       1       52
53 8                                 2                   1                         1             1             1   1 1     53
54 9                   1         1     1           1     1                               1 2                 1             54
55 10 1 1     1           1                       1                   1       1           1             1 1                 55
56 12                 2                     1           1 1               1               1   1   1       1 1           1   56
57 6                   1   1           1                               1             1                       1             57
58 6           1           1                 1 1         1                                       1                         58
59 7                       1       1           1 1       1           1                               1                     59
60 12             1     1         3 1                 1                 1                       2               1         1 60
61 13 1     1                                         2   2 1     1       1             1               1   1 1             61
62 14   1         1                       1     1         1                     1     1   2         1 1       1     1   1   62
63 6   1       1       1               2                                         1                                         63
64 13                                         1   1 1   1         1   2   1                               2         2 1     64
65 15 1   1       2             1 1   1         1           1               1                     1               1       3 65
66 10     1     1     1       1       1           1   1               1                 1                   1               66
67 10                                   1           1           1 1 1 1             1       1                 1         1   67
68 8       2   1 2             1                                                         1             1                   68
69 13           1     1               1                           1     1     1 1   2     1   1       1         1           69
70 10             1                   1                       1         2                       1       1 1   1       1     70
71 9       2                     1 1                                                             1     1   1       1     1 71
72 8     1 1         1                                             1             1                               1   1 1   72
73 10           1   2       1                                                           1   1 1       1     1     1         73
74 12     2             1   1 1                         1       1   1       1   1                   1           1           74
75 12   1   1       1 1                 1                       1 1           1 1     1         1                     1     75
76 7                 1   1                                 1                   1 1               1         1               76
77 13         1         1             1               1 1           1     1 1       1                   1   1     1       1 77
78 11   1   2       1           1   1   1       1                           1                 1         1                   78
79 11         1           1   1 1   1             1                                                 1 2           1     1   79
80 8                                         1           1               1                   1         1 2 1               80
81 11 1 1           1     1     1                   1               1     1               1               1   1             81
82 9                     1     2                             1   1 1   1             1           1                         82
83 13       1     1   1         1 1 3             1   1               1                 1                   1               83
84 11                         1             1             1     1               1   1 1       2 1                   1       84
85 7               1                                   1         1 1                         1               1       1     85
86 12               1   1   1       1         1     1                       1             1       1 1       1     1         86
87 16           1         1 1         1   1           1                   2 1     2   2           1             1     1     87
88 6 1     1               1                                         1             1                       1               88
89 12         1           1     1                                   1   1     1         1   1           2 1               1 89
90 7                       1               1                                   1 1       1         1                     1 90
91 10     1         1                   1       1     1         1           2                     1                     1   91
92 13           1         1       1     1 2         2 1                                 1   1   1   1                       92
93 14                   1   1 1     1     2   1     1                 1 1         1               1         1           1   93
94 6                                   1       2                             1   1                         1               94
95 8 1                                   1 1                   1               2                                       2   95
96 10                                     1       1       1                       1               1 3 1           1         96
97 10 1                       1   1     1     1 1                             2         1   1                               97
98 14       1 1 1           1             1 1     1       1   1     1     1         1                   1       1           98
99 9 1                         1                   1                                   1     1                 1   1 2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng