BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9         1                   1               1               1                               2 1       1             1 00
01 10     1       2   2 1               1                     1     1                                             1         01
02 10                   2           2       2 1                       1                                     1             1 02
03 15     1                     1                     2       1     2 1 1     1               1     1             1     1 1 03
04 11 1                         1         1                     1       2           1 1         1                       1 1 04
05 13           2     1                 1 1                 1           1   1 1     1       1     1           1             05
06 15                         1     1 1 1       1   1           1   1       1 1   1         2         1               1     06
07 11                   1       2               1       1               1       1       1               1   1   1           07
08 15   2                 2   1     1 1 1 1   1                                   1 2             1                       1 08
09 17 1   2         1       1     1       1                             1     1 1         1   1     1         1 1     1 1   09
10 13       1   1         1                     1 1 1                 1     1     1             1         2         1       10
11 7                             1                     1                             1   2   1                         1   11
12 14     1     1             1 1   1                           2 1                   1 1   1     1   1       1             12
13 11   1           1       1 1   1       1                                 1                 1         1     1       1     13
14 9 1         1     1   1                     1 1                     1                 1                           1     14
15 10 1     1 1           1           1   1 1   1                                 1                 1                       15
16 4                     1             1   1                                               1                               16
17 13   1         1         1   1                       2         1   2   1       1                           1   1         17
18 11               1                 1           1 1     1     2             1                   1                 1   1   18
19 12   2   2         1 2               1                     2 1                                               1           19
20 11         1         1   1                   1             1 1                   1           1             1 1   1       20
21 8             1 1           1                   1 1   2                                                           1     21
22 10   1   1                                 1                 1             1 1         1                   1       1 1   22
23 5                                                     1   1         1               1                         1         23
24 14     1     1     2   1                         1 2           1                         1     1 1       1   1           24
25 13 1       1                     2 1                                         1 1             2 1       1         1     1 25
26 9 2           1                 1   1 1                       1             1                   1                       26
27 12         1                     1               1   1     2               1     1 1       1     1                 1     27
28 8 1   1                                                                         1   1     1     1                 1 1   28
29 11                   1     1             1         1                 1 1     1 1                   1 1   1               29
30 10       2 1       1           1         1                                               1       1     1     1           30
31 8                     1                   1                       1                       1           2         1     1 31
32 15 1 1 1     1         2       1                             1 1       1     1       1         1       1       1         32
33 17             1   1 1       1   1 1 1                 1     1   2         1     1           1   1               1 1     33
34 17       1   1       1     1 2             1 1 2   1                 1                 1 1 1       1         1           34
35 16   1     1       1           1 1 1   2 1         1                                           1     2         1 1   1   35
36 6               1     1                                     1                 2                                     1   36
37 9       1   1                 1                 1                 1                       1     1     1       1         37
38 10     1   1 1                                         1             2 1 1             1     1                           38
39 11           1                         1 1                     1 2           1       1 1             1   1               39
40 6                       1           1       1                     1                                 1 1                 40
41 7           1 1 1                         1                                               1                 1   1       41
42 9         1   2   1                                               1             1                               2     1 42
43 13       1                       2 1   1                 1                       1 1                 1   1     2     1   43
44 14           1                     1                 1         1 1 1     1       2               1 1 1 1       1         44
45 15   2                     1   1         1   1 1       1 1       1 2         1                               1   1       45
46 11     1             1               1       1     1     1                                       1     1   1   2         46
47 13       1                 1       1         1                   1   1                 1     1 1     1     1 1       1   47
48 11             1       2 1   1                     1 1     1                               1           1     1           48
49 7         1   1                       1                 1         1   1                                       1         49
50 9 1 1                 1                   1           1       1           1       1                               1     50
51 12   1                                     2             1     1           1       1 1             1             1 1 1   51
52 9 1             1               1           1 1 1                                               1   1     1             52
53 2       1                         1                                                                                     53
54 12             1     1           1                               1       1 1   1       1                 2   1 1         54
55 11             1 1                                     1 1   1       1   2 1           1                       1         55
56 12     1             2 1                       1           1                             1 2 1         1           1     56
57 8             1                     1           1       1       1               1                 1       1             57
58 11 1             1 1     1 1               1 1                         1           1   1           1                     58
59 6                                                   1                               2 1                       1 1       59
60 17     1           1   1                             1 2 1         1         1     1   1           2     2             2 60
61 10     1     2           1 1                   1   1                                         2                   1       61
62 13   2                               1                 1 1           2       1   1 1               2     1               62
63 11                   1               1   2                                         2 2       1           1       1       63
64 8       1                   1             1   1           1     1                                         1     1       64
65 12       1   1     1           1                 2     1 1 1                   1 1         1                             65
66 5   1                                     1     1                           1           1                               66
67 17 2   1 1                         1 1   2         1                   1             1 1     1           1 2       1     67
68 12   1   1         1   1           2     1         1 1     1                                   1                 1       68
69 11 1                     1       1                                     1       1 1                 1   1     1         2 69
70 12         1 1               2         1   1   1 1   1         1                       1       1                         70
71 13                   1 1 1             1       1       1 1               1     1         1 1   1 1                       71
72 6 1             1 1                     1             1                                                             1   72
73 17 1                 1                   1   1     1 1   1   1 1         1   1           1     2       1   1 1           73
74 6         1                 1       1     1                     1                                                     1 74
75 12           1     1                               1   2     1   1       1 1   1           1                           1 75
76 12             1         2         1     1           1   1             2             1       1                         1 76
77 11       1                                 1       1               1 1 1 1 1             1                   1 1         77
78 11 1   1                 1 1           1       1 1                         1         1     1               1             78
79 7               1       1                                     1         2                               1         1     79
80 10             1           1       1                 1       1   1                 2 1                             1     80
81 8       1               1           1 1                                     1               1               1       1   81
82 6     2                                                                   1   1                         1     1         82
83 3                                         1                               1           1                                 83
84 11         2                                               1                 1           1   1 1 1   1           1   1   84
85 15         1     1       1                             1   2 1   1     1 2 1 1 1 1                                       85
86 12         1                   1 1   2 1             1                 1       1   1       1           1                 86
87 8             1                           1   1           1   1                                     1               1 1 87
88 11   1           1 1       1   1                           1       1                                     1 1 1     1     88
89 8               1       1                               1         1                 1           1     1             1   89
90 9                                                             1                     2   1         1     1 1         1 1 90
91 9         1   1                             2   1                     1           1                   1               1 91
92 12               1           2 1             2 1 1                       1                         2         1           92
93 10                         1   1   1           1                       3               1             1             1     93
94 7                           1                     1                   1     1     1         1       1                   94
95 10     1   1         1     1       1             1             1                               1 1   1                   95
96 10               1       1 2           1       1 1           1               1                       1                   96
97 6               1             2           1       1                 1                                                   97
98 16               1         1             1           2   2     1               1 1 1     3         1               1     98
99 10                             2 1                   1   1     1   1                         1     1 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng