BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12         1               1                               2 1       1             1 1     1         1       1 1         00
01 5                     1     1                                             1                               1           1 01
02 8   2 1                       1                                     1             1   1 1                               02
03 17             2       1     2 1 1     1               1     1             1     1 1   1 1       1 1                     03
04 15 1                     1       2           1 1         1                       1 1             1     1   2   1       1 04
05 13 1                 1           1   1 1     1       1     1           1               1                         1 1 1   05
06 13       1   1           1   1       1 1   1         2         1               1                               1 1       06
07 10       1       1               1       1       1               1   1   1                     1                   1     07
08 8 1   1                                   1 2             1                       1             1                       08
09 11 1                             1     1 1         1   1     1         1 1     1 1                                       09
10 12       1 1 1                 1     1     1             1         2         1                 1             1           10
11 12               1                             1   2   1                         1             1   1     1     2   1     11
12 11                       2 1                   1 1   1     1   1       1             1                               1   12
13 10 1                                 1                 1         1     1       1         1       1   1     1             13
14 7       1 1                     1                 1                           1                         1             1 14
15 9 1 1   1                                 1                 1                                   1       1   1 1         15
16 8   1                                               1                               1 1 2                       1 1     16
17 15               2         1   2   1       1                           1   1             1 1 1         1 1       1       17
18 15         1 1     1     2             1                   1                 1   1     1   2   1   1           1         18
19 5                     2 1                                               1             1                                 19
20 8       1             1 1                   1           1             1 1   1                                           20
21 8           1 1   2                                                           1               1         1     1         21
22 9     1                 1             1 1         1                   1       1 1                                 1     22
23 6                 1   1         1               1                         1                   1                         23
24 11           1 2           1                         1     1 1       1   1                 1     1                       24
25 14                                       1 1             2 1       1         1     1   2       1 1               1   1   25
26 9 1                       1             1                   1                           1 1         1   1 1             26
27 15           1   1     2               1     1 1       1     1                 1                   1 1     1     1     1 27
28 7                                           1   1     1     1                 1 1                         1             28
29 13   1         1                 1 1     1 1                   1 1   1                 1     1   1                 1     29
30 6   1                                               1       1     1     1                               1               30
31 9     1                       1                       1           2         1     1               1         1           31
32 11                       1 1       1     1       1         1       1       1                 1           1       1       32
33 12                 1     1   2         1     1           1   1               1 1         1         1                     33
34 13     1 1 2   1                 1                 1 1 1       1         1                 1                           1 34
35 12 2 1         1                                           1     2         1 1   1         1     1                       35
36 7                       1                 2                                     1             1         1             1 36
37 9           1                 1                       1     1     1       1                                       1   2 37
38 9                 1             2 1 1             1     1                                           1       1           38
39 17 1 1                     1 2           1       1 1             1   1                   1   1         1           2 2   39
40 7       1                     1                                 1 1                                             1 1 1   40
41 7     1                                               1                 1   1                   1   1         1         41
42 10                             1             1                               2     1               1     1     1 1   1   42
43 12 1                 1                       1 1                 1   1     2     1                   1               2   43
44 16               1         1 1 1     1       2               1 1 1 1       1                     1 1     1   1           44
45 13   1   1 1       1 1       1 2         1                               1   1                         1               1 45
46 13       1     1     1                                       1     1   1   2               1       1         1       1 1 46
47 10       1                   1   1                 1     1 1     1     1 1       1                                       47
48 14             1 1     1                               1           1     1                     2       1     1 1 3       48
49 8 1                 1         1   1                                       1                               1       1   1 49
50 11     1           1       1           1       1                               1     1       1                     2   1 50
51 13     2             1     1           1       1 1             1             1 1 1     1   1                             51
52 10       1 1 1                                               1   1     1                     1             1 1   1       52
53 5                                                                                       2     1   1           1         53
54 11                           1       1 1   1       1                 2   1 1         1                           1       54
55 12                 1 1   1       1   2 1           1                       1         1                   1 1             55
56 11         1           1                             1 2 1         1           1                     1     1   1         56
57 10           1       1       1               1                 1       1             1       2     1                     57
58 10     1 1                         1           1   1           1                           1 1             1 1           58
59 12               1                               2 1                       1 1         1               1     2       1 1 59
60 19               1 2 1         1         1     1   1           2     2             2       1             1           2 1 60
61 8         1   1                                         2                   1                       1             1 1   61
62 14                 1 1           2       1   1 1               2     1               1 1               1 1               62
63 11   2                                         2 2       1           1       1             1 1                           63
64 8     1   1           1     1                                         1     1       1                         1         64
65 13           2     1 1 1                   1 1         1                                 1   1   1 1             1       65
66 5     1     1                           1           1                                       1                           66
67 16   2         1                   1             1 1     1           1 2       1               1 1   1 2                 67
68 10   1         1 1     1                                   1                 1       1   1                     1 1       68
69 10                                 1       1 1                 1   1     1         2                       1       1     69
70 13 1   1   1 1   1         1                       1       1                             1         1   1   1   1         70
71 12 1       1       1 1               1     1         1 1   1 1                       1     1                             71
72 7   1             1                                                             1           1     2 1                   72
73 18   1   1     1 1   1   1 1         1   1           1     2       1   1 1                           1 1               1 73
74 3     1                     1                                                     1                                     74
75 15             1   2     1   1       1 1   1           1                           1 1                   2           1 1 75
76 12   1           1   1             2             1       1                         1         1   1 1             1       76
77 13     1       1               1 1 1 1 1             1                   1 1                         2 1                 77
78 11 1       1 1                         1         1     1               1               1         1 1                   1 78
79 10                         1         2                               1         1     1       1 1           1 1           79
80 12               1       1   1                 2 1                             1       2 1                   1     1     80
81 11 1                                     1               1               1       1   1       1   1     1   1       1     81
82 7                                     1   1                         1     1         2     1                             82
83 5     1                               1           1                                     1             1                 83
84 13                     1                 1           1   1 1 1   1           1   1   1 1               1               1 84
85 14                 1   2 1   1     1 2 1 1 1 1                                                               2           85
86 13 1             1                 1       1   1       1           1                     1       1   1 1         1 1     86
87 9     1   1           1   1                                     1               1 1           1     1                   87
88 9                     1       1                                     1 1 1     1                       1             2   88
89 9                   1         1                 1           1     1             1   1         1           1             89
90 14                         1                     2   1         1     1 1         1 1       2 1 1                     1   90
91 11       2   1                     1           1                   1               1     1               1   1 1         91
92 10       2 1 1                       1                         2         1                       1 1                     92
93 9         1                       3               1             1             1       1               1                 93
94 6             1                   1     1     1         1       1                                                       94
95 6           1             1                               1 1   1                                   1                   95
96 11 1       1 1           1               1                       1                     1     1 1         1     1         96
97 4     1       1                 1                                                             1                         97
98 14   1           2   2     1               1 1 1     3         1               1                                         98
99 11               1   1     1   1                         1     1 1                         1         1     1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng