BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13             2 1       1             1 1     1         1       1 1                           1   1                   1 00
01 10                             1                               1           1     2 2       1               1       1     01
02 7                       1             1   1 1                                       1   1                       1       02
03 11         1     1             1     1 1   1 1       1 1                                     1             1             03
04 16 1         1                       1 1             1     1   2   1       1   2   1   1 1         1                     04
05 8       1     1           1               1                         1 1 1   1                                           05
06 9       2         1               1                               1 1                                 1   1 1           06
07 10   1               1   1   1                     1                   1     1                     1           1       1 07
08 9             1                       1             1                           1                   1     1 2     1     08
09 11     1   1     1         1 1     1 1                                       1       1   1   1                           09
10 10           1         2         1                 1             1                 1           1       2                 10
11 16 1   2   1                         1             1   1     1     2   1                     1 1           1     1 1     11
12 9 1 1   1     1   1       1             1                               1               1                               12
13 11         1         1     1       1         1       1   1     1                   1                       1 1           13
14 12     1                           1                         1             1         2 1 1     2                 1   1   14
15 6               1                                   1       1   1 1                                       1             15
16 13       1                               1 1 2                       1 1       1 1       1     1   2                     16
17 10                         1   1             1 1 1         1 1       1         1                   1                     17
18 12             1                 1   1     1   2   1   1           1                             1           1         1 18
19 5                           1             1                                               2                         1   19
20 7           1             1 1   1                                                   1                   1       1       20
21 9                                 1               1         1     1                   1           1   1           1   1 21
22 9     1                   1       1 1                                 1                 1       1   1               1   22
23 5   1                         1                   1                                 1                             1     23
24 10       1     1 1       1   1                 1     1                                 1       1                     1   24
25 18           2 1       1         1     1   2       1 1               1   1   1   1       1 1         1   1               25
26 11               1                           1 1         1   1 1                               1     1         2   1     26
27 15 1       1     1                 1                   1 1     1     1     1       1   1 1       1 1           1         27
28 13   1     1     1                 1 1                         1               1       1   1 1 1     1             1     28
29 10                 1 1   1                 1     1   1                 1                     1   1               1       29
30 10       1       1     1     1                               1                   1   1       1               1   1       30
31 8         1           2         1     1               1         1               1                                       31
32 9   1         1       1       1                 1           1       1                       1 1                         32
33 11           1   1               1 1         1         1                       1     1                   2           1   33
34 11     1 1 1       1         1                 1                           1               1                         2 1 34
35 12             1     2         1 1   1         1     1                           1           2   1                       35
36 11                                   1             1         1             1   1 1 1                 1   1   1     1     36
37 10         1     1     1       1                                       1   2   1                                 1     1 37
38 12     1     1                                           1       1               1 1   1               2         2     1 38
39 13   1 1             1   1                   1   1         1           2 2                 1   1                         39
40 8                   1 1                                             1 1 1           1                   1   1           40
41 8         1                 1   1                   1   1         1                                 1         1         41
42 8                               2     1               1     1     1 1   1                                               42
43 14 1                 1   1     2     1                   1               2           1 1         1       1   1           43
44 14               1 1 1 1       1                     1 1     1   1                 1         1 1 1               1       44
45 6                           1   1                         1               1       1   1                                 45
46 14               1     1   1   2               1       1         1       1 1           1                         1 1   1 46
47 16     1     1 1     1     1 1       1                                                   2 2                   2   1 1 1 47
48 18         1           1     1                     2       1     1 1 3         1 1   1 1     1                 2         48
49 9                             1                               1       1   1 1         1             1                 2 49
50 18 1                               1     1       1                     2   1     2     1 2       1       1 1 1   1     1 50
51 12 1 1             1             1 1 1     1   1                                     1   1                   2           51
52 11               1   1     1                     1             1 1   1                                   1     2     1   52
53 11                                           2     1   1           1         1 1           2         1       1           53
54 9     1                 2   1 1         1                           1       1 1                                         54
55 7     1                       1         1                   1 1                                       1   1             55
56 12       1 2 1         1           1                     1     1   1             1           2                           56
57 7                 1       1             1       2     1                             1                                   57
58 10 1   1           1                           1 1             1 1                       1     1       1                 58
59 16   2 1                       1 1         1               1     2       1 1                     1 1   2 1               59
60 16 1   1           2     2             2       1             1           2 1 2                                   1       60
61 9           2                   1                       1             1 1           1 1                         1       61
62 14 1               2     1               1 1               1 1                     1           2 1         1 1           62
63 10 2 2       1           1       1             1 1                                 1                                     63
64 6                         1     1       1                         1                                           1     1   64
65 11         1                                 1   1   1 1             1       1   1                           1 2         65
66 6       1                                       1                           1   1         1                   1         66
67 15   1 1     1           1 2       1               1 1   1 2                   1                       1               1 67
68 11             1                 1       1   1                     1 1       1                   2   1 1                 68
69 12                 1   1     1         2                       1       1           1           1       1   2             69
70 13     1       1                             1         1   1   1   1                       1             1 1 1         2 70
71 8       1 1   1 1                       1     1                                                     1   1               71
72 8                                   1           1     2 1                                   1           1 1             72
73 15       1     2       1   1 1                           1 1               1             1 1   1   1       1         1   73
74 6                                     1                                               1           1 1         1   1     74
75 11         1                           1 1                   2           1 1 1 1                                 1   1   75
76 10   1       1                         1         1   1 1             1           1                       1   1           76
77 8       1                   1 1                         2 1                                     1                   1   77
78 10   1     1               1               1         1 1                   1                     1 1                   1 78
79 10                       1         1     1       1 1           1 1                   1           1       1               79
80 15 2 1                             1       2 1                   1     1       1     1 1                 1         1 1   80
81 12           1               1       1   1       1   1     1   1       1                 1         1           1         81
82 10                       1     1         2     1                             1                       1     1         2   82
83 5     1                                     1             1                             1             1                 83
84 15       1   1 1 1   1           1   1   1 1               1               1                     1   1 1               1 84
85 5                                                               2                     1   1     1                       85
86 9 1       1           1                     1       1   1 1         1 1                                                 86
87 9                   1               1 1           1     1                         1 1     1                     1       87
88 11                       1 1 1     1                       1             2   1 1   1         1                           88
89 11   1           1     1             1   1         1           1               1                     3                   89
90 19   2   1         1     1 1         1 1       2 1 1                     1                     1       1 1 1     2       90
91 15 1                   1               1     1               1   1 1         2   1     1           1       1 1 1         91
92 7                 2         1                       1 1                     1                                     1     92
93 12     1             1             1       1               1                   1           1 1     1   1           1 1   93
94 6 1         1       1                                                             1         1                     1     94
95 10             1 1   1                                   1                                         2 1             2 1   95
96 11                   1                     1     1 1         1     1               1       1           1 1         1     96
97 1                                                 1                                                                     97
98 9 1     3         1               1                                           1   1             1                       98
99 11           1     1 1                         1         1     1 1                   1       1     1                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng