BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9 1             1   1     1     1           1                   1               1               1                       00
01 14 1       1 1   1         1             1       2   2 1               1                     1     1                     01
02 14       1           2       1 2                       2           2       2 1                       1                   02
03 13   1               1       1           1                     1                     2       1     2 1 1     1           03
04 12 1     1       1               1   1                         1         1                     1       2           1 1   04
05 12         1                   1               2     1                 1 1                 1           1   1 1     1     05
06 14         1       1 1                                       1     1 1 1       1   1           1   1       1 1   1       06
07 10                           2                         1       2               1       1               1       1       1 07
08 17             2 1                 1   2                 2   1     1 1 1 1   1                                   1 2     08
09 13           1           1       1   1   2         1       1     1       1                             1     1 1         09
10 13         1 1   2                         1   1         1                     1 1 1                 1     1     1       10
11 7       1 1         1             1                             1                     1                             1   11
12 12     1 1                               1     1             1 1   1                           2 1                   1 1 12
13 9                           1   1     1           1       1 1   1       1                                 1             13
14 7                                   1         1     1   1                     1 1                     1                 14
15 12       1               1     1     1     1 1           1           1   1 1   1                                 1       15
16 6               1     1 1                               1             1   1                                             16
17 18   2 1               1     1   1 1   1         1         1   1                       2         1   2   1       1       17
18 9       1                                         1                 1           1 1     1     2             1           18
19 13                       1 1           2   2         1 2               1                     2 1                         19
20 12       1   1         2   1                 1         1   1                   1             1 1                   1     20
21 9                       2                       1 1           1                   1 1   2                               21
22 8   1               1                 1   1                                 1                 1             1 1         22
23 7 1               2                                                                     1   1         1               1 23
24 9                                       1     1     2   1                         1 2           1                       24
25 12 1             1 1       1     1   1       1                     2 1                                         1 1       25
26 12     2 1     1                     2           1                 1   1 1                       1             1         26
27 14 1           1             1     2         1                     1               1   1     2               1     1 1   27
28 5       1                           1   1                                                                         1   1 28
29 11             1     1       1                         1     1             1         1                 1 1     1 1       29
30 11   1       1   1     1   1               2 1       1           1         1                                             30
31 5     1           1                                     1                   1                       1                   31
32 14                             2     1 1 1     1         2       1                             1 1       1     1       1 32
33 18   1             1   2 1                       1   1 1       1   1 1 1                 1     1   2         1     1     33
34 15         1       1               1       1   1       1     1 2             1 1 2   1                 1                 34
35 11                 1                   1     1       1           1 1 1   2 1         1                                   35
36 5                                                 1     1                                     1                 2       36
37 5                                         1   1                 1                 1                 1                   37
38 14 1   1   1 1         1         1       1   1 1                                         1             2 1 1             38
39 9                         1                   1                         1 1                     1 2           1       1 39
40 6                             2                           1           1       1                     1                   40
41 10       1 1   1     1   2                     1 1 1                         1                                           41
42 8               1                 1         1   2   1                                               1             1     42
43 12     1     1 1                 1         1                       2 1   1                 1                       1 1   43
44 12           1             1   1               1                     1                 1         1 1 1     1       2     44
45 15                 1   1               2                     1   1         1   1 1       1 1       1 2         1         45
46 10     1           1       1 1           1             1               1       1     1     1                             46
47 9   1 1                           1       1                 1       1         1                   1   1                 47
48 11 1 1       1                                   1       2 1   1                     1 1     1                           48
49 8     1                     1               1   1                       1                 1         1   1               49
50 12 1       1     1   1               1 1                 1                   1           1       1           1       1   50
51 8                                     1                                     2             1     1           1       1 1 51
52 6                                   1             1               1           1 1 1                                     52
53 5             1 1     1                   1                         1                                                   53
54 7                                               1     1           1                               1       1 1   1       54
55 12 1           1       1                         1 1                                     1 1   1       1   2 1           55
56 8                           1   1       1             2 1                       1           1                           56
57 9           2               1                   1                     1           1       1       1               1     57
58 11     1     1                       1             1 1     1 1               1 1                         1           1   58
59 8   1         1       1         2                                                     1                               2 59
60 15     1         1 1     1 1             1           1   1                             1 2 1         1         1     1   60
61 11   1   1               1   1           1     2           1 1                   1   1                                   61
62 15 1   1       1 1   1                 2                               1                 1 1           2       1   1 1   62
63 10                   1       1                         1               1   2                                         2 2 63
64 8   1   1                                 1                   1             1   1           1     1                     64
65 14                   1     1     1         1   1     1           1                 2     1 1 1                   1 1     65
66 9                     1 1     2 1     1                                     1     1                           1         66
67 13       1                 1         2   1 1                         1 1   2         1                   1             1 67
68 14 1       1       1   1               1   1         1   1           2     1         1 1     1                           68
69 10                 1             1 2 1                     1       1                                     1       1 1     69
70 11                             1             1 1               2         1   1   1 1   1         1                       70
71 13     1   1 1             1                           1 1 1             1       1       1 1               1     1       71
72 12 1         1 2   1   1       1     1             1 1                     1             1                               72
73 13 1           1                     1                 1                   1   1     1 1   1   1 1         1   1         73
74 9               2         1   1             1                 1       1     1                     1                     74
75 16   1       1         1     1 1   1           1     1                               1   2     1   1       1 1   1       75
76 12                       1         1             1         2         1     1           1   1             2             1 76
77 13       1         2       1       1       1                                 1       1               1 1 1 1 1           77
78 12 1 2                               1   1                 1 1           1       1 1                         1         1 78
79 8     1       1                 1                 1       1                                     1         2             79
80 14 1 1   1     1 1                               1           1       1                 1       1   1                 2 1 80
81 7                   1         1           1               1           1 1                                     1         81
82 7 1         1               1           2                                                                   1   1       82
83 3                         1                                                 1                               1           83
84 9                   1   1 1     1 1         2                                               1                 1         84
85 21       1           2   1       1 1         1     1       1                             1   2 1   1     1 2 1 1 1 1     85
86 16 1       3             1   1               1                   1 1   2 1             1                 1       1   1   86
87 7                 1 1                           1                           1   1           1   1                       87
88 9   1                             1   1           1 1       1   1                           1       1                   88
89 5                                                 1       1                               1         1                 1 89
90 6       1 1               1                                                                     1                     2 90
91 8                     1                     1   1                             2   1                     1           1   91
92 13     1               1 1     1                   1           2 1             2 1 1                       1             92
93 11         1 1               1     1                         1   1   1           1                       3               93
94 7               1       1                                     1                     1                   1     1     1   94
95 11   1   1   1     1                     1   1         1     1       1             1             1                       95
96 11         1   1                                   1       1 2           1       1 1           1               1         96
97 8         1                   1                   1             2           1       1                 1                 97
98 15     2                         1 1               1         1             1           2   2     1               1 1 1   98
99 9   1         1                                                 2 1                   1   1     1   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng