BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng
00 15                   1         1 1           1 1               1             1 2             1       1     2   1   1     00
01 9               1           2               1     1       1     1         1                                   1         01
02 16                 1               1     1     1             1 1     1     1   1   1 1       1         1     1 1     1   02
03 13         1   1     1         1 1       1   1 1 1                   1         1               1                   1     03
04 12         1                   1 1                 1 1   2               1                   1   1     1         1       04
05 3               1                                       1                                                     1         05
06 7                 1       1       1         1                                           2         1                     06
07 14   1 1                     1                 3     2                       1     1   1     1       1     1             07
08 14 1     1         1 1   1                           1                 1                           2 1 1       2   1     08
09 6       1   1 1 1                                                     1                               1                 09
10 7     1   1                                           1         1                                     1   1     1       10
11 12     1                 1               2     1               1                     1 2   1                         1 1 11
12 10                         1     1       1             1             1                       1               1     1 1 1 12
13 8       1 1       1                             1       1     1           1                 1                           13
14 11 1 1                   1       1 1   2 1                                   1       1                       1           14
15 12   1           1     1     1                     1     2     1         1   1 1 1                                       15
16 7                   1       1                                           1 1         1                             2     16
17 9   1             1                       1     1 1         1           1                               1         1     17
18 9 1                                         2         1 1   1   1 1                                             1       18
19 5               2         1 1                           1                                                               19
20 9         1     1         1 1                       1       1       1 1                                 1               20
21 8             2 1             1           1 1                             1                           1                 21
22 12   1                   1       1       1 1           1         1 2 2                                   1               22
23 10         1   2             1 1                                                 1             1               1 1   1   23
24 10           1                         1                     1   1     1           1       1 1               1   1       24
25 10       1                   1 1         1         2                         1     2                         1           25
26 9       1           1     1                 2                     1           1 1                 1                     26
27 9         1                     2           1     1                   1 1                                 1       1     27
28 6           1 1                       1                 1           1                             1                     28
29 13 1                                                   2     1     1       1 1     1   1 1                   1   2       29
30 16   1                         1 1 1     1 1         1     2   1 1     1           1   1                             2   30
31 13   1                                           1         2     1               1 1 1       2     1             1     1 31
32 6     1                                   1 1                   1     1       1                                         32
33 12       1 1     1 1 1   1     2                   1         1                       1                       1           33
34 12 1           1         1   1         1     1   1                             1   1             1       2               34
35 11       1   1 1       1 1                                     1     1                     1 1         1             1   35
36 11           1   2         1                                                     1   1 1     1   1         1           1 36
37 14             1         1         1 2       1   1       1 1     1         1         1                 1         1       37
38 8   1                 2           1               1           1         1                                         1     38
39 9       1   1                                             1   1                   1             1     1   1           1 39
40 13           1 1   1             1     2             2                   1   1               2                     1     40
41 13             1       2   1 1             2   2       1     1                       1               1                   41
42 16     1               1           1       1 1   2 1                       1 1 1           1   2             1         1 42
43 12 1               1   1                 1                 1 1 1                 1 1     1       1           1           43
44 12         1         1 1           1   1         1           1 1                         2           1       1           44
45 8     1   1         1             1                 1                                   1     1 1                       45
46 14         1           1 1 1               1       1   1 1         1     1       1   1             1             1       46
47 12                 1 1                                                 1       1   1   1   1   1       1 2 1             47
48 12                                       1             1   1       1                             2     1 2     1   1   1 48
49 11                 1                       1               1 3                   1 1         1                     1 1   49
50 10     1 1                         1           1         1 1                     1   1         1     1                   50
51 8   1 1   1                 1                             1                             2         1                     51
52 12             1 1               1       1             1         1 1   1   1 1 1           1                             52
53 11 1                                 2                   1                         1       2         1         1     1 1 53
54 13         1   1       1         1                   1 1                                 3             1     1   1     1 54
55 15       1 1 1     1                 1 1   1   1                     1       1         1       1     1                 2 55
56 9                             1       1                         1   2     1         1                   1 1             56
57 8     1                                         1   1                           1         1       1 1               1   57
58 7 1             1                 1             1               1         1                                   1         58
59 10   1               1       1         1           1                   1             1   1 1       1                     59
60 11   1                                               1                     1               1 1 3   1   1 1               60
61 9                             2     2                                                           1 1 1           1 1     61
62 11                   1                       1           1   1     1     1                     1   1   2     1           62
63 13                           1 1       1         1             1                         1 1   1 2       1   2           63
64 9                           1       1         1                     1 1                       1 3                       64
65 13       1                 3                                     1         1     1     1   1     1   1       1       1   65
66 12       2               1             1                           2                 1 1               1   1   1 1       66
67 15           1 1   1       2                       1       1       2     1       1 1   1               1   1             67
68 9                                     1                     1   1 1   1       2 1         1                             68
69 15   1   1           1 1       1     2     1       1               2         1     1     1                     1         69
70 7           1     2                                       1                         1         1     1                   70
71 13           1                     1   1                           1 1     1 1           1 1 1     1         1       1   71
72 5     1         1         1         1                         1                                                         72
73 11                   1             1             1 1       2                         1               1         2   1     73
74 11 1                                 1         1   1         1     1             1           1                 1       2 74
75 13     1     1 1                 2 1 1 1                                 1                   1                   2   1   75
76 12                   1     1           1                         2           1                     1 1           2   1 1 76
77 9                     1 2 1         2               1 1                       1                                         77
78 10 2                             1   1     1 1     1                     1           1                     1             78
79 11       1 1         1                     2     1     1                 1             1 1 1                             79
80 12   2                 1     1     1   1           1             1     1   1   1                           1             80
81 11       1 1 1       1       1           1                                   2   1                   1         1         81
82 14 1 1         1     1 1 1       1         1             1             1                       2   1     1               82
83 16 1         2     1 1                   2     1       2 1     1                                         2 1         1   83
84 12   1                         1                     3   1     1                       1   1   1             1 1         84
85 9               1     1 1               1   1       1     1         1   1                                               85
86 10           1   1                             1     1                 1 1     1 1                     1         1       86
87 13     2           1       1         1                 1                               2 1       1 1     1         1     87
88 8 1   1                       1   1                                       2 1                     1                     88
89 11             1               1                               2                   1       1         2     1         1 1 89
90 7               1         1                   1                     2                 1                               1 90
91 11 1 1       1     1   1                       1                 1   1         1 1                                 1     91
92 12 1 1 1                 1               1 1                 1                                           1 2         1 1 92
93 8     1 2         1                                     1                           1 1                               1 93
94 6         1             1       1                                     1                             1       1           94
95 9 1                   1           1                       1   1         1 1 1                             1             95
96 16 1         1   1       1                 1     3                       2     1       1         1       1         1 1   96
97 9     1                 1   1   1           1 1       1               1                                       1         97
98 6         1                   1   1 1                                 1                         1                       98
99 10     1                                 1       1     1     1       1       1   1 1                               1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng