BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
Ngày
/
Tháng
00 7           1                       1             1   1                       2                         1               00
01 8       1           1   1       1                   1                 1                     1   1                       01
02 11                         1           1                   1   1         1           1 2         1       1       1       02
03 14       2                         1 1   1                               1                       2   1       1   1 1   2 03
04 10               1 1       1           1       1   1               1                                 1             1   1 04
05 4                                                 1         1 1   1                                                     05
06 13                       1           2                         1           1       2   2         1 1             1 1     06
07 7           1           1             1           1                                 1                     1         1   07
08 6                                           1                 1 1               1           1   1                       08
09 10 1         1                 1   1     2       1             1                               1               1         09
10 10 1           1                   1                                     1   1 1                 1         1     1 1     10
11 12     1     1 1   3     1       1                                         1       1           1                     1   11
12 6 2                                 1                               1                                         1       1 12
13 9                   1                               1     1               1         1                       1 1 1   1   13
14 19           1   1                         2     1             1   1   1         1 1     1   1 1 1         1 1     1   2 14
15 9     1                         1 1     1                       2               1   1                 1                 15
16 9                       1 1             1         1             1             1                           2   1         16
17 11                                   1 2   1         1       1 1                       1             1     1   1         17
18 9         1                 1             1   2 1               1   1                     1                             18
19 14           1   1 1       2         1                             2       1                         1   2     1       1 19
20 9   1                 1                                 1 1     1                         1     1 1       1             20
21 10                           1     2   1       1   1 1                   1       1                           1           21
22 8                                     1   2             1       1       1             1         1                       22
23 9   1                 1       1                     1   1 1                 1                         1 1               23
24 11         2       2     1           1                     1 1   1                     1           1                     24
25 11   1       1                 1     1         1             1 1   1 1                                         1   1     25
26 7                             1                                               1           1     1 1       1 1           26
27 10             1       1           1             1   1                   1     1           1       1           1         27
28 9                             1         1   1 1                                         1 1   1               1 1       28
29 10         1   1         1         1         1         1     1 1 1               1                                       29
30 8   2   1 1                       1                           1   1     1                                               30
31 9 1             1               1           2                                       1         1               1 1       31
32 8   1               1                                           1           2         1   1                     1       32
33 20   1     1         1   1         1 1     1           2   1           1       1     1 2 2           1           1   1   33
34 19   1       1                 1       1             2           1   1     1     2 1 1     1       1     1   1 2         34
35 15     1         1                         1 1     2               1   1       1   1       1   1       1   1     1       35
36 13     1   1     1                 1   1 1           1         1         1 1       1                         1       1   36
37 11       1             1 1       2                 1                 1 1             1       1                     1     37
38 14       2   1       1 1     1                   2           1 1                   1           1   1               1     38
39 18     1   1   1       1                 1       2                 1       1 1 1 1 1             3     1               1 39
40 12       1             1               1   1                               2       2               1 1 1 1               40
41 10         1         1   1       1       1                 1                             1 2                   1         41
42 10 1 1           1                               1       1         1                           1 1           1 1         42
43 15           1 3             1                 1         1           1     1 1           1 1   1         1   1           43
44 13                 1                     1                     1 1     1       2   1 1   2   2                           44
45 6     1                           1 1       1                                                       1       1           45
46 11     1   1   1             1           1                       1 1                       1   1       1 1               46
47 6                   1         1   1               1                     1                                           1   47
48 9 1                           1                     1 1                           1   1 1                   1       1   48
49 15     2     1             1                         1   1 1               2   1       1                     1   1   2   49
50 8               1 1                   1                   1             1 1                             1           1   50
51 9 1 1                 1         2               1                                 1                 1                 1 51
52 10   1       1                               1 1     1     1                 1         1       1                   1     52
53 8                   1 1       1                                             1   1                         1       1 1   53
54 17     1           3         1         1       1 1     2 1   1                       1   1   1 1                       1 54
55 7                       1 1                                         1 1                     2     1                     55
56 18 1                   1         1       1 1 1 1         1   2 1             1 1                       1 1       1 1   1 56
57 8                                         1     1 1   1             1           1           1                         1 57
58 14     1       1 1     1                 1                             1 1 2   1     1                 1     2           58
59 7     1                   2                                                         2       2                           59
60 14 1   1     1             1   1             2                       2       1                 1           1     1 1     60
61 7     1 1                               1               1           1 1 1                                               61
62 10       1   1             1     1     1 1             1           1                                 1                 1 62
63 11     1           1 1                 1 2                           1             1     1           1         1         63
64 9                   1         1                           1       1     1   1         1 1         1                     64
65 9                                         1           1     1 1   1           1 1       1                           1   65
66 17 1     1   1       2     1 1     1       1             1   1   1     1   1     1       1                 1             66
67 14       1 1     1       1   1         1       1   1                       1                   1       1   1       1   1 67
68 13         1 1 1 1   1         1                       1 1               1   1                     1   1 1               68
69 12         1       1               1 1     1 1           1                                             1 1 1         1 1 69
70 16   1         1       1       1           2         1 1 1 1         1             1     1               1   1   1       70
71 5 1                               1                           1       1                         1                       71
72 12   1           2 1                       1       1 1   1 1       1             1                               1       72
73 8     1     1   1               1                                     1         1   1       1                           73
74 12   1                   1 1                     1     1   1 1       1             1                               1 1 1 74
75 10       1   1     1                         1 1 1       1 1                             1                   1           75
76 12 1     1 1   1     1                       1   1 1 1             1                                     1 1             76
77 4                       1   1 1                                                                               1         77
78 10 1 1                           1                     1               3                   1       1 1                   78
79 9     1                   1                               1   1             1   1             1         1     1         79
80 9               1               1                     1         1 1                             1   1 1         1       80
81 8 2           2         1                                               1                 1       1                     81
82 9                 1       1                     1     1     1       1       1       1                 1                 82
83 11                   1                     1                 1                     1   1       1   1               2 2   83
84 14   1                   1           2       1                       1         1           1           1   1 1   2     1 84
85 10             1       1   1     1                 1         1   1                         1       1 1                   85
86 7       1           1     1                                           1 1               1               1               86
87 11         1           2     1                         1                 1   1       1       1 1                   1     87
88 5     1                         1                                                   1                   1   1           88
89 8 1     1               1           1                               1   1   1         1                                 89
90 7 1                               1 1 1       1                   1                                                 1   90
91 16       1 2           2 1   1 1     1                   1 1   1 1           1   1       1                               91
92 11                         1 1       1                     1 1                             1 1       1 1   1   1         92
93 9                   1       1 1               1                     1 1                             1               1 1 93
94 10         1   2                 1     2     1 1         1                                         1                     94
95 10               1               1           2   1     1     1                             1       1 1                   95
96 12                     1     2 1                   1     1             1   1                 1   1   1 1                 96
97 13   1           1   1       1 1   1               1 1                         1 1           1         1           1     97
98 13   1             1                           2 1   1       1   1           1 1 1                     1   1             98
99 15       1       1           2           1     1   1 1                               1 2     1 1   1 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
Ngày
/
Tháng