BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
Ngày
/
Tháng
00 21 1     1 1 1       1           1 1           1               1         1   1                 1   2   2 2     1 1   1   00
01 10       1     1     1                               1         1 1                                     1   1           2 01
02 16       1   1   1         1         2           1     1   1     1       1   2 1                         1             1 02
03 21     1   1       1 1 1   1   2         1             2 1           1     1         2 1           1 1       1       1   03
04 16       1   1                         1               2   1     1   1             1     1 1   1   1 1   1 1             04
05 22         1           1 2               1     1     1 2 1           1   1     2     1   1 1     1     2           1 1   05
06 8   1                         1                                   2 1 1       1       1                                 06
07 22     1         1     1 1                                 1   1 1 3   1       1     2   1   1     1         1     1 2 1 07
08 13 1                     1             1               1               1       1 1     1     1         1 2       1       08
09 15 1 1     1   1   1 1                         1   1                 1   1         1         1 1     1   1               09
10 18             1       2 1               1 1   1 1   1   1   1 1             1     1   1   1                 1       1   10
11 10       1         1 1     1     1   1     1       1                       1                       1                     11
12 21         1       1     2         1     1               1   1       1       1 1   1     3       1   3         1     1   12
13 14   1 1                     2   1     1         1   1 1   1 1   1                   1     1                             13
14 14 1               3   1               1 2                   1             1                   1 1       1     1         14
15 16     1   1                 1             1   1 2           1 1         2 1   1   1               1         1           15
16 15     3                     1     1     1     1                 1 1   1       2   1       1                     1       16
17 11   2           1         1   1 1         1       1                               1                   1       1         17
18 11       1       1               1 1           1           1   1       1                 1         1 1                   18
19 18             1                 1       2   1                   2 1     1             1       1   2   1   2 1 1         19
20 11             1           1 1                   1   1         1                 1       1       1       1         1     20
21 17           1   1         2     1   1         1 1 1 1               1           1     1   1           1         1     1 21
22 13               1     1           1         1       1         1   2             1   1 1             1 1                 22
23 13 1 1                                 1               1           1 1   1 1         1             2           1   1     23
24 11                                   1 1             1     1   1   1       1         1     1 1                         1 24
25 13       1                   1       2           1           1     2           1   1         1 1               1         25
26 20     1     1 1           1 2     1 1               1     1       2     1 1     1 1               1 2       1           26
27 11 1 1               1                               1                 1   1     1   1           1         1     1       27
28 16 1         1           1         1             1       1 1 1         1                           2         1 2   2     28
29 20 1 1         1             1 1     2       1     1     1           1 1       2       1         1     1 1 1   1         29
30 27 1           2   1 1 1     1           1         1       2         1     1     1   1 1   1 1     2 1   1 2           3 30
31 11               1 1         1         1           1             1                 1 1               1     1 1           31
32 11                   1                                 1         1       1   2   1         1 2           1               32
33 22         1         2     1   1 1 1       1         3   1 1 1               1   1     1             1 1   1     1     1 33
34 10 1     1 1       1           1     1   1                                   1   1           1                           34
35 13           1   1   1       1             1     1               1   1       1   1   1     1           1                 35
36 17         1         1       2 1                   1     1                   1       1 1 1 2       2 1                 1 36
37 15       2 1 1           1 1     1         1                                 1           1     1               1     1 2 37
38 16     1   1   1   1                   1     1             1   1       1                     1   2       1 1       1 1   38
39 17 2   1       1   1   1 1 1   1           1                     1     1         1     1         1 1           1         39
40 14                             1 1   1         1     1       2     1 1                           1       2 1       1     40
41 15       1       1       1   1     1 1 1                 1       1             2       1 2                     1         41
42 19     1 1 1       1     1 1                   1   1       1   1   1     1 1           1   1   1       1       1 1       42
43 16       1   2     1   1 1   2   1           1     1       1             2                   1       1                   43
44 10     1         1   2                       1                 1     1   1                     1                       1 44
45 16 1           1             2   1   2     1   1       1               1   1 1 1                 1               1       45
46 9                                     1 1               1         1       1           1             1       1         1 46
47 13       1 1                   1   1     1   2                 1         1 1           2               1                 47
48 17 1               1 1 1   1     1           1     1                   1         1       1 1   1 1           1 1       1 48
49 26   2       1 1                       1     2     2   1   1 2     1       2         1 1 1   1   2     2           1 1   49
50 23 1     2 1   1 1   1     1         1 1   2                   1       1   1     1             3   1         1 1     1   50
51 17               1     1 1     1   1     1         1 1 1 1 1     1   1             1                 1   1           1   51
52 7       1                     1           1           1                     1                                     1 1   52
53 21 1 1     1 1     1         1     1   1 1 1             1     1     1       1   1 1     1   1                   2     1 53
54 18   1         1                   1   1     1       1         1     2 1   1 1 1       1     1 1               1   1     54
55 17     2   1 2         1   1   1 1           1     1             1   1         1           1               1     1       55
56 12                 1   1                               1 1                 1       1           2         1   1     2     56
57 13               1               1         2       1           1   1               1       1         1     1 1         1 57
58 26 1     1               1     1       1           1   1 1 1 1     1 2   2                 1   1 1         2 1   1 2 2   58
59 25 1           2 1       1         1 1 1   1 1 1           3   1   1 1               2       1   1 1   1   2             59
60 15         2   1 1 1   1       1     1     1                     1   1       3                                       1   60
61 19 1     2   1     2   1 1             1     1             1   1 1             1   1     1             1       1 1       61
62 14   1 1             1 1       2         1   1 2   1 1                                       2                           62
63 22               2 1     1 2             1       2       1         1       1   1         2 1 1   3     1 1               63
64 23   1 1   1           1 1 1   1 1 1     1   2         1 2       1               1       2       2     1     1           64
65 18           1           1         1 1 1   1 1   1                   1 1       1           1   1           1 1 1   1   1 65
66 12   1         1   1             1             1                                 1                   1     1 2 1 1       66
67 15             1   1                           1         1   1         1             1 1 2                 1     1 1 1 1 67
68 18           1         1 1 1 1   2           1 2         1   1         2   2                                   1 1       68
69 5                                         1                 1                           2                 1             69
70 13   1                         1         1         1 1   1   1   1               2 1   1                             1   70
71 10   1       1                               1         1                 2 1 1               1   1                       71
72 13 1                       2 1 2   1                   1   1                     1             1         1           1   72
73 16                     2 1   1 1 2         1                     2 1           1   1 1                   1             1 73
74 17     2   1 1   1 1   1     1       1         1 1   1                       1     2     1 1                             74
75 14     1             1 1       1           1       1   1     1         1                   1                     1 1 1 1 75
76 17                       1                 1   1   1       1 1 1       1 1     1   1 1       1 1             1 1 1       76
77 19 1       1     4   2     1           2     1   2   1           1   1                   1                           1   77
78 17   1         1 2                                 1           2           1     1     2       1 1       1 1     1 1     78
79 17   2 1       1 1   1             1 2 1         1                 2   1     1                                   1   1   79
80 9                   1               1   1   1               1   1     1                             1               1   80
81 20   1   1                 1                 1       2   1 1           1 1     1 1 3         1       1             1 1 1 81
82 13       1       1               2       2 1     1           1   1                         1           1   1             82
83 10     1   1   1                       1 1       1 1   1               1                                 1               83
84 20 1                 1 1 1   1   2             1     1   1   1           2       2   1     1 1   1 1                     84
85 17     1 1   1           1 1           1   1   1               1         1   1         1     1       1 1 1   1           85
86 11   1       1               1                 1       1   1                                 1     1 1   1       1       86
87 17         1 1 1   1   1                 1       1       1   1 1     1       1                 1             1 1 1 1     87
88 19     1     1           1 2   1 1 1             1   1       1           1         1 2                 1 1 1 1           88
89 11                                 1             1   1   1   1     1       1         1         1     1           1       89
90 12   1     1         1             1                                     1     1           1         1       1 2 1       90
91 14 2     1 1 1         1             1   1           1 1 1                                         1             1 1     91
92 15   1                             1               1   1   1 1   1                   1       1   1     2 1 2             92
93 21   1     1     1   2                 1   1   2 1     1         1       1       1     1   1   1   1             1   1 1 93
94 21     2 1 1                 1     3 1         1 1 1 1   1 1           2       1                 1                 1   1 94
95 19 1 1       1 1     1     1       1             1 1         1               1     1   1       2               1   1 1 1 95
96 19 2   1     1 1   2           1 1       1   1                             1 2     1       1                 1     1 1   96
97 19     1 1   1                     1   1     2 1       1       1     1 1       1 1     1           1         1   1     1 97
98 23   1                 1 1     1     1 2 1 1     1 1             1   1     1     1 1 1     1   1 1           2     1     98
99 19       1     1                     1     1     1       1     2           1         1   1   2       2 1 1     1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
Ngày
/
Tháng