BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
Ngày
/
Tháng
00 22       1             1 1   1     1   2   1         1 2   1   1           1       2   1 1 1   1     1 1                 00
01 16   1         1                         2     1   1     1     1 1   1   1       1         1               1         1 1 01
02 12         1                 1                       1       1   1       1     1     2                 1 1   1           02
03 17   2     1 1         1                       1     1           1   1 1                 1 1     1   1   1 1       1     03
04 17   1 2                         1     1         1 1               1     1       1         1 1     1         1 1     2   04
05 20     2       1           1       1         2   1 1         3   1   1 1   1         1                 1             2   05
06 15     1   1           1     1           1   2   1                     2 1 1           1 1                       1       06
07 11         1   1       1       1           1   2                           1   1                                   2     07
08 22 1       1             2 1 1         1     1 1         1 2 2 2     2     1   2                             1           08
09 12         1 1 1                       1             1                               1       1             2   1 1 1     09
10 20               1 1 2 1   1     1           1 1           1 1     1                         2   1   1     1       1   2 10
11 21     1   1 1           2   1           1 1 1 1 1   1                   1 1             2             1   1 1     1   1 11
12 14                       1                               1   1     1           1   1   2             1 1 1       1 1   1 12
13 19 1                 1   1       1             1           2             1     1   2   1   2   1 1 1   1     1           13
14 16             1 1     2     1                 1       1                     1             2   3       1     1         1 14
15 15   1       1         1       1 1             1 1   1           1 1   1                   1   1               1       1 15
16 20         1 1                     1 1     1       1       1     1 1         1 1 1           1   3 1         1   1   1   16
17 21           1     3     1 1           1           1   1 2     1             1   1       2 2     1         1           1 17
18 24 2   1       1 1 1       1 1 1     1       1 1       1     2   1   1 1     1     1                     1   1   1 1     18
19 16 1         1   1 1 1   1           1   2               1 1 1 1                     1       1     1                     19
20 11         1     1               1 1 1   1                             2   1           1       1                         20
21 12                 1 1                       2   1     1       1         1                   1       1       1 1         21
22 15   1     1                 1         1 1   1 1               1 1       1   1 1         1         1         1           22
23 9                   1         1 1           1 1                   1         1               1               1           23
24 23         1       2           1 1 1         1     3 1 1       1   2     1   1 1   1                 1 2     1           24
25 9       1 1     2                                 1                 1   1           1         1                         25
26 17   1       1               1   1                   1                   1   1 1   1     1     2   1 2 1             1   26
27 16       2   1 1   1     3       1     1   1     1   1                               1         1                     1   27
28 18 1               1         1         1   1 1       1   1               1         2   2     1       1 1   1       1     28
29 16         1                     1     1 1 2   1               1     1                 1     1     2           1 1 1     29
30 19           1       1         1   1         1 1   1   1   1     1     1 1         1     1                 2   2     1   30
31 10 1   1 1 1     1                         1   1       1                   1                                           1 31
32 15             2 1 1         1 1     1             1           1   1 1 1   1           1         1                       32
33 8           1 1           1     1             1                                             1   1             1         33
34 13 1             2       1                   1 2 1     1       1         1   1                           1               34
35 16           1   1   1             1   1                             1               1 1             1 1       2 1   3   35
36 17 1     1 1     1 1 1 1           1 1     1   1           2         1     1       1       1                             36
37 20 1 2   1   1 1         1               2           1 1 1   1 1           2           1           1             1 1     37
38 12     1   1               1             1 1             1                   1     1                 1   1       2       38
39 13                         1       1   1   1   1     1   1       1         1       1         1   1             1         39
40 16 1 2   2     1   2             1       1       1       1           1           1                                 1 1   40
41 18   1               1 1   1                 1       1                     1     1 2   1 2       1   1       1   1     1 41
42 19               1 1   1   2         2 1         1                                 1     1   1     1     1     1 1   1 2 42
43 16     2   1 1 1               1   2         1             1 1   1   1         1     1                             1     43
44 22       1   1   1 1   2 1             1 1                         1 1         1 1 1         1   1 2 1     2   1         44
45 11               1 2     1 1                     1               1               1       2                   1           45
46 15                     4             1           1 2       1 1               1       1             1 1   1               46
47 14                   1         1     1       1             1       1 1 2 1                     1             1   1 1     47
48 20 1             1 2         1 1   1   1           1     1       1     1 1 2             2 1                     1 1     48
49 31 2       1                       1 3 2 1 1     2     1             2 1 1 1 1     2 1     1   2     2   1         1   1 49
50 15       1   1       1     1 1                   2     1       1           1         1     1       1 1   1               50
51 9 1 1   2   1                                       1   1                           1                     1             51
52 25 1   1     1         1     1 1 1   2 1   1         1       1             1 1   1 1       2   1         1 1         2 1 52
53 16   1 1 1   1 1       1   1 1     1 1                 1 1     1 1                 1         1                           53
54 17   1         1               1     1                               1     2     1 1         2       1       2 1 1 1     54
55 18             1     1 1       1   1                     1   1 1   1     1             1 1     1         1     1   2   1 55
56 27         1           1     1 1 1     1     1       2     1   1 1           2 1     2   1   1   2 1   1   2       1 1   56
57 12         1                                           1   1   1   1     1   1             1 1     2       1             57
58 7                       1                             1                     1                 1     2       1           58
59 24             1       1   1   1         1       1 1     2 1 1 1 1       1           2 1       3       2 2               59
60 12                       1       1       1                     1 1             1         1       1 1       1         1 1 60
61 20 1       1     1       2   1     1               1       2     1 2   1       1       2         1     1         1       61
62 22   1 3         1       1   1 1     1           2     1         1   1         1 1     1     1         1   2     1       62
63 12       1         1 1                                 1       1             1 1 1                 1 1           1 1     63
64 19 2   1       2             1             2   1               1   3             2   1                   1     1     1   64
65 15                         2       3     2 1             1         1   1               1                 1     1 1       65
66 19       3       1 1                       1 1   1               1         2 1 1 1           1 1 1           1       1   66
67 14   1   1   1 1                 1             1                     1         1 1   1 1         1 1   1                 67
68 10       1                                           1 1 1       1     1                 1       1 1             1       68
69 16 1   1 1 1     1 1             1                 2   1           1         1 1             1     1                 1   69
70 9   1       1             1 2   1                         1 1                                           1               70
71 13                             3 1   1       1       2 2           1                             1                 1     71
72 15 1             1           1 1       1         1   1 1 1                   1   1 1           1             2           72
73 16     1                   1 1       1 1 1 1 1           1         1 2           1               1     1           1     73
74 19   3 1   1                   1     1 1     1     1 1   1 1                     1               1 1 1           1     1 74
75 10               1     1                       1                 1       1               1 1         1   1   1           75
76 16   1   1   1       1 1                         1 1                   1         1 1   2       1               1 1     1 76
77 11     1             1             1   1 1 1                               1 1             1 1           1               77
78 12     1             1   1 1           1 1         1     1               1     1                           1   1         78
79 17             1     1         1 1   1                 1 1 1                   1   1 2         1   1       1   1       1 79
80 20           1           1 1         1     1     1     1     4 1                 1     1   1     1         1 1       1 1 80
81 10         1                                     1 1                         1                 1       3             1 1 81
82 14       1     1     1           1       1 1         1                 1     2               1               1     1 1   82
83 14 1 1         1 1     1   2   1     1                                 1 1                           1         1   1     83
84 19     1     1 1                             1     1 1     2     1             1     3     1                 1 1 2 1     84
85 14               1     1       1     1       1                   1 1             1         1   1 1   1           1     1 85
86 14       1                   1     1       2   1   1         1     1       1                   1     1       1       1   86
87 15 1 1       1       1     1                           1             1         2 2       1             1   1       1     87
88 10 1                     1 1     1     1 1                           1       1             1                 1           88
89 20     1   1         1   2 1     2 1     1         1       1   1       2               1 1             1         1     1 89
90 20   2 1   1   1   1 2     1                     1           1   1       2 1           2 1 1           1                 90
91 19 2         1 1   1             1 1   1       1           1         1   1 1   1     2           1       2               91
92 13                     1 1                 1     1       1     1                                     1   2     2 1     1 92
93 18                   1           1   2   1 1   1   1 1     1     1     1           1   1                 2     1     1   93
94 13   1       1                     1       1           1     1 2       1         1                 1   1               1 94
95 19         1   1 1   2       1   1                 1               2   1 1   1   1       1 1 1   1                   1   95
96 14     1 1                     2         1           1                 1       1 1   1       1         1 1     1         96
97 15       1                         1         1   1   1   1         1 1                   1   1     1     1     1       2 97
98 16 1             1 1         2 1   1   1                 1   1   1   1 1                         1 1       1             98
99 8     1 1           1             1                         1                             1               2             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
Ngày
/
Tháng