BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13   1       1 1           1       1 1           1         1 1         1 2       1                                       00
01 13             1   1   1                     1 1     1               1       1 1                   1 1 1             1   01
02 12                     1           1         1 1 1   1         1   1               1 1         1                 1       02
03 9                           1         2       1         1                             1   1 1 1                         03
04 9 1                             1                 1 1   1                                 1     1         1           1 04
05 19 1   1 1           1   1         1   1   1     3               1     1     1   1                   1 1   2             05
06 10 1         1           1           1     1     1                   1       1                             1       1     06
07 9 1 1                     1   1                     1   1                             1           1 1                   07
08 12                 1 1             1 1                                             1 1   1       1         1     1     2 08
09 16     1       1     2   1                                       1       1 1   2   2                     1   1       1 1 09
10 13 1             1   1       1       1 1                     1   1       1           1 2                       1         10
11 8       1                                         1     1     2     1                           1 1                     11
12 5                             1               1       1           1                 1                                   12
13 12         1                   1       1     1 1         1                 1         1   1     1       1           1     13
14 7                   1   1             1                             1     1 1                   1                       14
15 7                                 1 1               1                 1     1   1               1                       15
16 14     1       1                 1     1 1 1         1 1         1       1             1                   1       1 1   16
17 9       1                             1         1                   1   1   1                             1 1         1 17
18 10                                       1 1           1                           2 1   1       1           1       1   18
19 7 1         1         1                                         1   1   1                                       1       19
20 10             1       1   1   1         1               1 1 1                             1 1                           20
21 5             1 1                                                       1   1           1                               21
22 10   1         1                   1       1         1           1           1               1           1   1           22
23 14     1     1     1 1   1               1 2     1 1   1       1                         2                               23
24 9                   1                 1           1       1                         2 1       1           1             24
25 10           1 1   1             2       1             2                               1             1                   25
26 18     1   1             1 1   1   1     1               1 1 1 1 1   1 1   1           1             1   1               26
27 11 1 1                 1               1                 1         1       1           1   1                       1   1 27
28 10         1                   1                 1   1   1           1       1               1             1       1     28
29 10         1       1                           1       1   1         1   1                     1                 2       29
30 9       1         1         1 1                 1                         1               1             2               30
31 10   1   1                                 1   2             1       1                 1           1           1         31
32 14 1     1 1 1     1         1     1       1         2           1     1                                             2   32
33 12 1               1           1                   1           1                 1 1 1                         1 2     1 33
34 7                   1         1             1                   1       1                                     1 1       34
35 7 1 1       1             1                                                                   1   1           1         35
36 10   1                                   1   1               1   1             1 2                         1     1       36
37 8           1         1     2     1           1               1                                             1           37
38 15   1             1       1       1 1 1     1                     1   1           1     1 1       1   1       1         38
39 15 1     1 1   1                         1     1               1 1           1   1           1 1     1             1 1   39
40 14 1           1   1     1 1       1   1     1 1     1     1       1                               1     1               40
41 12                   1 1         1                   1   1         1   1           1   1         1     1             1   41
42 9               1         1                 1                           1     1               1 1             1   1     42
43 10     1   1       1         1     1 2                                                                   1       1   1   43
44 9     1     1             2                             1                             1   2       1                     44
45 15       1   1 1     1     1                 1         1     1                 1       1 1                 1 1   1   1   45
46 8   1                           1         1           1       1   1                               1         1           46
47 7   1         1 1         1       1 1                                                                             1     47
48 13                 1   1         1       1         1                       1         1     1       1     2   1     1     48
49 5                                                         1   1                                               3         49
50 14     1               1 1                 1     1   1                         1 2         1 1         1           1 1   50
51 7     1 1         1             1                       1                         2                                     51
52 13   1     1           1             1   1                         1   1                   1 1 1         1   2           52
53 5                           1   1                           2                                               1           53
54 8     1   1                   2           1                               1               1           1                 54
55 14   1           1       1 1           1   1           1       1   1       1                     1 1 1         1         55
56 9       1                     1                   1                                 1     1 1       1         1     1   56
57 11           1       1   1             1         1                   1   2   1                   1     1                 57
58 6           1 1         1   1   1                                                       1                               58
59 8                                   1             1   1                           1 1       2     1                     59
60 8               1                           1     1       1       1                             1   1     1             60
61 12 1   1                                             1       1   1             1 1       1           2             1 1   61
62 7           1             1         1 1                             1                       1                 1         62
63 7                       1       1 1                 1                       1   1                               1       63
64 10             1 1     1     1   1                                   1                         2           1 1           64
65 10     1                   1         1                     2             1           1           1   1           1       65
66 9   1     1     1                       1             1                                   1             2             1 66
67 13           1 1 1 1             1 1 1             1     1 1         1                             1         1           67
68 16                   1 1     1   1                   1     2 1             1 1 3         1   1                     1     68
69 14 2 1 1 1   1                                 1 1 1   1 1         1               1                         1           69
70 12         1                     1   1       1 2 1               1     1                                   1           2 70
71 11       1 2 1       1                     1 1                       1                       1           1 1             71
72 15               2               1       1                             1 1 1   1 1           1     1 1 1     1   1       72
73 13       1                     1     1   1     2     1     2                     1 1             1         1             73
74 11 1 1           1                   1             1         1                       1   1     1       1               1 74
75 11 2                   1           1 1   1       1 1           1                             1   1                       75
76 13                                             1 1   1 1         1         1   1           1       1   1 1   1         1 76
77 11       1                 1                 2                   2     2       1                   1                   1 77
78 8                       1               1               1         1       1       1           1             1           78
79 11             1 1 1     1                 1   1                       1                         1   1     1   1         79
80 12                     2         1                           1     1   1       1                 1             1 1 1   1 80
81 10         1         1         1             1                 1                 1     1     1                 1     1   81
82 8     1                               1           1                 1   1                     1       1               1 82
83 11   1                   1 1     1                     1           1   1                 2     1     1                   83
84 11       1             1     1     1     1                         1       1   1 1     1                       1         84
85 13       1         1 1                     1                 2 1                   1     1 1   1               1       1 85
86 10       1 1 1                         1 1                                             2           1 1           1       86
87 13     1             1         1       1           1         1 1     1 1   1 1                         1           1     87
88 7   1                                                                               1     1     1     1   1         1   88
89 10               1           1                     1   1       1           1         1   1           2                   89
90 11     1   2             1 1 1             1               1 1                     1           1                         90
91 10           1   2 1         1           1 1             1                               1                       1       91
92 12     1           1   1       1                       1         1           1 1         1 1   1                   1     92
93 14   1                                                     1 1         1 1         1         1         1 3         1   2 93
94 8                           1 1                 1     1       1 1 1 1                                                   94
95 8     1   1           1                                 1     1   1                   1         1                       95
96 13             1 1             1                                         1 1     2           1     1     1         1 2   96
97 10                                           2                               3 1 1   1                 2                 97
98 11       1               1   1               1   1 1     1 1                         1                 1         1       98
99 13             1 1   1   1   1     1               1               1   1   1                                 1     1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
Ngày
/
Tháng