BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng
00 16       1           1       1       1             2       2           1   1           2     1 1           1         1   00
01 9   1 1             1   1                                 1     1           1               1                     1     01
02 6                                           1   1   1   1                                             1       1         02
03 18 1         1         2     1   1 1                 2 1     2               1             1     1   1           1     1 03
04 11 1         1         1       1                         2                 1   1         1           1           1       04
05 14   1     1   1 1     1         1                         1 1 1           1 1 1                             2           05
06 9           1               1                               1                               2   2 1       1             06
07 8       1   1                   1   1                                     1       1               1                 1   07
08 12   2                   1     1   1 1   1                           1   1           1         1                 1       08
09 9                           1                                   1           1 1 1             1 1     1     1           09
10 10       1               1   1                             1   1 1                   1       1         1 1               10
11 7                                 1                         1     1                         1     1     1       1       11
12 11             1             1       1     1   1           1   1       1                             2                 1 12
13 7                 1                       1                         1 1                   1           1             1   13
14 9                 1     1           1             1 1 1       1               1   1                                     14
15 11             1   1 1 2                         1           1   1     1               1                 1               15
16 10     1               1                                   1           1   1     1       1   1     1 1                   16
17 12                               1   1             1     1                   1 1   1               1   1         1 1   1 17
18 8   1           1   1     1   1     1               1                         1                                         18
19 14               1 2   1 1 1           1                   1 1       1   1                 1                     1 1     19
20 9               1 1                     1                                       1 1 1               1     1     1       20
21 9             1         1           1 1                         1   1     1           1       1                         21
22 8                               1 1     1       1                                 1                     1     1   1     22
23 9                                     1         1   1               2           1   1                             1 1   23
24 9     1             1                 1       2       1 1                                         1   1                 24
25 10         1         1                         1       1         1                     2       1           1       1     25
26 6                             1               1                   1         1 1                                   1     26
27 12 2       1 1             1                 1                   1 1                 1           1       1       1       27
28 10 1       1 1                   1         1       1                   1     1                   1       1               28
29 13   1       1           1 1 1 1       1 1       1   1                                               1             2     29
30 12                       1         1       1                     1                 1     2     1 2   2                   30
31 10                             1         1   2           1                                   2     1       1 1           31
32 7                     1         1                                 1           2                           1           1 32
33 16       1 1         1         1   2         1 1 1       1   1     1                       1     1       1     1         33
34 8   1                               1     1   1             1 1           1                         1                   34
35 11                             2 1 1     1 1       1                                 1                   1     1       1 35
36 9   1                     1             1                                           2           1 1         1       1   36
37 14   1   1       2               1     1   1                                     1       1 1   1               2       1 37
38 11         2     1         1     1       1           1   1                   1                             1         1   38
39 11                       1                   1   1       2               1         1                       1 1 1     1   39
40 8   1         1           1         1 2         1                                         1                             40
41 14     1         1   1             1   1   1               3     1                               1   1           1 1     41
42 6   1               1                                                   1               1     1           1             42
43 13                       1           1               1 1       1       1   1       1 1   1 1             1             1 43
44 13           1 1           1                 1       1 1   1     1         1     1     1 1                 1             44
45 17 1     1   1               2         1           1   1     1       1 1       1     1                 1     1   1     1 45
46 12 1             2   1                             1   1 1   1       1 1           2                                     46
47 10   1             1       1         1       1                                   1             1     1         2         47
48 8     1   1       1                                   1                     1         1                 1     1         48
49 10                   1 2 1             1                   1                     1 1                   1     1           49
50 19 1               1   1         1   1     2       1 1   2   1 2                   1               1       1           2 50
51 14       1       1     1   1       1     1                         1         1   1     1 2 1                   1         51
52 11     1 1                     1                                 1             1 1 3   1                             1   52
53 12       2     1     1                             1 1     1   1     1     1                   1   1                     53
54 9 2       1             1                 1             1                           1       1         1                 54
55 9               1                 1           2         1         1       1                             1   1           55
56 22         1   1   1       1                     1     1 1     1 1     2     2     1         1     1   2 1       2 1     56
57 13           1 1       2                         1     1   1               1         1           1     1     1     1     57
58 8         1                           1 1 1                           1             1       1                 1         58
59 12           1             1                 1         1   1     1 1                   1           1 1 1         1       59
60 8   1         2         1                                             1           1       1       1                     60
61 10         1       1   1     1     1     1     1       1 1       1                                                       61
62 11     1 1       1               1                             2     1   2       1                                   1   62
63 11       1                   1   1             1     1               1 1         1     1         1       1               63
64 12 1                       1             1         2 1       1                 1 1             1               1   1     64
65 3             1   2                                                                                                     65
66 11 1         1       1         1     1     1           1           1     1   1                     1                     66
67 11 1 1 1 1                           1           1                                               1       1   1     1 1   67
68 13         1                         1       2   1 2       1                   1                 1   1 1     1           68
69 7       1                             1   1                         1   1                                 1     1       69
70 15           1               2   1 1     1       1     1       1     1 1   1           1       1 1                       70
71 15     1           1     1     1             2 1   1           1     1   1             1                 1             2 71
72 12                           1           1 1                 1                 1   1     2   1     1             2       72
73 11               1     1   1                         1     1             2 1                       1     1           1   73
74 9             1             1         1     1 1       1                                     1                     1 1   74
75 10   1             2                                                 1       1   1             1           2           1 75
76 12         1               1   1 1     1 1   1       1       1 1   1                       1                             76
77 12   1                         1         1     2             1     1     1 1           1             1       1           77
78 6     1                   1                                                 1 1               1                     1   78
79 10       1   1 1                                 1                   1     1           1           1     1           1   79
80 6                           1   1                           1                           1 2                             80
81 11 1   1           1                             1 1                                 1         1     1       1       2   81
82 9     2   1         2                         2               1                                         1               82
83 5       1                             1                                 1                   1 1                         83
84 9     1           1                 2                             1                 1           1         1           1 84
85 9         1 1       2                         1                   1     1                 1   1                         85
86 11               2             1                     1             1   1 1                             2   1   1         86
87 15             1                   2       1 2                 1   1       1 1   1       2   1               1           87
88 10     1                 1         1   1         1                 1         1                               1         2 88
89 9       1                                       1               1       1       1     1       1             1       1   89
90 9   1         1         1               1           1               1                     1 1                 1         90
91 6                   1       1   1                                       1   1                         1                 91
92 7     1                                     1                                 1     2                         1   1     92
93 17 1   2   1 2             1   1   1                             1 2           1           1                       1 1 1 93
94 6                             1           1                 1                             2                           1 94
95 12       1       1         1                           1 1           1 1 1       1         1         1       1           95
96 14 1 1     1   2       1                               1         1     1                 1         1   1       1   1     96
97 9           1           1                         1           1               1       1 2                       1       97
98 12 2             1           1 1   1     1                       1                   1       1             1   1         98
99 12                       1       1     1   1     1 1                       1     1               1   1     1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng