BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13 1       1       1                     2           1 1 1       1           1                     1             1     1 00
01 8                                 1 1                 1             1                   3                           1   01
02 10 1         1                                   1 1         1     1                 1   1               1 1             02
03 7         1 1       1     1                       1                     1                                       1       03
04 8     1               1                   1             1           1           1             1 1                       04
05 12           1   1             1           1         1               1   1         1 1               1     1         1   05
06 10                   2                                                     1   1               1       1   1   1   1 1   06
07 9                 1         1         1     1 1       1   1 1                                                 1         07
08 12                   1       1           1 1   1           1   1   1                               1       1   1     1   08
09 14           1 2                       2             1   1           1     1   1           1           1       1   1     09
10 8             1               1             1                 1           1         1       1     1                     10
11 11     1       1         1 1                 1       1                   1   1     1           1     1                   11
12 13   1       1             1           1 1 1   1     1   1         1 1                     1           1                 12
13 10                                   1                           1           1     1     1   1   3           1           13
14 12   1 1 1     1 1   2 1     1     1                                             1         1                             14
15 3                                 1                                         1                                       1   15
16 9     1       1             1                                                       1 1               1       1     2   16
17 9 1                         2 1                             1   1       1       1                               1       17
18 12   1 1           1                             1         1                         2     1     1           1 1       1 18
19 10         1                               1                         1 2                 1         1       1 1     1     19
20 14             2 1   1 1         1                           1   1                         1         1       1   1 1   1 20
21 10     1           1 1               1 1                     1 1                       1   1                 1           21
22 8             1             1                 1 1 1   1     1         1                                                 22
23 14 1                 1       3   1           1   1         1                 1 1   1       1                       1     23
24 9                             1                               1           1 2   1                             1 1     1 24
25 9         1             1           1 1           1         1       1             2                                     25
26 9             1           1                   1                       2     1           1   1                     1     26
27 10                       1   2                     1           1       1                   1     1           1   1       27
28 16   2     1       1   2         1   2       2   1     1         1                   1 1                                 28
29 9           1                 1           1       1         2           2                                           1   29
30 10                 1             1                                 1   1 2         1 1             1           1         30
31 10         1     1       1         1       1                               1 1                           1     1     1   31
32 11                     1                 1               1   1                       1   1   1       1   1     1 1       32
33 6                           1 1                         1           1             1                               1     33
34 13       2     1         1 1     1     1 1                   1             1               1     1     1                 34
35 12                                     1         1 1                   1 1           1   2 1 1     1     1               35
36 9     1             1             1   1                 1         1                   1     1                     1     36
37 9                       1             1       2                   1         1                           1       1 1     37
38 11         1                       2         1       1 1         1   1           1                 1       1             38
39 7       1       1                                 1                                       1     1   2                   39
40 10 1 1   1   1   1                           1       1 1               1       1                                         40
41 5                   1     1                       1                                         1           1               41
42 10   1   2               1 1             1     1           1                                     1       1               42
43 10                     1           1   1   1           1               1               1             2             1     43
44 14 1     1 1 1           1                     1           1                   1 1 1       1       1 1         1         44
45 16                                   2   1 1     1   1   1             1 1       1 1                       2         1 2 45
46 13         1           1 1     1 1         1           1       2               1                           1   1 1       46
47 7                     1                       1                         1       1     1     1                       1   47
48 13 2 1             1 1     1             1                                   1       2       1 2                         48
49 11   1           1         1         1   1                       1       1 1   1             1                   1       49
50 10                         1       1           1       1   1                 1               1         1     1   1       50
51 11             1     1                 1     1               1                 1         1       1 1 1 1                 51
52 3                                                                     1   1                                   1         52
53 15     2     1     1     1     1                         1         1 1                 1   1 1         1 1   1           53
54 6     1         1             1               1                   1     1                                               54
55 10                 1   1           1               1 1                 1         1 1       1 1                           55
56 10         1           1                                 1           1             1     1           1   1   1     1     56
57 8                                     1     1     1             1 1       1                 1   1                       57
58 9   1 1                                       1   1                             2       1                   1   1       58
59 14 2       2 1                   1               1         1 1   1   1                             1       1 1           59
60 13       1           1         1                 1 1     1 1           1   1         1         1       1 1               60
61 14       1 1   1 1                     1     1                                       1 1   1     1   1 2       1         61
62 5         1                                 1       1           1             1                                         62
63 12         1     1 1     1       1                                 1         2                 1     1               1 1 63
64 17     1     1           1         1     1 1 1     1     1     1 1         1     1       1                 1   1   1     64
65 16 1   1 1   2     1       1       1       1               1       1     1     1                 2                 1     65
66 13   1               1       1 1 1     1                       1                 1             2   2               1     66
67 12                     1               1           1 1 2           1   1               1         1         1     1       67
68 11           1                       1 1             1     1     1 1                           1       1   1   1         68
69 12       1             1       2             1   1   1             1 1   1   1 1                                         69
70 15     1                             1           2 1     2 1         1         1 1   1         1   1   1                 70
71 8       1         1       1         1                 1                                                   2           1 71
72 16               1                       2 1     1   1         1   1 1         1   1   2 1         1 1                   72
73 16         1     2     1 1                   1                 1 1   1   1 1 1 1 1   1                     1             73
74 3                     1                       1                 1                                                       74
75 15       1 1   1     1   1     1 2 1                   2       1                       1               1 1               75
76 6   1           1             1               1 1                                                                     1 76
77 13               1         1                           1       1                       2 1   1 1         1 1 1     1     77
78 12   1           1                 1         1 1                     1 1         1         1   1         2               78
79 13 1   1                                             1   1 1 1                 1           1   1   1     1         1 1   79
80 9 1 1                   1               1                                         1   1           1 1   1               80
81 8 1                       1         1                         1 1                 1                               1   1 81
82 12       1   1                   1   1     2           1               1   1                 1   1                 1     82
83 14 1   2       2                 1 1                     1     1   1     1                 1 1         1                 83
84 11 1             1       1                 1   1 1                         1     1                     1               2 84
85 8                 1     1 1                                             1             1 1                   1         1 85
86 14   1           1 1         1 2   1           1         1         1               1           1                     2   86
87 13                 1 1 1   1     1                   1     1     1         1       1                     1           1 1 87
88 12                           1     1       1     2           1                                 1     1     1     2     1 88
89 11   2   2                 2             1         1                               1                         1   1       89
90 14   1 1   1   1   1   1         1 1               1         1 1               1       1           1                     90
91 12 1               1             1                           1             3                     1 1         1 1 1       91
92 7                                   1                     1   1             1       1               1   1               92
93 12           1               1   1       2           1       1 1               1                       1     1 1         93
94 8             1       1         1                   1                         1       1 1   1                           94
95 4                                   1 1 1                                                                           1   95
96 12       1   1       1   1           1                     1     1   1               1                       1   1     1 96
97 7           1                       1                 1           1                                 1 1     1           97
98 12 1                         1             1             1       1           1   1             2 1                   1 1 98
99 9                 1           1             2   1         2           1                                               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng