BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11                 1       1       1                     2           1 1 1       1           1                     1     00
01 8           1                                     1 1                 1             1                   3               01
02 9       1         1         1                                   1 1         1     1                 1   1               02
03 8 1             1         1 1       1     1                       1                     1                               03
04 8                     1               1                   1             1           1           1             1 1       04
05 10                           1   1             1           1         1               1   1         1 1               1   05
06 8 1       1                         2                                                     1   1               1       1 06
07 11   1 1       1                   1         1         1     1 1       1   1 1                                           07
08 9                                   1       1           1 1   1           1   1   1                               1     08
09 12                           1 2                       2             1   1           1     1   1           1           1 09
10 8                             1               1             1                 1           1         1       1     1     10
11 11                     1       1         1 1                 1       1                   1   1     1           1     1   11
12 15 1       1         1       1             1           1 1 1   1     1   1         1 1                     1           1 12
13 12   1       1 1                                     1                           1           1     1     1   1   3       13
14 15       1 2         1 1 1     1 1   2 1     1     1                                             1         1             14
15 2                                                 1                                         1                           15
16 11 1     1   1 1 1     1       1             1                                                       1 1               1 16
17 12 1   1       1 1 1                         2 1                             1   1       1       1                       17
18 10               1   1 1           1                             1         1                         2     1     1       18
19 7                         1                               1                         1 2                 1         1     19
20 10                             2 1   1 1         1                           1   1                         1         1   20
21 9                     1           1 1               1 1                     1 1                       1   1             21
22 10       1     1               1             1                 1 1 1   1     1         1                                 22
23 13                 1                 1       3   1           1   1         1                 1 1   1       1             23
24 9   1 1 1                                     1                               1           1 2   1                       24
25 11       1 1               1             1           1 1           1         1       1             2                     25
26 8                             1           1                   1                       2     1           1   1           26
27 11 1 1     1                             1   2                     1           1       1                   1     1       27
28 16                   2     1       1   2         1   2       2   1     1         1                   1 1                 28
29 9   1                       1                 1           1       1         2           2                               29
30 9                                 1             1                                 1   1 2         1 1             1     30
31 8         1               1     1       1         1       1                               1 1                           31
32 10 1             1                     1                 1               1   1                       1   1   1       1   32
33 8 1         1   1                           1 1                         1           1             1                     33
34 14     1                 2     1         1 1     1     1 1                   1             1               1     1     1 34
35 16 1 1   1   1   1                                     1         1 1                   1 1           1   2 1 1     1     35
36 10           1 1       1             1             1   1                 1         1                   1     1           36
37 6                                       1             1       2                   1         1                           37
38 13   1 1   1               1                       2         1       1 1         1   1           1                 1     38
39 9             1 1       1       1                                 1                                       1     1   2   39
40 13       2 1       1 1   1   1   1                           1       1 1               1       1                         40
41 5         1                         1     1                       1                                         1           41
42 9                   1   2               1 1             1     1           1                                     1       42
43 12 1     1       1                     1           1   1   1           1               1               1             2   43
44 15 1       1       1     1 1 1           1                     1           1                   1 1 1       1       1 1   44
45 12         1                                         2   1 1     1   1   1             1 1       1 1                     45
46 10                         1           1 1     1 1         1           1       2               1                         46
47 6                                     1                       1                         1       1     1     1           47
48 13                 2 1             1 1     1             1                                   1       2       1 2         48
49 12     1     1       1           1         1         1   1                       1       1 1   1             1           49
50 9               1                         1       1           1       1   1                 1               1         1 50
51 11                             1     1                 1     1               1                 1         1       1 1 1 1 51
52 2                                                                                     1   1                             52
53 15       1   1         2     1     1     1     1                         1         1 1                 1   1 1         1 53
54 8 1           1       1         1             1               1                   1     1                               54
55 14     1     1 2                   1   1           1               1 1                 1         1 1       1 1           55
56 10     1     1 1           1           1                                 1           1             1     1           1   56
57 9   1                                                 1     1     1             1 1       1                 1   1       57
58 11 1     1 1   1     1 1                                       1   1                             2       1               58
59 12                 2       2 1                   1               1         1 1   1   1                             1     59
60 14   1       1           1           1         1                 1 1     1 1           1   1         1         1       1 60
61 14           1           1 1   1 1                     1     1                                       1 1   1     1   1 2 61
62 8   1 1         1         1                                 1       1           1             1                         62
63 13     1     1   1         1     1 1     1       1                                 1         2                 1     1   63
64 14                     1     1           1         1     1 1 1     1     1     1 1         1     1       1               64
65 16           1     1   1 1   2     1       1       1       1               1       1     1     1                 2       65
66 14 1             1   1               1       1 1 1     1                       1                 1             2   2     66
67 12 1       1                           1               1           1 1 2           1   1               1         1       67
68 11     2                     1                       1 1             1     1     1 1                           1       1 68
69 16 1 1 1     1           1             1       2             1   1   1             1 1   1   1 1                         69
70 16         1           1                             1           2 1     2 1         1         1 1   1         1   1   1 70
71 6             1         1         1       1         1                 1                                                 71
72 17             1                 1                       2 1     1   1         1   1 1         1   1   2 1         1 1   72
73 15                         1     2     1 1                   1                 1 1   1   1 1 1 1 1   1                   73
74 4     1                               1                       1                 1                                       74
75 15             1         1 1   1     1   1     1 2 1                   2       1                       1               1 75
76 6         1         1           1             1               1 1                                                       76
77 10         1                     1         1                           1       1                       2 1   1 1         77
78 12   1         1     1           1                 1         1 1                     1 1         1         1   1         78
79 13   1       1   1 1   1                                             1   1 1 1                 1           1   1   1     79
80 9       1         1 1                   1               1                                         1   1           1 1   80
81 7     1           1                       1         1                         1 1                 1                     81
82 13   1           1       1   1                   1   1     2           1               1   1                 1   1       82
83 15       1         1   2       2                 1 1                     1     1   1     1                 1 1         1 83
84 10   1             1             1       1                 1   1 1                         1     1                     1 84
85 9 1   1     1                     1     1 1                                             1             1 1               85
86 12                   1           1 1         1 2   1           1         1         1               1           1         86
87 14   1   1   1   1                 1 1 1   1     1                   1     1     1         1       1                     87
88 9   1                                       1     1       1     2           1                                 1     1   88
89 10       1           2   2                 2             1         1                               1                     89
90 14                   1 1   1   1   1   1         1 1               1         1 1               1       1           1     90
91 11   1         1   1               1             1                           1             3                     1 1     91
92 6                                                   1                     1   1             1       1               1   92
93 13     1 2                   1               1   1       2           1       1 1               1                       1 93
94 8                             1       1         1                   1                         1       1 1   1           94
95 4     1                                             1 1 1                                                               95
96 9                       1   1       1   1           1                     1     1   1               1                   96
97 8 1           1             1                       1                 1           1                                 1 1 97
98 12         1     1 1                         1             1             1       1           1   1             2 1       98
99 9               1                 1           1             2   1         2           1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng