BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11 1   1           2     1 1           1         1           1         1   1                                             00
01 8       1               1                     1               1   1   1                     1                       1   01
02 9                                 1       1         1       1 1     1             1                 1           1       02
03 11       1             1     1   1           1     1         2                           1               1 1             03
04 10     1   1         1           1           1           1       1                           1       1   1               04
05 11     1 1 1                             2                 1 1     1 1               1                 1                 05
06 12                       2   2 1       1                             1                     1 1         1   1       1     06
07 12     1       1               1                 1   1 1 1 1               1                                 1 1       1 07
08 7   1           1         1                 1                               1           1         1                     08
09 16       1 1 1             1 1     1     1             2     1 1               1   1               1 1   1               09
10 7               1       1         1 1                     1             1           1                                   10
11 9                       1     1     1       1                             1   1       1   1           1                 11
12 12 1                             2                 1                   1           1 1           1       2 1       1     12
13 13 1                   1           1             1               1     1     1   2                   1       1       1 1 13
14 10         1   1                                     1                           1           1   1       1       1 2     14
15 9 1               1                 1                     1             1                       1   1 1 1               15
16 15 1   1     1       1   1     1 1                         1                 1 1             1             1     1   1 1 16
17 17       1 1   1               1   1         1 1   1     1                             1   1         1 2   1   1       1 17
18 6         1                                         1 1                 1                 1           1                 18
19 9   1                 1                     1 1     1   1                 1             1           1                   19
20 10           1 1 1               1     1     1           1   1               1       1                                   20
21 7     1           1       1                             1                             1     2                           21
22 8             1                     1     1   1                   1                                     1       1     1 22
23 12           1   1                             1 1                 1   1   1     1 1 1               1 1                 23
24 14                             1   1                 1   1   1       1   1           1   1     1         1   1 1 1       24
25 12                 2       1           1       1     1 1                 1     1           1                     1 1     25
26 6       1 1                                   1       1       1         1                                               26
27 10               1           1       1       1                   1 1               1                       1 1     1     27
28 7 1     1                   1       1                                     1         1         1                         28
29 11                               1             2       1     1 1   1                   1           1     1   1           29
30 9             1     2     1 2   2                                                       1                               30
31 8                       2     1       1 1                                                       1     1           1     31
32 16         2                           1           1   1 1           1 1   1 1 1 1             1   2       1             32
33 9                     1     1       1     1           1                 1         1                       1         1   33
34 5     1                         1                                               1     1                       1         34
35 10               1                   1     1       1                                     1         1       1 1   1   1   35
36 14               2           1 1         1       1                   1     1               1       1 1   1           1 1 36
37 12           1       1 1   1               2       1   1                 1 1           2                                 37
38 12       1                             1         1       1                 1       1   1       1   1         1 1   1     38
39 9   1         1                       1 1 1     1     1                                               1               1 39
40 8                     1                                 1                                 1 1 1                 2 1     40
41 9                           1   1           1 1     1                             1 1               1             1     41
42 14   1               1     1           1             1       1     1   1       2 1           1 1       1                 42
43 15 1   1       1 1   1 1             1             1                   2             1     1 1             1     1       43
44 15     1     1     1 1                 1             1   1                 1       2 1       1       1     1       1     44
45 14 1       1     1                 1     1   1     1   2     1 1         1   1                                     1     45
46 8 1           2                                         1           1   1   1           1                               46
47 9           1             1     1         2                     1       1                   1     1                     47
48 5       1         1                 1     1                 1                                                           48
49 12           1 1                   1     1           1     1     1   1                   1 1                   1     1   49
50 14             1               1       1           2     1   1 1 1   1 1                       2 1                       50
51 12       1   1     1 2 1                   1           1         1           1                     1     1               51
52 15         1 1 3   1                             1         3           1       2     1   1                               52
53 13     1                   1   1                                   3           1     1             1 1 1         1   1   53
54 10               1       1         1                             1 1             1           1       1     1           1 54
55 8     1                             1   1                                                 1                   1     1 2 55
56 19 2     2     1         1     1   2 1       2 1           1     1                 1                           1     1 1 56
57 11     1         1           1     1     1     1     1                                       2 1             1           57
58 12 1             1       1                 1                             1       1   1                 1   1     1 1   1 58
59 15                 1           1 1 1         1       1     1     2   1 1     1 1     1             1                     59
60 7 1           1       1       1                                             1                               1       1   60
61 10                                                   1         1       2     1       1 1           1 1               1   61
62 15   2       1                                   1                   1     2   1       1 1     2   1         1 1         62
63 16 1         1     1         1       1                     1   1 1         1       1   1 1   1         1       1     1   63
64 11         1 1             1               1   1               1               1 1 1   1   1                             64
65 7                                                     1         1   1   1               1 1                         1   65
66 12   1   1                     1                           1     1     1         1   1         2 1         1             66
67 9                           1       1   1     1 1                               1 1                       1       1     67
68 10         1                 1   1 1     1                             1   1       1                           2         68
69 14   1                                 1     1                       1             1   2   1   1 1         1 1 1     1   69
70 12 1   1           1       1 1                           1     1             1 1                 2                 1     70
71 10   1             1                 1             2           1       1                   1             1             1 71
72 9         1   1     2   1     1             2                                                                         1 72
73 10   2 1                       1     1           1         1       1                     1           1                   73
74 8                       1                     1 1                                           1 1     1 1       1         74
75 10       1   1             1           2           1               1         1                       1                 1 75
76 7                     1                                   1   1                 1     1 1                         1     76
77 9   1 1           1             1       1             1 1                                               1         1     77
78 10       1 1               1                     1       1           1       1                   1           1         1 78
79 14     1           1           1     1           1   1                         1 1             1 1     1 1   1       1   79
80 7                   1 2                                     1   2                                               1       80
81 14               1         1     1       1       2             1           1 1                   2 1     1     1         81
82 5                                   1                   1                 1                         1       1           82
83 6   1                   1 1                           1                           1                             1       83
84 12               1           1         1           1               1           1         1     1 2       1   1           84
85 11   1                 1   1                                 1     2                     1             1   1   1     1   85
86 9 1 1                             2   1   1         1           1                                       1               86
87 18     1 1   1       2   1               1                           1   2 1           1   1     1 1         1   1   1   87
88 10       1                               1         2       1   1   1 1       1                               1           88
89 12   1       1     1       1             1       1       1 1 1                             1           1         1       89
90 8                     1 1                 1                                       1     2 1       1                     90
91 9   1   1                         1                                         1   2   1                       1         1 91
92 8         1     2                         1   1     1         1         1                                               92
93 13         1           1                       1 1 1   1                 1     1             1   1             1 2       93
94 8                     2                           1         1 1 1   1                     1                             94
95 9 1 1       1         1         1       1                                       2                             1         95
96 9 1                 1         1   1       1   1                     1         1                 1                       96
97 10         1       1 2                       1       1     1   1                                           1           1 97
98 9               1       1             1   1                           1 1           1         1                   1     98
99 12     1     1               1   1     1     1               1     1         1         2           1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng