BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13       2   1       1       1                 1           1     1                 1             2   1             1     00
01 15   1 2     1           1   1 1   1       2                           1 1 1                 1           1               01
02 9                   1                           1   1               1                 1       1   1     1   1           02
03 10     1               1                   1 1         1       1 1                 1   2                                 03
04 9       1 1   1         1     1                         1         1       1                         1                   04
05 4                                 1                                                               1   1         1       05
06 9           1                 1     1                         1             1   1     1 1       1                       06
07 12 1   1   1 1     1 2         1         1       1         1     1                                                       07
08 8         1         1   1                   1             1             1         1                   1                 08
09 11                           1 1   1                         1 1           1 1       1       1       1               1   09
10 12             1             1                 1 1         1   1               1     1 1           1         1 1         10
11 11         2                         1   1             1       1                     1         1 1             1   1     11
12 7 1 1                               1             2                                       1                       1     12
13 11   1                           1       1   1 1       1     1         1 1                   1                     1     13
14 15             1 1                 1 1 1     1             3       2                                 1     1           2 14
15 14 1                 1   1     2                                 1 2 1   1                 1         2             1     15
16 11             1     1               1             1                 1   1   1     1                     1   1       1   16
17 11         1               1               1           2         1   1     1   1               1   1                     17
18 11     1 1     2                                   2                 1 1             1                   1   1           18
19 13     1       1 2     1   1   1                             1                       1           1       1       1 1     19
20 10 1                     1             1   1   1               1   1   1           1                             1       20
21 10 1                   1                       1     1     1   1     1                                         1 1     1 21
22 14 1 1 1   1                       1             1       1 1     2         1           1                         1   1   22
23 6                 1                                                 1             1     1 1                 1           23
24 11 1       1       1                         1       1           1                 1 1                   1     1       1 24
25 8   1       1     1                 1   1 1                                                                     1   1   25
26 7   1                             1           1   1       1 1         1                                                 26
27 7   1       1     1                     1 1                                                               1           1 27
28 13     1                                   1 1         2             2         1 1       1 1       1         1           28
29 12                             1 1     1   1             1                   1 1 1     1         1     1     1           29
30 10                                 1         1       1       1   1 1           1               1 1       1               30
31 11   1 1   1                     1   1       1             1                 1                       1             1 1   31
32 9   1                   1 1       1           1   1                   1                           1 1                   32
33 11         1     1                   1 1           1         1       1 1   1           1                               1 33
34 13       1     1   1   2   1   1   1 1                             1     1         1                             1       34
35 13 1                   1 1                     1 1   1     1   1         1       1                 1   1       1         35
36 14               1           1 1       1 1       1                       1         1   1 1   1           1   1       1   36
37 9   1       1                     1       1                               1 1                           1         1 1   37
38 16 1     1 1 1     2                         1     1         1   1             1       1           1     1 1 1           38
39 9                     1                 1           1       1 1               1     1       1           1               39
40 9           1         1       1           1   1       1   1                                 1                       1   40
41 7                     1                       1                             1   1       1   1         1                 41
42 8                           1     2                         1                 1     1         1                     1   42
43 8     1     1     1 1       1                                                             1   1   1                     43
44 10                 1             3                   1                 1 1                 1                 1   1       44
45 13         1           1   1     1             1       1             1   1   1             1         1     1   1         45
46 17 1                     1           1     1                 1 1         1 1 1   1     1     1 1     1 1     1 1         46
47 9                   1       2           2           1   1                               1           1                   47
48 8       1               1                                     1                 1       1     1   1   1                 48
49 12             1 1 1     2 1                 1 1     1 1                                               1   1             49
50 4                 1                                           1                           1 1                           50
51 4 1     1                             1                                                                         1       51
52 15               1         2         1 1                 1         1 1     1     2         1       1     1 1             52
53 8                                           1       1   1                       1 1       1   1                   1     53
54 15       1 1 1   1 1     2                                   2               1   1           1               1 1 1       54
55 10                             2         1 1     1                                 1           2                 1   1   55
56 9 2 1         1 1               1                       1                     1                               1         56
57 11               1         1         1               1 2                 1                 1 1             1       1     57
58 9       1                 1                 1                 1                     1         1   2                 1   58
59 8   1                                               1                 1               1     1                   1 1   1 59
60 8         1     1           1               1                               1   1                             1       1 60
61 9                                                                   1                   1 2 1 1                   1 1 1 61
62 13         1                   1       1   1   1 3                 1   1       1     1                       1           62
63 10             1 2   1                     1             1                   1     1 1                               1   63
64 14 1           1               1   1                     1       2 1               1               1 1 1       2         64
65 10                   1     1     1     2                       1                           1 1                 2         65
66 8                 2             2       1                                                         1                 1 1 66
67 15     1     1     2     1                   2         1 1       1                             1 2     1   1             67
68 16 1   1 1   2             1     1   1   1 1     1                                 1   1       1     1 1                 68
69 9   1       1                               1         1     1           1     1   1 1                                   69
70 10   1                     1 1                   1 1                             1                 1       1     2       70
71 11   1               2               1 1         1       1               1             1                           1 1   71
72 12               1                     1       1     1                 1     1 1   1     2       1       1               72
73 10                                       2     1                               1         1 1         2 1   1             73
74 12 1       1           1   1                       1       1       1   1               1       1               1   1     74
75 11       1             1 1   2         1               1   1 1                                       1             1     75
76 7     1         1                   1           1                                   1       1               1           76
77 13       1       1         1       1   1     1 1 1 1                             1                 1           1 1       77
78 6                                                           1                           1         1     1 1           1 78
79 13             1       1   1                       1               1   2 1 1           1 1       1               1       79
80 10 1       1       1     1       1                   1     1               1   1                         1               80
81 11                     2                                         1     2 1   1           1             1         1 1     81
82 14 1       1             1             2           1   1         1 1     1   1                               1   1     1 82
83 11       1                         1       1     1   2       1                       2                     1       1     83
84 11                           1           1             1                     1         1 1 1     1           1     1   1 84
85 8             1                                         1       1               1                         1           3 85
86 9       1                                               2                 1   2 1                     1 1               86
87 11     1       1               1                   2         1       1 1   1                         1       1           87
88 18                   1     1   1     2   1                 1       1 1       1 1   1 1           2     1   1         1   88
89 8                           1         1                       1   1                 1     1                 1         1 89
90 12     1 1           1       1   2 1   1                           1                         1             2             90
91 11               1   1           1 1             1         1   1                               1     1   1 1             91
92 15     1     1               1                 1   1     2   1       1             1   1 1       1     1               1 92
93 12                     1             1               2   2     1 1         1             1       1         1             93
94 6             1     1                     1                                             1               1           1   94
95 10             1       1     1                                 1       1   1   1     1     1 1                           95
96 9     1 1   1                   1             1                 1   1       1                 1                         96
97 9   1   1             1                 1                         1 1           1               1             1         97
98 14   2       1       1   1       1 1     1                               1 1                     1     2       1         98
99 13     1       1 1         1                 1   1 1   1                   2     1           1                       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
Ngày
/
Tháng