BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12   1             1                         1 3 1             1 1 1               1                         1           00
01 9       1                       1                       1   1     1               1   1   1       1                     01
02 11 1     1   1           1           1     1                           1               1 1                 1 1           02
03 5                       1                                   1               1 1 1                                       03
04 9   1                         1 1                             1 1                     1 1           1     1             04
05 15 1   1         1       2       1       2 1       1         1               1 1             1 1                         05
06 11                                 2           1                       1   1 3   1   1               1                   06
07 7                           1                 1     2             1 1                                   1               07
08 8     1                                             1 1             1               1 1                   1   1         08
09 14   1               1     1             1               1             1       1     1         1         1         2 1 1 09
10 8 1         1 1                     1                               1     1         1           1                       10
11 9             1   1             1 2                 1             1                             1     1                 11
12 8                 1     2                         1   1 1                                       1               1       12
13 3                 1           1                       1                                                                 13
14 9   1     1           2           1 1                     1                               1             1               14
15 17   2             1     1   2 1 1   1       1                 1     1 1 1                       1                   1 1 15
16 15       1   1       1     1   1         1               2 1             1     1   1         2 1                         16
17 8 1                         2         1         1   1       1                           1                               17
18 11       1   1             1 1             1         1         1 1               1 1                                   1 18
19 11       1       1 1             2       2   1                                       1           2                       19
20 12               1               1           1   1       1             1           1             1     1     2       1   20
21 11             1 1     1                 1     1 1           1   1   1     1                         1                   21
22 7               1   1     1                                                         1             2   1                 22
23 10           1           1         1                 1               1 1 1               1       1             1         23
24 10       1     1       1               1                     1 1           1 1 1                       1                 24
25 21               1   1     1 1 1   1               1 1         1     1   1 1   2     1 2           3                 1   25
26 5                             1                           1                         1                 1             1   26
27 5         1           1             1                   1                                   1                           27
28 12 1         1             2 1                             1 1 1                   1         1 1                       1 28
29 7     1     1           1                                               1     1             1 1                         29
30 6       1                               1                           2   1           1                                   30
31 11   1             1 1                     1                     1       1               1   2               1         1 31
32 8 1 1                                         1         1 1                   1       1                       1         32
33 8                     1 1         1         1                                         1 1               1 1             33
34 12               1               1 2         1                                       1       1       1     2     1 1     34
35 7 1   1       1               1                     1                       1                               1           35
36 8       1   1       1   1   1                     1               1                     1                               36
37 14       1         1 1     1           1 1       1   1                 1                         1   2               2   37
38 17 1     1 1 1                             1 1 1           1       1   1 1       1       1 1   1   1             1       38
39 10       1                       1   1         1 1               1         1                 1           1           1   39
40 14                   1     1 1   1                 1                     1   1                   3     1 1 1   1         40
41 10     1                   1                         1             1     2         1                 1         1   1     41
42 11                   1               1 2     1 1     1 1                               1                     1         1 42
43 6 1                           1                               1       1                     1                         1 43
44 7           1   1             1             1                               1     1                         1           44
45 13   1     1   1                         1   1     1   1           1     1   1       1   1                             1 45
46 12   1 1     1 1                     1 1 1             1                 1                   1                     1   1 46
47 9   1                                         1             1   1         1   1 1         2                             47
48 13 1   1                             1 1           1       2       1               1     1 1           1 1               48
49 8     1   1             1                             1                     1                     1 1     1             49
50 5                                                                   1 1                                         1   1 1 50
51 13               1           2       1               1   1                               1 1 1       1   1     1       1 51
52 7 1     1 1                                           1                                           1           1     1   52
53 14                 1                   2   2   1 1       1             1   1     1                     1 1       1       53
54 13           1 1 1             1                   1   1             1     1   1 1                   1   1 1             54
55 7               1   1                                                                                 1 1   1 1   1     55
56 17             1                 1 1           1   2 1   1 1 1                   1       1 1           2 1         1     56
57 8         1       1           2           1             1     1                                               1         57
58 10 2                 1                                               1       1 1               1 1     1             1   58
59 11               1 1   1         1   1                   1   1 1         1     1                 1                       59
60 18             1       1       1 1     1     1         1 1   1               1     1       3   1     1     1         1   60
61 13                 1 1 1             1 1     1   1 1       1           1             1     1     1                       61
62 16           1           1                 1 1         1         1   1     1       1   1   1   1               1 1 2     62
63 10                   1                 1               1       1 1       1       1           1     1         1           63
64 9 1 1 1       2         1                                       1     1                     1                           64
65 9             2                       1     1         1     1     1                                     1 1             65
66 6 1                 1 1                   1                           1                                       1         66
67 10     1   1                       1           1 1 1                         1   1                       1         1     67
68 11   1 1                     1       1     1                                   1               1   1 1           1   1   68
69 9                                                 1   1   1               1               1       1     1 1 1           69
70 9 1       1     2         1                       1                                           1 1         1             70
71 11                 1 1       1           1             1         1               1     1 1               1 1             71
72 11       1                   1                   1           1 1           1 1   1                     1   1     1       72
73 13   2 1   1                             1       1   1       1             2                           1         1     1 73
74 9             1   1                           1               1                   1 1         1 1           1           74
75 9   1             1                       1         1         1                 1                             1       2 75
76 6           1                         1       1 1                                   1     1                             76
77 9 1           1 1                                               1         1   1               2           1             77
78 13 1     1 1           1                     1                     1     1   1         1             2           1 1     78
79 12               1       2                       1           1   1                         2   1               1 1     1 79
80 12       1                     1           1   1         1   1                       1 1       1               1   2     80
81 13     1         1 1     1               2 1     1         1       1         1         2                                 81
82 14           1   1     1           1 2 1 1           1         1 1                     1           1                 1   82
83 8         1       1                             1         1                       1                   1       1   1     83
84 15           1     1   1   1 1                                   1 1       1   1 1 1     1                   2 1         84
85 13         1           3   1       1     1             1   1         1                               1               1 1 85
86 13     1 1                                                           1             2     1   1     2 1       1     1   1 86
87 12   1       1             1   2                               1   1 1 1                                   1     2       87
88 11     1   1         1       1 1 1 1                             1 1       1                                 1           88
89 9           1         1             1     1                 1                     1       1               1         1   89
90 10         2                                         1     1 1                   1       1       1       1   1           90
91 17   1   1 1                     1 1   1   1     1                       1                   1 1   1   1         1 1 1 1 91
92 16     1               1   1                     1         1   1   2 1   1   1 1   1   1                 1         1     92
93 12         1               1 1 1         1   1                 1               1     1                       1 1   1     93
94 14       1           1           1     2     1     2   1           1                               1   1         2       94
95 9                                 1 1       1           1       1               1   2                           1       95
96 9                         1       1               1   1             1 1                 1                       1   1   96
97 15             1           1                   1 1 1     1 1     1     1   1                 1     1 2         1         97
98 11     2       1         1                 2             1 1                     1     1               1                 98
99 7                   1           1   1                                 1         1       1     1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng