BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng
00 12               1 1       1   1           1   1                             2   1       1       1                 1     00
01 14               1 1                                               1 1   1 2     1           1   1 1   1       2         01
02 15                   1     1 1   2   1 3             1 1     1   1                       1                           1   02
03 8               1                                 1         1     1       1               1                   1 1       03
04 10 1   1                 1           1 1                                     1 1   1         1     1                     04
05 7           1 1         1           1               1             1                                   1                 05
06 14       2       1         1             1   2           1 1 2                   1                 1     1               06
07 17               1       2           1       1   1       1             1   1   1 1     1 2         1         1       1   07
08 9 1 1 1   1               1                                                   1         1   1                   1       08
09 9                             1           1   1 1         1 1                                   1 1   1                 09
10 12       1                                     1   2 2 1           1               1             1                 1 1   10
11 7   1                                                 1   1                   2                         1   1           11
12 9           1     1                           1                   1   1 1                               1             2 12
13 8                   2     1                                             1                           1       1   1 1     13
14 13 1       1     1 1   1                       1       1                           1 1                 1 1 1     1       14
15 10 1               1               1   1             1                 1                 1   1     2                     15
16 13 1 1   1           1         1     1         1     1   1                         1     1               1             1 16
17 7     1                                                 1   1   1             1               1               1         17
18 13       1                   1       1 1   1 1           1                 1 1     2                                   2 18
19 13   1                 2 1                               1           1     1       1 2     1   1   1                     19
20 9   1     1                     1                               1     1                     1             1   1   1     20
21 10   1 1                                         1         2 1   1     1                   1                       1     21
22 10     1       2                             1                         1 1 1   1                       1             1   22
23 8             1         1         1       1               1   1     1                 1                                 23
24 11     1                     2         1 1       1                 1   1       1       1                         1       24
25 9   1                           1                           1           1       1     1                 1   1 1         25
26 11 1 1     1             1                     1 1               1       1                             1           1   1 26
27 7     1     1                                                           1       1     1                     1 1         27
28 7         1                                   1       1     1             1                                   1 1       28
29 13 1 1       1 1 1           1               1           1           1                             1 1     1   1         29
30 8         1       1       1                 1                   2                                     1         1       30
31 12 1                   1                   1       1           1     1   1 1   1                     1   1       1       31
32 10           1                             1       1                 1   1                   1 1       1           1   1 32
33 10               1                   1       1   1       1                     1     1                   1 1           1 33
34 15           1       1               1     2     1                           1     1   1   2   1   1   1 1               34
35 13 1             1     1           1     2                 1       1   1                   1 1                     1 1   35
36 12       1             1         1     1           1       1                         1           1 1       1 1       1   36
37 9                   1     1 1                   1 1                     1       1                     1       1         37
38 15   1       1                     1           1         1   1 1       1     1 1 1     2                         1     1 38
39 8       1           1               1           1     1     1                             1                 1           39
40 14     1 1         2               1                       2   1 1               1         1       1           1   1     40
41 9 1               1           1         1   1     1             1                         1                       1     41
42 11   1 1             1       1     1     1 1   1                                                 1     2                 42
43 12 1             1         1         1   1                         1 1     1     1     1 1       1                       43
44 10                     2   1           1             1   1                             1             3                   44
45 10         1 1                     1                     2                     1           1   1     1             1     45
46 11     1       1     1           1 2                                 1 1                     1           1     1         46
47 14     1           1   1   1     1     1   1                   2                         1       2           2           47
48 11               1         1 1 1         1 1   2                 1           1               1                           48
49 17 1       1   2                                 1 1 1             1 1             1 1 1     2 1                 1 1     49
50 9   2   1                   1     1 1             1             1                     1                                 50
51 7             2                     1                       1         1     1                             1             51
52 11     2         1 1   1         1                                                   1         2         1 1             52
53 3                                           1                 1                                                 1       53
54 13         1   1               1       1                       2             1 1 1   1 1     2                           54
55 11 1                           1                 1         1 1       1                             2         1 1     1   55
56 9                           1           1       1                     2 1         1 1               1                   56
57 16                     1     1 2   1       1 2       2 1   1       1                 1         1         1               57
58 6                       1     1                     1                       1                 1                 1       58
59 5                   1       1                       1     1             1                                               59
60 6                           1                                 1               1     1           1               1       60
61 8       1             1 1 1                           1   1     1 1                                                     61
62 12         1 1         1     1                                                 1                   1       1   1   1 3   62
63 13                   1   1     2     1       1     1   1                           1 2   1                     1         63
64 9           1 1                 1           1   1                     1           1               1   1                 64
65 11                       1       1                   1   1     1 1                       1     1     1     2             65
66 11         2                       1 1         1       1                               2             2       1           66
67 14     1   1     1                   1 1             1 1                   1     1     2     1                   2       67
68 19       1         1 2             1     2         1                   1   1 1   2             1     1   1   1 1     1   68
69 12                 2                   1 1                 2 1   1   1   1       1                               1       69
70 12 1         1   1   1                                   1   1 1         1                     1 1                   1 1 70
71 13                 1           1     1     1     1                 1 1   1               2               1 1         1   71
72 12                 1   1 1         1     1       1 1             1 1                 1                     1       1     72
73 8                                                   1 1 1     1     1                                       2     1     73
74 12     1       1 1   1 1   1                       1                   1       1           1   1                       1 74
75 10                                         1                       2 1       1             1 1   2         1             75
76 12       3     1                                   1           2 1         1         1                   1           1   76
77 18         1 1                   1 2             1     1     1     1         1       1         1       1   1     1 1 1 1 77
78 5         1                     1                 1         2                                                           78
79 9                 1         1       1   1                         1               1       1   1                       1 79
80 14             1     1 1     1         1           1 1         2       1       1       1     1       1                   80
81 12   1 1 1 1 1           1 2   1           1                                               2                             81
82 10 1         1                   1               1                     1       1             1             2           1 82
83 10   1                         1       1 1               1 1                 1                         1       1     1   83
84 5         1             1                           1                                           1           1           84
85 6 1                 1         1 1                     1                           1                                     85
86 8       1                   2   2               1               1           1                                           86
87 10 1         1           1                         1           1           1       1               1                   2 87
88 12     1                 1                 1 1             1     1                       1     1   1     2   1           88
89 9     1               1   1               1   1                   1 1                           1         1             89
90 19         1     1 1 1 1       1 1     1       2       1                   1 1           1       1   2 1   1             90
91 10 1           1                   1         1       1                               1   1           1 1             1   91
92 8             1                           1           1                   1     1               1                 1   1 92
93 8               1       1 1             1   2                                             1             1               93
94 8   1                         1               1         1           1             1     1                     1         94
95 6   2           1                                                                 1       1     1                       95
96 10       1   1             1         1 1                                   1 1   1                   1             1     96
97 8       1   1           1                     1                         1   1             1                 1           97
98 16           1 1                 1 1   1 2                           1   2       1       1   1       1 1     1           98
99 11                                                     2 1           1     1       1 1         1                 1   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng