BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng
00 17               1               2 1 2         1     1     1       2     1   1     1 1     1                     1       00
01 10                 1           1       1     1     1   1   1           1                               1             1   01
02 16                         1                     1     1 1 1 1           1   2 2     2   1           1             1     02
03 10                                   1   1             1       1                 1       1   2       1               1   03
04 10       1       1                                                 1 1   1           1           1           1 1   1     04
05 15   1   1               1       1       1 1             1 1   1                 1     1     1     1   1   1             05
06 8         2               1                 1   1       1     1                 1                                       06
07 13   1                   1           1 1       1             1           1       1       1           1 1     1 1         07
08 7                                                           1                       1 1             1 1   1       1     08
09 7           1                                                   1                 1   1       1           1   1         09
10 10         1                     1         1         2         1                           1               1       1 1   10
11 11                   2           1 1     1 1                     1     1 1                 1                     1       11
12 11 1 1           1                                     1         1         1   1 1             1           1     1       12
13 7         1         1                   1         1                         1                           1     1         13
14 18     1   1                   1       1 1 2           1 3       1             1     1     1 1     1         1           14
15 9                 1     1             1 2   1         1                                         1   1                   15
16 9 1   1                                             1 1         1   1                       1         1 1               16
17 13 1     3           1                 1                 1         1 1 1               1                 1       1       17
18 8     1           1   1           1                       1             1   1   1                                       18
19 7     1                   1                                                             1     1   1             1   1   19
20 10               1 2         1                   1               1                   2           2                       20
21 10                   1         1   1       1                       1         1         2           1     1               21
22 12           1                   1     1                 3           1       2   1             1   1                     22
23 16     2     1               1 2 1       1                       2     1         1   1           1       1           1   23
24 15           1 1 1     1     1           1   1               1       1                   1       1     1   1       1 1   24
25 9       1                 1                   1               1                     1 1           1 2                   25
26 8     1                       1                 1               1                 1                   1 1 1             26
27 10             2               1             1 1           1                       1                         3           27
28 9 2 1 1             1                         1     1 1                                                             1   28
29 11         1       1                         1     1                 1 1                   2       1       2             29
30 9                       1                                     1     1         1               1 1 1   1         1       30
31 9           1 1         1       1                                 1 1       1     2                                     31
32 16   1             1               1     1   1   1   1 1 1                 1   1         1     1     1     1 1           32
33 5 1     1                           2                                   1                                               33
34 15   1 1           1   1             1           1 1 1 1     1     1 1   1                   1     1                     34
35 14                     1       1           1     1     1             1     1     2       1   1     1             1   1   35
36 13     1       1       1               2       1   1         1     1     1                             1     1         1 36
37 7                           1                                                 1 1 1       1     1         1             37
38 6 1       1                                   1           1               1       1                                     38
39 10             1                           1   1               1       1       1 1 1                     1     1         39
40 18   2       2                               1 1   1       1     1             1   1 1           1       1     1   1   2 40
41 12 1 1                   1   1   1           1     1   1                           1               1 1     1             41
42 15     1   1       1             1 1   1                       1 1   1   1             1             1 1 1     1         42
43 16 1             1           1 1       2 1           1   1   1 1           1     1 1   1     1                           43
44 9         1     1   1       1                         1               1 1                             1               1 44
45 12   1             1   1     1     1         1         1     1                         1   1                     2       45
46 9         1                         1   1         1 1       1                                           3               46
47 8               1             1 1                           1               1         1           1 1                   47
48 10                   1 1                       1               1     1             1 1       1       1             1     48
49 11             1         1 1     1       1 1                           1           1 1                     1         1   49
50 16       1     1                           1       1 1 1       1   1   2                   1   2       1       1   1     50
51 6         1           1                                               1   1                   1                       1 51
52 4                   1             1         1     1                                                                     52
53 13     1                     1   1           1 1   1           1               1 1           1 1             1     1     53
54 10                 1       1                     1 1       1 1   1         1                                     2       54
55 5                             1                                           1 1             2                             55
56 11 1 1             1           1                   2       1   1       1                                         1     1 56
57 7       1                                               1                     1       2           1                   1 57
58 7         1                                               1         1     1       1             1   1                   58
59 11           1         1 1       1 1 1 1     1                           1               1       1                       59
60 10             1       1 1         1       1 1   1   1                         1                               1         60
61 10               1   1                         1     1                           1       1               1 1     2       61
62 6 1           1         1                     1               1                                     1                   62
63 13         1   1         1       1             1 1     1     1 1           1   1                                   1 1   63
64 9 2           1             1                   2                       1                                 2             64
65 10   1   1 1     1         1           1                               1           1     1               1               65
66 11                   1             1           1 1                         1 1 2         1                         1   1 66
67 8               2     1 1 1                                       1       1 1                                           67
68 6           1             1                                 1                       1       1                     1     68
69 14 1     1   2         1     1             2     1           1   1                             1             1         1 69
70 8               1       1   1                                             1                   1     1 1     1           70
71 10 1                                                 1   2         1         1       1     1 1         1                 71
72 10             1       1 1         1   1   1                         1           1             2                         72
73 6           1 1                             1       1     1                                       1                     73
74 10                 1 1           1       1 1           1       1     1       1           1                               74
75 11                 1 1     1                       1 1           2   2   1                                         1     75
76 15       1           1 1             1       1                 2 1     2 1       1       1       1       1               76
77 15 1   1             1           1 1     1                       1           1 1                 1           1 2     1 1 77
78 14     1 1           1       1     1                       1                     1     1               1           1 2 2 78
79 12   2             1   2     1             1         1                   1                   1   1             1         79
80 12     1           1     1   1       1 1                                                   1 1 1                 1   2   80
81 8       1 1     1                           1                                                   1           1     2     81
82 9       1                 1                         1   1               1                           2         1     1   82
83 9         2                   1                                   1 1 1           1                         1     1     83
84 9           1         1   1       1       1                 1                         1                       1     1   84
85 10           1     1                     1       1                 1   1 1 1               1                     1       85
86 14           1   2             1     1                 1   1     1 2                     1   1 1       1                 86
87 16         1               1   1   1 1 1           1       1 1                           1         1   1       1 1 1 1   87
88 13 1 1 1       1           1   1     1         1                   1                     1             1     2           88
89 10     1                   1           1       1                                   1     1 1       1           1       1 89
90 9   2             1       2                       1     1                                                 1           1 90
91 12   1           1   1             1           1 1                     1   2         1     1 1                           91
92 8       1             1                                     1             1   1     1   1                       1       92
93 9 1                 1                   1           1       1                                 1     1     1           1 93
94 14             1 1         1   1     2     1     1         1                 1       1                   1   1         1 94
95 13     1       1         1   1 1     1 1                 1                   1                 1 1       1             1 95
96 8           2           1                       1         1                   1                 1 1                     96
97 7       1                                                 1       1                   2   1                   1         97
98 15       1               1   1   1 1     1   1     1               1       1           1     1   1 1     1               98
99 9           1 1             1       1                                                     1 1               1 1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng