BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/09/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12   1     1     1     1 1 1 1         1                               1                         1     1 1               00
01 11           2               1     1 1       2                                   1           1                 1 1       01
02 14                                 1             1               1   1 1   1     2                     2   1 1 1     1   02
03 5               1             1                                                             1         1     1           03
04 7         1   1   1                     1                                                       1   1                 1 04
05 10                 1     1           1   1                     1       1                     1         1         1 1     05
06 10                         1         1       1   1           1       1 1       1         1                     1         06
07 8                   1                         1                   1         1           1     1 1                 1     07
08 19           1         1       2         1   2               1           1       1   1 1       1   3   1         2       08
09 8   1       1                       1 1                               1     1               1           1               09
10 16         2   1           1         2   1   1       1 1               1     1         2     2                           10
11 12 1     1     1           1               1       2   1       1           1         1                   1               11
12 7     1                                 1     1 1                         1   1                   1                     12
13 14     1   1         1 1       2       2                       1 1       1     1               1           1             13
14 12     1     1           1         1     1           1               1 1           1 1     1                         1   14
15 8       1         2         1   1         1                                               1           1                 15
16 15     2 1 1   1                   1             2       1           1       1           1       1   1               1   16
17 5                                     1                         2           1           1                               17
18 8             1           1 1   1     1               1       1                     1                                   18
19 8               1               1                                       1   1                     1       1     1 1     19
20 18 1 1               1           1   1   1     1     1   1 2   1     1 1           1           1         2               20
21 13 2     1                           1     1           2 1       1       1 1               1                         1   21
22 10                 1           1             1     1                     1   1   2         1         1                   22
23 13 1         1 1       2                   1                     1                         1     1 1           1   2     23
24 10         1       1             1   1               1   1           1                 1   1                 1           24
25 8 1     1                 1           1       1       1                                 1       1                       25
26 7 1                                       1                 1               1 2             1                           26
27 6     1 1 1                         1 1         1                                                                       27
28 17   1             2     1           1   1             1   1 1             1 1     1 1           1     1 1   1           28
29 7     1                   1 1                                           1   1             1     1                       29
30 12                   1                           1   1   1 1           1       1   1 1     1                   1 1       30
31 11   1           1     1       1 1             1               1   1         1   1                   1                   31
32 9 2     1             1   1       1                                     1                                           1 1 32
33 12           1                     1                   1       1   1             1       1   2               1     1 1   33
34 12   1               2   1                             1                 1     1     1                 1     2   1       34
35 8     1 1                   1       1                                                               2   1     1         35
36 7                     1       1 1                                                       1   1   1       1               36
37 10                 1                             1           1     1               1     1 1 1 1                   1     37
38 18         1     1       1       1   1   1   1       1       1       1           1 1       1     2     1   1           1 38
39 7                           1                               1                       1 2           1                 1   39
40 8 1                             1                 1     1   1 1                             1           1               40
41 7   1                       1 1                     1                                       1     1                   1 41
42 13 1         1 1                                   1     2 1 1                       1         2   1         1           42
43 4               1                                 1                           1                                 1       43
44 10         1               1                 1   1 1 1             1         1       1     1                             44
45 5   1                                                               1   1     1   1                                     45
46 14             2 1         1   1             1 1 1   1             1       1                   1             1   1       46
47 15               2         1 1     1     1       2           1                     1   1                 1   1 1   1     47
48 13       1         1                       1   1                     1   1         1 1 1     1         1           1   1 48
49 9                                     1   1               1               2     1     2                         1       49
50 13           1   2     1   1   1   1               1               1   1 1         1 1                                   50
51 5     1                                 1         1                 1                                     1             51
52 14       1         1               1             1         1   1 1   2 1 1     1 1   1                                   52
53 8   2               1 1                             1   1                     1                           1             53
54 17       2 1         1   1                 1     1 2       1 1     1                             1 1         2       1   54
55 8                         1 1     1 1                                       1                 1 1                     1 55
56 11       1             1 2   1   1                     1         1     1                           1         1           56
57 8           1 1                                     1 1       1         1               1                     1         57
58 6     1                                 1     2                             1                       1                   58
59 8     1                             1                               1         1     1               2 1                 59
60 18             1     2 1   1 1         2                   1     1           1   1       1                   1     1   3 60
61 6               1 1                         1                                             1             1         1     61
62 10     1     1   1           1                     1                                   1 1         1     1 1             62
63 10 1 1                       1                 1                 1         1             1                 1       1 1   63
64 13         1       1         1             1                     2   1     2                               2 1   1       64
65 9               1       1               1       1   1             1         1                               1         1 65
66 12           1     1           1 2   1                 2 1 1                       1                                 1   66
67 11           1           1                             1 1         1       1                         2     1         1 1 67
68 10             1     1 1   1                                     1       1       1               1     1               1 68
69 12         1     1       1                   1                   2     1                       1 1               1 1 1   69
70 8                       1                 1       1 1               2                 1         1                       70
71 14     1             1             1   1   1           1     1 1                 1             1         1   1 1       1 71
72 14     1 1             1   2       1   1                         1 1     1         1                     1       1 1     72
73 16     1               1 1 1           1             2           1         1             1   1 2       1           1   1 73
74 13           1   1     1       1 1     1       1                       1           1           1 1 1     1               74
75 4                                                   1     1               1         1                                   75
76 16                   1             1     1 1       1 1     1 1     1       1   1               1         1     1 1 1     76
77 7 1   1                               1         1           1                                                   1     1 77
78 14 1           1                   1         1           1 1 1 1   1           1                       1   1   1 1       78
79 12                 1   1 1     1   1                     1             1 1                     1     1 1       1         79
80 12                           1 1   1     1     2   1         1                   1         2                         1   80
81 8                   1                   1                     1                     1   1                     2   1     81
82 6   1 1   1   1                                                                       1                     1           82
83 11         1         1                           1     1 1   1 1   1                             1   1     1             83
84 14     1                       1 2     1   2                 1     1     1         1     1   1         1                 84
85 11 2 1   1     1     1                     1               1           1       1                                     1   85
86 8       1                     1                               1           2         1 1           1                     86
87 8       1                                               1 1                     1 1   1               1       1         87
88 11 1                                       1 1 1 1             1 1 1   1             1               1                   88
89 7                       1                     1           1                 1 1                                     2   89
90 8               1               1 1         1                     1       1               1                     1       90
91 14   1                       1   1                 1     1                     1   2     1   1     1 1     1         1   91
92 14             1   1 1                 1   1 1 1         1     1     1                 2   1         1                   92
93 10                 1           1                           1                     1 1   1       1   2       1             93
94 15         1 2 1   1     1         1               1                 1                               1   1     2 1     1 94
95 17 1     1   1         1     1             1 2     1 1 1                         1         1 1       1         1   1     95
96 6   1         1         1                                                                 1   1                       1 96
97 15   2       1   1               1   2                   1 1   1       1                 1         1     1 1             97
98 10         1         1                   1     1                   1     1   1 1                           1           1 98
99 8   1     1                             1     1       1                                 1                 1         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
Ngày
/
Tháng