BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13             2   1             1                         1 3 1             1 1 1               1                       00
01 10         1           1                       1                       1   1     1               1   1   1       1       01
02 11   1       1   1     1   1           1           1     1                           1               1 1                 02
03 7   2                                 1                                   1               1 1 1                         03
04 8                 1                         1 1                             1 1                     1 1           1     04
05 15               1   1         1       2       1       2 1       1         1               1 1             1 1           05
06 14   1 1       1                                 2           1                       1   1 3   1   1               1     06
07 7                                         1                 1     2             1 1                                   1 07
08 6                   1                                             1 1             1               1 1                   08
09 12 1       1       1               1     1             1               1             1       1     1         1         1 09
10 10 1 1           1         1 1                     1                               1     1         1           1         10
11 12 1         1 1             1   1             1 2                 1             1                             1     1   11
12 8       1                       1     2                         1   1 1                                       1         12
13 4         1                     1           1                       1                                                   13
14 9                 1     1           2           1 1                     1                               1             1 14
15 16       1         2             1     1   2 1 1   1       1                 1     1 1 1                       1         15
16 15                     1   1       1     1   1         1               2 1             1     1   1         2 1           16
17 9           1   1                         2         1         1   1       1                           1                 17
18 11 1                   1   1             1 1             1         1         1 1               1 1                       18
19 13 1           1       1       1 1             2       2   1                                       1           2         19
20 9                             1               1           1   1       1             1           1             1     1   20
21 11                           1 1     1                 1     1 1           1   1   1     1                         1     21
22 8   1                         1   1     1                                                         1             2   1   22
23 11     1 1                 1           1         1                 1               1 1 1               1       1         23
24 11 1                   1     1       1               1                     1 1           1 1 1                       1   24
25 20                             1   1     1 1 1   1               1 1         1     1   1 1   2     1 2           3       25
26 4                                           1                           1                         1                 1   26
27 5                       1           1             1                   1                                   1             27
28 13     1 1       1         1             2 1                             1 1 1                   1         1 1           28
29 9   1         1     1     1           1                                               1     1             1 1           29
30 8           1 1       1                               1                           2   1           1                     30
31 9                 1             1 1                     1                     1       1               1   2             31
32 7               1 1                                         1         1 1                   1       1                   32
33 8   1                               1 1         1         1                                         1 1               1 33
34 8                             1               1 2         1                                       1       1       1     34
35 6               1   1       1               1                     1                       1                             35
36 11   1 1   1           1   1       1   1   1                     1               1                     1                 36
37 12                     1         1 1     1           1 1       1   1                 1                         1   2     37
38 17   1           1     1 1 1                             1 1 1           1       1   1 1       1       1 1   1   1       38
39 11 1       1           1                       1   1         1 1               1         1                 1           1 39
40 13         1                       1     1 1   1                 1                     1   1                   3     1 1 40
41 10     1   1         1                   1                         1             1     2         1                 1     41
42 11 1         1                     1               1 2     1 1     1 1                               1                   42
43 7       1   1   1                           1                               1       1                     1             43
44 7       1                 1   1             1             1                               1     1                       44
45 13       1         1     1   1                         1   1     1   1           1     1   1       1   1                 45
46 13   1     1 1     1 1     1 1                     1 1 1             1                 1                   1             46
47 10     1           1                                         1             1   1         1   1 1         2               47
48 15     1     1   1   1                             1 1           1       2       1               1     1 1           1 1 48
49 7                   1   1             1                             1                     1                     1 1     49
50 4       1 1                                                                       1 1                                   50
51 11                             1           2       1               1   1                               1 1 1       1   1 51
52 6       1       1     1 1                                           1                                           1       52
53 15       1   1                   1                   2   2   1 1       1             1   1     1                     1 1 53
54 13         1               1 1 1             1                   1   1             1     1   1 1                   1   1 54
55 6           2                 1   1                                                                                 1 1 55
56 16                           1                 1 1           1   2 1   1 1 1                   1       1 1           2 1 56
57 9       1 1             1       1           2           1             1     1                                           57
58 11 1         1   2                 1                                               1       1 1               1 1     1   58
59 13   1     1                   1 1   1         1   1                   1   1 1         1     1                 1         59
60 16                           1       1       1 1     1     1         1 1   1               1     1       3   1     1     60
61 18     1 2 1 1                   1 1 1             1 1     1   1 1       1           1             1     1     1         61
62 13 1                       1           1                 1 1         1         1   1     1       1   1   1   1           62
63 10 1                               1                 1               1       1 1       1       1           1     1       63
64 9               1 1 1       2         1                                       1     1                     1             64
65 10       1 1                 2                       1     1         1     1     1                                     1 65
66 5               1                 1 1                   1                           1                                   66
67 12           1 2     1   1                       1           1 1 1                         1   1                       1 67
68 11   1       1     1 1                     1       1     1                                   1               1   1 1     68
69 8 1                                                             1   1   1               1               1       1     1 69
70 8               1       1     2         1                       1                                           1 1         70
71 11   1                           1 1       1           1             1         1               1     1 1               1 71
72 12     2       1       1                   1                   1           1 1           1 1   1                     1   72
73 13     1 1         2 1   1                             1       1   1       1             2                           1   73
74 10   1       1               1   1                           1               1                   1 1         1 1         74
75 6                 1             1                       1         1         1                 1                         75
76 8 1       1               1                         1       1 1                                   1     1               76
77 8               1           1 1                                               1         1   1               2           77
78 12     1         1     1 1           1                     1                     1     1   1         1             2     78
79 12   1 1       1               1       2                       1           1   1                         2   1           79
80 9                     1                     1           1   1         1   1                       1 1       1           80
81 14     1             1         1 1     1               2 1     1         1       1         1         2                   81
82 13                         1   1     1           1 2 1 1           1         1 1                     1           1       82
83 8 2                     1       1                             1         1                       1                   1   83
84 16   1 1 1     1           1     1   1   1 1                                   1 1       1   1 1 1     1                 84
85 11                       1           3   1       1     1             1   1         1                               1     85
86 10                   1 1                                                           1             2     1   1     2 1     86
87 9                 1       1             1   2                               1   1 1 1                                   87
88 13 1           2     1   1         1       1 1 1 1                             1 1       1                               88
89 9 1     1                 1         1             1     1                 1                     1       1               89
90 10         1             2                                         1     1 1                   1       1       1       1 90
91 14           1     1   1 1                     1 1   1   1     1                       1                   1 1   1   1   91
92 18   1 1       1     1               1   1                     1         1   1   2 1   1   1 1   1   1                 1 92
93 11     1       1         1               1 1 1         1   1                 1               1     1                     93
94 13     1               1           1           1     2     1     2   1           1                               1   1   94
95 11 1     1 1                                     1 1       1           1       1               1   2                     95
96 8           1                           1       1               1   1             1 1                 1                 96
97 15             1             1           1                   1 1 1     1 1     1     1   1                 1     1 2     97
98 12             1     2       1         1                 2             1 1                     1     1               1   98
99 8         1                       1           1   1                                 1         1       1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng