BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13     1     1     1       2     1   1     1 1     1                     1             1               1                 00
01 9   1     1   1   1           1                               1             1   1                       1               01
02 22       1     1 1 1 1           1   2 2     2   1           1             1           1   1   2       1 1         1     02
03 14             1       1                 1       1   2       1               1                   1 1 1         2     1   03
04 10                         1 1   1           1           1           1 1   1             1     1                         04
05 15 1             1 1   1                 1     1     1     1   1   1             1   2           1             1         05
06 10   1   1       1     1                 1                                               1   1     1     1 1             06
07 14     1             1           1       1       1           1 1     1 1         1       1       1 1         1           07
08 9                   1                       1 1             1 1   1       1         1                         1         08
09 7                       1                 1   1       1           1   1                                     1           09
10 12 1         2         1                           1               1       1 1                 1 1                 1 1   10
11 8 1                     1     1 1                 1                     1                                       2       11
12 11             1         1         1   1 1             1           1     1         1                             1 1     12
13 7         1                         1                           1     1                                 1     1       1 13
14 16 2           1 3       1             1     1     1 1     1         1             1     1                             1 14
15 8   1         1                                         1   1                               1     1           1     1   15
16 8           1 1         1   1                       1         1 1                                             1         16
17 11               1         1 1 1               1                 1       1             1   1     1                 1     17
18 9                 1             1   1   1                                                 1   1       1             1 1 18
19 11                                               1     1   1             1   1   1               1 1 1       1   1       19
20 10       1               1                   2           2                                         1       2         1   20
21 13 1                       1         1         2           1     1                 1   1   1 1   1           1           21
22 10               3           1       2   1             1   1                                           1                 22
23 11                       2     1         1   1           1       1           1               1       1 1                 23
24 15   1               1       1                   1       1     1   1       1 1           1 1   1   2                   1 24
25 9     1               1                     1 1           1 2                         1                   1             25
26 10       1               1                 1                   1 1 1                         1 1     1                 1 26
27 9   1 1           1                       1                         3                     1                           1 27
28 7     1     1 1                                                             1                           1 1   1         28
29 9   1     1                 1 1                   2       1       2                                                     29
30 13                     1     1         1               1 1 1   1         1             1     2 1           1             30
31 7                         1 1       1     2                                                         1           1       31
32 14   1   1   1 1 1                 1   1         1     1     1     1 1             1                     1               32
33 4                               1                                                   1   1                 1             33
34 12       1 1 1 1     1     1 1   1                   1     1                         1                   1               34
35 15 1     1     1             1     1     2       1   1     1             1   1           1                       2       35
36 10     1   1         1     1     1                             1     1         1   1       1                             36
37 11                                     1 1 1       1     1         1                   1   1       1 1   1               37
38 10     1           1               1       1                                         1           2       2           1   38
39 15 1   1               1       1       1 1 1                     1     1           1           1             1   1 1 1   39
40 17   1 1   1       1     1             1   1 1           1       1     1   1   2               1             1         1 40
41 13   1     1   1                           1               1 1     1                   1 1   1 1                 1 1     41
42 11                     1 1   1   1             1             1 1 1     1                       1               1         42
43 16           1   1   1 1           1     1 1   1     1                           1   1                   1   2 1   1     43
44 8             1               1 1                             1               1       1     1             1             44
45 14   1         1     1                         1   1                     2                 1     2   1 1   1       1     45
46 10         1 1       1                                           3                 1                           1 1   1   46
47 9                   1               1         1           1 1                   1                       2       1       47
48 13     1               1     1             1 1       1       1             1     2       1       1           1           48
49 8 1                           1           1 1                     1         1                             1     1       49
50 18 1       1 1 1       1   1   2                   1   2       1       1   1             1       1           1   1       50
51 7                             1   1                   1                       1         1                     1     1   51
52 5   1     1                                                                         1       1                 1         52
53 12   1 1   1           1               1 1           1 1             1     1         1                             1     53
54 13       1 1       1 1   1         1                                     2       1                     1   1         1 1 54
55 6                                 1 1             2                             1                 1                     55
56 14         2       1   1       1                                         1     1 1 1     1           1 1     1       1   56
57 14               1                     1       2           1                   1   2           1     1 1     1 1     1   57
58 11                 1         1     1       1             1   1                       1                 1   1 1         1 58
59 13   1                           1               1       1                           1     1 1     2 1 1   1     1       59
60 11 1 1   1   1                         1                               1           1   1 1 1       1                     60
61 16     1     1                           1       1               1 1     2                 1 2 1               2       2 61
62 9     1               1                                     1                   1 2   1   1           1                 62
63 12     1 1     1     1 1           1   1                                   1 1                 1                   1   1 63
64 10       2                       1                                 2             1                                   2 2 64
65 9                             1           1     1               1                     1 1         1               2     65
66 12     1 1                         1 1 2         1                         1   1   1   2                                 66
67 8                         1       1 1                                           1               2   1               1   67
68 4                   1                       1       1                     1                                             68
69 12 2     1           1   1                             1             1         1           1                 1 1 1       69
70 7                                 1                   1     1 1     1                                               1 1 70
71 15           1   2         1         1       1     1 1         1                 1             1     1 1           2     71
72 5 1                         1           1             2                                                                 72
73 5   1       1     1                                       1                                           1                 73
74 8 1           1       1     1       1           1                                                               1     1 74
75 11         1 1           2   2   1                                         1                       1   1     1           75
76 13   1                 2 1     2 1       1       1       1       1                   1                       1           76
77 13                       1           1 1                 1           1 2     1 1                     3   1               77
78 17                 1                     1     1               1           1 2 2     2 1   2   1         1   1           78
79 10 1         1                   1                   1   1             1             1       1           1   1           79
80 7                                                 1 1 1                 1   2                                     1     80
81 8   1                                                   1           1     2     1           1     1                     81
82 8           1   1               1                           2         1     1     1                                     82
83 10                         1 1 1           1                         1     1         1       1   1       1               83
84 10 1                 1                         1                       1     1         1     1         1   2             84
85 12       1                 1   1 1 1               1                     1           1     1 1   1               1       85
86 9             1   1     1 2                     1   1 1       1                                                         86
87 14         1       1 1                           1         1   1       1 1 1 1                 1       1   1   1         87
88 8     1                   1                     1             1     2           1                         1             88
89 12     1                                   1     1 1       1           1       1   1               1 1 1               1 89
90 9         1     1                                                 1           1 1       1       1   1             1     90
91 10     1 1                     1   2         1     1 1                                   1                             1 91
92 8                   1             1   1     1   1                       1             2                                 92
93 7           1       1                                 1     1     1           1                                     1   93
94 12 1     1         1                 1       1                   1   1         1   1 1                             1 1   94
95 9               1                   1                 1 1       1             1         1 1               1             95
96 8       1         1                   1                 1 1                             1           1             1     96
97 6                 1       1                   2   1                   1                                                 97
98 10   1     1               1       1           1     1   1 1     1                                       1               98
99 8                                                 1 1               1 1       1   1               1             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
Ngày
/
Tháng