BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9 1                 1     2     1       1                   1                             1                 1           00
01 7                 1             1                           1   1           1   1           1                           01
02 6 1                     1                         1                             1             1 1                       02
03 17                   1               1 2   1 1                 2 1         1           1   1 1 1     1   1           1   03
04 3               1                                               1                               1                       04
05 9                   1           1           1 1       1                   1     1       1               1               05
06 14             1 1     1           1       1         1       1               1       2     1     1         1   1         06
07 9             1 1     1                               1           1                         1 1         1             1 07
08 21   1                 1   1   1         1     1   1 2               1   1   1 1     1 1   1       1 1 1 2               08
09 11       2 1 1                 1 1 1                                 1           1       1     1                         09
10 13               1   1   1 1           1       1                         1         1       1       2 1                 1 10
11 4                               1                                   1         1     1                                   11
12 10     1                   1       1 1     1 1               1       1                                   1       1       12
13 13                     1         1       1               1   1 1             1   1   1         1   1         1       1   13
14 9                       1                   1             1 1     1 1       1   1 1                                     14
15 14         1 1     2         2               1 2         1     1               1               1   1                     15
16 8             1         1   2 1               1   1                     1                                               16
17 9                               1       1         1                 1     1   1   1             1   1                   17
18 11           1         1                     1               1           1   1               1 1     1               1 1 18
19 8                   1           1     1         1                   1 1                         1                     1 19
20 12 2       1                           1 1               1 1     2               1       1                         1     20
21 10                   1                           1 1       1                           2 1 1             1         1     21
22 7                                               2   1             1       1                 1               1           22
23 9   1         1           1     1               1           1       1                                         1   1     23
24 9             1             1         1                 1                 2       1               1       1             24
25 5         1                                                       1                         1                     1 1   25
26 9         1         1       1     1                     1                 1   1   1     1                               26
27 13                 1       1           1       1 1           1 1           1         1 1               1       1       1 27
28 17           1         1   1   1     1       1           1   1                 1     1 1 1 1 1   1 1   1                 28
29 12                           1         1 2   1       1               2   1         1                   1         1       29
30 8                                     1           1           1             1   1       1   1         1                 30
31 11 1         1                             2   1       1 1     1 1                                                 1   1 31
32 9   1             1           1                 1                 1     1         1               2                     32
33 6               1                                                     1               2 1       1                       33
34 12     1 1       1                       1             1             1   1       1         1         1           1     1 34
35 13 1               1 1   1                       1 1     1                 1 1       1           1               1   1   35
36 10               1       1         1                       2           1       1           1         1               1   36
37 6         2                       1           1               1       1                                                 37
38 7     1                             1         1                     1           1                             2         38
39 12         1         1                                     1           1 1                                 3     1 1   2 39
40 12   1                   1         1                     1     1   2 1     1                 1             1         1   40
41 10   1   1             2                                       1 1   1       1                           1   1           41
42 5 1         1 1                       1                               1                                                 42
43 9           1               1           1                                     1         2     1             1 1         43
44 11 1                                     1       1                                 1     2         1 1         1   1   1 44
45 3           1                                                                           1             1                 45
46 6       1   1   2               1       1                                                                               46
47 9               1       1 1                     1                           1       1         1         1   1           47
48 7                                           1       1 1       1 1                         1       1                     48
49 4                                         1         1   1                             1                                 49
50 13     1   1 1     1   1   1         1 1         1 1   1                           1 1                                   50
51 7   1       1               1 1                                                             1 1               1         51
52 11   1     1   1         1               1     1         1       1                 1           1         1               52
53 19     1           1       1     1   1       1 1             1   1     2 3 1     1             1           1   1         53
54 6                     1                                     1   1     1                                 1 1             54
55 13 1 1   1                                   1         1                       1 1 1   3 1                   1           55
56 11       1                     1   1   1   1     1   1 1   1                                     1                   1   56
57 12   1                               1             1       1 1             1   1 1   1 1   1                   1         57
58 14         1   2             2                         1       1                     1       1     1   1     3           58
59 15                     1   1 1                       1           1 1     1 1     1           1 1           1 1   1     1 59
60 14         1                               1 1             1 2   1 2           1       1                             2 1 60
61 9                 1           1       1                       1                             1         2         1     1 61
62 9   1 1 2                                       1                           1       1           1               1       62
63 13 1           1 1                 1               2               1     1   1                   1     1         1 1     63
64 13               1 1             1       1           2                                         2     1     2   2         64
65 9                               1   1           1               1     1                   1       1       1     1       65
66 9   1               1 1           1                   1   1                 1                                   1 1     66
67 6       1         1                                                     1           1           1         1             67
68 10     1   1   1     1   1                             1           2           1                 1                       68
69 16 1                           3     1 1 1       1 1       1 1         1       1           1           1     1           69
70 19             1     1   1           1         1   1                     1   1 1     1   1     2       2     1 1 1     1 70
71 8                 1                           1 1                     1               1             1   2               71
72 9     1           1                     1 1                   1                   1                 1 1               1 72
73 14     1     1     1       1                       1   1     1 1     1 1       1                 1   1                 1 73
74 13 1                   1     1 1   1       1         1 1 1 1     1               1                               1       74
75 12   1       2 1           1                   1       1                                   1 1   1     1   1             75
76 11                             2     1       1 1 1       1                 1     1                               1   1   76
77 8                       1         1       1             1                   1                       1         1   1     77
78 8     1 1             1         1                       1 1                               1             1               78
79 14   1 1     1           2                 1       1       1                       1                 1   1 1       1 1   79
80 16   1   2         2 1       1 1       1         1     1           1 1                   1                           2   80
81 6                     1         1 1                                   1                       1 1                       81
82 10         1               1         1                 1       2                       1   1         1       1           82
83 10   1   1       1                 1               1                           1   1               1   1           1     83
84 11 2 1                                   1 1       1 1             1                         1                 1   1     84
85 12         1 1               1   1   2         1                                   1 1 1                     2           85
86 10 1     1   1               1       1 1           1                     1           1             1                     86
87 13     2           1 2                       1           2       1                 1   1                   1         1   87
88 15 1             1                     1               1   2     2     2     1     1 1                       1       1   88
89 9         1           1 1   1               1                             1   1                                   2     89
90 9 1                         1 1         1 1         1                     2     1                                       90
91 13     1 1 1 1 2 2         1                                         1             1     1             1                 91
92 18       1     1   1   1           1       1 1         1       1         1 1 1               2   1               1 1   1 92
93 20 1 1   1     1         2     1     2     2 1 1             1     1         1                             1 1   2       93
94 10     2       1                 2   1                                                   1 2         1                   94
95 10     1             1             1                 2                                             1   1       1   1 1   95
96 11     1   1     1   2     1                                       1   2                         1                 1     96
97 13   1                 1           1       1               1       1     1                           1   2     1 1     1 97
98 12                       1     1   1   1 1                 1         1           1           1     2     1               98
99 11               1         1                 1       2   1                     1                     1     1   1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng