BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/02/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
Ngày
/
Tháng
00 14 1           1 1                       1                                   2 1 1   1 1     1     1       2       00
01 11                       1 1 1   1         1       2                             1           1         1         1 01
02 15   1     1 1   1   1 1     1               1                   1       1   1       1           1   1         1   02
03 17       1           1   1               1   1 1       2 1           1 1 1 1   1 1       1                     1   03
04 15           1         1 2     1   1     1                               2   1   1     1         1 1             1 04
05 11 1     1               1                     2         1 1   1                   1                   1     1     05
06 10 1     1   1                       1         1     1                             1         1 1     1             06
07 12   1                       1   1       1   1 1                     1           1                 1     1 1   1   07
08 11             1           1     1   1   1 1   1         1   1                   1               1                 08
09 21         2     3   2       1             1 1 1   2                   2   1       1   1   1 1           1         09
10 15                 1             1       3     1   1   1     1         1     1     1 1     1 1                     10
11 15           1   1             2       2         1   1 1     2             1 1       1                     1       11
12 10   1       1 1               1                     1             1 1     1         1             1               12
13 14 1         1             1 1                                     1             1 1     1 1   1       1 1       2 13
14 19 1               1         1   1                     1   1 1 2   1   1   1   1     1 1 1           1 1     1     14
15 28   1     1     1   2   1   1 1 1       2 1   1                 1 1       1 1   1       1 1   1 1     1 1 2 2     15
16 14     1 1     1                     1 1             1   1         1   1 1     1   2                             1 16
17 15   1         1       2 1   1       1 1         1         2                   1   1 1                   1         17
18 12                                     1             1   1     1 1                       1 1 2             1     2 18
19 18             1 1   1       1 1   1     2 1 1       1 2               1       1       1             1       1     19
20 11 1         1     1   1 1             1 1                 1             1                                 1   1   20
21 14   1     2             1     2   1             1                 1   1 1       1                       1   1     21
22 18     1                       1   1 1 1       1   1   1     1         2                   1   1       1 1 1   2   22
23 11                           1       1   1     1   1   1     1   1                   1 1         1                 23
24 17               1           1 1 1   1 2 1     1     1                       1             2   2       1 1         24
25 15             1     1   1 1   1       1   1     1   1 1 1       1       1                   1           1         25
26 15         1   1       1     1                       1 1       2 1         1               1 3               1     26
27 17 1       1   1       1   1     1   1             1   1   1     1 1                   1 1                   2 1   27
28 15 1             1   1         1 1   1                               1 1 1           2       1 2           1       28
29 17     1       1   1       1 1   1             1 1       1 1     1 1   1                             1 1     1 1   29
30 16 1       1   1       1         1 1                                       1           3         1   1 1 1     2   30
31 18       1       1 1               2                           1 1   3 1   1 1       1         1   1   1 1         31
32 13     1     1   1           1                       1                     1             1   1       2 1 1   1     32
33 19   1 2   1           1 2 1     1         1 1 1 1   1             1         1                     1       1 1     33
34 14   1   1         1             1           1 1     1   1     1         1   1 1 1                           1     34
35 16 1       1 1       1           1   1       1   1         1 1 1               1 1   1               1   1         35
36 17 1 1       1   1   2   1           1         1 1   1 2       1                     1       1                 1   36
37 11                             1           1           1           1 2                 1           1         1 2   37
38 16               1 1   1             1     1             1 1   1           1   1     2     2   1 1                 38
39 18 1 1       1   1 1     1     1     1     1     1         1     1 1     1         1             1   1   1         39
40 17   1             1       1   1         1           1 2       1   1           1 1       2     1   1       1       40
41 18     2           1 1   2         1   2   1       1                           2               1   1       1     2 41
42 14         1               1 1   1 1 1           1         1     1                           2     1         1   1 42
43 24   2 2   1           1         1 1 1 3         2         1   1       1 1     2     1     1     1         1       43
44 20 1   1               1 1 1 1     3 1   1   2         1                     1         2           1       2       44
45 8                     1   2                 1               1 1         1                           1             45
46 15                 1   1 1   1 1   2     1       1   1         1           1                   1       1     1     46
47 16           1 1   1   1                   2         1   1   1   1                 1 1   2   1             1       47
48 15   1 1               1 1                               1     1 1 1       1 3           1 1                 1     48
49 25       1   1 2   1     1         1 1       1 1     1               1 1 1 2   1 1       1   1   1 1     1   1 1   49
50 14     1 1     1 1                   2 1   1     1     1             1 1   1                           1           50
51 12     1 1     1         1         1       1                   1         1             1         1   1     1       51
52 21       2   1 2       1     2       1 2   1       1   1 1 1 1     1   1     1                 1                   52
53 14               1 1   1     1                     1       1   1                 1       1 1         1 2       1   53
54 11               1               1 1   1                     1             1 1           1         1     1       1 54
55 17 1   2 1 1   1           1 1   1                                 1             1   1     2     1       1 1       55
56 18                         1                 1     1               1     1     1 1   1 1 1   1   1 1     2   1 1 1 56
57 11                               1   2         1     1         1     2                 1     1           1         57
58 16 1           1   1                     1     1         2 1 1     1                   1   2   1             1 1   58
59 22   1     1 1   1   1   1   1       1   1 1 1   2     1                 1 1     2 2                 1   1         59
60 10                   1               1   1                   1   1                 2 1           1     1           60
61 15       2 1         1                   1         1     1             1       1   1     1 1         1 1 1         61
62 18 2 1     1       1   1   1     1                   1   1 1       1 1     1           1       1   1           1   62
63 10 1       1                   1                   1 1         1                       1         1     1         1 63
64 16   1 2   1           1   1               1             1     1   2     1   1   1       1                 1       64
65 20   1   1   1     1       1 1       1           1 1   2           1 1 2   1   1             1   1   1             65
66 14   1 1     1         1                         1 1           1             2         1   1   1   1 1             66
67 12           1       1     1           1   1 1 1               1         1   1                           1       1 67
68 19   1   2     1 2     1                   1             1                             1 1 2 1 1   1   1   1 1     68
69 11 1                   1         1         1 1 1 1         1 1   1                           1                     69
70 12         1 1   1           1       1                 1       1 1   1             1             1   1             70
71 14     1 1   1     1       1       1       1                 1   1 1             1                             1 2 71
72 18   1                       1 1           1   1             1   1 1 1     1         2   1   1 1   1           1 1 72
73 21 1   1       1   1 1                 1           1     1 1   1 1       1   3             2   1     1 1         1 73
74 16   1             1       1 1 1       1           1     1   1     1     1   1                     1   1   1     1 74
75 12       1     1                   1     1 1             1           1         1             1 1 1       1         75
76 17   1         1     1           1                           1       1           1 1 1   1 1     1 2 3             76
77 15             1     1 1                           1 1           2               1 1         1   2       1 1   1   77
78 13               1 2               1           1           1         1 1       1 1 1   1       1                   78
79 24                       1   1 1       1   1 1   1   1   1   2         1       2   1     3       2     1     1 2   79
80 19 1           2 1   1   1             1           1 1 1 1                     1 1 1 1 1     1       1   1         80
81 6                                     1       1           1             1 1                                     1 81
82 6   1   1             1                                     1                     1   1                           82
83 13 1                 1 1         1 1   1     1                                             1   1   1   1     2     83
84 15 1     2                     1 1             2 2       1         1     1             1               1   1       84
85 10                         1               1       1       1   1     1         1     1             1   1           85
86 18 1       1 2       1   1                   1   1               1   2 1   1       1                       2 1 1   86
87 18     2 1   1     2       2                         1     1 2     1   1   1     1                               2 87
88 12     1 1                         1 1       1           1       1               2                 1   1         1 88
89 18       1 2 1       1     2     1           1 1           1 1   1                     1 1     2   1               89
90 12 1 1     1           1         1 1               1                   2           1                         1   1 90
91 14       1           1         1   1     1 1 2   1     1                                 1           1   1       1 91
92 9                 2       1                             1   1 1         1                                 1   1   92
93 17   1     1         1   1               1       1         2             1   1     1     1 1   1 1 1         1     93
94 16   1 2                       1         1   2     1 1           1   2     1           1       1               1   94
95 10 1     1                               1   1               1       1   1         1 1           1                 95
96 14               1         1   2   1               1 2             1                             1   1 1       1 1 96
97 18         1 2   1   1         1 1           1     2     1 2         1             1             1 1 1             97
98 12 1   1           1     1                       2     1         1     1   2                         1             98
99 15         1 1   1             1   1   1           1             1       1   1 3     1                           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
Ngày
/
Tháng