BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/12/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
Ngày
/
Tháng
00 17 1   1     1     1 2           1   1                               1   1   1   1           1 1   1     1             1   00
01 18 1   1   2 1           1   1     1       1 2         1 1 1       1                                     1       1     1   01
02 18 1   2               1 1       1   1   1 1     1       1             1   2               1   1       1   1               02
03 17 1 1       1     1   1 1                             1   1 1       1                   1       1 2           1     1 1   03
04 16   1   1 1     2             1                         1 2                     1               2 1     1     1       1   04
05 18 1   1 1               1 1               1   1         1               1 1                 1   2   1 1   1 1         1   05
06 23 1 1   1 1   1 1   1 1           1   1   1 1   1 1 1           1           1         1 1   1 1               1         1 06
07 14 2   1           1       1         1     1     1 1 1               2               1                                 1   07
08 8   1                     1         2     2             1                     1                                           08
09 16     1 1                     1     1           2 1       1     1 1     1   1   1                   1       1   1         09
10 14                               1         1                 1           1   2   2             2 1   1       1           1 10
11 17     1 1   1     1 1       1   1   1               1   1       1   1               1 1         1               1 1       11
12 19           1 1 1                 1     1             1         1         2 1     1 1   1     1     2       1     1 1     12
13 13               1               1   1   1         1 1                                   2 1   1         1 1         1     13
14 22   1 1         1         1     1   2     1   1                     1 1   1   1               1 1     1   1   3   1   1   14
15 19             1     1 1   1 1   2 1         1   1             2             1 1   1       1     1   1     1               15
16 13           1           2   1                           1 1           1             1 1     1       1     1   1           16
17 16                                         2 1     1       1 2 1 1               1     1           1 1       1 1         1 17
18 16       1                       1 1 1       1               2           2     1     1 2               1           1     1 18
19 12               1     1         1   1 2                   1       1               1                       1     1 1       19
20 12                             1                   1 2 1 1   2     1                       1 1                 1           20
21 17     1       1     1 1                 1     1     1                 3   1                 2       2         1 1         21
22 18   1 1   1   1                 3         2                       1   1             1         1         1   2     1     1 22
23 15               1         1   1 1 1                           1             1     2   1 2         1             1     1   23
24 22 1             1   1 1         1 2               1     1   1 1         1         1 1         1   1 2 1   1     1     1   24
25 17   1   1           1 1 1           1       1 1                           1     1         2         1   1 1 1     1       25
26 18 1 1               1 1     1         1   1 1   1     1           2     2               1     1 1                   1     26
27 26 1 1           1 1 1         1       3 2 1     1 1 1       2       2   1             1           1     1   1           2 27
28 13                               1               2 1 1     1     1           1   1               1       1           2     28
29 14         1         2   1           1   1   2 1                       2       1   1                                   1   29
30 15 1               1 1   1       1 1             1 1     1     1 1 1 1       1                                       1     30
31 13                     2                 1     1           1 1   2   1       2                           2                 31
32 24     1 1 1   2         2                                   1     2 1     1 1       3     1       1 1 2 1       1       1 32
33 8         1               1   2         1                                         1         1                   1         33
34 17                     1                       1         1 1   1     2         3   1 2       1           2               1 34
35 16   1                           1 1   1 1           1           1         1       1         1     1       1 1 1 1 1       35
36 14     1 1     1     1   1     1   1 1       1 1                 1         1         1                 1                   36
37 19     1   1       1     1     1             1 1     1           1   1     1     2 1   1                           2   1 1 37
38 11         2   1   2                           1   1         1 1               1               1                           38
39 14     1             2   1   2         1         1               1 1     1                     1             1         1   39
40 7                           1                                 1       1   1   1       1 1                                 40
41 13 1     1                             1 1             2     1     1         1               1             1   1     1     41
42 13       1     1             1 1             1                 1                   1 1 1     1         2               1   42
43 16               1         1 1 2     1         2                   1     1       1       2 1           1                 1 43
44 13   1     1           1 1                     1                       1   1               2   1             1   1       1 44
45 18   2           2                 1     1                       1       1         1         1 1   1   2 1         1   1 1 45
46 15               1     1 1 1   1       1   1                   1   1 1                 1                       2     2     46
47 12   1 1     1     1     1   1 1 1                 1               1                         1                       1     47
48 21   1   1   1   1   1 1   2                     3 1 1           1   1   1     1         1           1           1       1 48
49 20   1       2   1     1             1 1       1       1             1 1         1         1 1           3   1   2         49
50 24     1     1 1     1                   1     1   1     1 1   2     1   2 2 1 1 1     1 1     1 1           1             50
51 12   1         2                       1               1                 1       1       2         1                 1 1   51
52 11     1 1                           1     1               1 1 1         1                     1 2                         52
53 12           2         1     1   1                 1         1     1     1                     1                     2     53
54 21       1 2   1 2   1     1         1       2 1                     1             1   1   2   1 1         1       1       54
55 16 1 1       1                 1                     2     1   1     1 1       1 1 1       1   1                   1       55
56 16           1     1       1   1   2   1 1     1           1     1               1 1                   1 1               1 56
57 24     1                 1   2   1 1     1   1     1 1   1   1 1       1   1 1           1   1 1           1   1 1   2     57
58 21                 1     1   1         2   1 1   1 1   1   1   1 2       2           1 1             1   1           1     58
59 22   2   1     2   1               1 1   2       1     1 1 1   1             1     1 1               1     1       1 1     59
60 10                 1 1                 1   1                 1     1                   1               1         1       1 60
61 14   1           1                 1         1       1         1     1     1   1                       1   1 1   1       1 61
62 19       2 1   1                     1         1 1   1 1 1     1             1   1         1     1 2 1               1     62
63 11       1                 1 1                     1             1               1       1       1 1     1               1 63
64 22       2 1     2     1                       1 1   1   1   1         1       1           2           1   1     1 2 2     64
65 20           1             2 1   1 1   1     1 1       1 1                   1 1     1 1 1 1   1           1       1       65
66 19 1           3   2     1 1 1             1       1 1                 1                   2         1   1             2   66
67 15 1     1 2     1   1   1 1               1                           1 1         1                       2     1         67
68 30   1 1 1   2     1   1   1 2           1   1   1   1 1 2 1 1     1         1 1     1       1   2 1   1       1         1 68
69 17           1 1           1                           1 1 1     1 2           1   1 2   1                             1 2 69
70 20     1         1   1               1         1       1   1     1   1 1   1     1                 1   1   1   2 1 1     1 70
71 20 1     1     1   1         1 1 1   1   1 1   1       1 1 1 1                 2       1                 1       1         71
72 13       1             1           1   1 1   1   1 1                     1                     1 1 1       1               72
73 10                     1           2 1                                 1           1 1 1                         1 1       73
74 9         1       1                 1       1           1           1 1   1           1                                   74
75 22     1               1   1 1 1       1   1   1         1     1                     1 1 1 1 1     1 1       1   1 1   1 1 75
76 15                 1   1   1                   1 1     1 1       1   1   1   1 1       1                         1   1     76
77 16   1                   3             1 1     1 1   1   1 1             1                                   3     1       77
78 20 2       1   1         1     2   1                 1 1           1             1     1 1             1     1 2       1 1 78
79 16     1         1         1             1       1   1 1           1   1 1       1                 1 1   1   1       1     79
80 13           1                 1           1             1         1         1   1               3 1     1         1       80
81 21 1     1                   1 1 1                           1 2 1   1       1 1 1   1     2     2           1     1   1   81
82 13   1       1                           1               1       1           1 1   1         1       1 1       1       1   82
83 15                         1   2   1   1               1             1 1   1       1 2       1           1 1               83
84 14   1     1       1 1             1 1 1                   1 2 1       1                               1     1             84
85 19 3           1 1 2     1     1                   1   1           1                     1   1       1       1 1 1       1 85
86 17   1     1 1               1               1 1 1 2                       1   1   1     1 1   1       1             1     86
87 14           1       1                     1                       2   1   2 2                   1   1     1             1 87
88 16       1 1 1       1                       1       1               1         1       1 1 1       1               1   3   88
89 17     1   1 1     1 1     1       1     1 1       1   1   1 1         1 1       1                         1               89
90 21       1       1         2       1   1     1             1   1 1                       1   1 2 1     1 1   1   1 1   1   90
91 12 1           1                             1   1           1   1           1         1     1 1       1       1           91
92 15 1   1             1 1     1       1 1           1                       2         1       1       1     1         1     92
93 21 1   1   1       1     1             1           2 1 2       1       1         1   1     1 1       1   1 1   1           93
94 16         1 1                   1     1                   1       1       1   1   1     1 1 1     1   1   1   1           94
95 10             1   1   1                 2       1   1 1                                 1                         1       95
96 17 1           1               1   1     1           1         1                 1 2   1           1 1       2   1 1       96
97 12         1       1   2         1         1 1                         1                           1   1       1       1   97
98 9     1     1   1           1   1             1                                       1     1                       1     98
99 14   1                       1 1                       1   1     1             1 1 1               2           1     1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
Ngày
/
Tháng