BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/01/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
Ngày
/
Tháng
00 16           1     1 1 1           1 1               1 1 1             1   1   1 1       1       1               1         00
01 13   1         1   1         3                                 1                     1     2   1         1         1       01
02 20       1   1   1 1               1     1       1   2   2             1 1         1 1   1   1 1   1                     1 02
03 13             1       2             1                 1   1     1                           1   1     2   1             1 03
04 16               1       1                 2   1 1   2                         2           1           1 1 1   1   1       04
05 16 1         1   1     1     1                       1 1           2           1           1           1 1           2   1 05
06 13                           1 1     1         1 1       1 1       1   1                 1             1     1         1   06
07 18   1 1   1                   2                     2   1   1       1     1 1 1     1             2       1     1         07
08 21               1 1 2   1     1 1       1         1 2       1         1     1                             1 1   1 1   2 1 08
09 20         1             1 1     1     1   1 2             1 1             1       1         1   1   1     2     1   1 1   09
10 17                       2     1         1     1 1 1 1   1   1             2     1               2     1       1           10
11 26     2     1     1     1   1     1     1         1 1   1 1   1 1   1   1 1         1         1           1 3   1   1 1   11
12 16                 1                     1   1   1     1 1       1   1   1                 2       1     1   1 1 1         12
13 21             1 1     1   2   1                 1           1       1 1   1 2 1           1         1 1       1 1 1     1 13
14 24 2 1 1               1   1     2     2   1 3 1   1       1   1 1 1             1     1       1               1           14
15 15     1 1   1       1           1 2   1                     2       1           1 1                       1       1       15
16 19 1           1   1 1 1   1 1     1         1 1     1       1         1   1 1     1               1   1               1   16
17 19               1       1     2 1 1       1             3           1   1   1 1     1             1         1 1     1     17
18 12     1                               1       1           1             1                 2   1     1     1         1   1 18
19 20 1       2   1         1               2       2           1       1                 1         1 1     1 1   1 1 1     1 19
20 18   1 1       1 1           1 1                             1             1         1   1 1   1   1 1       1 2         1 20
21 11             1 1                       1   1           2 1                           1     1           1   1             21
22 10     1       1       1                             1 1         1   1         1       1                             1     22
23 12       1       1                 1       1     1 1       1     1   1                                         1   1   1   23
24 16     1   2         1                     1   1     1             1         2   1                       2   1 1     1     24
25 15         1     1 1 1                         1   1   1           1       1         1         1     2             1   1   25
26 22   1   1             1             2       1     1                       1     2 2     1 2 2 1   1       1         1   1 26
27 17   2         1     1               1   1   1   1     1   1   1     1   1   1                     1             1 1       27
28 16 1   1     1         2                       1         1           1 1           1     1         1 2       1           1 28
29 16                     1   1     1 1     2       1       1     1   1         1             1   1     3                     29
30 16     2                 1     1   1 1     1     1   1 2                                         2   1               1 1   30
31 14     1   1           1                       1             1             1 1 2   1 1 1           1               1       31
32 14                   1   1               1     1 1   1   1     1     1             1           1       1       1 1         32
33 20 1   1     1 1       1             1             1   1     1                     3   1 1     3               1       1 1 33
34 10                   1               1 1     1         1   1                 1 1     1                   1                 34
35 16   1           1         1   1                       1     1 1 2 1             1       1 1   2           1               35
36 18 1         1     1       1 1   1         1     1   1         2       1 1   1         1           1             2         36
37 13         1 1       1               1     1       1                     1   1 1       1           1 1   1                 37
38 18 1     1   1 1 2   1   1         1                                     1 2       1 1           2       1     1           38
39 14 1           1                             1     2     1                 1         1 1 1         2     1           1     39
40 13       1 1 1                 1   1   1 1     1                                   1     1   1     1       1               40
41 18   1       1   1   1         2 1     1       1     1 1 1 1                         2       1   1                 1       41
42 12   1 1               1 1                 1                 1                           1       1 1         1         1 1 42
43 14     1           1   1             1   1   1                 1   2   1                           1 1   1       1         43
44 11         1                   1       1                   1       1 1   1       1   1         1                       1   44
45 14           1                         1 1         1 1   1                 1 2 1 1         1 1                     1       45
46 15     1       1     1     1     1     1 1   1       1   1                   1                 1 1                 1 1     46
47 20   1                 1   1     2   1   1 1                             1     1       1 1   1 1       1   1 2 1       1   47
48 24     1     1 2     1 2 1   1 1                       1       2     2         2             3   1       1   1     1       48
49 28   1   2 1     2   1               1 1 1                 1 1 1 3 1                 1   1   1         1   1     2 1 2   1 49
50 13       1     1         1                           1   1       1             1 1         1       1   1         2         50
51 13       1         1     1   1     1         1   1           1   1         1     1           1       1                     51
52 16   1     2   1                     1         2           1     1     1         1 1                         1     1 1   1 52
53 14   2           1           2 1         1                             1       1     1   1   1         1                 1 53
54 18                         1     2 1 1 1   2   1                 1         1   1 1     1         1     1             2     54
55 20 1 1     1 1 1             1                 1 2 1       1     1 1                             2       1 1 1       1 1   55
56 11   1         1             1     1                                               1       1           1           1 2   1 56
57 14 1     1                             1   1     1 1 1                       2                   1   1       1 1       1   57
58 16         2     1     1   1                           1   1 1     1         1           1           2         1 2         58
59 13         1     1         1   1               1       1   1     1                   1 1     1           1             1   59
60 16     1   1         1 1 1 1   1     1         2                       1 1   1   1     1                 1                 60
61 13       1   2       1               1               1           1     1     1 1 1     1               1                   61
62 18     1           1     2 1         2 2                           2   2               1 2     1                 1         62
63 13       1         1     2   1   1           1             1   1                   1     1           1         1           63
64 18 1 1   1         2 1           1 1                   1   1   1   1   1           1                         1     1   2   64
65 14                 1           1 1 1 1     1       1     1 2       1               1                           1 1         65
66 16 1     2 1       1                   1   1       1       1 1     1       1           1 1   1                           1 66
67 15       1   1 1   1 1         1         1       1               1     1             1                   1 1           1 1 67
68 18     2     1       2           1         1   1 1 1   1                     1   1                 1   2 1       1         68
69 15         1     1         2         1               2                     2       1                   1             1   3 69
70 15           2     1     1       2     1   1               1 1               1           1   1             1           1   70
71 20   1   1           1     2 1       1 1 1   2 1             1         1               1   1   1         1     1 1         71
72 11 1                       1 2   1   1         1                 1                 1 1                               1     72
73 6                       1         1                           1                                 1 1                     1 73
74 18   1   1         1             1 1                       1   1   1           1       1   1 1 1 1   1   1     1   1       74
75 13 1     1   1                 1             1     1           1   1   1             1     1               2               75
76 17                   1     1               2       1   1       1 1   1 1 1           1 2           1       1 1             76
77 16             1 1     1     1 1   1 1   1         1 1 1     1               1         1       1                       1   77
78 11   1     1     1         1                     1                             1           1     1     1       2           78
79 19 3 1   1 1                 2               1         1 1             2 2                   1     1   2                   79
80 19         1 1 1   1   1 1     1         1   2                   1   1 1 1     1               1       1 1       1         80
81 21 2 1 2 2   2                         1 1       1 2     1           1               2   1                         1     1 81
82 13       1               1   2                         1 1                           1   1       1   1     1   1     1     82
83 14 2 1         1               1           1     2           1           1                   2   1         1               83
84 15   1     1   1 1                 1   2                   1   1                   1                   1         1 2   1   84
85 24                   1 2   1     2         1       1     1           1 1 3         2               1 1 1     2     1 1   1 85
86 19       1       1         1         1           1 1   2   1   1 1   1         1         1 2 1   1                       1 86
87 20 1       1       1               1   1       1   1     1     1 1     1                 1 1   1 1   1     1   2   1       87
88 17 1 1                     1       2   1   1 2                       1   1 1     1 1   1     1                       1     88
89 15                             1       1 1         1           1   1     1 2           2   1           1   1       1       89
90 15   1                           1 2               1       1           1   1         1   1     1 1       1 1           1   90
91 9           1     1         1 1               1       1         1                             1         1                 91
92 17                   1       2   1                     1           1 1 1         2               1 1 3   1             1   92
93 12             1         1             1       1                 1 1     2 1 1                             1     1         93
94 11     1         1 1                 1                       1     1       1   1 2             1                           94
95 21       1 1     1 1     2 1     1 1         2   1                   1       1   2           1         1     2           1 95
96 17 1   1       1       1                 1 1     1             1 1                     1     1           1   1 1     1 2   96
97 28             1 1 1 1 1                 1   1 1       1     4     1 1   1     2 2 1 2     1         1       2       1     97
98 20 1               1                 1 1   2                   3   1 3   1             2 1         1               1     1 98
99 13     1 1   1             1                                             1       1 1     1 1             1       1 1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
Ngày
/
Tháng