BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/06/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
Ngày
/
Tháng
00 24     1   1   1 1 1     1         1 1     1 1     1         1         2         1           1 1 1       1 1 1 1   1 1     00
01 16   1                   1     2   1 1         1   1     2                 1     3               1   1                     01
02 20       1                         1 2   1         1     1 1   1   1 1 3   1         1               1   1             1 1 02
03 10                                         1   1                     1       1               1     1       1       1   1 1 03
04 14 1     1 1           1           1         1   2         1                     2           1   1     1                   04
05 18   1 1               1   1 1             1         1     1 1         1       1 1     1   1         1         1 1 1       05
06 14   2                           2   1 1 1   1       2                             1                           1   1 1     06
07 21     2   1     1           1 1     1   1 2     1       1     1         1 1 1     1   1 1 1                     1         07
08 12     1       1   1   1   1       1               1           1     1               2                 1                   08
09 13       1 1 1     1   1 1       1           1   1   1         2               1                                           09
10 14                   1           1     2 1 1     1               1 2                         1     1   1             1     10
11 10 1 1     1       1     1                         1       1                                     1 1     1                 11
12 14 1   1             1                   1 1         1 1       1             1   1 1           1                     1   1 12
13 18   1       2     1   2 1       1   1   1                       1           1       1 1   1   1   1                   1   13
14 14           1           1     1       1             1 1     1 2                         1           1   1   1     1       14
15 16     1               1 1             1 1                                 1 2   2 1       1       1     1     1         1 15
16 16   2 1 1   1 1           1       1         1         1     1   1             1           1       1     1                 16
17 13     1           1       1             3                                           1 1       1     2   1           1     17
18 18 1       1               1     1 1             1               2 2                 1 1               1       1 1   1 1 1 18
19 16 1   2         1 1                           1                 1     1 1     1     1                   2 1 1         1   19
20 19 1         2   1 1         1   3   1 2     1         2         2         1                                     1         20
21 13     1       1     2                 1                 1                 1   1   1     1                 1       1   1   21
22 13 1 1                     1                         1     1 1 1                         1   1           1   2 1           22
23 19               1 1     1   1               1     1 1 1       1                   1 1     1 1       1 1   2   1 1         23
24 12   1                     1   1 1 1   1                 1 1                                       1       1 1       1     24
25 11 1                                             1 1   1       1 1           1         1       1   1       1               25
26 15     1   1                   1                           1 2     1     1         1 1 1     1 1       1                 1 26
27 13       1     1 1     1                       1     1       1     1               1       1 1   1                 1       27
28 19 1       2 1   1 1 2       2     1 1   1                                         1   1       1   1                 1   1 28
29 12       1   1         1   1                       1       1     1       1                   1         1             1   1 29
30 17 1                 1 1                       1 2     1 3                                 1       1 1       1 1   1 1     30
31 13 1 1                 1                         2                   1             1         1       1 1   1     1       1 31
32 15           1         1         1                 2         1   1 1             1 1 1       1       1   1       1         32
33 19     2 1 1   1   1   2       1   1                     1       1 1                 2                 1 1     1     1     33
34 15 1     1 1               2             1         2       2             1 1   1                       1               1   34
35 19 1     1         1               1     1           1 1           1   1         1   1   1   1 1 1       1 1           2   35
36 16   1       1           1             1       1     1   1       1   1         1   2           1   1           1       1   36
37 14         1         1                     1 1   1   1   2           1   2                             1     1       1     37
38 15                           1     1 2     1                   1   1 1 2             1             1 1       1     1       38
39 21   1 1         1   2 1         2 1 2             1 1                 1             1         1 2     1       1   1       39
40 19         2 2   1     1 1   1         1 1     1       1   1             1     1   1           1               1         1 40
41 11                 1 1 1               1                   1                 1       1                   1       2 1       41
42 20             1       1       2         1   1     1 1       1     1               2       1   2       1             1   3 42
43 14                   1 1             1               1     1 2       1                           1   1 1   1 1   1         43
44 19 1 2               2   1                               1 1       1 1 1   1 2           1       1   1     1 1             44
45 21       1     1                       1       2 2   1       1   1   1 1   1     1               1     1   1   1   1 1   1 45
46 14         1     1         1                 1 1       1 1           1   1 1     1       2                     1           46
47 13         1     1                       1                   1 1       2   1     1   1   1   1   1                         47
48 12   1     1 1     1     1     1       1                 1         1                                       2       1       48
49 20           1         1 1   1     1       1   1       2   1                 1 2 1     1     2       1         1     1     49
50 15   1                     1           1   1   1 1                           1   1     1 1           1 1     1     1   1   50
51 19                 1 2 2                 1 1 2         1     1     1       1   1     1       1   1       1             1   51
52 23 2   1     1           1   1 1   1     1 1 1 1             1     1 1     1   1             1   1 1           1 2         52
53 20     1     2 2 1         1           1     1     1     1       1   1             1 1 2             1   1       1         53
54 24       2 1       2   1     1     1     1     1   1         1 1 1             1 1               1       2 1 1   1   1 1   54
55 14             1               1   1               1           1     1           1   2 1 1 1   1     1                     55
56 14 1                         2               1         1             1   1 1               1   1       1           2   1   56
57 20     2   1     1     1       1   2             1   1   1             1 1   1 1 1       1 2 1                             57
58 19   1   1 2 1 1   1     1   2 1     1     2               1                 1 1         1                         1       58
59 23 1                     1 1     1           1 1             1   1   1   1     1 1     1 2       1 2 2     1     1   1     59
60 18     1 1       1                   1     1   1 1               2         1       1   2   1           1   1   1         1 60
61 15           1 1     1   1     1 1       1   1 2                               1           1                 1 1       1   61
62 16   1   2       1   1             1         1 1             1   3                         1 1 1               1           62
63 16 1     1         1 1     1                       1               1                         1 1       2 1   1 2 1         63
64 11   1               1     1                                   1 1     1 2 1                       1                     1 64
65 13 1             1 1         1       2   1               1 1       1 1                   1                               1 65
66 20       1     1     1 1   1   2 1   1             1       1       2           1           1 1   1   1     1   1           66
67 21 1           1             1   1     1 1 1 1   1   1   1 1           1       1   1       1     1 1   1   1 1             67
68 23 1           1                 1     1     1   1             1         1 1 2         1 1 1   1 3 2                 1 2   68
69 12                                     1                     1 1     1   1   1 1         1 1   1                   1     1 69
70 10                                   1     1   1                 1 1                 1         1         1   1         1   70
71 9                       1     1                                   2                           1       1 1 1           1   71
72 16   2                   1                 1       1       1 1   1         1       1           2 1               1 1   1   72
73 18 1                 1         1       1       1 1   1 1 1 1         1 1       2     1             1 1             1       73
74 15   1           1 1                                                 1                 1   1     1       1   1 1 1 1   2 1 74
75 20             1             1 1     2 1   1     1   1   1     1   1     1       1 2   1 1                   1       1     75
76 13             1               1                     1 2   1       1       1 1       1           1           2             76
77 14                   1           1 1 1     1         1         1       1     1 1         1 2               1               77
78 18             1 1 1   1   1 1     1 2   1                   1         1 2 1                                         2   1 78
79 19     1     2 1 1       1                 1 1 1     1       1   1   1                 1       1 1     2           1       79
80 18                   1     1       1   1   1       2       1               1     1     1   2 1           1 1           1 1 80
81 24               1 1     1 1 1           1 1     1       1           1 1   3     1   1           1 2 1 1       1 1     1   81
82 16         1 1           1 1     1       1     1   1           1           2 1 1       1                     1     1       82
83 18               1   1   1 1   1   2                 1 3   1         1     1                             1   1   1     1   83
84 13   1 1 1                               1           2 1   1 1                 1 1                   1                   1 84
85 14   1                     1                       1         1         1     1     1           1         1   1   2 1 1     85
86 23 1     1 1   1         1     1 2     1     1   1 1   1   1         1 1     1   1     1   1                       1 1   1 86
87 14       1   2 1 1           1   1               1           1   1       1   1       1             1                       87
88 8               1                               1             2       1                           1             1   1     88
89 18 1           1                 2   1 1     1 1       1                           2               1   1   1 2 1     1     89
90 16 1 1     1   1           1                           1       1         1         1     1         1 1   1     1   1     1 90
91 12     1   2   1             1               1 1   1                           1 1       1   1                             91
92 13 1   1                                       1 1     1       2     1                 1 1   2       1                     92
93 23         1   1         2 1     1     1   1   1 1       1         1                   1 2   1   1     1 1 2     1       1 93
94 15               1 1     1   1 1   1                     1           1 1 2   1                                 1 1     1   94
95 16     1 2       1 1   1     1 1         1 1 1           1 1             1   1         1                                   95
96 19   1 1 2                   1     1 1 1   1 1         1             1       2     1                 1     1 1   1         96
97 12           2 1   1             1     1     1           1     1                         1   1                       1     97
98 22       2       1   2       1                     1 1       1     1     3           1 1   1       1 1           1 1     2 98
99 14               1 1       2 1 2                                       1       1         1     2                     1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
Ngày
/
Tháng