BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/10/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12 1     1             1         1                 1               1     1 1                       1             1   1 1   00
01 15       1       1     1       1         1                 1 2                 1   1   1   1           1     1     1       01
02 13     1   1                         1 1       1 1   1             1           1     1           1   1             1       02
03 17 2           1     1 1     1   1         1                 1 1   1       1           1   1           1           1   1   03
04 15 1     1     1       1                                   1       1             1   1 1         2 1 1                 1 1 04
05 17   1 1   1 1         1   2 1                       1                     1         1           2 1   1 1       1         05
06 10             1         1     2   1         1                   1       1                     1             1             06
07 17                     1   1     1               1 1 1           1           1 1       1 1         1   1     1 1     1   1 07
08 20                         1 1         1         1 1   1 2 2           2                   1   1     1 2     1 1 1         08
09 16   1       1   1         1           1                                   1                 2 1 3   1         1     2     09
10 20   1       1           1   1   1           1     2   2       1 1 1     1 1   1 1   1                 1         1         10
11 13               1 1           1   2 1   1           1     1                         1         2       1                   11
12 22   2       1     1 1     1 1         1 1   1         1   1     1 1       1     1 1                 1 1     1   1       1 12
13 17       1 1         1     1   1         1 1 1   1     1           2   1         1       1       1             1           13
14 14     1   1   3   1   1                 1       1     1                                   1         1                 1 1 14
15 13   1     1                         1               1 1   1                 1       1 1   1 1 1             1             15
16 17   1     1   1               1 1             2       1       1                 1         1   1       2       2       1   16
17 18 1 1       1 1         1                                   1 1 1 1   2 1     1 1         1 1           1       1         17
18 13     1           1     1 1 1   2         1                     1         1 1 1                   1                       18
19 17         1     1 1       1 1               1   1           1           1     1         1     1           2     1 1 1     19
20 20             1                 1                   1         1       1 3   1     2   1 1 2 1 1         1         1     1 20
21 16   2         1 1         1       2       1 1     1     1     1   1                 1 1     1                             21
22 15       1   2     1     1       1         1   1         1                   1                           1 1   1   2       22
23 15 1             1     1       1                         1 1   1   1         1 1 1 1       1             1         1       23
24 17 1 2 1   1     1     1                             1 1 1                         1     2           1         1     1   1 24
25 20   1   1 1 1     1         2   1               1 1 1     1 1             1 1       1     1       1 1                 1   25
26 13                   1                 1 2   1         1             1   1   1             1           1           2       26
27 20 1     1   1           2                     1       1         1           1       1 2 2 1           1           3 1     27
28 12       1           2         1           1             1     1     1     1     1       1                       1         28
29 15                     1             1           2                 1 1       1     1 1     1       1       1 2 1           29
30 8                   1         1 1             1 1 1                   2                                                   30
31 16       2                     1           1                   1     1       1   1       1 1   1   1       1   1   1 1     31
32 24 1 1 2 1       1       1 2     1 1                 1       1       1   2     2             1     1   1     1           2 32
33 13               1             1       2           2   1                     1   1     1     1         1   1               33
34 18       2               1             1 1 2 1       1     1             1 1         1         1 1           1   1   1     34
35 22 1       1 1 1 1 1           2       1 2       1             1                   1     1     1 2 2                 1 1   35
36 17     1                                       1 1 2             1   3             2   1           1     1 1     1 1       36
37 16                 2   1 1           1   1 1         1 2   1             2     1     1                                 1   37
38 12                                     1   1             1     1         1   1               1 1       1   1   1     1     38
39 14           1         1   1 1   1 1         1                       1           2   1               1       1 1           39
40 17                                             1   1   1               2   1           1   1   1   1   1 1 1 1         1 2 40
41 12         1   1     1               1 1     1 2                   1 1                       1           1                 41
42 16     2               1     1 1       1       1 1     1 1   1           1   1     1     1     1                           42
43 17     1                 1 1 1   1   2             1         1             2             1         1 1   1     1 1         43
44 12           1   1       1   1   1           1 1             1 1           1                               1   1           44
45 21 1   2 1         1   1 1   2 1 1       1                 1             1   1 1       1 1                         1   1 1 45
46 13             2     2                                         1                 1   1 1 1 1       1 1         1           46
47 18                   1             2   2 1 1 1 1 1     1 1 1                     1           1   1     2                   47
48 18   1           1       1     1           1 1                 1 1 1           1       2   1 2       1   1 1               48
49 24       3   1   2         1         1                     2 2 1   1   1         1     2               1   2     1   1 1   49
50 10           1             1         2 1   2               1     1                                                     1   50
51 15 1                 1 1                   1             1 1 1     1   2                   1   1 1 1                     1 51
52 14                                 1 1 1 1         1               1                         2   1 1     1 1 1           1 52
53 22                   2       4             1 3   1 1   1               1           1     1 1     1 1         1   1       1 53
54 18         1       1         1   1                 1     1 2     1 1       1     1   1     1     2               2         54
55 12                 1               1         1   1         1       1 1   1         1 1                               1   1 55
56 21     1 1               1     1 1       1   1   1   2   1     1 1             1     1               1   1   1     1   1 1 56
57 22         1   1 1   2               1 1   1 1       1   1       1     2             1 1       1 1         1         1 2   57
58 13   1   1           1           1 1                 1                   2   1           1     1       1                 1 58
59 14   1     1       1 1       1             1                       1           1     1   1 1       1           1         1 59
60 17     1         1       1             1       1 1 1                           1         1     1 1 1       1   1     2   1 60
61 12     1   1 1   1       1           1                       1 1             1         1             1                 1   61
62 22 2 1               1       1 1   1       1   1   1   1 1     1     1 1           1     1   1             1   1 2         62
63 18 1     1               1       1   1                   1   1       1   1 1 2   1                           1       1 2 1 63
64 17     1   1     1 2 2       1                                                   1 1             2   1   1 2 1             64
65 16         1       1         1     1     1     1       1       2 1     1                   1           1 1   1       1     65
66 10   1   1             2                 1         1 1 2                                                   1               66
67 19         2     1                   1   1       2   1       1     1             1   1 1                     2 1 1     2   67
68 11 1   1       1         1             1 1           1               1         1             1 1                           68
69 20                     1 2             1 1               1 1 2 1 1 2   1           2       1           1 1   1             69
70 22 1   1   1   2 1 1     1         1         1 1 1   1 1   1     1             1             1     1       1     1       1 70
71 15       1       1         1     1 1                           1 1         2     1         1       1 2 1                   71
72 15 1       1               1     1   2   1 1     2                 1       1 1                           1       1         72
73 16               1 1         1 1     1 1       1                                 1           1 1     1         3 2         73
74 15                         1             1   2 1           1 1       1 1 1                   1           1 1         2     74
75 24 1 1       1   1 1   1 1       1       1   1   1           1 1 1   1       1     1   1   1 2       1             2       75
76 14               1   1     1   2   1                       1   1           2                   1         1         1     1 76
77 18           3     1       1             1         1   1         1   1 2     1 1       1         1   1             1       77
78 15     1     1 2       1 1                         1     2       1   1         1   1                 1           1         78
79 17 1 1   1   1       1     1             1 1               1   1                 2 1   1             1         1       1   79
80 14 1     1         1         1       1 1         1   1 1                       2       1                           1 1     80
81 16           1     1   1   1           1       1         1 1 1       1 2                                 1         1   1 1 81
82 17   1 1       1       1         1           2           1           2 1     1     1 1     1   1                     1     82
83 13       1 1                   1     1 2                         1 1   1     1 1                           1       1       83
84 16     1     1                   2 1 1     1           1 2         1                         1 1   1                   1 1 84
85 17   1       1 1 1       1   1     1 1     1 1     1 1   1                         1 1                             1 1     85
86 19     1             1         1   2 1     2       1     1   2                           1   2 1       1 1             1   86
87 21   1     1             1         1   1 1                 1 1 1 1     1   1 1                 1 1       1   1   1   2 1   87
88 20 1               1   3           1               1                 1   1   1 1 2       1       1 1 1   1   1   1         88
89 8         1               1                                         1     1       1             1 1                   1   89
90 23     1 1   1   1 1   1   1         1         1     1 1         1 1 1   1     1     3   2         1               1       90
91 13     1       1                 1                       1   1 1         1                           1 1   2 2             91
92 10   1     1         1                     1   1     2       1                   1                               1         92
93 17   1   1 1   1                     1         2                               1         1   2   1   1     1   2 1         93
94 15 1   1   1   1               1   1         1                             3   1       1                 1             1 1 94
95 9                 1           1   1 1 1       1                                 1 1                 1                     95
96 17 1 1       2   1 1       2       1           1     1       1       1   1               1         1               1       96
97 18 1   1       1       1                 1       1   1           3       1         1 1   1     1       1     1 1           97
98 14                   1             1           1   1 1   1                         2   1                 1     1     2   1 98
99 22 2           1     1   1     2                 1 1             1   2     1 1       1               1   3 1 1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
Ngày
/
Tháng