BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/07/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 17 1       2   1             2 1   1             1         3   1     1               1           1                       1 00
01 22       1   1   1           1 2       1           1 1 1 1                 1   2 1       1 2   1                   1 1   1 01
02 12           1                         1   2   1         1       1       1                             1 2       1         02
03 11     1             1               1   1             1         1   1       1                 1                   1   1   03
04 21     1                     1   2 1 1   1   1 1           1     1         1   1     1   1     1     2               1 2   04
05 18   1     1   1               1   3           2               2   1             1                           1 2       2   05
06 14     1           2           1   1           1       1                       1             1     1 1   1           1 1   06
07 13 1           1                 1     1     1                   1 1             1 2 1               1                 1   07
08 21       1   1       1     1 1   1 1 1           1       1 1   1 1 1     1                   1               1 1 1   1   1 08
09 12   1 1                 1                               1   1                   1   1   1       1 1           1       1   09
10 18       1             1       1   1     1   1   1         1 1 1 1         1 1 2                     1     1 1             10
11 17   1 1 1                   1         1   1                         1 2         2             2     1   1 2               11
12 24 1   1   1   1     1 1 2     1         2           2       1 1 1           1 2     1           1 1         1   1         12
13 27     1           1         1   1     1 1 1   2   1 1                   1 1       1 2 1 1   1   1     1   1 1     1 1   2 13
14 8     1 1     1                                       1                           1     1           1                   1 14
15 10                                   1                                 1   2               2   1         1           2     15
16 15             1     2   1     1 1             1         1       2             1       1                     1       1   1 16
17 15   1         1                 1     1   2 1   1             1             1     1   1     1         1               1   17
18 17         1     1   1     1     2     1 1           1   1           1     1       1       1       1           1 1         18
19 22         1             1     1       1   1   1   1         1 1 1   1       1     2   1   3 1 1   1     1                 19
20 9 1     1                           1                       1   1                 1 1 1                               1   20
21 11                   1             1     1                 1                 1         1                 1 1   2     1     21
22 12                       1           1 1   1         1 1 1                     1     1       1 1   1                       22
23 15                     2       1           1         1 1   1   1       1   1       1     1         1 1                 1   23
24 16             2       1     1               2   1   1 1 2             1                 1         1                 2     24
25 23     2   1           1   1           1 1         1   1     1 1   1 1   1 1 1               1     1 1       2     1 1     25
26 15         2       2 1                               2                     1 1             1 1     1   1         1 1       26
27 15 1 1 1                                           1   3 1 1       1         1         1         2               1         27
28 15               2     1           2     1   1 1     1     1                                       1   1                 3 28
29 19 2 2                 1               1     1   1 2       1         1   1 2                 1 1             1         1   29
30 18     1     1 2 2 1                         1   1 1       1   1                   1   1   1     2     1                   30
31 18 1   1 1           1 1               1           1 1       1     1   1         1   1         1 1             1   1 1     31
32 23   2     1 1 1 1 1   1                 1             1     1   1 3 1   1     1                       1 2   1 1           32
33 19         1           1 2 1   1 1   2   1         1   1 1                       1   1           1             1 1 1       33
34 10     1 1                         1       1                 1       1   1   1                           1 1               34
35 11 2               1                               1 1         1 2             1       1                           1       35
36 18         1       1     1 1                 1                   1     2   1 2               1     1 1         1 1   2     36
37 14               1   1           1 1           1 1 1         1             1               1     1         1         1 1   37
38 23 1     1     2         1         1           1 1         1       1   1   1 1   2       1 1     1 1       1     1   2     38
39 15       1   1 1 1         2       1       1   1 1 1                               1     1                         2       39
40 20       1 1       1 2   1   1 1   1       1     2 1                   1 1     2   1   1     1                             40
41 17 1             1 2 1       1 1               1             1 1             1   1 1 1     1   1         1                 41
42 15           1     1     1     1                       2     1       1 2         1           1               1           2 42
43 19     1       1 1     2   2       1   2       1           1 1         1         1       1             1     1   1         43
44 17   2     1         1 1     1   1       1 1     1                   1   1   1                   1         1       2       44
45 13         1               1 1       2               1   2 1                             1           2     1               45
46 16               1             1 1   1 1           1     1     1   1         1       1 1           1     1 1       1       46
47 16           1         1 1     1 1 1   1   1                                     1     1 1     2 1             1         1 47
48 24             1             1 1 1     2   1 1     1               1 1     1     1       2   1 1   2     2             1 2 48
49 19       1           2 1               1     1     2   1   1             1       1         1           1 1 1 2   1         49
50 16   1   1       1 1           1 1       1   1       1             1         1         2             1 2                   50
51 18   1 1         1         2       1   1             1     1   1 1         1                 1 1           1     1 1 1     51
52 12 1     1               1 1         1 1                                   1     1   1                       1 1 1         52
53 24   1   1 1 1     1     1                   1   1   1   1         1 1             2         1 1 1   1 1 1 1   1   1   1   53
54 21 1   2   1 1             3   1   1 2                                 1   1   1 1   1 1     1       1       1             54
55 13 1                 1       2             1           1     1     1   1 1                 1 1                   1         55
56 15 1       1                 1                       1     1                             1 1   1         1 1 1   2 1     1 56
57 15                       1   1   1               1 1                               1 1 1   1   1       3   1   1           57
58 16       1         1         1                 1         1 1   1 1   1 1                   1   1 1 1     1         1       58
59 23           2         1         1   1     1     1     1     1 1       1     1     1 1 1 2     1 1               1 1     2 59
60 18   1     1 1                             1       1       2 2 1 1           1                     1   1 2 1           1   60
61 11         1                       1             1   1     1         1 1 1   1   1     1                                   61
62 11   1   1   1                   1           1   1       2           1             1                                     1 62
63 13   1               1           1                     1 1     1         1 1     1 1   1                     1         1   63
64 23       1       1 1 1 2 2           1   1   1                   2             2         1       2   1 1   1     1       1 64
65 13                 1                 1   1 2   1                   1 1           1   1                       1     1     1 65
66 25     2     1 1         1 1           1       1   1   2     1     1 1 1       1         1   1       1 1 1   1   2     1   66
67 10 1             1 1                           1     1             1   1       1     1                     1               67
68 17       1   2             1     1         1         2       1       1   1     1           1         1   1 1   1           68
69 11             1   1                   1 1             1         1                 2     1                     1 1         69
70 16   1   1 1             1   1 1     1             1 2 1 1     1         2                                     1           70
71 15 1 1                 1     1 1   1             1                                   2         1     1         1     1 1 1 71
72 13               1 1 1 1           1   1 1   1     1               1                           1       1               1   72
73 11     1 1 1                                     1   1     1             1         1               1         1         1   73
74 22                                   2 1 1 2 1 2 1 1         1 1 1                             1 1 2   1       1 1   1     74
75 13 1 1 1 1     1 1                       1             1                             1   1             1       1   1       75
76 20 1 1           2     1 1         1     1 1 1               1                     1 1     1       1 3   1   1             76
77 27       1   1     1 2 1   1 3             1 1     1         1       1         1       1 2 1 1 1   1   1   1           1 1 77
78 19 2         1             2   1 1 2             2                   1               2             1   1   1       1     1 78
79 13 1 1                           1   1                 1     1     1             1       1   1     1           1       1   79
80 11           1 1   1                 1   1       1                 1                         1   2                   1     80
81 7                             1                         1 1               1   1             1       1                     81
82 7                         1   1                             1     1     1   1                                   1         82
83 7 1         1                       1                                   1   1         1       1                           83
84 13       1               1 1           1                     2 1 1       1   1       1     1                 1             84
85 20       1   1 1       1   1 1               1 2   1     2       1   1   1             1   2                 1 1           85
86 13     2     2               1               2                                 1                     2 1               1 1 86
87 16             1   1   1         1   1       1 1                     2     1               1               1   1 2   1     87
88 13       1       4                       1         1               1       1       1                       1   1       1   88
89 9           1                             1 1         1 1                                       1   1     2               89
90 23     1   1   2         1 1             2           1   1     1 2       1 1 1                         1 1         3 1 1   90
91 17   1     1   1 2   1   1   1                           1 1       1           1         1       1           1 1 1         91
92 26         1       1   1 1     1 1   1           1         1       1   3   1 1 1 1 2 1       2       1     1       1 1     92
93 18 1 1   1                       1     1   1   1 1                     1     1         4   1     1                   1   1 93
94 18   1 2           1       1                   1     1         1 1   1 1 1     1           1                 2   1       1 94
95 23 1             1   1 1 1   1   1 1 1   1       1           1 2   1   1                     1 1   1   1 1         1 1     95
96 18 1 1     1 1       1   1               1                 1         1   2 1 1 1       1                 1     1       1   96
97 10   1     1 1 1   1           1                         1         1             1       1                                 97
98 10                                   1       1 1                     1           2           1   1       1         1       98
99 18                   2     1   1             1         1       1       1 2 1     1       1   1 1 1 1   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng