BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/09/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
Ngày
/
Tháng
00 17 2 1     1   1   1                     1         1           1     2       1     1       2 1                         1   00
01 15   1 1         1     1     1                   1           1 1 1           1       2         1   1                     1 01
02 23     1                       1       1                 1 1       1 2 3   1     2             1 1   1 3         1     1 1 02
03 13   1 1                       1                               1             1       1   1     1     1           1 1 1   1 03
04 17   1       1 1         1   1 1                         1         1   1   1   2   1 1       1     1 1                     04
05 13       1                 1 1   1                     2           1     1     1               1   1   1             1     05
06 16     1     1                   1 1     1     1   1 1       2     1   1         1 1                     1   1             06
07 13         1               1         1   2                         1     1       1       1 1       1       1     1         07
08 16             1 1 2   1   1 1   1                               1 2                                         1   1 1 1 1   08
09 15   1           1   1               1 1   1 1 1 1 1                   1 1                           1       1       1     09
10 13 1   1 1     2               1 2             1         1   1               1                         1                   10
11 21                 1 1 1         1 3       1   1       1 1 1 2     1 1   1 1     1                       1             1   11
12 17 1 1       1           1 1   1   1               1   1       2     1                           1   2       1     1       12
13 16               1 2 1     1         1             1 1           1                           1 1 2 2           1           13
14 16     1     1 1                                         1     2     1           2       1       1   1   2         1 1     14
15 19       1                   1 1         1                     1           1         1   1     1 1   1 2 1 2 1 1   1       15
16 8                     1             1                       1               1           1           1       1         1   16
17 15 1 1 1     1           1                       2       1       1             1           2   1             1         1   17
18 13 1 2                     1             1             1 2   1   1         1               1               1               18
19 24 3 1   1 1         2 1   1 1 1     1 1                       1 1       1   1               1   2       1           1 1   19
20 15 1                                       1   2 1                   1       1     1   1   3       1   1       1           20
21 12             1                 1 1     1                             1   1               1     1     1 1 1       1       21
22 11                     1     1       1               2                   1   1     1                   1       1       1   22
23 10 1       1     1                           1 1 1                 1               1   1                       1           23
24 20 1                     1           4     1   1 1   1   1             1   1       1     1   1       1             1     2 24
25 13           1       1       1       1   1   1 1                                           1         1 1       1 1   1     25
26 14             1   1     1                   1     1                 1 1           1 1 1     1         1 1   1             26
27 20               1       1   1 1     1 1 1         1 1 2 1     1 1 1           2   1                     1 1               27
28 15   1                 3       1         1           1     1 1 1                       1 1   1             1   1           28
29 16       1             1   1               1 1             1             1 1   1         1   1 1 1         1     1       1 29
30 20 1     2 3 1   1 1                       1     1     1     1                 2     1 1                 1         1     1 30
31 19 1           1         1       1     2         1   1     1     1       1     1   1       1       1   1       2   1       31
32 15   1   1 2     2                           1         1   1   1                 1     1         1 1                     1 32
33 10                               1     1   1                                   1       1 1 1           1     1     1       33
34 14 1         1   1                     1     1       1       1           1     1 1   1     1                         1   1 34
35 19               1         1 1     1       1   1       1     1         1 1       1     1     1             2     1   1 1 1 35
36 19   1 1           1         1 1   1     1           1     1   1     1 1   1 1       1 1                   1 1     1       36
37 12           1               1   1         1   1             1     1         1   1                       1   2             37
38 15             1     1 1   1       1   1 1       2         1     1                           1           1               2 38
39 18 1   1   1 1       1             1   1               1             1   1             1 1         1     1     2   1   1   39
40 14           1           1   1 1       1   1       1 1         1       1     1                   1   1                   1 40
41 20   1   1             1 1 1 1   1     2         1             1 1     1 1 1 1           2       1       1                 41
42 13   1     1 2       1           1 1                                         1   1                 1           2     1     42
43 15     1   2           1               1     1 1                     2         1         1     1           1         1   1 43
44 11     1           1                                       1   1   1           1       1                     1   1     1 1 44
45 22     1             1     2 1     1       1 3   1 2     1 2               1 1                   1 2                   1   45
46 15               2             1     1               1   1     1       1     1     1 1       2                 2           46
47 19     2   1 1     1 2 1         1                   1 1   1   1                 1           1   1   1   1               1 47
48 11         1     1                     1     1           1         1             1               1     1               1 1 48
49 9     1 1     1   1   1                     1         1           1                   1                                   49
50 18           1 1   1     2 1   1           1               1             1         1 1           1   1 1   2 1             50
51 20     1 1         1 1     1     2     1               1 1                     1 2 2 1 1 1     1 1                         51
52 10     1       2           1               1                                                 1               1 1     2     52
53 15       1         1 1           1     1                                     1 1   1 1 1         1 1 1     1     1         53
54 11                   1               1             2 2 1         1     1                                   1       1       54
55 23             1         1         2 1 1   1   1     1           1           1     1   2 2   2     1       1   1 1     1   55
56 12   1                       1     1     1     1 1             1                               2                     3     56
57 16   1       1   1     1                   1             1     1 1 1 1 1   1 1       1     1         1                     57
58 15       1           1   1 1       1               1 1 1 1 1                     1           1 1         1   1             58
59 18     1   1   1                             1     2         1   1   2             1 1 2             1 1   1         1     59
60 17 1     1     1       1           1 1     1   1     1 1 2       1             1 1                                 1   1   60
61 11               1 1   1         1               2                         2           1           1           1           61
62 10           1         1 2                     1 1           1         1                               1       1           62
63 26 1       1         1     1       1 1         2 1         1 1         1 1 1             2 1 1 1       2   1     1 1   2   63
64 11             1 1                     1   1     1             1         1       1             1                 1 1       64
65 19 1 1 2   1 1     1     1   2 1 1                 2     1         1               1         1             1               65
66 22 1     1   1         1         1 1     1 1               2 1       1           1   1         1 1 1     1 1   1         2 66
67 18     1 1     1       1     1 1         1     2                   1       1 1 1   1     1   1                   1 1       67
68 16 1                   1 1   2           1       1         1     1   2         1 1             1           1   1           68
69 17   2                       1 1         1   1           1   1         1   1   1     1       1 1   1         1         1   69
70 23 1 1       1       1       1   1 1   1   1         2 1 1 2 1   1       1 2     1                   1 1                   70
71 19   1 1   1   1         1     1         1     1                 2       1     1     1       1           1   1 1 1   1     71
72 11               1                       2   1               1         1                       1           2 1           1 72
73 15                 1 1 1                   1 1                       2 1 1         1             1   2               2     73
74 18 1   1       1               1     2       2   1         1   1   1 1             1   1       1 1               1         74
75 19       1 1           1     1 1   1   1                     1     1   1             1     1   1   1     1     1       2 1 75
76 14       1     1 1     1     1   1                 1       1       1           1       1     1               1     1       76
77 9       1           1     1       1   1                                                   1                     2 1       77
78 19   1 1 2   1           1               1     1 1   1 2       1         1 1                   1     1             1     1 78
79 13       2     1           1             1         2           1                           1 1   1         1 1             79
80 19   1               1           1 1 2     1     1 1       1     1       1               1   1     1     1         1 2     80
81 15   1       1           1 1   1     1         1         1                       1 1           1   1 2 1                   81
82 22 1       2 2 1           1                 1             1     1   1               1 1 1 1         2   2 1   1 1         82
83 22     2         1 3           2 1   1                 1     1     1     1   1   1 1           1 1 2                   1   83
84 29         1   3 3 1 1   1   1           1   1   3 1 1         1     1                     1 1   1       1   1 1 1 1     1 84
85 19 1               1 1               1   1   1         1   1 1                       1   2     1 1     1 1   1         1 1 85
86 25                     1 1     1   1 1 1   1 1     1   1 1         3 1 1     2 2           1           1   1     2         86
87 13                         1       1   1       1   1 1           1   1   1         2                             1 1       87
88 14           1           1     1     1 1     2       1                         1     2                   2         1       88
89 11     1 1               1       1                   1 1 1             1 1           1           1                         89
90 18   1   1       1                     1 1         1   2     1   1       1 1     1   1 1               1     1     1       90
91 16 1             1               1                   1   1 1   1       1     2     1 1               2       1     1       91
92 14           1       1     1 1 2           1 1               1                           1 1                 1   1     1   92
93 17         1           1       1       1   1             1       2 1 1     1 1 1   1       1   1   1                       93
94 14       1 1         1   1         1     2 1                   1           1 1             1                 1       1     94
95 12           1       1   2       1                 1             1     1 1       1   1                               1     95
96 24 1               1 1     1         1     1   1     1 1   1       1     1             1   1       2     1       2 1 1 2 1 96
97 16         2                     1 1       1   1             2         1 1 1           1 1                       1     1 1 97
98 20               1 3                         1 1 1                         1 1 1 1     2 1   1 1       1       1 1   1     98
99 19   1   1       1         2                       1     1       1 1       2             1 1       1   1       1     1 1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
Ngày
/
Tháng