BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/08/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
Ngày
/
Tháng
00 19     1     2     1       1     1         1     1   2 1       1     1       1   1                     1     1     1 1     00
01 20       3     3         1 1 1       1       1 1 1                   1     1               1 2   1             1           01
02 17   1           1 1         1           1   1   1               1 1     1   1         1         2     1 1     1           02
03 15           1 1 2               1 1       1       1           1 1                                   1       1     2   1   03
04 20           1 1   1         1           1       1   1   1       1         1 1         1 1       1   1     2 1   1   1     04
05 14         1     1     1       1 1     1     1                 1   1                           2 2         1               05
06 22       1   1 1     1   1             1 1         1 1           1     1 1           1       1 1       1   1   2 2       1 06
07 22 1     1             2     1   1 1   1     1       1     1           2             1         1         1 2   1     2   1 07
08 22     1 1   1               1           1 1   3     1 2           2   2         1                   1 1       1 1 1       08
09 20   1 1             1     1 1                       1   1     1 1 2               1     1 1   2               1   1   1 1 09
10 10         1                 1   1   1                       1                 1   1 1     1                         1     10
11 18           1     2   1   1 1           1     1 1     1         1   2 1 1               1       1                     1   11
12 13           1 1 1 1       1           1 1     1           1   1           1     1                                     1   12
13 16 1         1     1 1     1       1         2           1   1                           1         1 2         1         1 13
14 18 2   1 1         1     1               2   1               1                   1     1               1       1       3 1 14
15 11         1     1             1   1       1 1       1 2       1                 1                                         15
16 16                     1       1   3       1 1     1     1   1   1   2   1             2                                   16
17 25       1       1   2   1 1 1   1                 1   1 1   1   1 1   2 1     1               2   1 1 1 1   1             17
18 10   1                                 1         1 1   1 1                                         1   1 1           1     18
19 22   1     1 1             1   1 1   1   1 1         1   1             1 1     2 1         1   1           2     1   1     19
20 14                                                 2 1       2                   1   1   2 1 1       1 1     1             20
21 18 1     1         1             1   1     1               1 1     1         1         1     1 1 1     1 1       1       1 21
22 17         1                 1 1       1     1 1           1     1 2       1       1   1 1     1         1         1       22
23 15     1     1 1   2 1 1       1     1     2       1         1                     1                   1                   23
24 14   1     1                   1     1         1       2             1     1       1                   1     1     1     1 24
25 11           1           1   1 1           1   1 1                   1               1         1 1                         25
26 12                           1 1   1               1 1   1                   1   1         1   1           1             1 26
27 14   1 1             1                 1       1                         2 1   1       2         2           1             27
28 24   1 1   1     1     1                     1     1 1   3 1     1       2   1   1     1 2         1           1   1     1 28
29 14   1 1       1 1   1         1       2 1                               1 1   1 1         1                               29
30 21 2   1     1               1   1                     1         2             1           2 1 1     2     1 1   1   1 1   30
31 16   1             1   1 1     1                           1               1         1 2     1     1     1 1         1 1   31
32 15         1     1     1       1 2     1                   1           1 1                           1 1       1 1   1     32
33 14               1     1             1     1         1       1 1       1                 1   2 2                   1       33
34 16     1       1       1                 2       1         1   1                     1 1                   1       2 2 1   34
35 21 1 1     1     1       1 1     2     2     1 1         1                 1 1       1           1   1   1           2     35
36 19         2             2           2 1           1     1     1               2     3       1   1   1                   1 36
37 15                 1       1           1         2     1       1             1 1 1     1           1         1   1   1     37
38 24 2     2         1     1         1   1     1                 1           1       1   2   1 2 1     2       1   1     1 1 38
39 21 1   2 1 1       1               1     2     1   2                     1           1     1     1             1 2 1   1   39
40 11       1                 1 1                       1                 2                         1         2       1 1     40
41 20                 2                   1 1   1   1 3     1   1   1   2             1 1                   1 1 1       1     41
42 18               1       1       1 1 2           1     1     1 1         1     1   1     1   1     1         1         1   42
43 18             1         1           1   1 1     1   1               1       2     2         1 2     1               1 1   43
44 12       1     1                 1 1 2     1   1                     1                       1       1   1                 44
45 12 1 1 1               1             1                   1                       1         1       1       2         1     45
46 14               1                   1         1                   1     1       1   1 1 1           2 1           2       46
47 13   1   1                   1                   1   1 1     2 1   1     1                   1                           1 47
48 16     1       1         1   1         1             1 1 1                 1         1 1                   1 1   1 1   1   48
49 17         1         2   1           1                   1       1       1   1 1           1   2             1 2   1       49
50 19 1   1 1               1       1     1 1   2   2             1     1         1   1       1           1 1       1         50
51 13   1                 2               1                               1   2       1     1               1   2   1         51
52 15               1     1       2                 1                   1   2       2   1 1     1 1             1             52
53 18 1   1             1 1   1                                 1 1           1 1 1   2             1           1 2 1     1   53
54 14         1         1   1 1 1 2                           1           1                   1 1     1               1     1 54
55 18   1     1 1           1   1   1 2                       2   1     1 1     2         1                     1     1       55
56 20       1 1 1 1 1         1     1                   1   1       1   2     1   2 1           1 1     1                 1   56
57 14       1   1         2       1           1   1         1               1       1                   1 1 1 1               57
58 11     1                   1   1                 1               1   1   1     1       1           2                       58
59 23     1 1 1   1       1   1 1           1   1 1           1         1     1       1       2     1 1 1   1       1   2     59
60 13   1                     1                       1   1       2 1         1               1       1 1   1             1   60
61 16     1     1                   1               2 1               1         1 1     1           1             1 2     2   61
62 14               1   1             1   1   1       1   1 1                             1     1 1           1     1       1 62
63 9 1 1         1   1                 1     1                                                             2             1   63
64 20         1 1     1 1             1                       3   1   1           1   1               1 2       2   1       2 64
65 12 1 1     1   1             1   1             1       1           1         1               1   1                         65
66 13   1           1   1               1   2           1                           1   1     1 1                       1 1   66
67 16           1           1 1     2             1                 1 1 1                 1   1 1   1               2     1   67
68 11   2                   1   1               1     1   1                     1 1                               1     1     68
69 9             1             1 1 1       1                 1                                       1 1             1       69
70 20   1   1   1     1 1 1       1           2                 1     1 1 1 1             1 1   1   1                 1     1 70
71 19 1     1   1 1 3   1                 1 1 1           1   1 1               1 1 1                         1       1       71
72 16     1           2       1   1       1             1     1       2                     1         1   1     2 1           72
73 7                             1     1     1       1                                   1             1           1         73
74 16 1     1                         2 1                   1   1 1 1           1   1       2               1     1       1   74
75 11   2   1     1                   1           1             1         2       1                                 1         75
76 8                               1                     1   1               1     1       1   1     1                       76
77 14     1                 1                                 1 1 1 1   1                   1             1 4         1       77
78 18                   1 1                 2   1     1                     1     1 2 1 1     1       1     2     1         1 78
79 25 1           2     2   1   1     1       1 1         1         1     1   1   1   1 1   1 1       1     1   2 1 1         79
80 17           1               1 1         1           1     1 1   1     1   1             1         2   2           1     1 80
81 14 2 1           1 1 1                   1       1               1 1 1           1   1   1                                 81
82 14 1     1   1         2                   1   1 1 1             1       1       1       1               1                 82
83 18 1     1 1             1     2   1       1         1         1 1 1                       1   1               1   1 1   1 83
84 13 1   1   1                                   1     1           1 1     1 1                       2   1           1       84
85 11                           1   1 1         1   1                     1   1 1     2                           1           85
86 17   2             1 1               1 1   1   1         1 3       1       1 1     1             1                         86
87 21       1     1 2         1         1 1   1         1   1     1       1   2 1       1   1 1               1 1         1   87
88 15       1 1               1       1 1     1   1   1     1   1     1         1                 1     1     1               88
89 16 1       1       1     1 1           1     1     1         1         1 1     1             1     1   2                   89
90 27 1 1     1   1     1   1       1     1       2     2 1 1   1 1     1     1     2 2 1           1 1       1         1     90
91 13     2       1         1 1                 1   1 1         1 1             1                                       1   1 91
92 18         1 1   1   1 2         1   2     1           1           1           1   2     1             1   1               92
93 17           1   1   1                               1 2 1 2   1   1           1   1           1       1 1     1           93
94 17                             1   2     1       1     1     1 1     1               1 1 1   1         2       2           94
95 17     1   1 1   1 1 1                       1             1           1   1 1     1       1     1               1       2 95
96 16     2       1         1 2       1         2     1                         1             1     1                     2 1 96
97 20 1           1   1       1   1   1 1         1 1       1   1   1 1         1       1 1                   1       1 1   1 97
98 16                   1 1   1 1               1 1                     2   1           1   1       1 1         1           2 98
99 15         1 1         1 1   1         1         1                     2             1     1     1 1   1   1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
Ngày
/
Tháng