BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/08/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13     1 1   1 1       1                                                         1 1               2               2 1 1   00
01 17   1       2       1     1   1 1     1   1                     1         1 1                     1   1   2     1         01
02 23           2     1     1   1 1   1   1   1 1         1                   1   2       1 1 1 1   1     1 1 1   1           02
03 11                                     1               1 1   1   2   1               1                   1         1   1   03
04 18       1       1 1   2                           1     1   1                     1       1   1       1 1   2 1 1   1     04
05 10                                       1 1 1   1                             1   1                 1 1     1   1         05
06 11           1         1                 2                     1     1     1     1           2       1                     06
07 18       1 1                     1   1             2     1     4   1 1       1 1 1                                     1 1 07
08 10       1 1     1             1   1                 1                       2             1           1                   08
09 15 1       1   1                     1           1     1   1   1   1   1 1             1           1         1       1     09
10 13         1       1         1       1                 1                   1 1 1 1       1         1     1 1               10
11 9               1           1       2       1   1                                                       1       1       1 11
12 14   1   1   1 1     2                         1           1             1       2   1           1 1                       12
13 6   1                           1                         1                                   1               1         1 13
14 24 1     1 1               2   1 1   1             1   1   1 2         1   1             2 1 1 1 1     1 1       1         14
15 11                               1   1           1             2                 1         1           2         1       1 15
16 23           1 1     1 1 1       1     1       1     1       1     2       2 1         1     2       1   1 1 1   1         16
17 21               1 1 1     1 1             1 1             1 1 1 1 1   1   1       1               1     1     1     1   2 17
18 14             1 1   1 1   1                     1 1           1     1 1             1     1     1     1                   18
19 15 1       1   1 1         1         1         1 1   1       1     1         1               1 1             1             19
20 16   1 2                     1   1 1 1     1     1 1             1     1                     2 1                       1   20
21 12               1                   1               1                 2 1   1   1         1               2             1 21
22 18   1     1   1               1   1     2       1           1   1               1       1 1     1           1   1 2       22
23 19 1       1     1 1     1   1 1       1     1       1 1     1     1   1 3         1   1                                   23
24 17     1 1 1 1 1               1         1   1               1 1   1     1           1   1         1 1               1     24
25 12   2     1 1       2 1 1                             1             1                               1         1           25
26 16       1   1     2                   1       1 1         1 1       1         1     1         1     1 1               1   26
27 20 1 1     1   1           2                         1 3 2   1   1           2         1         1             1 1         27
28 17     1 1     1 1 1   1 1           1           1             1         1     1     2   1 2                               28
29 19   1       1       1 1     2                         1   1   2 1   1             1       1   1   1   1         1   1     29
30 14 1       1                 1                             1     1       1             1       1     1   3         1 1     30
31 23   2             2 1     1               1   1           1 2     1     2       1 1   1 2               2     1   1       31
32 8                         1           1         2   1                                           1           1     1       32
33 16 1           1         2 1 1   1         1 1                       1   1   1                   1   2     1               33
34 14   1             1               2               1 1               1             1 1         2         1     1     1     34
35 16 1               1   1     1 1         1         1           1   1 1   2       1           1 1             1             35
36 18 1 1                 3         1     1           1       1 1   1     1     1       1     1                     1   1 1   36
37 8           1       1     1           1       1                 1                                               1 1       37
38 10   1   1   1               1     1     1                 1         1 1   1                                               38
39 22 1               1         1 1       1   2                 1     2         1     2         1             1   1 1 1 3   1 39
40 16 1                       1       1               1 1   1 2         1 1         1 2       1     1             1           40
41 16         1   1               1         1 1 1     1 1         1     1 1             1           1 1       1 1             41
42 13           1 1                     1 1             1     1         1       1   1                   1 1   1       1       42
43 10         1             1               2               1 1             1                     1     1         1           43
44 18 1                 1     1     1 2   1 1           1 1               1                 2 1   2                   1 1     44
45 14     1       1 1               1   1                         1 2             1   1             1     1             1   1 45
46 18 1 1   1         1   1 1             1 1                               1 1   2       1   1 1     1         1         1   46
47 11     1     1                       2     1 1             1 1                               1   1         1               47
48 17     1   1   1 1           1   1     1   1   1                         2       1 1 1         1   1         1             48
49 23       2   1           2   2   1   1           1     1     1   1     1       1 1       1         1   1 1 1     1       1 49
50 11                               1   1           1     1           1       1 1     1                     1               2 50
51 11     1   1                 1         1 1     1               1               1               1       1             1     51
52 7                   1 1                                           1                             1   1 1               1   52
53 20     1 1       1 1       1   1                   1     1   1   2           1       1     1 1       1   1     1   1     1 53
54 16 1   1 1   1                           1     1 1     2               1   3   1 1                   1                     54
55 17 1 1 1   1     1                   1                   1   1         1   1         2 1 1   2               1             55
56 20                   1 1     1     1   1         1     1         1       1     1 2     2 1       1           1 1       2   56
57 19     1             1     1               1 2           1 1         1 1         1 1 1 2 1       1 1   1                   57
58 18                     1 1 1 2                   1     1           1   1             1     1   1   1   1   1         1 1 1 58
59 16                     1                   2 1   1 1               1                 1 1     1 2   1           2 1         59
60 15 1 1 1         1                             1 2         1       1 1       1         1                     1     1   1   60
61 16     1               1     1         1   1   1         2                 3         1 1       1                       1 1 61
62 18   2   1       1             2             1     2 1   1   1 1             1               2     1               1       62
63 16                   1 1 1       1 1 1               1                             1         1 1 1       1   1 1       1 1 63
64 14     1         1               1   1       2 1   1   1 1     1                                   1           1   1       64
65 15 1         1         1 2 1   1                                 2           1     2 1                     1 1             65
66 17 1   1   1     1           1 1 1   1 1   1 1 1   1               1 1           1                             1           66
67 25     2 1   1 2 1       1   1     2 3       2       1   1                         1 1 1           1               2 1     67
68 18   1           1   1             1           1   1   1 1 1                   1           2   1 1                   1 1 2 68
69 17     1           1 2   1         1 1               1   1 1     1               1 1   2                             1   1 69
70 12   1                           1     1       1     1     2         1 1                                 1           1   1 70
71 19 2   1                                     1   1         1         3   1     2   1       1 1   1           2 1           71
72 21                 1       1   1 1       1   1     1   1           1 1         1   1 1 1               1 1 1   1 1     2   72
73 16         2                       1         1 1 1 1 1                 1           1 1 1         1 1     1             1   73
74 15   1         1       2       1       1       1               1   2         1                   1   1     1       1       74
75 17               1         1 1                       1   1         1     1     2 2   1   1           2   1         1       75
76 16 1   1 1           1       1 1       2       1       2       1 1                   1               1             1       76
77 20 1     1     2     1   1             1       2   1             1           1           1   1         1     1   1   1 1 1 77
78 17         1   1             1               2   1           1               1       1             1   1         1   1 2 2 78
79 12 1     1             1 1     1 1             1     1                   1                       1     1       1           79
80 16   1     1   1                 1       1 1   1                 1                 1       1   1     2 1 1         1       80
81 19         1 1   1 2     1   1           1   1   1   1   1             1 1       1       1               1     1 1         81
82 21         1   1 1   1                     1         1                   1   1   1     1 2   2             2 2   1       2 82
83 21   1       1       1     1   1 1     1 1     1   1   1         1       1   1             1   1       1   1 1 1     1     83
84 15       1   2   1       1               1 1 1                       1 1                 1       1         1         1   1 84
85 13       1           1         1         1       1       1 2                   1                   1   1     1         1   85
86 26         1 1   1 4 1   1     1 1 3   1   1 1       1 1       1     1                   1         1               1   2   86
87 15     2               1             1   1           1             1       2         1 2 1       1               1         87
88 18 1   1             1     1   1   2       1       1         1 1   1   1               1   1         1         1 1         88
89 18 1   2               1 1         1                     1 2   1           2   2                       1   1     1 1       89
90 13 1                     1         1     1         1   1             1 1       1       1 1       1             1           90
91 13   1   1         1       1   1               1   1 1       1             1 1                           1       1         91
92 30 1 1   2               1     1 4     1 1 3             2   1                               1 1   1 1     2 2 1 1 1 1     92
93 19       1     1 1       1 1   1       1   1   1   1     1         1       1 1 1   1                 1       1 1           93
94 14   1         1   1       1                 1                           1     1 1       2       2 1     1                 94
95 24           1 1     1                     1     1   1 1 1   1   1     1   2   1 1 1       1 1 2   1 1           1   1     95
96 18           1 1 1                 1           2 1   1   1     1   1 1   1                         1       1       2   1   96
97 18                 2     1     1   1     2                     1 2 1 1 1               1   1           1         1     1   97
98 15       1 2               1             1                             1   1 1             1 1   1   1     1         1   1 98
99 16               1     1   1       1 1             1     1   1                       1   1 1         2   1 1           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
Ngày
/
Tháng