BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/07/2024

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14   1 1     1   1           1       2                           1                 1 1     1   1           1         1     00
01 16       1       1   1 1         1     1 1 1               1         1   1     1     2                 1   1               01
02 16   1       1     1     1 1             1     1 1 1 1       2                         1             1     1   1           02
03 18     1 1 1   1     2             1 1     1         1         1         1       1 1       1 1       1                   1 03
04 19       2               1   2 1 1 1           1           1       1   1   1   1       1             1 1         2         04
05 9   1 1                     1           1                       1     1                               1       1 1         05
06 17 1               2       1               1 1     1     1 1       1 1     1 1                           1 1         2     06
07 16   1   1     1     1 1         1               1   1           1         2       1       1   1       1         1         07
08 14             1   1                     2                 1                 1     1     1     1 2       2   1             08
09 19               1             1 1   1               1     1     1 1   1       1 1     1   1         1     2     1   1 1   09
10 22                       1         2       1       1   1               1   2   1 1     1   1       1 2 1     1 1   1   1 1 10
11 16   1     2 1             1       2       1 1   1                       1         1         1       1             2       11
12 23 1                   1 1         1   1 1               1 1             1       1 1 1   2   1 1 1 2 1   1             2   12
13 12     1 1     1   1               1         1         1 1                       1 1 1                                   1 13
14 17 1         1         1 1 1 1   1               1               1     1   1     1         2 1       1                   1 14
15 13                   1                     1                   1 1     2       2 1     1         2 1                       15
16 22   1 2   1 1       2   1       1   1   1             2 1 1 1             2 1           1                             1 1 16
17 13           1                 2             1 1     2                     1       1   1                 1       1     1   17
18 13               1     1 1     1                         1   1       1         2   1                       1     1       1 18
19 17 2       1         1     1                 1 2                     1 1 1           2         1   1 1           1         19
20 15 1           1   2   1             1 1               1             1     1 1   1         1   1             1             20
21 16   1         1       2               1                 1   2   1           2 1               2     1                 1   21
22 22     1 1         1     1       1 1         1       1     1     1   2                     1   1     1   1   2   4         22
23 17   1     1               2 1   1 2       2     1               1 1       1                       2               1       23
24 13         1     1             1   1             1     1           1   1         1     1                     1 1     1     24
25 22 1   1         1           2 1     1     1                   1         1 1     2       1   1               1 1 1   2 1 1 25
26 18     1   1 1   1 1             2     1           1     1   1       1   1               1               2             1 1 26
27 12     1   1   1   1   1       2   1                                           1   1   1   1                               27
28 13         1 1 1   1                 2       1             1               1           1 1                 1             1 28
29 21   1         2 1   1     2           1     1   1     1       1   1   1     1 1     1   1   1     1                   1   29
30 12                           1                       1                 1     1       1   1 1 1       1   1           1 1   30
31 12       1       2     1         1                               1           1           1 1                       1   1 1 31
32 28   2 1             1             2     2 1   1 1 1 1 1       1     1   1   1           2   2 1   1   1   2       1       32
33 16   2                       1         1 1     1           1 1     1   1 1       1     1         1             1       1   33
34 9                       1     1       2             1                                           1               1   1   1 34
35 11               1 1 1               1       1           1   1               1         1     1                 1           35
36 13 1         1   1 1   1     1       1   1 1                           1           1                     1             1   36
37 17 1         1 1           1         1 1     1   1     1       1 1 1               1   1     1         1   1               37
38 11                 1 1   1                     1     1       1                     1     1                         1 1   1 38
39 19   1           1   1 2     1             1   1     1 1                   1 1       1 1   1               1   2 1         39
40 15 1       1   1             1                 2   1                   1 1           1         1 1       1         1   1   40
41 18     2         1           1         1         1     1   2               2   1 1   1       1 1       1           1       41
42 14       1                   1 1 1           2   1   1           1       1     1           1       1                 1     42
43 19     1   1       1   2     1       1   1 1               1 1           1               1 1 1     2     1     1           43
44 16 1                   1               1       1           1   1 1   2   1   1         1 1               1           2     44
45 23   1   1   1           1 1 1   1   1       1 1         1 2                 1   1   1                   1 1 1     2     2 45
46 16             1 1   1     2     1     1           1 1         1   1   1       1               1     1 1                   46
47 11     1                   1   1             1                     1     1 1                       1   1   1     1         47
48 19 1     1 1   1         2 1   1                             1               1   2 1     1         1           1     1   2 48
49 18         1     1           1           1 1   1 1 1 1 1       1       1             1 1   1   1             1     1       49
50 16         1     1                   1 2               1   1 1   1 1     1 1               1       1       1 1             50
51 8   1         1               1             1 1                         1                             1             1     51
52 22 1 2   1             1                     1     1 1   1       1                       2 1   1 2           3       1 2   52
53 17   1     1         2   1                         1 1   1 1     1   2       1               1               1   1     1   53
54 11             1             1 1       1               1       2 1                         1                       2       54
55 15       1 1                     1       2     1 1             1 1             1     1       1     1   1 1                 55
56 13         1   1           1 1       1           1 1   1       1           1 1                 1       1                   56
57 14   1     1     1   1                   1       1     1       1         1     2             2     1                       57
58 10 1         1             1                   1                   1   1       1   1                       1             1 58
59 26 2 1   3         1     1   1 1         1 3         1   1 1   1   1 1   1 1         2         1 1                         59
60 12     1         1       1                                 1 1   1             1       1             2 2                   60
61 20             1       1     1     1   1     1   1 2           1   1     2               1       1       1 1 1   1       1 61
62 15                                     1   1                 1 1               1         1     1       1 2 1   2   2       62
63 19     2     1       2 1         1 1                     2 1 1             2                 1 1   1       1             1 63
64 13                 1                     1 1       1 1   1     1 1     1                             1   1       1     1   64
65 18   1           1       1     1   1     1 1         1         1   1 2                     1       1 1           1   1   1 65
66 26 2     2           1       1 1 1 1       1   1 1 1   2             2 1 1 1 2     1       1                 1           1 66
67 17 1       1   1   1     1       1     1         1       1                   1 1                 1     1   1 1     2       67
68 19       1       1             1     1         1   1                         1     1 1   2         1   1 1     2   1 2     68
69 17 1         1     1   1                               2 3     1   1             1               2           1 1 1         69
70 20     1     1       1           2         1       1   1       1 1                 1 2 2         1   1           1 1   1   70
71 11   1             1       1         1     1     1     1       1                         1           1             1       71
72 18 2     1 1     1           1           1   1 2     1                             1   1         1     1     1       1 1   72
73 13       2 1 1     1           1                         1       2     1                         1     1   1               73
74 12     1               1   1                       3           1   1 1         1                         1           1     74
75 17         1                   1     1 2                     1 1   1                         1 3 1 1     1 1 1             75
76 18 1   1 1   1   1         1       1 1 1     1 1                   1   1         1         1           1 1       1         76
77 13           1 1   1   1               1         1       1 1                     1 1 1               1         1           77
78 22 1     1 1 1     1     1   1           1       1       1   1       2       1 1 1     1       1 2       1     1           78
79 16           1             1       1   1 2 1     1         1 1         1       1 1           1       1     1               79
80 23 1         1           1         2   1                           1 1 1       1 1   2       3   1   1         1 1 2     1 80
81 18     1     1 1     1     2     1 1                   1     1       1     1 1             1 1       1       1           1 81
82 18                       3 2   1     1   1                 1       1         1 1     1 1             1 1         1   1     82
83 13   1                 1       1 1 1           2         1     1   1   1             1     1                               83
84 13     1       1               1   1 1     1       1           1   1 1   1               1             1                   84
85 14               1       1   1               1     1     1               1         1   1       1 1 1       1   1           85
86 12   1       1     1     1             1           1                     1       1   1 1                     1 1           86
87 10   1                                     1               1       1   2                               1 1 1     1         87
88 10         1   1                                     1                     1     1               1   1     1           2   88
89 25         1   2   1 1 2         1           2   2     1 1             1     1   2   1   1 1           1   1 1         1   89
90 21               1   1   1   1                 1   1 1     1 1     1     1 1       1   1     1         1     1     2 1 1   90
91 9                   1         1                     1       1   1                 1         1               1           1 91
92 21           1 1               1 1 1 1       1               1     1 1       1     1   2 1       1 2           1     2     92
93 11 1   1 1                 1                     2               1       1                     1   1                 1     93
94 19     1 1   2       1 1             1   1     2                 1                 1   1     1 1   1   1         1     1   94
95 17                 1   1         2   1 1     1   1 1   1                     1                     1     1   1 1   1 1     95
96 22             1 1             1         1 1 1       2 1 1 1     1 1     1     1   1     1 1                   3         1 96
97 10     1   1         1               1       1         1     1       1                                   1               1 97
98 19       1         1       1         1             1 1   1   2 1     1           1         1   1 1   1       1 1       1   98
99 15 1 1 1     1   1       1       1       1   1     1         1                     1             1                 1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng