BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/05/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng
00 15         1               1 1 1       1   1     1           1                 1   1           2           1 2             00
01 17 1   1         1         2       1 1       1                         1 1     2       1 1   2             1               01
02 15   1         1           1         1 2           1             1     1 1 1 1         1                 1           1     02
03 12   1                       1     1 1                               1                     1       2       1 1   1 1       03
04 17   1   1           1 3     1       1 1     1 1   1                   1                             1   1         1     1 04
05 9   1         1             1             1 1     1                         1                         1                 1 05
06 9                       2 1 1 1                                 1                                       1 1             1 06
07 16         1           2   1         1         2                       1     1 1     1         1 1 1       1     1         07
08 14           1       1                                 1     1   1     1         1   1     1     1 2     1   1             08
09 11   1             1             1   1                               1                       1   1             1   1 1 1   09
10 23 1   1             1   1           1   1   1 1 1 1             2         1     2     1     1 2 1   2     1               10
11 24 1   1 1 2 2       1 1 1 1     1   1   1           1   1   1                     1                   1   2       2   1   11
12 18 1     1   1             2 1   1             1     2           1 1           1       1             1   2       1         12
13 17           1   1                               1   1         1 1 2       1               1   1 1   1       1         2 1 13
14 15     1   1 1 1   1       1   2   1       1 1                       1 1               1                 1                 14
15 19   1     1                             1   2         2     1                 2 2     1 1   1         1             1 2   15
16 19 1     1     1 1             1       2 1         1     1 1   1       1       1 1 1     2                 1               16
17 12 1               1                       2           1             1       1                   1     1               1 2 17
18 22       1 1   1         2           1         1         1 1     1   1 1 1       1 1       1   1   1   1 1       1   1     18
19 9 1   1                   1       1                   1     1                       1               1                 1   19
20 10 1       1                     2                       1 1             1                             1   1   1           20
21 15 1       1             1                         1         1   1   2   1           1 1   1       1           1     1     21
22 26       1       1 1     1     1 1   1 1     1     1 1 1     1   1   1 1 1   1     1 1     1       1   1         2   1     22
23 22 1   1 2 1         1       1     1     1 1       1 2           1 1 1               2 1   1             1         1       23
24 14 1 1     1             1   1             1             2             1       1                   1       1     1   1     24
25 14 1 1                         1 1     1       2     2     1 1         1       1   1                                       25
26 17   1 1 1         1           2   1 1                       1                       2       1   1     1       1   1     1 26
27 18       1 1 1       1                       1   1     1 1 1   2             1                   1             1   1 2   1 27
28 17                   1   1   2                 1           1     1           1         1 1 2 1 1           1       1   1   28
29 22   2         1     1             1             1   2 1   1           1   1 1 1     1 2     1         1       1 1   1     29
30 14         1         1 2 1         2   1           1           1 1     1                     1             1               30
31 26           1   1   1   1           2 1 1 1     1       3   1 1   1   1 1 1   2 1 1                   1         1   1     31
32 22 2   1         1           1   1 1               2 1 2   1         1     1 1   1                         2   2         1 32
33 12                       1           1   1     1 1 1 1         1   1         1             1   1                           33
34 13     1 1 1                             2       1             1   1 2                                               1   2 34
35 9                                                                 1 2 1                 1     1   1         2             35
36 15           1 1   2               1         1   2 1                 1           1     1         1         1       1       36
37 12       1                             1           1   2     1 1 1               1                   1             1   1   37
38 17           1           1 1 1   1       1                     1 2   1 1 1     1         1 1     1           1             38
39 18         1 1 1 1                 1 1   2 3                         1 1 1           1 1   1             1                 39
40 21   2 1 1       1   1       1             1           1   1     1 1   1 1             1   1 1   1   1     2               40
41 14 1       1               1           1                         1 1     1     1   2   1       1     1   1                 41
42 13           1               1   1     1   1           1                         1     1 1           1       1 1         1 42
43 15       1               1                 1                   1 1   1           1   1 1 1 1     1   1               1   1 43
44 21           1           1   1     1           1   1   1 1       2 1     1       1       1   1         1     3   1     1   44
45 17     1   2     1 1 1           1                       1 1   1   1                     1 1         2           1     1   45
46 24     1 1 1   1     1       1         1     2       1   1 1             1   1   1 1     1     2   1     1 1       1     1 46
47 11 1                           1               1 1                         1 1 1           1               2 1             47
48 11         1 1       1                 1       2           1               1 1                     1                     1 48
49 19 1 2             1       1       1       1 1 1 1           2         1           2                 1             1   2   49
50 12       1                           1                 1                         1     1       1             1 2 2 1       50
51 14             1     1               1           1   1       1             1     1 1 1   1       1             1       1   51
52 17         1       1   1   1     1       1 1                 1 1           2         2     2     1                       1 52
53 16   1       1     1   1       2     1     2                 2 1         1     1 1                 1                       53
54 16     1     1 1       1                       1 1   1 1 1   1     1                   1     1     2           1           54
55 20   1 1         1             1         2   1       1               1 1 1   1                 1 1   1 1       1   2 1     55
56 16       1       2       1         1       1             1     1 1         1 1   1                   1 1         1   1     56
57 17           1         2       1   1         1 1   2 1                   2 1           1   1             1           1     57
58 10 2             1           1                                     1     1 1                   1             1   1         58
59 10                 1               1                   1 1                         1     1                 1     1   1   1 59
60 13             1           1   1 1     2         1       1           1             1 1             1                     1 60
61 19     1 1       1           1 2                 1       2       1           1 1 1         1 1       1   2       1         61
62 20 1 1         1   2 1 1       1           1       1   2           1           1     1   1         1         1 1   1       62
63 17   1     1                   1                 1   1   1 2       1         1     1     2 1     1 1                   1   63
64 20 3 1 1 1                 1   2 1   1 1                       1       1                 1     2         1     1   1       64
65 12             1                     1             1         1     1   1 1 1       1           1             1         1   65
66 17     1       2       1 1           1 1   2   1 1   1         1         1     2             1                             66
67 29     1     1 2           1     2   1 1     1       1     1   1       1     1   1   1       1 2 1           1 1 2     3 1 67
68 19   1           1       1     1 1           1       1       3   1           1         1 1   1   1   1       1   1         68
69 18 1 1   1         1 1     2     1       1   1             1                 1 1             1               1 1   2       69
70 14   1       1 1   2                         1 1         1         1         1                         1 1       1 1       70
71 15 1         1       1                   2   2   1         1                                 1         1       3     1     71
72 11                     3                                 1   1       1 1     1   1   1                               1     72
73 11   1 1       1                     1       1             2                     1 1 1             1                       73
74 16         2     1         1     1     1 1   1             1               1                 1   1 1 2   1                 74
75 9               2   1             1             1     1       1                                       1         1         75
76 20               1           1           1   1     1 1             1     1       2         2       2 1 2   1 1           1 76
77 20   1       1 2               1 1 2         1   1         2 1   1       1 1                   1                     2   1 77
78 12     1 1                             1 1 2 1                 1               1     1                           1   1     78
79 19                 2 2           1 1   1 2             2 1         1     1   1                       1 1           2       79
80 12   1     1                         1           1         1   1   1                         1         1 1   1   1         80
81 17                 2 1     1     1       2     1           1 1         1           1   1     1                 1   1 1     81
82 22     2     1     1   1     1 1 1 2                           1     1               1 1       2 2 1 1           1     1   82
83 12           1               1                     1               1   1   1       2                 1   1 1 1             83
84 18     2 2 1     1     2 1             1   1       1           1           2       1     1     1                           84
85 19               2               1                       1 1   1   1     1 1   1     1 1     2       1     1   1   1   1   85
86 16       1       1           1                   2   1         1     2 1         1     1 1       1       1             1   86
87 18     1           1 1   2 1     1   1           1     1           1     1     1       1         1       1           1   1 87
88 25   1 1     2 2 1             1   1 1 1 1     1                           2 1       2   1         1   1 1   1 2           88
89 18       1         2     1 1       1   2   1       1                       1 1         1 1         1             1     2   89
90 15 1   1                     2   1             2                   1               2 1   1             1   1 1             90
91 13           1           1     1   1               1   1   1             1 1   1             1         1                 1 91
92 17       1 1       1 1 5             1                   1   1     1     1                       1             1         1 92
93 11               1   1                     1 1   1                                               1 1     1   1       1   1 93
94 16                 1         1   1 1           1     1 1 1       1   1             1           1 1         1   1     1     94
95 14 1         1 1 1   1   1                                           1       1           1 1         1 1 2                 95
96 19                     1   1 1 1               1     1         1   1 1     1         1     1 1   1 1   2           1     1 96
97 18                                       1     1       1 1     1 1         1       2     1 1 2 1       1           1   2   97
98 18             1     1     2 1                 1 1 2         1               1 1         1 1             1   1   1   1     98
99 11       1     1 1       2                         1 1     1                     1                   1                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng