BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/11/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng
00 18   2         1               2                         1           2     1         2   1   1           1       1 2 1     00
01 13 2         1   1 1     1                     1   1         2                                     2           1           01
02 17 1   1       1               1       1         2                 1       1   1 1               1       1   1 1     1   1 02
03 20 1 2     2           1         1 1         1               2                 1 1 1   1     1   1     1       1       1   03
04 13       1               1 1       1       1 1     1                       1       1 1               1 1                 1 04
05 11                 1             1 1         1 1         1                         1                     2         2       05
06 17 1   1 1     1                 1                 1   1   1         2         1   1   1 1         1       1           1   06
07 17 1   1 1       1           1 1               1   1       1       2                   2                     1 1 1     1   07
08 18       1     1                       1 1         1 1     1     2 1     1 1       1 1         1             1         2   08
09 17 2       1               1             3                 1 1     1     1           1         1             1       3     09
10 23 1 1   1 1 1           1 1   1 1 1   1   1 1       1               1     1 1 1       1                   1   2         1 10
11 18         1   1                 1 1                   1   1       1 1     1 1     1               1   1   1     1   1   2 11
12 16 1   1 1   2         2         1             1       1   1   1                   1             1         1             1 12
13 17 1             3     1             1     1 2             1       2             1       1 1         1     1               13
14 15       1   1 1       1       2               2       1   1     1 1         1                           1     1           14
15 14 1     1                 1 1           2 1     1                             1 1       1                         1   1 1 15
16 14       1   1   1                 1                     1             1 1 1     1       2                   1   1       1 16
17 15   1 1                 1           1 2                                   1 1 1     1 1       1       1     1           1 17
18 17 1 1   1     1   1         1               1               1         1 2   1 1                     1   1 1       1       18
19 17                   1     1     2 1           1             1       1 1   1             1     1   2 1 1           1       19
20 17     1   1               1               1       1     1     1   1   1           1           1 1 1     1 1 1           1 20
21 11           1     1       1           1               1       1             1               1       1       1 1           21
22 15             1                         1     1       1   1 1 1         2       1   1   1         1 1   1                 22
23 12     1         1   2       1             1                 1     1 1                               1             1   1   23
24 19       1   1       1       1       2     1 2       1   1     1             1 1   1       1 1 1             1             24
25 15                 1       1                         1 1   1     1         1 1         1         1   1 1       1   1   1   25
26 13       1     1 1     1 1                 1 1         1       1         1         1       1               1               26
27 21   1     1     1                 1       1 1         2       1     1     1 1 1   1 1               1       1 2 1   1     27
28 14 1           1   1 1             1   1     1   1 1             1                   1                 1         1 1       28
29 25           1   2   1     1       1       1     1 2   1                 2           1   3 1       1   1   1     2     1 1 29
30 15 1                     1   1   1 1           1     1   1                   1   1     1               1   1 1     1       30
31 12       1   1       1           1 1 1               1                                   1   1       1         1 1         31
32 19 1       1   1 1 1 1       1                       1                 1 1   1           1 1     2           1     1 1 1   32
33 14       1           2               1     1     1                   1       1 1                 1             1       3   33
34 4                 1   1                                                                     1           1                 34
35 18                       1       1 1 1 1           1 1 1 1                 1         1         3 1     1   1         1     35
36 21 1 1     1       1 1     3   1   1                 2   1 1 1     1   1   1 1     1                             1         36
37 12   2                               2   1                       1               1     1           2           1         1 37
38 16                   1   1                     2                     1           3           2     1       2     1     1 1 38
39 11 1                           1                     1   1                           1   1   1   1               1 2       39
40 17         1                           1 1 1           1   1   1         1   2 1 1       1   1     1 1 1                   40
41 12                     1       1     1 1       1           1       2       1     2                           1             41
42 8               1                 1         1                         2           1 1         1                           42
43 20     2             1       1 1 1     1 1   1       1   2   1 1     1   1     1 1         1                 1             43
44 26       1 1             2 1     1     1 2     1 1 1 1       1             2         1   1     1   1       1   1       1 3 44
45 15     1     1   2       1               1   1   2     1     1           1                 2           1                   45
46 13   1           1       1       1   1         1       1               1   1       1             1       1         1       46
47 14   1                   1   1       1   1       1                     1               2 1     1           1   1   1       47
48 16 1           1 1       1   1 1 1     1     1 1         1     1   1               1 1       1                             48
49 22                 1   1       1 1       2   1           1   1     1 1 3   1   1     2             1 1     1     1         49
50 16       1     1   1                     1           1       1 1   1                     1 1 2         2     1       1     50
51 9           1                                     1                     1       1               1     2 1   1             51
52 22     2   1   1       1 2   1 1           1   1 1   1 1             1 2             1                     2     1     1   52
53 19     2 1 1   1               1   1                 1   1 1 1 1       1                   1 2   1                 1     1 53
54 16 1 1               1       1       1   1                 1   1     1 1     1 1           1 1                       1   1 54
55 18               1     1     1 1     1             1 1   1       1 1     1     1         1 1 1 1     1             1       55
56 22           2 1           1 1             1         1       1   1             1     1 1               2   1 1 2   2   2   56
57 16   1 1                 1     1     1 1 1       1               1       1                       1             2   2     1 57
58 10         1 1         2           1         1     2             1                           1                             58
59 19   3                 2   1 1                 1                 1       2       1 1     1   1 1   1                 1 1   59
60 20     1 1 1       2                 2     1                       1       1     2         1 1     1     1   2       1   1 60
61 11         1   1                         2           2   1     1           1                 1       1                     61
62 19         1 1 1     1 1 1   1     1   1 2           1                 1 1 1       1                     1           1   1 62
63 13       1 1 2   1         1                               1     1                                   1         1   1 1 1   63
64 15         1   1     1     1     1 1   1         1                                     1               1 1   1   2   1     64
65 18       1       1         1                             3 1     1       1     2         1       1 2 1 1         1         65
66 13           1   1   1   1     1     2         1                                                 1       1   1   1       1 66
67 12     1           1             1         1               1   1   1           1   1   2             1                     67
68 17     1 1   2         1 1       1                     1       1     1           1             1       1 1 1 1           1 68
69 14       1         1       1   1   1       1   1     1 1         1           1                           1           2     69
70 18 1 1         2 1     1             1 1   1 1   1         1                     1                     1   2 1         1   70
71 16 1               1   1     3             1 1     1                   1               1   1     1       1             1 1 71
72 21   1     1   1   1         1   1           1   1 1       2     1 1 2             1 1     1   1       1           1       72
73 26     1 1   2 1       1   2           1     1                 1 1 1   1 1         1 1     1       1     1 1     1 2 2     73
74 17         1                 1     1   2                     1 2 1     1             1   1           1         1     1 1 1 74
75 13           1   1             1   1               2         1 1             1             1     2   1                     75
76 18         1                     1     1               1   1         2   1   1 2       2 1     1 1   1 1                   76
77 19   1       1             1         1       1   2 1   1 1       3                   1   1 1       1 1           1         77
78 9   1                           1     1           1   1                             1 1           1 1                     78
79 27   1   1       1       1 2 1     1       1         1 1             1 1     2   1         1 1 2     1   1 1   1     1   2 79
80 12         1         1     1         1             1                   1         1     1 1   1   1               1         80
81 14   1     1       1     1             1                     1       1     1       1         2   1       1           1     81
82 25 1   2           2   1 1           1     1   1 3         1       1 1       1 1 1         1     1 1     1 1     1         82
83 23 2                 1     1 1         1         2     2     3   1     1 1 1 1         1       2           1 1             83
84 14     1               1                       1 1     1     1 1     1         1   1           1 1     1             1     84
85 10               1           1                   1 2   1               1           2     1                                 85
86 15   1 1   1   1   1                               1     1   1                   1 1       1 1 1                 2         86
87 14                             1   1   1     1     1 1       1           1     1           1 1             1   1       1   87
88 16     1           1                       1   1     1               1   1 1 1 1 1   1 1           1     1             1   88
89 12               1 1 1 1                   2             1       1               1                 1     1             1   89
90 14         1         1 1         1 2         1   1     1           1       1               1           1 1                 90
91 16   1   2 1       1     1           1     1   1         1                 2         1 1                       1     1     91
92 14   1             1 1   1     1       1 1           1                       1                   1   1 1       1 1         92
93 20                 1             1         1 1       1         1 1     2     1 1       1   1   1   1 1   1   1 1 1         93
94 17                   2 1         1   1         1         1 1         1         1       2   1   1             1   1     1   94
95 11             1         1       1         1   1                   1 1             1   1       1             1             95
96 18     1               1 1 1 2       1   1   1 1 1             1             1           1       1 1 1   1                 96
97 18       1   1       2 1       2   1   1 2               1 1   2 1                         1   1                           97
98 21             2     1       1 3                 1       1 1   2 3 2     1           1           1   1                     98
99 19 2   2     1   1 1             1   1         1   1     1 1 1                     1       1                       1 2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng