BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/10/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
Ngày
/
Tháng
00 22 1 1   1   2 2 1 1       1                 1     1             1   1                     1     1 1 1   1   1 1       1   00
01 20       1     1 1           1 2 1           1 1           2   1         1       1 2             1   1         1 1         01
02 19 1   1       1   1   1     1 1             2 1 1         1       1                     1 1       1     1       1   1     02
03 13     1             1   1   1     1                         1           1           1         1   1         1 1 1         03
04 21   2     1     2   1 1 1 1   1 1     1   1         1                 1           1 1   2                   1     1       04
05 16 2               1 1   1                       1       1   2       1               1 1 1   1                   1   1     05
06 16   1                           1   1   1 1                     1   2     1   1         1               1   1         1 2 06
07 8         1                             1   1             2                             2           1                     07
08 14 1 1     1 1   2         1                     1   1 1               1       1   1                                   1   08
09 15         1   1     1     1   1   1     1                       1         1   1 1       2   1 1                           09
10 11       2       1       2                         1           1                           1         1           1   1     10
11 19     1       1           2                     1 1   1   1   2   1         1 2           1   1     1     1 1             11
12 19           1     2     1 1       1       1     1 1                     3   1               1   1   1         1         2 12
13 17           1 1   1 1         1       1   1           1 1 1       1   2               1         1 1               1       13
14 14             1 1   1 1 1   1 1                                       1   1         1     1       1       1           1   14
15 15   1 2           1               3   1                 2 1                       1           1 1                   1     15
16 19   3 1         1   2 1                       2     1 1                                 1 1 1                   1 1   2   16
17 10       1       1   1                                 1   1     1 1             1           1               1             17
18 19       1 2   2   1     1 1             1     2           2   1               2     1                       1       1     18
19 19         1 1       1       2   1 1             1 1               1         1       1   1 1       1       1 1 1         1 19
20 16         1           1 1 1       1     1             1       1         1   1           1 2     1                 1 1     20
21 25             1 2             1 1       1   3   2 1 1             1 1       1 1     1 2               2 1   1     1       21
22 9 1               1   1       1       1                 1           1 1                     1                             22
23 22       1 1           1     1         2   1   2 2 1 1                   1         1       1   1   1           1   1 1   1 23
24 14 2                   1         1                       1             1           1 1     2       1         1 1       1   24
25 20 1   1 2 1         1     1 1 1 2       1                       1                     1       1 1 1 1       1     1       25
26 15 1     1   1     1 2     1     1     2                       1 1                                       1       1       1 26
27 10     1     1       1               1                               1           1         1       1               1     1 27
28 12 1       1       1     1               1   1     1     1                 1           1 1                       1         28
29 13             1   1         1       1 1       1         1         1         1 1   1 1 1                                   29
30 18       1             1         1 1     1 1 1         1     1           2 1   1                   1     1     1 1       1 30
31 20 1 1           1       1           1       1       1 1       1     1 1   2     2           1     1   1               1 1 31
32 11 1 1       1                                                 1     1       1 1     1 1                   1       1       32
33 20             1   1     1     1           1       1   1   1     1       1   2   1       1 2 1           1       1   1     33
34 16         1       2                           2         1 2               1           1     1     1 2 1     1             34
35 19   1     1   1     1 1 1 1         1                   1     1   1 1         1 1 1           1                 1   1 1   35
36 13       1                         1       1       1 1         1   1   1 1                 1           1 1           1     36
37 17   1   2                 1     1           1 1           1   2   1     1     1           1   1         1         1       37
38 22   1         2     1 2 1     2   1 1       1       2           1         1     1             1       1         1 1     1 38
39 12       1                 1       1               1 1             1           1 1 1                     1     1   1       39
40 21 1 2           1 1     1     1     1           1     1   2             1   2     1   1 2 1               1               40
41 15   1           1             1 1 1       1                   1         1 1   1   1     1       1 1   1                   41
42 19           1       1   1     1       1       1   2         1 2     1     1             1         1 2   1             1   42
43 13     1         1           1             1     1           1         1     1 1 1           1 1                         1 43
44 12 1       1                       1   2 1             1                           1               1           1 1       1 44
45 12             1                       2         1               1       1                                 2   1   2 1     45
46 9         1 1             1     1                     1         1                                       1 1         1     46
47 10         1       1           3                 1               1 2                                         1             47
48 21   1         1             2       1   2       1 1         1             1       1   1       1       1 1     2   1   2   48
49 18     1       1       1   1             1   2   1   2     1       1 1                       1 1     1 1   1               49
50 9               1 1 1               1                 1 1   1                     1 1                                     50
51 15     1     1 1   1   1             1                   1     1   1         1       1 1         1             1 1         51
52 18           2                           1 1           1             1       1 2     1 1       2     2     1         1   1 52
53 20     1 1                     1   1 2           1       1             2 1 1   1     1 1 2     1               1 1         53
54 18 1   1     1                       1       1   1                 1 1       1 1       1       1 1     1       1 1 2       54
55 7                                                                                     1     3 2               1           55
56 13           1     1   1   1                         1       1             1           1     1   2         2               56
57 20     1 1       1 1         1       2       1       1             1 2               2       1     1       1 1       1 1   57
58 13     1                 1                       1   1 1         1                           1   1       2   1   1     1   58
59 12                           1           1           1 1                     1 1 1                     1 1 1     1       1 59
60 13   1       1     1 1 1   1                   1   1                       1                     1           1 1   1       60
61 24 1   1         1     1                       1             1 1 1   1     1 1   1 1 3         2   2 1 1                 2 61
62 11     1     1   1   2             1       1 1                           1       1             1                           62
63 11 1                   1       1         1     1               1   1     1     1 1 1                                       63
64 18 1   1 2 1     1                                     1 1         2       1     1 1         1       1             1 1 1   64
65 14 1                     2 2       1 1     1   1           1                       1             1   1           1         65
66 12           1         1   1 1 1       1 1                   1                                   1 1     2                 66
67 18         2 1     1               1 1         1             2 2 1     1       1                           2 1         1   67
68 19                         1     1       1 1   1 2 1   1 1             2 1             2   1     1                   1 1   68
69 19             2                 1             1       1 1   2 1 1         1   1             1 1       2     1     2       69
70 16 1   3 1     1                   1       1                         1     1             1         2     1   1       1     70
71 16 1                     2   2 1     1 1   1     1     1                             1                   1 1 1 1           71
72 11   1 1 1                 1 1                 1   1       1                                     1         2               72
73 12                         2     1         1           2               1   1         1       1     1         1             73
74 14                           1                           1   1 1 1 1 1   1   1                     1     1   1       1   1 74
75 13           1         1 1       1 1             1                                       1     1     1   1         1 2     75
76 15       1 1         1   1       3   1 1         1   1   1       1       1 1                                               76
77 7         1                 2         1   1               1                                           1                   77
78 16   1         1       1   1           1             1 1   2           1   1     1 1 1           1         1               78
79 19 2 1 1       1   2             1     1     2           1   1       1 1         1     1   1         1                     79
80 17                 1                     1 1 1     1         1   1       1         1 2               2 1       1 1       1 80
81 15   1   1 1         1 1             1     1       1               1 1     1           1             1         1       1   81
82 17                   1       1                       1       1       1 1     1 1 1       1             2   1   1   1 1 1   82
83 21         1 1               1       1     1 1     1     2                   1               1       2 2       2 1   1 1 1 83
84 20   1       1         1 1   1     2                 1   1   1   1 1               1 1           1   1       1   1   1   1 84
85 16       1       1 1                 1 1             2   1                 1     2     1     1     1             1       1 85
86 21                           1       1       1 1       2 1   1 1 3     2     1                       1       1 1   1   2   86
87 14     1         1     1       1       1                       1 1   1       1 1 1   1   1                 1               87
88 21         1     1             1           1     1   1   1       1     1 1   1   1         1           1     1   2 2   1 1 88
89 17                     1         2 1 1   2     1   1                   1       1 2     1   1             1     1           89
90 19     1   1                     1 1     2   2 1     1           1       1                 2                     2   1   2 90
91 24         1 1       1           1     2     1     1   1 1 1 2     1                   1     3 1     1   1   1 1       1   91
92 22 1     1   2 1                 1   1 1 1     1 1           2         1     1     2           1   1       1 1     1       92
93 24                           1     1 1       1     1       1 1 1 1   1 1     1   1     2 1 2   1 2     1   2               93
94 22       1   1         1   1     1 1   2 2 1   1   1       1           1     1     1     1   1 1       1 1                 94
95 18 1 1     1     1   1 1 1                     1           1       1   1         1     1 1       2       1             1   95
96 18   2 1             1   2     1           2         1 1           1       2                     1     1             1 1   96
97 24       1     1 1                       1 2     1 2     1       1   3   1 1 1       1     1           2             2 1   97
98 13 1             1           1     1               1 1             1     1                   1   2     1 1                 98
99 14     1                       1     1               1       1 1         1         2               1       2             2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
Ngày
/
Tháng