BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/01/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
Ngày
/
Tháng
00 20 1                     1     2       2   2             1 1           1     1         1 1 2 1       1     1 1             00
01 12         1     1           1               1                 1             1 1   1                               2     2 01
02 16 1       1   1     1   1   1       1       2 1             1         1           1                 2       1             02
03 23   1     1       1 1       1                   1 1 1   1   2   1             1   2 1   1         1     2   2       1     03
04 18     1     2 1 1         1 1     1 1               1             1   2     2 1             1             1               04
05 17       1     1     1           1 1     1     1 2         2         1 1         1 1                   1       1           05
06 17   1 2               1 1     1                   1   1                     1       2       2       1       1       1 1   06
07 15           1     1 1 1           1   1 2 1   1                   1 1 1           1               1                       07
08 16 1 1   1       1   1                   2           1     1 1           1 1                 1 1                 1       1 08
09 13       1   1       1                 1       1         1         1       2 1                   1             1       1   09
10 11                   1                   1             1                           1         1 1   2   1   1     1         10
11 17             1         1               1 1           1   1 2           2 2 1       1     1                         1 1   11
12 17               3                             2     1                       1 2 1     1 1 1 1     1 1 1                   12
13 9         1       1         1                   1           1                   1           1             1       1       13
14 13         1             1   1                 1   1 1     1   1   1       1   1                     1         1           14
15 12         1                                 1           1               2               1 1 1   1   1             1 1     15
16 17 1           1   1 1   1             1       2 1 1 2                         1               1             1 1       1   16
17 18       1   1       1                           1     1   1 1   1       2   1     1     1         1   1       1       2   17
18 14     1   2   2 1 1         1                           1                       1           1 1       1       1           18
19 11           1 1   2     1       1 1 1                             1   1                 1                                 19
20 14     1         1 1     1         1                 1           1 1 1   1         1   1                   1         1     20
21 19       1       1     1       1     1 1 1                 2   1                 2     1             1 2   1 1   1         21
22 14       1 1 1         1 1 1                     1 1         1 1     1           2           1                             22
23 18     1     1             1                   1         1   1 1 1 1   1               1 1 2         1             1 1 1   23
24 15     1             1 1               1               1   1   1 1                   3 1                   1   1   1       24
25 18 2 1                   1 1     1 1       1             1   1     2     1         1               1 1         1       1   25
26 14           1 1           2               1 1   1                       1                   1   1 1       1             2 26
27 18 1         2       1   1 1         1                         1 2   1     1         1   1               1 1   1 1         27
28 14 1             2         2 1   1                       1   2       1                           1   1                   1 28
29 14         1   2           1           1               1           1     1         1           2   1   1         1         29
30 19   1   1     1           1 1 1 1 1 1     1           1             1 2             1                   1       1 1 1     30
31 18       1 1         1       1                   1     1 1     1 1         1   1           1     1   1     1           2 1 31
32 19             1             1 1       1         2     2             1   2 1   2     1         1                 1 1 1     32
33 15   1     1           1   1 1               2           1   1                         2   1     1                 1     1 33
34 14             1   1       1         2           1   1     1         1   1 1                 1       1     1               34
35 15   1               1 1 1 1   1             2   1             1   1               1             1 1       1               35
36 16         1     1     1 1   1 1   1               1     1     1                       1     1                 1   2     1 36
37 14               1           1 1 1         1       1     1       1     1       1           1 1 1                       1   37
38 18 1 1   1   1 1 1   1   1     1     1                 2                       1                       2 2               1 38
39 14       2 2     1   1           1                               1     2                   1                           2 1 39
40 13           1       1         1       1                 1                       1         1           2   1 1 1     1     40
41 23 3 1   1         1             2     2       2               1         1   1 1           1       1 1 1 1   1   1         41
42 17     1                               1         1 2         1   1 1   1   2               1 1     1 1           1     1   42
43 15 1 1                 1       1           1   1     1 1               1         1     1       1         1 1 1             43
44 22       1   2           1     1   1   1 1   1       2       2 1       2           1     1                     3   1       44
45 17                     1                 1   1 1                   2       1 1       1           1 1 1 1     1   2   1     45
46 19   1       1 1               1   2           1     1   1   1 1       1             1 1       1     1       1   1 1       46
47 13                         1 1       1     2                   1 1         1                 1   1 1                 1   1 47
48 12 1       2           1     1         1   1                     1   1                 1 1                         1       48
49 14 1       1       1       1             1         2 1   1   1     1                   2 1                                 49
50 10                     1     1   1           1           1           2                         1     1   1                 50
51 12               1 1           1   1   1             1                         1   1 1 1       1       1                   51
52 22       1 1 1       3 1     1                 1     1   2   1 1 1             2       1 1                         1 1 1   52
53 13   1         1   1     1   1                 1                 1       1 1   1 1       1       1                         53
54 15 1 1 2               1   1       1         1                       1         1 1         2   1                       1   54
55 11         1       1   1   1           1                                         2     1                           2 1     55
56 17 1       1     1 1     1     1 1 1     1       1             2       1                           1 1           1   1     56
57 16     1 1                 1 1         1     1 1   1                   1       1   2             1       1   1     1       57
58 12   2 1         1   1       1               1           1 1                       1     1               1                 58
59 12                         1   1 1   1                         1                   1       2 1 1 1                 1       59
60 13   1         1   1         1   1           1     1                           1 1               1       1 1     1         60
61 23   1       1     1 1           1   1           1 1       1     1           2       2 1   1 1     2           1 1   1   1 61
62 15           1 1         1               2               1   1               2           2 2     1                       1 62
63 18         1           2     1                     1   1   1       1     1 1                 1   1 1       2 1   1     1   63
64 23 1   1 2 1           2     2     3       1     1 1         1           1               1 1     1         1     2         64
65 15     1 1       1         1     1 1     1 1                                 1     1 1         2     1   1                 65
66 14                                   3   1 1       1           2   1       1                             1 1   1         1 66
67 19 1       1   2             1               1       1 2             1   1 1 1     1     1   1       1       1   1         67
68 20   1 1                       1 1             1 2 2   2   1 1           1 1   1       1     1           1               1 68
69 18                 1       1     1     1 1 2 1 2                   2                 1         1 1           1       1   1 69
70 18     1 1     1                 1           1           1       1 2   1 1       1 2           1                   1 2     70
71 19 1                           1 1   3 1 1       1       1 1   2 2         1     1                             1     1     71
72 13     1     1                 1     1                               2   1       1   1       1           1       2         72
73 15 1               1   2           1                 1     1 1     1             1 1   1         1         1   1           73
74 18     1         1                 1 1     1 1   1   2                           1   1     1       3             1   1 1   74
75 14       1                     1 1 1 1     1                     1   1               1 1                 1 1   1   1       75
76 24                                 1   1 1   1   1 1   2 1           2 1       1 2   1     1 1   1 1   1 2       1         76
77 16       1   1     1   1       1     1   1     1           2               3         1           1     1                   77
78 15   2 1       1         1     1             2         2     2     1                       1                 1             78
79 16       1                     1                         1 1   1 2   1   1 2                 1         1 1       1   1     79
80 18           2                             1           1   3   1               1 1     1 1           1     1   1       2 1 80
81 23     1         1     2   2                       1 1   1   1 1       1     1 1 1   2   1 1       2     1             1   81
82 12 1       1     1     1                 2         1                       2                       1         1           1 82
83 11                             1               1     1         1         1                   1       1 1 1           1 1   83
84 16 1 1 1       1 1       1 1     1 1                                         1               1 1 1             1   1     1 84
85 20 1   1           1                               1 1     1         1 1     2           1     2 1     2 1     1   1 1     85
86 11   1                 1 2             1 1                                   1 1                 2 1                       86
87 20 1         2           2       2     1     1             1       1         1     1   1 1           2     2         1     87
88 22         1     1   1           2   1 1   1   1 1     2             1 1         1     1               1   1 2 1     1     88
89 18       1           3               2 1         1 1   1           2         1 1     1                         1       2   89
90 20 1 1 1         1                 1       1   1 1 1     1       2       1   2                     1       1 2     1       90
91 14   1       1 1   1         1             1 1       1               1   1   1                 1               1         1 91
92 23     1       1   2             2 1 1 1 1 2           1             1                 1 1           1 1 1   1     1 1   1 92
93 22   1       1     2     1 1                 1   1       1       1 1   1         1   1     1           1     1   1     1 3 93
94 17                 1     1         1   1       1     2         1     1         1   1   1       2             1     1 1     94
95 19     2         2         1   1         1     1 1                                   1 1 1     1       1     2 1 1 1       95
96 12   1 1 1             1 1                                                         1     2           1   2               1 96
97 15 1 1         1     1                     1 1       1               1   1       1             1 3         1               97
98 14       2                     1           1       1       1                       1           1       1 1     1 1     1 1 98
99 16       1 1         1             1 1   2         1       1     2   1 1                 1             1               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
Ngày
/
Tháng