BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/11/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng
00 20 2     2       1   1   2 1       1         1         1   1         2         1       1   1               1             1 00
01 15   1                           1                       1 1 1 1     1   1             1   1     1         1       1   2   01
02 15   1     1                 2   1             1   1   1   1   1       1   1                       1                   1 1 02
03 15     1     1     2 2     1         1           1       1       2     1                     1                       1     03
04 21               1 1 2       2                   1 1     1 1 1     1   1         1               1 1     1     1       1 2 04
05 16                             1 3       1   1 1   1     1   1   1 1       1   1             1         1                   05
06 11 1         1               1 2       1       1         1                                                       1 1     1 06
07 18 2       1           2 1         1   2 1         1           1   1                   1     1 1               1     1     07
08 12   1 1         1 1     1           1       1         1     1 1       1                 1                                 08
09 17                 1         1           1         1     1 2       1 1     1   1 1                     1 1       2       1 09
10 14                   1   1   1   1 1   1   1                           1     1 1               1 1     1   1               10
11 17       1       1           1     1       1   1   1 1 1         1   2     1             1           1         1   1       11
12 21       1     2       1         1   1                 1     1   1             1 1     2   1   1   1 1         1     1 1 1 12
13 18         1 1 1               1 1   3           1             1     1 1   1       1   1               1 1             1   13
14 18         1 1               2 1     1             1   2                       1 1 1   1 2 1             1         1       14
15 12           1 1         1                     1           1       2       2               1               1     1         15
16 16             1       1 1   1                       1     2           1     1   2             1   1   1 1         1       16
17 11 1                               1     1   1                     1           2             1       1 1     1             17
18 13         1       1                         1               1                 1 1 2     1           1     1     1     1   18
19 15   1   1               1   1             1         1                     1 1   1       1           1           1 1 1 1   19
20 22   1             2 1 1         1 1   1             2 1   1               1       3       1 1 1 1     1 1                 20
21 21   1 1       1               2 2   1   2 1 1   2         1 1 1   1                           1     1 1                   21
22 14 1               1   1         1 1             1   1           1   1   1                       1             1     1 1   22
23 14     1 1             1             1 1 2         1     1         1       1               1   1   1                       23
24 17     2 1   1     1     1                 1 1           1                       1   2     1 2           1               1 24
25 17               3         2           2     1       1           1               1 1           1     1       1 1   1       25
26 23       1     1 1 1     1         1           1       1 1               1           1 1         1   1     3 1 1 1 1     2 26
27 5                                 1             1                     1 1                                           1     27
28 16   1                           1 1   1     1 1   1           1             1     1   1               1   1 1   1       1 28
29 17         1 1 1     1                       1                 1   2 1   1   1 1   1 1   1                   1 1           29
30 21 1     1     1 1               1       1 1       1 2           1       2     1           1   1     1             1   3   30
31 20     1     1       1 1 1 2   1 1                         1     1         1 1           1 1     1 1 1       1 1           31
32 13   1       1     1               1   2             1                           1 1   1         1   1             1       32
33 13 1       1       1       1                   1 1   1 1 1 1                                   1         1   1             33
34 19           1   1   2         1         1   2   1     1 1     1                     1             1     1   1   1   1 1   34
35 9           1                     1         1                 1       1                         1     1           2       35
36 21         1       1             1 1 2 1       3 1     1             1 1       1                 1 1 1           1     1 1 36
37 11 2   1           1                                 1                         1                     1     2   1 1         37
38 14 1     1       1               1                   1 1     1   1                   1     1 2                   1     1   38
39 16       2     1   1 1 1   1       1                 1   1           1                       1           1       2   1     39
40 17                     1       1     1       2         1   1   1   1 1 1 1     1         1       1         1     1         40
41 21 1 1       1 1             1             3 1     1             1           3         1       1     2     1       1 1     41
42 20   2                         1 1   1   2     1   2   1   1                                 1 2       1 2 2               42
43 16         1   1 1     1           1               1 1 1 1 2 1             1                       1 1   1                 43
44 13     1           1                       1 1               1 1       1     1         1           2             2         44
45 10                         1             1           1         1 1 1                             3                     1   45
46 22 2 1 1 1     1 1               1                 1   1 1   1   1         1             2       1 1         1 2   1       46
47 16     1         2                                   1 1   1 2 1           1 1       1 1       1             1   1         47
48 13 1       1 1           1                   1     2           1     1       1   1           1             1               48
49 15             1         1     1                                 3     1 2     1   1   2 1       1                         49
50 19       1     1     1 1 1   1             1   2   1     1       1   1                             2 1       1   1     1   50
51 22           1 1 1     1 1 1     1     1 1     1                       1 2             1           1   1       1 1 1 2   1 51
52 14                 1 1     1   1               1     1         1         1           1 1   1               1       1 1     52
53 20 1       1   1 1   2 1   1   3 1                               1 1               1 1         1 1 1           1           53
54 16     1             1               2       1   1   2             1   1     1 1     1 1             2                     54
55 17   1   1   1           1 2                                       1 1   1 1     1 1     1               2 1       1       55
56 10       1     1               1         1                                         1 1   1   1       1     1               56
57 18   1                 1   1 1       1 1     1   1   2                       1 2         1 1     1             2           57
58 18         1           2   1 1                         1   1     1 1   1       1 1 2 1     1     1       1                 58
59 21               1           1   1   1   1       2         1       2       1       1 2 1       1           2 1   1 1       59
60 10                       1               1   1 1         1     1           1       1       1   1                           60
61 13     1   1       1               1 1 1   1   1                       1 2 1                       1                       61
62 17   1     1         1       1     1         2             1     1   1   1 1                 1             1       1 1   1 62
63 5           1                                                       1                               1               1 1   63
64 16   1       1     1                   2       1 1   1   1               1                   1 1     1         1     1   1 64
65 20   1   1 1                       1 1   2     1   1                   1   1     1     1   1   1   1     2   1           1 65
66 21 1   1 1           1   1       1 1   1 1               2     1 1                         1     1           1   1 1 2 1   66
67 19             1 1   1         1       2     1         1               1     1   1         1 1     1   1     1         2 1 67
68 17       1   2                                       1     3 1       1         1 1           2 1 1             1     1     68
69 15               1   2                                 1             2   1               1     2   1   1           1 1 1   69
70 26         1       2   2   1 1       1   1   1   1   1           1 1 1           1     1     1 1       2   1 2     2       70
71 15   1   1                 1   1 1             1   1                 1         1       1         1 1   1 1               1 71
72 19 1 1 1       1   1               1         1     1         1       1 1           1 2   1                 1 1 1 1         72
73 14         1 2     1 1     1       1                 1   1     1               2           1   1                           73
74 16             1   2         1             2 1           1             1             1 1     2           1     1 1         74
75 11 1   1     1           1           1 1                           1         1   1                   1       1             75
76 27     2       2   1 1 1 1   1 1   1 1           1 1     2   1     1     2   1 1 1   1   1 1         1                     76
77 17         2     1             1                   1           1     1     1     1     1 1   1     1             1 2 1     77
78 23         1 1             1 1 1         2       1     2 1   1 1   1   1       1 1                 1   1     2 1     1     78
79 15           1         1 1         1 1     1             1 1 1         1           1     1               1     1       1   79
80 14   1     1           1   1 1                   1                       1   2     1     1       1           1       1     80
81 10         1           1 1       1         1                           1       1                 1     1     1             81
82 18   1 2 1       1         2 1                   2           1 1         1         1                                 1   3 82
83 18 1   3 1           1     1   1           1     2 1       1     1                             1             1 1     1     83
84 18           1       1 2             1                       2         1   1         1 1   2         1 1       1   1     1 84
85 8   1   1       1                     1 1                   1                   1                 1                       85
86 11   1                     1               2                 1   1             1     2           1         1               86
87 17 1 1     2           1             1         1 2         1 2 1                             1         2 1                 87
88 10                             1         1                     1   1       1 1             1       1             1       1 88
89 11                         1   1     1 1   2                                     1 1 1                       1 1           89
90 15 2     1     3               1       1 2         1   1                           1   1           1                       90
91 25 1   1   1 1   2                 1           2             1 1     1     3     1   1 1 1 1 1         1   1         1   1 91
92 21     1 1             1       1     1 1   1       1   1           1         1       2   1         1     1   1     1   1 2 92
93 10                                 1                             1 1       1             2               3             1   93
94 14   1   1   1             1 1             1         1   1     1                 1 1         1         1   1               94
95 10   1                   2         1           1             1       1   1                 1     1                         95
96 26 1 1 1 1 1     1               1     1   2   1 1 1             2           1       2     1 1 2       1     1         1 1 96
97 15     1   1             1   1             2                           1     1   1         1         1 1 1     1       1   97
98 19             1     1   1       1     1       1 1     1             1 1 1   2     1     1   1       1           1   1     98
99 18 1             1       1   1     1                   1 1     1   1     2   2           1       1     1       1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng