BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/12/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
Ngày
/
Tháng
00 19         1 1   1               1                       1 1 1 1           2   1 1 1 1               1   1   1     1     1 00
01 19 1   1 3 1   1         1   1     1 1         1           1     1             1             1     2   1                   01
02 19 1 3                   1                                 1   1 1     1 1 1     1       1   1       1   1   2 1           02
03 22                               1 2         1     2 1       1       1     1 1 1   1   1   1 1 1   3     1             1   03
04 15 1     1         1     1   1                     1 1 1         1                 1   1         1         2   1           04
05 16   1                             1           1   1 1         1     1   1   1 1 1                     2       1 1   1     05
06 14 2 1             1   1   2           2 1   1       1             1         1                                             06
07 19         1         1   1   1         3 1 1             1 1       1 1         1     1   1               1 2               07
08 12 1           1           1 1 1           1   1   1           1   1     1                                           1     08
09 14           1     1   1                             1 1         1     1   1 1   1     1           1   1                 1 09
10 14         1                             1         1         1   1       2         1     1   1               1   1   2     10
11 15             1           1         1     1       1     1       1                     2   1   1     1 1 1             1   11
12 13 1     1     1 1                   1         2   1 1   1                             1     1               1             12
13 20 1   1       1         1   2     1       2 2             2     2                               1     1 1       1 1       13
14 17 1   1                             1     1             1   1       1 2       1           1   1 1   1     1   1       1   14
15 11         1   1               1                   1                             2   1         1 1         1             1 15
16 14     1     2     2     1           1 1                           1   1                   1       1 1     1               16
17 10     1             1                   1       1         1           1               1           1               2       17
18 9         1                   1 1                     1           1                               1       1         1 1   18
19 20           1   1       2       1   1 1 1                   1 1 1     2         1                     1   2       1 1 1   19
20 16         1               1   1 1   2   1         1     1   1         2               1   1               1     1         20
21 20   1       1 1   2 1 1     1 1                     1     2         1   1         1 1                   2     2           21
22 9         1 1 1                   1   2                                           1                 1   1                 22
23 21       2   1 1               1       1       1 3   1   1             1       1 1   1     1   1 1 1 1                     23
24 16   1   1 1 1                         1   1 1     1       1                 1 1     1 1     1 1               1           24
25 17 1             1   1 1     1     1   2       1                 1           1         1 1   1     1             1   1     25
26 17   1 1             2         1       2   3                 1   1       1       1             1     1   1                 26
27 18 2     2     1     1         1             1         1           1   1     2                 1   1             2       1 27
28 14     1       1   2 2                                             1     1   1                   1   1 1             2     28
29 11   1           1 1       1                         1     1       1               1   1                       1       1   29
30 13                   1 1             1           2   1     1                 1                 1                 4         30
31 14             1         1 1       1     1 1     1 1   1 1                     1                   2               1       31
32 19 1   1     1           1     2     2   1                     1 2     1         1 2                         2         1   32
33 15           1                                         1             1   3   1             1 1       1   1   1 1 2         33
34 16                   1         1   1 1                   1           1             2   1         1 1 1 1     1 1 1         34
35 16       1             1 1         1     1         1 1       1 1       1 1             1                 1   1 1   1       35
36 14 1         1 2   1                     1 1 1 1                     1         2             1               1             36
37 13             1       1   2       1         1               1                                               1 1     2 1 1 37
38 13         1   1   1   1     1     2             1       1         1         1         1                   1               38
39 20       1       2       1 1               1 1   1     1           1 1 1             1   1 1 1   1 1 1                   1 39
40 19   2   1       1 1 1 1               1     1       1 2             1   1     1     1                           1   1   1 40
41 11 1               1 1   1   1           1   2                                                                 1         2 41
42 29         1     1     3           1 1 1 2   1 1       1 2 1 1                   1           2 1 1     2         1   3 1   42
43 21     1             1 1         1   1   1   1     2       1                     2 1 1       1   2       1 1       2       43
44 15         1 1   1         2                         1 1             1 1 1       1     2                               1 1 44
45 12   1                             1             1       1         1                   1 1 1   1         1   1           1 45
46 14   1             1       1         1 1 1       1           1 1                         2     1   1 1                     46
47 24       1 1   1                 1 1 1     2   2       1 1     1     1   1       1     1 1     1                 1 2   1 1 47
48 21     1 1   1   1             1 1 2     1       1             1   1 1   1         1 1                   1 1           2 1 48
49 19     2     1   1                   1 1                     2 1         1                     2   1 2   1     1   1     1 49
50 14         1     1               1         1 2 1   1           2   1       1                   1                   1       50
51 15 1   1             1   1   1   1                   1 1 1             1     1     1       1 2                             51
52 13                               1 1           1           1         1 1     1       1     2     1     1     1             52
53 8 1       1                                         1   1                                                   1   1       2 53
54 18         1 1   1           2   1               2   2           1 1           1   1         1 1   1         1             54
55 14                       1                   1       1   1     1     3 1 1     1         1       1 1                       55
56 16 1             1 2 2       1             1     1           1           1     1           1   1 1         1               56
57 16         1   1     1     1 1 1       1 1         1                     1         2                     1 1   1     1     57
58 24 1 1   1                             1 1 1       1 2 2   1   1 1       1 1 1   2           1   1                   1   2 58
59 18         1   1               1       1             1                 1 1         1 1   1       1 1   2         1   1 2   59
60 18     3 1   1           1                           1   1                 1           1           2 1       3     1     1 60
61 18     1   1       1 1 1 1     3               2               1 1                         1 1       1             1     1 61
62 16       1   1               2 1 1             1                     1       1     1     1 1 1           1 1           1   62
63 16               1               1     1               1   1 1       1     1       1           1 2   1   2     1           63
64 11           1   1   1   1                         1   1 1                             1 1 1                             1 64
65 11                         1       2         2       1   1       1 1         1           1                                 65
66 11           1   1   1             1                   1         1             1             1     1           1     1     66
67 11               1     1                                           1       1 1       1   2       1                   1 1   67
68 28 1     1         2       2     2         1   2   2       1 1     2                     1 1   2     1 3       1   1     1 68
69 15       1       1             1     1             1   1       1     1 1 1               1   1                 3           69
70 8   1                   1                                             1 1                 1       1   1                 1 70
71 17                                   1           1         3   1                 2   1     1   1 2     1     1     1 1     71
72 12 1         1 1   1                         1   1       1                 1 1             2     1                         72
73 16       1         1     2             1     1   1                         2 1           1                     1   1 1   2 73
74 15                     1                   1   1               1     1     1         1 2                   1 1   2 1   1   74
75 19 1 1 1 1           1 2   1     1                       1 2     1 1   1       1     2                             1       75
76 25 1   2 1 1   2 1   1           1   1       1   1 1               1 1         1 1   1       1   1     1 1     1   1       76
77 22       1       1       1 1 1               1 1     1       1 1 1         2 2       1 1     1           1           1 1 1 77
78 24   1     2     1 1   1   1 1 1   2 1       1   1           1       1             1 1     1   1               1   1   1 1 78
79 12   1                     2           2     1           1   1     1                     1               1   1             79
80 14           1         1 1     2               1       1         1 1         1       2                 1 1                 80
81 18 1         1             1     1 1 1   1 1           1   1       1 1 1         1       2       1                   1     81
82 9   1   1         1     1     1                 1           1                                   1       1                 82
83 14   1         1                             1         1 1   1 2   1       1   2           1                           1   83
84 21   1 1             1 1         1   1   1 1   1   1   1 1   1                   2     1             1   1 1     1   1     84
85 14         1                 1   1       1 2                 1           1 1     1           1         1     1         1   85
86 17   1 1         1               1   1             1   1   1   1 1           1 1           1       1       1   1   1       86
87 26         1 2 1     1 1       1   1           1 1   1     1 1 2 1     1     1       2     1           1 1 1 1 1           87
88 10     1             1                           1                         1     1 1         1             1     1 1       88
89 16   1                       1 1     2 1   1   1   1                                         1 1     2     1     2         89
90 18               1   1 1     1 1 1       1       2               1         1     1 1 1 1               1   2               90
91 14   1                               1   1   1 1               1 2       1 2   1   1                 1                     91
92 17   1 1       1 1 1   1 1       1       1               1   1 1     1       1             2                       1       92
93 23   1 2       1       1 1 1     1       1 1             1 1 1           1 2     1 1   1 1           1 1               1   93
94 19 1 1   1   1 1       2     1   1                                 2 1 1           1 1 1 2             1                   94
95 19 1                       1             1       2 1             1         2 1 2         1   1               1 1 1 1   1   95
96 15     1     1   1           1   1 1           1                       1       2               1 1           2     1       96
97 16 1       1               1 2                 1     1             1 1                             1 2 1             1 2   97
98 17                       1 1 1 1           1         1 2     1             1       1     1     1     1     1         1 1   98
99 13       1 2       2                     1             1                       1     1         1 1         1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
Ngày
/
Tháng