BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/10/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
Ngày
/
Tháng
00 17 1     1     1       1   1       1             1       1                   1   1           1     1         2         2 1 00
01 11                         1     1         1           1     1   1   2     1 1                                           1 01
02 19 2 1           1   1       1         1               1 1   3   1           1               1 1             1   1   1     02
03 18           1           1 1       1           1           2       1     1     1   1 1         1   4   1                   03
04 12   1                       1       1 1     1                   1     1               1   1         1 1         1         04
05 21   1 1   1     2           1   1                         1 1 1 2 1   1   1         1 1     1       1   1             1   05
06 13               1 1               1   1             1                 1 1       1       1       1     2     1             06
07 12               1                         1   1       1   2     1         1           1                           1 1   1 07
08 15         1     1         1   1               1     1       1   1   1   1       1                             1   1 1   1 08
09 15             1         1   1         1     1     1 1             1         2     1           1 1       1         1       09
10 14 1   1   2                                 1                   1     1 1   1 1                 1 1 1                 1   10
11 12           1       1           1     1         1     1     1 1           2   1         1                                 11
12 19 1             1         1         1       1       2   1       1             1 1     3 1         1     2       1         12
13 11     1 1                             1                   1   1                             1       1 1     1   1       1 13
14 16   1       1             1       1 1     1   1 1   1             1                 1       1   1           1       2     14
15 13             1 1                           1 2 2       1                 2 1       1   1                                 15
16 18               2 1     1         1   1     1 1     1   1   1               1           1 1   1   1 1   1                 16
17 14       2           1       1     1         1           1                           1   1 3     1                     1   17
18 15         1 1             2     1                             2 1                 2   1               1   2 1             18
19 13       1 1 1           1               1 1                             1     1           1     1         1   1         1 19
20 20     1           1         1 1                 1   1   1     1   1   1         1 1 1 1   1           1         1   2 1   20
21 18   2               1       1 1 1       1     1   1               1   1 1           1         2 1   1   1                 21
22 13                     1       1     1   1                 1       1   1 1                   1   1           2           1 22
23 14                 1   1                             1 2 1 1 1         1             1   1 1 1         1                   23
24 24   1                 2 1   1     1 1   1         1       1 1             1 1     1 1   1       1   1   1 1     2 1 1     24
25 23     1   1     1 1 1                 1   1 1           1   1       1 1   1     1       1     1         1     2 2 1     1 25
26 14                   1         1 1   1       1               1 1                   1 1     1     2     1 1                 26
27 25     2       1           1   1           2     2   1   1 1   1       1     1   1       1   1   1       1   1 1 1   1 1   27
28 14         2               1 1             1   1                           1   1     1     1 1             1     2         28
29 26   1       1   2 2     1   1   1 1 1   1     1   1 1 2 1     1         1   1 1                       1   1         1   1 29
30 20     4           1         1 1     2           1         1         1 1 1   1               1       1           1 1     1 30
31 10       1                 1     1     1     1             1   1                           1     1         1               31
32 14 2         1                 1               1                             1 1 1   1   1           1         1   2       32
33 15 1 1 2             1         1               1 1 1   1     1       1   1         1                                 1     33
34 15 1 1 1               1 2   1 1                   1                 1     1     1         1               1       1       34
35 20 1 1   1             1 1     1 1 1 1     1       1     1 1 1       1                         1 1   1           1       1 35
36 20 1                 2 1   1                     1 1   1   1 1           1           1 1 1       1   2     1 1   1         36
37 19 1 1     2 1 1   1   1         1                   1             3             2 1   1           1                   1   37
38 11                   1           1                   1           1 1               1       1 1 1                   1     1 38
39 10             1               1           1       1 1                   1     1                         1             2   39
40 14     1   1   1     1       1       1 1 1                   1     1 1                             1     1     1           40
41 18   1         2 2                   1   1           1         1         1 1           2         1 1     1       1   1     41
42 13     1   3 1               1         1                       1         1     1         1           1                   1 42
43 15       2         1   1           1               2 1         1 1               1       1             1 1         1       43
44 15           1 1     2 1 1             1   1                         2             2                         1         1 1 44
45 12 1           1 1 1     1       1             1                       1     1             1     1                   1     45
46 13                           1         1 1       1   1 1             1   1     1                         1   1           2 46
47 19     1 2   1 1   3     1         2                               1     2   1       1   2       1                         47
48 18           2 1       1 1 1   1 1                                         1   1 1 1   1   1 1 1 1   1                     48
49 18   1   1     1   1                 1         1           1           1 1 3           1       1           1       1 2     49
50 13       1           1     1   1 1     1 3                                       1                 1         1       1     50
51 7                                       1 1 1                                           1 1 1     1                       51
52 12 1                                   2 1 1     1 1                       1                   1         1     1 1         52
53 19 1   1       2     1       1 1             1 1               2     2     1           1     1     1       1       1       53
54 17 1             1 1   1         1 1       1         1 3 1               1   1                         1 1         1       54
55 11               1   1                                               1 1             1         1   1 1 1         2         55
56 15                               1   2   1   1           1   1     1 2 1       1 1 1 1                                     56
57 21   1     1         1     2       1         1 1 1   1 1 1                 1     2         1   2   1 1   1                 57
58 16         1   2   2     1 1           1           1   1                                 1         1 1               1 2   58
59 17     1   1 2       1       1             2       1 1     2   1   1                           1                   1   1   59
60 20 3     1     1             1       1               2         1   1 1 1                   1     1     1   1 2       1     60
61 14       1     1 1     1                   1 1                         1   1   1       1               1 2               1 61
62 17           1       1 1                 1         2           1   1         2 1                           2       2 2     62
63 22   1           1       1       1   1         1                               1     1 2     2       1   1   1 2 2 1   2   63
64 20             1   1     1     1   2   1         1     2                             2 2   1   1           1   1       1 1 64
65 10               1                 1             1                   1         1 1         1         1 1                 1 65
66 14   1     1                   1     1 1   1   1                             1       1           1             3     1     66
67 19         1 1       1     1         1   1 1               1       1     1 1 1     1 1 2         1                   1 1   67
68 25   1   1     1           1     2                 1 1 2 1   1   1     1       1 2       1 1 1 1           1 1       1 1   68
69 17   3             1     1   1   1     1         1               1         1     1     2               1   1 1             69
70 22             1       1 1     2         1   1     1             2   1   1       1 1 1   1 1   2 1 1     1                 70
71 12 1     1 1       1   1               2                 1                               1         1               1     1 71
72 14                           1 1                 1 1 1       1   1     1   2                                 1 1 1       1 72
73 16   1   1 1   2 1                         1 1             1 1                 1 1   1   1                     1 1         73
74 23 1   2 1   1             1 1   1 1     1 1 2                   1 1   1       1   1   1 1     1     1 1                   74
75 17       1           3   1         1 1 1   2     1             1   1       1             1           1     1               75
76 17   1   1       1 1                   1 1   1       1 1 1 1         1                         1               1 1 1     1 76
77 16         1 1 1     1 1         1   1     1     1     1       1                       1         1     1   2               77
78 28   1   1   1 1   1   1 1     1     1 1       1       2         1 1   1 2 1 1             1       1   1 1   1 1       1 1 78
79 13 1                 1     1                             1       1     1       1   2         2                 1 1         79
80 14                   1   1 1       1           1   2         1         1     1     1 1                   1               1 80
81 19         1     1 1   2   1 1 1           1 3   1 1     1     1                                 1       1         1       81
82 14                       1       1   1     1                 1             1       1     1 1 1 1     1 1                 1 82
83 18           1         1     2     1                     1   1 2 1   1           1         1 1 2       1       1           83
84 17     1   1       1     1     2                   1 1   1 1       1   1           1                 1     1       1   1   84
85 17 1         1                     1           1   1     1     1       1 1                   1     1     1 1 1 1   1   1   85
86 17   1   1               2   1                 1 1 1         1 1 2 1 1             1       1                       1       86
87 13 1 1               1 1   1 1                               1     1 1         1 1       1             1                   87
88 20     1 1                         1 1   1   1 1   1       2   2 1   1 1       2               1         1     1           88
89 12     2                         2 1                     1 1                   1 1   1             1         1             89
90 8               1                       1             1                                       1   1 1         2           90
91 9                 1   1             1 1 1                                         1       1 1                         1   91
92 24       1             1 1   1       1 1 1 1           1 1 1 2   2 2               2                   1       1   1 1   1 92
93 18           1         1       1 1 1     1     1     1             1 1   1   2                       1     2   1       1   93
94 12               1 1       1         1           1 1             1                   1             2   1     1             94
95 17 1 1 1 1   1             2       1         1   1                       1                   1         1   1 1       1 1   95
96 17 2     1             1                     1 1                             1 1             1   2 1 1 1         2       1 96
97 19         1 2   1       1     1 1             1         1               1   1 1 1 1 1       2             2               97
98 16         1 1                 1         1   1 1 2       1 1         1 1                 1           1               1 1   98
99 17     1                           1     2       1     1   1                 1         1           1         2 1   2 1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
Ngày
/
Tháng