BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/11/2016

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9                                 1   1         1                 1 1   1 1 1                       1                   00
01 12           1                 2                             1                       1   1   2 1 1   1         1         01
02 11   1                   1   1 1     1                         1                       1             1     1 1       1   02
03 6                                               1                         1                     1 1   1 1               03
04 8     1       1                       1                         1               1       1 1           1                 04
05 10     1                   2                                 1               1   1     2                         1     1 05
06 4                                                                 1             1             1   1                     06
07 5   1                         1                               1       1           1                                     07
08 12                         1 1                     1       1   1               1     1 2     1                         2 08
09 12 1   1       1           1         1         1   1 1                   1                       1               2       09
10 11           1     1               1   1                 1 1                                 1   1 1     1     1         10
11 7                         1                   1           1       1   1   1                                   1         11
12 13 1               2       1   2                 1 1           2 1                         1                         1   12
13 7         1             1     1             1       1                 1                                   1             13
14 13       2         2 1                               1               1       1     1     1               1     1 1       14
15 9         1             1             1       1                 1         1   1                     1   1               15
16 13 2 1       1         1           1     1                                     1         1           1 1               2 16
17 6       1         1                         1       1   1                         1                                     17
18 12                   3     1             2             1                     1   1       1           1       1           18
19 8           1                             1                       1           1   1       1         1 1                 19
20 12     1     1   2   1             1               1 1     1                                 2 1                         20
21 8     1               1 1         1         1                                   1     1                               1 21
22 12                   1                   2   1   2     1 1               2                         1           1         22
23 11 1     1     1 1           1           1   1                     1                                     1       1     1 23
24 8                     2               1                           1                   1                   2       1     24
25 7                     1     1     1                                                       1       1     1   1           25
26 8                                               1       1 1         1       1 1       2                                 26
27 7     1   1         1                                                                             1 1       2           27
28 8             1     1               1   1             1           1                                 1               1   28
29 8   1               1               1                                   1       1       1     2                         29
30 10 1             1                 1     1   1     1               1       1   1                           1             30
31 11 1         1             1                                           3   1     1 1                     1           1   31
32 9 1                       1         1   1               1       1     1                 1                     1         32
33 7                                   1 1           2           1                                               1   1     33
34 11   2                   1       1       1         1   1                       1             1     1           1         34
35 11       2                   1       1         1                         1     1 1             1   1               1     35
36 16   1                         1 1   1                                   1         1 1   2     1             2     4     36
37 9                     1           1       1           1         1                   1             1         1     1     37
38 11     1         1       1 2                           1     1                     1           1   1     1               38
39 15 1 1     1                         1     1               1 2 1       1   2             1 1   1                         39
40 9       1       1         1             1                               1 1 1                                       2   40
41 11 2     1               1                                 1     1 1 1               1     1               1             41
42 12       1 1       1                           1           1   2           1       1   1                     1   1       42
43 13       1     1 1       1       1                   1   1       2                     1             1           1   1   43
44 7     1                         2                   1   1                             1         1                       44
45 8                             1     1     1   1           1               1 1     1                                     45
46 9                   1                 1                           2               1     1       1 1             1       46
47 11         1         1         1 1         1                                       2 1               1 1       1         47
48 11         1                                         2   1 1                       1           1 2     1   1             48
49 15         1     1         1         1           1 1             1             1 1 1       1   1         1 1         1   49
50 12             1                   1             1     1               1       1     1 1               2 1 1             50
51 8                           1               1 1         1                           2       1                     1     51
52 12             2 2                                   1   1               2                   1 1     1         1         52
53 13 1 1               1   1   1     1         1                   1         2       1     1                             1 53
54 13                         1   1     1         1     1     1 1 1 1             1           1   1                       1 54
55 8                         1     2                   1   1       1                                     1           1     55
56 14       1                           2   1 1     1 1 1       2                   1 1     1             1                 56
57 7                               1 1           1                 1     1                               1         1       57
58 11           1   1     1               1   1                 1               1           1       1   2                   58
59 7 1                                       1           1             2                                             1 1   59
60 9                             1           3   1     1             1     1                   1                           60
61 11         1           1     2 1 1     1                   1                     1             1                     1   61
62 9               1                     1                 1                           1     1     1         1 1 1         62
63 15     1     1     1   1     1         1   2 1                                 1 1     1     1                   1     1 63
64 14     1                 1 1 1         1           1                 1         1           2       1         1   1   1   64
65 14   1   1 1     1                 1         1                     2   1 1           1     2             1               65
66 5         1                                 1               1               1                                     1     66
67 8           1                   1         1                         1   1               1     1                     1   67
68 16   2       2 1 2                               1 1   1             1 1                     1       1 1     1           68
69 15         1       1 1 1       1 1           2       1   1             2       1                 1                     1 69
70 13                 1   1                 1     1               1   1   1       1           1 3         1                 70
71 16           2       2 1       1                   1             1   2 2                   1         2   1               71
72 9       1                                     1 1     1                   1               1       2             1       72
73 13   1 1 1 1       1     1           1       1                   1   1   1           1                                 1 73
74 12     1         1         2     1         1     1       1               1               2                             1 74
75 18         1   2       1                     2   1 1   1           1 1 1             1           1           1 1 2       75
76 17 2 1         1             1   2       2 1     1   1     1   1                       1                             1 1 76
77 13 1           2                                 1         2 2                   1   2                       2           77
78 7                     1                       1             1             1   1             1           1               78
79 19     1     2               1                 2         1   1 1 1   1     1 1 1         1     1   1                 2   79
80 4                                                             1                                           1   1 1       80
81 14         2 1         1 1         1     1   1         1                     1             1     1         1   1         81
82 7                 3     1             1                                                                       2         82
83 12         1             2             1 1             2 1     1                     1                         1     1   83
84 10           1                                 1                                                         1   2   1 2   2 84
85 7         1         1           1                           1               1                   1       1               85
86 8                   1                           1                 1     2                       1     1       1         86
87 15 1 1                                 2               1   1 1   1   2       2         1     1             1             87
88 6     1       2       1     1                                                                         1                 88
89 9 1           1       1       1     1                                       1   1   1                             1     89
90 20     1           1 1             1   1     1     1     1     1     1       1   1     1         1 1     1   1   1   1 1 90
91 9       1       1                 1 1                     1                     1                     1   1         1   91
92 14       2       1       1       1                 1                         1     1       1       2 1 1   1             92
93 11   1             1         1   1       1     1       2                                         1       1         1     93
94 14   1 1       1             1     1             1   1 1     1 1                               2 1       1               94
95 13   1 1 1                     1   1   1   1       1           1     1         1       1                   1             95
96 7                 1                               1 1   1                 1     1                     1                 96
97 11                       1   2       1         1                 1 1     1         1                             1     1 97
98 6                 1     1                                 1               1         1                     1             98
99 14     1     1         1       1   1       1     1           1               1   1           1             1       2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng