BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/10/2016

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
Ngày
/
Tháng
00 10                       1   1         1                 1 1   1 1 1                       1                     1       00
01 14 1                 2                             1                       1   1   2 1 1   1         1           1   1   01
02 12             1   1 1     1                         1                       1             1     1 1       1       1   1 02
03 6                                     1                         1                     1 1   1 1                         03
04 8   1                       1                         1               1       1 1           1                 1         04
05 9               2                                 1               1   1     2                         1     1           05
06 4                                                       1             1             1   1                               06
07 5                   1                               1       1           1                                     1         07
08 12               1 1                     1       1   1               1     1 2     1                         2           08
09 11   1           1         1         1   1 1                   1                       1               2         1       09
10 11 1     1               1   1                 1 1                                 1   1 1     1     1                   10
11 8               1                   1           1       1   1   1                                   1         1         11
12 13       2       1   2                 1 1           2 1                         1                         1         1   12
13 10             1     1             1       1                 1                                   1               2 1 1   13
14 12       2 1                               1               1       1     1     1               1     1 1       1         14
15 9             1             1       1                 1         1   1                     1   1                 1       15
16 10 1         1           1     1                                     1         1           1 1               2           16
17 6       1                         1       1   1                         1                                       1       17
18 13         3     1             2             1                     1   1       1           1       1           1         18
19 9 1                             1                       1           1   1       1         1 1                     1     19
20 12 1   2   1             1               1 1     1                                 2 1                             1     20
21 8           1 1         1         1                                   1     1                               1         1 21
22 12         1                   2   1   2     1 1               2                         1           1                   22
23 11   1 1           1           1   1                     1                                     1       1     1   1   1   23
24 9           2               1                           1                   1                   2       1           1   24
25 7           1     1     1                                                       1       1     1   1                     25
26 8                                     1       1 1         1       1 1       2                                           26
27 6         1                                                                             1 1       2               1     27
28 10   1     1               1   1             1           1                                 1               1   1       1 28
29 8         1               1                                   1       1       1     2                               1   29
30 10     1                 1     1   1     1               1       1   1                           1                 1     30
31 11 1             1                                           3   1     1 1                     1           1     1       31
32 9               1         1   1               1       1     1                 1                     1             1     32
33 7                         1 1           2           1                                               1   1               33
34 10             1       1       1         1   1                       1             1     1           1                 1 34
35 9                 1       1         1                         1     1 1             1   1               1               35
36 15                   1 1   1                                   1         1 1   2     1             2     4               36
37 9           1           1       1           1         1                   1             1         1     1               37
38 13     1       1 2                           1     1                     1           1   1     1               1     1 1 38
39 14                         1     1               1 2 1       1   2             1 1   1                           1     1 39
40 9     1         1             1                               1 1 1                                       2           1 40
41 9             1                                 1     1 1 1               1     1               1                 1     41
42 10       1                           1           1   2           1       1   1                     1   1                 42
43 14   1 1       1       1                   1   1       2                     1             1           1   1       1 1   43
44 6                     2                   1   1                             1         1                                 44
45 11                   1     1     1   1           1               1 1     1                                     2       1 45
46 10         1                 1                           2               1     1       1 1             1               1 46
47 11         1         1 1         1                                       2 1               1 1       1             1     47
48 12                                         2   1 1                       1           1 2     1   1               1   1   48
49 16     1         1         1           1 1             1             1 1 1       1   1         1 1         1   1 1       49
50 12   1                   1             1     1               1       1     1 1               2 1 1                       50
51 8                 1               1 1         1                           2       1                     1               51
52 12   2 2                                   1   1               2                   1 1     1         1                   52
53 13         1   1   1     1         1                   1         2       1     1                             1 1       1 53
54 15               1   1     1         1     1     1 1 1 1             1           1   1                       1   2       54
55 8               1     2                   1   1       1                                     1           1               55
56 13                         2   1 1     1 1 1       2                   1 1     1             1                           56
57 8                     1 1           1                 1     1                               1         1             1   57
58 12 1   1     1               1   1                 1               1           1       1   2                         1   58
59 7                               1           1             2                                             1 1   1         59
60 9                   1           3   1     1             1     1                   1                                     60
61 10           1     2 1 1     1                   1                     1             1                     1             61
62 12     1                     1                 1                           1     1     1         1 1 1             2 1   62
63 15 1     1   1     1         1   2 1                                 1 1     1     1                   1     1       1   63
64 13             1 1 1         1           1                 1         1           2       1         1   1   1             64
65 14     1                 1         1                     2   1 1           1     2             1                 1   2   65
66 4                                 1               1               1                                     1               66
67 8 1                   1         1                         1   1               1     1                     1             67
68 17 2 1 2                               1 1   1             1 1                     1       1 1     1               2   1 68
69 14       1 1 1       1 1           2       1   1             2       1                 1                     1           69
70 14       1   1                 1     1               1   1   1       1           1 3         1                       1   70
71 17 2       2 1       1                   1             1   2 2                   1         2   1                       1 71
72 8                                   1 1     1                   1               1       2             1                 72
73 9       1     1           1       1                   1   1   1           1                                 1           73
74 13     1         2     1         1     1       1               1               2                             1     2     74
75 18   2       1                     2   1 1   1           1 1 1             1           1           1 1 2         1       75
76 14   1             1   2       2 1     1   1     1   1                       1                             1 1           76
77 13   2                                 1         2 2                   1   2                       2               1     77
78 9           1                       1             1             1   1             1           1               1       1 78
79 19 2               1                 2         1   1 1 1   1     1 1 1         1     1   1                 2     1       79
80 6                                                   1                                           1   1 1           1   1 80
81 12 1         1 1         1     1   1         1                     1             1     1         1   1                   81
82 7       3     1             1                                                                       2                   82
83 11             2             1 1             2 1     1                     1                         1     1             83
84 12 1                                 1                                                         1   2   1 2   2 1       1 84
85 7         1           1                           1               1                   1       1                       1 85
86 8         1                           1                 1     2                       1     1       1                   86
87 14                           2               1   1 1   1   2       2         1     1             1             1         87
88 5   2       1     1                                                                         1                           88
89 10   1       1       1     1                                       1   1   1                             1     1       1 89
90 21       1 1             1   1     1     1     1     1     1       1   1     1         1 1     1   1   1   1 1 2         90
91 8     1                 1 1                     1                     1                     1   1         1             91
92 13     1       1       1                 1                         1     1       1       2 1 1   1                   1   92
93 11       1         1   1       1     1       2                                         1       1         1             1 93
94 12   1             1     1             1   1 1     1 1                               2 1       1                         94
95 10                   1   1   1   1       1           1     1         1       1                   1                       95
96 7       1                               1 1   1                 1     1                     1                           96
97 11             1   2       1         1                 1 1     1         1                             1     1           97
98 7       1     1                                 1               1         1                     1               1       98
99 14 1         1       1   1       1     1           1               1   1           1             1       2           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
Ngày
/
Tháng