BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/09/2016

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11               1   1         1                 1 1   1 1 1                       1                     1             1 00
01 14           2                             1                       1   1   2 1 1   1         1           1   1         1 01
02 12     1   1 1     1                         1                       1             1     1 1       1       1   1         02
03 6                             1                         1                     1 1   1 1                                 03
04 9                   1                         1               1       1 1           1                 1             2   04
05 10       2                                 1               1   1     2                         1     1           1       05
06 4                                               1             1             1   1                                       06
07 6           1                               1       1           1                                     1             1   07
08 13       1 1                     1       1   1               1     1 2     1                         2           1       08
09 10       1         1         1   1 1                   1                       1               2         1               09
10 10               1   1                 1 1                                 1   1 1     1     1                       1   10
11 10       1                   1           1       1   1   1                                   1         1         1   1   11
12 11       1   2                 1 1           2 1                         1                         1         1           12
13 10     1     1             1       1                 1                                   1               2 1 1           13
14 13 1                               1               1       1     1     1               1     1 1       1         1   1 1 14
15 9     1             1       1                 1         1   1                     1   1                 1               15
16 9   1           1     1                                     1         1           1 1               2                   16
17 5                         1       1   1                         1                                       1               17
18 13 3     1             2             1                     1   1       1           1       1           1                 18
19 9                       1                       1           1   1       1         1 1                     1           1 19
20 10 1             1               1 1     1                                 2 1                             1           1 20
21 8   1 1         1         1                                   1     1                               1         1         21
22 12 1                   2   1   2     1 1               2                         1           1                           22
23 9         1           1   1                     1                                     1       1     1   1   1           23
24 10   2               1                           1                   1                   2       1           1   1       24
25 9   1     1     1                                                       1       1     1   1                     1   1   25
26 10                             1       1 1         1       1 1       2                                           1     1 26
27 7 1                                                                             1 1       2               1       1     27
28 10 1               1   1             1           1                                 1               1   1       1       1 28
29 8 1               1                                   1       1       1     2                               1           29
30 9               1     1   1     1               1       1   1                           1                 1             30
31 11       1                                           3   1     1 1                     1           1     1       1       31
32 10       1         1   1               1       1     1                 1                     1             1       1     32
33 8                 1 1           2           1                                               1   1                 1     33
34 10     1       1       1         1   1                       1             1     1           1                 1         34
35 9         1       1         1                         1     1 1             1   1               1                       35
36 16           1 1   1                                   1         1 1   2     1             2     4                   1   36
37 10   1           1       1           1         1                   1             1         1     1                 1     37
38 13     1 2                           1     1                     1           1   1     1               1     1 1 1       38
39 15                 1     1               1 2 1       1   2             1 1   1                           1     1   1     39
40 8       1             1                               1 1 1                                       2           1         40
41 10     1                                 1     1 1 1               1     1               1                 1           1 41
42 10                           1           1   2           1       1   1                     1   1                       1 42
43 12     1       1                   1   1       2                     1             1           1   1       1 1           43
44 6             2                   1   1                             1         1                                         44
45 11           1     1     1   1           1               1 1     1                                     2       1         45
46 11 1                 1                           2               1     1       1 1             1               1       1 46
47 11 1         1 1         1                                       2 1               1 1       1             1             47
48 13                                 2   1 1                       1           1 2     1   1               1   1   1       48
49 16       1         1           1 1             1             1 1 1       1   1         1 1         1   1 1       1       49
50 13               1             1     1               1       1     1 1               2 1 1                       2       50
51 9         1               1 1         1                           2       1                     1                     1 51
52 9                                 1   1               2                   1 1     1         1                     1     52
53 14 1   1   1     1         1                   1         2       1     1                             1 1       1   1     53
54 16       1   1     1         1     1     1 1 1 1             1           1   1                       1   2             1 54
55 8       1     2                   1   1       1                                     1           1                       55
56 14                 2   1 1     1 1 1       2                   1 1     1             1                             1     56
57 8             1 1           1                 1     1                               1         1             1           57
58 12   1               1   1                 1               1           1       1   2                         1     1 1   58
59 8                       1           1             2                                             1 1   1         1       59
60 9           1           3   1     1             1     1                   1                                             60
61 11   1     2 1 1     1                   1                     1             1                     1               1     61
62 13                   1                 1                           1     1     1         1 1 1             2 1     2     62
63 15   1     1         1   2 1                                 1 1     1     1                   1     1       1     1   1 63
64 14     1 1 1         1           1                 1         1           2       1         1   1   1                   1 64
65 13               1         1                     2   1 1           1     2             1                 1   2           65
66 4                         1               1               1                                     1                       66
67 8             1         1                         1   1               1     1                     1                   1 67
68 12                             1 1   1             1 1                     1       1 1     1               2   1         68
69 13 1 1       1 1           2       1   1             2       1                 1                     1                   69
70 13   1                 1     1               1   1   1       1           1 3         1                       1           70
71 16 2 1       1                   1             1   2 2                   1         2   1                       1     1   71
72 9                           1 1     1                   1               1       2             1                       1 72
73 9     1           1       1                   1   1   1           1                                 1               1   73
74 12       2     1         1     1       1               1               2                             1     2             74
75 17   1                     2   1 1   1           1 1 1             1           1           1 1 2         1             1 75
76 15         1   2       2 1     1   1     1   1                       1                             1 1           1   1   76
77 12                             1         2 2                   1   2                       2               1         1   77
78 11   1                       1             1             1   1             1           1               1       1 1   1   78
79 17         1                 2         1   1 1 1   1     1 1 1         1     1   1                 2     1               79
80 7                                           1                                           1   1 1           1   1 1       80
81 11   1 1         1     1   1         1                     1             1     1         1   1                           81
82 4     1             1                                                                       2                           82
83 11     2             1 1             2 1     1                     1                         1     1                     83
84 12                           1                                                         1   2   1 2   2 1       1   1     84
85 7 1           1                           1               1                   1       1                       1         85
86 8 1                           1                 1     2                       1     1       1                           86
87 15                   2               1   1 1   1   2       2         1     1             1             1           1     87
88 5   1     1                                                                         1                               2   88
89 9   1       1     1                                       1   1   1                             1     1       1         89
90 20 1             1   1     1     1     1     1     1       1   1     1         1 1     1   1   1   1 1 2                 90
91 7               1 1                     1                     1                     1   1         1                     91
92 12     1       1                 1                         1     1       1       2 1 1   1                   1           92
93 11         1   1       1     1       2                                         1       1         1             1 1       93
94 12         1     1             1   1 1     1 1                               2 1       1                           1     94
95 12           1   1   1   1       1           1     1         1       1                   1                         1 1   95
96 7                               1 1   1                 1     1                     1                               1   96
97 12     1   2       1         1                 1 1     1         1                             1     1             1     97
98 7     1                                 1               1         1                     1               1             1 98
99 13   1       1   1       1     1           1               1   1           1             1       2           1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng