BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/08/2016

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12       1   1         1                 1 1   1 1 1                       1                     1             1       1 00
01 14   2                             1                       1   1   2 1 1   1         1           1   1         1         01
02 11 1 1     1                         1                       1             1     1 1       1       1   1                 02
03 8                     1                         1                     1 1   1 1                                 1   1   03
04 10           1                         1               1       1 1           1                 1             2       1   04
05 8                                 1               1   1     2                         1     1           1               05
06 4                                       1             1             1   1                                               06
07 7   1                               1       1           1                                     1             1         1 07
08 12 1                     1       1   1               1     1 2     1                         2           1               08
09 11         1         1   1 1                   1                       1               2         1                 1 1   09
10 10       1   1                 1 1                                 1   1 1     1     1                       1           10
11 9                   1           1       1   1   1                                   1         1         1   1           11
12 10   2                 1 1           2 1                         1                         1         1                   12
13 10   1             1       1                 1                                   1               2 1 1                 1 13
14 13                         1               1       1     1     1               1     1 1       1         1   1 1     1   14
15 8           1       1                 1         1   1                     1   1                 1                       15
16 8       1     1                                     1         1           1 1               2                           16
17 7                 1       1   1                         1                                       1                     2 17
18 9             2             1                     1   1       1           1       1           1                         18
19 10               1                       1           1   1       1         1 1                     1           1   1     19
20 10       1               1 1     1                                 2 1                             1           1     1   20
21 9       1         1                                   1     1                               1         1         1 1 1   21
22 14             2   1   2     1 1               2                         1           1                             1 1 1 22
23 10 1           1   1                     1                                     1       1     1   1   1           1       23
24 10           1                           1                   1                   2       1           1   1       1   1   24
25 8 1     1                                                       1       1     1   1                     1   1           25
26 10                     1       1 1         1       1 1       2                                           1     1         26
27 7                                                                       1 1       2               1       1       1     27
28 11         1   1             1           1                                 1               1   1       1       1 1     1 28
29 7         1                                   1       1       1     2                               1                   29
30 9       1     1   1     1               1       1   1                           1                 1                     30
31 11                                           3   1     1 1                     1           1     1       1           1   31
32 10         1   1               1       1     1                 1                     1             1       1           1 32
33 9         1 1           2           1                                               1   1                 1       1     33
34 11     1       1         1   1                       1             1     1           1                 1           1   1 34
35 9 1       1         1                         1     1 1             1   1               1                               35
36 17   1 1   1                                   1         1 1   2     1             2     4                   1   1       36
37 10       1       1           1         1                   1             1         1     1                 1       1     37
38 11                           1     1                     1           1   1     1               1     1 1 1           1   38
39 16         1     1               1 2 1       1   2             1 1   1                           1     1   1       1     39
40 7             1                               1 1 1                                       2           1                 40
41 10                               1     1 1 1               1     1               1                 1           1       1 41
42 10                   1           1   2           1       1   1                     1   1                       1         42
43 11     1                   1   1       2                     1             1           1   1       1 1                   43
44 6     2                   1   1                             1         1                                                 44
45 11   1     1     1   1           1               1 1     1                                     2       1                 45
46 10           1                           2               1     1       1 1             1               1       1         46
47 10   1 1         1                                       2 1               1 1       1             1                     47
48 13                         2   1 1                       1           1 2     1   1               1   1   1               48
49 17         1           1 1             1             1 1 1       1   1         1 1         1   1 1       1       1   1   49
50 13       1             1     1               1       1     1 1               2 1 1                       2               50
51 10 1               1 1         1                           2       1                     1                     1   1     51
52 10                         1   1               2                   1 1     1         1                     1       1     52
53 13 1     1         1                   1         2       1     1                             1 1       1   1     1       53
54 16   1     1         1     1     1 1 1 1             1           1   1                       1   2             1   1     54
55 7     2                   1   1       1                                     1           1                               55
56 14         2   1 1     1 1 1       2                   1 1     1             1                             1             56
57 8     1 1           1                 1     1                               1         1             1                   57
58 12           1   1                 1               1           1       1   2                         1     1 1       1   58
59 8               1           1             2                                             1 1   1         1               59
60 11   1           3   1     1             1     1                   1                                                 1 1 60
61 10 2 1 1     1                   1                     1             1                     1               1             61
62 13           1                 1                           1     1     1         1 1 1             2 1     2             62
63 14 1         1   2 1                                 1 1     1     1                   1     1       1     1   1         63
64 12 1         1           1                 1         1           2       1         1   1   1                   1         64
65 13       1         1                     2   1 1           1     2             1                 1   2                   65
66 4                 1               1               1                                     1                               66
67 9     1         1                         1   1               1     1                     1                   1   1     67
68 12                     1 1   1             1 1                     1       1 1     1               2   1                 68
69 12   1 1           2       1   1             2       1                 1                     1                   1       69
70 13             1     1               1   1   1       1           1 3         1                       1                 1 70
71 13   1                   1             1   2 2                   1         2   1                       1     1           71
72 10                   1 1     1                   1               1       2             1                       1 1       72
73 9         1       1                   1   1   1           1                                 1               1       1   73
74 10     1         1     1       1               1               2                             1     2                     74
75 17                 2   1 1   1           1 1 1             1           1           1 1 2         1             1       1 75
76 15 1   2       2 1     1   1     1   1                       1                             1 1           1   1           76
77 13                     1         2 2                   1   2                       2               1         1       1   77
78 10                   1             1             1   1             1           1               1       1 1   1           78
79 17 1                 2         1   1 1 1   1     1 1 1         1     1   1                 2     1                       79
80 10                                   1                                           1   1 1           1   1 1       1 1   1 80
81 9       1     1   1         1                     1             1     1         1   1                                   81
82 5           1                                                                       2                               1 1 82
83 9           1 1             2 1     1                     1                         1     1                             83
84 15                   1                                                         1   2   1 2   2 1       1   1     1 1   1 84
85 8     1                           1               1                   1       1                       1         1 1     85
86 10                     1                 1     2                       1     1       1                           1 1   1 86
87 15           2               1   1 1   1   2       2         1     1             1             1           1             87
88 5 1                                                                         1                               2       1   88
89 8   1     1                                       1   1   1                             1     1       1                 89
90 20       1   1     1     1     1     1     1       1   1     1         1 1     1   1   1   1 1 2                   1 1   90
91 7       1 1                     1                     1                     1   1         1                             91
92 11     1                 1                         1     1       1       2 1 1   1                   1                   92
93 11 1   1       1     1       2                                         1       1         1             1 1               93
94 12 1     1             1   1 1     1 1                               2 1       1                           1             94
95 14   1   1   1   1       1           1     1         1       1                   1                         1 1   1     1 95
96 8                       1 1   1                 1     1                     1                               1   1       96
97 12 2       1         1                 1 1     1         1                             1     1             1     1       97
98 7                               1               1         1                     1               1             1 1       98
99 12   1   1       1     1           1               1   1           1             1       2           1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
Ngày
/
Tháng