BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/07/2016

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
00 11 1         1                 1 1   1 1 1                       1                     1             1       1           00
01 12                       1                       1   1   2 1 1   1         1           1   1         1                   01
02 9                         1                       1             1     1 1       1       1   1                         1 02
03 8           1                         1                     1 1   1 1                                 1   1             03
04 10 1                         1               1       1 1           1                 1             2       1             04
05 8                       1               1   1     2                         1     1           1                         05
06 5                             1             1             1   1                                                     1   06
07 7                         1       1           1                                     1             1         1         1 07
08 12             1       1   1               1     1 2     1                         2           1                 1       08
09 12         1   1 1                   1                       1               2         1                 1 1   2         09
10 10 1                 1 1                                 1   1 1     1     1                       1               1     10
11 11         1           1       1   1   1                                   1         1         1   1               2     11
12 9           1 1           2 1                         1                         1         1                   1         12
13 11       1       1                 1                                   1               2 1 1                 1   1   1   13
14 13               1               1       1     1     1               1     1 1       1         1   1 1     1             14
15 10 1       1                 1         1   1                     1   1                 1                       1       1 15
16 9   1                                     1         1           1 1               2                                 1 1 16
17 7       1       1   1                         1                                       1                     2           17
18 9   2             1                     1   1       1           1       1           1                                   18
19 11     1                       1           1   1       1         1 1                     1           1   1     1         19
20 11             1 1     1                                 2 1                             1           1     1   1 1       20
21 8       1                                   1     1                               1         1         1 1 1             21
22 15   2   1   2     1 1               2                         1           1                             1 1 1       1   22
23 10   1   1                     1                                     1       1     1   1   1           1         1       23
24 11 1                           1                   1                   2       1           1   1       1   1     1       24
25 6                                                     1       1     1   1                     1   1                     25
26 10           1       1 1         1       1 1       2                                           1     1                   26
27 9                                                             1 1       2               1       1       1     1 1       27
28 10   1             1           1                                 1               1   1       1       1 1     1           28
29 7                                   1       1       1     2                               1                         1   29
30 8   1   1     1               1       1   1                           1                 1                               30
31 11                                 3   1     1 1                     1           1     1       1           1             31
32 9   1               1       1     1                 1                     1             1       1           1           32
33 10 1           2           1                                               1   1                 1       1     1   1     33
34 10   1         1   1                       1             1     1           1                 1           1   1           34
35 8         1                         1     1 1             1   1               1                                       1 35
36 15                                   1         1 1   2     1             2     4                   1   1           1     36
37 9     1           1         1                   1             1         1     1                 1       1               37
38 11                 1     1                     1           1   1     1               1     1 1 1           1             38
39 18     1               1 2 1       1   2             1 1   1                           1     1   1       1     1 1   1   39
40 8   1                               1 1 1                                       2           1                       1   40
41 12                     1     1 1 1               1     1               1                 1           1       1     1 1   41
42 10         1           1   2           1       1   1                     1   1                       1                   42
43 12               1   1       2                     1             1           1   1       1 1                   1   1     43
44 6               1   1                             1         1                                                 2         44
45 9     1   1           1               1 1     1                                     2       1                           45
46 10 1                           2               1     1       1 1             1               1       1                   46
47 8     1                                       2 1               1 1       1             1                               47
48 14               2   1 1                       1           1 2     1   1               1   1   1               1         48
49 17           1 1             1             1 1 1       1   1         1 1         1   1 1       1       1   1           1 49
50 13           1     1               1       1     1 1               2 1 1                       2                 1       50
51 10       1 1         1                           2       1                     1                     1   1       1       51
52 11               1   1               2                   1 1     1         1                     1       1         1     52
53 11       1                   1         2       1     1                             1 1       1   1     1                 53
54 14         1     1     1 1 1 1             1           1   1                       1   2             1   1               54
55 7               1   1       1                                     1           1                                 1   1   55
56 14   1 1     1 1 1       2                   1 1     1             1                             1             1 1       56
57 9         1                 1     1                               1         1             1                   1 1   1   57
58 13 1   1                 1               1           1       1   2                         1     1 1       1     1       58
59 9     1           1             2                                             1 1   1         1                 1       59
60 10     3   1     1             1     1                   1                                                 1 1           60
61 7 1                   1                     1             1                     1               1                     1 61
62 13 1                 1                           1     1     1         1 1 1             2 1     2                       62
63 13 1   2 1                                 1 1     1     1                   1     1       1     1   1                   63
64 12 1           1                 1         1           2       1         1   1   1                   1         1         64
65 14       1                     2   1 1           1     2             1                 1   2                   1       1 65
66 7       1               1               1                                     1                                 1 1   1 66
67 8     1                         1   1               1     1                     1                   1   1               67
68 16           1 1   1             1 1                     1       1 1     1               2   1                   1 1 1 1 68
69 10       2       1   1             2       1                 1                     1                   1                 69
70 14   1     1               1   1   1       1           1 3         1                       1                 1         1 70
71 14             1             1   2 2                   1         2   1                       1     1                   2 71
72 12         1 1     1                   1               1       2             1                       1 1       1     1   72
73 8       1                   1   1   1           1                                 1               1       1             73
74 9     1     1       1               1               2                             1     2                               74
75 17       2   1 1   1           1 1 1             1           1           1 1 2         1             1       1           75
76 12   2 1     1   1     1   1                       1                             1 1           1   1                     76
77 13           1         2 2                   1   2                       2               1         1       1             77
78 11         1             1             1   1             1           1               1       1 1   1               1     78
79 16         2         1   1 1 1   1     1 1 1         1     1   1                 2     1                                 79
80 10                         1                                           1   1 1           1   1 1       1 1   1           80
81 8   1   1         1                     1             1     1         1   1                                             81
82 5 1                                                                       2                               1 1           82
83 9 1 1             2 1     1                     1                         1     1                                       83
84 16         1                                                         1   2   1 2   2 1       1   1     1 1   1     1     84
85 7                       1               1                   1       1                       1         1 1               85
86 12           1                 1     2                       1     1       1                           1 1   1     1 1   86
87 15 2               1   1 1   1   2       2         1     1             1             1           1                       87
88 4                                                                 1                               2       1             88
89 6                                       1   1   1                             1     1       1                           89
90 21 1     1     1     1     1     1       1   1     1         1 1     1   1   1   1 1 2                   1 1         1 1 90
91 9                     1                     1                     1   1         1                               1 1 1 1 91
92 10             1                         1     1       1       2 1 1   1                   1                             92
93 9   1     1       2                                         1       1         1             1 1                         93
94 14           1   1 1     1 1                               2 1       1                           1               1 1 1 1 94
95 13 1   1       1           1     1         1       1                   1                         1 1   1     1         1 95
96 8             1 1   1                 1     1                     1                               1   1                 96
97 11         1                 1 1     1         1                             1     1             1     1           1   1 97
98 9                     1               1         1                     1               1             1 1           1 1   98
99 12     1     1           1               1   1           1             1       2           1                       1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng