BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/03/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10             1 1                                                 1   1         1                 1 1   1 1 1           00
01 7             1 1                           1                 2                             1                       1   01
02 9       1           1               1                   1   1 1     1                         1                       1 02
03 5           1     1           1                                                 1                         1             03
04 6           1                         1       1                       1                         1               1       04
05 13 1           1     1       2         1                   2                                 1               1   1     2 05
06 4         1         1                                                                             1             1       06
07 10 1     2   1   1                   1                         1                               1       1           1     07
08 11                     1         1                         1 1                     1       1   1               1     1 2 08
09 11         1           1           1   1       1           1         1         1   1 1                   1               09
10 9                       1   1 1             1     1               1   1                 1 1                             10
11 11 1 1 1               1         1                         1                   1           1       1   1   1             11
12 15             1   1       2       1               2       1   2                 1 1           2 1                       12
13 9 1               1           1           1             1     1             1       1                 1                 13
14 12         2           1                 2         2 1                               1               1       1     1     14
15 8     1                                   1             1             1       1                 1         1   1         15
16 9         1                       2 1       1         1           1     1                                     1         16
17 8   1     1                             1         1                         1       1   1                         1     17
18 11               1 1                                 3     1             2             1                     1   1       18
19 9 1 1         1       1                     1                             1                       1           1   1     19
20 15   2 1       2       1               1     1   2   1             1               1 1     1                             20
21 10 1               1       1           1               1 1         1         1                                   1     1 21
22 12                       1   1                       1                   2   1   2     1 1               2               22
23 13 1             1         2   1   1     1     1 1           1           1   1                     1                     23
24 9 1                       1 1   1                     2               1                           1                   1 24
25 4                             1                       1     1     1                                                     25
26 10                       1       1                                               1       1 1         1       1 1       2 26
27 6 2       1                           1   1         1                                                                   27
28 13   2             1   1 1   1   1             1     1               1   1             1           1                     28
29 10                     2   2   1     1               1               1                                   1       1       29
30 10                           1     1             1                 1     1   1     1               1       1   1         30
31 13               1   1   1 1       1         1             1                                           3   1     1 1     31
32 8     1                           1                       1         1   1               1       1     1                 32
33 9           1   1 1 1                                               1 1           2           1                         33
34 10               1     1             2                   1       1       1         1   1                       1         34
35 14 1 1 1       1 1       1               2                   1       1         1                         1     1 1       35
36 11       1 1 1               1       1                         1 1   1                                   1         1 1   36
37 7             1                                       1           1       1           1         1                   1   37
38 11               1             1 1     1         1       1 2                           1     1                     1     38
39 14             1               1   1 1     1                         1     1               1 2 1       1   2             39
40 12 1     1     1 1     1                 1       1         1             1                               1 1 1           40
41 14   1     1       1 1           1 2     1               1                                 1     1 1 1               1   41
42 14   1   1 1                     1       1 1       1                           1           1   2           1       1   1 42
43 11         1                             1     1 1       1       1                   1   1       2                     1 43
44 8     1             1                 1                         2                   1   1                             1 44
45 9               1                                             1     1     1   1           1               1 1     1     45
46 9       1       1   1   1                           1                 1                           2               1     46
47 10                           1 1           1         1         1 1         1                                       2 1   47
48 8   1                   1                 1                                         2   1 1                       1     48
49 12                         1 1             1     1         1         1           1 1             1             1 1 1     49
50 11             1     1           1             1                   1             1     1               1       1     1 1 50
51 8     1                 1                                   1               1 1         1                           2   51
52 13           1   1       2       1             2 2                                   1   1               2               52
53 13             1           1       1 1               1   1   1     1         1                   1         2       1     53
54 12     1           1                                       1   1     1         1     1     1 1 1 1             1         54
55 8     1   1                                               1     2                   1   1       1                       55
56 16   1   1         1   1                 1                           2   1 1     1 1 1       2                   1 1     56
57 8   1             1         1                                   1 1           1                 1     1                 57
58 10       1         1         1               1   1     1               1   1                 1               1           58
59 11   1   1   1 1     1   1         1                                       1           1             2                   59
60 12         1 1   1               1                             1           3   1     1             1     1               60
61 13   1     1               1 1             1           1     2 1 1     1                   1                     1       61
62 7     1     1 1                                 1                     1                 1                           1   62
63 12                                     1     1     1   1     1         1   2 1                                 1 1     1 63
64 12   1       1             1     1     1                 1 1 1         1           1                 1         1         64
65 16             1       2 1 1         1   1 1     1                 1         1                     2   1 1           1   65
66 6       1                 1               1                                 1               1               1           66
67 11   1   1               1 2     1           1                   1         1                         1   1               67
68 17     2   1             1       1   2       2 1 2                               1 1   1             1 1                 68
69 15                 1 1                     1       1 1 1       1 1           2       1   1             2       1         69
70 10 1                 1                             1   1                 1     1               1   1   1       1         70
71 16     2 1                     1             2       2 1       1                   1             1   2 2                 71
72 9 2                 1         1         1                                     1 1     1                   1             72
73 15     1 1               1           1 1 1 1       1     1           1       1                   1   1   1           1   73
74 9                                     1         1         2     1         1     1       1               1               74
75 17     1         1   1   1                 1   2       1                     2   1 1   1           1 1 1             1   75
76 16     1                           2 1         1             1   2       2 1     1   1     1   1                       1 76
77 15 1     1           1     1       1           2                                 1         2 2                   1   2   77
78 9     1           1           2                       1                       1             1             1   1         78
79 15                           1         1     2               1                 2         1   1 1 1   1     1 1 1         79
80 2             1                                                                               1                         80
81 15 1         1         1       1 1         2 1         1 1         1     1   1         1                     1           81
82 6   1                                             3     1             1                                                 82
83 11                 1                       1             2             1 1             2 1     1                     1   83
84 4                       1       1           1                                 1                                         84
85 6         1                               1         1           1                           1               1           85
86 9           1       1 1     1                       1                           1                 1     2               86
87 13                                 1 1                                 2               1   1 1   1   2       2         1 87
88 7                           1 1       1       2       1     1                                                           88
89 10                           1   1 1           1       1       1     1                                       1   1   1   89
90 15           1                 1       1           1 1             1   1     1     1     1     1     1       1   1     1 90
91 7                     1                 1       1                 1 1                     1                     1       91
92 12           1 1 1 1                     2       1       1       1                 1                         1     1     92
93 10         1                   1     1             1         1   1       1     1       2                                 93
94 13       1   1     1                 1 1       1             1     1             1   1 1     1 1                         94
95 15           1       1         1     1 1 1                     1   1   1   1       1           1     1         1       1 95
96 9           2               1                     1                               1 1   1                 1     1       96
97 14       1 1     1 1 1                                   1   2       1         1                 1 1     1         1     97
98 5                                                 1     1                                 1               1         1   98
99 14 1     1             1         1     1     1         1       1   1       1     1           1               1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
Ngày
/
Tháng