BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/01/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9                                               1   1         1                 1 1   1 1 1                       1     00
01 11                         1                 2                             1                       1   1   2 1 1   1     01
02 9 1               1                   1   1 1     1                         1                       1             1     02
03 7           1                                                 1                         1                     1 1   1 1 03
04 8                   1       1                       1                         1               1       1 1           1   04
05 11 1       2         1                   2                                 1               1   1     2                   05
06 5 1                                                                             1             1             1   1       06
07 5                 1                         1                               1       1           1                       07
08 12   1         1                         1 1                     1       1   1               1     1 2     1             08
09 11   1           1   1       1           1         1         1   1 1                   1                       1         09
10 13     1   1 1             1     1               1   1                 1 1                                 1   1 1     1 10
11 8   1         1                         1                   1           1       1   1   1                               11
12 14       2       1               2       1   2                 1 1           2 1                         1               12
13 7           1           1             1     1             1       1                 1                                   13
14 12   1                 2         2 1                               1               1       1     1     1               1 14
15 9                       1             1             1       1                 1         1   1                     1   1 15
16 11               2 1       1         1           1     1                                     1         1           1 1   16
17 6                     1         1                         1       1   1                         1                       17
18 11                                 3     1             2             1                     1   1       1           1     18
19 9   1                     1                             1                       1           1   1       1         1 1   19
20 13   1               1     1   2   1             1               1 1     1                                 2 1           20
21 8       1           1               1 1         1         1                                   1     1                   21
22 13     1   1                       1                   2   1   2     1 1               2                         1       22
23 12       2   1   1     1     1 1           1           1   1                     1                                     1 23
24 8       1 1   1                     2               1                           1                   1                   24
25 7           1                       1     1     1                                                       1       1     1 25
26 10     1       1                                               1       1 1         1       1 1       2                   26
27 5                   1   1         1                                                                             1 1     27
28 11   1 1   1   1             1     1               1   1             1           1                                 1     28
29 13   2   2   1     1               1               1                                   1       1       1     2           29
30 10         1     1             1                 1     1   1     1               1       1   1                           30
31 13 1   1 1       1         1             1                                           3   1     1 1                     1 31
32 8               1                       1         1   1               1       1     1                 1                 32
33 6 1                                               1 1           2           1                                           33
34 11   1             2                   1       1       1         1   1                       1             1     1       34
35 11     1               2                   1       1         1                         1     1 1             1   1       35
36 11         1       1                         1 1   1                                   1         1 1   2     1           36
37 7                                   1           1       1           1         1                   1             1       37
38 13           1 1     1         1       1 2                           1     1                     1           1   1     1 38
39 16           1   1 1     1                         1     1               1 2 1       1   2             1 1   1           39
40 8   1                 1       1         1             1                               1 1 1                             40
41 12 1           1 2     1               1                                 1     1 1 1               1     1               41
42 11             1       1 1       1                           1           1   2           1       1   1                   42
43 11                     1     1 1       1       1                   1   1       2                     1             1     43
44 8 1                 1                         2                   1   1                             1         1         44
45 8                                           1     1     1   1           1               1 1     1                       45
46 10 1   1                           1                 1                           2               1     1       1 1       46
47 12         1 1           1         1         1 1         1                                       2 1               1 1   47
48 11     1                 1                                         2   1 1                       1           1 2     1   48
49 15       1 1             1     1         1         1           1 1             1             1 1 1       1   1         1 49
50 13 1           1             1                   1             1     1               1       1     1 1               2 1 50
51 8     1                                   1               1 1         1                           2       1             51
52 14     2       1             2 2                                   1   1               2                   1 1     1     52
53 13       1       1 1               1   1   1     1         1                   1         2       1     1                 53
54 12                                       1   1     1         1     1     1 1 1 1             1           1   1           54
55 7                                       1     2                   1   1       1                                     1   55
56 15   1                 1                           2   1 1     1 1 1       2                   1 1     1             1   56
57 7         1                                   1 1           1                 1     1                               1   57
58 12         1               1   1     1               1   1                 1               1           1       1   2     58
59 7 1   1         1                                       1           1             2                                     59
60 10             1                             1           3   1     1             1     1                   1             60
61 12       1 1             1           1     2 1 1     1                   1                     1             1           61
62 6                             1                     1                 1                           1     1     1         62
63 13                   1     1     1   1     1         1   2 1                                 1 1     1     1             63
64 13       1     1     1                 1 1 1         1           1                 1         1           2       1       64
65 18   2 1 1         1   1 1     1                 1         1                     2   1 1           1     2             1 65
66 5       1               1                                 1               1               1                             66
67 11     1 2     1           1                   1         1                         1   1               1     1           67
68 17     1       1   2       2 1 2                               1 1   1             1 1                     1       1 1   68
69 15 1                     1       1 1 1       1 1           2       1   1             2       1                 1         69
70 14 1                             1   1                 1     1               1   1   1       1           1 3         1   70
71 17           1             2       2 1       1                   1             1   2 2                   1         2   1 71
72 10 1         1         1                                     1 1     1                   1               1       2       72
73 13     1           1 1 1 1       1     1           1       1                   1   1   1           1                     73
74 11                   1         1         2     1         1     1       1               1               2                 74
75 16 1   1                 1   2       1                     2   1 1   1           1 1 1             1           1         75
76 15               2 1         1             1   2       2 1     1   1     1   1                       1                   76
77 13 1     1       1           2                                 1         2 2                   1   2                     77
78 9           2                       1                       1             1             1   1             1           1 78
79 18         1         1     2               1                 2         1   1 1 1   1     1 1 1         1     1   1       79
80 1                                                                           1                                           80
81 15   1       1 1         2 1         1 1         1     1   1         1                     1             1     1         81
82 5                               3     1             1                                                                   82
83 10                       1             2             1 1             2 1     1                     1                     83
84 5     1       1           1                                 1                                                         1 84
85 7                       1         1           1                           1               1                   1       1 85
86 10 1 1     1                       1                           1                 1     2                       1     1   86
87 14               1 1                                 2               1   1 1   1   2       2         1     1             87
88 8         1 1       1       2       1     1                                                                         1   88
89 10         1   1 1           1       1       1     1                                       1   1   1                     89
90 17           1       1           1 1             1   1     1     1     1     1     1       1   1     1         1 1     1 90
91 8   1                 1       1                 1 1                     1                     1                     1   91
92 13                     2       1       1       1                 1                         1     1       1       2 1 1   92
93 11           1     1             1         1   1       1     1       2                                         1       1 93
94 14                 1 1       1             1     1             1   1 1     1 1                               2 1       1 94
95 14 1         1     1 1 1                     1   1   1   1       1           1     1         1       1                   95
96 8         1                     1                               1 1   1                 1     1                     1   96
97 10 1                                   1   2       1         1                 1 1     1         1                       97
98 5                               1     1                                 1               1         1                     98
99 13   1         1     1     1         1       1   1       1     1           1               1   1           1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng