BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/02/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10     1 1                                                 1   1         1                 1 1   1 1 1                   00
01 11     1 1                           1                 2                             1                       1   1   2 1 01
02 8           1               1                   1   1 1     1                         1                       1         02
03 5   1     1           1                                                 1                         1                     03
04 8   1                         1       1                       1                         1               1       1 1     04
05 12     1     1       2         1                   2                                 1               1   1     2         05
06 5 1         1                                                                             1             1             1 06
07 7   1   1                   1                         1                               1       1           1             07
08 12             1         1                         1 1                     1       1   1               1     1 2     1   08
09 11 1           1           1   1       1           1         1         1   1 1                   1                       09
10 10               1   1 1             1     1               1   1                 1 1                                 1   10
11 8             1         1                         1                   1           1       1   1   1                     11
12 16     1   1       2       1               2       1   2                 1 1           2 1                         1     12
13 8         1           1           1             1     1             1       1                 1                         13
14 13 2           1                 2         2 1                               1               1       1     1     1       14
15 7                                 1             1             1       1                 1         1   1                 15
16 10 1                       2 1       1         1           1     1                                     1         1       16
17 7 1                             1         1                         1       1   1                         1             17
18 12       1 1                                 3     1             2             1                     1   1       1       18
19 8     1       1                     1                             1                       1           1   1       1     19
20 15     2       1               1     1   2   1             1               1 1     1                                 2 1 20
21 9         1       1           1               1 1         1         1                                   1     1         21
22 12               1   1                       1                   2   1   2     1 1               2                       22
23 12       1         2   1   1     1     1 1           1           1   1                     1                             23
24 8                 1 1   1                     2               1                           1                   1         24
25 5                     1                       1     1     1                                                       1     25
26 10               1       1                                               1       1 1         1       1 1       2         26
27 4 1                           1   1         1                                                                           27
28 11         1   1 1   1   1             1     1               1   1             1           1                             28
29 13             2   2   1     1               1               1                                   1       1       1     2 29
30 10                   1     1             1                 1     1   1     1               1       1   1                 30
31 13       1   1   1 1       1         1             1                                           3   1     1 1             31
32 8                         1                       1         1   1               1       1     1                 1       32
33 9   1   1 1 1                                               1 1           2           1                                 33
34 11       1     1             2                   1       1       1         1   1                       1             1   34
35 12     1 1       1               2                   1       1         1                         1     1 1             1 35
36 13 1 1               1       1                         1 1   1                                   1         1 1   2     1 36
37 7     1                                       1           1       1           1         1                   1           37
38 12       1             1 1     1         1       1 2                           1     1                     1           1 38
39 17     1               1   1 1     1                         1     1               1 2 1       1   2             1 1   1 39
40 10     1 1     1                 1       1         1             1                               1 1 1                   40
41 14 1       1 1           1 2     1               1                                 1     1 1 1               1     1     41
42 12 1                     1       1 1       1                           1           1   2           1       1   1         42
43 11 1                             1     1 1       1       1                   1   1       2                     1         43
44 7           1                 1                         2                   1   1                             1         44
45 9       1                                             1     1     1   1           1               1 1     1             45
46 9       1   1   1                           1                 1                           2               1     1       46
47 10                   1 1           1         1         1 1         1                                       2 1           47
48 8               1                 1                                         2   1 1                       1           1 48
49 14                 1 1             1     1         1         1           1 1             1             1 1 1       1   1 49
50 11     1     1           1             1                   1             1     1               1       1     1 1         50
51 8               1                                   1               1 1         1                           2       1   51
52 15   1   1       2       1             2 2                                   1   1               2                   1 1 52
53 14     1           1       1 1               1   1   1     1         1                   1         2       1     1       53
54 13         1                                       1   1     1         1     1     1 1 1 1             1           1   1 54
55 7 1                                               1     2                   1   1       1                               55
56 15         1   1                 1                           2   1 1     1 1 1       2                   1 1     1       56
57 7         1         1                                   1 1           1                 1     1                         57
58 10         1         1               1   1     1               1   1                 1               1           1       58
59 9   1 1     1   1         1                                       1           1             2                           59
60 13 1 1   1               1                             1           3   1     1             1     1                   1   60
61 13 1               1 1             1           1     2 1 1     1                   1                     1             1 61
62 7   1 1                                 1                     1                 1                           1     1     62
63 13                             1     1     1   1     1         1   2 1                                 1 1     1     1   63
64 13   1             1     1     1                 1 1 1         1           1                 1         1           2     64
65 18     1       2 1 1         1   1 1     1                 1         1                     2   1 1           1     2     65
66 5                 1               1                                 1               1               1                   66
67 11               1 2     1           1                   1         1                         1   1               1     1 67
68 16 1             1       1   2       2 1 2                               1 1   1             1 1                     1   68
69 15         1 1                     1       1 1 1       1 1           2       1   1             2       1                 69
70 13           1                             1   1                 1     1               1   1   1       1           1 3   70
71 14                     1             2       2 1       1                   1             1   2 2                   1     71
72 8           1         1         1                                     1 1     1                   1               1     72
73 13               1           1 1 1 1       1     1           1       1                   1   1   1           1           73
74 11                             1         1         2     1         1     1       1               1               2       74
75 16       1   1   1                 1   2       1                     2   1 1   1           1 1 1             1           75
76 15                         2 1         1             1   2       2 1     1   1     1   1                       1         76
77 13           1     1       1           2                                 1         2 2                   1   2           77
78 9         1           2                       1                       1             1             1   1             1   78
79 17                   1         1     2               1                 2         1   1 1 1   1     1 1 1         1     1 79
80 2     1                                                                               1                                 80
81 15   1         1       1 1         2 1         1 1         1     1   1         1                     1             1     81
82 5                                         3     1             1                                                         82
83 11         1                       1             2             1 1             2 1     1                     1           83
84 4               1       1           1                                 1                                                 84
85 6 1                               1         1           1                           1               1                   85
86 9   1       1 1     1                       1                           1                 1     2                       86
87 14                         1 1                                 2               1   1 1   1   2       2         1     1   87
88 7                   1 1       1       2       1     1                                                                   88
89 10                   1   1 1           1       1       1     1                                       1   1   1           89
90 15   1                 1       1           1 1             1   1     1     1     1     1     1       1   1     1         90
91 7             1                 1       1                 1 1                     1                     1               91
92 13   1 1 1 1                     2       1       1       1                 1                         1     1       1     92
93 10 1                   1     1             1         1   1       1     1       2                                         93
94 14   1     1                 1 1       1             1     1             1   1 1     1 1                               2 94
95 15   1       1         1     1 1 1                     1   1   1   1       1           1     1         1       1         95
96 9   2               1                     1                               1 1   1                 1     1               96
97 13 1     1 1 1                                   1   2       1         1                 1 1     1         1             97
98 5                                         1     1                                 1               1         1           98
99 13             1         1     1     1         1       1   1       1     1           1               1   1           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
Ngày
/
Tháng