BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11         1             1 1                                                 1   1         1                 1 1   1 1 1 00
01 8   1 1                 1 1                           1                 2                             1                 01
02 9     1           1           1               1                   1   1 1     1                         1               02
03 6     1               1     1           1                                                 1                         1   03
04 6   1                 1                         1       1                       1                         1             04
05 10           1           1     1       2         1                   2                                 1               1 05
06 4         1         1         1                                                                             1           06
07 9           1     2   1   1                   1                         1                               1       1       07
08 8       1                       1         1                         1 1                     1       1   1               08
09 11                   1           1           1   1       1           1         1         1   1 1                   1     09
10 11   1 1                           1   1 1             1     1               1   1                 1 1                   10
11 13     1 1   1 1 1               1         1                         1                   1           1       1   1   1   11
12 17       2               1   1       2       1               2       1   2                 1 1           2 1             12
13 9           1               1           1           1             1     1             1       1                 1       13
14 11                   2           1                 2         2 1                               1               1       1 14
15 7               1                                   1             1             1       1                 1         1   15
16 9 1                 1                       2 1       1         1           1     1                                     16
17 9   1   1     1     1                             1         1                         1       1   1                     17
18 11       1                 1 1                                 3     1             2             1                     1 18
19 8   1       1 1         1       1                     1                             1                       1           19
20 17     1   1   2 1       2       1               1     1   2   1             1               1 1     1                   20
21 8           1               1       1           1               1 1         1         1                                 21
22 13   1                             1   1                       1                   2   1   2     1 1               2     22
23 13           1             1         2   1   1     1     1 1           1           1   1                     1           23
24 8           1                       1 1   1                     2               1                           1           24
25 4                                       1                       1     1     1                                           25
26 8         1                       1       1                                               1       1 1         1       1 26
27 9 1   1 1   2       1                           1   1         1                                                         27
28 13             2             1   1 1   1   1             1     1               1   1             1           1           28
29 10         1                     2   2   1     1               1               1                                   1     29
30 11   1   1                             1     1             1                 1     1   1     1               1       1   30
31 12     1                   1   1   1 1       1         1             1                                           3   1   31
32 9 1             1                           1                       1         1   1               1       1     1       32
33 11 1       1           1   1 1 1                                               1 1           2           1               33
34 10 1                       1     1             2                   1       1       1         1   1                       34
35 12           1 1 1       1 1       1               2                   1       1         1                         1     35
36 9                 1 1 1               1       1                         1 1   1                                   1     36
37 6                       1                                       1           1       1           1         1             37
38 10                         1             1 1     1         1       1 2                           1     1                 38
39 16         2             1               1   1 1     1                         1     1               1 2 1       1   2   39
40 12           1     1     1 1     1                 1       1         1             1                               1 1 1 40
41 14       1     1     1       1 1           1 2     1               1                                 1     1 1 1         41
42 13         1   1   1 1                     1       1 1       1                           1           1   2           1   42
43 10                   1                             1     1 1       1       1                   1   1       2             43
44 7               1             1                 1                         2                   1   1                     44
45 9   1                     1                                             1     1     1   1           1               1 1 45
46 9 1               1       1   1   1                           1                 1                           2           46
47 9     1 1                             1 1           1         1         1 1         1                                   47
48 7             1                   1                 1                                         2   1 1                   48
49 9                                   1 1             1     1         1         1           1 1             1             49
50 9         1             1     1           1             1                   1             1     1               1       50
51 6               1                 1                                   1               1 1         1                     51
52 13                     1   1       2       1             2 2                                   1   1               2     52
53 12                       1           1       1 1               1   1   1     1         1                   1         2   53
54 12   1           1           1                                       1   1     1         1     1     1 1 1 1             54
55 8               1   1                                               1     2                   1   1       1             55
56 14             1   1         1   1                 1                           2   1 1     1 1 1       2                 56
57 8             1             1         1                                   1 1           1                 1     1       57
58 12 1     1         1         1         1               1   1     1               1   1                 1               1 58
59 11             1   1   1 1     1   1         1                                       1           1             2         59
60 12                   1 1   1               1                             1           3   1     1             1     1     60
61 12             1     1               1 1             1           1     2 1 1     1                   1                   61
62 6               1     1 1                                 1                     1                 1                     62
63 12   2   1                                       1     1     1   1     1         1   2 1                                 63
64 12     1       1       1             1     1     1                 1 1 1         1           1                 1         64
65 18       2 1             1       2 1 1         1   1 1     1                 1         1                     2   1 1     65
66 6                 1                 1               1                                 1               1               1 66
67 13 1     1     1   1               1 2     1           1                   1         1                         1   1     67
68 18     1         2   1             1       1   2       2 1 2                               1 1   1             1 1       68
69 15 1                         1 1                     1       1 1 1       1 1           2       1   1             2       69
70 10         1 1                 1                             1   1                 1     1               1   1   1       70
71 17   1           2 1                     1             2       2 1       1                   1             1   2 2       71
72 9           2                 1         1         1                                     1 1     1                   1   72
73 14               1 1               1           1 1 1 1       1     1           1       1                   1   1   1     73
74 12 1 1 1                                         1         1         2     1         1     1       1               1     74
75 18         2     1         1   1   1                 1   2       1                     2   1 1   1           1 1 1       75
76 15               1                           2 1         1             1   2       2 1     1   1     1   1               76
77 12           1     1           1     1       1           2                                 1         2 2                 77
78 8               1           1           2                       1                       1             1             1   78
79 14                                     1         1     2               1                 2         1   1 1 1   1     1 1 79
80 3     1                 1                                                                               1               80
81 16         1 1         1         1       1 1         2 1         1 1         1     1   1         1                     1 81
82 7     1       1                                             3     1             1                                       82
83 12     1   1                 1                       1             2             1 1             2 1     1               83
84 5       1                         1       1           1                                 1                               84
85 10 2 1     1         1                               1         1           1                           1               1 85
86 10   1                 1       1 1     1                       1                           1                 1     2     86
87 13 1                                         1 1                                 2               1   1 1   1   2       2 87
88 9   1 1                               1 1       1       2       1     1                                                 88
89 10   1   1                             1   1 1           1       1       1     1                                       1 89
90 13                     1                 1       1           1 1             1   1     1     1     1     1     1       1 90
91 8       1 1                     1                 1       1                 1 1                     1                   91
92 13 1   1               1 1 1 1                     2       1       1       1                 1                         1 92
93 10                   1                   1     1             1         1   1       1     1       2                       93
94 14 1               1   1     1                 1 1       1             1     1             1   1 1     1 1               94
95 14 1                   1       1         1     1 1 1                     1   1   1   1       1           1     1         95
96 8                     2               1                     1                               1 1   1                 1   96
97 15 1   1           1 1     1 1 1                                   1   2       1         1                 1 1     1     97
98 4                                                           1     1                                 1               1   98
99 15 1 1       1     1             1         1     1     1         1       1   1       1     1           1               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng