BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/08/2016

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11           1             1         1         1 1                     1           1                 1     1 1   1       00
01 9                     2                 1 1     1                                   1   1             1             1   01
02 7         1       1                                   1   1   1     1           1                                       02
03 10     1         1 1               2   1 1           1                                   1               1               03
04 12     1   2                         1       1                 1                             1     1 1         1 2       04
05 13       1       1                       1     1 1   1             1       1                   1 1                 1 1 1 05
06 8               1         1           1         1                 2       1   1                                         06
07 4                               1               1                                   1                 1                 07
08 9             2           1             1   1                 1       1   1               1                             08
09 10                 1     1   2                             1               1   2   1       1                             09
10 19 1   1       2         1     1 1               1           1 1       1   1             1       1     1 1   1   1     1 10
11 4                                                           1   1         1                                   1         11
12 11   1                         1   1       1         1       1             1         1       1                       1 1 12
13 9 1                         2   1       1       1 1                 1                             1                     13
14 14           1 1             1       1       1   1           1   1   1       1             1                   1       2 14
15 13           1 1           1                           1   1 1 1     1     1         1   1   1                     1     15
16 3                                             1               1 1                                                       16
17 10           1       1                       2           1                     1               1 1           1     1     17
18 18 1             2 1       1                 1 1 1 1 1       1     1     2         1           1   1     1               18
19 7       1             1         1   1           1               1   1                                                   19
20 12       1 1   1         1   1   1 1                         1     1       1                                     1 1     20
21 8                 1                                   1       1         1   1         1   1       1                     21
22 10                                 2                 1     2       1       1                   1                   1 1   22
23 7                                                             1   1                   1 1         1         1       1   23
24 11     1             1     1 1                                   1   1         2                             1 1 1       24
25 8                                         1   1 1                     1     1                             2     1       25
26 10           1         1       1                       1 1   2   1                     1                         1       26
27 10                     1   1                 1       1     1         1                                 1 1     1     1   27
28 5     1 1                               1                                                               1 1             28
29 17 1 1           1   1         1           1         1                           1     2 1 1         1           1 1   2 29
30 11             1 1 1                     1             1           1       1     2             2                         30
31 9         1   1         2               1                                             1                   1 1     1     31
32 6                                                     1               3                             1                 1 32
33 13   1 1             1                                   2   1 1             1     1   1       1           2             33
34 14                                 1           1   1             2 1   1         1 1                 1 1     1     1 1   34
35 14                       1 1         2   1               1         1     1           1   1   1     1   1           1     35
36 14   1         1                           1 1 1 1           1 1       1     1   1           1       1           1       36
37 15       1     1                   1         1 1   1 1 1         1             1     1       2     1           1         37
38 11 1     1   1       1   1 1   1                             1                                       1   1 1             38
39 8         1                         1     3           1                           1                             1       39
40 13       1 1     2     1                               1                 1         1     1     1 1           2           40
41 12             1     1   1             2     1               1           1       1     1     1     1                     41
42 10 1     1 1     1 2             1               1     1                         1                                       42
43 5       1                             1                       1                 1                                   1   43
44 11                 1             1 1 1     1           1         1                   1                 1       2         44
45 16     1   1           1     1   1                 1 1 1 1     1       1         1           1     1       1     1       45
46 13                   1       1       1                   1       1     1     1   1     1             1     1           2 46
47 18     1 1       1 1   2   1   1             3       1 1         1   1   1                               1     1         47
48 11 1               1   1           1   1               1   1     2                 1     1                               48
49 12   1               1   1     1         2                 1         2       1                       1             1     49
50 9       1 2           1                 1                                                           1     1   1 1       50
51 13   1           1   1                               1   1 1                   1   1           1 1 1 1       1           51
52 5                                   1                           1                             1         1             1 52
53 15           1 2       1 1 1         1 1 1               1       1     1               1 1                   1           53
54 11     1             1         1 1               1                             1 1           1   1       1       1       54
55 8                                                 1 1                   1   1 1 1         1                       1     55
56 9   3 1                       1                                   1 1                 1               1                 56
57 10                         1 1         1   2   1               1                             1       1                 1 57
58 8   1                                             2           1                             1 1             1       1   58
59 9       1   1                           1   1     1     1 1         1       1                                           59
60 10 1                                 1                                 1 1 1         1             1   2           1     60
61 16     1     1     1     1             1   1       1               1     1         1 1         1     1     2       1     61
62 12                           1   1     1   1   1                         1 1 1     1   1   1         1                   62
63 15           1     1 2           2                         1             1   1                 1           1   2     1 1 63
64 10     1   1 1                                   1 1         2       1                     1       1                     64
65 14 1       1                                               1       1         1     1 1     1 1     2   1         1 1     65
66 10     1     1                 1   1           1                                       1 1             1     1         1 66
67 16 1   1 1             1     1   2     1           2 1       1                             1     1 1               1     67
68 14       1   2 1           1                 1 1       1                     1       1     1       1     1   1           68
69 9   1   1           1     1 1     1                 1 1                   1                                             69
70 11         1     1     1       1   1                                             2       1 1             1     1         70
71 6     1           1                                       1                               1     1       1               71
72 5             1                     1             1                         1                                   1       72
73 12                           1                 1         1           1                           2     1     2 2       1 73
74 13             2 1   1       1                       1                     1   1   1   1 1 1         1                   74
75 14 1                   1               1   1 1 1         1           1   1         1 1         1                     1 1 75
76 20 1               1           2     1   1     1               1       1 1   1 1           1 1           1 1 1 1   2     76
77 9     1   1                           1             1       1                         1         1               1 1     77
78 11                   1   1           1   1               1     1               1               1       2   1             78
79 13 3         1           1                 1         1                     1                         2       1       2   79
80 11                     1 1   1 1       1                         1 1                 1 1                         1   1   80
81 11           1           1 1     1   1           1 1               1   2       1                                         81
82 6 1 1           1         1 1                                                       1                                   82
83 9       1                 1                             1 1   1             1     1           1           1             83
84 18   1       1       1   1               1 1                       1     1   1 1 1 1     2         1     1 1   1         84
85 7                                 1               1                   1   2   1                                       1 85
86 10   1                     1           1                   1   1         1                       1   1         1     1   86
87 9 1                               1 2 1 1 1                                     1                       1               87
88 8         1                                   2 1         1       1                             1     1                 88
89 6         1         1           1     1               1                                                 1               89
90 8       1   1           1         1                     1             1                   1     1                       90
91 8               1 1               1               1                           1         1   1 1                         91
92 9                       1   1   1         1           1                     1       1   1         1                     92
93 7       1       1                                       1               1           2           1                       93
94 8   1             1                               1     2                           1           1     1                 94
95 16   2 2           1 1           1           1                       3                 1   1 1         1             1   95
96 9   1     1                   1                                 1               1 2     1       1                       96
97 8 1             1                             1     1             1                   1   1     1                       97
98 12                     2       2                 1           1           1     1             1 1         1           1   98
99 10                             1   1   1     1             2                                 1           1           1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
Ngày
/
Tháng