BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/07/2016

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
Ngày
/
Tháng
00 12 1             1         1         1 1                     1           1                 1     1 1   1       1         00
01 9           2                 1 1     1                                   1   1             1             1             01
02 7       1                                   1   1   1     1           1                                               1 02
03 11     1 1               2   1 1           1                                   1               1                 1 1     03
04 10                         1       1                 1                             1     1 1         1 2       1         04
05 14     1                       1     1 1   1             1       1                   1 1                 1 1 1 1     1   05
06 8     1         1           1         1                 2       1   1                                                   06
07 4                     1               1                                   1                 1                           07
08 9   2           1             1   1                 1       1   1               1                                       08
09 10       1     1   2                             1               1   2   1       1                                       09
10 18   2         1     1 1               1           1 1       1   1             1       1     1 1   1   1     1   1       10
11 4                                                 1   1         1                                   1                   11
12 11                   1   1       1         1       1             1         1       1                       1 1     1     12
13 9                 2   1       1       1 1                 1                             1                           1   13
14 14 1 1             1       1       1   1           1   1   1       1             1                   1       2           14
15 16 1 1           1                           1   1 1 1     1     1         1   1   1                     1     2 1       15
16 4                                   1               1 1                                                           1     16
17 11 1       1                       2           1                     1               1 1           1     1             1 17
18 17     2 1       1                 1 1 1 1 1       1     1     2         1           1   1     1                         18
19 6           1         1   1           1               1   1                                                             19
20 11   1         1   1   1 1                         1     1       1                                     1 1           1   20
21 8       1                                   1       1         1   1         1   1       1                               21
22 11                       2                 1     2       1       1                   1                   1 1         1   22
23 7                                                   1   1                   1 1         1         1       1             23
24 11         1     1 1                                   1   1         2                             1 1 1         1       24
25 9                               1   1 1                     1     1                             2     1             1   25
26 11 1         1       1                       1 1   2   1                     1                         1               1 26
27 13           1   1                 1       1     1         1                                 1 1     1     1   1     1 1 27
28 4                             1                                                               1 1               1       28
29 15     1   1         1           1         1                           1     2 1 1         1           1 1   2           29
30 11   1 1 1                     1             1           1       1     2             2                                   30
31 8   1         2               1                                             1                   1 1     1               31
32 6                                           1               3                             1                 1           32
33 11         1                                   2   1 1             1     1   1       1           2                       33
34 15                       1           1   1             2 1   1         1 1                 1 1     1     1 1           1 34
35 15             1 1         2   1               1         1     1           1   1   1     1   1           1           1   35
36 14   1                           1 1 1 1           1 1       1     1   1           1       1           1               1 36
37 16   1                   1         1 1   1 1 1         1             1     1       2     1           1           1   1   37
38 9 1       1   1 1   1                             1                                       1   1 1                       38
39 8                         1     3           1                           1                             1             1   39
40 12     2     1                               1                 1         1     1     1 1           2                 1   40
41 14   1     1   1             2     1               1           1       1     1     1     1                       1 1     41
42 8     1 2             1               1     1                         1                                         1       42
43 5                           1                       1                 1                                   1       1     43
44 13       1             1 1 1     1           1         1                   1                 1       2         2         44
45 15           1     1   1                 1 1 1 1     1       1         1           1     1       1     1             1   45
46 13         1       1       1                   1       1     1     1   1     1             1     1           2           46
47 18     1 1   2   1   1             3       1 1         1   1   1                               1     1         1   1     47
48 10       1   1           1   1               1   1     2                 1     1                                         48
49 14         1   1     1         2                 1         2       1                       1             1     1 1     1 49
50 9           1                 1                                                           1     1   1 1         1   1 1 50
51 13     1   1                               1   1 1                   1   1           1 1 1 1       1             1       51
52 6                         1                           1                             1         1             1 1         52
53 17 1 2       1 1 1         1 1 1               1       1     1               1 1                   1               1   1 53
54 10         1         1 1               1                             1 1           1   1       1       1                 54
55 9                                       1 1                   1   1 1 1         1                       1       1       55
56 5                   1                                   1 1                 1               1                           56
57 11               1 1         1   2   1               1                             1       1                 1       1   57
58 7                                       2           1                             1 1             1       1             58
59 11 1                           1   1     1     1 1         1       1                                             2 1     59
60 11                         1                                 1 1 1         1             1   2           1         1 1   60
61 15 1     1     1             1   1       1               1     1         1 1         1     1     2       1               61
62 14                 1   1     1   1   1                         1 1 1     1   1   1         1                       1   1 62
63 15 1     1 2           2                         1             1   1                 1           1   2     1 1           63
64 8 1                                   1 1         2       1                     1       1                               64
65 12                                               1       1         1     1 1     1 1     2   1         1 1               65
66 9 1                 1   1           1                                       1 1             1     1         1           66
67 13           1     1   2     1           2 1       1                             1     1 1               1               67
68 14 2 1           1                 1 1       1                     1       1     1       1     1   1                   1 68
69 8         1     1 1     1                 1 1                   1                                             1         69
70 11     1     1       1   1                                             2       1 1             1     1                 1 70
71 7       1                                       1                               1     1       1               1     1   71
72 5   1                     1             1                         1                                   1                 72
73 12                 1                 1         1           1                           2     1     2 2       1           73
74 14   2 1   1       1                       1                     1   1   1   1 1 1         1                           1 74
75 16           1               1   1 1 1         1           1   1         1 1         1                     1 1 2   1     75
76 19       1           2     1   1     1               1       1 1   1 1           1 1           1 1 1 1   2               76
77 7                           1             1       1                         1         1               1 1               77
78 11         1   1           1   1               1     1               1               1       2   1                       78
79 10 1           1                 1         1                     1                         2       1       2             79
80 12           1 1   1 1       1                         1 1                 1 1                         1   1           1 80
81 12 1           1 1     1   1           1 1               1   2       1                                             1     81
82 4     1         1 1                                                       1                                             82
83 9               1                             1 1   1             1     1           1           1                   1   83
84 19 1       1   1               1 1                       1     1   1 1 1 1     2         1     1 1   1         1 1       84
85 9                       1               1                   1   2   1                                       1     2     85
86 9               1           1                   1   1         1                       1   1         1     1             86
87 9                       1 2 1 1 1                                     1                       1                     1   87
88 9                                   2 1         1       1                             1     1                   1   1   88
89 5         1           1     1               1                                                 1                         89
90 7 1           1         1                     1             1                   1     1                                 90
91 10     1 1               1               1                           1         1   1 1                             1   1 91
92 9             1   1   1         1           1                     1       1   1         1                               92
93 6     1                                       1               1           2           1                                 93
94 10       1                               1     2                           1           1     1                 1   1   1 94
95 14       1 1           1           1                       3                 1   1 1         1             1     1 1     95
96 8                   1                                 1               1 2     1       1                         1       96
97 8     1                             1     1             1                   1   1     1                       1         97
98 15           2       2                 1           1           1     1             1 1         1           1       1   2 98
99 10                   1   1   1     1             2                                 1           1           1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
Ngày
/
Tháng