BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2016

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng
00 8                           1             1         1         1 1                     1           1                 1   00
01 8                                     2                 1 1     1                                   1   1             1 01
02 7                         1       1                                   1   1   1     1           1                       02
03 9                     1         1 1               2   1 1           1                                   1               03
04 10           1         1   2                         1       1                 1                             1     1 1   04
05 11     1                 1       1                       1     1 1   1             1       1                   1 1       05
06 8                               1         1           1         1                 2       1   1                         06
07 4                                               1               1                                   1                 1 07
08 11   1       1                 2           1             1   1                 1       1   1               1             08
09 11               1                 1     1   2                             1               1   2   1       1             09
10 16       1         1   1       2         1     1 1               1           1 1       1   1             1       1     1 10
11 4 1                                                                         1   1         1                             11
12 10         1         1                         1   1       1         1       1             1         1       1           12
13 12     1 1   1     1                         2   1       1       1 1                 1                             1     13
14 14   2     1                 1 1             1       1       1   1           1   1   1       1             1             14
15 13       1                   1 1           1                           1   1 1 1     1     1         1   1   1           15
16 4           1                                                 1               1 1                                       16
17 10         2                 1       1                       2           1                     1               1 1       17
18 18               1 1             2 1       1                 1 1 1 1 1       1     1     2         1           1   1     18
19 9     1 1               1             1         1   1           1               1   1                                   19
20 10                       1 1   1         1   1   1 1                         1     1       1                             20
21 9               1                 1                                   1       1         1   1         1   1       1     21
22 10 1         1                                     2                 1     2       1       1                   1         22
23 6             1                                                               1   1                   1 1         1     23
24 10   1     1           1             1     1 1                                   1   1         2                         24
25 7 1   1                                                   1   1 1                     1     1                           25
26 12   1     1     1           1         1       1                       1 1   2   1                     1                 26
27 8             1                       1   1                 1       1     1         1                                 1 27
28 3                     1 1                               1                                                               28
29 15             2   1 1           1   1         1           1         1                           1     2 1 1         1   29
30 12       1                     1 1 1                     1             1           1       1     2             2         30
31 7               1         1   1         2               1                                             1                 31
32 9         3   1                                                       1               3                             1   32
33 12             1     1 1             1                                   2   1 1             1     1   1       1         33
34 11                                                 1           1   1             2 1   1         1 1                 1 1 34
35 16   2       1                           1 1         2   1               1         1     1           1   1   1     1   1 35
36 14 1                 1         1                           1 1 1 1           1 1       1     1   1           1       1   36
37 20   2       1 2 1       1     1                   1         1 1   1 1 1         1             1     1       2     1     37
38 10               1 1     1   1       1   1 1   1                             1                                       1   38
39 7                         1                         1     3           1                           1                     39
40 13 1             1       1 1     2     1                               1                 1         1     1     1 1       40
41 16   2 1 1                     1     1   1             2     1               1           1       1     1     1     1     41
42 11   1             1     1 1     1 2             1               1     1                         1                       42
43 7   1   1 1             1                             1                       1                 1                       43
44 11       2                         1             1 1 1     1           1         1                   1                 1 44
45 15     1               1   1           1     1   1                 1 1 1 1     1       1         1           1     1     45
46 12     1         1                   1       1       1                   1       1     1     1   1     1             1   46
47 20 1   1 1   1         1 1       1 1   2   1   1             3       1 1         1   1   1                               47
48 11                 1               1   1           1   1               1   1     2                 1     1               48
49 13 1     1           1               1   1     1         2                 1         2       1                       1   49
50 8         1     1       1 2           1                 1                                                           1   50
51 14 1     1           1           1   1                               1   1 1                   1   1           1 1 1 1   51
52 5 1             1                                   1                           1                             1         52
53 14                           1 2       1 1 1         1 1 1               1       1     1               1 1               53
54 9                     1             1         1 1               1                             1 1           1   1       54
55 11           1 3                                                   1 1                   1   1 1 1         1             55
56 10   1               3 1                       1                                   1 1                 1               1 56
57 10             1                           1 1         1   2   1               1                             1       1   57
58 8 1           1     1                                             2           1                             1 1         58
59 9                       1   1                           1   1     1     1 1         1       1                           59
60 10           1     1                                 1                                 1 1 1         1             1   2 60
61 14     1               1     1     1     1             1   1       1               1     1         1 1         1     1   61
62 14   1 1                                     1   1     1   1   1                         1 1 1     1   1   1         1   62
63 11       1                   1     1 2           2                         1             1   1                 1         63
64 13 2   1               1   1 1                                   1 1         2       1                     1       1     64
65 14     1         1 1       1                                               1       1         1     1 1     1 1     2   1 65
66 10 1       1           1     1                 1   1           1                                       1 1             1 66
67 15                 1   1 1             1     1   2     1           2 1       1                             1     1 1     67
68 12                       1   2 1           1                 1 1       1                     1       1     1       1     68
69 10     1             1   1           1     1 1     1                 1 1                   1                             69
70 10         1               1     1     1       1   1                                             2       1 1             70
71 8     1 1       1     1           1                                       1                               1     1       71
72 6   2                         1                     1             1                         1                           72
73 11         1 3                               1                 1         1           1                           2     1 73
74 13                             2 1   1       1                       1                     1   1   1   1 1 1         1   74
75 13     1           1                   1               1   1 1 1         1           1   1         1 1         1         75
76 16           1 1   1               1           2     1   1     1               1       1 1   1 1           1 1           76
77 9   1         1       1   1                           1             1       1                         1         1       77
78 11           1                       1   1           1   1               1     1               1               1       2 78
79 12             2   3         1           1                 1         1                     1                         2   79
80 12 1   1     1                         1 1   1 1       1                         1 1                 1 1                 80
81 13       1 1                 1           1 1     1   1           1 1               1   2       1                         81
82 8 1             1 1 1           1         1 1                                                       1                   82
83 9         1             1                 1                             1 1   1             1     1           1         83
84 16               1   1       1       1   1               1 1                       1     1   1 1 1 1     2         1     84
85 7             1                                   1               1                   1   2   1                         85
86 8                   1                     1           1                   1   1         1                       1   1   86
87 8                 1                               1 2 1 1 1                                     1                       87
88 8                         1                                   2 1         1       1                             1     1 88
89 6       1                 1         1           1     1               1                                                 89
90 8                       1   1           1         1                     1             1                   1     1       90
91 12 1     1   1   1               1 1               1               1                           1         1   1 1         91
92 11     1         1                       1   1   1         1           1                     1       1   1         1     92
93 10       1 1     1       1       1                                       1               1           2           1       93
94 8                   1             1                               1     2                           1           1     1 94
95 15                   2 2           1 1           1           1                       3                 1   1 1         1 95
96 11 1   1             1     1                   1                                 1               1 2     1       1       96
97 11 1       1 1     1             1                             1     1             1                   1   1     1       97
98 10                                     2       2                 1           1           1     1             1 1         98
99 7                                             1   1   1     1             2                                 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng