BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/02/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
Ngày
/
Tháng
00 7                     1             1                           1             1         1         1 1                   00
01 7     1 1                                                                 2                 1 1     1                   01
02 10     1       1         1 1 1                                 1       1                                   1   1   1     02
03 11             1     1       1                             1         1 1               2   1 1           1               03
04 9           1                 1                 1         1   2                         1       1                 1     04
05 9                 1                       1                 1       1                       1     1 1   1             1 05
06 6                                                                   1         1           1         1                 2 06
07 5 1               1             1                                                   1               1                   07
08 11 1                 1   1               1       1                 2           1             1   1                 1     08
09 7 1                                                 1                 1     1   2                             1         09
10 13                                 2         1         1   1       2         1     1 1               1           1 1     10
11 7     1               1 1       1     1                                                                         1   1   11
12 9                                   2         1         1                         1   1       1         1       1       12
13 14   1   1                     1   1       1 1   1     1                         2   1       1       1 1                 13
14 14     1                   1       1     2     1                 1 1             1       1       1   1           1   1   14
15 11 1             1     1                     1                   1 1           1                           1   1 1 1     15
16 6   1               1                           1                                                 1               1 1   16
17 12                 1     1         1 2         2                 1       1                       2           1           17
18 22   3   1         1   1       1   2                 1 1             2 1       1                 1 1 1 1 1       1     1 18
19 11     1       1   1                       1 1               1             1         1   1           1               1   19
20 16         1     1         1   3 1                           1 1   1         1   1   1 1                         1     1 20
21 6     1       1                                     1                 1                                   1       1     21
22 10         2                           1         1                                     2                 1     2       1 22
23 7               1       1       2                 1                                                               1   1 23
24 8                   1                   1     1           1             1     1 1                                   1   24
25 8 1     1           1                 1   1                                                   1   1 1                   25
26 12                               1       1     1     1           1         1       1                       1 1   2   1   26
27 11     1 1             1     1       1             1                       1   1                 1       1     1         27
28 5                 1       1                               1 1                               1                           28
29 12 1         1                 1                   2   1 1           1   1         1           1         1               29
30 8           1                               1                     1 1 1                     1             1           1 30
31 12   1     1 1 1               1 1                   1         1   1         2               1                           31
32 9 1                 1     1   1               3   1                                                       1             32
33 11         1       1       1                       1     1 1             1                                   2   1 1     33
34 8           2                                                                         1           1   1             2 1 34
35 12       1         1                     2       1                           1 1         2   1               1         1 35
36 12                 1     1       1     1                 1         1                           1 1 1 1           1 1     36
37 16                                 1     2       1 2 1       1     1                   1         1 1   1 1 1         1   37
38 13 1 1                 1             1               1 1     1   1       1   1 1   1                             1       38
39 8               1         1                                   1                         1     3           1             39
40 11   1   1               1             1             1       1 1     2     1                               1             40
41 18 1         1   2   2   1               2 1 1                     1     1   1             2     1               1       41
42 13       2                       1       1             1     1 1     1 2             1               1     1             42
43 12         1   2     1     1     1       1   1 1             1                             1                       1     43
44 13     1                   1   1   1         2                         1             1 1 1     1           1         1   44
45 13     1   1                               1               1   1           1     1   1                 1 1 1 1     1     45
46 10   1       1       1                     1         1                   1       1       1                   1       1   46
47 21 1               1         1         1   1 1   1         1 1       1 1   2   1   1             3       1 1         1   47
48 15       1   1 1         1 1     1                     1               1   1           1   1               1   1     2   48
49 12 1                               1 1 1     1           1               1   1     1         2                 1         49
50 14         1   1 1   1 1 1   1                 1     1       1 2           1                 1                           50
51 11     1         1                 1   1     1           1           1   1                               1   1 1         51
52 7   1                   2             1             1                                   1                           1   52
53 15   1     1       1         1                                   1 2       1 1 1         1 1 1               1       1   53
54 10             2         1       1 1                       1             1         1 1               1                   54
55 12 1           1 1 1         1 1                 1 3                                                   1 1               55
56 10         1             1           1   1               3 1                       1                                   1 56
57 10         1     1                                 1                           1 1         1   2   1               1     57
58 10 1       1                   1 1     1           1     1                                             2           1     58
59 11     1   1         1       1                               1   1                           1   1     1     1 1         59
60 11 2     1     1 2   1           1               1     1                                 1                               60
61 11       1                     1           1               1     1     1     1             1   1       1               1 61
62 14     2     1 1       2             1   1 1                                     1   1     1   1   1                     62
63 9                                   1       1                   1     1 2           2                         1         63
64 11                         1           2   1               1   1 1                                   1 1         2       64
65 13 1         1   1   1       2     1       1         1 1       1                                               1       1 65
66 7                                     1       1           1     1                 1   1           1                     66
67 15                 1             1   1                 1   1 1             1     1   2     1           2 1       1       67
68 10           1         1                                     1   2 1           1                 1 1       1             68
69 11                             1   1       1             1   1           1     1 1     1                 1 1             69
70 13 1 1         1 1         1 1     1           1               1     1     1       1   1                                 70
71 12             1   1 1 1     1 1           1 1       1     1           1                                       1         71
72 8     1     1             1             2                         1                     1             1                 72
73 10         1 1       1                         1 3                               1                 1         1           73
74 8                   1       1                                     2 1   1       1                       1               74
75 11           1   1                 1       1           1                   1               1   1 1 1         1           75
76 11   1                                           1 1   1               1           2     1   1     1               1     76
77 9               1                 1     1         1       1   1                           1             1       1       77
78 9                         2                     1                       1   1           1   1               1     1     78
79 15   1             1     1   1   1 1               2   3         1           1                 1         1               79
80 12       1                       1     1   1     1                         1 1   1 1       1                         1 1 80
81 15       1         1   1   1   1             1 1                 1           1 1     1   1           1 1               1 81
82 10   1         1           1           1             1 1 1           1         1 1                                       82
83 9   1 1               1                       1             1                 1                             1 1   1     83
84 11       1   1         1                             1   1       1       1   1               1 1                       1 84
85 7         1       1     1   1                     1                                   1               1                 85
86 5                                                       1                     1           1                   1   1     86
87 11   1                 1 1       1                     1                               1 2 1 1 1                         87
88 7                                   1                         1                                   2 1         1       1 88
89 13   1 1 1             1       1     2       1                 1         1           1     1               1             89
90 8         1     1       1                                   1   1           1         1                     1           90
91 10           1                       1 1     1   1   1               1 1               1               1                 91
92 11       1                 1   1     1     1         1                       1   1   1         1           1             92
93 9       1             1     1               1 1     1       1       1                                       1           93
94 7 1             1                                       1             1                               1     2           94
95 10         1           1                                 2 2           1 1           1           1                       95
96 8     1     1                         1   1             1     1                   1                                 1   96
97 10                   1       1         1       1 1     1             1                             1     1             1 97
98 9     1   1   1                                                           2       2                 1           1       98
99 9                 1         1       1                                             1   1   1     1             2         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
Ngày
/
Tháng