BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/01/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8           1             1                           1             1         1         1 1                     1       00
01 5                                                               2                 1 1     1                             01
02 10   1         1 1 1                                 1       1                                   1   1   1     1         02
03 11   1     1       1                             1         1 1               2   1 1           1                         03
04 9 1                 1                 1         1   2                         1       1                 1               04
05 10       1                       1                 1       1                       1     1 1   1             1       1   05
06 7                                                         1         1           1         1                 2       1   06
07 4       1             1                                                   1               1                             07
08 12         1   1               1       1                 2           1             1   1                 1       1   1   08
09 7                                         1                 1     1   2                             1               1   09
10 15                       2         1         1   1       2         1     1 1               1           1 1       1   1   10
11 7           1 1       1     1                                                                         1   1         1   11
12 10                         2         1         1                         1   1       1         1       1             1   12
13 13                   1   1       1 1   1     1                         2   1       1       1 1                 1         13
14 15               1       1     2     1                 1 1             1       1       1   1           1   1   1       1 14
15 12     1     1                     1                   1 1           1                           1   1 1 1     1     1   15
16 5         1                           1                                                 1               1 1             16
17 12       1     1         1 2         2                 1       1                       2           1                     17
18 20       1   1       1   2                 1 1             2 1       1                 1 1 1 1 1       1     1     2     18
19 11   1   1                       1 1               1             1         1   1           1               1   1         19
20 16     1         1   3 1                           1 1   1         1   1   1 1                         1     1       1   20
21 7   1                                     1                 1                                   1       1         1   1 21
22 9                           1         1                                     2                 1     2       1       1   22
23 7     1       1       2                 1                                                               1   1           23
24 9         1                   1     1           1             1     1 1                                   1   1         24
25 8         1                 1   1                                                   1   1 1                     1     1 25
26 12                     1       1     1     1           1         1       1                       1 1   2   1             26
27 10           1     1       1             1                       1   1                 1       1     1         1         27
28 5       1       1                               1 1                               1                                     28
29 11 1                 1                   2   1 1           1   1         1           1         1                         29
30 9 1                               1                     1 1 1                     1             1           1       1   30
31 10 1 1               1 1                   1         1   1         2               1                                     31
32 11         1     1   1               3   1                                                       1               3       32
33 11       1       1                       1     1 1             1                                   2   1 1             1 33
34 9 2                                                                         1           1   1             2 1   1       34
35 12       1                     2       1                           1 1         2   1               1         1     1     35
36 14       1     1       1     1                 1         1                           1 1 1 1           1 1       1     1 36
37 16                       1     2       1 2 1       1     1                   1         1 1   1 1 1         1             37
38 11           1             1               1 1     1   1       1   1 1   1                             1                 38
39 8     1         1                                   1                         1     3           1                       39
40 10             1             1             1       1 1     2     1                               1                 1     40
41 18 1   2   2   1               2 1 1                     1     1   1             2     1               1           1     41
42 11                     1       1             1     1 1     1 2             1               1     1                       42
43 11   2     1     1     1       1   1 1             1                             1                       1               43
44 12               1   1   1         2                         1             1 1 1     1           1         1             44
45 12                               1               1   1           1     1   1                 1 1 1 1     1       1       45
46 11 1       1                     1         1                   1       1       1                   1       1     1     1 46
47 22       1         1         1   1 1   1         1 1       1 1   2   1   1             3       1 1         1   1   1     47
48 14 1 1         1 1     1                     1               1   1           1   1               1   1     2             48
49 14                       1 1 1     1           1               1   1     1         2                 1         2       1 49
50 13   1 1   1 1 1   1                 1     1       1 2           1                 1                                     50
51 10     1                 1   1     1           1           1   1                               1   1 1                   51
52 6             2             1             1                                   1                           1             52
53 14       1         1                                   1 2       1 1 1         1 1 1               1       1     1       53
54 10   2         1       1 1                       1             1         1 1               1                             54
55 13   1 1 1         1 1                 1 3                                                   1 1                   1   1 55
56 10             1           1   1               3 1                       1                                   1 1         56
57 9     1                                 1                           1 1         1   2   1               1               57
58 8                   1 1     1           1     1                                             2           1               58
59 11         1       1                               1   1                           1   1     1     1 1         1       1 59
60 11   1 2   1           1               1     1                                 1                                 1 1 1   60
61 11                   1           1               1     1     1     1             1   1       1               1     1     61
62 15 1 1       2             1   1 1                                     1   1     1   1   1                         1 1 1 62
63 11                         1       1                   1     1 2           2                         1             1   1 63
64 12               1           2   1               1   1 1                                   1 1         2       1         64
65 13 1   1   1       2     1       1         1 1       1                                               1       1         1 65
66 7                           1       1           1     1                 1   1           1                               66
67 15       1             1   1                 1   1 1             1     1   2     1           2 1       1                 67
68 11 1         1                                     1   2 1           1                 1 1       1                     1 68
69 12                   1   1       1             1   1           1     1 1     1                 1 1                   1   69
70 11   1 1         1 1     1           1               1     1     1       1   1                                           70
71 12   1   1 1 1     1 1           1 1       1     1           1                                       1                   71
72 8 1             1             2                         1                     1             1                         1 72
73 10 1       1                         1 3                               1                 1         1           1         73
74 9         1       1                                     2 1   1       1                       1                     1   74
75 13 1   1                 1       1           1                   1               1   1 1 1         1           1   1     75
76 13                                     1 1   1               1           2     1   1     1               1       1 1   1 76
77 9     1                 1     1         1       1   1                           1             1       1                 77
78 9               2                     1                       1   1           1   1               1     1               78
79 15       1     1   1   1 1               2   3         1           1                 1         1                     1   79
80 11                     1     1   1     1                         1 1   1 1       1                         1 1           80
81 16       1   1   1   1             1 1                 1           1 1     1   1           1 1               1   2       81
82 9   1           1           1             1 1 1           1         1 1                                                 82
83 8           1                       1             1                 1                             1 1   1             1 83
84 12 1         1                             1   1       1       1   1               1 1                       1     1   1 84
85 9       1     1   1                     1                                   1               1                   1   2   85
86 6                                             1                     1           1                   1   1         1     86
87 10           1 1       1                     1                               1 2 1 1 1                                   87
88 7                         1                         1                                   2 1         1       1           88
89 10           1       1     2       1                 1         1           1     1               1                       89
90 8     1       1                                   1   1           1         1                     1             1       90
91 10 1                       1 1     1   1   1               1 1               1               1                           91
92 11               1   1     1     1         1                       1   1   1         1           1                     1 92
93 9           1     1               1 1     1       1       1                                       1               1     93
94 6     1                                       1             1                               1     2                     94
95 12           1                                 2 2           1 1           1           1                       3         95
96 7 1                         1   1             1     1                   1                                 1             96
97 10         1       1         1       1 1     1             1                             1     1             1           97
98 8   1                                                           2       2                 1           1           1     98
99 9       1         1       1                                             1   1   1     1             2                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng