BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/09/2016

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10                     1             1         1         1 1                     1           1                 1     1 1 00
01 8                               2                 1 1     1                                   1   1             1       01
02 7                   1       1                                   1   1   1     1           1                             02
03 10               1         1 1               2   1 1           1                                   1               1     03
04 10     1         1   2                         1       1                 1                             1     1 1         04
05 10                 1       1                       1     1 1   1             1       1                   1 1             05
06 8                         1         1           1         1                 2       1   1                               06
07 4                                         1               1                                   1                 1       07
08 10     1                 2           1             1   1                 1       1   1               1                   08
09 11         1                 1     1   2                             1               1   2   1       1                   09
10 18 1         1   1       2         1     1 1               1           1 1       1   1             1       1     1 1   1 10
11 3                                                                     1   1         1                                   11
12 10   1         1                         1   1       1         1       1             1         1       1                 12
13 11 1   1     1                         2   1       1       1 1                 1                             1           13
14 12   1                 1 1             1       1       1   1           1   1   1       1             1                   14
15 13 1                   1 1           1                           1   1 1 1     1     1         1   1   1                 15
16 4     1                                                 1               1 1                                             16
17 11   2                 1       1                       2           1                     1               1 1           1 17
18 19         1 1             2 1       1                 1 1 1 1 1       1     1     2         1           1   1     1     18
19 8 1               1             1         1   1           1               1   1                                         19
20 10                 1 1   1         1   1   1 1                         1     1       1                                   20
21 9         1                 1                                   1       1         1   1         1   1       1           21
22 9     1                                     2                 1     2       1       1                   1               22
23 7       1                                                               1   1                   1 1         1         1 23
24 10   1           1             1     1 1                                   1   1         2                             1 24
25 7                                                   1   1 1                     1     1                             2   25
26 11   1     1           1         1       1                       1 1   2   1                     1                       26
27 9       1                       1   1                 1       1     1         1                                 1 1     27
28 5               1 1                               1                                                               1 1   28
29 15       2   1 1           1   1         1           1         1                           1     2 1 1         1         29
30 12 1                     1 1 1                     1             1           1       1     2             2               30
31 9         1         1   1         2               1                                             1                   1 1 31
32 9   3   1                                                       1               3                             1         32
33 14       1     1 1             1                                   2   1 1             1     1   1       1           2   33
34 12                                           1           1   1             2 1   1         1 1                 1 1     1 34
35 14     1                           1 1         2   1               1         1     1           1   1   1     1   1       35
36 13             1         1                           1 1 1 1           1 1       1     1   1           1       1         36
37 18     1 2 1       1     1                   1         1 1   1 1 1         1             1     1       2     1           37
38 12         1 1     1   1       1   1 1   1                             1                                       1   1 1   38
39 7                   1                         1     3           1                           1                           39
40 14         1       1 1     2     1                               1                 1         1     1     1 1           2 40
41 13 1                     1     1   1             2     1               1           1       1     1     1     1           41
42 10           1     1 1     1 2             1               1     1                         1                             42
43 6 1 1             1                             1                       1                 1                             43
44 11 2                         1             1 1 1     1           1         1                   1                 1       44
45 15               1   1           1     1   1                 1 1 1 1     1       1         1           1     1       1   45
46 12         1                   1       1       1                   1       1     1     1   1     1             1     1   46
47 19 1   1         1 1       1 1   2   1   1             3       1 1         1   1   1                               1     47
48 11           1               1   1           1   1               1   1     2                 1     1                     48
49 12 1           1               1   1     1         2                 1         2       1                       1         49
50 9   1     1       1 2           1                 1                                                           1     1   50
51 14 1           1           1   1                               1   1 1                   1   1           1 1 1 1       1 51
52 5         1                                   1                           1                             1         1     52
53 15                     1 2       1 1 1         1 1 1               1       1     1               1 1                   1 53
54 10               1             1         1 1               1                             1 1           1   1       1     54
55 11     1 3                                                   1 1                   1   1 1 1         1                   55
56 9             3 1                       1                                   1 1                 1               1       56
57 10       1                           1 1         1   2   1               1                             1       1         57
58 8       1     1                                             2           1                             1 1             1 58
59 9                 1   1                           1   1     1     1 1         1       1                                 59
60 10     1     1                                 1                                 1 1 1         1             1   2       60
61 15               1     1     1     1             1   1       1               1     1         1 1         1     1     2   61
62 12                                     1   1     1   1   1                         1 1 1     1   1   1         1         62
63 12 1                   1     1 2           2                         1             1   1                 1           1   63
64 10               1   1 1                                   1 1         2       1                     1       1           64
65 13         1 1       1                                               1       1         1     1 1     1 1     2   1       65
66 10   1           1     1                 1   1           1                                       1 1             1     1 66
67 15           1   1 1             1     1   2     1           2 1       1                             1     1 1           67
68 14                 1   2 1           1                 1 1       1                     1       1     1       1     1   1 68
69 9             1   1           1     1 1     1                 1 1                   1                                   69
70 11   1               1     1     1       1   1                                             2       1 1             1     70
71 8 1       1     1           1                                       1                               1     1       1     71
72 4                       1                     1             1                         1                                 72
73 13   1 3                               1                 1         1           1                           2     1     2 73
74 13                       2 1   1       1                       1                     1   1   1   1 1 1         1         74
75 12           1                   1               1   1 1 1         1           1   1         1 1         1               75
76 19     1 1   1               1           2     1   1     1               1       1 1   1 1           1 1           1 1 1 76
77 8       1       1   1                           1             1       1                         1         1             77
78 12     1                       1   1           1   1               1     1               1               1       2   1   78
79 13       2   3         1           1                 1         1                     1                         2       1 79
80 10     1                         1 1   1 1       1                         1 1                 1 1                       80
81 13 1 1                 1           1 1     1   1           1 1               1   2       1                               81
82 7         1 1 1           1         1 1                                                       1                         82
83 10   1             1                 1                             1 1   1             1     1           1           1   83
84 18         1   1       1       1   1               1 1                       1     1   1 1 1 1     2         1     1 1   84
85 7       1                                   1               1                   1   2   1                               85
86 8             1                     1           1                   1   1         1                       1   1         86
87 9           1                               1 2 1 1 1                                     1                       1     87
88 8                   1                                   2 1         1       1                             1     1       88
89 7 1                 1         1           1     1               1                                                 1     89
90 8                 1   1           1         1                     1             1                   1     1             90
91 11 1   1   1               1 1               1               1                           1         1   1 1               91
92 10         1                       1   1   1         1           1                     1       1   1         1           92
93 10 1 1     1       1       1                                       1               1           2           1             93
94 8             1             1                               1     2                           1           1     1       94
95 15             2 2           1 1           1           1                       3                 1   1 1         1       95
96 9             1     1                   1                                 1               1 2     1       1             96
97 10   1 1     1             1                             1     1             1                   1   1     1             97
98 11                               2       2                 1           1           1     1             1 1         1     98
99 8                                       1   1   1     1             2                                 1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng