BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/11/2016

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8           1                           1             1         1         1 1                     1           1         00
01 7                                                 2                 1 1     1                                   1   1   01
02 9 1 1                                 1       1                                   1   1   1     1           1           02
03 10   1                             1         1 1               2   1 1           1                                   1   03
04 8     1                 1         1   2                         1       1                 1                             04
05 9                 1                 1       1                       1     1 1   1             1       1                 05
06 8                                           1         1           1         1                 2       1   1             06
07 4       1                                                   1               1                                   1       07
08 11               1       1                 2           1             1   1                 1       1   1               1 08
09 11                           1                 1     1   2                             1               1   2   1       1 09
10 16         2         1         1   1       2         1     1 1               1           1 1       1   1             1   10
11 5       1     1                                                                         1   1         1                 11
12 11           2         1         1                         1   1       1         1       1             1         1       12
13 13     1   1       1 1   1     1                         2   1       1       1 1                 1                       13
14 16 1       1     2     1                 1 1             1       1       1   1           1   1   1       1             1 14
15 12                   1                   1 1           1                           1   1 1 1     1     1         1   1   15
16 4                       1                                                 1               1 1                           16
17 11         1 2         2                 1       1                       2           1                     1             17
18 19     1   2                 1 1             2 1       1                 1 1 1 1 1       1     1     2         1         18
19 9                 1 1               1             1         1   1           1               1   1                       19
20 15 1   3 1                           1 1   1         1   1   1 1                         1     1       1                 20
21 8                           1                 1                                   1       1         1   1         1   1 21
22 9             1         1                                     2                 1     2       1       1                 22
23 7       2                 1                                                               1   1                   1 1   23
24 10               1     1           1             1     1 1                                   1   1         2             24
25 7             1   1                                                   1   1 1                     1     1               25
26 13       1       1     1     1           1         1       1                       1 1   2   1                     1     26
27 9   1       1             1                       1   1                 1       1     1         1                       27
28 4 1                               1 1                               1                                                   28
29 15     1                   2   1 1           1   1         1           1         1                           1     2 1 1 29
30 10                   1                     1 1 1                     1             1           1       1     2           30
31 9     1 1                   1         1   1         2               1                                             1     31
32 10 1   1               3   1                                                       1               3                     32
33 12 1                       1     1 1             1                                   2   1 1             1     1   1     33
34 9                                                             1           1   1             2 1   1         1 1         34
35 13               2       1                           1 1         2   1               1         1     1           1   1   35
36 13       1     1                 1         1                           1 1 1 1           1 1       1     1   1           36
37 18         1     2       1 2 1       1     1                   1         1 1   1 1 1         1             1     1       37
38 10           1               1 1     1   1       1   1 1   1                             1                               38
39 8 1                                   1                         1     3           1                           1         39
40 11             1             1       1 1     2     1                               1                 1         1     1   40
41 14               2 1 1                     1     1   1             2     1               1           1       1     1     41
42 12       1       1             1     1 1     1 2             1               1     1                         1           42
43 9 1     1       1   1 1             1                             1                       1                 1           43
44 13 1   1   1         2                         1             1 1 1     1           1         1                   1       44
45 13                 1               1   1           1     1   1                 1 1 1 1     1       1         1           45
46 11                 1         1                   1       1       1                   1       1     1     1   1     1     46
47 21   1         1   1 1   1         1 1       1 1   2   1   1             3       1 1         1   1   1                   47
48 13 1     1                     1               1   1           1   1               1   1     2                 1     1   48
49 14         1 1 1     1           1               1   1     1         2                 1         2       1               49
50 8   1                 1     1       1 2           1                 1                                                   50
51 11         1   1     1           1           1   1                               1   1 1                   1   1         51
52 4             1             1                                   1                           1                           52
53 15   1                                   1 2       1 1 1         1 1 1               1       1     1               1 1   53
54 9       1 1                       1             1         1 1               1                             1 1           54
55 13   1 1                 1 3                                                   1 1                   1   1 1 1         1 55
56 10           1   1               3 1                       1                                   1 1                 1     56
57 8                         1                           1 1         1   2   1               1                             57
58 8     1 1     1           1     1                                             2           1                             58
59 10   1                               1   1                           1   1     1     1 1         1       1               59
60 8       1               1     1                                 1                                 1 1 1         1       60
61 13     1           1               1     1     1     1             1   1       1               1     1         1 1       61
62 14           1   1 1                                     1   1     1   1   1                         1 1 1     1   1   1 62
63 11           1       1                   1     1 2           2                         1             1   1               63
64 13 1           2   1               1   1 1                                   1 1         2       1                     1 64
65 13   2     1       1         1 1       1                                               1       1         1     1 1     1 65
66 9             1       1           1     1                 1   1           1                                       1 1   66
67 15       1   1                 1   1 1             1     1   2     1           2 1       1                             1 67
68 11                                   1   2 1           1                 1 1       1                     1       1     1 68
69 12     1   1       1             1   1           1     1 1     1                 1 1                   1                 69
70 13 1 1     1           1               1     1     1       1   1                                             2       1 1 70
71 9   1 1           1 1       1     1           1                                       1                               1 71
72 7 1             2                         1                     1             1                         1               72
73 8                     1 3                               1                 1         1           1                       73
74 13   1                                     2 1   1       1                       1                     1   1   1   1 1 1 74
75 13         1       1           1                   1               1   1 1 1         1           1   1         1 1       75
76 15                       1 1   1               1           2     1   1     1               1       1 1   1 1           1 76
77 9         1     1         1       1   1                           1             1       1                         1     77
78 10 2                     1                       1   1           1   1               1     1               1             78
79 13   1   1 1               2   3         1           1                 1         1                     1                 79
80 13       1     1   1     1                         1 1   1 1       1                         1 1                 1 1     80
81 15 1   1             1 1                 1           1 1     1   1           1 1               1   2       1             81
82 9 1           1             1 1 1           1         1 1                                                       1       82
83 8                     1             1                 1                             1 1   1             1     1         83
84 15                           1   1       1       1   1               1 1                       1     1   1 1 1 1     2   84
85 8   1                     1                                   1               1                   1   2   1             85
86 6                               1                     1           1                   1   1         1                   86
87 9       1                     1                               1 2 1 1 1                                     1           87
88 7           1                         1                                   2 1         1       1                         88
89 9     1     2       1                 1         1           1     1               1                                     89
90 7                                   1   1           1         1                     1             1                   1 90
91 11           1 1     1   1   1               1 1               1               1                           1         1   91
92 13 1   1     1     1         1                       1   1   1         1           1                     1       1   1   92
93 10   1               1 1     1       1       1                                       1               1           2       93
94 6                               1             1                               1     2                           1       94
95 13                               2 2           1 1           1           1                       3                 1   1 95
96 10             1   1             1     1                   1                                 1               1 2     1   96
97 11   1         1       1 1     1             1                             1     1             1                   1   1 97
98 8                                                 2       2                 1           1           1     1             98
99 8   1       1                                             1   1   1     1             2                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
Ngày
/
Tháng